Skip to main content

Full text of "Athanasius Werke II"

See other formats


ToO dyiov 'ASavoaiou- on f) iv NiKafg auvoSos ioopaKuia tt\v -rravoup- 

ylav tuv Trepl EuaipMov i£i0ETO TrpETrovTcos Kai eucte|3cos KaTot Tfjs 

dpEiavfjs alpiaEcos id 6pia0EVTa. 

KaXcos ETToiriaas 6T|Xcbaas noi ttiv yevonevriv uapd aou 3r)Tqaiv Trpos tous 1> 1 

6 to; 'ApEiou -rrpeapEuovras, iv olj fjaav Kai tuv EuaEJJiou tives ETaipcov Kai ttAeTotoi 8e 20 4I 
tcov Ta Tfjs £KKAr|aiots cppovouvTCov d8EXcpcov. ttiv p.k\> ouv af|v (piXoxpicrrov vfji^iv cSctte- 
Se^auriv KaXcos SiEXiy^aaav ttiv Tfjs aipiaecos daifiEiav, ttiv 6' ekeivgov dvaiaxuvTiav 
TESauiiotKa, 6ti xaiTOi tcov 'ApEiavcov Xoyiaucov 5eix0evtgov cra0pcov te Kai uaTalcov, dXXd 
Kai irapd ttovtoov auToi KaTayvcocr0ivTES etti irdaTj KaK09poawr|, oncos Kai heto Taura 

10 SiEyoyyujov koto tous MouBaiovs XiyovTES - Siari ol kv Tfj NiKaig oweXOovtes iypavyav 
dypdcpous Xe^eis to ek Tfjs ouaias Kai to onooucnov; av |iiv ouv cos Xoyios dvf)p Kal 2 

outcos auTous crxTinarijonEvous ouSev t)ttov dTri6Ei£as KEVoXoyoGvras. ekeTvoi 6e oOSev B 
£evov Tfjs EauTcov KaKovolas TrpaTTOuai TrXaTTonevoi Trpo<pdaEis. eIoi yap ttoikIXoi 
Kai TraXfufloXoi Tas yvcoiias cos ol x a uaiXiovTES iv toTs xP c » J l Jlcta ' 1 . Ka ' iXeyxouEvoi hev 

is ipuOpiabaiv, dvoKpivoiievoi 6e drropoOcri Kal Xomov dvaiSEUo^Evoi TrpocpaaijovTai. av 
8e tis auTous Kai iv toutois SiEXiy^Ti, Kdnvouaiv egos Sv imvofiacocn Ta |jrf| ovra Kai 
koto t6 ysypamiivov Xoylacovrai ncrraia, Iva novov 5ia|iEivcoaiv daE|3o0vTES. to 3 
Si toioutov EmxEi'pT||ia o08ev ETEpov icmv f| yvcopiana iiev dimKpvs Tfjs dXoyias outcov, 
uiiariCTis 64 Ka9d ttpoeIttov Tfjs touSaiKfis KaKor)6Elas. Kai yap EXEyyouEv'oi kockeIvoi Trapd M 417 A 

so Tfjs dXT)0Eias Kai |ifi ouvdjiEvoi Trpos aurfiv ocvtiPXetteiv ETrpocpaaijovro Xf/ovtes - »t( 
ttoieTs au trriHEiov, Iva IScouev Kai TricrrEuaconEV aoi; ti ipya3T|; « KaiTOi aTineicov ' toctou- b 209 
tcov yEvonEvcov, coote Xeyeiv Kai auTous" »t( TroioO|iEV, oti outos 6 avOpco-rros TroXXd ttoie! 
crriiJETa; « vEKpoi yap fiyEipovTO, x&oXoi TTEpiETTdTOuv, TucpXol dvipXETrov, XeTrpoi EKa6api- 
30VT0, Kai to OScop olvos EylvEro, Kai daro ttevte dpTcov EKopEaGriaav ttevtokioxiXioi. 

26 Kai ol hev ttovtes IQaunajov Kai TrpoffEKuvow tov Kupiov, 6|ioXoyo0vrES iv outgo ttXt|- 4 
poua9ai Tas TrpocpT|TEias Kai outov Elvai 0e6v tou 0eou tov ulov ■ povoi 6e ol dapiaaioi, 
e! Kai XapTrpoTEpa fiXiou cpaiv6|jiEva fjv Ta crritiEia, 6|icos TrdXiv iyoyyujov cos dua0Els Kai 
EXsyov »6iot( au dv0pcoTros cov ttoieTs aEOUTov 0e6v;« acppovES Kai tgo ovti TucpXoi Tf|v B 
Sidvoiav. 6eov to i|iTraXtv aurous XiyEiv SiotI ctu 0e6s gov ccv0pcoTros yiyovas; Ta 6 

so yap ipya 0e6v aurov iSEiKvuEV, Iva tt|v \xkv dya0OTTiTa toO Trarpos TrpocnarvfiacoCTi, 
Tf|v 6i 61' finds auroO olKovouiav ©aupdacoai. touto piv oute IXEyov, dT^X' oute to 

4 Der Adressat ist unbekannt, die der Schrift vorhergehende Korrespondenz ist nicht uberliefert und 

auch nicht rekonstruierbar ; vgl. zu S. 5, 19 10 Vgl. Lc. 15, 2. 19, 7 17 Vgl. Hes. n, 2 

19 Vgl. Z. 10 20 Job.. 6, 30 22 Joh. 11, 47 23 Vgl. Mt. 11, 5 24 Vgl. Job.. 2. 
Mt. 14, 21 25 Joh. 6, 14 28 Joh. io, 33 

BKPO REFV 

I a. Rd. |i£ B Aj K ( P kJ 11. Icniov oti oOto; 6 Xoyoj Kai 6 \ier' aurov 6961X61 una t6v Xj 
Xoyov fJTOi tuv PacriXiKcov errio-roXoiv avayiva>aKEo-6ai R ii E* i? E c i^ V | tou + aCrrou alle 
Hss. I dyfou 'AOavaalou > KPO REFV Der obenstehende Titel wird schon von Severus v. 
Antiochien in seinem liber contra impium grammaticum bezeugt: Orat. tert. pais posterior CSCO 
Script. Syri. Ser. IV, torn. VI textus hrsg. v. J. Lebon ParU 1933. S. 84, 4 fi. 7 dTTEXty^aCTav P 

I I ouv > B 16 KCtuvcoaiv E 24 eyevrro V 26 tov ulov tou 6eou ~ EV 27 Xan- 
■n-porepov REFV 30 ESefavuov EV 31 outs"] ouk V | oute 1 ] ouSe EV 

Achanasius II. i 2 De decretis Nicaenae synodi 1,5 — 2,6. 

yivoueva PXetteiv I|3ouAovto. f\ ipXrrrov ulv — l£ dvdyKT|S yap fjv 6pav aura — TrdXiv 
81 lyoyyujov |jETa|3aXA6tiEvoi • Siorri Iv tu aappdrcp ©EpaTtEUEis tov TrapaXuTiKov, 

6 Kai tov Ik yevETfjs TU9X0V tote ttoieis dvapXETTEiv; toOto 8e Trpoipaais TrdXiv f\v Kai 
novov yoyyua|i6j. Kai yap Iv Tals dAAais fmlpais 0EpaTr£uovTOS toO Kuplou iraaav 

C voaov Kai Traaav laaXaKiav Ikeivoi ctuvt|6cos iiJEiaqiovTO Kai iiaXXov f|©EAov oOeottitos s 

1 eysw UTTOvoiav tov BeeX3ePouX ovohotjovtes f| dpvr|aaa0ai Tf|v 15iav -rrovripiav. dXXd 
Kai outcos toO o-co-rfjpos TroXunEpcos Kai TroXuTpoTrcos 8eikvuovtos eoutou tt|v ©EOTriTa 
Kai euayyEXijo^EVOu Traai tov TraTEpa ou8ev fJTrov coarrEp eIs KEvrpa Xokt(30vtes (5cvte- 
XEyov ekeTvoi |jcopoXoyouvTES, iva iaovov Kara tt)v 6eiov Trapoipiav Trpo9daEis l9EupiaKOVTES 
XwpiacoCTiv eocutous onto Tfjs dXT)6£fas. i° 

2, 1 MouSatoi |iEV ouv oi tote toiouto TrovripEUonEvoi Kai dpvouiiEvoi tov Kupiov eikotcos 

tcov te voncov Kai Tfjs irpos tous TraTEpas ETrayyEXias ?§co yEyovaai. Kai 'ApEiavoi 61 

vuv iouSaijovTES toutov |ioi SoKoOai TrdaxEiv tco Kaidipa Kai tois tote cfcapiaaiois - ouSev 

d yap 6pcovTES EuXoyov typvaav eoutgov tt)v aipEaiv TrpoipdaEis ettivooucti, 5iar( toOto Kai 

2 ijfi touto yEypcnTTai; Kai pf)TOi 6au|idorjs, ei TOiauTa vuv |iT)XCtvdovrai. het' dXiyov yap is 
Kai eIs OPpEis EKTpaTrT)aovrai Kai larrd toOto ttiv aTrEipav Kai tov x'Aiapxov dTrsiXfi- 

M 420 A aouaiv • Iv toutois yap lariv auTCOv f| SoKoOaa auaraCTis Tfjs KOKo8o|ias. tov yap ' tou 

3 6eoO Xoyov dpvounevoi eikotcos Kai Xoyou ttovtos Elaiv ipTmoi. touto youv eIScos 

OUSEV OV dTTEKplvdliTlV IpCOTCOCTIV EKEIVOIS. ETrEl8f| 81 f| OT| 8ld©ECTlS OTTT|TT|CTE yVWVOl TO Iv 

B 210 Tfj auvoScp Trpax6lvTa, oux uttepe6eut)v • dXX' eu&us, cos tote ysyovE, SeStiXcoko ' SeI^o; 20 
81' 6Aiycov, oaov EuaEpoOs <ppovr|a£cos f\ dpEiavf| alpsais larlpT|Tai Kai novov TfpocpdaEis 

4 TrXcrrrovTai. okottei 51 Kai au, dyaTTT|TE, eI ur| outcos Jxei- e! 6appouaiv oTj IcpEupov 
auToi kokoTs rmoTrEfpavros aurois tou Sia^oXou t^v KOKOcppoauvTiv, dTroXoyElaOcoaav 
TTEpl gov EyKXr|9EVTES dTrE6Eix9T|aav aipETiKoi, Kai tote Xoittov alTidaOcoaav, eI 8uvav- 
Tai, to kot' aurcov 6pia0EVTa. ouSeIs yap IXEyxteis ETri cpovcp Kai notXEla [lrra tt)v Siktiv 2B 

B xcopav ix£i ttiv dTr69aaiv tou KpivavTOS alTiaa6ai, Siari \ii\ outcos dXX' ekeivcos IXciXticte. 
touto yap ouk IXEuOspoT tov Kpi6lvTa, dXXd Kai naAXov outou to tfKKr\\ia 6id Tf)v 

5 TrpoTTETEiav Kai tt)v toXhov ETrau^dvEi. oukouv Kai outoi f) SEiKvurcoaav to 9po- 
VTma eauTcov EuaE|3ls — Kanr|yopT)6EVTES yap f)XEyx6rio-av, ou HEU^diiEvoi TrpoTEpov 
Kai SiKaiov lari tous aiTta6EVTas |iT)6EV ETEpov ttoieTv f\ dTroAoyElcrGai — f| ei to ouvei86s *° 
Exouai purrapov Kai auvopcocnv Ioutous daEpouvTas, \ii\ atTida6coaav a dyvoouaiv, 

6 iva \if\ Kai SittXouv daE^Eias eyKXrma Kai drraiSEuafas drrEVEyKcovTat nlnyiv. e^e- 
TajETcoaav 61 lictXXov 9iXoua6cos, iv' EmyvovrES a TrpoTEpov fiyvoouv, aTrovlycovTai 
Tas laurcov daE^Eis dKods tco Tfjs dXr|6Eias vdnari Kai tois Tfjs EuaEpEias 66ypaaiv. outco 
yap Kai Iv Tfj Kara NiKaiav auv66co ylyovE tois Trspi Euaipiov. as 

2 Vgl. Joh. 5, 1 ff. 3 Vgl. Jo'.i. 9, 1 ff. 6 Mc. 3, 22 7 Vgl. Hebr. 1,1 8 Vgl. Act. 26, 14 

9/10 Vgl. Prov. 18, 1 12 Vgl. Act. 13, 32 14 alpariv vgl. Act. 15, 5 15 f. Vgl. Joh. 18, 12. — Da 
von einer kurzen Zeit des Friedens gesprochen wird und von drohender staatlicher Verfolgung, wird man 
mit Schwartz, Nachr. d. GStt. Ges. d. Wiss. 1904, 401, diese Angaben zur Datierung benutzen durfen. 
Euseb von Caesarea und der von Nikomedien sind tot, der eigentliche Fflhrer der Gegner des Athanasius 
ist Akakius (c. 3), der vor 350 eine intensive Tatigkeit im Sinne der eusebianischen Partei besonders in 
Palastina (Einsetzung des Cyrill von Jerusalem; Sozomenus IV 20, 1) entfaltete; nach 351, nach der 
Schlacht bei Mursa, wandte sich Constantius der Kirchenfrage wieder zu. Also durfte de decretis etwa 
in die Zeit um 350/1 fallen 

BKPO REFV 

1 JpoOXovTO + ol V sp. Hd. 2 tu > EV ! irapaXvmK6v + XEyovrss V 3 tote > V 7 ctvToO B 
8 tov K > BPO REFV 11 oOv] yap B 13 tout6 V 14 tt\v {ov/tuv -— • F 17 outcSv 

v. sp. Hd. B I f| SoKoOaa avruv ~- K 19 av > BKF, in K ausradiert? 21 aTTEO-T£pT|Tai EV, 

a. Rd. yp' 4o-ripr|Tai E 29 uEuyiutvoi + t6 P 32 6mto0v + kokov B c K c 34 cwoas 6atfn% K De decretis Nicaenae synodi 3, 1 — 4, 2. 3 

' (j)s i<piXovEiKOuv oktePoOvtes Kai SeojioxeTv ettexeipouv, to jiev AEy6|jEva Trap' 3,1 C 
aOrwv da-E|3Eias -F|V liEorct, oi 5e <tuvea66vtes ETnaKOTroi, -fjaocv 8e ttAeov f| fXcrrrov xpia- 
Koaioi, Trpacos Kai (piAav0pwTrws dnrriTOUV ovtous, TTEpi wv iAeyov SiSovai Aoyov Kai 
octtoSeI^eis evctePeTs. ws 8e Kai jiovov 99Eyy6|jEvoi KarEyivwoKOVTO Kai Trpos eoutouj 

s 6iE|ictxovTO ttoAAtiv opwvTES ttJ5 Eavrrdov alpEaEWS ttiv drropiav, dxavEis UEV ehevov outoi 
Kai 8id Tfjs aiwrrfjs wnoAoyow ttiv ettI ttj KEvo8o£ig ovtwv aiaxuvT|v. ol toivuv 2 
ETdaKOTTOi Aorrrov oveAovtes Ta Trap' ovtwv ETrivor|6EVTa (bf|norra outws e^euevto kot' 
aOrwv Tf)v vyiaivouaav Kai EKKAT|aiaanKfiv Trio-riv TrdvTwv te UTroypaydvTwv utte- 
ypavyav Kai ol TTEpi E0cte|3iov tovtois to!s prmaaiv, 0I5 avriwvTai vOv outoi • AEyw 8f] 

10 tw ek Tfjs ouaias Kai tw 6noouaiw, Kai oti ut|te KTiana f\ TroiTma |jf|T£ twv yEVT|Twv D 
Eortv 6 tou 6eou ulos, dAAa yevvTiua ek ttjs ouaias tou TTOTpos icrnv 6 Aoyos. Kai t6 3 
yE irapaSof ov, Eua£fJios 6 otto KaiaapEias ttjs TTaAaicrivTis, Karroi Trpo pias dpvouuEvos, 
ouws uaTEpov Crrroypdvfias etteoteiAe ttj EKKAT)aIg Ioutou, AEywv toutt|v eIvoi ttjs ek- 
' KAr|aias ttiv ttiotiv Kai twv TraTEpwv tt|v TrapdSoaiv, Traai te 9av£pws e8ei£ev, oti Trpo- M 421 A 

15 TEpov Ea9CtAXovTO Kai ncrrr|V e^iAoveIkouv Trpos -n\v ' dAf|6Eiav. eI yap Kai f|axuv6T| 4 B 2 1 1 
tote Taurais Tais AE^Eai ypdvyai Kai cos f|6eAT)aEV outos dTTEAoyf|aaTO ttj EKKAT)aig:, 
dAAd yE 5id T-fjs ETriaToAfjs to 6poouaiov Kai to ek rf\s ouaias iif] dpvT]adnEvos 9avEpws 
touto armavai pouArrai. Kai ttettovO^ ti 6eivov d>s yap drroAoyouiievos KOTT|y6pT)CTE 
Aonrov twv 'ApEiavwv, oti ypdvfavTES 'ouk fjv 6 ulos Trplv yEWTiSfjvai' ouk f|0EAov 

20 outov eIvoi ouSe Trpo tt)s koto adpKa yevvf|a£ws. Kai touto oISe Kai 'Akctkios, dv 5 
HT) Kai outos 9o(3T|9eis vOv 81a tov Kaipov UTroKpivTiTai Kai dpvf|or|Tai ttjv dAf|8Eiav. 
UTTETa^a youv ev to teAei tt)v ETnaroAfiv EuaEfMou, Tva ek touttis yvcps twv te XP'- 
aropdxwv Kai koto ttepittov Tf)v 'Akokiou Trpos tous eoutwv 8i8aaxdAous dyvwiao- b 
auvT)v. 

25 TTws toivuv ouk dSiKouaiv outoi kov IvGuhouuevoi ijiovov dvriAEyEiv Tfj ToaauTTj 4,1 

Kai oIkouueviktj awoSw; ttws ou Trapavoiiouai toAuwvtes dvTipT^ETrEiv toTs koXws opi- 
ct6eTcti Kara ttjs dpEiavfjs alpsaEWS Kai nap-rupouiJEVois utto twv outous TrpoTEpov ooePeIv 
5i8a^dvTwv; eI 8e Kai heto to Crrroypdvfai HETEpaAovTO ol TTEpi EucrEpiov Kai ws 2 
kuves els to i8iov ^P a ua Tfjs daE^Eias ETrEarpEvfav, ttws ou)(i KC[ i iJaAXov d§ioi jiiaous 

30 ol vOv dvriAEyovTES, oti tt)v eAEu6£piav Tfis eoutwv 4A^(fis aAAois TrpoTrivovrES toutous 
Kai Ka6T|yEii6vas ttjs alpiaEws exeiv ^OeAouaiv, dv6pwTrous, ws eIttev 6 McckwPos, »8nfu- c 
Xous Kai aKOTa u 1 a i ous ovtos ev -rrdaais Tais 6801s aurwv«, Kai \it\ piav [ikv exovtos 
yvwiiTiv, oAAote 8e SAAws HETapaXAo|jEvous, Kai vOv hev IrraivoOvTas 6 Asyouai, het' 
oAiyov 8e (fEyovTas ottep elpT|Kaai, Kai TrdAiv ETraivouvTas OTTEp Trpo piKpou SispaAXov. 

2 ff. Vgl. unten c. 37, 1 S. 36, 29 ff. 8 Vgl. die Liste der Unterschriften in Nicia 10 Worte im Sym- 
bol, vgl. c. 37 S. 36. Euseb v. Casarea bekannte sich in seinem Brief dazu, vgl. unten c. 33, 9 — 13 S. 30. 
Die ausdruckliche Verwerfung der Begriffe ouaia und inooucno? findet sich erst in der 2. sinnischen 
Formel von 357, vgl. de synodis 28 (Migne 26, 741 B) 12 Zu dpvouHEVOs: auf der Synode zu 

Antiochien 325, vgl. Urk. 18, 14 (Athanasius Werke III 40, 6) 13 Vgl. unten c. 33, 3 S. 29 20 Vgl. 
c. 33, 16 S. 31, 7 21 Es fallt auf, dafl Akakius, der Nachfolger Eusebs v. Casarea, verhaltnismaflig 

gut charakterisiert wird, er stehe unter Terror 29 II. Ptr. 2, 22 31 Jac. 1, 8 

BKPO REFV 

5 atp&jEcos orOruv ~ REFV 6 kevo6o£Io: BKPO KotKoSo^l? REFV 7 ^uona ] vorniona F 

(vgl. Ill 48, 6), f>r|ucrTa F 1 11 &< tt]s oOala^ tou irorrpos REFV xal Tfis tou TTcnpos ouaias BKPO 

13 TOtUTTiv > BKPO I eIvoi Atyuv ~ K 20 yevvriCTECOs FV vgl. unten S. 31, 7 yEVtacus BKPO RE 

22 UTTEra^E BPO I Tva doppelt R aber das erste exp. | Iva + Kai EFV 25 [iovov > B 

27 ApEiaviKfis K | do-EBEtv > V 29 ttjs doppelt E | UTTEorpEu;av F 30 TrpoTrivovrES 

BKPO RE TrpoTElvovTES FV vgl. unten S. 38, 16 31 BeAouctiv REV 34 BieBoAov F 

1* ^ De decretis Nicaenae synodi 4. 3 — 5, 3. 

3 touto 5e, wj 6 FIoinf|v £ipr|KEV, EKyovcv £ori SiapdXou koci kottt|Xgov 8e laaAAov Kai ou 
SiSaaxdAcov IcttI yvcopiana. eoti yap, cos ol ttotepes -rrapaSEBwKaaiv, ovrcos 6i6oaKaAia 
Kal SiSaoKdAcov aAriucov touto TEK|if)piov to to aura dXAT|A.ois oiJoXoyEiv Kai \ir\ dn- 
q>ia|3TiTE!v ht)te Trpos eoutous \it\te Trpos tous lauroov TrctTEpaj. ol yap \xr\ toutov 5ia- 

4 KEinsvoi tov TpoTrov laox&Tlpol uaAAov Kal ouk dAr|0ETs av koAoIvto 6i5daKaAoi. "EX- 5 
D At)ves youv oux o^oAoyouvTES to aura, dAAd Kal Trpos dAXf)Xous du<picj|3T|TOUVTES, ouk 

&Ar|0fi tt]v 6i6aoKaXictv fxouaiv ol Se ayioi Kai tco 6vti tt}s dXr)0Eias KT)puK£S dXAT]- 

Xojs te au^covoOai Kai ou 5iaq>£povTai Trpos eoutous. ei yap Kai 8ia9opois xP ovol S 

yeyovaaiv, dAA' els toutov dXXriXois opudoaiv evos ovtes tou 6eou TtpocpfiTai Kal tov 

outov aui^cbvcos EuayyEAi36|jEvoi Xoyov. 10 

6)1 I "A yoOv Mgootjs eSiSoctke, tou6' 'AfJpadu e^uXottev a 8e 'Af5pad|i ^uXotte, 

424 touto Ncoe Kal 'Evcbx EyivcoaKov SiaKpivavTES KoGapd Kai dcKdSapTa Kai EudpEOToi 

B 212 yivonEvoi too 6ew. Kai yap ' Kal v A|3eX outcos iiiapTupr)o-Ev ETriardnevos touto, crrrEp 

fjv naOcov Trapd tou 'A8d|i tou Kai auTou naQovros Trapd Kupiou, 05 Kai ern ctuvteAe(o: 

tov alcbvcov IXScbv eis duETriaiv ttjs duapTias IXEyEV »ouk evtoAtiv Kaivfiv 6i5co|ji 15 

2 v\iiv, dXA' EVToXriv TraAatdv, f|V fiKouaare drr' dpxfis«- 5id touto Kai 6 Trap' outou 
naScov 6 noKdpios <xtt6otoXos TTauXos to jiev EKKAr|cnacrnKd SioTUTrdov ouSe 5iokovous 
T)0EXriaEv Elvai SiAoyous, ut|ti yE EmaKOTrous, tois 8e raAcrrais ETnTrXT|TTCov QtTrE(pT|vaTO 

B Ka66Aou XEycov »ei tis uuds euayy^'S 8 " 1 " 01 Trap' 6 TrapeXdpETE, dvduEua eotco, koQcos 
TrpoEipriKa, Kai -rrdXiv Xeyco- dXAd Kai eov t^eis f| SyyEAos e£ oupavou EuayyEXiar|Tai 20 

3 upas Trap' o TrapeXdpeTE, dvdSeiia eotco«. tou toivuv drrooToXou touto Xsyovros 
1 Dies Zitat findet sich im Hermasbuch nicht. Montfaucon venveist auf Mand. 9, 9: ^| Siyuyja 
6uydrT|p fori tou 8ta(i6Aou 15 I. Joh. 2, 7 17 Vgl. I. Tim. 3, 8 19 Gal. 1, 9. 8 
BKPO REFV 

1 Kai 1 > F 5 uaAAov] TrdvTcos EV | av > BKPO 9 touto V 12 BiaKplvovres B vgl. de 

doctr. 13 yevop£voi KF 14 trapa] drrr6 B de doctr. 18 HT|Toiye BK | raAorrais Be — ^P 

19 X^yuv ko96Aou ~ EV 21 uuaj nachgetr. E 

Zu 2 Earl ydp — 15/16 615<a(ii \i\i\v ilberliefem die Codd. BKPO RES A die Bearbeitung eines Spateren, 
der den Text des Athanasius zum AnlaB genommen hat, einen kleinen Traktat iiber die rechte Lehre zu- 
sammenzustellen. Felckmann hat den Text in seinen variae lectiones zu der CommeUnschen Ausgabe 
p. 55 ad p. CCCCIII nach Cod. B abgedruckt. Im folgenden sind die Zusatze zu dem Athanasiustext 
gesperrt. Zu 15 — 17 vgl. Sermo maior 71 ed. Schwartz. 

iTEpl SiSaoKaAias. 
Tout' Sotiv dATiSois SiBaaxaMa, tout' {otiv (5At|6c5v 8i6aaxdAcov TEKiiTipiov to Ta avra AXXi'iXois 
6|joXoyElv Kal tiT) ducpio-priTElv lt|te Trpos eoutous utite trpo? tous eoutuv TroTtpas. ol yap uti toutov 61a- 
keIuevoi t6v TpoTrov uox9r|po\ uaAAov Kal ouk dAr|6Els av koAoTvto SiSaaxaXoi. 61a touto "EXXt|ve; ou/ 
oyoXoyouvTES Ta aurd, dXAa Kal Trpos oAXtiAous dtuq)iapT|TouvTES ou Kpriyuov exoucti ttiv 6i8aoT<aXlav. 5 
6iamEp6|jEvoi yip Trpbs SauToOs ou 9efous, &W AvSpco-rrlvous tous eoutcov A6yous diTO- 
5eikvuou<jiv. ol 8e ayioi aXXriXois te auuq>covoOai Kai ou Bia^povrai Trpos eoutous, ou8e dn9io-pTiTouo-i 
iTEpl (iv Trpo9r|TEuouai v t^ 8 18 daKouai v. eI ydp Kal 5ia<popois XP° V01 S yEydvaaiv, dXA' eIs toutov 
dAAriAois 6pucoo-iv Kai eIkotcos. evos yap ovtes "sou Trpo9fJTai Eva Kal tov outov auuipivus ektiputtov 
Aoyov. a youv Mcoofis ESlSaaxE, TaOra "AjJpadu k<jv~k u[ it , Ncoe f|Trlu mio 8iaKp(vo3v KaSapd Kal 10 
dxaeapTa, touto 6e Kal 'ApsX ouk fiyvoEi 9Epcov diro tuv tpcototokcov uavSdvcov Kal aur6s 
orrro tou 'A8dn tou Trapd 6eou dKOuaavTos. Bid touto Kal outos 6 tuv dXcov 8eos toTs uaTEpov 

TTOTE yEVOllEVOlS EV AlyUTTTCO ETTIf atVOUEVOS EK TTOTEpCOV OUTOUS UTTOIilUVl'lCTKEl AEycov 

(Ex. 3, 6) teydj 6 6eos tcov TrarEpuv u|iui'. Kal TrdXiv 6 KUpios ETriSiniTiaas fr|alv »ouk EirroAf)v 
KaivTiv, dM' T|V T|KouaoTE 8lBcom uu!v«. outcos Kal 6 laaKdpios Aoukos (Lc. 3, 232.) diro tou 15 
ulou ettI t6v 'A8d(i dvaTpEXEi, iva SeI^tj, 6ti 6 ?AapEV eoutco 6 Mriaous ouua touto 
d-rro tou 'ASdn ectti tou Trapd 6eou ttAooSevtos. 

1 a. Rd. A8 B Ay K 1 P kS S | tou outou vor ivEpl K, nach TrEpl A 3 eoutcov] irpo outcov B 

7 te] 6e O > P 12 tou 1 > KO 16 Mticjous] uloj A De decretis Nicaenae synodi 5,3 — 6,2. 5 

f) Kai ouroi tous -rrepi Euoe|3iov hetoPoAAohevous Kai AEyovras ETEpa Trapd to UTTEypccvyav 
dvd6eiia -rroieiTCOoav, f| el yivcoaKOuaiv outous koAcos UTToypdvfotVTas, |ifi yoyyujETCoaav 
koto Tf,s TT|AiKauTr|s auvoSou. eI 8e ut|te touto ht|t' IkeIvo ttoiouoi, SfjAoi etai Kai auToi 
ttovti dvinco Kai kXuScovi TTEpi9Ep6|iEvoi Kai \xt\ Tats ISiais dAAd dAAoTpiais eAkohevoi 

5 yvcbuaij. toioOtoi 8e ovtej ouSe vuv toioutos Trpo|3aAA6|aEvoi irpocpdaEis d^ioTnorot 4 
eictiv, dAAa Kai Trau£cr0Goaav aiTicopEvoi a p.r) yivcooKouai • Toya 8e ouSe SiaKpivEiv eISotes 
drrAcos »to uev irovripov AEyouai KaAov, to Se KaAov Trovqpov, Kai vouijouai to \xkv TriKpov C 
Elvai yAuKu, to 6e yAuKu 7nKpov«. duEAei to hev Kpi0evra Kotxd Kai dTro6oKipaa6Evra 5 
KpaTEiv eGeAouoi, to 8e koAcos 6pia0EVTa pid^ovTai SiapdAAEiv. e8ei hev ouv iirjO' f^as 

10 eti Tivd toutcov drroAoyov TroiEiaOai Kai irpos Taj paraias auruv TrpocpdaEis dm-oKpi- 
VEoQai m^t' eke(vous in ipiAovEiKETv, dAAd auvTl0EO0ai, ols VTTEypayav ol f|yE|i6vES Tfis 
alpEOEcos auruv, eISotos cos t) V* v MEtc* touto HETa[}oAf| tuv TTEpi Euoe|3iov uttotttos 
eoti Kai KaKof|0r|S- to 8e unroypdvyai heto to 5uvT|6fjvai kov t6 PpaxuTonrov daroAo- 6 
yf)aaa6ai touto 8e(kvuoiv dAT|06os daepfi Tqv dp£iavf)V aipeaiv. Kai yap ou TrpoTEpov 

15 uTTEypa^av, eI \xt\ KOTEyvcoaav auTfis - Kai ou irpoTEpov KOTEyvcoaav, Ei uf) ttovtoxoGev d 
dnropriaavTES T|oxuv0Tiaav • coote to HETapdAAEoSai TTJS eis daEfSEiav (piAovEixlas 2AEyx<5s 
eoti. 816 eSei \iiv, Ka0dTrep EipriTai, Kai toutous tipe^eIv. etteiSti 8e SeivoI Trpos 7 
dvaiayuvriav Eiai, Kai vopijouaiv Tocos aCrroi tiaAAov ekeivcov 8uvaa0ai TrpoaTfjvai Tfis 
8ia|3o?UKfjs TauTTis dffE(3£(as. eI Kai £96000 Sid Tfis TrpOTEpas ETriaToAfjs Tfis Trpos oe ' ypa- M 425 A 

20 cpEiaTis TrAarvTEpcp tco kot' outcov £ktyyu> KEypritiEvos, 6|icos <p^pE Kai vuv toutous coarrEp 
ekeivous Ka6' EKaarov tcov Ott' outcov AeyonEvcov e^etoctgohev. SeixOtioetoi ' yap ouSev B 213 
fJTTOv Kai vuv oux Oyifis, d7w\d tis SoiuovicoStis outcov f) aipEais- 

<t5aai toivuv, coarrEp kokeivois I86kei, Kai TEToApriKaCTi XEyEiv 'ouk oe! TraTf|p, 6,1 
ouk dEi utos - ouk f\v yap 6 ulos Trpiv yewTiOfj, dAX' &% ouk ovtcov ysyove koI outos - 816 

26 Kai ouk dEi Trcnrip 6 Geos yEyovE tou uiou, dXX' ote yiyovE Kai £ktict6t| 6 ulos, tote Kai 
6 6eos ekXtiOti TraTTip aurou. ktict^o yap lari Kai TroiT||ia 6 Aoyos Kai ^evos Kai dvo^oios 
kot' ouaiav tou Trorrpos ^ariv oute 8e 9UCTEI Kai dAr|0iv6s Aoyos tou Trarpos ecttiv 6 B 
ulos oute f) povT) Kai dAtiOivq 009(0 auTou eotiv, dXXd KTiana Kai eTs tcov TroirmaTcov 
wv KOTaxprioTiKcos AEyETai Aoyos Kai 0091a. A6yw yap tco ovti ev tco 6eco ysyovE Kai 

30 outos coottep Kai Ta ttovto • 816 ou8e dAT)6iv6s Geos eotiv 6 uios'. Eyco 8e touto 2 

4 Vgl. Eph. 4, 14 7 Jes. 5, 20 19 Der Brief ist nicht erhalten. Der AiilaB zur Abfassung von 

de decretis ist also ein ahnlicher wie zur ep. II. III. ad Serap., auch dort will Athanasius einen kurzen 
AbriB der Gedanken der ausfuhrlicheren ep. I. ad Serap. geben. Es liegt nahe, in Or. I. II. III. c. 
Arianos den TT^aTUTEpo? ?Xr/x°S g e 6 en ^ e Arianer, der de decretis vorausging, wiederzuerkennen, zu- 
mal so starke wortliche (vgl. zu c. 30 ff. S. 26 ff.) und sachliche Zusammenhange zwischen beiden Schriften 
bestehen (vgl. Stiilcken, Athanasiana S. 48) . Da jedoch jeder genau bestimmbare Anhalt fiir den AnlaQ 
zur Abfassung der Arianerxeden sowie von de decretis fehlt, wird man sich mit der Feststellung des engen 
inhaltlichen Zusammenhanges der Schriften begnilgen miissen. Athanasius hat sich auch in den histori- 
schen Apologien oft selbst abgeschrieben 23 ff. Vgl. Alexanders Referat flber die Lehre des Arius (unten 
c - 35. 7 S. 32, 21 ff.). Athanasius zitiert hier nicht aus einer Schrift, sondern gibt die Anschauungen der 
Arianer in ihren wichtigsten Satzen wieder, vgl. auch ep. ad episc. Aeg. et Lib. 12 (Migne 25, 564 B), 
welche Worte wOrtlich in or. I. c. Arian. 5 (Migne 26, 21A) wiederkehren 26 KTiCTPa — 29 009(0 = unten 
c - 35. 7 S. 32, 23 — 26 29 Vgl. Marcell v. Ancyra frg. 45. 46 (193, 8 ff.) 

BKPO REFV 

1 MrraBaXouEvous K | -rrapa Ta BPRE iTap' a KOFV 2 KaXcos avroO? ~ K 3 Kai > B 

4 dMa -j- TaTs P 5 TfapaBaMouEvoi P | ttdo96cteis TrpoBoAX6|i£voi ~ EV 7 Kai — 8 TnKpou 

> EV 9 uiv > B 10 in] eI B I tovtov B*E toutcov R c | Otto Aoyow R*E FV drToAoyov R c 

12 f|] eI R*E fi R c 19 E<p9a<ja Op. 980005 Hss. 20 £xpTiadur|V QkyXQ ~ / v 24 a. Rd. -ra 

tqu 'ApEiavCv F v. sp. Hd. | dsl + 6 V | yap f\v ~ F | 6 > EV 25 Kai' > F | yEyovEv 6 6eos ~ 
BKPO I tco vlu B 30 9eos > EV I eanv 6eos ~ F g De decietis Nicaenae synodi 6, 2 — 7, 2. 

irpcoTOV Kai toutous ipcoTfjaai pouAonai, Tt eotiv oAgjs ulos, Kai tivos iari to ovopa 
touto oriiiavTiKov, Iv' ouTcos auTOi t<3 AEyoiJEva Trap' ocutgov kocv outcos vofjaai 5uvt|- 

3 9coffiv. f\ \ikv yap 6eia ypaipn SittAtjv tt)v Ik tou ovohotos toutou Siavoiav tiuiv 
armalvei, niav pev TTEpi d>v Mcouafjs iv tu v6|ico 9Tia(v »idv EiaaKouaT)TE Tfjs <pwvfjs 
xupiou tou QeoO uugov, 9uAaaaEiv Trdaa; Taj ivroXds outou, oaa eycb ivTEAAonai aoi 5 

C aT|U£pOV, TTOIEIV TO KoA6v KOI dpEOTOV EVGOTflOV KUpiOU TOU ©EoO OOU, uloi loTE KUpiOU 

tou Oeou f)|iabv«, Ka6ws Kai iv tu EuayyEAfcp 9T|aiv 6 'Icodvvris' »oaoi 6e iAapov aurov, 
eSwkev auTois i^ouaiav tekvo Seou y£VEa6ai« - ETEpav 8e Siavoiav, koc0' f|V 'laactK tou 

4 'Appad|i eotiv ulos xai 6 'laKcbp tou ' laactK Kai ol TroTpidpxai tou 'laKcbp. auroi 
6e Kara Trofav apa toutwv voniaavrES slvai tov tou ©eoO ulov Toiaura TVEpi outou [i\jQo- 10 
AoyoOarv; eis ydp ttiv aurfiv daipEiav eu o!8' oti auvSpaiiouvrai tois TfEpi Euaipiov. 

el pev ouv koto tt)v TrpcbTT|v, oloi staiv ol ek PeAticooecos tp6ttgov EmKTcbiJEvoi ttiv tou 
6v6hotos x°P lv Ka ' AatipdvovTES i^ouaiav, Iva uloi Geou yivcovTai (touto ydp iAEyov 
kokeIvoi), ouSev 6ia9EpEiv t\\i&v 86£eiev ou6e novoyEVT)s av eit) i£ dpETfjs Kai auros eo-vt|- 

5 kws ttiv tou ulos TrpoCTTiyopiav. kocv ydp, cos 90a!, TrpoyvcooSEis iaEauai toioutos 15 
M 438A TrpoAaupdvTj Kai apa tw ' yEviaOai 5Exr|Tai to te ovopa Kai tt]v tou dvotiarros 56£av, 

dAV ouSev SioiaEi tcov peto tos Trpd^Eis Aa^pavovTcov to ovona, egos outgo Kai auros 

6 ulos Elvai iiEuapTupr|Tai. Kai ydp 'ASdp TrpoAaupdvcov ttiv X^P lv Kct ^ °~^ a T V Y E ~ 
B 214 vEaOai teOeIs iv ra TrapaSEiacp ouSev 8iT|VEyKEV oute tou ' 'Evcox, os utrd xpovov ttjs 

yEVEaEcos EuapEaTt)aas ueteteQt), oute tou crrroaToXou Kai outou iisra Tds Trpd^Eis dp- 20 
TrayEVTOS eIs tov TrapdSEiaov, aX\' ouSe tou ttote Atjotou, 6s 8id ttiv onoAoyiav ETray- 
yEXiav IXoPev eu9us eIs tov Trapd5Eiaov EaEaOai. 
7,1 'AAV iv toutois 6iG0KO|iEvot Ai^ouaiv laws, o TroT^XaKis XiyovTES TJaxuv6T)aav • 

B 'outgjs voiiijonEV tov uiov ttXeov fyziv Trapd to aXXa Kai 5id touto novoyEvfj XiyEaQai, 
oti povos iiev auros vtt° povou tou 0eou yiyovE, to 5' cbWa TrdvTa Trapd tou 6eou 61a 25 
tou ulou EKTiaOr)'. tis apa toutt|V u|ilv tt)v tiGopdv Kai Kaivf)v ETrh/oiav CnripaXEV, iva 
eittt)te' 'tov [ikv ulov novov novos 6 TraTT)p auTOupyTiCTE, Ta 8' aAXa TrdvTa 8id tou ulou 

2 yiyovEv cos 81' UTroupyou'; e! uev ydp Sid to kohveiv r)pKEo6T| novov oruroupyfiaai tov 
ulov 6 6eos, to 8' dXXa ouketi, daEpis TOiauTa TTEpi tou 0eou XoyfjEaOai pdAiaTa tous 
dKouaavTas 'Haaiou XiyovTOS" »0e6s atcovios, 0e6s 6 KaraaKEudaas Ta aKpa T-qs yfjs, so 

C ou TTEivdaEi ouSe KOTTidaEi ou8i eotiv i§Eup£ais ttjs 9povTiaEcos Qrurou«. Kai ydp naXAov 

4 Dtn. 13, 19; 14, 1 7 Joh. 1, 12 15 Als Anschauung des Alius zitiert Athanasius (aus der 

Thaleia ?) or. I. c. Arianos 5 (Migne PG 26, 21 C ) : TTpoyivucKUv 6 feds 2<jEcr6ai KaAov aCrr6v irpoXapuv 
avrrC TaCrrTiv ttiv 86£av SeBcokev, f\v &v6pumo% Kai £k ttis dperfls ioyi iirra TauTa, axrre {§ fpycov crO- 
toO, djv TTpoeyvu 6 9s6s, toioutov aurov ytyovevai tttttoItike (= ep. ad episc. Aeg. et Lib. 12; Migne 25, 
564 C) 19 Vgl. Gen. 5, 24 20/21 Zu dpirayevTOS eIs tov TrapdSEiaov vgl. II. Cor. 12, 4, iiber eine 

Auferstehung bzw. Himmelfahrt des Paulus vgl. nicht nur Acta Pauli, vielmehr die Paulusapokalypse, fiir 
die diese Stelle vielleicht als Zeugnis benutzt werden kann, siehe R. P. Casey in: Journal of theol. Studies 
34 ( r 933) 2 7 ff- 2I Vgl. Lc. 23, 43 25/26 Zu Trapa toO 6eo0 81a tou ulou ektIo^ti vgl. Origenes 

Comm. in Joh. II 10, 70 (64, 12 fi.), Euseb Tricennatsrede 12 (229, 25 ff.); eccl. theol. II 14, 9 (115, 34 2.) 
28 Zu urroupyos: Euseb hist. eccl. I 2,2 — 3 (io, 22); Dem. ev. V 5, 3 (227, 18); Athanasius or. II 
c. Arianos 29 (Migne 26, 208 B); Asterius bei A than. or. II. c. Arianos 28 (Migne 26, 205 C): Kricua uiv 
Eom xal tuv yevriTuv d>s 8e Trapa 6i6aaK&tou Kai texvitou u£na9r|KE t6 SriuioupyElv, Kai outq? 
UTTTipETnaE Tcib 8i6d5avn 6eS. Vgl. auch Konstantins Polemik gegen Arius unten c. 40, 29 S. 41, 20 
30 Jes. 40, 28 

BKFO REFV 

3 yap > P 5 rjiiuv EV | aoi > K 6 ttoieiv oriuEpov K | apEorov evcottiov BKPO to ApEorov 
evovtIov REFV Dtn. 10 Elvai vou(o"avTE5 — B 11 e5 > V 12 eIcti + Kai B 15 tou > K | 

ulos] ulou FV 20 EuapEOTnaas > P 24 ttAeov tov ulov — REFV 27 novov > V, aber 

u6vo$ corr. aus uovov V | T|UTOupyTiCTEv 6 TrcrrVip -~ V | tou > F 31 E^EupEUCTis B De decretis Nicaenae synodi 7, 2 — 8, 2. 7 

outos toTs -rreivcoai 5(6coaiv taxuv Kai 6id tou Xoyou eoutou tous kopvovtos dvaTrauEi. 
et Se cbs totteivov d-nTj^icoaev outos Tot nrra tov ulov auroupyficrai, Kai touto \ikv dae- 3 
Sej. ouk Ioti yap TU<pos ev to 6eco, 6$ ye heto tou 'laKcbp eis AiyunTov KOTEpxerai, 
Kai 6id pev tov 'Appadp SiopGouTai tov "APiijeXex X^P lv ""IS Sdppas, tco Se Mcouafj 
5 dv6pcoTrcp ovri aTopa Kara cropa AaXeT, Kai els nev to Ziva opos KarepxETai, tu 51 Xaco 
cruvETroXEpei Kpucpafg X°<P 1 ti TOV 'AhocAt|k. yeuSeaOe Se opcos Kai toOto AeyovTes 1 4 
»outos ydp 6Tro{r|crev fipas, Kai oux T|PEiS«' outos Te ecttiv 6 81a tou Xoyou eoutoO to 
TrdvTa Ta Te piKpd Kai to pEydXa Troif|aas, Kai ouk fori SieXeiv tt|v ktIctiv, wore eiirelv 

TOUTO p£V TOU TTOTpOS, TOUTO Se TOU uloO, dXX' EVOS ECTTl 8eOU COS X El P* XP co l Jl ^ vou T V D 

io ISico Xoyco Kai ev outgo ttoiouvtos to TrdvTa, Kai tout' outos pev 6 0e6s Seikvus eXeyev • 
»T) x £ ip V ^ tnoiT\ae touto TrdvTa«. 6 Se TTauXos touto pa0&bv iSlSaoKev »eTs 6eos ££ 
ou to travTa, Kai eIs Kupios 'lr|aous Xpiaros Si' ou Ta TrdvTa«. avrros youv dei Kai 5 
vOv AsyEi tco laev f)X(cp Kai dvoTeXXei, TaTs 6e vecpeAais IvteXXetoi Kai Ppexei errl (iiav 
pepiSa, i<p' f|V Se ou Ppexei, §T)palvErai. Ka ' tt)v H EV yf|V KeXeuei tous KapTrous drrroSiSovai, 

is tov 5e 'lepepfav ev ttj koiXIcc TrXdrrei. el Se Taura vuv outos Troiei, ouk iariv dpcpipoAov, 
oti Kai koto ttiv dpx^v ouk dTrri^icoaev auros Ta ' Trdvra Sid tou Xoyou iroifjaai - pepr) M 429 A 
ydp tcov oXcov Earl toOto. 

El Se oti pr| eSuvoto to Aonrd KTiapoTa ttjs OKpctTOU x el P°S tou dy£vr|TOU tt)v 8,1 
epyaaiav paard^ai, povos 6 ulos Otto povou tou 0eou yeyove, Ta 5' dXXa cos ST UTroupyou 

20 Kai poT)0ou tou uloO yeyovE ■ Kai toOto ydp ' Aariptos 6 Quaas EypayEV, 6 Se "ApEios 
HETaypdyas ' SeScoke toTs ISiois Kai Xomdv cos KaXdpcp TEQpauapevcp xP&vtoi tco prjpaTlcp B 2 1 5 
TOUTco dyvooOvTes to iv outgo aaQpov ol Trapd9poves. el ydp dSuvoTOV fjv to yevriTd 2 
PaaTd^ai ttiv x £ ip a T0U ^eou — eoti 5e ko6' uiias 6 ulos eIs tcov yEvriTcov — ttcos ocutos 
tiSuvtiGti yevEoQai Trapd novou tou Geou; Kai el Tva Ta yevr|Td ysvriTai, (jieaiTOU yeyove 

25 xpEict, yevrjTos Se ko9' upas ecmv 6 ulos, ISei Kai Trpo aurou peaov Tivd elvai, Iva ktictStj. b 
tou 6e tieaiTou TrdXiv Kai avrrou KTiaiiaros Tuyxdvovros dpapev oti kotkeIvos eSeeto neafTou 
ETepou TTpos ttiv ISiav avo-raCTiv. Kdv tis SXXov emvoi^oTi, Trpo£TnvoT|CTEi tov ekeIvou 
neaiTT|v, coare Kai els drTEipov EKTreaeiv. outgo Se dei tou hectitou jtitouhevou oOSe f) 

4 Vgl. Gen. 20 5 Vgl. Ex. 19, 18 6 Vgl. Ex. 17 7 Ps. 99, 3 9 Zu cbs X E, P' V S*- A than 

or. II. c. Arianos 31 (Migne PG 26, 212 C), Methodius, de resurr. I 46, 2 (296, 5); de creatis 9 (498, 29), 
fur Irenaus und Hippolyt vgl. Bonwetschs Komm. zu de resurr. a. a. O. Bei Origenes und Euseb scheint 
der Gebrauch der Jesaiastelle nicht vorzukommen 11 Jes. 66, 2 | I. Cor. 8, 6 15 Vgl. Jer. 1, 5 

18 Vgl. or. II. c. Arianos 24 (Migne PG 26, 200 A) : 900"! (sc. Euseb v. Nik., Arius, Asterius) 6e oucos Trepl 
toutou, C05 apa 9^Acov 6 Beo? ttiv yEvriTT|v KTlo-ai ipjaw, ettei6^| Jcopa ut) 6uvauEvr|V aurfiv uEraaxElv ttis 
tou ircrrpos <ib<p6rrou x E, P^ Ka ' THS irap' croroO Btiuioupylas, ttoie! Kai ktIjei TrpcbTCo; iiivos ^ovou iva 
Kai koAei toutov ulov Kai A6yov, Iva toutou uiaov yevouEvou outco^ Aoitt6v Kai to TrdvTa Si' outou 
ysvEo6ai 6uvr|6fj. Zu uovos 0tt6 u6vou: Asterius nach Marcell bei Euseb c. Marc. I 4, 33 (25, 5), Anti- 
ochen. Symbol bei Athan. de synodis 23 (Migne PG 26, 721 B) 20 Zu Asterius: G. Bardy, Astenus le 
sophiste, in: Revue d'hist. eccl. 22 (1926) 221-272. Es fallt auf, dafl Asterius als der Vorganger des 
Anus bezeichnet wird, vgl. unten c. 20 S. 17, 4 24 iiectIttis fur den Logos bei Alexander v. Alexan- 

drien (Urkunde 14,44; m 26,27), bei Euseb Tricennatsrede 1,6 (198, 28); 11,12 (227,16); 12,6.7 
(231, 14 ff.); Dem. ev. IV 6, 6 (159, 21). Die gleiche Argumentation wie oben auch Athan. or. II. c. 
Arianos 25. 26, hier aber viel schlagkraftiger, vgl. unten c. 24, 5 S. 20, 23 

BKPO REFV 

1 ecvtoO] croToO BV 2 to una tov ulov outos >~ REFV 5 5vm dv9pcbTfco — F 6 yapm] 

XEtpl P I x°P lT > + Kai V, von sp. Hd. 7 Soutou] outou BKPO 1 1 pou] cou B | eT; + 6 RE 

16 Kai Kcrra tt|v dp)(-f|v] Kara t6v 'Icodvvou Kai TTauXou Aoyov V | dpx^l v > E | 81a tou Aoyou 
Troifjcai > V 18 aKTipdrou i. Text F, a. Rd. yp' dxparou F 1. Hd. | dyEvrp-ou BE C dyEvvi^TOU 

KORE'FV 20 Sypayev 6 60aas ~ EV 21 u£Ta6i8<aKE REFV 23 tou yevTyrwv els 6 

ulo; ~ K 26 Tuyxdvovros] ovtos EV | eSeeto + ird^iv V g De decreiis Nicaenae synodi 8, 2 — 9, 4. 

xriais avarfivai 8uvT|aETai Sid to \ir\ SuvacrOai, cbs XeyETE, HT}6eva tcov yevT|TCov pacrrd^ai 

3 T-qv ccKpotTOV X E 'P a T0U dyevriTou. ei 6e to otottov touto awopcovTEs dpxEoDE Xeyeiv, 
6ti 6 uios KTia|ja cov kavos ysyovEV, coote utto tou dyEVTiTou yEVEa6ai, e£ dvdyKT|s Kai 
Tot dXXa TrdvTa yevT)Td ovra Suvard f\v Trapd tou dyEVT|Tou uTTOUpyr|8fivai • KTiapa 
yap Ka6' unaj kcckeivos cocrrrEp ouv Kai touto Trdvra eari. Kai TTEpmri Xonrov toO 5 
Xoyou f) yeveais koto ttiv do-Epfi Kai pcopdv uijcov errivoiav, auTapKous ovtos toO Geou 

C Ta TrdiTa auToupyElv TrdvTCOv te tcov yEVT|TCov Suvaiievcov tt)v OKpaTov X e 'P a 

4 paardfai tou 0eou. dvoT)TOU 5f| ouotis outcov Tf|s toiouttis 9pEvopXapEias, iScohev 
eI |ifi Kai to Xey6|jEvov toOto tcov daepcov to aoq)iaiia ttXeov tcov dXXcov outcov dXoyco- 
TEpov dvacpavEiT). 'ASdu |i6vos urro \x6vo\j toO Geou 5id tou Xoyou ysyovsv. dXX' ouk 10 
ev Tab ttoXiv tov 'ASdp ttXeov ti tcov ttovtcov dv6pcbTrcov exEiv f| 6ia9EpEiv tcov ;iet' outov 
dv tis 9r|aEiEV, eI uovos jiev outos Otto hovou tou 6eou TTETroir|Tai Kai TrETrXaarai, t)PeTs 6e 
ttocvtes Ik tou 'A6d|i yEvvcbiiE6a Kai koto SiaSoxTlv tou ylvous awioTdiiE0a, icoj povov 
Kai auroj Ik yfjs ETrXdcrdTi, Kai uf] cov irpoTEpov uo-repov yEyovEV. 

9, 1 Ei 6e Kai ttXeov tis tu TrpcoTOTrXdoTcp SoiT) 61a to KOTT|£icocr8ai Tfis tou 6eou X £1 P°S 15 

d outov, dXX' ev Ti|ifj Kai jifi irj q>uaEi to ttXeov eIs outov 6 toioutos AoyijEoGco. Ik yf)s 
yap yiyovEv cbaiTEp Kai ttovtes - Kai r\ xsip 6e f\ TrXdaacra tote tov 'A6d|i outt) Kai vuv 
M 430 a 2 Kai dfii tous uet' ekeivov TrdXiv ' TrXdrrEi Kai 5iao-uviaTT|ai. Kai touto 6 6eos outos t3 
Hev ' lEpE|iia, cos TrpoEiTTOv, q>T|aiv ■ »Trpo tou \ie TrXdaai cte ev KoiXia ETriaTauai cte«. TTEpi 
6e tcov Trdvrcov EXeyEV »f\ yelp |iou ETroiTiaE touto TrdvTa«. Kai ttoXiv Sid 'Haafou 20 
q>r|aiv »outcos Xe/ei xupios 6 XuTpouiiEvos ae Kai irXdaacov oe ev KOiXia - Eyco Kupios 6 
ouvteXcov Trdvra e^eteivo tov oupavov uovos Kai EcrtEpEcoaa ttiv yfjv«. 6 6e AauiS touto 
b 216 yivcboKcov I ei^oXXev »al x e 'P^S CT0U ^Troir|adv he Kai ETrXaadv iae«. Kai 6 ev tco 'Haaia 
Xlycov »ourcos XiyEi Kupios 6 irXdaas he Ik KoiXfas 6ouXov EauTco« touto aT|iiaivEi. 
oukouv Kcrrd ttiv 9uaiv ou5ev fjiicov SiacpgpEi, Kdv Trpodyr) tco )(povcp, ecos Kai xfj aurfj 2s 

3 X £l P' auvicrrdnE0a Kai KTijonEfla ttovtes. ei Toivuv ourcos, co 'ApEiavoi, Kai TTEpi tou 
b ulou tou 6eou 9povEiTE, 6ti outcos Kai outos UTrEOTTi Kai yEyovEV, ou6ev Ka6' uiaas tcov 

dXXcov Kara ttiv ipuaiv Sioiasi, Icos Kai outos ouk f)v Kai yEyovE Kai e£ dpETfis Kai outco 
auvEKTia&ri tou dvonaros f] X^P'S- E ^5 Y°P ^ 0_rl Ka ' outos, 09' cbv XeyETE, TTEpi cov ev 
YoXhoIs to TtVEupd 9T)aiv • »aurds eItte, Kai eyevTi&riaav ■ outos eveteiXoto, Kai ektioSt)- m 

4 aav«. t(s toivuv eotiv, co 6 9e6s EVETEiXaro, iva Kai outos ktict6tj; Elvai yap 5eT Xoyov, 
co EVTlXXETai 6 6eos Kai Iv cl) to TroifiuaTa ktijetoi. dXX' ouk dv exoite Sei^oi iTEpov 
Trapd tov dpvElcrGe Xoyov, e! iatj dpa Tivd trdXiv ewoictv EmvofiaTiTE. vai yap, 9T)- 
aouaiv, EupoHEv fjv ttote Xeyovrcov Kai tcov TTEpi EuaEfiiov fiKouaa- 'Sid touto ttXeov 

19 Jer. 1, 5 vgl. S. 7, 15 20 Jes. 66, 2 21 Jes. 44, 24 23 Ps. 118, 73 24 Jes. 49, 5 28 Vgl. 
oben S. 6, 17 30 Ps. 32, 9 34 ff. Vgl. Euseb eccl. theol. I 10, 3 (68, 31 ff.): Kai \ir\v k% avTiis 
Tps irpouTiyopias 6 ulos -rqv tTpo? tov TTaripa cpuuiKfiv aytaw Trapio-rnaiv, cbs ocO iraXiv to ^ovoytvts 
ovo|ia Kai tou ylvou; E91S111 itiai Kai Tfjj yevececj; aCrrfis Kai toO p6vov eIvoi Kai uqSETEpov avru ttjs 
u16tt|Tos koivuveiv. Dem. ev. V 4, 1 1 — 15 (225, 29 ff.) ; femer Asterius de syn. 18 (Migne 26, 716 A = or. 
I. c. Ariaxios 32; Migne 26, 77 B = or. II. c. Arianos 37; Migne 26, 225 C — 228 A) 

BKPO REFV 

V 

1 AryETai ER* AtyETE R c 2 dyEVTiTou KPO*R*E dyEVVT|Tou BFV ayEvf|TOV O c R c 3 dyEvWiTOV F 
4 dyEvvf|Tou FV | 0TroupyTi6fivai] corr. in: auroupyriOfivai B 6 hrivoiav upcov -~ V | hrlvoiav 

coir, von 1. Hd. ( ?) aus Cm-ovoiav F 7/8 [3aaTa£ai x El P° "~ K 8 6t)]8e V 9 t6 2 ausrad. R | 

outcov > FV 10 yEyovE 81a tou A6you ~ K 11 tu] toutoj V | TfdvTtov] oXcov P 15 toO] 

ek V 17 tov tote ~ V 18 tiAottei ttoAiv -~ K | 5iaavvloTT|o , i] SiaviarriCTi F avviara V 

20 rav > K 23 6 > F 26 tt&vtes Kai ktijoheOo — F 29 AEyETai REF 31 8eT] Bfj R C EV 
33 Trapd tov] iTap' Sv KV -rrapa t6v ov F ] dpvEiaSE -i- 6eo0 P | TraJviv Tiva ~ K | hnvofiaETE 
KPO FV I val yap] dXAd yap vai V 34 fjv ttote REFV De decretis Nicaenae synod i 9,4 — 11,3. 9 

tcov dAAcov ixeiv tov tou 9eo0 ulov Kai XEyea6ai novoyevfj toutov vouijouev, erreiSfi 
laovos |jev auTos Uetexei tou irorrpos, to 6' dAAa Trdvra tou uloO tiETEXEi'- KEKiiT)Kaai tiEV C 
ouv f|6Ti |jETa|3aAA6i;Evoi Koci HETaAAdaaovTES Ta prmara us t& xpwuorra, 6£ix0r|aovTai 
6e o^cos Kai outcos cbs °l e* t^S yfjs KEVoAoyouvTES Kai kuAiohevoi cos ev poppdpcp Tais tSlais 

6 ewoiais- 

Et liEV yap ekeIvos \ikv tou OeoO ulos, r|H£is 5e tou ulou uloi KaAounE0a, Tri0av6v fjv 10,1 
aurwv to -rrAdaija ■ ei 5e tou 0eou Kai r|U£ts ulol AEy6nE0a, ou Kai auros eotiv ulos, 6t]Aov6ti 
Kai tiueTs tou Trorrpos uetexouev tou AEyovros' »ulous EyEvvqaa Kai uycoaa«. eI ijlti yap 
HETEix°H£V auToO, ouk iAfyEV 'lyEVvriaa' • eI 6e outos eyEvvriaEV, oux ETEpos dXA' outos 

10 f\\i&v eoti Trarrip. Kai ou SiaqtepEi ttoAiv, eI ttAIov ekeIvos ?X El Ka ' irpcoTov yeyovev 2 
f)iiEis 6e eI IAottov Kai uarEpov yEyovaiJEV, ecos tou aurou ttovtes HETEXotiEv Kai tou D 
avrrou Trorrpos uloi AEy6|jE0a. to yap ttAeov Kai eAottov ou tt|v 9UCTIV dAAf]v Seikvuoiv • 
EKaarcp yap ttjs dpETfis f\ Trpa^is touto TrpoaTl9T|ai. Kai 6 \iiv ettI Seko tto'Aecov, 6 8e M 433 a 
etti ttevte KaOiu laiai • Kai ot [itv KaQEjovTai »ettI ScoSekcc 0p6vous KpivovTES Tas 5cb8EKa 

15 ipuAds tou 'lapar|A«, oi 8e okououov »Seute ol EuAoyqiJEVOi tou Trorrpos iiou«- Kai- 
»eu 8ouXe dya0E Kai TriarE«. TOiaura uev ouv ekeIvoi (ppovoOvTES eIkotcos 9OVTd30VTai 3 
toioutou ulou dsi \ii\ Elvai tov 0e6v TroTEpa ut|6e tov toioOtov ulov oeI Elvai, dAA' i£ 
ouk ovtcov KTiapa ' yEyEvflcrOai Kai \it\ Elvai Trpiv yEWTiOfj • dAAos yap eotiv outos Trapd B 217 
tov dAr|0ivov tou 0eou ulov. ETrEiS-r) Se touto AEyEiv eti toutous ouk eotiv euot/es, 4 

20 naXXov yap Za68ovKaicov Kai tou ZaiioaarEcos eot! touto to yp6vT\\ia, AEi-rrEi dpa koto 
tt)v ETEpav Sidvoiav, Ka0' t"|v 'IcraaK tou "Afipadii eotiv ulos, Xf/eiv Elvai Kai tov tou 
9eou ulov t6 yap £k tivos 9uoei yEWobiJEVov Kai \ir\ I^coOev irnKTcbiiEvov ulov oISev t) b 
cpuois, Kai touto tou 6v6hotos eoti t6 oT)|iaiv6^Evov. dp' ouv dv6pcoTroTra6fis fi 5 

tou ulou yEWT)CTis; touto yap taws kot' ekeIvous Kai auToi QeXtictouoiv avri0ETvai \it\ 

2s yivcbaKovTEs. ou8a|i6js. ou yap cos dvOpcoTros 6 6eos, ette! iiT|8E ol dvQpcoTroi cos 6 0e6s. 
ol hev yap e§ uXtis Kai touttis ouotis Tra0TiTiKfis EKT(cr0TiCTav, 6 8e 0e6s duAos Kai dacoiiaros. 
ei 8e al auTai Ae^eis em 0eou Kai dvOpcoTrcov ev tois 0Eiais ttote keivtoi ypa9ats, dAA' dv- 6 
OpcoTTCov ecttI 5iopocTiKcov, cbs TrapT|yyEiAEV 6 rTaOAos, TrpoasxEiv ttj dvayvcoaEi Kai outco 
SiaKpfvEiv Kai koto ti^v EKdarou tcov oTmaivonevcov 9uaiv to yEypannEva SiayivcoaKEiv 

so Kai \ii\ auyxkiv Tf]v Sidvoiav, coote to tou 0eou nf) dvOpcoTrivcos voeiv htjSe to tcov C 
dvSpcoTrcov cos TTEpi 6eou ttote AoyfjEcrOai. touto yap eoti tov olvov uSorri u(£ai Kai 
Trup dAAoTpiov ETripdAAEiv ETri to 9uaiaaTT|piov tco Seico m/pi. 

Kai yap Kai 6 Seos ktijei, Kai etc' avflpcb-rrcov 8e to ktIjeiv Eipr|Tai. Kai 6 p.ev 6eos 11,1 
cbv eoti, AfiyovTai 8e Kai ol dvOpco-rroi Elvai Trapd 0eou Kai touto AafJovTES exeiv. dp' ouv 

36 outcos 6 0e6s ktijei cos ctv0pcoTroi; f) outcos cov eotiv cos dvOpcoTros; \lt\ yEvoiTO. ccAAcos 
ettI 0eou Tas Ae^eis AapfidvoiJEV Kai ETEpcos ETri tcov dvOpcoTTCov toutos 8iavoouuE0a. 

6 hev yap 0e6s ktijei koAcov to \xt\ ovto eIs to Elvai ouSevos ETriSEOtiEvos, ol 5e dvOpcoiroi 2 

TT1V UTTOKEIHEVTIV uArjV ^pydjOVTOl Eu£d|JEVOl TTpOTEpOV Kai TT)V ETrioTrmriv tou ttoieTv 

AapdvTEs Trapd tou TrdvTa STmioupynoavTOS 0eou 81a tou ISfou Aoyou. -rrdAiv te ol 3 

4 Vgl. Joh. 3, 31 u. n. Petr. 2, 22 6 Zu tou ulou ulol vgl. etwa Origenes de princ. IV 4, 5 (356, 6) 

8 Jes. i, 2 13 Vgl. Lc. 19, 17. 19 14 Mt. 19, 28 15 Mt. 25, 34 16 Mt. 25, 23 | Die Gegner 

benutzen die eben zitierten Bibelstellen fiir eine Unterordnung de3 Logos 18 Vgl. Urk. 1, 5 (III 3, 3) 

28 I. Tim. 4, 13 31 Vgl. Jes. 1, 22 32 Vgl. Lev. 10, 1 37 Vgl. Em. 4, 17 

BKPO REFV 

1 t6v ulov tou 6eou ~ K 4 cbj' > V 6 new > F | ko*ouh£9cc B*REFV KaAolne6a B c KPO 

7 uI6s foriv ~ K 8 el nf| — 9 eyevvno-a > F 14 8p6vcov V 16 <favra-$o\rra\ + -mpi V 
19 eti toutouj] toutou E > V I euaye? + TTepl tou uloO tou 9eou V 20 naAXow -|- 8e B, exp. ? | 
to > F 22 ul6v > EV 25 ol > E 26 eKTladriaav > F 27 el 8e al ai>ral] al 8e 
auTal KPO 35 dJS' + olV 

Athanasius II. O in De decretis Nicaenae synodi 11,3 — '2,2. 

D ijev dvQpcoTroi ou Suvdiievoi ko6' eoutous elvoci tv ToiTcp TuyxdvovTES eiai TTEpieyouEvoi 

Kal CTUVEOTC0TES EV TU TOU 0EOU AOyCp, 6 5E 0EOS WV EOTI Ka6' EOUTOV TTEplEXWV TO TrdvTa 

Kai utt' ou5evos Trepiex6|Jsvos, Kai ev Traai jjev eoti Korrd tt|v eoutou dya06-rr|Ta Kal 50- 
vamv, i£co Se tqv ttovtcov ttoAiv eari Kara r^v tSiav cpuoiv. coarrEp ouv ou tov ocutov 
Tpoirov oi avfipcoTTOi KT130UCTIV, ovrnp tpottov 6 0EO5 kt(3ei, ouS' outcos eIctiv ot avupcoTroi, 5 
M 436 a coarrEp krriv 6 6e6s' outcos dAAcos Eoriv fi Tuv dvQpcoTTcov yevEors Kai dAAcos ' Eoriv 6 

4 ulos ix toO TTorrpos. tuv hev yap dvapcoTrcov to yEWTHJcrra laipri ttcos tov yswcovTcov 
Etaiv, ette! Kai outcov tuv acopcrrcov t\ cpuais oux dTrAfj t(s eotiv, dAAd pEuorf), Kai Ik iJEpcov 
§X£ l tt)v ouvOectiv. d-rroppEouai te dvOpco-rroi yEVVCovTES Kai ttoAiv ETTippEi to ek tcov Tpocpcov 
e!s outous EiaayonEva- ' 61' f|v aMav Kai ttoAAcov koto Kaipov tekvcov yivovrai TraTEpes 10 

B 218 ol avOpcoTToi. 6 Se 6eos diiEpf)s cov dnEpiorcos eotI Kai drraSfis toO uiou TTonrip. ' oute 
yap drroppoTi tou dacoudTou fjoriv our' ETTippof) tis els ocutov yivETai cbs ett' dv6pcoTrcov 

5 ottAous 61 cov ttjv cpuaiv evos Kal novou toO uioO Tranrrip eoti. 6id toOto yap Kai novo- 
yEVTjs eoti Kai novo? ev toIs koAttois tou -rraTpos eoti, hovov te aurov e£ eoutou Seikwoiv 

B 6 ttottip AEycov »outos eotiv 6 ulos nou 6 dyoTTT|T6s, ev co T)u66KT)CTa« - Aoyos Se eotiv 15 
outos tou Trarpos, ev cl> to ccttocues Kai diiEpES tou Trarpos voeiv Suvotov. Aoyos yap 

6 ouSe 6 tcov dv6pcoTrcov Kcrrd TrccQos Kai HEpos yEvvarai, |jt)ti yE 6 tou 0eou. 616 Kai 
koOejetoi [xkv outos ev 6ec]ig tou Trarpos <*>S Aoyos - ?v0a yap eotiv 6 Trarfip, eke! Kai 6 
toutou Aoyos eotiv T)ueis Se ottikoijev KpivonEvoi Trap' aurou cos Troifinara. Kai Trpoa- 
kuveItoi hev ocutos 6id to elvai aurov ulov tou TrpooTcuvT|TOU TTOTpos, t^eis Se TrpooKU- 20 
vou^ev Kupiov Kai Geov ocutov 6iioAoyouvTES 5id to eTvoi fmas KTioiiara Kai dAAous 
Trap' IkeIvov. 

12,1 TouTcov 6e outcos ovtcov OKOTrEiTco Aoittov 6 |3ouX6|jevos outcov Kai yEVEoOco tis 

C outous ivTpETrcov, st to ek tou 6eou Kai ISiov outou yEVVT||ja Geuis eiTTEiv e£ ouk ovtcov f\ 
Aoyov §xei kocv eis EvOujiriaiv tivos oXcos eXOeTv, oti to ek tou 0eou emauiipEpriKEv aurco, 25 
iva Kai ToXiJTjaas eittti, oti ouk eotiv dsi 6 ulos. Kai yap ev toutco irdXiv Tas dvQpcoTrcov 
Evvoias UTTEpE^fiASE Kai UTrEpavafSEpTiKEV r\ tou uiou yEWTiais. tjheIs uev yap tcov ISicov 
tekvcov ev XP° VC P yivoiiE0a TroTEpES, etteI Kai auToi ouk ovtes irpoTEpov uoTEpov yeyovanEv ■ 
6 6e 8eos dEi cov dsi tou uiou TrarT)p eoti. Kai tcov hev t\ yEVEais ek tcov 6|ioicos ovtcov 
iyei ttiv ttiotiv. etteiSt) Se »ou6Eis oI8e tov uiov ei \it\ 6 ttottip, ou6e tov TroTEpa tis £tti- 30 
yivcboKEi ei [ir\ 6 uios, Kai cl> dv 6 ulos aTroKaAuvyT|«, 61a touto ol dytoi, ols drTEKaAu^ev 
6 uios, eIkovo Tivd SeScoKaaiv r)niv Ik tcov opconevcov AeyovTES - »6s cov drTauyaaiJa 

2 Vgl. Origenes c. Cels. IV 92 (I 365, 19); VII 34 (II 184, 16 £.) 8/9 Vgl. Athan. or. I. c. Arianos 28 

(Migne 26, 69 A) ; Origenes de orat. 27,8 (367, i6f.); in Joh. XIII 33,204 (257, 248.) 12 Vgl. 

Athan. or. I. c. Arianos 21 (Migne 26, 56 B) 13 Zu onrAoOs ttiv <p\ia\v vgl. Euseb eccl. theol. II 14, 6 

( lI 5, J 5) 13/14 Vgl. Joh. 1, 18 15 Mt. 3, 17 28 Vgl. Athan. or. I. c. Arianos 14 (Migne 

26, 41 B) 29 Vgl. Urk. 14, 26 (III 23, 28 u. Komm.); auflerdem die Darlegungen fiber <5e1 Tran-fip 

Kal &eI ulos i 11 dem vermutlich Serapion von Thmuis gehorenden Traktat tTEpl Trarrpo; Kal ulov (Texte 
u. Unters. NF 2, 3b S. 21 ff.), der ganz dieser Frage gewidmet ist 30 Mit tiTEi6fi 8e beginnt die An- 

tithese zu tuv uev f\ yEVECTi;, die erst nnten S. 17, 9 ff. scharf fonnuliert wird. | Mt. 11, 27; o!8e start 
emyivcboxEi hat Athanasius noch an 3 Stellen (davon eine in c. Apoll. II 14), den gewohnlichen Text an 
5 Stellen. oISe lesen auch Didymus, Cyrill v. Jerus., Basilius. 31 <5nroKaAvjyT) bei Athanasius Qblich, 

sonst nur von Kirchenvatem, nicht von Bibelhandschriften bezeugt. 32 Hebr. 1, 3 a BKOP REFV 23 yEVEO-600 


— 11, 11 TTOTEpa = Cramer, Catenae in S. Pauli epistolas ad Tim. Tit. 


Philem. Hebr., Oxford 1843, 


S. 302, 24 — 303, 14 (ek tSv Kara ' ApEiavcov) . Der Text ist schlecht und 


deshalb nicht herangezogen 

1 Ka6' outous REV 2 ko9' out6v REFV 8 aCrrcov] aurfi B 9 te -p ol EV 1 1 aTroc6ois V 
13 Tfj ifuo-Ei EV 19 Eorr|KO|iEv R'EVF OTi'lKOliEV R c 21 aurov > B 23 ocutcov] aura KO > F 

25 e\eiv EV I 5X&J5 > EV I SAcos nvos — F 29 duolcov E iuolcov V 30 exeiv E 31 av] 
eciv REFV De decrelis Nicaenae synodi 12,3 — 13, 5. jj 

tt)S 86£t|S Kai x a P aKT1 ip "HS VTrocrrdaeus outou«- Kal TrdXiv »oti Trapd <roi "rrriyn D 
3CofJ5, £v tco 9am aou 6vf6|ae0a 9cos«- ote Kai pe^o^evos tov 'Iapaf]X 6 Xoyos (pTjaiv 
»eyKOTEXnTES ttiv Tn-|yTiv ifis ao<pias« - <xutt\ 8e eotiv f\ "rrriyfi f\ Xeyouaa - »e^e EyKOT- 
eXittov TTriynv OScttos 3covtos«. Kai uiKpov uev eoti to irapctSEiyna Kai Xiav dpuSpov 3 

5 upcs to ttoOouhevov, Suvotov 6e oijcos i§ outou TrXiov ttJ5 dvOpcoTrou cpuaecos Kara- 
voelv Kai ijf) vojiijEiv Tot|v tt\v f)\iG>v elvai Kai ttiv ' tou ulou yEWT)cTV. t(s yap Suva- M 437 A 
Tai kocv XoyiaacrOai uf] eIvoi ttote to aTrauyaana, iva Kai ToX|iT|aas eittt) ut) Elvai ae\ 
tov ulov, f| oti ouk f\v 6 ulos Trpiv yEvvTidfj; f| tis Ikovos SieXeIv otto tou f)Xiou t6 drrau- 
yaana fi ttiv -nr)yf)v ETrivofjaai ttote Tfjs 3cofjs 2pT|uov, iva Kal pavsis eittt), e£ ouk ovtcov 

10 Eariv 6 ulos 6 Xiycov »Eycb e!|ju f\ 3cof|«, f\ dXXoTpios ttjs tou Trorrpos ouaias 6 Xeycov 
»6 k\ik icopaKcbs icopoKE tov TraTEpa«; ' oOtco yap T)|jas oi dyioi PouXoiievoi voeiv TOiauTa B 119 
Kai TrapaSeiytiaTa SEScoKaai, Kai gcmv otottov Kai Xiav octets TOiauras exouot)s ttis 
ypaqjfjs Taj eIkovos ££ dXXcov fiiias Trepi tou Kupiou SiavoEiaSai tcov htjte yEypapiiEvcov 
|iT|TE tiv& Sidvoiav e!s euctePeiov 6x6vtcov. B 

16 Oukouv Xomov XEyETCoo-orv, tto&ev Spa Kal outoi naSovTES f| tivos aurois Trapa- 13, 1 

SeScokotos ToiaCrra TTEpi tou o-co-rfjpos uttovoeiv fip^avro. dvEyvcoiiEV, cpf|aouaiv, ev 
Tais TTapoipiais - »Kupios ekticte pe dpxT)V oScov outou ets fpya outou«. Kai yap Kai 2 
ol TTEpi EuaifMov toOto XeyEiv ISokouv, Kai au 6e ypd<pcov e6f|XcoCTas, oti 6id ttoXXcov pev 

drroSEl^ECOV dvOTpETrOliEVOl KOI OUTOI KOTEylVcbo-KOVTO, TOVJTO 6e SpCOS OUTOi TO pT|TOV 

:o avco Kai kcttco TrEpi9£povTES Iv tcov KTiajidrcov tov ulov Elvai EXEyov Kai toT$ ysvriToTs 
auTOV owripiOjiouv. dXXd Kai touto SoKoual |aoi iif] VEVOTiKEvai koXcos - e/ei yap tt)v 3 
Sidvoiav euctePtj Kal Xiav 6p0f|v, f|v eI Kal aurol vsvoriKEiaav, ouk dv tov Kupiov ttis 
56£t)s EpXaa9T||iriCTav. Ta yap 7rpoEipT|HEva e!s t6 ^ititov touto au|j|3aXXETCoaav, Kal C 
6i|iovTai ttoXXtiv ev outoTs ouaav tt)v 6ia9opdv. t!s yap ou avvop^ Sidvoiav Eycov 4 

25 6p&t)v, oti Ta uev KTijotJEva Kai TTOiounEva e^coSev tou TroiouvTOS, 6 5e ulos, cos ev tois 
EpTrpoaOEV eSei^ev 6 Xoyos, ouk I^coSev dXX' ek tou yEvvcovTOS TraTpos UTrapxei; Kctl yap 
dv0pcoTros KT13E1 |i£v oIkiov, yEvvg 5e ulov, Kai ouk dv tis dvaarp^cov Enrol ttiv uev oikiov 
Kai tt|v vauv yEvvaafiai irapd tou KaraoKeudjovTOS, tov 6e uiov KTi36a6ai Kai TroiElcrQai 
Trapd tou aurou, ouSe ttoXiv tt)v ^kv oiKiav etKova tou KT130VTOS, tov 64 uiov dvonoiov 

so tou yEvvcovros. dXXd nSXXov tov ijev uiov eIkovo tou TraTpos 6iJoXoyriaEi, ttiv 5e oIkiov 
texvt)s eIvoi STmioupyrina, ei [it\ tis dpa tt\v Sidvoiav voaoiT) Kai Tas 9pivas TrapE^EOTTi- 
kcos Tuyydvoi. diiEXei TrdvTcov [jiaXXov f\ ©£(a ypa(pi] yivcooKouaa tt|v EKaarou 9UCTIV 5 
TTEpi uev tcov KT1301JEVCOV Sid Mcoucteos 9T)aiv »ev dpxti ETroiTiaEV 6 6eos tov oupavov D 
Kai ttiv yf|v«- TTEpi 5e tou uiou oux iTEpov, dXX' outov tov TrarEpa armalvEi XEyovra - 

35 »ek yacrrpos irpo EcoCT9opou Eyevvriad cte« - Kai TrdXiv »uios liou eI au, eyco atinEpov 
yEyEWT)Kd aE« ■ outos te TTEpi iauTou 6 Kupios iv rfapoi|iiais XEyEi • ' »Trpo 6e ttovtcov m 440 A 
Pouvcov yEvvqt |iE«- Kai TTEpi ijev tcov yEvqTcov Kai ktiotcov 6 'Icodvvris 9T|ai' »TrdvTa 
81' auToO EyEVETO« - UEpi 8e tou Kupiou EuayyEX^onevos XsyEr »6 jjovoyEvfis uios, 6 

I Ps. 35, 10 3 Bar. 3, 12 | Jer. 2, 13 10 Joh. 14,6 11 Joh. 14,9 17 Prov. 8,22 

18 Auslegungen von Prov. 8, 22 der Gegenseite sind nicht eigentlich erhalten, doch vgl. man Euseb 
Dem. ev. V 1 ; eccl. theol. Ill 2. 3. Fur Athanasius vgl. or. II. c. Arianos 44 ff. ; ep. II. ad Serap. 7 ; ep. 
ad episc. Aeg. et Lib. 17. Femer Hilarius de tain. I 35 22 Vgl. I. Cor. 2, 8 33 Gen. 1, 1 

35 Ps. 109, 3 I Ps. 2, 7 36 Prov. 8, 25 37 Joh. 1, 3 38 Joh. 1, 18 

BKPO KEFV 24 tis — 26 Cnr&p)(Ei; 33 — 12, 18 = Cramer S. 303, 19 — 304, 9 

1 86£r|s + tou 6eo0 F [ col] ctou E 5 avrfis V 10 tou > F ii {pcopaxcbs £ue ~ P 

13 Tis > K 15 Aoittov > F 15/16 f\ — TrapaSeScoKOTOS > B 16 voeiv B 17 xal a > EV 

22 vEvoTiKEo-av O 23 eIs BKPO -rrpds REFV | ovupaXrrtoo-aw BK 24 ouaav ev ctotoTs ~ EV 

26 uTrdpxEi] fori B 28 KTljeafiai — 29 ulou > R 32 -ruyx&VEi PREF 33 Muvasos BKPOEFV 
Mcouo-eois R 36 at + Kal TrdAiv KO 37 yEWT|Tcov R* ^2 De decretis Nicaenae synodi 13,6 — 15, 1. 

6 cov ets tov koAttov tou Trcrrpos, ekeivos E£T|yT|aaTO«. eI toIvuv ulos, ou KTiaua, eI 8e 
Kriana, oux ulos - ttoXAti yap ev outois f] 8ia9opd. Kal ouk av eit| outos uios koci vrria\ia, 
iva Hi) Kai ek tou 0eoO Kai e£co8ev tou 6eo0 t) ouaia auToO vo|ii3T]Tai. 
14,1 T Ap' ouv iidTT|v yEyponrroi toOto t6 prjTov; touto yap TrdAiv ekeTvoi TTEpipop- 

Pouaiv cbs dyEAt) kcovcottcov. ouxi y£, ou ncnT|v yEypaTTTai, dAAd Kai pdAa dvayKaicos. 5 
B 320 Kai yap Kai KTijEoQai AeyErai, &M' ' ote yeyovEv avepcoTros 1 dv6pcbTrou yap fSiov touto. 
B tt\v 6e Sidvoiav toutt|v Eupf|aEi koAcos ev toij Aoyiois keiijevt|v 6 \ri] irdpEpyov fiyoupEvos 
tt)v dvdyvcoaiv, dAAa Kai tov Kaipov Kai Tot TrpoacoTra Kai tt)V xpefav tcov yEypannEvcov 

2 IpEuvcov Kai oOrco to dvayvcbauara BiaKpivcov Kal SiavoouiiEvos. tov \xkv ouv Kaipov 
tou pT|ToO toutou Eup-qaEi Kai yvcoasrai, oti dsi cov 6 Kupios uoTEpov ettI ctuvteAeio: tcov 10 
aicovcov ysyovEV dvOpcoTros, Kai ulos cov tou GeoO ylyovE Kai ulos dv&pcoTrou. ttjv 8e 
XpEiav vot|a£iEv, oti tov rmcov 8dvaTov KaTapynaai 0e7icov EAafJEv lauTco acona ek ths 
Trap0Evou Mapias, Iva touto TrpoaEVEyxas 6uaiav UTTEp Trdvrcov tco TraTpi sdrraAAd^T) Trdv- 
Tas ^luas, oaoi 9o(3co eavorrou 8id ttovtos tou ^fjv §vox°i fjHEV SouAEias«. to 5e TrpoacoTrov 
tou |iEv acoTfjpos iori, tote 8e AiyETai, ote Aonr6v Aaficbv to acona AeyEr »Kupios ek- is 

3 ticte |iE apx^v 68cov aurou ets Epya auTou«. cos ydp uico 8eou ovti dppojEi KaAws 
C to di6icos Elvai Kai ev koAttois Elvai tou Trarrpos, outcos Kai dvOpcbTrcp ysvouEvw Trpi- 

Trouaa 9COVT1 to Kupios &cnaE he. tote ydp AEyETai TTEpi outou • Kal ETTEivaaE, Kal E5upT|aE, 
Kai ETruvQdvETO ttou Ad^apos keTtoi, Kai TTETrovGE, Kai dvEaTT). Kai coorrEp ctkouovtes 
outov Kupiov Kai 6eov Kai 9035 dAT|6ivdv vooujjev outov ovra Ik tou TraTpos, outcos Bikoiov 20 
EOTiv dtKOUovTas to ekticte Kai to SouAos Kai to ttettovGe nfi tt) 6eottiti XoyljEaOai, dvoi- 
keiov ydp, dXAd t-q aapKi TauTa ^ETpElv, fiv 81' rinds EcpopEas. touttis ydp 181a Taura, 

4 Kai auTT) f\ adp£ oux ^"Epou, dAAd tou A6you iariv. eI 8e Kai to ek toutou xpnc^ov 
eOeXoi tis uoGeIv, EUpriaEi Kai touto- »6 ydp Xoyos crdp^ EyEVETO«, Iva Kai TrpoaEVEyKT) 

D touto UTTEp ttovtcov Kal t)|jeIs ek tou ttveuhotos otuTou |iETaXap6vTES 9EOTroiTi6fivai SUVT)- 25 
0WUEV ctXAcos ouk dv toutou tuxovtes, eI uti to kticttov fmcov ccutos EVE8uaaT0 acona - 
outco ydp Kai avSpco-rroi 6eou Aoitt6v Kal ev Xpiarco avOpcoTroi xPI^ot'S^v T)p?dnE6a. 

6 aX\' cbcnTEp tjheIs to TTVEuna XaiipdvovrES ouk drndAAunEV ttiv i6iav {outcov ouaiav, 
outcos 6 Kupios yEvonsvos Si' rjnas av6pcoTros Kal acona 9op!aas ouSev fj-rrov fjv 6eos* 
ou ydp fiXaTTOUTO xf) TTEpipoXfj tou CTcbnoTOS, dAAd Kai nfiXAov eOeottoieito touto Kai 30 

dQdvOTOV dTTETEXEl. 

I") 1 'iKavd hev ouv TotuTa aTT|XiTEuaai ttiv alpECTiv ' twv 'ApEiavcov. Kai ydp, cos 6 

Kupios 8e8cokev, e§ cov IXEyov auToi 8ir)AEyx0riaav daepoOvTES. 9EpE 8f| Kai timeis Trpo- 
TEfvconEV Kai dTraiTTiacoiiEV Kal outous dTroKpivacreai • Kaipos ydp icmv dTropT|aavTas 
outous ev toIs t5iois IpcoTacrOai Aomov irap' Tiiidov Taxa kccv outcos EVTpaTTEVTES dva- 35 

4 firyrov sc. Prov. 8, 22 8 Vgl. Athan. or. II. c. Arianos 8. 44 (Migne 26, 164 B. 240 C) 12 Vgl. Hebr. 
2, 14. Athan. de incarnatione 8, 3 — 10. 16, 4. 20, 2 13 Hebr. 2, 15 15 Prov. 8, 22 17 f. Prov. 
8, 22 bezieht Marcell v. Ancyra frg. 9 — 12 (186, 31 — 187, 15) wie Athanasius auf den geschichtlichen Jesus, 
hingegen Euseb v. Casarea auf den Logos, vgl. eccl. theol. Ill 2 24 Jon. 1, 14 25 Zu foOTroiTlOfjvai 
durch den Geist — das sonst wohl riicht vorkommt — vgl. ep. I. ad Serap. 24. 25 (Migne 26, 588 A. 589 B) 
27 Zu &v6pwrroi 6eoO vgl. I.Tim. 6, 11; II. Tim. 3, 17 u. LXX ofter; zu tv Xpioru fivOpcOTroi vgl. II. 
Cor. 12, 2 30 Fast wortlich or. I. c. Arianos 42 (Migne 26, 100 A), zur Sache vgl. de incarnatione 54, 3 
(Migne 25, 192 B) 33 Athanasius kennt also die Beweisfuhrung der Arianer und stellt sie mit den von 
den Arianem ebenfalls angefuhrten Bibelstellen zusammen 
BKOP REFV 

2 e!t| + 6 F I ulos > BK 4 touto yiypcmToa ~- P 5 u6Xa] 0"9<iBpa V 9 SiavoouiiEvos] 

SiEpEvvcojiEvos V 13 (tiTaAAd^ 1 E '5 o-ojTfjpos uev — F I t6 aC|ja \apd)w ~ REFV 20 6Ar|- 
8iv6v Kal 90JS ~- V 24 e6eXei REF 28 oriTiXXoiiJEv R*E dnToWkUUEV R c 30 KeottoieIto E* 

E6EOTfo(Ei E'V 31 etteteXei O 33 Br|] 8e F | Bt\ + oOv V 34/35 aCrroOs arropTio-avTas ~ F 
35 Tdxa + yip V De decretis Nicaenae synodi 15, 2 — 16, 5. 13 

BXe^UCTIV, 69EV KOtTE-rTECTOV, ol KCCKOippOVES. TOV Ul6v TOU 9EOU HEpo9f)KaHEV EK TUV 2 

Oeicov ypacpwv, cos TrpoEiTTOHEV, outov ETvai tov Aoyov Kai tt)v ao9iav toO irctTpos. 6 
jjev yap aTTOcrroXos <pr\a\- »Xpiar6s 6eo0 Suvains Kai 9eo0 ao9ia« - 6 6e 'Icodvvris elpri- 
kgjs' »Kai 6 Adyos ' adp£ EyEVETO«, ETTT|yayEv eu9us - »Kai E9Eaadije9a ttiv 66£av aurou, B 221 

5 66£av w; liovoysvoOs Trapd TraTpos, TrAf)pf|s x°P 1T °S Kc " dAT)9Eias« - cbs tou Aoyou ovros 
IjovoyevoOj uiou ev te toutco tco Aoycp Kai Ttj aocpia yEyEvfjafiai tov te oupavov Kai B 
tt|V yflv Kai ' TrdvTa to ev auTois. Kai tocuttis Tfjs aoqias Trriyfiv eIvoi tov 9eov ev 8 

tco Bapoux iJEnaOTiKapEV, aiTia0EVTos tou 'lo-paf)A, oti »EyKaTEAnTE ttiv TrT)yr|v tFjs 
crocpias«. ei \ikv ouv dpvouvTai to yEypamalva outoOev dAAoTpioi Kai tou 6v6|jaTOS ovtes, 

10 oIkeIcos av KaXotvTO Kai Trapd ttovtcov o9eoi Kai xp l o~ro|jdxoi • outco yap eoutous hrco- 
vopaaav Kai auToi. eI 6e auvonoAoyouaiv f)nlv slvai ©EOTrvEuara to Tfjs ypa9fjs 4 
6r||jaTa, ToAnTiadTcoaorv ipavEpcSs eItteiv, a KEKpuppEVcos (ppovouaiv, oti dAoyos Kai 000905 
fjv 6 9eos ttote, Kai hovevtes eittcoctiv 'f)v ote ouk fjv' Kai 'Trplv yEwi-|9fjvai ouk fjv 6 
XpioTos' • TrdAiv te dTTO^vdaQcoaav tt)v Trriyfiv \xt\ i£ eouttis yeyEVVT|KEvai Tf)v aocpiav, 

15 dAA' e£co9ev eouttis KEKT-qaflai toutt|v, fva Kai ToXtir|CTcoaiv eItteTv • 'i§ ouk ovtcov yEyovEV C 
6 uloj'. touto yap ouk Iti TiT|yT)v tocuttiv Seikvuoiv, dAAd Tiva Aokkov coottep I£co9ev 
06cop AaflovTa kexptihevov tco 6v6|iaTi Tfis Trr)yfis. 

"Oaris |iEV ouv daE[3Efas eotI touto pecttov, ouSevo tcov kocv PpaxEiav alauTiaiv 16,1 
exovtcov dii9ipdAAEiv TiyoOpai. etteiSt) 6e TOv9opu30VTES Aeyouaiv, ovonara uovov Elvai 

20 tou uiou Aoyos Kai aocpia, dvayxalov EpcoTfjaai toutous • e! dvopara uovov lori touto 
tou uiou, dAAos dv auTOS eiti -rrapd touto. Kai e! [itv PeAtIcov iari tcov ovohotcov, 2 
oux oaiov iK tuv eAottovcov tov PeAt{ovo ormafvEoOai * eI 6e iAd-rrcov lori tcov 6vo- D 
ticrrcov, TrdvTcos §xei Kai tt|v oItIov ttjs ETri to KdAAiov TTpoariyopias • touto 6e TrdAiv 
TrpoKOTrfiv aurou or|naivEi, Kai ou pEiov £crn tcov upoTEpcov Kai touto to daE|3T)iia. 

25 tov yap ev tw Trarpi ovto, ev co Kai 6 Trarfip Iari, tov AEyovTa - »iycbKai 6 Trorrfip iv 
EauEV«, ov Kai »6 icopoKcos IcopaKE tov TraTEpa«, ovoiidjEiv Otto tivos e§co9ev pEATioua9ai, 
Traaav uTrEppdAAei tiaviav. dAAd toutcov EKTriTTTOVTE; Kai koto tous TTEpi EuaE^iov 3 

UTTO TTOAAfis CTUVEyOlJEVOl TT)S OTTOpiaS EKEIVO AOITTOV EXOUOIV UTroAflTTOPEVOV, 6 KOI EV 

<J(a|jaTioi5 "ApEios Kai ev ttj ' eoutou GaAlg cos ETraTropcov iiu9oAoyEi • 'ttoAAous AoAeI M 444 A 
30 Aoyous 6 6eos'. ttoTov outcov dpa AeyoiJEV f)|iEis uiov Kai Aoyov povoyEvfj tou TroTpos, 
dv6T|T0i Kai Trdvra naAAov f| Xpicmavoi; TrpcoTOV jjev yap TOiauTa AoAoOvtes TTEpi 4 
9eou liiKpou 8eTv dv9pcoTrov tov 9eov UTroAaii|3dvouaiv, outco AaAouvra Kai TrapaiJEfpovTa 
tous TrpoTEpous toIs Seutepois Aoyois, coorrEp ouk dpKouvTOs ivos tou ' ek tou 9eou Aoyou B 221 
Traaav ttiv Ik tou pouATmaros tou TraTpos S-rmioupyiav Kai ttiv toutou Trpovoiav ttAti- 
35 pcoaai. to \iiv yap ttoAAous outov AoAeTv Aoyous da9EVEia tcov ttovtcov iariv, EKdarou 5 
Aeittoijevou ttjs tou ETEpou XP E ' a 5' T0 °^ 4vi KEXprjoQai Aoyco tov 9eov, cos Kai EOT1V 

3 I. Cor. 1, 24 4 ff. Joh. 1, 14 8 Bar. 3, 12 19 Zu Avoporra (lovov vgl. or. I. c. Arianos 5. 9 

(Migne 26, 21 B. 29 B. 32 A) 25 Joh. 10, 30 29 Von denLiedem des Arms berichtet Philostorgius 
II 2 I Zur Thalia vgl. G. Bardy, La Thalie d'Arius, in: Revue de Philologie de litt6rature et d'histoire 
ancienne. 3. Ser. 1 (1927) 211 fi. Das zitierte Wort kommt nur hier vor, es ist wohl von Hebr. 1, 1 — 2 
abhangig. Euseb lehnt dieses Verstandnis des Logos ab: Dem. ev. V 5, 8 (228, 15); eccl. theol. II 17, 6 
(121, 10 fi.), Athanasius verfolgt die Takrik, die Theologen urn Akakius durch die extremen Arianer zu 
kompromittieren 

BKPO REFV 15 — 17 = Cramer S. 303, 15 — 19 

2 TTpoehrauev REV 7 Trjs a. Rd. corr. R 13 rjv 1 > V 16 i^coftev dicnrEp ~ REFV 

17 06cop] olvov V I XafiovTa + Kai R*EFV ke R c | xprmevou R, durch Heranziehung des ke zu 
Kexp. corr. R c | KExpTiiaivov] KEtrniliivov F | t6 6vo\ia R*EF tgj 6v6ncrri R c 20 {o-n uovov ~ V 
24 ueIov] otiueTov P 26 6vo^djeiv B c Comm. Montf. Gvoudjcov B*R*EF 6 6voudjcov V 6 vouljuv 

KPOR c 29 outoO E aurou V | us > V 14 De decretis Nicaenae synodi 16,5 — 17,8. 

oXt|9gos, touto Kai tou 9eo0 tt\v Suvautv Beikvuoi Kai tou i£ auroO Xoyou tt|v teXeio- 
b TriTa Kai tcov outgo qjpovouvTcov tt|v Euoepfi auveaiv. 
17,1 ET9e 8e Kai outoi kocv i§ gov Xeyouai vuv i9EAT]aouaiv opoXoyeiv tt]v dXr)6eiav. 

ei yap arra^ SiSoaai tov 9eov irpo^povTa Xoyous, Taaaiv oXcos aurov TraTlpa. touto 
6e yivcooKovTES oKOTrEiTGoaav, on nf| QeXovtes Iva 6i66vai tou 6eo0 Xoyov ttoXXgov aurov 5 
Elvai TraTEpa qiavTajovTai. Kai to ijlev oXcos eIvoi tou 6eou Xoyov ou 9eXouaiv dpvEio9ai, 
to 6e eIvoi toutov tou Seou uiov oux onoAoyouaiv. eoti 8e touto ttjs dXT)9eias dyvcoaia 

2 Kai tcov 9e(gov ypacpobv drrEipia. e! yap oXcos 6 9eos TraTrip lori Xoyou, SiotI [it\ Kai 
6 y£vvco|jEvos ulos Ecrnv; ulos 81 irdXiv tou 6eou tis dv eit) f| 6 Xoyos aurou; Kai yap 

C ou TroXXoi Xoyoi, Iva \it\ EKaoros IvSetis, dAXd eTs 6 Xoyos, iva teXeios povos outos, Kai 10 

3 6ti Ivos ovtos tou 9eo0 piav e6ei Kai tt|v eIkovo elvai outou, fJTis IotIv 6 ulos. Kai 
yap 6 tou 0eou ulos, cos I? aurcov tcov Xoyicov lori hct9eTv, outos eotiv 6 tou 9eo0 Xoyos 
Kai f\ 0091a Kai f\ eIkgov Kai f) xeip Kai T) Suvams - ev yap eoti to tou 9eou ylvvT|iia, Kai 

4 touto ttjs ek tou TTaTpos yewf|OEGbs Eiai yvoopiaiiOTa. dv te yap tov ulov eitttjs, 
to l£ auToO <puaEi SeStiXgokos • dv te tov Xoyov Iv9uht|9tjs, to e§ outou TrdXiv Kai to is 
dSiaipeTov aurou Xoyi^T) ■ Kai tt)v 00910V 8e Xiycov ou8ev t)ttov to \it\ e^coOev, dXXd 
to i£ outou Kai ev outgo irdXiv 9povEis" dv 81 Kai tt|v Buvaniv Kai tt|V x e 'P a ovondaris, 

6 to TStov TrdXiv ttjs ouaias Xeyeis - Kai ttjv eIkovo 6e Xeycov, tov uiov OT)na{veis. ti 
D yap dv eit| 6[ioiov tco Qeco f] to i£ aurou y£WT|pia; diilXei drrEp Sid tou Xoyou yeyovE, 
Taura ttj 00910 teQeheXicotoi • Kai d ev ttj 00919: T£9E|iEXiG0Tai, touto iravTa iv ttj 20 
M 445 A x el pl TTETroiT|Tai Kai 6id tou uiou ysyovE. Kai toutcov ' ouk e^coSev f\\ms, dXX' ek tcov 

6 ypa9cov exoijev tt)v Trioriv. 6 (iEv yap 6eos outo; 6id 'Hoafou tou Trpo9T|TOU XeyEi" 
»f) xe'p uou l6EiiEXicooE tt|v yfjv Kai f\ Se^io pou eotepecooe tov oupav6v«, Kai TrdXiv 

»Kai UTTO TTJV OKldv TTJS X El P°5 ^ OU CTKETrdoCO OE, EV § 60TT|Oa tov oupavov Kai IQEiiEXlcooa 

ttiv yfjv«. 6 Se Aaui6 touto ua6obv Kai eISgos ttjv x^Tpct outtiv ouoav -rf)v 009ICCV ev^oXXe • 25 
»Trdvra Iv 0091a ETroir|oas' ETrXripcbdri f) yfj ttjs ktioecos oou« - cos Kai ZaXopcov Trapd 

7 6eou Xa|3cov IXeyEV »6 9eos ttj 009(9: eQeijeXicooe tt)V yfjv«. 'Icodvvris te yivcooKcov 
tt)v x E ip a Kai ttiv 00910V Elvai tov Xoyov EUT)yyEXi3ETO • »iv dpx?j f\v 6 Xoyos, Kai 6 

B 323 Xoyos f)V Trpos tov 0e6v, Kai 6eos f\v 6 Xoyos. outos f\v ev dpxfi Trpos tov 6eov. ' ttovto 

B 61' outou eyevETO, Kai X°°P'5 aurou eyivETO ou6ev«. 6 81 d-rroaroXos PXettcov ttiv x E ip a > ^ 

ttiv 00910V, tov Xoyov auTOV ovra tov uiov 9T101 ■ »TroXuuEpcos Kai TroXuTpoTrcos TrdXai 

6 9eos XaX-qoas toIs Trarrpdaiv iv toTs Trpo9T|Tais ett' eoxdrou tcov finEpoov toutcov IXd- 

Xt)oev t\\iiv kv uico, 6v e9t|K£v KXripovonov TrdvTcov 81' ou Kai ETroiT|OE tous aicovas«, Kai 

8 ttoXiv »e!s Kupios 'Ir|oous Xpioros, 81' ou to TfdvTa Kai t^eTs 81' outou«. eISoos 5e 
TrdXiv tov Xoyov, tt)v ao9{av, tov ulov outov SvTa tt)v eikovo tou Trarpos 9T|oiv ev ttj 35 
irpos KoXaooaeis ETnaToXfj- »EuxapioTouvTES to 0eco Kai TraTpi tco iKavcboavri f)nds 
e!s ttiv pepiSa tou KX-qpou tcov dyicov ev tco 9coti - 6s Eppuocrro fjuds Ik ttjs i^ouoias 

C tou okotous Kai ueteottioev eIs ttiv paoiXeiav tou uiou Tfjs dycarTis aurou, iv co exonev 
tt|v drToXuTpcooiv, tt|v d9eaiv twv dpapTicov 6s loTiv eIkcov TOU 0EOU tou dopdcTou, 
TrpcoTOTOKOs TrdoTis ktioecos, 6ti kv outgo EKTio9r| to ttovto to te Iv toTs oupavots Kai 40 
8 Die Argumentation des Athanasius bewegt sich hier durchaus in den gleichen Bahnen wie die des Aka- 
kius bei Epiphanius haer. 72, 9, 5 (III 263, 21) 23 Jes. 48, 13 24 Jes. 51, 16 26 Ps. 103, 24 

27 Prov. 3, 19 28 S. Joh. 1, 1 — 3 31 Hebr. 1, 1. 2 34 I. Cor. 8, 6 36 if. Col. 1, 12 — 17 
BKPO REFV 

1 <5&t|6es V 2 tcov > R 3 {fleArjacoaiv V 5 SiBovai + tov V 6 ou > F 9 yEvvconEvos 

Comm. Montf. ycvvcov Svoj Hss. | Wegen 4vos corr. V ulos in uloO 10 JvSetis + rj Comm. Montf. J 
Kai doppelt O 11 cruTOU eIvon — B 14 elai] fori REFV 18/19 t( — 5uoiov] Ti yap ETEpov 

eTtj av 5noiov V 20 Kai — TEStiiEMcoTai > PEV 26 EoXoiicov P 30 ouS^v] ouSe ev, 6 yEyovsv V 
33 tous alccvas ettoiticte — FV 36 KoMocto-ceIs K 40 toTs > V De decretis Nicaenae synodi 17,8 — ig, 1. 15 

Tcr rrri TTJS yfjs to 6porrd Koti to dopcrra, eite 0p6voi eite KupioTqTEs eite dpxai eite efou- 
alai, Td -ttovto 6i' ocutou Kai e!s outov ektio-toi Kai ccutos lori irpo ttccvtcov Kai Td Trdvra 
ev auTco awEcrrT|KEv«. cog yap 8id tou Aoyou, outcos eIkovos outou ovros ev outgo 9 
ektict6t| tch irdvra. outgos 8e tis TTEpi tou Kupiou Siccvoouhevos oO TrpoaKoyEi to AiGco 
5 tou TrpooKoiipcrros, dAAd n&AAov TTopEUaErai Trpos tt)v Ad^yiv kotevovti tou 9COTOS 
ths dXtiSEias. touto ydp ovtcos eoti tFjs EuaEpEias to (ppovrma, kocv Siappaycocnv outoi d 

(plAoVElKOUVTES tn'lTE TOV GeOV CTEp6|iEV01 UT|TE TOUS EK TCOV OCTToSEi^ECOV EAEyXOUS EVTpE- 
TTOHEVOl. 

Oi |i£v ouv TTEpi Euaepiov outcos e^etojoijevoi tote Sid ttoAAcov Kal KarrayvovTES 18,1 
10 eoutcov, Ka9d ttpoeittov, UTTeypayav Kai nErayvovTES f|peLiT|CTav Kal dvEXGopr)o-av. erTEi8f| 
5e outoi veovieuohevoi tois daEpElais Kal okotoSivicovtes TTEpi Trjv dAf)6Eiav ouSev iTEpov 
f) KaKTiyopEiv tt|v auvo8ov ' ETTixEipouaiv, ElTrcrrcoCTav fjpTv, ek Troicov auToi ypacpSv M448A 
HoOovtes f| Trapd tivos tuv ay (gov okouctovtes oviiTTE<popTiKaaiv eoutois (bTiuoma, to 

*£§ OUK OVTCOv' KOI 'OUK fjv TTplv yEVVT|0fj' Kal to 'fjv TTOTE ote ouk fjv' Kal TO 'TpETTTOv' 

is Kai to 'TrpourrapxEiv' Kai to 'GeAti^oti', tv ols Kara tou Kupiou TraijovrES nuGoAoyouaiv. 
6 hev ydp naKapios TTauAos iv ttj Trpos 'Eppaious <priai - »ttio-tei voouuev Kan~r|pTfo-Gai 2 
tous aicovas (l-qnoTi Geou, eis to \xi] ek <paivonEvcov to PAettohevov yEyovEvaw. dAA' ou8ev 
koivov tu Aoyco Trpos tous aicovas • auros ydp iariv 6 TrpouTrdpxcov Trpo tgov alcbvcov, 
81' ou Kai oi aicovEs yEyovaaiv. ev 8e tco TToiljevi yEyparrrai, etteiSt) Kai touto koitoi 3 

20 LiT) OV EK TOU KOVOVOS Trp09EpOUCU • »TTpCOTOV TTCCVTCOV TnOTEUCTOV, ' OTl Els ECT1V 6 GEOS, B 114 

6 to TrdvTa KTiaas Kai KaTapTfaas Kai Troir|aas ek tou iif| ovtos els to eIvoi to TrdvTa«. B 
dAAd Kai touto ttoAiv ouSev Trpos tov ulov eoti- -rrepi ydp tcov ttccvtcov Ae/ei tcov 61' 
aurou yEvo^Evcov, cov Kal dAAos Ecrriv outos. ou ydp olov te tov Srmioupyouvra toTj 
utt' aurou yevouEVoij cruyKarapi0|iElv, e! lirj Kai tov dpxiTEKTOva toTj utt' outou yevo- 

25 (jievois oiKo5o|jTmaCTi tov outov dv tij Trapa9povcov AEyoi. Siorri Toivuv dypd90u$ 4 
auToi Ae£eis Trpos daipEiav icpeupovTES, aiTicovTai tous dypa9ois AE^Eaiv Euaepouvras; 
to (iEV ydp octePeIv ttovteAcos kekcoAutoi, kocv TroiKiAois prmaoi Kai TTiQavois 0-0910-1100-1 
TTEpipdAAEiv ccuto tis ettixeiptj - to 8e EuaEpEiv oaiov Trapd iraaiv co^oAoyriTai, kocv 
^Evijouaais Ai^Eai tis xpiloTiTai, icos liovov 6 Aiycov euoePes §xoi to 9p6vr||ia Kai 5T auTcov, C 

so o vev6t|Kev, Euaspcos PouAetoi 0T|paivEiv. to liiv ouv TrpoEipT)iiEva tcov xpioroudxcov 5 
Xanaij-qAa pT)nccTia ttpocctteSei^ev 6 Aoyos Kai tote Kal vuv TrdoTis daEpEias ovto HEord, 
to 8e Trapd Tfis cruvoSou ypa9EVTa Kai 6pia6Evra kot' outcov idv epeuvtictti tis ccKpipcos. 

EUpf|CTEl TTCXVTCOS ^V OCUTOtS TOV Tf]s oAtiGeIoS VOUV TTEpiEXOHEVOV, OCV lidAlCTTa Kai TT|V TTp6- 

9aaiv tcov toioutcov Ae^ecov exouctov to EuAoyov 9iAona6cos IpcoTfioas aKouar) - 2oti 
35 ydp auTTi. 

Tfis owoSou PouAohevt)s Tas |jev tcov 'ApEiavcov ttis daEpsias Ae^eis ocveAeiv, tos 19,1 
8e tcov ypa9cov 6iioAoyounEvas 9«vds ypdvyai, oti te ulos eariv ouk e§ ouk ovtcov, dAA' ek d 
tou Qeou, Kal Aoyos ectI Kal 009(0, dAA' ou KTiaua ou8e Troir|iia, ISiov 5e ek tou Trorrpos 

4 Vgl. Rm. 9, 32. Die Argumentation von hier ab bis c. 18 findet sich unter Venvendung von Rm. 9 und 
der Hermasstelle auch ep. ad Afros 5 16 Hebr. 11, 3. Vgl. de incarnatione 3, wo das Hermaswort 

und Hebr. 11,3 gleichiaUs angezogen werden 19 Vgl. ep. festalis 39 (Migne 26, 1437 C) 20 Hennas 

mand. 1,1 25 Vgl. de synodis 36 (Migne 26, 757 A) 26 dypdipois d. h. mit 6noouaios 

36 ff. Wortlich in ep. ad Afros 5 (Migne 26, 1037 A) mit den Bibelstellen S. 16, 3; §3.4 jedoch fehlen 
dort. Die Darlegung in ep. ad Afros 5. 6 ist wfirtlich aus de decretis ubemommen 
BKPO REFV 

6 e\jo-ePe(os] dATieeic^ B 12 KcnTiyopelv Comm. Montf. | trnxEipoOaiv ttiv ovvo6ov ~- K 13 to 

R c tou R* 14 ouk f\v > F 15 to j ] t£> E 17 -ri pAnrouiva V 18 TTpo > REFV 

21 Ta -iravTa 1 > F 25 av > V 26 tyyp6q>ois R c 29 §XTJ REFV 30 Bo\iAT|Tai F 

33 TtavTcos — tis R, aber exp. 38 ou6£] dWk' 0C1 KO lg De decretis Nicaenae synodi 19, 1 — 20,2. 

ylvvrma, oi TTEpi Euaipiov Otto ttjs TroXuxpoviou KaKo5o£ias lauTCOv IXkoiievoi ipouXovro 

to Ik toO Geou koivov elvoci Trpos fmas Kai tov toO Geou Xoyov iir|5ev te ev toutco 5ia9£pEiv 

M449A rinwv aurov I Sid to yEypd9Gar »e!s Geo; l§ ou Ta Trdvra«, Kai TrdXiv »Ta dpxaia 

2 TrapfjXQev, t6ou ylyove to TrdvTa Kaivd, Ta 51 TrdvTa ek toO GeoO«. dXX' oi TrorrlpEs 
Gecopf|aavTES Ikeivcov tt)v Travoupyiav xai -rqv Tfis daEpEias kokotexvIov f|vayKdaGr|aav 5 
Xoittov Xeukotepov eitteIv to ek toO Geou Kai ypdvyai 'ek Tfis ouaias tou Geou eIvoi tov 
uiov' uttep tou uti to ek tou Geou koivov Kai laov tou te uiou Kai tcov yEVTiTwv voui3Ea6ai, 

3 dXXd to lilv dXXa Trdvra KTia|jroc, tov 81 Xoyov novov ek tou TTOTpos TriOTEUEaGai. Kav 
yap ek tou Geou to Trdvra XlyriTai, dXXd dXXcos f\ cbs eotiv 6 uios eTpr|Tai. to |ilv ydp 
KTiaiaorTa 6id to nf| Elvai EiKfj Kai Ik TauTonaTOU ht|6e Kara Tuxr|v exeiv tt\v ylvEaiv Kara 10 
tous XsyovTas l£ OTopcov auiJTrXoKfjs Kai 6|ioionEpwv, f| cos tives tuv aipETiKcov aXXov 

B 5r|Hioupy6v Xlyoucnv, f| cos TrdXiv dXXoi utto tivcov dyylXcov Xlyouaiv Elvai Tf|v tcov 
b 225 TrdvTcov auaraaiv, ' dXX' oti tou Geou ovtos to TrdvTa Trap' outoO 6id tou Xoyou oux 

4 ovTa TrpoTEpov eIs to elvai yeyove, 6id touto EipT)Tai to Ik tou Geou. 6 51 Xoyos, 
ItteI nf) KTiana ioriv, Eipr|Tai Kai fori povos Ik tou -rroTpos, ttjs 5e toicxuttis Siavoias is 
yvcopiapa to Elvai tov uiov ek Tfjs ouaias tou Trorrpos • ouSevI ydp tcov yEvr|Tcov VTrdpxEi 
touto. dpIXEi Ta TrdvTa Xeycov 6 TTaOXos ek tou Geou euGus ETrriyayE - »Kai els Kupios 
'Irjaous Xpiaros, 6T ou to TrdvTa«, Iva Se(£tj iraaiv, oti dXXos hev Iotiv 6 uios twv ttovtcov 
tcov ek tou Geou yEvonlvcov • ia ydp Ik tou Geou yevopEva Sid uiou ylyove - Tfjs 51 St)hi- 

C oupyias X°P lv "^5 Trapd 6eou yEvonlvr)S tout' Eipr|KE xai ou 5id to elvai Kai Ta TrdvTa 20 

5 cos eotiv 6 uios Ik tou Trorrpos. oute ydp to TrdvTa cos 6 ul6s oute 6 Xoyos eIs tcov 
TrdvTcov larr tcov ydp ttovtcov Kupios Kai 8r||iioupy6s lori. Sid touto ydp Kai f| dyia 
auvoSos Xeukotepov Eipr)KEV Ik ttjs ouaias aurov Elvai tou Trarpos, iva Kai dXXos Trapd 
Tf|V tcov y£vr|TCOv cpuaiv 6 Xoyos slvai TriarEuGfj novos cov dXr|6cos Ik tou Geou, Kai |xr|- 
keti -rrpocpaais Trpos dirdrriv UTroXEiTrriTai toTs daEpouai. TTEpi lilv ouv tou yEypdcpGai 25 
Ik Tfis ouaias T) Trpocpaais outti. 

20,1 Tcov 51 ImaKOTrcov TrdXiv AeyovTcov 5eIv ypacpfjvai Suvapiv dXTiGivfiv Kai eIkovo 

tou Trarpos tov Xoyov oiaoiov te Kai OTrapaXXaKTOV aurov koto TrdvTa tco Trarpl Kai 

D crrpETrrov Kai dfii Kai lv aurcp Elvai d5iaiprrcos — ou5Ittote ydp ouk fjv, dXXd fjv 6 Xoyos 
dfii UTrdpxcov di5icos Trapd tco TraTpl cos dTrauyaa|ja cpcoTos — oi TTEpi Eual|3iov f|veixovTO so 
plv |ifi toXhwvtes dvriXEyEiv 81a ttiv ataxuvT|v, f|v eTxov 19' ols fiXeyxGriCTOcv, KaTEXri9GTi- 
aav 51 TrdXiv Trpos Iocutous TovGopu30VTES Kai Siccveuovtes toIs 6960X1^015, oti Kai to 
ohoiov Kai to oeI Kai to Tfjs 5uvdpEcos ovona Kai to Iv outco Koivd TrdXiv Icrri Trpos 'finds 

2 Kai tov uiov, Kai ou5ev XutteT toutois fmas ' auv0EaGai. to plv o^oiov, oti Kai TTEpi 

452 fincov Iypd9r| • »e1kcov Iotiv 6 dvGpcoTros Kai 86§a Geou UTrdpxEi«, to 51 dsi, oti yly paTrrai ■ 36 

»aEi ydp f|HEts oi 3covtes«, to 51 Iv outco, oti »lv auTco ^couev Kai KivouiiEGa Kai lanEV«, 

Kai to dTpETrrov 51, oti ylyporrrTai • »ou5lv fmas xwpiaEi OTr6 t^s dycrrrTis tou XpioTou«, 

TTEpi 51 Tfjs 5uvd|iEcoSi oti xai t\ KdnTrr) Kai 6 Ppouxos uev XlyovTai 5uvanis Kai 5uvanis 

3 I. Cor. 8, 6 I II. Cor. 5, 17. 18 10 Vgl. Dionysius Alex, irepl (puirecos (133. 1 ff- Feltoe). Vgl. 

de incamatione 3 (Migne 25, 101 A). Wiederholt von A than de synodis 35 (Migne 26, 756 A/B), dies 
und das Folgende in de synodis aus de decretis ilbemommen 17 I. Cor. 8, 6 22 S. Fast wort- 

lich de synodis 36 (Migne 26, 756 C) 25 — 17, 19 nndet sich verkurzt, aber groBenteils wSrtlich in 

ep. ad Afros 5. 6 (Migne 26, 1037 C — 1040 B) wieder 35 I. Cor. 11, 7 36 II. Cor. 4, 11 | Act. 

17, 28, als Argument der Arianer erwahnt or. III. c. Arianos 1 (Migne 26, 324 A) 37 Rm. 8, 35. 39 

38 Vgl. Joel 2, 25, als Argument der Arianer erwahnt or. I. c. Arianos 5 (Migne 26, 21 B/C) ; or. II. c. 
Arianos 37 (Migne 26, 228 A) 
BKPO REFV 

8 KTlo-iiarra EFV 10 {£ auTOiaorrou F 19 Bid + tou F 21 63 > EV 25 irpo9<io-Eis RE | 

OrroXeliTTiTai KPOR*EV inroXlirriTai R c 6rrroA(TTT|Tai F ijTroXEi9Sf|aTiTai B 38 \itv > V, ausradiert R De decretis Nicaenae synodi 20,2 — 21, I. yj 

lieyaAri, TroXAcnas 8e Kai irepi toO AaoO yiypoarrai, uorrEp - »e£t)X0e iraaa f| Suvams xuplou 
ex yfjs AlyvTTTOU«, Kai dAXai 8e oupaviai SuvduEis Etai ■ »Kupios ydp«, <pr)ai, »tuv Suvd- 
pEcov |jE0'f)uuv dvTiXf)TTTup fiiauv 6 0e6s *laKcbp«. toioutcc yap Kal 'AaTEpios 6 
Aeyousvos ao<pio-rris Trap' outuv ua0uv Eypavye Kai Trap' aurou 6e 'Apeios paOuv, Gjarrep B 
s Eipr|Tai. dXX' ot ettictkottoi ' Kai iv toutu 0£upT|aavTES Tf|v uTTOKpiaiv ekeivuv Kai 3 
oti KaTot to yEypapiiEvov »iv KapSiais tuv daEfJuv 66Xos io~ri TEKTaivoiiEvuv KaKd«, 
f|vayKda0T|aav Kai outoi auOis awayayEiv ex tuv ypaqxiov Tqv 6idvoiav Kai, drrTEp Trpo- 
TEpov EXsyov, touto -rrdAiv Aeukotepov eItteTv Kai ypdvf ai, 6|joouaiov Elvai tw TraTpi t6v 
ui6v, iva jiT] povov onoiov tov utdv, dXAd toutov Tfj 6uoiuctei ek toO TraTpos elvai ot)- 

10 paivuai Kai aXXT)v ouaav tt|V tou uiou 6po(uaiv Kai dTpEvyiav Sfii^coai Trapd ttiv ev f\\iiv 
Xeyo|i^vT|v pi^riaiv, f|v i£ dpErfJs 6td ttiv tuv evtoAuv TT|pT|aiv f||iEis TrpoaAaiifJdvopEV. 
to \xkv yap tuv aundruv opoia Trpos Saurd Tvyxdvovra Suvarov ttus 8iiaTaa6ai Kai 4 
lictKpdv dTr' dXXf)Xuv yivEaSai, oloi Eiaiv oi tuv dvOpu-rruv uloi Trpos tous yEwfiaavTas, C 
us yEypOTrrai TTEpl tou 'ASap Kai tou k% outou yEVVT|0EVTOS 2f|0, 6s f\v 6|ioios outu 

16 »KaTd tt|v ISiav outou«. ETrEi6f| 8e f) ek TraTpos toO uiou yEWT|ais ccXXt| Trapd Tf|v 5 
dvGpuTfuv ipuaiv ectt! Kai ou novov o^oios, dXXd Kai dSiaipETds eoti Tfis tou Trarp6s 
ouaias Kai ev hev Etaiv out6s Kai 6 TraTTip, us outos EipT)KEV, oei 8i ev tu Trarpi iariv 6 
Xoyos Kai 6 Trarfip ev tu Xoyu, us eoti to dTrauyaaiia Trpos to 9055 — touto yap Kai f] 
Xe^is ormaivEi — , 8id touto fi auvo8os touto voouaa koXgos 6|ioouaiov iypavyEV, Iva 

20 ttiv te tuv alpETiKuv KOKof|0Eiav dvaTpEyuai Kai 8Ef£uaiv dXXov Elvai tuv yEVT)Tuv 
tov Xoyov. Kai yap touto ypdvyavTES euOus Enriyayov »tous 6e Xsyovras ££ ouk 
ovtuv tov uiov tou 6eou f| ktiotov f| TpETrTov fi TToiTHia f| e§ ETEpas ouffias toutous dva- D 
eEiiOTijEi T| dyia Kai koQoTukt) EKi<Xr|o-ia«. TaOra 8e eIptjkotes ISTiXuaav (pavEpus, oti 6 
to ek ttis oualas Kai to 6poouaiov dvaipETiKa tuv ttjs daEpsfas Xoyapiuv Etaiv, orrrEp ioTi 

26 KTfapa Kai Tro(T|iia Kai yEvr|T6v Kai TpETrrov Kai ouk fjv -rrpiv yEWT|6fj. 6 yap touto 
ippovuv dvnXEyEi ttj aw68u, 6 Be to "ApEiou \it\ q)povuv l£ dvdyKTis to ttjs auvoSou 
9povEi Kal SiavoEiTai koXus outo PAettuv, ottus ^ari to OTrauyaaiia Trpos to (pus, Kai 
e^ auTou ttiv Ekova Trjs dXT|0Eias Aaiafidvuv. ' M453A 

OukoOv e! to prmaTO Kal outoi us §iva Trpo9aCTi30VTai, 9povEiTuaav tt|v Sidvoiav, 21,1 

so ko9' f)v t\ auvoSos outus iypavfEV, dvaSEUOTijovTES arrEp dvE0E&idTiaEV r\ auvoSos Kai 
Xoittov, e1 Suvavrai, |iEH9ECT6uaav Tas M^eis. eu 8e oI8a, oti 9povTiaavTES tt|v Sidvoiav 
Tfis auvoSou Kai to f)fmaTa xfis Siavoias ttovtus drroSE^ovTai. dv 8e Kai touttiv at- 
TiaaOai e£Xf|auai, 8fiXoi -rraaiv eIcti nd-TT|v Kai TrEpi ekeivuv XEyovTES Kal povov d9opnds 

1 Exod. 12, 41 2 Ps. 45, 8 4 Oben c. 8, 1 5 Athanasius gibt hier keLnen historischen Be- 

richt flber die Verhandlungen in Nicla, dazu vgl. c. 33, sondem eine Argumentation von seinem Stand- 
punkte aus 6 Prov. 12, 20 7 Oben c. 19, 2.5 9 Vgl. unten zu c. 30, 3 S. 26, 31 ff. 14 Vgl. 

Gen. 5, 3. Athanasius wendet hier die Stelle nur auf das menschliche Vater-Sohn-Verhaltnis an, Orige- 
nes de princ. I 2, 6 (34, 22 ff.) und Hilarius de synodis 73 (Migne PL 10, 528 A) benutzen sie als Zeug- 
nis fiir die Einheit von Gott und Logos 17 Vgl. Joh. 10, 30 21 — 23 Anathematismen, die dem 

Symbol von Nicia angehangt sind, vgl. unten c. 37 S. 36, 40 s. vgl. A than, de synodis 40 (Migne 26, 764 C) 

BKPO REFV 

3 6 6eos > P 4 irap' 1 Op. nach der richtigen Beobachtung von Tillemont, Memoires 6, 751 note 

2i, dafl Athanasius mit cooTTEp eIpr|Tcn auf c. 8, 1 S. 7, 21 verweist. ttdo Hss. | iiaOuv "ApEios ~ KO 
9 6yoicba6i + Kal V | {k nachgetr. E 12 JaVTa] 4out6w E 14 TfEpl + 8i R*EF (6 k > 

R c ) t TE V I 6s] d>s BKPO 15 -ri)V BPOR tuv E -rf|V tuv KVF 16 -riis + Tf]5 R 

17 ionv tv tu Trorrpl ~> V 18 Aiyos + Kal Xiyoj iv t$ TraTpi, aber exp. B 19 oriualvEi > F 

22 f5 > EV I toCttous] toutov EV* toOtovj V c 24 elclv] {ot(v V | arrEp] otrep P 26 cuvooou 
V auv68ou touto BKPORE auvoSou touttis F 32 TravTcos > F 

Atbanajius II, Q lg De decretis Nicaenae synodi 21, 2 — 22,4. 

2 IocutoIs eij doEpEiav ETnvoouvTES. f\ hev ouv 7rp6<paais tcov toioutcov Ae^ecov outt| - 
ei 5' oti Kai \ii\ Eyypa9oi eiai TrdAiv yoyyujouaiv, out60ev hev auToi EK|3aAAEaecoaav cbs 

B 227 KEvoXoyouvTEj Kai tov vouv oux uyiaivovTES ■ ' eoutous 6e Kai ev toutois alTido0coaav, 6ti 
TrpcoToi TrapaaxovTES tt)v Toiau-rr|v -rrpo9aaiv l£ dypa9cov OeouoxeIv f|p£avTo. yivco- 
B oketco 6e oucos, ei tis eoti 9iAoua0T)s, oti eI Kai jifi outcos ev Tais ypa9ais Eiaiv ai Ae£eis, 5 
dAAd, KaOaTTEp Eipr|Tai TrpoTEpov, tt|V ek tcov ypaipcov Sidvoiav Ixouai Kai tocutt|V eK<pco- 

3 vounEvai ariiicrivouai toIs exouoiv els euoePeiov tt|v aKof)v oAokAtipov. okotteTv 6e 
touto oe nev e^eotiv, ekejvous 6e KaTOKOUEiv tous dTraiSEurous. SeSeiktoi ev toIs euttpooOev, 
Kai tout' eotiv dXr|9E; ttioteueiv, tov Aoyov ek toO TraTpos slvai Kai uovov TSiov outou 
Kai 9uaEi yEWTjiJa. ttoQev yap oAAoOev vor|OEi£ tis tov uiov, 65 eotiv tj 009(0 Kai 6 10 

4 Aoyos, ev & Ta Trdvra yr/ovEv, f| !§ outou toO 0eou; o^cos Se touto Kai Trapd tcov 
ypa9cov liEnaQ-riKauEv, toO uev Trarpos Sid toO AauiS AEyovTOs - »££r|pEu£aTO f\ KapSia 

C nou Aoyov dyor06v«, Kai - »ek yaorpos Trpo Ecoa90pou EyEWT|ad aE«, toO 6e uiou TTEpi 
iauTou Seikvuvtos toIs 'louSaiois ■ »eI 6 0e6s TfaTT|p uucov fjv, TiyarraTE dv ehe- Eyco 
yap ek toO TraTpos e£tjA0ov«, Kai TrdAiv • »oux ° Tl T0V TraTEpa tis ecopoKEV, ei (if) 6 cov is 
Trapd toO OeoO, outos IcopaKE tov TraTEpa«, Kai \lt\v Kai to* »Eycb Kai 6 TraTT)p iv eojiev«, 
Kai - »Eyco ev tco Trarpi, Kai 6 Trarf)p iv eho(« Taov eot! tu AeyEiv Eyco ek toO TraTpos 
Eipi xai dSiaipETOS outou. Kai 6 'Icodvvrjs 6e Mycov »6 laovoyEvqs uios, 6 cov eIs tov 
koAttov toO TraTpos, ekeIvos E§T|yf|aaTO«, na0cov TaOra Trapd tou TraTpos e"pt|ke. ti 
yap dAAo to ev koAttois OT|iiaivEi f| ti^v yvr)aiav ek toO TraTpos toO uiou yEWTjaiv; 20 

22,1 Et |iEv ouv tov 6eov fiyEiTai tis eIvoi ovvQetov cos ev ttj ouaia to ctuhPePtikos f| 

D e^coSev Tiva TTEpipoATiv EyEiv Kai KaAuTTTEaOai r| Elvai Tiva TTEpi outov xa au^TrAripoOvTa 
tt|v ouaiav outoO, coote Aeyovras rinas Qeov f\ dvoiidjovTas TraTEpa pf) outt)v ttiv doporrov 
M 45 6A aurou Kai dKaTdAr|Trrov ouaiav arinaivEiv, dAAd ti twv TTEpi aurov, nEH9Ea6coaav ' \ikv 
tt|v ctuvoSov ypdvfiaaav ek ths ouaias Etvai tou 6eou tov uiov, KaTavoEiTcocTav 5e, oti 25 

2 8uo TauTa pAaa9riii0UCTtv outco Siovoouijevoi. tov te yap Seov acoiaorriKov Tiva Etad- 
youai Kai tov Kupiov ouk outou tou TraTpos, dAAd tcov TTEpi outov Elvai uiov Korra- 
yEv6ovTai. e! 6e dTrAouv Ti eotiv 6 Seos, coarrEp ouv Kai eoti, 5t)Aovoti AeyovTES tov 6eov 
Kai 6vond30VTES tov TraTEpa ouSev ti cos TTEpi outov dvoiid^opiEV, dAA' auTf|v ttjv ouaiav 

3 outou crrmaivonEv. kocv yap KOTaAapEiv 6, t{ ttote eotiv f] tou 0eou ouoia, |if) fj Suvotov, so 
dAAd uovov voouvtes Elvai tov 6eov Kai Tfjs ypa9fis ev toutois otutov oriuaivouoTis ouk 
dAAov Tivd Kai T)|iEis f| aurov aT)uavai 0eAovtes AiyouEV 0e6v Kai TraTEpa Kai Kupiov. otov 

" B youv AEyr) - »Eyco eIiai 6 cov«, Kai to »Eycb e\\u vcupios ' 6 0e6s«, Kai ottou ttote AEyEi r\ 
ypa9T| '6 0e6s", fipeis dvayivcooKOVTES ouSev ETEpov f\ auTf|v ttjv dKaTdAT)TTTOv outou 

4 ouaiav oTiijaivouEVTiv voou|iev Kai oti Iotiv OVTTEp AEyouoiv. OUKOUV lifl §EV13EO0CO 3« 
tis aKoucov ek Tfjs ouaias tou 0eou eTvoi tov uiov tou 0eou, dAAd Kai lifiAAov dTro6£XEo0co 

6 Oben S. 16, 15 ff. 12 Ps. 44, 2, Euseb bezieht dies Dem. ev. IV 15, 47 ff. (180, 24 ff.) auf den Menschen 
Christus, vgl. auch Euseb eel. proph. IV 12 (191, 19 Gaisford), Comm. in Ps. 44 (Coll. nova patr. I 185 f. 
Montfaucon) 13 Ps. 109, 3 14 Job.. 8, 42 15 Joh. 6, 46 16 Joh. 10, 30 17 Jon. 14, 10 

18 Joh. 1, 18 21 ff. Diese Beweisfuhrung kann die Gegner kaum treffen, denn z. B. Euseb fiihrt den 
gleichen Gedanken eccl. theol. II 14,4 (115, 6 3.) gegen Marcell ins Feld, vgl. AkaMus bei Epiphanius 
72,7,7 (III 262,6 — 7) 26ff. Atbanasius folgert hier bis ins Unsinnige 306. Vgl. Hilarius de 

trinitate XII 24 (Migne PL 10, 447 B) 33 Exod. 3, 14; 20, 2 

BKPO REFV 

3 Joutous] SauTois R 4 fip^aro R, v von R c 7 -rf|V dKo^v tis EtorfpEiav ~ K 8 at] aoi F 

9 tout' > V 15 tgfiASov + Kai tikco V vgl. J oh. 8, 42 17 eyco* > K 18 6» > R* (doch 

R c ) EF I 63 > F ^9 ~TTorrp6s^BkPOEV~a(irriipos RF ; 20 toO" > REFV | to0» > EV 

22 TttpiPoAfis R1T' 24 Kai drKcrrdAnTrrov outou ~- K | aurov] aCrrViv B 25 tou feoO eI vm ~ V 

27 tcou] tov E 28 tov 6e6v AEyovTES ~ EV 29 cbs] tuv V 32 Kai » > K 33 to > F I XEyr) P De decretis Nicaenae synodi 32,4 — 24, 1. 19 

tous -mxrepocs 8iaKa6dpavras tov voOv Kal Xa/KOTepov Kai cbs Ik TrapaXXfjXou to Ik tou 
6eo0 ypdvfavras to Ik Tfjs ouaias. toutov yap f]yr)aavTo to Xf/eiv Ik tou ©eou Kal 
to Xlyeiv ek Tfjs ouaias tou ©eou eIvoci tov Xoyov, ettei Kai to Geo;, Ka©d TrpoEnrov, ou8ev 
rrEpov f\ -rf|v ouaiav outou tou ovtos arinaivEi. ei ulv ouv \xt\ Ik tou 0eoO eotiv 6 Xoyos, 5 

5 cbs dv E"l ulos 9uaEi yvi'iaios ek TraTpos, dXX' cos Td KTiauaTa 61a to 6e8rmioupyfjcr©ai 
XEyErai Kai outos cos fa TrdvTa Ik tou ©eou, oute Ik Tfjs ouaias lari tou TraTpos oute C 
outos 6 uios kot' ouaiav loriv uios, dXX' l£ dpETfjs, cos rmEis oi Korrd xdpiv KaXoupEvoi 
uioi. ei 61 Ik tou ©eou Ioti [aovos cos uios yvrjaios, coottep ouv Kai eoti, Xex6e(ti dv eikotus 
Kai ek Tfjs ouaias tou ©eou 6 uios. 

10 Kai yap Kai to Trapd8eiyna tou 9cotos Kai tou aTrauydanaTos toioutov exei tov 23,1 

vouv. ou yap koto to l^anTOiiEvov Ik Tfjs 6£pur)S tou f]Xiou m/p, 6-rrEp Kai apivvua©ai D 
TrdXiv eTcoQev, Eipf|Kaaiv oi dyioi eIvoi tov Xoyov Trpos tov 6eov, touto yap 2pyov ££co©ev 
Kai KTiaua tou ttoiouvtos f\v, dXXd dnTauyaaua aCrrov euTiyyEXiaavro ttccvtes, Tva to 
Ik ttis ouaias TSiov Kai dSiaipErov Kai tt)v Trpos tov Trcnipa evottito 8r]Xcbacoai. Kai 2 

15 yap outco Kai to OTpETrrov Kai dvaXXoicoTOV ccurov dXr)6cos eIvoi aco©f)a£Tai • ttcos yap 
dv dXXcos Eir| toioutos, e! nf) Tfis tou Trorrpos ouaias T8iov lari ylwTina; avdyKT) yap Kai 

EV TOUTCp TT|V TOCUTOTTlTa TTpOS TOV laUTOU TTOTEpa OCOJEIV. OUTCO 8f| TOU X6yOU <pa- 

vevtos Euaspous cckoXouOov dv eit| iiT)6l rrri tco oijoouaicp ^EvijEaOai tous xp l °~r°ndxous, 
IXouot|s Kai Tfjs Xe^ecos touttis uyifl Tf|v Sidvoiav Kai ttjv d-rr68Ei£iv. Ei yap 6t) 9auEV 3 

20 Ik I Tfis ouaias eIvoi tou 6eo0 tov Xoyov (Xomov ydp f| Xe£is 6|joXoyEia6co Kai Trap' aurcov), M 457 A 
t! dv eiT) touto f| to dXr|©cos Kai diSiov Tfjs ouaias, l£ ?)S Kai yEylwriTai; ou ydp ETEpo- 
eiSes, Tva nf) £lvov Kai dvoiioiov ttj ouaig tou TTarrpos ETri|iiyvur|Tai, oOSe I£co©ev d-rrXcos 
6|ioios, Tva pf| ko©' ETEpov fj oXcos rrepoouaios q)aivr)Tat, cooTrEp xccXkos ariX|3cov Kai xpvaos 
Kai dpyupos Kai KaaaiTEpos. TOtOra ydp %iva Kai ETEpocpufj dXXf|Xcov Kai drrEaxoivia- 

25 \xeva ttj <puaEi Kai Tfj 6uvd|i£i Tuyxdvouar Kai oute 6 x^Xkos ISios tou xpwaou oute f\ 
ipdaaa ek Tfjs TTEpioTEpds, dXXd Spoia \ikv vomeral eIvoi, ETEpoouaia 61 dXXf)Xcov loriv. 
Ei ulv ouv Kai 6 uios ourcos Icrriv, eotco KTiaua cbaTTEp Kai tiheIs Kai nf] 6|joouaios - eI 61 4 
uios Icrn Xoyos, ao9ia, eIkcov tou TraTpos, ' diTauyaCTiJa, eIkotcos o^oouaios dv eitj. eI b 229 
(uf)) ydp to pf) Ik tou 6eou, dXX' cos opyavov ETEP09UES Kai ETEpoouaiov 6EiKvuTai, B 

30 koXcos dpa f\ auvo6os Iypop+/£ Kai VEv6r|KEV opOcos- 

'E£ripf|a6co 61 TrdXiv Iv toutois Tfds Xoyiapos acoiJOTiKos, 9avraaiav te TrdoT|S 24,1 
aicrOfiaEcos uTTEppdvTES Kadapq. Tfj vofjaEi Kai novcp tco vco vocoiaev uiou irpos TrotTEpa to 
yvf)aiov Kai Xoyou tt|v Trpos tov 6eov ISioxriTa Kai ttjv drrapdXXaKTOv 6noioTT|Ta tou 

2 So hat bereits Euseb v. Clsarea das he Tns oualc^ in Nicaa verstanden, vgl. unten c. 33,9. 10 S. 30, 12 ff. 
Vgl. Athan. de synodis 34 (Migne 26, 753 A/B), die Ausfuhrungen in de synodis 34 fi. beriihren sich vielfach 
mit de decretis 4 ovaia tou ovtos auch Athan. de synodis 35 (Migne 26, 753 C), aus den gleichen 

Bibelstellen entwickelt; der Begrifi ist von Athanasius auf Grund von Ex. 3, 14 (oben S. 18, 33) gebildet, 
beruhrt sich aber mit den Theorien von der ovcla, die Origenes de orat. 27, 8 (II 367, 13 ff. 368, 3) vor- 
tragt; Hippolyt nennt einmal refut. IV 43, 2 (65, 2) Gott die oiicia tgjw ovtcov 7 Vgl. zu Kcrrd X°P ,V 
Urkunde 14, 31 (III 24, 24 Komm.) iofi. Wie Euseb dTrauyaCT^a und (pCj deutet, vgl. Dem. ev. 

IV 3, iff. (152, 20 ff.) 13 dnTauyacrpa nach Hebr. i, 3 16 Vgl. Athan. or. I. c. Arianos 17 (Migne 

26, 48 B), ep. ad Afros 8 (Migne 26, 1044 A) 26 Vgl. Athan. de synodis 41 (Migne 26, 765 B) 

BKPO KEFV 

1 Kal J > B I to] t<3 KF, ob besser tou? 2 to> F > BKPO REV 5 uios E"l ~ REFV | 

6 uios K 6 tou TTcrrpos iarw ~~ EV 9 6 > EV 10 ipcoTOs] ipaivo^vou E cpcnvoiiivou 

^|Mou V 12 t6v Xoyov eIvot — K 15 6Ar|eSs v. 1. Hd. a. Rd. nach arrprrrrov, da aus- 

gelassen K | eIvoi dATi6cos ~ V 16 iv > BKPO 19 -rnv 1 > V 23 f| > V 28 av 

duoowios ~ F 29 (\it\) Montf. | 66iKWTon, £ v. sp. Hd. R 

3" 20 De decretis Nicaenae synodi 24, 1 — 25,2. 

dnrauydCTiKrros Trpos to (pais, <i>s yap to yevvriiia Kai to uios ouk dvOpcoTrivov, dXX' cos 

©ECO TrpETTOV £OTiv, ElpTlTCtl TE KOI EOTl, TOV OCUTOV TpOTTOV TT|V Xi£lV TOU 6|J00UCT{0U OKOU- 

C ovtes lifi eis Tds dvOpcoTrivas ataflTiaEis ttitttovtes UEpiaiaous Kai 8iatpECTEis ttjs 6e6tt|tos 
XoyijcbuEQa - dXX' cos ferri dacopdTcov Siovoouuevoi tt)v £v6TT)Ta -rf)s 9uaEcos Kai tt)v 
TauTOTTiTa tou 9COTOS UT) SiaipcojiEV. touto yap TSiov uloO Trpos TroTEpa Kai touto s 

2 SEiKvuai tov 0e6v dXr|0cos ovra TrorrEpa tou Xoyou. ttoAiv yap to TrapdSEiyna tou 
cpcoTOS Kai tou dTrauydaiiaTos dvayKalov e!s touto. t(s ToXuT|aEi XEyEiv to aTrauyaapa 
tjevov Kai dvonoiov Elvai tou f|Xiou; f) tis liSAXov ivopcov outcos to dnrauyaffiia Trpos 
tov f|Xiov Kai -rf|V TauTOTTiTa tou 9COTOS ouk dv eittoi 9appf)aas - ovrcos to 9<£>s Kai 
to cmauyaaiia iv eicti Kai touto ev ekeivco Seikvutoi Kai to dTrauyaaiia ev tco f|Xicp Tuy- 10 

XdVEl OV, COCJTE TOV OpCOVTO TOUTO fJXETTElV KOCKEIVO; TT|V Se TOIOUTT|V EVOTTlTa KOI (pU- 

D aiKTjv I5i6Tf|Ta ttcos av oi ttioteuovtes Kai PXettovtes 6p0cos KaXEaaiev T) dtioouaiov y&v- 

3 vriiia; to Se tou 0eoO yiwryia ti dv tis oikeicos Kai ttpettovtcos voT|aEiEv f| Xoyov 
Kai CT09iav Kai Suvaniv, f^vTrEp oute tou Trarpos XeyEiv cjevt)v oaiov eotiv oute uf| diSicos 
Elvai Trapd tu TroTpi kocv 9avTd3Ea0ai 6ehis £ctti; toutco yap tco yEWf)ncm Ta TrdvTa is 
TrETroiriKEV 6 Trarf|p Kai tt)v eIs TrdvTa Trpovoiav ekte(vcov 5i' outou 9iXav0pcoTTEUETai. 

4 Kai outcos ev outos Kai 6 Trarfip Elaiv, cocm-sp EipriTai, eI \it\ dpa ol KaK09povES toXpt|- 
M 460 a aavTES TrdXiv ' eTttoiev dXXr|v eIvoi tt)V tou Xoyou ouaiav Kai dXAo to ek tou TraTpos ev 

auTcp 960s, Tv' f5 to ijev ev tco uicp 9COS iv Trpos tov TroTEpa, outos Se £evos kot' ouaiav cos 
KTiaija. dXAd touto tou Kaia9a Kai tou ZanoaaTECOS otexvcos eoti to 9povTipa, OTTEp 20 
f) hev EKKAT|ai'a e^ePoXev, outoi Se vuv u-rroKpivovTai, 616 Kai auToi ttjs dXT|0Eias ektte- 

5 qovtes dTTESEixOTiaav aiprriKoi. e! yap oAcos ijetexei tou ek tou TraTpos 9COTOS, SicxtI 
UT1 tiaXXov auros ectti t6 hetexohevov, iva \it\ \iiaov outou ti Kai tou TraTpos eupiaxTiTat; 
eI yap liT) outcos foriv, ouketi Seikvutoi 6id tou uiou yEyEvfiaSai to TrdvTa, dAAd Si' 
ekeivou, ou Kai outos petexei. eI 6e outos 4otiv 6 Aoyos, f] ao9(a tou TraTpos, iv co 6 25 
Trarfip dTroKaXurrTETai Kai yivcooKETai Kai SrinioupyEi Kai ou oveu ouSev 6 TrcnTip ttoieI, 

23 g ' SrjXovoTi auros iari to ek tou TraTpos • outou yap Kai Trdvra Ta yEVT|Td jjetexei, liETE- 
XOVTa tou dyiou ttveuhotos. outgo 6e cbv ouk Ecrrai e^ ouk ovtcov oute oAcos KTia^ia, 
dXXd lidXAov ek tou TraTpos TSiov yEvvrma cos & 9cotos to dTrauyaaua. 
25,1 Oi liEV ouv ^v ttj NiKaia ouveA06vtes touttiv exovtes tt)v Sidvoiav toioutos Kai so 

Tas As^eis Eypavp av. oti Se oux Joutois TrXdaavTES ETr£VOT)aav toutos, etteiSti Kai touto 
Trpo9aCT<;jovTai, dXA' ccvcoOev Trapd tcov Trpo aurcov TrapaXapovTES Elpr|Kaai, 9^pE Kai 
2 touto 5iEXEy§co|i£v, iva |ari5i auTT) auTots f] Trpo9ao'is TrEpiXE(Trr|Tai. lidQerE toivuv, 
C co xP'aTOiidxoi 'ApEiavoi, oti ©EoyvcoaTOS uev, dvfip Xoyios, ou TrapTjTtiaaTO to ek 
tt)s ouaias EiTTElv. ypa9cov yap TTEpi uiou ev tco SEuripco tcov UTroTUTTcbaEcov outcos 36 

17 Vgl. Joh. 10, 30 und c. 20 S. 17, 17 23 Hier weicht Athanasius nicht nur von seinen Gegnem ab 

(vgl. oben c. 8, 2 S. 7, 24), sondera auch von Alexander von Alexandrien vgl. Urkunde 14, 44 (III 26, 26 
Komm.) 30 ff. Zum Vaterbeweis werden, was sehr bemerkenswert ist, mit Ausnahme von Diony- 

sius v. Rom Origenes und seine echtesten Schiller herangezogen 34 Zu Theognost vgl. Haraack in 

Texte u. Unters. N. F. 9, 3. Das Theognost- wie das Origeneszitat (c. 27) diente in den Kampfen urn 
Origenes als ein wichtiges Testimonium, vgl. Sokrates h. e. VI 13, 11; Stephan Gobarus bei Photius 
Bibl. cod. 232 S. 291 b 18 Bekker. Vgl. auch ep. IV. ad Serap. 9 — 11 

BKPO REFV 34 GtiyvoLXTTOS — S. 21, 7 ulov = Cramer S. 361, 24 — 31 (= Cat.), jedoch fehlt 34 oO — 
S. 21,1 t\pT\xtv, also nur das Theognostzitat 

2 Icriv > K I ttiv Xe^iv > B 7 t!s + Xoitt6w V 8 elvai Kai dvouoiov ~ K 9 9&3T6? + 

Trpos tov riXiov F, dann getilgt 10 Sv elcri — OTrauyao-ua > K 14 fivrrEp] f|v B 15 -rfapa 

irapa E 19 iv] 6 R 23 ti uectov outou ^ V 26 6 Trcrrfip ou8ev — F 27 {art + ovtoj 

tori E 30 ttj > V 34 a. Rd. GtoyvtiJOTOS F v. sp. Hd. De decretis Nicaenae synodi 35, 2 — 16, 1. 21 

Eipr|KEV »ouk e£co9ev tis eotiv E9EupE0Eiaa f) toO uiou ouoia ouSe ek yi] ovtcov tne\aT\x^\> 
»dAAd ek tt\s toO TTcrrpos oucrias Ecpu cbs toO 9<ot6s to dTrauyaCTpa, cbs u6aros orrpis. 
»oute yap to darauyaaiia oute f\ orruis outo to OScop eotiv f| outos 6 f)Aios oute drAAo- 
»Tpiov, Kai oute (t\ tou uiou oOaia) outos eotiv 6 Trarf}p oute dAAoTpios, dAAa drroppoia 

5 »Trjs tou TTorrpos ouaias, ou nEpiapov uTropEivdaris Tfjs tou TTcrrpos ouoias. cbs yap jievcov 
»6 fjAios 6 outos ou nEioOrai TaTs ekxeohevois urr' outou auyals, outcos o08e f) oucria 
»tou TTorrpos dAAoicoaw utteheivev eIkovo EauTfjs Exouaa tov uiov«. 6 mev ouv 0E6yvcoa- 
tos Ta TfpoTEpa us ev yunvaaia i^Erdaas, uorEpov ttiv eccutou 56£av tiOe'is outcos Eipr|KEV. 
Aiovuctios 8e 6 ' yEvoiJEVOS ETrioKOTros tt)s 'AAE^avSpeias Kcrrd ZapEAAiou ypd9«v 3 M461A 

10 ttiv te Kcrrd adpKa oiKOvojiiav tou acoTfjpos 8id ttaeiovcov E^nyoupEvos Kai e£ out^s 
6iEXEyxcov tous SaflEAAfjovTas, oti \it\ 6 Tfarrip eotiv 6 ysvonEvos adp^, dAA' 6 toutou 
Aoyos, cos eIttev 6 'IcodvvTis, etteiSti UTrEvof|uT| cos Troiriiia Kai ysvriTOV AEycov tov ulov 
Kai nr| 6|joouaiov tco Trarpi, ypdcpEi Trpos tov 6|icbvu|jov auTco Aiovuoiov tov ETriaxoTrov 
'PuiiT|s drroAoyoupEVOs ouKocpavTiav Elvai toutt|v kot' outou. nr|Te yap ttoititov Elpr)- 

15 KEvai tov ulov, dAAa Kai 6noouaiov outov ouoAoysiv 8iEpE|3aicbaaTo. §xei Se outou 4 
f] Xe^is outcos - »Kai 81' dAAris hnoroXfis iypaya, kv ols f|AEy5a Kai 6 irpocpEpouaiv §y- 
»KAr)|ja kot' e\iov y£u6os 6v, cos ov AEyovros tov Xpiorov 6|ioouaiov Elvai to Oeco. eI yap B 
»Kai to ovoiia touto cpriiai \ir\ Eupi"|KEvai ttou tcov dyicov ypa9<lov, ' dAAd yE Ta ettixei- B 231 
»pTmocTd jjou to E^fjs, a CTEaicoTTriKaai, ttjs Siavoias touttis ouk dargSEi. Kai yap dv- 

20 »6pcoTrivr|v yovf|V TrapE9Enr|v SfjAov cos ouaav opoyEvfj, 9f)aas Trdvrcos tous yovEis uovov 
»ETEpous Elvai twv tekvcov, oti \it\ auToi eTev to TEKva, fi nr|TE yovsis dvayKalov utt- 
»dpxeiv Elvai ht)te TEKva. Kai ttjv \ihv ETricrroXT|v, cos TfpoEtTrov, 8id Tas TrEpiardaEis 5 
»ouk e\w TrpoKOuiaai • eI 8' oOv, aura aoi Ta tote ^Tmorra, iJiaAXov Si Kai Trdaris dv 
»ETrEiJi+'a to dvriypa90V ottep dv EUTropT|aco, TroiT|aco. olSa 8e Kai litiivriiiai TrT^iova 

:5 »TfpoCT©Eis tcov (TuyyEvcov 6|ioicb|iaTa • Kai yap Kai 91/Tov eTttov otto OTTEpiiaTOS f\ omb 
>> P'3 r IS ocveASov iTEpov slvai tou 66ev EpAdorTiaE, Kai Tfdvrcos ekeivco koSectttikev 6ii09UEs. C 
»Kai TroTaiJiov eTttov otto Trriyfis fiEOvra IrEpov ovoua (iETEiAT|9Evai • iar|TE yap ttiv 
»TrT)yf)v TTOTauov ht)te tov TroTa|i6v Trriyf)v XEyEcr6ai Kai d|i90TEpa UTfdpXEiv Kai tov 
»TTOTa|i6v slvai to Ik ttjs Trriyfis u8cop«. 

30 "On 8e ou Troirina ouSe KTiapa 6 tou 9eou Aoyos, dAXd ISiov Tfjs tou Tron-pos 26,1 

ouaias yEvvrma dBiaipETov eotiv, cos iypavyEv t) iiEydAri avvo8os, I80O Kai 6 Tf)s 'PcbiiT|s 
ETrioKOTros Aiovuaios ypd9Cov Kara twv to ZapEXXfou 9povouvTcov axETXidjEi Kcrrd 

9 Dionys von Rom und Dionys von Alexandrien werden auf Grand dieser Stelle auch in ep. ad Airos 6 
(Migne 26, 1040 B) erwahnt 12 Vgl. Jon. 1, 14 16 — 29 Das Stuck ist Buch 1 der Schrift EAryxos Kad 
omoXoyfa entnommen, vgl. The letters and others remains of Dionysius of Alexandria ed. by Ch. L. Fel- 
toe, Cambridge 1904, S. 188, 9 — 190, 3. Der Text findet sich vollstandiger : Athanasius de sent. Dion. 18 
(Migne 25, 505 B/C) und de synodis 44 (Migne 26, 769 B/C), zum Texte vgl. de sent. Dion. 

BKPO REFV 

2 o>5 vocrros — 3 dAAoTpiow > Cat. | 035 OBcrros — 3 (tirauyaaua > EV (Homoioteleuton) 4 Kai 
oOte — dAAoTpios Cat., fehlt Hss. wegen Homoioteleuton; vermutlich hat ein aXXcVrpios (statt dXXoTpiov) 
den Fehler veranlaflt | (f\ tov vlou oua(a) Hamack vgl. Texte u. Unters. N. F. 9, 3 S. 76 f. 5 oO 

U£piau6v — ouo-fas > EFV Cat. 6 utt'] 4rr' F 8 yunvaaloj EFV 9 Aiovuaios F a. Rd. v. 

sp. Hd. I Kcrra + tou B 10 tou axD-rfipos > F ii oti] iva O 12 yevvriTov E 15 6i£- 

PEpaicbo-avTO B 17 6v] gov R 6v R c 18 orylcov] 6e(o3v P 20 6noyEvfi] uovoyEvf] EV 6no- 

yfvfi V c 21 f| nr|TE — 22 TEKva > F 21/22 uTrapxEiv nach de sent. Dion. u. de syn. uTrdpxov 

Hss. 23 Tr6oT|S RTFV vgl. de sent, de syn. Traoiv BKPOR* 24 uinvriuai > V 27 Trriyfis, 

Trn v. sp. Hd. R | rrEpov + axrjua Kai de sent, de syn. 28 O-rrapxEiv + Kai Tf|v \ikv Trriyfiv oIovei 

TroTEpa Elvai de sent, de syn. Cat. 30 dWia TSiov BKPOFV vgl. S. 20, 29, aXA r ~atSiov~RFr | ttj; 

>_RE_ 31 yivvrina + Kai V 32 to -j- tou B vgl. oben Z. 9 22 De decretis Nicaenae synodi 26,2-5. 

2 tcov TctOra toaucovtcov Xeyeiv Kai yr\aw outcoc- »^f\S 5' dv eIkotcoc Aeyoiiii Kai 

D »-np6s T0O5 SiaipouvTas Kai KorrccTE|jvovTas Kai dvaipouvTas to ctehvototov Kiipuyua 

»TfJ5 EKKAT)aia$ tou GeoO, tt|v novapxiav, sis Tpets Suvapeis Tivd$ Kai HEUEpianEvas utto- 

»ordCTEi5 Kai 8E6-rT|Tas Tpei;. TrE-rruanai yap Elvai Tivas tcov Trap' OuTv kottixowtcov 

»Kai 8i8aax6vTWV tov 6e!ov Aoyov touttis u9T|yr|Tds Tfjs q>povfiCTECos, o! Kara 8idnETpov, 5 

M 464A 3 »cbc ettos eitteIv, dvTiKEivrai TTJ Zaf)EAAiou ' yvcburj. 6 \ikv yap pAaa9r|PEi aurov 

»tov uiov Elvai AEycov tov TfOTEpa Kai E|iTraXiv, ol 8e TpEls 9eous TpoTrov Tivd KripuTTOuaiv, 

»e!s TpEis UTroo-rdaEis ?Eva; dAAT)Acov TravTOTraai KEXcopiajiEvas SiaipouvTEs tt|v dyiav 

»UOvdSa. rivcoadai yap dvdyKT) tw 6eco tcov oacov tov OeIov Xoyov, Eiiq)iXoxcopElv 8e 

»tco 6eco Kai Ev5iarraa6ai 6et to dyiov TrvEUiia. f|5r| Kai tt|V QeIov TpidSa eIs iva, coottep 10 

»e1s Kopucpriv Tiva, tov Geov tcov SXcov tov TravTOKparropa AEyco, auyKE(paAaiouo6ai te 

»Kai oTjvdyEoBai iraaa avdyKTV MapKfcovos yap tou naraioippovos SiSaypa eIs TpEls 

»dpxds Tfi5 piovapxias touti Kai BiaipEais, iraiSeuua ov 5ia(3oAiK6v, ouxi Se tcov ovtcoj 

»ua9riTcov tou Xpicrrou Kai tcov dpEOKonEvcov toTj tou acoTfipoj jja9T||jacnv. outoi yap 

B »Tpid6a hev KTipuTTOUEvriv Otto tt)c 0Eias ypacpfjs aa9cos ETricnravTai, TpEis 6e Oeous oute is 

4 »TraXaidv oute Kaivrjv 5ia&r|Kr|V KTipUTTOuaav. ou ueIov 5' ctv tic. KorrauE^oiTO Kai 
»tous Troit)iia tov uiov eTvoi 8o£d30VTac. Kai yEyovEvai tov Kupiov coottep iv ti tcov ovtcos 

B 232 »yEvou£vcov ' votiijovTas, tcov 6ei'cov Xoyicov yEWT|ffiv aurco tt]v dpuoTTOuaav Kai TrpE- 
»Trouaav, dXA' ou\\ TTAdaiv Tivd Kai -rroiriaiv TrpoauapTupouvrcov. (3Ada9T|nov ouv ou 
»to tuxov, pEyicrrov uev ouv, x^po^o'TFOV Tpo-rrov Tivd AlyEiv tov Kupiov. ei yap y£- 20 
»yovEv ulos, f)v ote ouk f\v ■ ae\ Se i^v, ei ye >ev tco TrcrrpU eotiv, cos outos 9r|ai, Kai eI Aoyos 
»Kai ao9ia Kai Suvaiiij 6 Xpicrros. TaOra yap Elvai tov Xpiarov ai feiai XEyouai ypa9ai, 
»cboTTEp ETricrracT^E • Taura 5e SuvdiJEis ouaai tou 9eou Tuyxdvouaiv. e! toivuv yeyovEV 
C »6 uios, f\v ote ouk -fjv touto, flv dpa Kaipos, ote x u P'S toutcov fjv 6 Oeoj. dTOTrcoTOTOV 

5 »6i touto. Kai ti dv ETri ttXeov TTEpi toutcov irpos una; 5iaAEyoinr|v ( Trpos dvSpas 2s 
»TTVEUiJaT096pous Kai aa9C0S ETncrraiiEVOUS Tas droTrias Taj ek tou Troirma XeyEiv tov 
»ulov dvaKUTrrouaas ; ai; |ioi SoKouai \ii] TrpoaEoxTiK^vai tov vouv oi KadriyriaduEVOi 
»Tfis 66§ri5 TotuTTis Kai Sid touto KopiS^ tou dXr|6ous 6iTinapTT|KEvai, ET^pco? f| (JouXetoi 
»toutti f) Oeio Kai Trp09T|TiKfi ypa9fi to >Kupios ekticte he apx^v 66cov outou< ekSe^o- 

1 — S. 23, 16 Vgl. Feltoe S. 177, 1 — 182, 8. Novation de trinitate 30. 31 behandelt gleiche Fragen wie hier 
Dionys, der sich offenbar in seiner Beweisfiihrung von dem Gegner bestimmen laflt 3 Zu TpeT; 

VTroo-rdo-eit vgl. Dionys. v. Alex, bei Basilius de spir. s. 29 (196, 1 Feltoe), Origenes in Joh. II 10 (75) 
(65, 16) 12/13 Zu TpEis 6px a ' v g'- Harnact, Marcion 1 S. 99 A. 1 17 Gemeint ist wohl Dionys 

v. Alexandrien, der sich de sent. Dion. c. 20 (Migne 25, 509 B) dagegen energisch verteidigt 21 Joh. 

14, 11; I. Cor. 1, 24 29 Prov. 8, 22 

BKPO KEFV 1 J^; — 12 dv6ryKT| = Severus Antiochenus lib. contra impium Grammaticum 

or. Ill 28, CSCO Script. Syri Ser. IV. torn. VI. textus hrsg. v. J. Lebon. S. 84, 15 — 85, 2 (= Sev.) 

1 t% fjs RE 2 Kcrra6iaipo0vTas REFV [ Kai dvaipoOvTas Kai Kum ib uvovTa; — K | SiccipoOirras 

— 3 laovapxiav] dvaipoOvTa; t. aeuv. KT|p. t. ba&. tou 8eo0 Kai SiaipoOvTas xai KarorreniiovTas thv 
liovapxlav — Sev. 4 ir^Treicuai FV 6 av TtoiTai RE 7 Mycov Elvai — O 8 irav- 

Tdrraai + Kai V Sev. 10 f|8r| > V n Tiva > Sev. | tcov SXcov tov 9e6v ~ Sev. | 

Xeyco FV Sev. Comm. Montf. Xeycov BKPOR(?)E 13 dpxds + Tricrreueiv Kai V | touti Kai 

BialpEcris K Tomv Kai SiaipECiv BPOREF T0(lf|V Troielv Kai 6. V, 6iaipEaiv + (6iopljEi) Routh, dem 
Hamack, Marcion 1 S. 336* A. 1 folgt | ovtcov V 16 KT|pUTTOUcrav + oISaiiEV V 17 5o£d- 

jovtos B* So^do-avTas B c KPO REFV | tov ovtcos BKREFV ovtcos PO 6v ran Feltoe 20 uiv 

ouv] 5e V 21 del 6e f\v > F | yE] Se B 25 Trpos» > F 26 aacocos //// + cbs ? E 

28 TauTTis > BKPO I f|] rj R 29 touttj BPORF touttiv EV outt| K outt| Routh | aurou 

+ eIs Epya auToO EFV vgl. Prov. 8 De decretis Nicaenae synodi 26, 6 — 27, 3. 23 

»li£voi. ou uia yap f) tou ektictev, cos Tote, or|naaia - ektioe yap EVTaOOa dKouareov 6 
»dvri tou etteott)oe toIj utt' outou ysyovoaiv spyois, ysyovoai 6e Si' outou tou uiou. 
»ouYi 6e ys to ektioe vuv XEyoiT 1 dv hri tou ettoit|cte - SiacpipEi yap tou Troifjoai to D 
»KTiCTai. >ouk outos outos aou Trarrip EKTTiaaTO aE Kai ETToiT)OE a£ Kai ektioe oe; < ifj 

5 »ev to AEurepovotilcp nEydXTj cpSfi 6 Mcoafis 91101. Trpos ous Kai eittoi dv tis - co piyoxiv- 
»8uvoi dvOpooTroi, TToiTiua 6 TrpwTOTOKos TrdoTiJ KTiaEcos, 6 ek yaarpos -rrpo icoo^opou 
»yEWT|6Eis, 6 eittcov <i>s 0091a- >Trpo Se ttovtcov povvcov ysvvg he <; Kai TroXXaxou 6e 
»tgov ! Seicov Xoyicov yEyEvvfiaSai, dXX' ou yeyovEvai t6v uiov XsyoiJEvov Eupoi tis dv. M465A 
»0<p' cov Karaq>avc65 EXEyxovTai to 4;euSt| Trspi Tqs tou xuplou yEWTjOEGOs UTroXa|i(3dvovTES 

10 »ol Troir)aiv aurou tt)V Oeiov Kai dppr|TOV yEWT|aiv XEyEiv toXijcovtes. out' ouv koto- 7 
»UEpi3Eiv xpTl e 's TpeTs 6EOTT)Tas tt|v 6auuaoTT\v Kai 6eiov povdSa oute TfoifioEi kgoXueiv 
»to d^icoiia Kai to u-rrEppdXXov HEysOos tou Kupiou, dXXd irEmaTEUKEvai eis 6eov TraTEpa 
»TravroKpdTopa Kai eIs Xpiarov 'Itjoouv tov uiov outou Kai eis to dyiov ttveuho, f)vwa6ai 
»5e tco 6eco tgov oXgov tov Xoyov >iycb ydp, 9T|ai, Kai 6 Trarqp Iv eoijev Kai Eyco £v 

15 »tw iraTpi, Kai 6 irarnp ev Etioi <. outgo ydp dv Kai f) 6eia Tpids Kai to dyiov Kripuypa 
»ttjs uovapxfas 5iaaco30iTO«. 

TTepi 5e tou diSicos auvEivai tov Xoyov tu Trarpi Kai \xr\ (e£) ^TEpas ouaias f\ Otto- 27, 1 
ordaEcos, dXXd -rfjs tou TraTpos ISiov (yivvr)\ia) outov slvai, d>s EtprjKaaiv oi iv ttj ow- 
65co, e£eotco TrdXiv upas ctKouaai Kai Trapd tou 91X0TTOVOU ' GupiyEvous. a \ikv ydp cos , 

20 3T|tcov Kai yuiivdjcov lypavf/E, touto \ii\ 005 outou 9povo0vros ' SexeoSco tis, dXXd tuv B 233' p 
Trpos Ipiv (piXovEiKouvroov ev tw 3T)teTv (d 6e) d8Eabs 6pi3&ov drrocpaivETai, touto tou 
(piXoTrovou to 9p6vT|iid eoti. ^eto youv Ta cos &v yuiivaaia XeyoiiEva Trpos tous 2 ^ 
alpETiKOUS eO0us outos ETfi9EpEi ia 161a Xiycov outcos - »et eotiv eikcov tou 6eou tou do- 
»paTou, dopaTOS eikcov Eyco 6e ToXiii^aas TrpocrOEiTiv dv, oti Kai ohoiottis Tuyxdvcov "" s " 

25 »tou TraTpos ouk eotiv ote ouk fjv. ttote ydp 6 0EOS 6 Kara TOV McOCtVVTlV 9COS XEyOJiEVOS, '' " ^" 
»> 6 6eos ydp 9605 eotiv <, orrrauyaoua ouk eIxe ths ISias So^tis, tva toXutjoos tis dpxT|v C 

»56p Elvai UIOU TTpOTEpOV OUK OVTOS; TTOTE 8e T) TfjS dppT^TOU Kai dKOTOVO|JldaTOU Kai 

»d98EyKTou UTroordcTEcos tou Trorrpos eikcov, 6 xapcncTTip, (6) Xoyos 6 'y lv&oal<cov TOV 

»TraTEpa' ouk fjv; KaravoEiTco ydp 6 toXhcov Kai Xsycov 'fjv ttote ote ouk fjv 6 uios', 

30 »6ti EpEi Kai to 009(0 ttote ouk fiv Kai Xoyos ouk f)v Kai 300T1 ouk f)v«. Kai irdXiv 3 

1 Vgl. Euseb eccl. theol. Ill 2, 12. 14 (141, 14. 26) : t6 noipios Etmaiv pc <ipxA v 46cov ocutoO els Epya airrou* 
dvri tov KcrrETa^v he eIs t6 fip/Eiv tuv epycov aurou XsAEKTai, also das Argument des Dionysius v. Rom 
traf die Gegner des Athanasius nicht 4 Dtn. 32, 6 6 Vgl. Col. 1, 15; vgl. Ps. 109, 3 7 Vgl. 
Prov. 8, 25 14 Joh. 10, 30; 14, io 17 Vgl. die Anathematismen, unten c. 37 S. 36, 40 19 Vgl. 
oben zu S. 20, 34 20 Origenes wird gegen seine Gegner, die aber nicht die des Athanasius sind, in 
Schutz genommen, vgl. Euseb c. Marc. I 4, 18 S. (21, 7 fi.) und zu den anderen Stellen bei Athanasius 
iiber Origenes die Zeugnisse in Koetschaus Ausgabe von de principiis S. XVI f. 23 — S. 24, 3 Origenes 
de princ. IV 4, 1 (349, 15 ff.) 25 f. I. Joh. 1, 5 26 Vgl. Hebr. 1, 3 28 Joh. io, 15 
30 Vgl. I. Cor. I, 24 

BKPO REFV 19 e£ect<b — S. 24, 3 voTi6T|arrai (es fehlt 19 a uev — 23 outcos) = Cramer S. 361, 
32 — 362, 12 (= Cat.) im AnschluB an das Theognostzitat oben S. 20, 34 

2 O nt o h |je F 3 ys>V | XeyoiT' &v vOv ~\ 4 EicricrcrTO E"^ | ekticte] E^^^acTE V 
7 "S] Iv K 8 yEyEvvfjcr8ctt] yEyevvTicrE R yeyivTicre E t6 EyEvvriOEV V yEyEvvfjaOcn R c 9 ^euSti 
Comm. Montf. ^/EuSfi Hss. 10 ol] f^ EV 17 (t£) Op. 18 (yevvTiua) Op. | cos > F 
19 f^crrco + 8e F 20 dJAa BPOREF dAA" S KV Montf. 21 <& 6e> Op. Gegensatz zu 19 a 
\ikv, so hat Montf. auch in seiner TJbersetzung erganzt | touto KPOREF toutou B TOUTa V 
22 to > V 23 eIkcov > Cat. | tou 1 > F 24 f) eIkcov V | irpocrSEiTiv otv ToX^oas — Cat. 
2 5 tou > EV Cat. [ tov > F 26 6 Geoj yap (pcos eotiv > Cat. | -riis ISlas Bo^ris ouk eI/ev >~ K 
27 5e] 5fi F I f)] 6 V > Cat. 28 eIkcov > REFV Cat. | 6" > V | <6> Op.] koI V 30 xal 
X6yos ouk fjv > Cat. 24 De decretis Nicaenae synodi 37, 3 — 28, 2. 

iv ETEpois outgo AeyEP »dXX' ou Oe^is eot'iv ou8e okivSuvov Sid ttiv daSEVEiav fmabv to 
»6aov I9' f)|jTv oTTO<rrEp£Ta6ai t6v 6eov toO qcei ouvovtos auTcp Xoyou novoyevoOs, cro- 
»9ias ovtos fj TrpoaixaipEV - outgo yap ouSe <&eI x a 'P°° v voT)6r|CTETai«. 

4 M8ou ^iijeIs \ikv ek iraTEpcov els TrarEpas 6ia|3Epr|KEvai Tr)v TOioturriv Sidvoiav otto- 

D Seikvuopev, Opels 6e, go veoi MouSaioi Kai tou Kaid9a tia0T|Ta(, Tivas apa toov priudroov 6 
updov ixETE SeI^oi TraTepas; dXX' ouSevo tcov 9povipoov Kai ao9abv dv eittoite' TrdvTEc, 
yap upas drrroaTp^ovTai, ttXtiv ijovou tou 8iaf}6Xou. povos yap upiv outos t^s toiouttis 
dcTroaTaaias Trarfip yeyovev, 6 Kal koto tt)v apx^v upiv emoTrEipas tt|v da^Eiav toutt|v 
M 468A Kai vuv XoiSopeTv -rf|v otKOupeviKf)v auvoSov Treiaas upas, oti \xt) Tot ' uprrepa dXXd touto 
yEypct9aaiv, ottep ot drr' dpxffa auroTrrai Kai unripETai toO Xoyou yevouEvoi Trapa- 10 

5 SgSojKaaiv. f|v yap t\ ctuvoSos iyypd9cos d>noX6yr|aE ttIotiv, auTT) Tfis KaSoXiKfjs 
EKKAr|aias eoti. tocutt|v ekSikouvtes oi poncdpioi TraTepes outgos iypavyav Kai KCtTExpivav 
tt|V dpEiavriv alpEaiv 816 udXicrra Kai SiafidXXEiv Tf|V auvoSov ETriXEipouaiv. ou yap 
ai Xe^eis ocutouc XuTroucnv, dXX' oti ev aural? drrE8E(x6T]0"av alprnKoi Kai twv dXXcov 

B alpECTEcov ToXpripoTEpoi. is 

28, 1 'ApeXei toov Xe£ei8(cov auroov 8eix6evtoov tote 9auXoov Kai d£i Se ev/eXeYktcov ovtgov 

B J34 ws daspoov Exp^aavro Trap' 'EXXt|vgov Xoittov tt|v Xe£iv tou dyEvriTOU, ' Iva Trpo9daEi 

Kai toutou toO 6v6|aaTOS kv toTs yEVT)TOis TrdXiv Kai toIc KTiapacn awapiSpcoai tov tou 

9eou Xoyov, Si* ou aura to yEvqTd yEyovEV - outcos eIctI irpos daeflEiav dvaiaxuvTOi Kal 

2 Trpos tos tou Kupiou |3Xaa9T|nias 91X0VEIK01. eI iiev ouv dyvoouvTES to ovopa ouroos 20 
dvaiaxuvTouaiv, eSei moOeTv outous -rrapd toov auroTs SeSookotoov auro, oti Kai Sv Xe- 
youaiv ek tou dya6ou voOv Kai ttiv ek tou vou 4A^(T|V, koitoi yivobaxovTES to e^ oov Eiaiv 
ouk f9opr|&r|CTav 0^005 Kai auTa eItteiv dyEvriTa eISotej, oti Kai touto XeyovTEj ouk eXot- 

C touch to TrpooTov i^ ou Kai touto TTE9UKE, Kai f| Kai avrrous outoo Xeyeiv f| nr|8' 6X005 
XEyeiv TTEpi oov ouk Taacnv. eI 8e voiiijouai yivoboKEiv, ctvayKalov outoOs EpcoTfiaai, ETrei 25 

2 l. Vgl. Prov. 8, 30 16 Zu c. 28 u. ff. vgl. or. I. c. Arianos 30 fi.; die Ausfiihrungen dort finden sich 

groBenteils in de decretis wortlich wieder, allerdings im ganzen verkiirzt, so daB de decretis gerade in 
diesem Teil ein Compendium der Arianerreden ist. DaB die Abschnitte aus or. I. c. Arianos entnommen 
sind, hat A. Stiilcken, Athanasiana (Texte u. Unters. N. F. 4, 4 S. 48 f.) mit Recht bewiesen, und nach 
Stiilcken J. Gummerus, die hombusianische Partei bis zum Tode des Konstantius S. 186 fi. bestatigt. 
Vgl. ferner de synodis c. 46 fi., welche Abschnitte von de decretis abhangig sind. Die folgenden Aus- 
fiihrungen sind ein Anhang zur Erklarung der nicanischen BeschlQsse, die eigentlich mit dem Vaterbe- 
weis abgeschlossen ware. VeranlaBt wurde Athanasius dazu, weil seine Gegner sich wohl auf ein Wort 
des Asterius (siehe Komm. zu S. 25, 9) beriefen und ihre Logostheorie im AnschluB an die von Plato 
(Phaedrus 245 C D, und fur die Prinzipienlehre : Timaeus 52 A) zuerst gebrauchte Definition der Seele 
entwickelten. Die Schreibung und das Verstandnis von icfivT\TO% und 4vivvr|TOS geht nicht nur in 
den Handschriften durcheinander, sondem die Theologen brauchten die Worter vermischt (vgl. Journal 
of theol. Studies 24, 486 fi.). Alle kirchlichen Theologen und die Arianer lehnen das Pradikat 4y4vvnTo; 
fiir den Logos ab, um sich gegen die Zweigdtterlehre abzugrenzen. Die Darstellung des Athanasius ist hier 
zutreffend, wenn er besonders c. 29 S. 25, 30 sagt, man habe durch die Definition des cty4iT|TOV als t6 jir| 
typv tou etvai tov aiTiov den Logos von Gott distanzieren wollen 17 In der Schrift des Ps. Anthimus 

ad Theodorum de sancta ecclesia (Studi e testi 5 S. 95 fi.), ubrigens einem einzigartigen Dokument 
aus dem arianischen Streit, wird mit Sachkenntnis die Theologie des Asterius und Euseb von Casarea 
von den griechischen Philosophen (Hermes Trismegistus und Plato) abgeleitet und gezeigt, daB Euseb 
zum &yevvT|T05 (so!) durch die von Hermes bzw. Plato ubemommene Theorie vom irpcoTOS und StUTepos 
9e6; gekommen sei (S. 97, 64) 

BKPO REFV 

1 Xeyei outcjs ~ K ] r|u£>v dcSEveiav ~ Cat. | fjucSv + 81a EV | to > Cat. 2 riulv] f|uc3v B 

9 XoiSoptTv > P 10 yEv6uevoi tou Xoyou ~- V 17 Tfj Xe^ei F | dyEvvi'iTou R'EFV 

18 yEWT|ToIs V* yEvnTois V c 19 aura t& yEvnTa] toutq K 23 4yevr|Ta + Kal F De decretis Nicaenae synodi 28, 2 — 29, 2. 25 

lidXiora Kai ouk iariv ek tcov Seicov ypa9cov f| Ae^is, dAXd TrdXiv dypd9cos XoXoOvtes 
miXovEiKoOaiv. Eycb pev yap -rf|v aWav xai ttiv 6idvoictv, Ka9' rjv f\ auvoSos to ek 3 
Ttis ouaias Kai to onoouaiov aupupcovcos tois ek tuv ypa9cov TTEpi tou aco-rfjpos ilprmivois 
Kai oaoi Trpo ctutcov I§e0evto TrocTEpES Kat Eypov^av, ' 8iT|yT|adnT)v • Kai auroi 8e, eittep m 469 A 

5 apa SuvavTai, orrroKpivEoikoaav, ttcos Eupov rnv fiypaipov toutt|V Xe£iv, f\ Troig Siavoig 
tov 0e6v ay£vr|Tov Xeyouai. 8iaip6pous yap ariuaaias £X elv T0 ovopa dKT|Koa. Xe- 4 
yEa0ai yap 9aaiv dyEvr|TOv to iir)Trco hev yEvoiiEVOv, SuvdpEVOv Se yEviaOai, Kai TrdXiv 
to ur|TE UTrdpxov |jit|te SuvdjiEvov eIj to Elvai yEviaOai, Kai TpiTOv icrnv outou armaivo- 
HEVOV to UTrdpxov liEV, |ir|TE Si yEVT)T6v utite dpxT)v eoxtikos eis to eIvoi, dXX' diSiov 6v 

10 Kai d8ia90opov. Taws Uev ouv Tas TfpcoTas 8uo Siavoias TrapEX0Eiv E0EXr|aouai 61a 5 
to ekeTOev dTOTrov ■ Kond yap Tqv TTpcoTTiv eotoi Ta te f|6ri yiv6|J6va xai to TrpoaSoKw- 
liEva y£VEa0ai dyEVT|Ta- to yap SEUTEpov ttXeov exei toutou to otottov. em 8e ttiv 
TpiTT)v Xoittov paSiouvTai kot' outt|v ovopdjovTES to dyEVT)Tov. dXXd Kai touto Xe- b 
yovTEs ouSev fJTTOv eictiv da£(3£is. ei yap to iiT| §xov dpxTiv e!s to Elvai ht|6e y£VT)Tov 6 

15 f| ktiotov, dXX' diSiov 6v, touto XEyouaiv dyEVT|Tov, Touvavriov 8e toutcov Elvai tov 
tou 0eoO Xoyov, t!s ou auvopg tt)v Travoupyiav tcov 0EO|jdxcov; tis ouk av aurous outco 
liaivonEvous KOTaXiScbaEiEv; etteiSt) ydp aiaxuvovTai Trpo9EpEiv eti to TrpcoTa tcov pu0cov 
iaurcov Xoydpia, £9' ols KaTEyvcba0Tiaav, fiXXcos TrdXiv aCrrd aT)tiaivEiv ETTEVoriaav oi 
SsiXaioi ' 5id tou ovoucctos toO cos cruToi XEyouaiv dyEVT|TOU. eI ydp 6 uios tcov yEvrjTcov B 235 

20 Earl, 6t)Xovoti e£ ouk ovtcov Kai ocutos yEyovE, Kai e! dpx^v exei tou eIvoi, ouk T\v apa 
Trpiv yEWT)0fi, Kai ei uti eotiv dlSios, r]v ttote ote ouk f\v. C 

"E5ei oOv touto TrdXiv outous 9povo0vras ev outoIs toTs 151ois outcov fiTinaai 29,1 
armaivEiv eoutcov ttiv ETEpoSo^iav Kai [xt\ tt) Xe^ei SfieEV tou dyEvf|Tou oKETrEiv iauTcov 
tt)v kokovoiocv. dXX' ou TTOiouai touto oi KaKor|6Eis, TrdvTa 8e Kara tov TrcrrEpa eou- 

25 tcov tov SidpoXov ^Erd Travoupyias Trporrrouaiv. cos ydp ekeTvos ueto dXXoTpfcov evSu- 
lidrcov dnui dv ettixeipeI, outcos outoi to dyEvriTOV ETTEVoriaav ovoudjEiv, Iva Trpoorroiou- 
Ijievoi tov 6eov EU9r|HElv KEKpuntiEvqv ?xcoai T-pv Korrd tou Kupiou pXaa9Tiniav Kai |jiETd 
KaXunnaTOS auTTiv dXXois armaivcoaiv. dXXd Kai toutou tou ao9iaiiaTOS aurcov yvcoa0EV- 
tos, t! apa TrdXiv auTois iTEpov TrEpiXEiTTETai, XEyrrcoaav. Eupo^EV, 9aaiv oi KOKoupyoi 2 

30 Kai TrpoaTiSEVTES toTs irpoTEpois XEyouaiv, dyEvrjTov Elvai touto to iitj §xov tou Elvai tov D 

6 — 10 = or. I. c. Arianos 30 (Migne 26, 73 C). Nach or. I. c. Arianos wiederholt von Cyrill v. Alex. 
Thesaurus ass. I (Migne PG 75, 24 A). Die drei Definitionen gehen uber nicht mehr feststellbare, gewiB 
aber neuplatonische Quellen auf Aristoteles de coelo I 11 (p. 280 b 1 fi. ed. acad. Boruss.) zuriick; 
jedoch fehlt die erste aristotelische Definition, die hier durch eine dritte ersetzt ist. Diese dritte erklart 
aber dyevnTos nach Plato vgl. die Stellen oben zu S. 24, 16. Vgl. die Erklarungen bei Themistius: in 
libros A. de caelo paraphrasis A 11 (V p. 64, 35 ff. ed. acad. Boruss.) und Simplicius: in lib. de caelo 
I 11 (VII p. 313, 15 fi. u. p. 119, 25 fi. ed. acad. Boruss.), der Athanasius def. 2 mit to 5Aws d6uvcrrov 
yevscOcn erklart (Gegen P. Stiegele, Der Agennesiebegriff i. d. griech. Theologie d. 4. Jhdts. S. 56 A. 4) 
9 f. Asterius nach or. I. c. Arianos 30 (Migne 26, 76 A) : ctyEvryrov elvai to ut| ttoiti8eu, aKK' atl 6v 
25 Vgl. Mt. 7, 15 30 Vgl. Athanasius de synodis 46 (Migne 26, 776 A) und SjTiode in Antiochien 

344 in de synodis 26 IV (Migne 26, 729 B/C) 

BKPO REFV 

6 ctyevvryroii PRE* dyEVT|Tov E c | a. Rd. TfEpl dytvi^Tou E | &rf|Koa to ovoua — F 7 cryEvr|- 

tov R c E c 4yEvvr|Tov R*E* | uev > EV | uev + ctyEvryrov B, aber exp. 8 a. Rd.: to 4y^vr|Tov 

ev tS TTEpi oupavoO a F sp. Hd. 9 yEVVTyrbv R* yEvr|T6v R c | utite 1 + 8e E 11 yivouEva 

W. Jaeger vgl. Simplicius p. 314, 20 yEvouEva Hss. 12 cryEuvrrTa R*F cYyEVTyra R c | ydp] Be K 

13 cty^vvr|Tov R 15 toutcov V Montf. toOtov BKPOREF 17 KcrraXiSdo'EiEv V | rn] outco O 

22 avTcov] taurdov REFV 23 dyEvfiTov R^ 6r/EvvT)Tou R*E* 26 4yEVT|Tov R'E ccyEVVT(TOv 

R*E* I 6vopc!3Eiw ETTEv6r|CTav ~ REV | 6vouCt3Eiv > F 28 avrruv] aCrroIs B 29 9no-lv BPORE 
30 Kai — \syoucnv > V | ayEvriTov R°E C dyEvvnTov R*E* 

Athanasius II. 4 25 De decretis Nicaenae synodi 29, 2 — 30, 3. 

aiTiov, dAAd Kai toIs yEVT|Tois outov amov ei; to yEVEaSai TuyxdvovTa. dxdpiaroi 
Kai to ovti tuv ypa9cov dvf)Kooi, oi t-ir) 6id tijjtiv ttjv eis tov 6eov, dAAd 61a tt)v els tov 
uiov ompiocv TrdvTa Kai ttoiouvtes Kai AoAouvtes ouk eISotes, oti 6 tov uiov dmiadjcov 

3 dniid3Ei tov Trorripa. TTpwTOV UEV yap Kav outgo tov 9eov 6voiid3coaiv, ou SeIkvutoi 

m 472 A tcov yEvriTcov 6 Aoyos. ttjs ydp ouaias toO Trarpos cos yewTiua TrdAiv outcos ' Trap' outcS 5 
eotiv diSioos. ou ydp to ovona touto TrapatpEt Tf)v toO Aoyou cpuaiv, ouSe TrdAiv to 

4 dyEvriTOV Trpos tov uiov §xei to OT|naiv6iiEvov, aAAd Trpos to 61a toO uiou yEvopEva. Kai 
ooottep 6 tov dpxiTEKTOva Trpoacpcovwv Kai Aiycov 8r|uioupy6v oiKias f| ttoAecos ou auvapiO- 
\i£\ too dvonan TOUTop tov e£ outou yEWT|9EVTa uiov, dAAd 6id ijev tt)v eis to spya TEXVrjV 
Kai -rf|v ETTiarfmriv ar)|jaivoov ht\ elvai ocutov toioutov, old eoti.to Trap' ocutoO yE- 10 
vdjiEva, 5T)iiioupydv ocutov kocAei, Tf|v 5e <puaiv tou ttoitictocvtos Et6obs o18ev aAAov Elvai 
irapd TotuTa tov e£ orurou yEWT|9EVTa Kai 6id \xkv tov uiov TrccTEpa ocutov koAeT, 8id Se 
to ?pya ktiottiv Kai TroirpTiv. tov outov Tpotrov 6 Aiycov outcos tov 6eov dyEVTjTov ek 

B tcov Epycov outov dvoiid^Ei aTipaivcov ut| lidvov \ii\ Elvai aurov yevT|T6v, dAA' oti Kai tcov 

yEVT)TUV TroiTiTris eotiv, oT6e hevtoi tov Aoyov aAAov OVTO TCOV yEVT|T00V Kai UOVOV T6lOV 15 

tou TraTpos yEvvrjiia, 81' ou Kai to TrdvTa yryovE Kai ctuveottike. 

30, 1 Kai ydp Kai TravTOKpcrropa t6v 6eov oi Trpocp-fiTai AryovTEs ou 81a to eIvoi tov Aoyov 

B 236 Iva tcov TrdvToov outcos outov ettekoXouvto — fjBEiaccv ydp ' tov uiov aAAov 6\rra tcov 

yEVT)Twv Kai ttocvtoov Kai ocutov KpocrouvTa Kara ttiv tou Trcrrpos 6noi6TT)Ta — dAA' oti 

TTOCVTOOV, (jOV 6ld TOU uloO TrETro(r|KEV, OCUTOS KpOTEl, TOUTCOV TE TT)V E^OUaictV TOO ulcp 8e- 20 

6ooke Kai SeScokoos TrdAiv ocutos tcov ttocvtoov 6id tou Aoyou KupiEUEi. TrdAiv te Kupiov 

tcov SuvduEoov AEyovTES tov Geov ou 8id to eTvoi Kai tov Aoyov iva toutcov tuv 8uvd|iEoov 

C tout' lAEyov, dAA' oti tou hev uiou ttocttip eoti, tcov 8e 6id tou uiou yEvo^EVCov SuvdLiEcov 

2 Kupios eoti. Kai ydp Kai ocutos ttocAiv 6 Aoyos iv too TrocTpi cov TrdvToov toutcov iari 
icupios Kai TrdvToov KpccTEl - TrdvTa ydp, oaa §xei 6 Tronrip, tou uiou eotiv. coorrEp ouv 25 
touto toioutov exei tov vouv, outcos 6 fJouAotiEvos AsyEiv tov 9eov dyEvriTOV, AEyEToo viev, 

e! crrra^ outcos ocutco Sokei, \ii] hevtoi 6id to Elvai tov Aoyov tcov yEVT|Tcov, dAA' oti, KccQd 
TrpoEiTrov, 6 Qeos ou uovov ouk fori yEVTiTos, dAAd Kai tcov yEVT|Tcov TroiTiTris eoti 81a 

3 tou tSiou Aoyou. Kai ydp Kai outcos AEyoiiEvou tou TrctTpos TrdAiv eIkcov 6 Aoyos sori 
Kai 6|joouaios tou TrocTpos " eIkoov 8e cov outou dAAos dv eit) tcov yEVT|Tcov Kai tcov -rravrcov. 30 

D ou ydp ioTiv eikcov, toutou Kai tt|v i5i0TT)Ta Kai ttjv dtioicoaiv exei, coote tov AeyovTa 
dyEvqTov Kai TravTOKpcrropa tov Trarepa voeiv ev too dyEvfiTCp Kai TravTOKpaTopi Kai 

7 Vgl. or. I. c. Arianos 33 (Migne 26, 80 B/C) 13 Vgl. or. I. c. Arianos 33 (Migne 26, 81 A) 17 TTavTO- 

Kpctrup kommt fast ausschliefllich bei den Propheten, vor allem bei Zephanja vor 21 f. Kupios tuv 

5uv<iiJ£03v = Zebaoth, z. B. Ps. 45, 8 26 ff. Vgl. or. I. c. Arianos 33 (Migne 26, 80 C) 30 Vgl. 

or. I. c. Arianos 31 (Migne 26, 76 C) 31 ff. Die Bildspekulation gibt hier die Grundlage fur die 

These von der Wesenseinlieit von Vater und Sohn (vgl. c. 20. 23. 24), was Akakius und die Gegner des 
Athanasius nicht billigten vgl. Akakius bei Epiph. haer. 72, 9. 10. Uberhaupt unterscheidet sich Atha- 
nasius dadurch von seinen Gegnem, dafl er die Termini 6|io(ua-i;. tSiorps und ivorris als Ausdrflcke der 
tovtottis (= Identitat) faBt (vgl. besonders c. 20, 3; S. 17, 9); darin weicht er ab sowohl von Origenes 
(de princ. I 2, 6; S. 34, 23 f.) wie von Euseb v. Casarea (vgl. etwa Dem. ev. IV 3, 12; S. 154, 6 ff.; grOBt- 
mogliche Einheit). Origenes bestimmt die Einheit durch die Einheit des Wirkens, ahnlich Euseb 

BKPO REFV 

6 Trapaipti BKPOR c E c F TrapaiptlTai V irapaivEl R*E* 13 dyevvriTOv R*F* 4y4vT|Tov RT C 

14 in > EV 15 TToiTTrr|5 kmv] ttoititViv V 17 t6 tlvai > EV 20 irETToiriKE 5ia tou 

uloO ~ F 22 ou 81a — 23 tout' Steyov doppelt E, jedoch beim ersten Mai statt tout' EAeyov: 

AeyovTES tov 6e6v (Z. 22) 25 Trdvra — famv > F 26 touto] to REFV [ toioutov + tou- 

tov F I tov ' -|- oIkeIov V I dy^vvnTov R*E*F irfivryrov R'E 27/28 Kafld TrpoEmov] Ka6iTrep 

eIttov F 32 dyEvvrp-ov R*E* dyEvnTov R 1 ^ | Kal J + Ttfi REFV De decretis Nicaenae synodi 30,4 — 31,4. 27 

tov toutou Xoyov kci tt)v aocpiov, tjtis eot'iv 6 uios. dXX' oi OavpaoToi Kai eIs da£|3Eiav 4 

EUXEpElS OV TflS EIS TOV 6EOV Tl^flS (ppOVTijOVTES EfEUpOV TO OVOlia TOU dyEVT|TOU, ttjs 8e 

kot& tou CTCOTfipos X°P 1V KOKOvoias - et yap eheXev ocutoTs Tip.fj5 Kai Eucprinias, e8ei ijaXXov, 

Kai touto PeAtiov fjv, TraTEpa tov 6eov eISevoi te Kai XeyEiv outous, f| ekeivcos ovoijdjEiv ' M 473 A 

5 outous. XiyovTES \ikv yap ekeIvoi tov Qeov dyEVT|TOV ek tcov yevoiievcov outov, KaGd -rrpo- 
eTttov, Troir|Tf|v novov Xeyouaiv, Tva Kai tov Xoyov Troir||ia othjovcocti Karrd tt)v tSiav 
fi5ovr|v 6 8e tov ©eov TraTEpa Xeycov euSus ev auTco Kai tov uiov armaivEi Kai ouk dyvo- 
i-jctei, 6ti uiou ovtos 5id toO uloO to y£v6|jEva ektictuti TrdvTa. 

Oukouv Kai liaXXov dXr|6EcrTEpov av eiti tov 0e6v ek tou utoO oriuaivEiv Kai 31, 1 

10 TraTEpa XeyEiv f| ek ijovcov tcov Ipycov dvonarjEiv Kai Xeyeiv outov dyevTiTov. touto 
\ikv yap to Ik tou pouXr)|jaTOS tou 6eou 6id tou Xoyou yEv6|iEva Ipya or||jaivEi, to b 
Se tou TraTpos ovopa to ISiov ek Tfis ouoias outou yEWT||ja yvcopijEi. oacp 
5e 6 Xoyos tcov yEvr|Tcov SiatpEpei, toctoutov Kai ttXeov to Xf/eiv tov Qeov TraTEpa 
tou XeyEiv dyEVTiTov Siacpspoi av. Kai yap touto |iev dypa<pov Kai UTroTrrov ttoikI- 2 

is Xr)v §xov Eori tt)V ormaaiav, IkeIvo 8e dnrXouv Kai iyypa90v Kai dXTiOeaTEpov Kai no- 
vov arinalvov tov uiov. Kai to hev dyEVT)TOV Trap' 'EXXr|vcov ' EupT)Tai tcov [if) yivco- B 237 
okovtcov tov uiov, to 8e Tra-n-|p Trapd tou Kupiou rmcov Eyvcba0r| Kai Kexdpiarai. Kai 
yap et8d>s auros, Tivos uios eotiv, IXeyev »eycb ev tC TraTpi Kai 6 Trarf|p ev ejioi«, Kai - 
»6 EcopaKcos i|iE, IcbpaKE tov TraTEpa«, Kai - »eycb Kai 6 TraTTip Iv eapevc Kai ouSanou 

20 9aiverai tov TraTEpa KaXcov dyevr|Tov outos, dXXd Kai T||jas euyeaBm BiSdaxcov ouk eIttev 
otov 5e TrpooEUXTlo-OE, XsyeTE • 'SEosdyEVTiTE', dXXdnaXXov »otov Trpoaeuxr|at3E, Xeyere ■ C 
TraTEp f)|idov 6 ev to!s oupavois«. Kai to KEipdXaiov 8e ttjs TriaTecos fmcov eis touto 3 
ouvteIveiv fiOEXriaev iKiXeuaE yap t]\ias paTTTijEo-Oai ouk eIs ovopa dyEvr|TOU Kai yEVt|Tou 
o08e eis ovona aKTiarou Kai KTio"naros, dXX' els ovona TraTpos Kai uiou Kai dyiou ttveu- 

25 noTOj. outcos yap teXeiouhevoi uioTroiouneOa Kai tiheTs dXT)6cos, Kai to tou TraTpos 
5e ovoiaa XeyovTEj rrriyivcbaKOiiEV ek tou 6v6|iocTOS toutou Kai tov ev tco TraTpi Xoyov. 
ei 8e Kai TraTEpa 0eXei XEyEiv f|ncov tov ISiov eoutou TraTEpa, ou xpt] Sia touto auvEKTEi- 4 
veiv EauToOs tw uico koto tt)v 9uaiv. Kai touto yap 81' outov XEyErai Trap' fmdov. ettei8ti 
yap t6 TiiJETEpov 6 Xoyos £<popeo£ acona Kai yeyovEV ev fiuiv, okoXouQcos Bid tov iv fmiv d 

30 Xoyov Kai fiiadov 6 Seoj XeyETai ttotVip. to yap iv finiv TrvEuiaa tou Xoyou 81' f]udov 
tov eoutou TraTEpa d>s tiucov ovotidjEf outos tou dTrocrroXou vous eoti Xiy ovtos* 
»E^aTreaTEiXev 6 Oeos to TrvEU|ja tou ulou outou eis tos Kap8ias T)|icov Kpajov dppa 

6 TraTT|p«. 

7 = or. I. c. Aiiaaos 33 (Migne 26, 81 A) ; vgl. Origenes de princ. I 2, 10 (41, 11) und besondere Dionysius 
Alex. (Athanasius de sent. Dion. 17; Migne 25, 504 C; Feltoe 192, 1 fi.): iTorrEpa ehrov Kai iTplv hra- 
ydyco tov uiov {ormava Kai toutov kv tc^ TraTpi. uiov frrrfiyayov el Kai uti TrpoeipTiKeiv tov TraTEpa, 
TrdvTus av ev to ulob iTpoeO\r|Trro 9 — 26 Aoyov = or. I. c. Arianos 34 (Migne 26, 81 A — 84 A), 
nur unbedeutend hier und da gekiirzt 18 Joh. 14, 10. 9 19 Jon. 10, 30 21 Mt. 6, 9 
24 Vgl. Mt. 28, 19 29 Vgl. die gleiche Argumentation in or. II. c. Arianos 59 (Migne 26, 273 B) 
32 Gal. 4, 6 

BKPO REFV 

2 Ee > F 3 IueAXev EV 4 outous] outou F 9 uaMov R^V ua?w\ov + f| BKPOR'EF or. 

I. c. Arianos 34 13 tocoutov] too-outco EV or. I. c. Arianos 34 14 &yevVT|TOV R*E* dyevriTov 

R C E C j UTroTrrov + Kai V 15 earl -rf|v ormaalav KPOREFV or. I. c. Arianos 34 ttiv OT|uao"iav 

Jorfv ~- B Montf. | ekeTvo] IkeT B 16 dyEWTiTov E* AyEVTiTov E c 18 ecttIv ulo? -~ REFV or. 

I. c. Arianos 34 20 ayevvryTov R*E* dyEVTiTov R C E C 21 6eos E c 9e (= 9eos) BKOV Set PRE*(?)F 
or. I. c. Arianos 34 einige Hss. | AyEVVT|TE E* ayevriTE E c | liaAXov > F 23 ayevvTrrou E* 

dyEVT|Tou E c 24 KTianaTOs] ktictou F 27 Kai + quas R*EFV, ausradiert R c | eaurou] 

otCrrou EV 29 6 A6yos to T|METEpov ~ K | ev 1 > E 31 outos + 5e REFV 

4* 28 De decretis Nicaenae synodi 32, 1 — 33, 1. 

32, 1 'AAA' ICTC05 Kai 6ia to ovona to dyEVT|TOv IXeyxQevTES Trovripoi tov Tpo-rrov ovtes 

6©EAr)aovai Kai auroi AeyEiv e6ei Kai TTEpi tou Kupiou Kai acoTfipos thjcov '\t\goZi Xpiarou 
M 476 A £k tcov ypa9cov t& ' TTEpi outou ysypaunEva Aeyea6ai Kai ht) dypdipous ETrEiadyEcr9ai 
Ae£ei$. vai e6ei, (pair|v av Kai EycoyE, aKpipEcmpa yap ek tuv ypaipwv \1aXK0v f| ec; hipcov 
eotI Td Tfjs dAr]9Eias y vcopio-uara • dAA' f) KaKOT|9Eia Kai heto Travoupyias TraAi(j|3oAos 5 
dospEia tuv TfEpi Euaspiov T|vdyKaaE, Ka9d -rrpoEiTrov, tous ettio-kottous Aeukotepov 

2 EK9Ea9ai to ttiv daipEiav outcov dvaTprrrovTa pTJuaTa. Kai to ijev Trapd Tfjs auvoSou 
ypa9EVTa Sidvoiav 6p9f|v Ixovto SeSeiktoi, tcov 8' 'ApEiavcov Kai to Aoydpia aa6pd Kai 
6 TpoTros TrovT)p6s E(pdvr|. Kai yap Kai to dyEVT)TOV ovona, iSiav Ixov Sidvoiav Kai Suvd- 
HEvov Euaepdos Tfpo9EpEa6ai, auToi irdAiv koto ttiv t6iav Ev9uur)aiv d>s f)6EXT|aav dvojidjou- 10 

3 aiv ett' omnia tou crco-rfipos, iva ijovov cbs yiyavTES 9eoho)(eTv 9iAoveikcoctiv. dAA' oute 
b EKEiva Ta Aoydpia Trpo9EpovTEs eiieivov dKorrdyvcoaTOi ' oute to dyEvr|Tov koAcos Kai 

EuaEfJcos 8uvdiiEvov 6vo|id3ECT9ai, oncos kokcos auroi 9povouvres Aoc9eIv ouk T)Suvf|9T)aav 
KaTrjo-xuv9r|aav yap ev Traai Kai f\ aipeais outcov ecttt|Aiteu9ti -rravraxou. 

4 Taura \iev, cbs f|5uvf|9r)V, d-rro|iVT||jiovEuaas Ta ev ttj auvoScp tote TTpax9Evra SeStj- 15 
B 338 AcoKa, ' oT5a 6e oti tcov xpioTOUdxcov oi fiAtpiSES ouSe toutcov dKOuaavTEs nETapdA- 

AEa9ai 9£Ar|aouaiv ) dAAd TTEpiSpanouvTai TrdAiv ETEpas jtitouvtes Trp09daEis Kai heto 
TauTaj TrdAiv ETEpas imvor|aouai. Kara yap to Trpo9T|TiK6v »Ei dAAd^ETai At91oy to 
SEpiia outou Kai TrdpSaAis Ta TTOiKiAnarra auTfjs« Kai auToi 9EAf|aouaiv euctePcos 9povEiv 

5 heho9t|k6tes daEpEiv. au hevtoi, dyaTTT|TE, Se^oijevos evtuxe Korrd aaurov, Kai ei 6oki- 20 
C ndaEiaj KaAabs exeiv, dvdyvco9i Kai toij tote Trapouaiv d6eA90ls, iva Kai auroi Taura 

Ho96vtes dTroSE^covTai ijev Tfjs auvoSou tov jfjAov tt\s dAr|9Eias Kai tt\v ttjs Siavofas dKpi- 
pEiav, KOTayvabai 8e ttis toAijtis twv xpi^Tondxcov 'ApEiavabv Kai tcov naraicov Trpo9d- 
aEcov aurcov, a; Tfjj daEpouj eoutcov X<^P lv aipEaEcos dvarrAdTTEiv ev outoTs ijeueAetti- 
Kaaiv oti Tco 9eco Kai TroTpl TrpETrEi So^a, ii\it\ Kai Trpocn<uvT|CTis auv tco cruvavapxco outou 25 
uico Kai Aoyco d^a tco Travayicp Kai 3cooTroicp TrvEUiiorri vuv Kai sij tous otteAeuttitous 
alcovaj tcov alcovcov. dpT|v. 

EuaEpiou KaiaapEcos tou dp£iavo9povos ETTiaToAT| irpos tous Tfjs 

TrapoiKias outou. 

33,1 Td TTEpi ttjs EKxATiaiaariKfis TricrrEcos Trpayucrreu9Evra KctTa Tf|v ii£ydAr|v auvo8ov 30 

tt|V ev NiKalo: auyKpoTT)9Elaav eIkos \xkv ujicis, dyanTiTol, Kai SAAo9ev tisua9T)KEvai, rfis 

6 Oben c. 19, 2. 5 S. 16, 6. 23 10 Vgl. den gleichen Gedanken or. I. c. Arianos 33 (Migne 26, 80 B) 

18 Jer. 13, 23 28 Athanasius hat bereits oben c. 3 S. 3, 22 angekundigt, daB der Brief Eusebs hier 

folgen soil. Dieser wie die ubrigen Briefe, die ausschlieQlich mit Nicaa in Verbindung stehen (auch 
c. 39. 40 laQt Athanasius als Urkunden filr Nicaa gelten), sollen die Haresie der Arianer beweisen. DaB 
das Aktenfaszikel wirklich zu der Schrift de decretis gehort, hat gegen Loeschcke (Rhein. Mus. N. F. 59 
(1904) 451 ff.) E. Schwartz (Nachr. d. G6tt. Ges. d. Wiss. 1904, 391 ff.) bewiesen. Es sei noch darauf hin- 

BKPO REFVA 71 4 uaAXov — 27 von jflngerem Schreiber in Cod. V wiederholt = V"; vgl. Ober- 

lieferungsgeschichte S. 89 Ab 28: BKOR 

1 Tcco; + \£v F I dcy^vvTiTow E*V* dy^vriTOv 'E C V' : 2 Kai CTtoTppos f^ucow > EV 7 aCrruv > F 

9 dyevvnTov E* dyevriTov E c 12 dyevvT|Tow V 1 13 9povo0irrES cnlrrol ~< F 16 0O8& — 

17 dAAa > F 16/17 utTapoAiCT6ai BKPREV 17 TTEpiBpauoOvTai + toutoi exp. B 

20/21 6okiu&cteis V' 22 <5cttoSe£ovto:i RE 23 t6Aut|5 K (wohl Konjektur des Schreibers, Tfls 

ist letztes Wort der Zeile, toAutis dazugestellt, doch ist dieses oder ein ahnliches Wort erforderlich, 
vgl. Z. 23 Cod. B) >BPOREF\'i j nach 'ApEiavcov Lucke von ca. 10 Buchstaben B 24 x*P lv 

alpECTEOj; eoutcov ~ B | taurcov] ocutcov F > K | eoutols F 25 cvvavapx"] auvapxcp E 

dvapxcp F auv vom Schreiber iiber avapxco K 26 vvv + Kai ctel F | tou; > P | (irTEAEU- 

thtovs > FP 27 t<5v alcovcov > F 28 a. Rd. u^ B At| K kt| R j tou dpEiavocppovos > R De decrelis Nicaenae synodi 33, 1-7- 29 

mfinris TrpoTpexeiv EicoSuias tov iTEpi tcov TrpaTTOUEVcov ocKpi(3fj Xoyov. dtAA' iva |jf| ek 
TOicanris aKofjs to ttjs dAr)0Eias erEpoicos unlv dTrayy£AAT|Tai, dvayKaicos 6iETTE|jvj;d|JE6a 

V\1W TTpCOTOV liEV TT)V O9' flUWV TTpOTOcOElffCCV TTEpi TT|S TTIOTECOS ypCtipTIV, ETTEITO TT)V 6eUTE- 

pav, f)v Tats fiiiETspais 9Covais TrpoCT6f|Kas ETnpaAovTES EK8E5coKacnv. to hev ow Trap' 2 
5 fiuwv ypdnna hri -rrapouaia toO 0EO9iAE<rrdTOU f|jicov paaiAECos dvayvcoa0Ev eu te exeiv 
xai SokIucos dTro9av0EV toutov exei tov Tpo-rrov ■ 

»Ka0cos TrapeAdpopEV Trapd tcov Trpo f|ncov ETriaxoTrcov Kai ev ttj TrpciiTri kott)xi ! |0"£i 3 
Kai ote to AouTpov eAanpdvonEV Kai koScos otto tcov 6eicov ypaq>cov |j£|ia&f|KanEV Kai cos 
ev tco TrpEapuTEpico Kai ev outtj ttj ETrio-KOTifj ETricrreuopEV te Kai E6i6daK0UEV, outcos Kai 

10 VUV TTICTTEUOVTES TT|V fltlETEpaV TTIOTIV \l\ilV TTpOCTOVaqJEpOHEV - EOTl 6E CXUTTy 

»TTi0TEU0iiEV eIs Eva 0e6v, TraTepa, TravroKpaTopa, tov tcov aTrdvTCov opcrrcov te Kai 4 
doporrcov ttoit|tt|v, Kai eIs iva Kupiov 'lr)aouv Xpiarov tov toO OeoO Aoyov, 0eov ek 0eoO, 
960s &< 9COTOS, 3cofiv ek jcoiiSi vlov povoyEvfj, -rrpcoTOTOKov ttciotis xriaEcos, Trpo TrdvTcov 
tcov alcovcov ek toO TraTpos yEy£vvr|UEVov, 61' ou Kai EyevETO to TrdvTa - tov 61a tt|v fine- 
is TEpav acoiTipiav crapKco0EVTa Kai ' Iv dv6pcbTrois TroTuTEuadnEvov Kai TraOovTa Kai dva- B 239 
ardvra ttj Tprrri T)|iEpa Kai dv£A06vTa Trpos tov TraTEpa Kai f|£ovTa TraAiv ev S6£t| Kpivai 
jcovtos Kai VEKpous- ttioteuouev Be Kai eIs ev TTveuna ayiov. toutcov ekootov elvai 5 

Kai UTrdpxeiv ttioteuovtes TraTEpa dAT)6cos TraTEpa Kai uiov dAT|0cos uiov Kai TrvEuna 
dyiov dcAr|0cos ayiov -rrveuna, koOcos Kai 6 Kupios r||icov drroo-TEAAcov eis to KTjpuyija tous 
20 lauToO ucr&riTds eIttev • 'ttopeuOevtes |icr6Y|TEuaaTE TrdvTa to eOvt) poTrrijovrES aurous els 
to ovoiaa tou TraTpos Kai toO uiou Kai toO dyiou TrvEUiiaTOs'. TTEpi cov Kai 6iapepaiounE0a 
outcos exeiv Kai outcos 9povEtv Kai irdXai outcos EaxT|KEvai Kai nexpi ©avcrrou CnrEp touttis 
EvioraaQai Tfjs TrioTEcos dvaOEiiarijovTES Traaav oQeov afpeaiv. TaOra ctTro KapSias Kai 6 
yuxfis TrdvTOTE TTEfpovriKEvai, i^ ouTTEp TaiiEv lauTous, Kai vOv 9pov£lv te Kai TiiyEiv e^ 
25 dXT)6Eias ett'i tou 0eou tou TravroKparopos Kai tou Kupiou fmcov 'lT|aou Xpio-rou napTU- 
ponE0a, SEiKvuvai §xovtes 6i' dTroSEi^Ecov Kai tteIGeiv uiaas, oti Kai tous TrapEAr|Au06Tas 

Xpovous OUTCOS E7TIOTEUOUEV TE Kai EKT)pUaaO|Jl8V«. 

TaUTT|S U9* fincOV £KTE0EioT)S TTJS TTICTTECOS Ou6evI TTapf|V dlTlXoytaS TOTTOS, aKK' CXUTOS 7 

te TrpcoTOS 6 0EO9iXEaTaTOS fincov pacnAEus 6p0OTara TTEpiexEiv outtiv iiaapTupTicTEv. outco 
30 te Kai eoutov 9povElv auvcouoA6yr|CTE Kai toutt) tous TrdvTOS cruyKcrra0Ea0ai UTroypd9Eiv 
te toTs Soyyaai Kai ouh9coveTv toutois outoTs TrapEKEAeuETO, evos |i6vou TrpoaEyypa9EVTOS 
prinaTos tou dnooucriou, 6 Kai auros EpiiT|VEUE Tieycov oti |ar| KOTd tcov acoiidTCOv Trd0ri 
AEyoiTO dpoouaios (6 utos), out' ouv Kcrrd SiaipEcnv oute koto Tiva dnroTOni'iv ek tou 
TraTpos uTrocTTfivai " \ii]8k yap 6uvaa0ai tt|v ciuAov Kai voEpdv Kai dacbjiaTOV 9uaiv acotia- 
35 tikov ti Trd0os U9icrracT0ai, 6e!ois 5e Kai drrroppriTOis Aoyois TrpooriKEiv Ta ToiauTa voeIv. 
Kai 6 uev CToopcbTOTOS fmcov Kai EuaepEOTaTOs PaaiAEUS toioSe E9iAocto9ei. ol 5e Trpo9da£i 
ttjs tou oiioouaiou Trpoo-0f|KTis tt)v5e tt|v ypa9fiv TrETroif|Kaaiv ■ 

gewiesen, daB c. 33, 13 in der ep. ad Airos zitiert wird, wie ja gerade de decretis mehrmals in der ep. ad 
Afros ausgeschrieben wird. Ferner ubernehmen Sokrates und Gelasius mit Ausnahme der Briefe in 
c - 3-1- 35. die vor Nicaa geschrieben sind, die Urkunden in der Reihenfolge wie sie in den Athanasius- 
handschriften iiberliefert sind. SchlieBlich stimmt der einleitende Text zum Symbol (c. 37) wortlich 
mit dem Beginn von c. 3 iiberein c. 33 = Urkunde 22 (III 42). Der Brief wird nach Athanasius von 

Sokrates I 8, 35 (= Sokr.), der wieder die Quelle fiir Theodoras Lector (= Th; Cod. Marc. gr. 344 fol. 
29 ) ist, und ferner von Theodoret h. e. I 12, 1 (= Thdt.) iiberliefert; von Theodoret ist Gelasius II 35, 1 
(= Gel.) abhangig 20/21 Mt. 28, 19 

BKO R 

2 uulv] f|ulv BKO S Kai ! > B 9 Kai 1 > K 3^ auro; nach Sokr. outo BKOR Thdt. Gel. 

Th. I Kara + Ta K Sokr. 33 ouoovomos B Thdt. Gel. 6uoouomov KOR Sokr. Th. | (6 vlos) Op. 30 De decretis Nicaenae synodi 33,8-15. 

8 [*H ev tt) ouvoScp UTrayopEU0Eiaa Triaris.] 

dTTioteuohev eis Iva 6eov, Tronipa, TravTOKpaTopa, Trdvrcov opaTcov te Kai doporrcov 
7ToiriTf|V, Kai eis Iva KUpiov 'It)ctoOv Xpiarov, tov uiov tou 0eoO, yEWT)0EVTa Ik tou TraTpos 
uovoyevfj touteotiv ek Tfis ouaias tou Trarpos, 0e6v ek 6eo0, q>ws Ik 9cotos, ©eov oXtjOivov 
ek 0eoO dAT|0ivou, yEWT|0EvTa ou TroiT|0EVTa, oiaoouaiov tu Trarrpi, Si' ou to TrdvTa iyEVETO 5 
B 240 t& te ev tco oupavco ' Kai Ta ev ttj yfj, tov 5i' f)|i5s tous dv0pcoTrous Kai Sid TTiv fiUETEpav aco- 
TTjpiav KaTEAQovTa Kai aapxcoOEvra, Evav0pcoTrf)aavTa, iraQovTa Kai dvaoTavTa ttj Tpnri 
TjiiEpg, dvEA06vra eis oupavous Kai IpxonEvov Kpivai jabvras Kai VEKpous. Kai eIs to dyiov 
7TVE0|ia. tous Se AEyovras 'fjv ttote ote ouk fjv' Kai 'irpiv yEWT)6fivai ouk f\v' xai oti 
'e£ ouk ovtcov EyEVETo' f| i£ ETipas uTrocrrdCTEOos f| ouaias (pdaxovras Elvai f\ ktiotov 10 
fi TpETrrov f| dAAoicoTov tov uiov tou 6eo0 dva6Enari3Ei f| koSoAikt) EKjcAT|aia«. 

Kai 6r| touttis Tfjs ypa9f|s Crrr' aurcov UTrayopEuSEioris, ottcos Eipr|Tai outois to 

»ek ttjs ouaias tou Trorrpos« Kai to »tw TfOTpi 6noouaiov«, ouk dvE^ETaarov outois koteAih- 
ttocvoiiev. iTTEpcoTTiCTEis Toiyapouv Kai dnTOKpiaEis evteOOev dvEKivouvTO ipaadvijEV TE 
6 Aoyos tt\v Sidvoiav tcov ElpriuEvcov. xai 6f| to »ek 1% ouaias« cbnoAoyErro Trpos outcov 15 
5t|Acotik6v eIvoi tou ek jiev tou Trorrpos eIvoi, ou \ir\v ws uipos UTrdpxEiv tou TraTpos. 

10 toutt) Se Kai f\\iiv e66kei xaAcos exeiv auyKOTOTiOEaOai ttj Siavoig ttjs EuaE(3ous SiSaaxaAias 
UTrayopEuouoT|s ek tou Trarrpos Elvai tov uiov, ou nf|v HEpos outou Tfis ouaias TuyxdvEiv. 
SiOTrep ttj Siavoig Kai T||jeIs auvETi0EH£0a ou6e tt)v <pcovT)v tou ojioouaiou TrapaiTOuiiEvoi 
tou xfis EipTjvTis ctkottou Trpo o90aAiicov f]\iiv KEijiEvou Kai tou \ir\ Tfis 6p6fjs EKTTECTEIV 20 
Siavoias. 

11 Korrd Ta auTa Se Kai to »yEWT|0EVTa Kai ou TroiT|0EVTa« KaTESE£duE0a, etteiSti to 
»ttoit|0ev« koiv6v E<paaKEV eIvoi TrpoapTina tcov Xoittcov KTianarrcov tcov Sid tou ulou 
yEvopEVcov, cov ouSev ohoiov ixeiv tov uiov 616 5t| nf| Elvai aurov TroiTiua toTs Si' outou 
yEvoiiEvois Eti9EpES, KpEiTTOVos Se f\ Kara TTCtv TroiT)na TuyxdvEiv ouaias, t\v ek tou Trorrpos 25 
y£yEwf)a6ai Ta 0Eia SiSdaKEi Aoyia, tou TpoTrou Tfjs yEwfjaEcos dvEK9pdarou Kai dvETri- 
Aoyio-rou TrdoTj yEVTiTfj 9uoei Tuyxdvovros. 

12 OOrco Se Kai to »6noouaiov Elvai tou TraTpos tov ulov« e^etojopevos 6 Xoyos auv- 
iaTT|aiv, ou Kara tov tcov acoucn-cov TpoTrov ouSe toTs 0vf]Tois 302015 TrapaTrXriaicos, 
oute yap Kara SiafpEorv Tfjs ouaias oute koto drroTO|jiT|v, dM' ouSe koto ti irdSos f\ 30 
TpoTrf|v f| d?(Xoicoaiv Tfis tou Trorrpos ouaias te Kai SuvduEcos. toutcov yap ttovtcov dAAo- 

13 Tpiav Elvai ttiv dyEVT|Tov tou Trorrpos 9uaiv. Trapao iuiikov Se eTvoi to »6tioouaiov tco 
B 341 Trarrpk tou iJT|6Eiiiav J|i9EpEiav irpos Ta yEVT)Td KTiajjaTa tov uiov tou 6eou ' 9EpEiv, novco 

Se tco Trorrpi tco yEyEVVTiKOTi koto TrdvTa Tpoirov a9conoicoa0ai Kai \it\ Elvai i§ ETEpas 
tivos UTrooTdaEcbs te Kai ouaias, dXA' ek tou Trorrpos. co Kai outcS toutov Ep|iT)VEU0^VTi 35 
tov Tpoirov KaXcos exeiv i9avTi ouyKOTaeEaOai, etteI Kai tcov TraAaicov Tivas Aoyious 
Kai ETn9avEis ETriaKOTrous Kai auyypa9Eis fyvcotiEV errl Tfis tou Trorrpos Kai uiou 6eo- 
Aoyias tco tou djioouaiou XPTIO'OUEVOUS ovouom. 

14 TauTa hev ouv TTEpi ttjs EKTE9EioT|S £ipf|a0co TriarEcos, fj auvE9Covf|aaiiEV oi ttcivtes 
ouk dvE^ETdarcos, dXAd Korrd Tas drroSoSEiaas Siavoias ett' outou tou 0EO9iAEaTdTOU 40 

15 paaiMcos E^ETaaOEiaas Kai Tots Elp-rmEVOis Xoyiaiaois auvo[ioAoyTi6Eiaas. koI tov 
dvaSEnariauov Se tov \iera tt)v Triariv Trpos aurcov ekteSevto dAuTrov Elvai f|yr|adnE0a Sid 

2 fi. Vgl. c. 37 36 — 38 Zitiert in ep. ad Afros 6 (Migne 26, 1040 C) 

BKO R 

1 Zusatz der tiberlieferung des Athan. ? [ a. Rd. A8 K | Iv ttj ctuvoSco] ek ths ctuvoSou B 
19 tiueTs BKO auTol R Sokr. Thdt. | <juvTi6£ia£6a B Sokr. 25 -ruyxavEiv nach Sokr. Thdt. 

-rvyxdvEi BKOR 33 tou '] to R Sokr. 35 te > K 38 avyxpT|aaiUvous R Sokr. De decretis Nicaenae synodi 33, 15 — 35,2. 31 

to crrrEipyeiv dypd90is xP^i ^ 01 9"va!s, S16 oxeSov fi Traaa yeyovE auyxuais Kai dKa- 
Tacrraaia ifis £KKAT|aias. ht|Seui5s yoOv ©eottveuctou ypa9f)s tco »e£ ouk 6vtcov« Kal 

T U »fjv TfOTE OTE OUK f)V« Kal TOIS E^nS ETTlAEyOlJEVOlS KEXpT|UEVT)S OUK EUAOyOV t<fOVT) TOCUTa 

Asysiv Kal BiSdarcEiv. & Kai auTCp KaAws 86£ovti auvE0E|jE6a, ettei |jt|8e kv tu Trpo toutou 

5 XP° VC ? TOUTOis ElcoSauEV auyxpfjcrQai toTs priuaaiv. 

"Eti \ir\v to dvcrftenorrijecrQai to »Trpo tou yEWT)6fivai ouk t^v« ouk otottov IvoiiiaQr) IS 
T u uapa -rraaiv 6noAoyElcr8ai to eTvcci tov uiov tou 6eou Trpo 1% Kara a&pKa y£wf|CTEC0S- 
f|8r| 8e 6 6eo9iAeotcctos fincov paaiAeus t£ Aoyco KareaKEua^E Kal Kcrrd tt|v Iv0eov aurou 
yEVvn,aiv tt|v TTpo TrdvTcov atcovcov Elvai outov, ette! Kal -rrpiv EVEpyeig yEWT)0fjvai SuvdnEi 

10 f\v ev tco TraTpi dyEVVT)TG0S, ovtos tou TraTpos cce! TraTpos cbs Kai ^aaiAEcos oceI Kal acoTfipos 
dEi, Suvdnei TrdvTa ovtos, dEi te Kcrrd to aura Kai cbaauTcos §xovtos. 

TaCrra u^iiv dvayKafcos SiETTE|iyd|jE6a, dyaTrr|Toi, to kekpiuevov tt|s f^iJETEpas I£e- 17 
TdaEcos te Kai auyKorraOEaEcos (pavEpov unlv koOiotcovtes Kal cos EUAoycos tote hev Kai 
tiEXpiS ^crxdTTis wpas EviardnE6a, 66' finlv Ta ETEpoicos ypa9Evra TrpoaEKOTrre, tote 6e 

16 d9iXov£(Kcos Ta |if| AUTToOvTa KarE8e£d|jE6a, 66' f^iiTv Euyvco|i6vcos tcov Aoycov i^ETdrjouai 
tt|V Sidvoiav I i9dvri auvTpEXEiv tois O9' fincov outcov ev ttj ttpoekteSei'ct) TrioTEi cbnoAo- B 242 
yr|iiEVOis. 

KaOaipeais 'ApEiou Kai tcov ctuv outgo utto 'AAE^dvBpou dpxiETriCTKOTrou B 396 

'AAs^avSpElas. 

20 'AAE^avSpos TrpEapuTEpois Kai Siokovois 'AAE^avSpEias Kai MapEcbTou, -rrapcov 34,1 

Trapouaiv, dyarnriToTs 066X9015 ev Kuplcp x^ipEiv. 

Ei Kai 90daavTES UTTEypcrvyaTE ols ETrEOTEiAa tois mpi "ApEiov TrpoTphrcov ovtous 2 
dpvT]aacT0ai ijev tt|v dcEpEiav TrEiaSfjvai 8e ttj uyiaivouoT] Kai KaGoAiKfi TriaTEi, Kai 
eSeI^ote eoutcov 6p6r|v tt)v irpoaipEaiv Kai tt|v ev toTs Sdypaai aun9coviav Tf)s ko6o- 

26 AlKTJS EKKAT|CTiaS, OjiCOJ ETTElSfl Kal TTp6$ TOUJ dTrOVTOXOU OUXXElTOUpyOUS ETTEOTElXa TTEpi 

tcov TTEpi "ApEiov, dvayKalov f)yr|CTduriv uuas pev tous ttjs ttoXecoj kXtipikouj cruvayayElv, 
ujjlSj 6e tous drrro tou MapECOTOU HETOTTEmf aa6ai ■ lictXiara oti Kai 09' upcov XdpT)s 3 
Kai TTiaros TrpEaPuTEpoi, Kai Zaparricov Kai TTapdiiiacov Kai Zcbffi|ios Kai EipTjvalos 8iaK0V0i 
rrrT|KoXou6T|aoa' toTs TTEpi "ApEiov Kai f)ydnr)aav auv auTois Ka6aipE&fjvai ■ Tva Kai Ta 
30 vuv ypa9otiEva yvwTE ttiv te ev toutois ' ca/iJi9coviav eoutcov ETri8Ei£r|C70E Kai ttj Ka6ai- B 397 
picTEi tcov TTEpi "ApEiov Kai tcov TrEpi TTiotov ounvfT^oi yEVT)a6E. TrpETTEi yap TO 4 
Trap' e|jou ypa9opEva yivcooKEiv unas Kai EKaarov cos Trap' outou ypa90|jEva ev t+j 
KapSig kcctexeiv. 

'AvTiypa90v. Tois dycnTTiToTs Kai TiiaicoTdrois auXXEiToupyois toTs dTravraxou 35,1 
35 ttjs Ka6oXiKf|S EKKXTjaias *AXE^av8pos lv Kupico x a 'P Elv - 

'Evos CTcbucrros ovtos ttjs Ka6oAiKf)s EKKXr|aias IvToAfis te oucttis ^v toTs 6eiois ypa- 2 
9015 TT)p£lv tov avvSEanov ttis 6povoias Kai EtpT)vris ok6Xou66v eoti ypd9£iv f\\ias Kai 

c. 34 = Urkunde 4a (III 6) c. 35 = Urkunde 4b (III 6). Der Brief wird nach Athanasius von 

Sokrates I 6, 4 uberliefert, von dem wieder Gelasius II 3, 1 und Theodorus Lector (Cod. Marc. gr. 344 
fol. 13 s ) abhangig sind 36 Vgl. Eph. 4, 3. 4 

1-17: BKO R 1 a— 33: BKO RE 34 fi.: B RE 

2 eEOTTreuoTOU > BKO 2 u. 3 tcc] to R Sokr. Thdt. 6 hi BKO oti R | nf|v R ttiv BKO | 

to 1 Thdt. tou BKOR | dvaflEncrrijEtv B 7 tco] to R 9 yevvnaiv K Thdt. yivsaiw BOR 

T S HH > BKO 16 cbnoXoyouuEvoi; B 18 a. Rd. n9 B \i K k9 touto irpo tcov TTpo aCrroO fJ 

Xoycov u^eiXe ypaipfivai R ks" E* k6 E c 22 ccutou? Schw. aurois BRE 23 piv > B 25 TTEpi 

> E 26 dvcryxriv E 27 tou > E 28 ZEparncov K 34 a. Rd. v B A R A E c | tois 1 > RE 32 De decretis Nicaenae synodi 35,2-12. 

a-rmodveiv dXXT)Xois to Trap' EKdorou yivoneva, Iva eite TrdaxEi eite x a 'P £l ev ueXos t\ ctuu- 

3 TTdcTxwtiEv f) cruyxaipconev dXXfiXois. ev ttj fiuETipg toivuv TrapoiKig E£f)X©ov vOv dvSpEs 
irapdvouoi koci xP l0T °l- l c t X 01 SiSdoKOVTES drrrooraaiav, f|v eikotcos av tis TrpoSponov 

4 toO dvTixpicTOU UTTOvoTjaEiE Kai koXecteiev. Kai epouX6ur|v hev cticotttj -rrapaSouvai to 
toioutov, ottcos ev T0T5 upoCTTarrais |iovois dvaXcoSfj to kokov Kai nf| E=ts ETEpous tottous 5 
Siac(3dv to toioutov pUTrcboT| tivcov oKEpaicov Taj dKods. ettei5t| Se Eucripios 6 vOv ev 
ttj NiKoiiTiSEig vouiaas err' avTcp KElcr6ai Ta ifis EKKXr|0-ias, oti KarraXEiyas ttiv Btiputov 
Kai ETroipQaAiiiaas ttj EKKXriorg Nikout|6ecov [Kai] ouk ekSeSiktitoi koct' outou, TrpoiaraTai 
Kai toutcov tcov dnro o lai cov Kai ypd9eiv ETrexEipT|o-E TravTaxoO ctuvicttcov ocutous, arrcos 
uTroo-upT) Tivds dyvoouvras eis ttjv aiaxiaTTiv TauTT]v Kai xpiOTOndxov atpeaiv, dvdyKT)v 10 
iaxov eISws to ev tco voiicp yEypa^iiEvov iiT|Krn ijev CTico-nT)CTai, dvayyEiXai 5e ttoctiv uuiv, 

o Iva yivcbaxtiTE tous te otto o idi as yevonevous Kai to Tfis aipECTECos outcov 80arT)va prmara 
Kai, eov ypd9T) Euaepios, \it\ ttpoctextite. TraAaidv yap outou kokovoiocv ttiv XP ovc f 
cncoTn-|6EiCTav vOv 5id toutcov dvavEcoCTai PouX6|jevos CTXTiiiOTijErai plv cbs UTrsp toO- 
tcov yp&q>Eiv, ipycp 6e Seikvuctw, oti UTrep iauTOU orrouSdrjwv touto ttoieI. is 

6 Oi ijev ouv dTroardTai yev6|jEvoi eiaiv "Apeios Kai 'AxiXeus Kai 'AEi©aXfjs Kai Kap- 
B 398 ircovris Kai Frepos "ApEios Kai Sapudrns oi ttote TrpEa|3uTEpoi • ' Kai Eujcoios Kai Aoukios 

Kai 'louXios Kai Mr|v5s Kai 'EXXdBios Kai Tdioj oi ttote SidKovor Kai ctuv auTois ZekoOvSos 

7 Kai Gecovos oi ttote Xex©evtes ETriaKOTroi. iroia 6£ Trapd Taj ypa9as ^eupovrej XoXoOctiv, 
fori touto. 20 

»Ouk oe'i 6 ©eos Trcrrnp fjv, dXX' f\v ote 6 ©eos Tronrip ouk fjv. ouk oe! f\v 6 tou 6eou 
Xoyos, dXX' &I; ouk ovtcov yryovev. 6 yap wv ©eos tov pfi ovto ek tou \xt\ ovtos TrETroiT|KE. 
616 Kai f|v ttote ote ouk fiv. Kria^a yap ectti Kai TroiTjiia 6 uios. oute 8e opoios kott' ouaiav 
Tab Trorrpi Iotiv oute dAr|©iv6s Kai q>uaei tou Trorrpos Aoyos Eariv oute dAriSivf) aoepla 
auroO Iotiv, dAA' eIs uev tcov TroirmdTCov Kai yEvriTdov ectti, KaTaxpT|o-nKcos Se XeyErai 26 
Xoyos Kai crocpia, yevonEvos Kai outos tco iSico tou ©eou Aoyco Kai ttj ev tu ©eco aoeplg 

8 ev ■?) Kai to TrdvTa Kai outov TTETroiriKEV 6 ©eos. 616 Kai tpetttos ectti Kai dXAoicoTos tt^v 
9UCTIV cos Kai TrdvTa to XoyiKa. ^evos te Kai d7w\oTpios Kai drrEcrxoiviaiJEVOS Eariv 6 Aoyos 
Tfjs tou ©eou oucrias Kai dppriTos iariv 6 Trcrrfip tco uico. oute yap teXeicos Kai dcKpipcos 
yivcocTKEi 6 Xoyos tov TraTEpa, oute teXeIcos 6pav outov Suvorrai. Kai yap Kai laurou so 

9 tt)v ouaiav ouk oTSev 6 uios &S ectti. 5i' rmas yap Tr£-rroiT|Tai, iva f)\ias Si' outou cos Si' 

10 opydvou KTioTj 6 ©eos. Kai ouk av uttecttti, ei \ir\ fmas 6 ©eos ti©eXt|cte TroifiCTai. f)pcbTT|CTE 
youv tis auTOUS, ei Suvarai 6 tou ©eou Xoyos Tpornfjvai cos 6 6id|3oXos ETpdnTi, Kai ouk 
E9of}r|©i-|CTav eitteTv, oti Suvarar Tp E i i if |s yap 9UCTEC0S ectti yEvr|T6s Kai kticttos 
UTrdpxcov. 35 

11 TauTa Xeyovrras tous Trepi "ApEiov Kai rrri toutois dvaiaxuvToOvTas outous te 
Kai tous CTUV0tKoXou©TiCTavTas aurois tiueTs Uev ueto tcov kot' Aiyunrov Kai Tas Aipuas 
rmcrKOTTcov Eyyus ekotov ovtcov ctuveX66vtes dvE©£|iaTio"anEV. oi 5e TTEpi Eucte^iov 
TrpoffESE^avTO CTTTOuSdjovTES lyKaTapI^ai to yEv8os ttj dA^SEia Kai tti EUCTEpEig ttiv dae- 
Peiocv. dXX' ouk ictxuctoucti • vikS yap ti dXr|6Eia Kai ouSepia iari Koivcovia 9cot> irpos *° 

12 CTKOTOS, Ou6e CTUH9cbvT|CTlS XplCTTOU TTpOS BEXiap. TIS ydp f|KOUCTE TTCOTTOTE TOIOUTO; 

i — 2 Vgl. I. Cor. 12, 26 21 — 35 bei Georgius Monachus 504, 22 — 506, 16 de Boor 40 Vgl. 

I. Esra 3, 12 40/41 Vgl. II. Cor. 6, 14. 15 

B RE 

1 ttotxti u. x a 'PTl RE > aDer tokjxei E 5 ottcos Gel- Th. Taco; BRE iv' Tcrcos R sp. Hd. 

S [Kai] Schw. nach Sokr. Gel. Th. J kot' outou] Trap' outoO B g otto? Gel. locos BRE 

14 co; uTTEp toutcov [xv ~ E 16 'AxiXXeus E 18 Kai T&ios > E 19 TaTs ypacpals BR 

24 oute 1 — Xoyos toriv > E 30 outov opav ~ B | Kal J > R Sokr. Th. De decretis Nicaenae synodi 35, 12-19. 33 

f| T15 vuv ockoucov ou ^evijerai Kai Tas dKods |3uei Crrrep tou \xt\ tov puTrov toutcov twv 
prmoTcov yaOaai Tfjs dKofjs; Tis ockoucov Mcodvvou AEyovTOS, »ev dpxf) f\v 6 A6yos«, ou 
Kcrrocyivcbaxei toutcov AEyovTcov, fjv ttote ote ouk fjv, f| tis okoucov ev tco euayyeXicp 
»HovoyEvfis ulos«, Kai »6i' outou eyevETO TrdvTa«, ou piaf|CTEi toutous ' 96EyyonEvous, B 399 

5 oti eIs eotiv twv TroiTinaTcov; ttcos yap BuvctTai eTs eTvoi tcov 81' outou yEvonEvcov, f) 
ttcos novoyEvns 6 toTs Traai kot' ekeivous auvapi9|jou^Evos, eittep Kai outos KTiana iori 
Kai TroiTina; ttcos Se e£ ouk ovtcov dv Eir| tou Tron-pos AeyovTOS »E£r)pEu£aTO f\ KapSia 
liou Aoyov dya86v« Kai »ek yaarpos Trpo Ecoacpopou EyivvTiad oe«; f\ ttcos dvonoios 13 
ifj ouaig tou TTOTpos 6 cov eIkcov teAeio Kai dTrauyaapa tou TTOTpos Kai Aeycov »6 icopocKcbs 

10 ehe EcbpctKE tov TfOTEpa«; ttcos 8e, eI Aoyos Kai 00910 icrri tou 6eou 6 uios, f)v ttote ote 
ouk ■f)v; laov yap eoti outous AiyEiv dAoyov Kai 00090V ttote tov 0e6v. 

FTcos 5e TpETrros Ka! dAAoicoTOS 6 Asycov 81' iauToO hev »lycb ev tco TTOTpi Kai 6 14 
Trorrfip Iv k\io\« Kai »iycb Kai 6 TraTTip iv eoiiev«, 8 id 84 tou Trpo<pT)TOU »T8ete \ie oti iycb 
eini Kai ouk fiAAoiconai«; eI yap Kai ett' ocutov tis tov TraTEpa 8uvarai to ptitov dvaqjepEiv, 

15 dAAd &piio8icoTEpov av eit| TTEpi tou Aoyou vOv AEyo^Evov, oti Kai yEv6|j£vos dv6pco- 
ttos ouk f|AAoicoTai, dAA' cos eIttev 6 ottootoAos - »'It)oous Xpicrros X^^S Kai afmEpov 6 
outos Kai eIs toOs aicovas«. tis 81 apa evtteIv outous IrrEiaEV, oti 81' f|nas yiyovE koitoi 
tou TTauAou ypdqiovTOS »8i' ov to TrdvTa, Kai 81' ou to Trdvra«. TTEpi yap tou pAao- 15 
9T|iiETv outous, oti ouk oTSev teAeicos 6 uios tov TraTEpa, ou SeT ©ouhctjeiv. drra^ yap Trpo- 

20 ©EHEvoi xP lCT TO|iaxETv TrapaKpouovrai Kai Tas <pcovds outou MyovTOS »ko6cos yivcboTcsi 
|je 6 Trarfip Kdyco yivcooKco tov TraTEpa«. eI pev ouv ek lilpous 6 ttottip yivcbaxEi tov uiov, 
SfiAov oti Kai 6 uios vA TEAfiicos yivcoaKETCo tov TraTEpa. eI 8e touto Ae/eiv ou 0euis. 
oISev 8e teAeicos 6 TraTTip tov uiov, SfjAov oti koScos yivcocrKEi 6 TraTTip T0V 4aurou Aoyov, 
outcos Kai 6 Aoyos yivcoaKEi tov eoutou TraTEpa, ou Kai eoti Aoyos. 

25 Taura AiyovTES Kai dvaTrruaaovTES Tas ©Eias ypa9as TroAActKis EVETpEv^atiEV aurous, 16 

Kai irdAiv cos xo^ct'^EovTES hetePoAovto 9iAoveiko0vtes eIs eoutous 49EAKuaai to yEypap- 
Hevov »6tov eAQt) daE^ris £is pd0os kokcov KOTa9povEl«. TroAAai youv alpsaEis Trpo 
outcov ysyovaaiv, oItives ttAeov tou 8eovtos ToApTiaaaai TrETTTcbKaaiv eIs &<fpoawT\v. 
ouroi 8e 8id TrdvTcov ectutcov tcov pTmarioov EmxEipTiaavTES eIs dvaipEaiv Tfjs tou Aoyou 

30 6e6tt|tos ESiKaicoaav e§ eoutcov ekeivos cos eyyuTEpoi tou dvTixpio-TOU yEvopEvoi. 816 
Kai drTEKTipux&Tiaav Kai dvE0EUOTio"&T|aav drro Tfis EKKAT)aias. AuTrounESa uev ouv 17 
rrri Tfj dTrcoAEig toutcov Kai lidAicrra, oti |ja96vTES ttote Kai auToi Ta ths EKKATiaias vOv 
dTTETrf|8Tiaav, ou £Evi30|iE6a 8e. touto yap Kai 'YuEvatos Kai OiAr|Tos TTETrovGaai Kai 
Trpo outcov 'louSas 6 aKoAou&fiaas tco acoTf)pi, ucrtEpov yap TrpoSoTTis Kai drro u idu is 

35 yeyovE. 

Kai TTEpi toutcov 8e outcov ouk dBiSaKTOi iJiEUEVT|KaiiEV, dAA' 6 uev ' Kupios 18 B 400 
TrpoEipriKE »PAettete htj tis v^ds TrAavTiOTj. ttoAAoi yap iAEuaovTai ettI tco ovoiiarri nou Ai- 
yovTES oti eyco si|ii Kai 6 Kaipos f|yyiK£ Kai ttoTwKous TrAavriaouCTi. nfi TropEuOfJTE ottictco 
aurcov«. 6 Se TTaOAos |ia6cov TauTa Trapd tou acoTfipos Eypav^Ev »6ti ev ucrrlpois KaipoTs 

40 dTroarfiCTovTai tives Tqs uyiaivouaris TriarEcos TrpoaEXovTES TrvEUiaaai irAdvois Kai SiSaaKa- 
Aiais 8ai|iovicov dTroo-Tp£90|jiEvcov tt|v dArieEiav«. Tou Toivuv Kupiou Kai acoTfipos f\\xu>v 19 2 Joh. 1, 


1 


4 


Joh. 1, 18; 


1, 3 
7/8 


Ps 


44. 


2 


8 Ps. 


109, 


3 


9/10 Joh. 


M.9 
12/13 


Joh. 


14. 


10 


13 Joh. 


10, 30 
13/14 '> 


Mai. 


3.6 
] 


[6/1 


7 Hebr. 13, 


8 
18 Hebr. 2, 


10 
10/21 


Joh. 


10, 


15 


27 Prov. 


18,3 
33 Vgl. 


. II. 


Tim 


• 2, 


17 
37" 


-39 Lc 


:. 21 


,8 


39 fi- I. 


. Tim. 


4. 


1 
B RE 2 vyauo-ai > B 46 iiovoyEVTis E v. sp. Hd. ? 27 Karra9povfi RE 38 TrAavTiaojo'i E 

4° irAdvTis B 41 tou toIvuv xvpfou BR toOto Toivuv tou Kupiou E | Kupiou + Kai OeoO B 

Athaaaaius II. T-. 34 De decretis Nicaeoae synodi 35, 19-21. 

'ItictoO XpioToO 6id te eoutou TrapoyyEiAavTOS koI Bid tou dnrooToAou armdvavTos Trepl 
tcov toioutcov ockoAouScos f]!JEis auTf|Kooi Tfjs daEPfiias outwv yEvopEvoi dvEQEuorriaapiEv, 
KocOd -rrpoEi-TTOnev, tous toioutous drroSEi^ovTES [te] aurous dAAoTpious ifis KaOoAiKfis 
ExxAriaias te Kal ttiotecos. 

20 'ESriXcbcranEV Kal ttj uuETEpg ©EoaEpEig, dycrnr|Tol Kal tihicototoi avAAEiTOupyol, 5 
Iva |jr|TE Tivds e£ outwv, ei TrpoTrETEuaaiVTO Trpos upas eAOeIv, Trpoa6E§T]a6E pfjTE EuaEpico 

f\ ETEpw Tivi ypdcpovri TTEpi aurcov TfEia6f]TE. TfpETTEi yap U(i5s Xpiariavous ovras Trdvras 
tous koto Xpiarou AEyovTas te Kai 9povouvras d>s Oeohoxous Kal (pOopras tcov yux&v 
dTrooTpEqiECTSai, Kai ht|6e k&v x a 'P Elv T °iS toioutois AeyEiv, Iva |if)TTOTE Kal Tals dtiap- 
Tiais outcov koivcovo! yEvco^EOa, cos TrapfiyyEiAEv 6 uaKapios 'lcodwr|S. TrpoaEnTOTE 10 
tous Trap' unlv dSeAqious. upas ol avv iiaol TrpoaayopEuouaiv. 

21 'AAE^avSpEias TrpEa|3uTEpoi. 

1 KoAAouQos TrpEapuTEpos aumfT|96s Etui toTs yEypaujiEVOis Kai Tfj KaGaipEaEi 
'ApEiou Kai tcov avv outco daEpT|advTcov. 

2 'AAE^avSpos TrpEapuTEpos 6iioicos. 3 Aiookooos TrpEapuTEpos 6pofcos. 4 Aio- 15 
vuaios TrpEapuTEpos 6|ioicos. 5 EuaEfJios TrpEapuTEpos onoicos. 6 'AAE^avSpos TrpEa- 
puTEpos dtioicos. 7 NEiXapas TrpEapuTEpos onoicos. 8 'ApTroKpcrncov TrpEapuTEpos 
onoicos. 9 'Aya96s TrpEapuTEpos. 10 Nejiectios TrpEapuTEpos. n Aoyyos TrpEa- 
puTEpos. 12 SiApavos TrpEapuTEpos. 13 riEpcbous TrpEapuTEpos. 14 "Attis Trpea- 
PuTEpos. 15 TTpoTEpios TrpEapuTEpos. 16 TTauAos TrpEapuTEpos. 17 Kupos TrpEa- 20 
pOrEpos opoicos- 

AidtKOvoi. 
18 'Appcovios Siokovos 6iiolcos. 19 MaKdpios Siokovos. 20 rTiaros Siokovos 
B401 6|joicos. 21 ' 'AOavdaios SidKOvos. 22 Euuevtis 6tctKOvos. 23 'AttoAAcovios 

Siokovos. 24 'OAun-rnos Siokovos. 25 'Aq>66vios Siokovos. 26 'ASavdaios Siokovos. 25 
27 MaKdpios Siokovos- 28 TTauAos Siokovos. 2 9 FlETpos Siokovos. 3° 'A|iuvTiov6s 
Siokovos. 31 Tdios Siokovos. 3 2 'AAE^avSpos Siokovos. 33 Aiovuaios Siokovos. 
34 'AydOcov Siokovos. 35 TToAupios Siokovos- 3 6 6ecov5s Siokovos. 37 MdpKOS 
Siokovos. 3 8 KcbnoSos Siokovos. 39 ZEpcrrricov Siokovos. 4° NeIAos Siokovos. 
41 Tco|iav6s Siokovos oiaoicos. 30 

MapEWTOU TrpEapOTEpoi. 

42 'AttoAAcovios TrpEapOrEpos auu<+T)96s eihi toIs ysypannEvois Kai ttj KaOaipEaEi 
'ApEiou Kai tcov airv auTCp daEpT)advrcov. 

43 'Ivyevios TrpEapOrEpos 6|joicos- 44 'Anncovtos TrpEapuTEpos. 45 AioaKopos 
TrpEapuTEpos. 46 Zcocrrpas TrpEapuTEpos. 47 Oecov TrpEapuTEpos. 48 Tupawos ss 
TrpEapuTEpos. 49 KoTrpTis TrpEapuTEpos. 50 'Anncovas TrpEapuTEpos. 51 'OOpicov 
TrpeapuTEpos. 52 Zspfivos TrpEapuTEpos. 53 AiSu^os TrpEapuTEpos. 54 'HpaKXfjs TrpEa- 
puTEpos. 55 Bokkcov TrpEapuTEpos. 56 'AyaScs TrpEapuTEpos. 57 'AxiAAas TrpEa- 
puTEpos. 5 8 rTauAos TrpEapuTEpos. 59 GoAeAoios TrpEapuTEpos. 60 Aiovuaios TrpEa- 
puTEpos 6|ioicos. *° 

9/10 Vgl. II. Joh. 10 

B RE (Ab Z. 12 fehlt E) 

3 [te] Op. nach Sokr. | dAAoTpias R 15/16 Aiovuaios, AiooKopos ~- B 26 Siokovos' + 

6yoicos R 26 Anuvnavos nach Gel. 'AnPunavos BR 27 Si&kovos' + oiaolco; R 28 816- 

kouos 1 -7- 6^0(0)5 R 29 NeTAov R De decrelis Nicaenae synodi 35,21 — 36,7. 35 

AlOCKOVOl. 

61 Zapcrrricov Sicckovos opoicos. 62 'louaros Sicckovos 6|joicos- 63 AiSupos 
Sicckovos. 64 ArmriTpioj Sicckovos. 65 Maupos Sicckovos. 66 'AAscjavSpos Sicckovos. b 402 
67 Mdpxos Sicckovos. 68 Kopcov Sidxovos. 69 Tpucpcov Sicckovos. 70 'Amacbvios 
5 Sicckovos. 7 1 AiSuuos Sicckovos. T 1 TTToAAapicov Sicckovos. 73 ^ipccs Sicckovos. 
74 Tdios Sicckovos. 75 'lepac; Sicckovos. 76 MdpKOS Sicckovos. 77 Gecovas Sicckovos. 
78 ZapuccTcov Sicckovos. 79 Kdpircov Sicckovos. 80 ZcbiAos Sicckovos onoicos- 

'Avriypaipov ETTiaToAfis ttjs ev NiKaiqt auvoSou koto 'Apeiou Kai tcov 

ctuv auTco. 

10 Tfj dyia Kai UEydAT| 6eo0 X"P lTl 'AAE^ccvSpEcov EKKAriaicc Kai toTs kcct' Aiyvrrrrov 36,1 

Kai Aipurrv Kai TTevTcnToXiv ayonrriTois dSeAcpois oi ev NiKaia owocxOevtes Kai Tf|V HEydAr|V 
Kai dyiccv auvoSov auyKpOTf|aavTES ETriaKOTroi ev Kuplcp xccipew- 

'EtteiSti Tfls toO 6eou xdpiTOS Kai toO ©E09iA£cnrdTou paaiMcos KcovoravTivou 2 
cruvayayovTOS f\\xas ek Siacpopcov ETrapxiwv Kai ttoAecov f\ HEydAr) Kai dyia auvoSos ev 

15 NiKaia owEKpoTri&ri, ££ OTravTOS dvayKalov Eipdvri Trapd xfjs iepas auvoSou Kai-rrpos upas 
EmTESfivai ypdmicrra, Iv' eISevoi exoite, Tiva \ih ekivt)6ti Kai EcJT)Tdcr0T|, Tiva 5e eSocje xai 
EKpaTuv0T|. irpooTOv jiev oOv coTccvTcov £cJT|Tda6T] to KaTd-rf|V daipEiav Kai tt|v Trapavoiiiav 
'ApEiou Kai tcov auv auTtp utto Trapouaig tou 8S091AE U tai ou paaiAscos KcovaTavTivou. Kai 3 
TranyT^i eSocjev dva6Eucma6fivai ttiv daEpfj ccutoO Socjav Kai to prmara Kai to ovoiiara 

20 to pxda9rma, ols EKEXpr|TO |3Aaa<pTmcov tov uiov tou 6eo0, Asycov »ecj ouk ovtcov Elvai« 
Kai »Trpiv yEWT)6fjvai |if| elvai« Kai »Elvai ttote ote ouk fjv«, Kai auTEc;ouai6TT|Ti KaKias 
Kai dpETfis Sektikov tov uiov tou ©eoO AsyovTOS Kai Kriaua ovoudjovTOS Kai Troiriiia. 
crrravTa oveOepcctictev f] dyia auvoSos ouSi oaov dKouaai Tfjs daE|3o0s 56£t|S Kai ttjs i 
drrovoias Kai twv pAaa9T|ncov pT|iidTcov dvaaxouEVT). Kai id hev kcct' ekeivov oiou teAouj 

25 tetuxt|ke TrdvTCOS f\ dKT)KoaTE f) dKOua£a0E, fva \it\ 86§wuev £TTE|iPaivEiv dvSpi 81' oiKEiav 
duapTiav dcjia ia rrrixEipa KoniaaiJEVco. Toaourov 6e ioxuoev aurou f) daEpEia, cos Kai 5 
TrapaTToAauaai Gecovccv drro MaptiapiKfis Kai ZekoOvSov onto FFToAEuaiSos, tcov yap 

aUTCOV KCCKEIVOI TETVXT|KaalV. 

'AAA' etteiSt) f] tou Oeou x^P'S "^ i^ KaKoSo^ias EKEivT|s Kai ttjs pAaa<pTinias Kai 
30 tcov TrpoacoTrcov tcov ToAjiT|advTcov Sidcrraaiv Kai SiaipEaiv TroiriaaaQai tou Elp-qvEUO- 

UEVOU OVCO0EV AaOU flAEU^EpCOCTEV TT|V AiyUTTTOV, eAeITTETO 8e TO KCCrd TTjV TrpOTTETElaV 

MeAitiou Kai tcov utt' ccutou xeipotovtiOevtcov xal TTEpi toutou tou nipous a eSocje ttj 
auvoScp EiicpavijonEv ujilv, dycnrT)Toi dSEAipoi. JSo^ev ouv MeAitiov hev 9iAav6pco- 6 
TroTEpov KivT)6EioT|s Tfjs auvoSou — Korrd yap tov ccKpipfj Aoyov ouSemas auyyvconris df 105 
35 fjv — heveiv ev ttj eccutou ttoAei Kai UTiSeuiocv ecJoucticcv exeiv utite TrpoxEipi3Ecj6ai ptite 

XEtpO0ETEtV UTITE EV X^P? M11TE EV TTOAEI ETEpg 9aiVECr9al TaUTT|S TflS TrpO9daEC0S EVEKa, 

4/iAov 6e to ovona Tfis Ti^fis KEKTfia9ai. tous 5e utt' ccutou KaraarccOEVTas ^uctikco- 7 
T ^P a X el P OTOV ' a PE|3aico6EVTas KoivcovT|Ofivai etti toutois, E9' cote ex^iv uev aurous ttiv 
Tin-r)v Kai AEiToupyEiv, SEUTEpous 5e Elvai ecJocttovtos ttccvtcov tcov ev EKdcrrTj TrapoiKia 

c. 36 = Urkunde 23 (III 47). Der Brief wird nach Athanasius von Sokrates I 9, 1 uberliefert, von dem 
wieder Gelasius II 34, 2 und Theodorus Lector (Cod. Marc. gr. 344 fol. 3i b ) abhangig sind. Theodoret 
h- e. I, 9, 2 wird eine von Athanasius unabhangige Quelle benutzt haben, ebenso die lateinische t)ber- 
setzung des Cod. Veron. 60 (= Ver.) 

1-7: BR 8 ft.: BKO RE 3 65 66 > B 5 71 7a 73 > B 8 a. Rd. va B ua K Aa R kj E* Aa E c 11/12 aylav Kai 

UEydAriv ~ K Gel. Ver. 38 Koivcovri9Tivai nach Thdt. Gel. Th. KOivco6fivai BKORE 36 De decretis Nicaenae synodi 36, 7 — 37, 2. 

Kcti EKXAr)o-ig e^etojoijevcov tcov Otto tov tiuicototov (dt5eA(p6v) Kai auAAEiTOupyov f||icov 
'AAE^avSpov [TrpoKEXEipio-pEvcov], cbs toutois ijev |iT|8Eniav l^ouaiav eTvoi tous dpEaxovras 
auTOis TTpoxEipijeafiai f\ uTro(3d\AEiv dvonara f| oacos ttoieiv ti x u P l S yvw^S tou Tfjs 

8 KaOoTuKfjs EKKATiaias EmoKO-rrou. tcov (6e) Otto 'AXe£av8pov tous X°P m ^ eou Kal ^ty^S 
unETEpais ev |iri8Evi a^ianon EUpEuivTas, aAAd dKr)Ai8cbTOUS ev Tfj KaOoAiKfj Kai dnroaro- 5 
AiKfj EKKXriaig ovras E^ouaiav e/Eiv Kal Trpox£ipi3Ecr8ai Kai dvoucrra E7nA£yEa0ai tcov 
d£icov toO KAfjpou Kai 6X005 TrdvTa ttoieTv [Kai] Kara voiiov Kal 0Eap6v EKKAriaiaaTiKov. 

9 ei 5e Tiva au^air) dvoTTauaacrSai tcov ev ttj EKKAT|aig, TT)viKauTa Trpoaava|3aivEiv ets 
Tf|v T\[ir\v toO tet£Aeutt)k6tos tous ctpTi TrpoCTXr|(p6EVTas, novov eI d£ioi (paivoivro Kal 6 
Aaos aipoiTO auvEmvfTi9i30VT0s auTcp Kai ETria9payi30VTOS tou ttjs 'AAE^avSpEfas etti- 10 

10 okottou. touto 5e toIs nev fiAAois drraai aWEXCopT)6Ti, ett! 8e tou Meavt!ou TrpoacoTrou 
ouketi to auTd e8o£e 6id TTiv ovekoQev auTou dra^iav Kal 5id to TrpoxEipov Kai ttpottetes 
ttjs yvconTis, iva nr|6£nia E^ouafa f| au0Evrfa aurco 8o0fj dvQpcoTrcp SuvapEvco TrdXiv Tas 

11 auTas dramas Troifjaai. TauTd eoti to E^aipETa Kai Sia9EpovTa AiyuTrrcp Kai ttj 
dyicoTdrr) EKKXTjaia 'AAE^avSpEcov eI 8e ti SXXo f\ £Kavovfo-0r| f| E5oynaTia0T| aunTrapovTOS is 
tou Kupiou Kai tiuicotcctou auAAEiTOupyou Kai dSsAipoO f|ticov 'AAE^dvBpou, auros Trapcov 
dKpi|3EcrrEpov dvoiaEi Trpos upas ccte Sf| Kal xupios Kai koivcovos tcov yEyEvriHEVcov Tuy- 

12 xdvcov. EuayyeAi36iiE0a 8e upas Trepl ttjs ov^covias tou dyfou irdaxa, oti upETEpais 
EuxaTs Karcop0co0r| Kal touto to nipos, coctte TrdvTas tous ev ttj icoqt d8eA90us tous nerd 
tcov 'louSatcov to TfpoTEpov Tfoiouvras auii9cbvcos 'Pcopaiois Kai \1\11v Kai iraaiv f|nlv 20 

13 toTs e£ dpxaiou |JE0' u|icov 9UAaaaouai to Tfdcrxa ek tou SEupo dyEiv. x a 'P 0VT£ S 
ouv ettI toTs Karopflcbtiaai Kai errri Tfj xoivfj etpriVTi Kai aunfcovig Kai ett! tco Traaav aipe- 
aiv EKKOTrfjvai dTro8Ef aa0E |i£v heto ueijovos tihtjs Kal ttAeiovos dydnris tov auXXEiToupyov 
rmcov, uncov 8e ettiokottov 'AXI^avSpov tov EU9pdvavTa fmas Tfj Trapouaia Kai ev touttj 
ttj f|AiKig ToaouTov ttovov uTroordvTa UTTEp tou Elprivr|v yEVEaOai xal Trap' ujiiv. euxectOe 25 
6e Kai TTEpi rmwv dTrdvTcov, Iva to koAcos EX £lv So^ovto touto pipaia uevoi 5id tou 
TravTOKpdropos 6eou Kai 61a tou KUpfou fincov Mriaou Xpicrrou ev dyico ttveuhoti, cL f) 
66^a 615 tous aicovas tcov aicovcov. duriv. 

37, 1 01 ev NiKaia ctuveAGovtes ETrioKOTroi f\aav 8e Eyyus TpiaKoaioi KaraKpivavTES 

Tf|V dpEiavf)v aipECTiv Kai Ka6aipT)aavTEs tous TfEpi 'ApEiov. Aoittov e£e8evto Eyypd9cos 30 
Tf|v EKKAT|aiacrnKTiv Tricrnv irpos EAsyxov koto Trdaris aipEaEcos. 
Td ev Tfj NiKafg EKTE0EVTa, eSo^e to UTroTEraypEva. 
2 ITiaTEuoiJEV els sva 6eov, TrarEpa, TravroKpcrropa, uovtcov opaTdov te Kai 

dopcrrcov TroiriTTiv^ Kai els iva Kupiov Mriaouv Xpicrrov tov utov tou 6eou, yEWTiSEvra 
ek tou Tforrpos povoyevf], touteotiv ek Trjs ouffias tou Tfarpos, 6eov Ik 0eou, 960s Ik 9COTOS, 35 
9eov dAr|©iv6v Ik 6eou dAT)9ivou, yEWT|0EVTa ou TroiT|0EVTa, dpoouaiov tco Trorrpi, 5i' ou 
to Trdvra lyEVETO Td te ev oupavw Kai ia kv Tfj yfj, tov 81' fjnas tous dv9pcoTrous 
Kai 8idTT|V f)iiETEpav acoTTipiav KOTEAOovra Kai aapKcoQEVTa, Evav6pco-nT|aavTa, Tra96vTa 
Kai dvaardvTa Tfj TpiTT) fjnEpg, dveAOovTa e'is oupavous, EpxopEvov Kptvai 3covTas Kai 
VEKpous" Kal e!s to dyiov TTveuna. tous 8e Aeyovras 'fjv ttote ote ouk f\v' f\ 'ouk fjv -rrpiv 40 
yEWTidfj' f\ 'e£ ouk ovtcov EyivETo' fi e£ ETEpas UTTOOTdaEcos f| ouaias 9daKOVTas Elvai f| 

c. 37 = Urkunde 24 (III 51) 
BKO RE 

1 (dStAfov) Op. nach Z. 16 2 [TrpoKexEipKJliEV&Jv] Schw. nach Ver. 4 Jttiokottou. tcov (Se) 

Otto 'AXE^av6pov tous Schw. nach Ver. hricmbTrov tcov utto 'AAe^avSpov. tous Hss. | tous -t 5e BK, 
8e fiber d. Zeile K 5 CTxl°"Hcrn] crxTman B 7 [Kal] Op. nach Thdt. Th 8 dvotpalvEiv B 

12 61a > K 13 6o&fi BKE Thdt. 5o8e(t| OR Sokr. 14 £|iTroifjo-ai E Sokr. 15 'ME§av5pEcov 

lKKXr|aia ~ RE Sokr. 22 tco] to RE 29 6e > B | TpiaKoaicov E 32 a. Rd. kt| E* 

7$ E c I ttj > RE 37 !v' + tco BK 38 crapKCo6EVTa + Kal E De decrelia Nicaenae synodi 37,2 — 39. 1. 37 

ktiotov f| TpETTTOV f) dXXoicoTOV tov ulov Tou 6eo0 tous toioutous dvcrSEpcrrijEi f) Ko6o- 
Aikti Kai dnToaroXiKTi EKKATiaia. 

KcovaravTivos Zepaoroj ttj KaOoAiKfj "AXE^avSpicov EKKXT|aig. 39 1 

XaipETE, &yanr|-rol 0(86X901. teXeiccv -rrapd xfis 6eios -rrpovoias eIXt^oijev x°P lv > 

5 Iva TrdoTis TrAdvris dTraXXayivTES Hiav Kai Tf|v aurf|V ETnyivcoo-KconEv TriaTiv. oOSev 2 
Xoittov tu 6ia|36Xcp e^eoti ko6' fmcov tt5v 6, ti 6' av KotKOTExvr|adt|iEvos ETTExsipriaEV, 
ek |3d6pcov dvrjpriTar Tas Sixovolos, to axfo-paTa, tous 6opu|3ous ekeivous Kai to tcov 
8ia<pcovidov Iv' ourcos eittco Oavdaiua 9apnaKa koto 6eou k£Aeu<tiv f\ Tfjs dXT|6Eias evIkticte 
XanirpoTTi;. eva ToiyapoOv axravTES (6eov) Kai tco ovohoti TrpooKuvouiiEV Kai Elvai TTETnaTEu- 

10 kouev. iva 8e touto ybnyrax, uttouvtictei 6eou auvEKdAEaa e!s tt|v Niko£cov ttoXiv tou; 3 
ttXeiotous tcov EmoKOTfcov, \ieB' cov KccQooTEp cbs eIj i£ uhgov iycb auvBEpoTrcov uurrepos 
kqc6' uttepPoXtiv Elvai xaipcov Kai ocutos ttiv ttis dXT)6Eias e^Eraaiv dvE8E£diiT)V. vihtyx^ 4 
youv arravTa Kai dKpi|3cos E^TiTaarai, oaa 8f) dn9i|3oAiav f| Sixovoias Trpo9aaiv eSokei 
yEwav, Kai 9Eiader6co f) GEia |iEyaXEiOTT|S, tiXIko Kai cos SEivd TTEpi tou finETEpou acoTfjpos, 

15 TTEpi Tfjs iXiriSos Kai jcofis f)Ucov dTrpETrcos l|3Xaa9T|H0uv tives TavavTia Tais SEOTrvEuarois 
ypa9ai5 Kai ttj dyig TricrrEi 9&Eyy6|JEVoi te Kai ttictteueiv 6noAoyouvTES. 

TpiotKoaicov youv Kai ttXeiovcov emaKdircov etti crco9poauvTj te Kai dyxivoig 0au- 5 
(jiajoiiEvcov niav Kai tt|v outtiv TriaTiv, f| Kai Tats dXT|0Eiais &Kpi|3T)s tou Oeiou vojiou 
TTE9UKE Triaris, eTvoi pEpaiouvTcov, novo? "ApEios E9copd0T) ifis SiapoXiKfjs IvEpyEtas 

20 T)Trrmlvos Kai to kockov touto TrpcoTov hev Trap' uutv, etteito 8e Kai Trap' ETEpoi; daE^El 
yvc£>uT| SiaoTTElpas. dva8E£cb|JE6a ToiyapoOv f|V 6 TravroKpaTcop -rrapEOXE yvconT|v 6 
ETravEX6coiiEV ETfi tous dyaTTT|TOUS T|ncov d6EX90us, cbv f)|jas tou 6ia|36Xou dvaiSfis tis 
UTTTipETTis ixcbptaEV, iVri to koivov aco|ia Kai to yvTiaia f|iicov heXt) orrouSfj TrdaTj 
IcouEV. touto ydp Kai ttj dyxivoig Kai ttj TrioTEi Kai ttj 6o-i6tt|ti ttj OuETEpg ttpettei, Iva 7 

25 Tfjs TrXdvr)s EAEyx9EioT)S ekeivou, 6v tF|S oXtiSeios EX^pov Elvai owectttike, irpos ttiv 0Eiav 
ettoveXOtite x°P lv - ° Y°P T0 'S TpiaKoaiois onou f|pECTEV ImcTKOTrois, ouBev ecttiv rrEpov 8 
f| tou 6eou yvcbjiTi, pdXiara ottou yE to ayiov ttveuho toioutcov Kai ttiXikoutcov dvSpcov 
Tats Siavoiais iyKEiuEvov tt)v 6eiov PouXt|ctiv ^E9C0TiaE. 616 iiT|5Eis d^ipaXXETCo, utiSeis 

UTrEpTl0Ea6(JO, dXXd TrpO0U|iCOS TrdVTES Els TT)V dXT10EOTdTT|V 686v ETrdviTE, Iv' ETTElSdv 

30 octov ouSettco TTpos upas d9iKcoiaai, Tas 69EiXonEvas tco TravTE96pco 0eco ijieS' uijcov ono- 
Aoyr|crco xdpiTas, oti tt)v EiXiKpivf) Tncmv ImSEi^as tt|v EUKTaiav fmiv dyonTT]v drTroSEScoKEV. 
Kai dXXTj X £1 P'- ° ^S wpas 6ia9uXd^Ei, d8EX9oi dyaTTT)Toi. 'AvTiypa9ov cbv EKoiaiaav 2uyKXT)Tios Kai TouSevtios nayiaTpiavoi. 
NtKT)TTis KcovoTavTivos MEyioTOS ZePocttos ETTicTKOTrois Kai XaoTs. 
35 Tous TrovTipous Kai daE^Els |JiUT)ad|JEvos "ApEios 8iKaios eoti tt\v auTf)v ekeivois 

uTTEXEiv drnuiav. cborrEp toIvuv TTop9upios 6 Tfjs 6EocrEp£ias £x©p6s ouvrdyiiaTa drra 

c. 38 = Urkunde 25 (III 52). Der Brief wird nach Athanasius von Sokrates I 9, 17 iiberliefert, von dem 
wieder Gelasius II 37, 1 (vielleicht direkt aus Athanasius) und Theodorus Lector (Cod. Marc. gr. 344 fol. 34*) 
abhangig sind. Athanasius ist nicht die Vorlage der beiden lateinischen Ubersetzungen des Cod. Veron. 60 
und des Cod. Paris, lat. 1682 (Acta cone. oec. IV 2 p. 101) c. 39 = Urkunde 33 (III 66). Der Brief 

wird nach Athanasius von Sokrates I 9, 30 uberliefert, von dem wieder Gelasius II 36, 1 (doch vermutlich 
direkt aus Athanasius) und Theodorus Lector (Cod. Marc. gr. 344 fol. 35 s ) abhangig sind. Die beiden 
lateinischen Ubersetzungen des Cod. Veron. 60 und der lateinischen Kirchenrechtssammlungen sowie die 
syrische benutzen von Athanasius unabhangige Quellen 33 Syncletius und Gaudentius brachten die beiden 
BKO RE 39,1 3 a. Rd. up B up K Xp R k6 E* Ay E c 5 tmyivcbo-KouEV R 9 <9eov) nach Gel. (c), wo diese 

richtige Erganzung allein sich findet 11 6Epdrrrci3v BKO 13 youv] oOv B 32 BiccipuAa^Ei 

RE 8ia<puAd5ai O Sia^Aa^oi BK 33 a. Rd. vy B Hy K Ay R A E* A5 E c 35 oirriiv] 
aurois R 36 crrro > E Sokr. 38 De decretis Nicaenae synodi 39, 1 — 40,6. 

Trapdvona Korra -rqs ©prjOKEias auarT]CTdii£vos d£iov Euporro |iia66v Kai toioOtov mote 
iirovEiSiaros iiev otCrro; Trpos tov k^f[S yevEoOm xP°vov Kai ttXeiottis dvarrXr|CT0f|vai koko- 
5o£ias, d90tvia6fivai 8e to da£|3fi auTou auyypdunccTa, outco Kai vuv eSo^ev "ApEiov 
te Kai tous 'ApEico 6uoyvci>iiova5nop9upiavous hev KaXEicr6ai, Iv' cov tous Tpo-rrous iiehiutiv- 
2 Tai, toutgov i)(coai Kai ttjv Trpoariyopiav. Trpos 81 touto Kai e! ti ovyypauna utto 5 
'ApEiou auvTETayuEVOv EupicxoiTO, touto -rrupi TrapaSiSoaQai, Iva \ir\ uovov Ta ipauAa 
ourou Tfjs 8i8aaKaXias dcpavicydEiri, dXXd ut)8e UTrouvrma outou oXcos uttoAeIttoito. ekei- 
vo hevtoi irpoayopEuoo, cbs ei tis ovyypanua utto 'ApEiou auvrayEV 9copa0Eir] Kpuvyas Kai 
\lt\ eu6egos TrpoCTEVEyKdiv Kai Trupi KOTOcvaXcbaas, touto 6dvaTOS lorai 311 uia. Trapa- 
Xpfiua yap dXous Em toutco KE9aXfjs UTroorfjaETai Tipwpiav. 10 

Kai dXXT) x el P'' ° ® e °S u ^ds 8ia9uXd£Ei, d8£X9oi dyornT|Toi. 

40, 1 Kcovoravrlvo^ 2E|3aaT6$ 'ApEiw Kai to!s auv aurw 'ApEiavo!;. 

Kokos ephtiveOs aCrroxprina eIkcov (te) Kai dvBpids (ian) tou SiafJoXou. coorrEp yap 
ekeIvov oi Seivoi TrXdo-rai Trpos audit s 8£XEap TrXdrTOUcnv, oiovEi KaXXous outo EUTrp£- 
TTCiav Trpoaur|xavcb|iEVOi ataxiaTCp KaScrrra^ 6Vn tt)v 9uaiv, ottcos dv tous TaXai- is 
TTCopous dTroXXuoi TrAdvT)v aurois TrpoTrivcov, tov aurov outos dv oTnai TpoTrov Troif|aEiEV, & 
povov crrrouBfis d£iov tout' Elvai Soke!, to Ta ifis otKEtas iTan6TT|Tos 8r)Xr|TT]pia d9Ei8cos 

2 TrpopdXXEcrOai. ToiydpTOi Kaivr)V Kai, 09' oO yEyovaaiv dvQpco-rroi, oOSettcottote 9a- 
veTctov dmarias EiadyEi ttiotiv, Siottep ouSev Tfjs dXi-|0Eias dpa drrgSov ekeivo 9aivErai 

3 to TrdAai Tfj 0Eig pfiaEi 6iT|p0pGOU£vov, oti Trpos to kokov Eiai Trioroi. t! 6' dv tis 20 

EKE1VO XEyOlTO TT|V TOU |3ouXEUE<y0al X^P lV OUTOV CCTroXcoXEKOTa HT)KETl KOU9iapoO Tiva 

ETTiKoupiav EupaaSai rmdupEiv; Ti Toivuv qiriul, Xpiarl XpiaTE, KupiE KupiE; t( Stittote 
T)|i5$ to daE^ES touto Ar|aTT|piov 6aT||i^pai TiTpcooKEi; Ictttikev ££ eVovtios Seivt) tis 
Piaia ToXna, Ppuxorrai imTrpiouaa tov 656vra 6uanop90s utt' drinias Kai TravToSaTroTs 

1 TTEpiTETpGOHEvr) EyKXr|iiao'iv. auTT| jiEVTOi ev to v6|ico Kai tu TTEpi aou KTipuypari 25 
wcrrrEp Tiai 30X015 Kai TpiKuuiais kokcov 5ia9opouuEVT| ^EpEuyETai hev 4§coXeis Xoyous, 
ypa9ouaa 8e toutous EK9aivEi, ous ouSettote av tu dTSico Tfjs ctoutou Trriytis to Trorrpi 
ovvuTrdpxwv (Iv) Tais TTEpi caurou yvcoaEaiv d9copio"as. awdyEi Se SXcos Kai auM9opEi 
8Eivd dTTa Kai dvoiaa do-E(3rmaTa, vOv hev tos yXw-rras KpaSaivouaa, vOv 6'au TrdXiv Tais 
tov dQXicov orrouSats ETraipouEVT|, ous err' dSEias outt| TrapovTas ^arrarg Kai 90EipEi. 30 

5 BouXopai 6e f|8ri tou TrpoiSpou aurfis tt)V 9uaiv i^ETaaai. ti yap Sr) XsyEi; »f| 

kotexoduev«, 9r)aiv, »ou f|5ri eyKpaTEis ysyovaiiEV fj yEVEaOco cos auroi pouX6tiE6a«. 
ttetttcoke Kai touto TrETTTCOKE dvoipouiiEVos »86Xco«, <fT\alv, »f| 8eiv6tt|ti Travoupylas«. 
ou8ev Sia9EpEi. ctehvov |i6vov fiyEiTai, 6 81a Trovripas ETrivoias eIs outov Elasppur). 

S »ttXti0T|«, 9T|CTiv, »exohev«. TTpopT)aonai St) niKpov outos ettI to TrpoaSEV, cos dv tcov 35 

Schreiben in c. 39 und 40 im Jahre 333 nach Alexandrien, vgl. die Subskription unter c. 40 S. 43, 4. 
Die beiden Magistri begegnen auch Athanasius, Apologia secunda 59 (Migne 25, 357 B) 
c. 40 = Urkunde 34 (III 69). Der Brief wird nach Athanasius von Gelasius III 19 uberliefert. Der Brief 
war Sokrates I 9, 64 aus Athanasius unter der Uberschrift Kcrra 'Apelou Kai tcjv 6^o66^cov ocOtou bekannt, 
da er c. 40 und 41 im Zusammenhang mit Nicaa erwahnt 

BKO (ab Z. 12 fehlt O) RE " "" 

i toctoOtov E u Kai > B | 6ia9uAd^Ei RE SiaijuX&^ai O 61090X0501 BK 12 a. Rd. v5 B 

US K A6 R Xa E* Ae E c 13 te nach Gel. | lori nach Gel. 15 -rf)v <puoiv BK Tfj 9O0-61 RE 

Gel. I av tous BKR C aCrrous R*E | av uber d. Zeile B 16 Trpoirivcov BK Trpo-rrelvcov R Trpo- 

tteivcov E oipiai TrpoTelvcov f| Trpoirivcov E a. Rd. upoTEivcov K a. Rd. Gel. 18 Trpoo-pdAXEoSai RE 

19 ottooov fipa — K 21 aCrr6v] crcrrcov RE 22 tupscrSai K EvpaaOai E 24 tou; 686v- 

tos E 27 cru] ev E 28 {ev) Heikel | oavroO] ovtoO E 31 XeyEiv E 32 oO nach 

Gel. f| 0C1 BKRE 33 <4vaipou|JEvos nach Gel. vcci dpvouuEvos BKRE KarapyovuEvos Schw. 

34 tlaEppuEi R IppuT) E 35 8r|] 8e E | iimpos E De decretis Nicaenae synodi 40, 6-14. 39 

ttjs navias ttoAeucov 0Ecrrr|S yevconai. auros, £<pr\v, Eycb Trpoptiaonai 6 tous tcov dcppdvcov 
■rroAenous uauEiv Eicodcos. dye 8r), "ApES "Apeie, dcrrriScov [eI] XP E ' a - W °v Y E touto Troif)crris, 
iketeuoijev. etnoxetco youv aE f) ths 'A9po8iTn,s ouuXia. dAAd yap eT6' cbs tois oxAois 
dpiora awEKpoTfjaOai 8oke!s, outgo aoi Tfj Trepi tov Xpiarov euo-ePeio: -npoafJKE aKnorjeiv. 

5 i8ou Sf| ttoAiv au ikettis Epxo^ai Kai tois ottAois TranTrXnOES laxucov iidxeo^ai jiev oOk 7 
eOeAco, Tfj 6e toO XpioroO TT£9pay|iEVOs TricrrEi ae te IdcTaSai Kai tous ctAAous SLpcrrreuCTai 
pouAouai. Tt ouv q>T)S touto TrpocTTEiv, a (uf|) tois f[Ge<ri TrpoafiKE tois aois; dAAd \ieQ' 8 
OTroias fjauxiaj, eitte \io\, f\ Tiva TTEpiouaiav TTEpipE|3Ar|ii£vos, naAAov 8e £9' 6, ti Trpo-rrE- 
TEiaj eAttAokcos; w t6Aht)S utto KEpauvcov d£ias Ka6aipE©fjvai. dKouaaTE ydp, ola Se8t|- 

10 Acoke 7Tpcbr)v Trpos |je, tov QCTTOOTdjovTi ypa9Cov Tab KaAducp. »outco«, 9T|ai, sttioteuohev* . 
eIt', olpai, TrpocrQEis ouk oTSa cirrra aofJapcos ttcos Kai jidXa aKpi|3cos l^riaKTiiiEva, Trpoicbv 

TTOppCOTEpCO oOSeV 5, Tl TOV SeIVCOV CrTTEaicbTrTlCTEV, dAA' 6A0V, COS QCV EITT01 TIS, TOV TT|S 

irapavoias dvicp^E ©T)aaup6v. »dTrEAauv6nE9a«, 9Tia(, »Kal tt|V tou Eta6ex9fjvai f)na; 
dSEiav d9aipo0vrai«. dAA' ou8ev ttoo touto Trpos to Trpayua, tois 8e E^fjs TrpoaEXETE tov 9 
15 vouv- outou ydp xpTlcrouai to!; p^niiaai. »8EO|jE8a«, 9T)ai, »£dv em Tf)s aurfis EmiiEiVTi 
yvob|iT|s 6 Tfis 'AAE£av8pEias ETriaKOTros, dSEiav f||iTv tou AoittoO 8o6fjvai Kara tt)v toO 
v6|jou Sidra^iv Tas ev6ectuous Kai dTrapanT|TOUS QEpoarEias tw 6eco IttiteXeTv«. go io 
Seivfjs dvai8Eias, f|v ottouStj ttjs dAr|0£{as drrEAEy^ai TtpoafiKEv. 6 ydp auTcp ko6' f|8o- 

VT)V ETUyXOtVEV OV, TOUTO Tfj OWTOtlicf Tf|S 9pdaECOS dTTETUTrGOCTaTO. Tl 9TIS ototte; 

20 Sidoraaiv EvrrpoacoTrov f||i!v tw aaGpco Tfis KaTEayuias aou Siavolas ETriTEixi3£iv 
,|irixava Kai tous ETri kokoj aoi TrpoorrAaKEVTas dnroAEaat o-tteu8eis; »ti ouv«, 9TJS, 11 

»Trpd^co, eI ht|6e1s d^iov fiyEiTai he 5E^aa6ai«; touto ydp ttoAAcckis ek Tfis dvoaias 9a- 
puyyos EKpoas. Eyob 5e toOvocvtiov Epouai oe- ttoO 5e cto9es yvwpiaiJia Kai uapivpiov 
ttjs oeoutoO 8iavoias ETTESEi^co; f|v £XP^i v a£ SiooTru^avTa Kai tois 6eiois Kai tois dv6poo- 

25 irivois aa9fj KocTaaTfjaai. Kai ndAiaG' ote to topdXa tgov epttetgov to TTiviKori/xa iidAAov 
dypiaivEiv 7TE9UKEV, otqcv ^auTa tois tcov 9coXegov liuxois Evi5puv©EVTa alaGTiTai. 

'EkeIvo 8e yE Xiav doTEiov aOroO to OTrou8aicos eu pdXa KaSdrrEp utto ti Trpoaco- 12 
tteiov aiSous aiynv TrXdTTEa6ai. ttj iiev tou ctxtIMotos texvti TiSaaaov aEairrov Kai XEiporjOr) 
au ys -rrap^xEis, kokwv 8e nupicov Kai impouXcov ev8ov yE^cov tous ttoT^Xous XeXtiSos. 

so dXA' 00 Tfj5 dQAiOTTiTOS" cos 6 "rrovripos pE|3ouXT|Tai, outcos "ApEios T)|iTv dvouias ^pyaarfi- 
piov KOTEo-tfiCTaTO. XeyE 6f) vuv noi TrapEAScov Tfjs aECurroO tticttecos to yvcbpiaiia 13 
Kai iir]8a|Acos yE dTroaicoTrnoTiSi w to \ikv crroiia 8idcrTpo90v, tt)v 8e 9uaiv o^uppoirov 
Trpos TTovTipiav KEKTT|iiEVE- »iva« AsyEis »6eov«; ovuv^ti9ov exeis koue, outco 9povEi. »-rfjs 
ouaias outou dvapxov Kai drreXEUTT|Tov Aoyov Elvai« 9TJS; orEpyco touto - outco TricrrEUE. 

35 ei ti TrEpampco TTpocnrAEKEis, tout' dvaipco • eI ti Trpos doEpfj xwp l a|i6v CTUyKCrTTUElS, 14 
touto oute opav oute voeTv onoAoyw • eI »tt|v tou ctcohcttos §£viav Trpos olKovoiiiav tcov 
©Eicov EVEpyEicov« TrapaAaupdvEis, ouk OTroSoKinorjco. eI »to TrvEUiia Tf)S dTSioTTiTOS ev 
tco UTTEpExovTi Xoyco yEyEvfja6ai« XeyEis, Sexouoi. tis iyvco tov TfOTEpa, eI \it\ 6 eX9cov drro 
tou Trcrrpos; Tiva fyvco 6 ttottip, ei uti ov dTSicos Kai dvdpxcos t% outou yEy£VVT|KE; au 

40 HEV SUTTOCTTaalV ^EVT|V« UTTOTCrTTElV OlEl 6eIV KOKCOS StITTOU TnOTEUCOV, lycb 5e TTJS UTTEpE^O- 

Xou Kai rrri TrdvTa 8itikouot|s Buvd^Ecos to TrAripcoiia tou Trorrpos Kai uiou ouaiav piav 

BKRE 

2 [el] nach Epiph. haer. 69, 9, 6 (III 160, 5) | ttoit|(T61S RE 3 nach ^| Rasur v. ca. 3 Buch- 

y 

staben R 4 ovvKEKpoTnaOcti K cuK£KpoTii<reai E c cuvEKpoTpaSai E | cuveKpoTfiaSai + fipiora 

RE, jedoch ausradiert R c | TrpoonKE Op. TTpoofjv BKRE 7 \xi\ nach Gel. (A 1 H) 9 ola BK 

a RE Gel. 13 irapavolas RE Gel. Trapoivfaj BK | dveco^aoflai E 15 hnnivi] RE Gel. 

Iieivtj K 19 dvETUTTciaorro BK 23 8j] viv oOv BK 25 ote Schw. 6ti Gel. Tort BKRE 

28 TT^dTTeCT©ai K Gel. trXcnTETai BRE 29 iTapixeis] irpodyeis aber exp. B 40 8eiv RE Gel. > BK 40 De decretis Nicaenae synodi 40, 15-24. 

15 eTvoi yivcbaxco. ei toivuv ctu d9aip£is \ikv octt' ekeivou, 09' oft x^pt^nv 01 °uSe Siavoig 
tcov EpeaxeXouvTcov 8E8uvT)Tat ouBETrcoTTOTE oOSev, Trpocr&TiKris 8e xapaK-rfipas eiSottoieTs 
mi oAcos yvcopiffiaoTa 3titt]ctecov SiopijEis ekeivco, & 6AoKAr|pov hev e£ eoutou tt)v d'i6i6Tr|Ta 
SeScokev, d6iot96opov 8ett|v ewoiov, dSavaaias 8e 5i' eocutou Kai EKKAr|aias eveiue ttiotiv — 
KOTdpaAE ouv 5r|, Kcnd|3aAE to eut)9es touto dvotirma, co daTEte au Kai EU9COVE Kai xd 5 

16 KOKd Trpos dmariav tcov ocvot|tcov E^dScov. eikotcos dpa aE 6 Trovripds ttj eoutou 
KOTEOTpEVfaTO KctKig, Kai T015 hev Tacos f|8u to toioutov Elvai eSokei (outco yap (darEiov) 

17 asauTov (7Tpoo->TrETroir|Kas), iari Se Travrri 6AE6piov to kokov. <fkpe 5t), ttjs ev toIs 
droTrfiiiaai 8iaTpi(3fis onraAAayEis okoue, &> 8ai|i6viE "ApEiE. aoi yap 8iaXeyo|iai. Tfjs 
EKxAriaias Stittou toO 6eou OTroKEKripuynEVOS ouk aicr6dvTi; dTroAcoAas, e^ TctSi, lav \xt\ io 
fJAEi+yas Ets asauTOV tt|v Trapouadv aou KaraKpivris dvoiav. dAA' IpEis, cos oxAoi aunTrpaT- 
Touai aoi Kai Tag 9povTi8as dTT£Aa9puvoucnv. 

18 "Akoue Sri ouv piKpov UTroaxcbv to cTrra, co dvoaiE "ApEiE, Kai owes ttiv ctoutoO 
dvoiav. au 8e, co Trdvrcov ktiSeucov 6eos, euhevtis eit)S tco AEyoiiEVCp, eI TriaTECos exoito. 
eyco yap 6 eras dvOpco-rros TAeco §xcov -rf)v trapd aou Trpo^T)6Eiav Kai i£ 'EAAr|viKfjs Kai 15 
ek 'PconaiKf)s ypa9f)5 Trdvu apxaiOTcnris aa9<5s drroSEl^co ttiv 'ApEiou naviav irpo Tpia- 

19 x l Aicov ttou rrcov utto ttjs "EpuOpaias TfpoppT|6Eladv te Kai Trpo9T)|iicr0E!o-av. E9T1 
yap EKEivr) y£- »ouai aoi, Aifiuri, ev TrapdAois keihevt) x^P 01 ? - ^^ Y&P ao1 xaipo;, ev 
co heto toO 8t)|1ou Kai tcov aauTfis SuyaTipcov Seivov dycova Kai coijiov Kai TrayxdAETrov 
UTrEA6e!v dvayKaaQtiOTi, 09' ou Kpmipiov uev eIs dTravTas ttIo-tecos te Kai EuaEfJEias Sia- 20 
8o6f)o-ETai, aoi 8e Trpos eoxotov dnroKAivEl Karacrrpo9fis. uheis yap tcov oupavicov dvOcov 
to 8ektt|piov dvaorrdCTai tetoAutikote Kai 8f)ytiaTi OTrapd^ai Kai hevtoi aiSripois ly- 

20 xpdvai toTs 68ouai«. t! S-qTa, co TravoupyE; ttoO yf)s ctoutov Elvai vuv 6|JioAoyEls; 
ekeI 8t|Aov6ti. koctexco yap aou Ta ypduporra, a tco Tfjs navias KaAdnco irpos he 8iExdpa£as, 
ev ols 9TIS TrdvTa tov Ai|3uv Sfiiiov aviiyr\(pov Elvai aoi upo? acoTT)p(av Stittou. eI 8e ou 25 
9T)oeis tout! outcos exeiv, HapTUpotiai f)8T) tov 6eov, f\ pT)v dpxaioTarov ifis 'EpuSpaias 
TTUKTiov 'EAATiviKfj ouvTETaynEvov yAcbTTT) eIs 'AAE^dv8pEiav dTrocTTEAAEiv, C05 dv 0aTTOV 

21 dTToAoio. eTto av dvaudpTTiTOS, co 8iKpavo9opE ; eIto ou aa9coj drroAcoAas, co dOAiE, toioutco 
Seivco TTEpiECTTOixiaiiEvos; ianEv, ict|!ev crou to EyxEipriiia - iroia 9povris, ttoiov cte SpaTTEi 
8eos; ou AeAtjOev fiiaas' co 8ucttt)ve Kai TaAai-rrcopE, co ttis dnpAuTTiTOS tcov acov 9pEvcov, 65 30 
ouSe tt|v voctov Kai tt) v durixaviav Tfjs oeoutou ^ajxtis dvaaTEVEis • co dvoaiE, 6s tt)v dAT)6Eiav 
TroiKiAois SiopuTTEis Aoyois Kai toioutos cov ouk aiaxuvri finds v^Eycov Kai vuv \ikv EAEyxcov, 
cSs y£ oiei, vuv 8' au TrdAiv vouOetcov co TriorEi Kai Aoyois UTTEP9EPCOV, Trap' oTou SrJTa 

22 oi dQAioi ETTiKoupiav eoutoIs TropijEoBai yAixovTai. koitoi ouSe auyyivEcrOai tco 
toioutco £XP^ V > ou 5e oAcos outov Trpoa96EyyEa6ai, ttAtiv ei \ir\ tis £v tois uttouAois toutou 35 

23 pTipaai Tf)v tou 6p6cos piouv iATfiSa tois HETpiois drroKEtcrSai oirrai. dAA' ouk ectti 
touto, ttoAAou yE 8eI, to 8' dAT|0ES, co xfis UHETipas dvoias, oaoi toutco auvavaiiiyvuaQE. 
tis dpa olarpos Tfisx a ^ eTr fis toutou yAcbTrris Kai Tf)s o^ecos dvaaxEcrGai KaTT)vdyKaCTEv; 

24 ETev d?vA' ett' outov T)5t| ai pa8iou|jai tco Aoyco - co Tqv |iEV i+vuxtiv a9pov ou, tt)V 
8e yAcoTTctv otcohuAe, dmaTE 8e tos 9p£vas, 80s 8t) poi tou Aoyou ouk d|J9iAa9ES ti AEyco 40 
Kai nrrrTiAaTov tteSiov, dAA' o&v kukAov yE EvrrEpiypa9ov, \it\ aaQpov liovov, dAA' ippco- 
BK RE 

1 au > B 1 ISiottoieIs E 4 e6qkev R 7 elvai > BK | 6oksI RE 7/8 (doreiov) und 

(npoa) Op. etwa lat. : tarn urbanum enim teipsum simulasti oder fecisti vgl. 39, 27 fi. TTnro(r|Kas BKRE 
ttetteiko; Gel. 11 cteoutov K eoutow BRE 12 ETTEAa9pCruouaiv E 14 eiti R 

15 Uecos RE 21 yap + yap aber ausradiert E 22/23 tyxpavm] EXpotvarrE RE Gel. 30 ou 

KTE C Gel. > BK'RE* 33 CrrroifEpcov E 37 5eT] 6^ RE» Set E c 28 oTorpo^ + upas RE Gel. 

OV to Ui 

39 E'ev > E I rj£ u, tov ^6yov E De decretis Nicaenae synodi 40, 24-33. 41 

uivov te Kai cmppov ttj 9UCTEI, co dvoaie SfJTa Kai kokiote Kai Kpuvfivou. E^dyonai yap 
Toura XeyEiv yaXXov 6e Ppoyov f|6r| aoi TrEpidvpas Kai auinroSiaas tu Xoycp eis HEaous 
cte KOTacrrriaco, cbs dv Tras 6 Sfiiioj tt|v af]V KCCTandOT) cpauXoTTiTa. ett' ocuto 5e Tropex/ao- 25 
^ai f)6r| to -rrpayiaa. VEvinnevai 5f)Trou6EV Etaiv al x e 'P e S ' TrpoaicoiiEV Tats Euxotis ' ETTiKd- 
5 XEaai 6-q tov ©eov. paXXov 5e piKpov ETriaxcbv, eItte hoi, £> TravoOpyE av, -riva 6eov ETriKa- 
Aeot| Ttpos Pot)0eiccv; dXXd yap f)pE|iEiv ou Suvauai. co tcov ttcevtcov Eycov to Kupos 2G 
SEcnroTa, co Tfjs novripous SuvdyEcos TraTEp, 61& toutovI tov dvoaiov 6vEi8r| te Kai hcoXco- 
Ttas Kai hevtoi Kai TpauiiOTa Kai oSuvas t) ot| §xei EKKXT|aia. "ApEios aoi tottov t\5t\ Trpoa- 
apuojEi Kai udXa yE EU9UC0S, £9' ou KaSijdvcov olnai auvoSov Eaurcp f| iratSa tov Xpiarov 

10 tov aov tov ek aoO tov Tfjs f)UETEpas ETriKoupias apxTiyernv ©EaEcos vouco 7TEpnrETroir|Tai Kai 
TaX £l - ETraKouaov, dvTi|3oXco oe, Tfjs fiaviiaaias ttiotecos. ce Tf)V Kara tov tottov 27 
KivEtaSai, 8E0TTOTa, kivt|ctiv oietoi. cte Tfjs dqicopiCTHEvris Ka6E8pas kukXco TTEpiypd9Eiv 
toX^cc. ttoO yap ouk tbriv f) or) Trapouaia; f| ttoO -tt)v ot|v ou ttovtes IvEpyEiav ek tcov 
ettI TrdvTa aou 8it|k6vtcov vopcov aio6dvovTai; TrdvTa yap outos TrEpiEyEis, Kai e£co aou 

15 oute tottov oute 6XX0 ouSev ETrivoETa6ai ©Ems. outcos f) crq Suvajjis uet' ivEpyeias iariv 
aTTEipos. au mev ot\ ETraKouaov, 6 Geos, uiaeIs 6e, Tras 6 Xaos, TrpoaEXETE tov vouv. 6 28 
yap dvaiaxuvTOS outos Kai dxpEios, 6 ett' axpov nox©T)pias te Kai dvonias 6^0(005 eXtiXokcos 
EuAdpEiav aKTiTTTETai. »dTraye«, (fnaiv, »ou (3ouXo|iai tov ©eov eycb u^pEcov ttccQei 29 
SokeTv EVEXE0-6ai«. Kai Sid touto urroTi©Enai Kai ttXccttco ©auiadaid yE ttj tticttei, cbs 6 

-0 6eos VEoyEvfj Kai veoktiotov ouaiav XpiaToO TroiT|adiiEVOS po-r)0Eiav EauTW TrapEOKEudaaTO, 
a>5 ys noi Soke!. »o yap fiv«, 9T)aiv, »dTr' outou d9EXi]S, toutco iAcrrrova TrETroir|Kas«. 
EKa, ob XutiEcbv Kai 67^6piE, aoi tout' ioTiTriaris; av Ka6' urroOEaiv Kai irAdaua XanpdvEis 30 
tov Ta TrXdaiiorra tcov iOvcov KOTOKpivavTa, cii ETrEiaaKTOv koXeis Kai cos ETri koStikovtcov 

UTTTlpETTlV TOV CXVEU EvOuHTiaECOS Kai XoylCTHOU TCp aWUTTdpXElV TTJ TOO TTOTpOS dl'5l6TT|Tl 

25 TrdvTa SiavuaavTa; ^dppoaov vuv, eI 6fi ToXygs, ^dppoaov, 9Tml, tco 6eco Kai to EuXa- 
PEiaSai Kai to IXTrijEiv to £Kpr)a6uEVOv, eti 8e to EvQuiiEiaQai, to Xoyi3Ea6ai to aKETnro- 
HEVov, (to) yvcoiiT|V dTro9aiv£a9ai Kai 6iap6pouv Kai oXcos to TEpTTEaGai, to yEXav, to 
XuTTEiaQai. ti tolvuv 9^5, co twv dOXicov dQXicoTEpE, co Tfis KaKias aCrr6xpT|na iifjarop; 31 
ouves 6r), e! Swaaai, cos ev ccuttj yE aou ttj Travoupyia uox&npos cov dXiaKT). »6 32 

so Xpiar6s«, 9riai, »5i' riiias TrETrov0EV«. dXX' fi8ri 96daas eycoyE eIttov, cos ^op9ti acbiicrros 
drTEcrrdXri. »vai«, 9riaiv, »dXXd 5eos pr\ So^cohev koto ti eXottouv*. eIto, co tcov frqpicov 
\i£aha, TauTa Xeycov ou HaivT) Kai aa9cos XuTTqts; i5ou yap Sq 6 Koauos outos liop9T|, 
f|youv axfJHa TuyxdvEi cov Kai oi daTEpES y£ x a P onaT lP e S TrpopEpXTivrai, Kai oXcos to 
TrvEuna toO a9aipoEi8ous toutou kukXou eISos tcov ovtcov TuyxdvEi 6v Kai coorrEp nop- 

35 9cona. Kai ohcos 6 Qeos Travraxou irdpEari. ttou toivuv Eiaiv iv tco ©eu ai uflpEis; f| koto 
ti 6 6eos EXaTTOurai; co TrarpoKrovE -rfis imEiKEias au, Xoyiaai Sfi ouv i^ outou 33 
TExnaipoHEVos Kai Ev6unr|6r|Ti, ei diidpTrma tout' tTvai Soke!, to ev Xpiarco -rrapEivai tov 
6eov. ekeIvos hev ouv kccteISe ttiv driuiav tou Xoyou Kai tt)v Tijicopiav ou ppaSEcos ETrf)yayE. 
Xcopis 8e toutcov ko©' EKdarriv 5T)Trou6£v fmEpav diiapTfinara ev tco Koaiacp yivETai. 

10 Kai oticos 6 Qeos TrdpEari Kai Ta tt)s 6(ktis oux uaTEpijEi. t! ouv Trapd touto iXaTTOUTa;, 

BK RE 

1 Kai 3 > BK 5 iravoOpye = lat. calidissime Schw.] 6£p[i6TaTS = callidissime BKRE Gel. 7/8 ncii- 
Xco-rra; BK Kara; RE Gel. 10 t6v ths hriKouplas rps fnirr^pas ~ - E 11 -n^v nach Gel. tis 

BKRE 12 Tfjs nach Gel. tis BKRE | TTEpiypa9Eiv + Soke! aber exp. B 14 ettI TravTas ou 

SifJKOv tcov voycov RE 16 63] ou E 21 toutgj JAaTTOva Schw. touto SXcrrrov BKRE Gel. 

22 aoi nach Gel. cu BKRE 27 (to) Op. 28 ufjorop nach Gel. vsorop BKRE 30 nopffj 

nach Gel. Hss. nopmf] BKRE Loeschcke 33 fiyouv nach Gel. (A 1 ) Loeschcke f|Touv RE eitouv BK | 
Xctpcncrfipas RE Gel. 

Athana^itu II. g 42 De decretis Nicaenae synodi 40, 34-^2. 

34 ei to |i£ye9os ctCrroO Tfjs SuvdjiEcos to ttovtoxou SiaioOdvETai; oOSev, oliiai. 6 \xkv 
ydp tou Koajiou voOs 5id toO 8eo0 - 61' outoO Traaa 8ianovr|. 61' aurou Traaa 5iicr|. f) 
8e tou Xpiarou ttiotis dvdpxcos e£ outou. 6Aos 5e 6eo0 voijos Eari Xpiarcs, 81' outoO to 
crrrEipov etna Kai arrEAeuTriTOv ixcov. 

85 'AAAd yap au koto asaurov evvocov 9a{vrj, co ttjs laavias Aiav TrEpiaTpEvyov vuv 5 

eis TT)V aauToO aTrcbXEiav to toO SiafloAou £1905. opaTE 8-q, TrdvTES opaTE, d>s yospds f|8Ti 
TrpoiayETai qicovds Tab tou execos evioxtiuevos Sfiyucrn, cos cci 9Ae|3es outou Kai adpKEj 
tw tco EyKOTEiAT||iHEvai Seivos dvaKivoOaiv 68uvas, cos 8iEppuT|KEv outou to acona Trav 
kotict)(vco6ev — auxijou TE KQtl pvTrov Kai 6pT|vcov Kai cbxpidaEcos Kai 9piKT|s Kai jaupicov 
te yE^Ei KctKcov Kai Seivcos KaTEOKAriKEV — cos eiSexQes Kai KOTdppuTTOV to ttjs KopTis Sdaos, 10 
cos 3Aos T)|ii9vf|s Kai E^aaSEvdov -f|5r| to |3AE|j|ja, cos dvaiuov to TrpoacoTrov Kai utto nEpi^vris 
ektett)kos, cos opoO Trdvra eIs outov auvBpanovTa, olorpos navia te Kai naTaiOTTis, Sid 

36 to xpdviov tou irdOous dypiov te Kai 6r|picb8r| a£ TTETroiT|Kaaiv. auTiKa ou6e Erraicr6av6- 
UEVos ou 5f| kokoO TuyxdvEi cov »aipouai«, 9r)aiv, »\jq>' fiSovfjs Kai irr)8co yE axipTcov utto 

37 X a P°5 xai TtTEpoutiai«. Kai irdXiv veovikcos y£ Aiav »e!ev«, 9T)aiv, »drrcoA6tiEua«. toOto 15 
liEV yE Kai o(Ati6es eoti • aoi ydp liovcp t\ Kcncia Tas Trap' lauTfis o-rrouSds SayiAws K£xopr|- 
yrjKE, Kai 6 ttoAAtis ecoveito Tinfis, touto aoi £>gara SeScoke. 9EpE 8t) vuv eitte, ttou to 
asjivd aou iori TrapayyEAuaTa; dnrovufai 8f|Ta tco NeIAco aauTov, eI olov te, &> otottou 
yE^icov dvQpcoTfE dvaia6Tiaias * KaiTOi au yE Tf|V otKOU|jEvr|v arrraaav tois oeoutou daE(3r]- 

38 uaai Siarapd^ai EOTrou5aKas. dpa y£ awiris cos dTravTa f|6r| 6 tou 6eou dvapcoTTOS 20 
eyeb E^ETriorauai; dAAd ydp dcrropco, TroTEpov iieveiv fi cnriEvai 5eT- oute ydp PXetteiv 
eis toutov eti Suvauai Kai -d\v dnapTiav ETraiaxuvopai, &> 'ApEiE SfJTa "ApEiE. fjnas pev 
eis 9cos KaTEOTTiaas, aauTov 6e eis okotos, co TaAaiTrcopE, kotePoAes. touto aou tuv 
ttovcov tte9T|ve to teAos. 

39 'AXA' EKEiaE irdAiv ETrdvEiur TrAfj6os eIvoi cpTjs tcov TTEpi aE dXcotiEvcov. eIkos, olpai, 25 
Kai Sexou yE toutous, 8exou, cpr||a.i. Aukois ydp eoutous Kai AEOuai ppcofrqaopEvous ek- 
8E5coKaai. ttAtiv aK\a Kai toutcov ekootos TrpoaQfiKT) KE9aAaicov 8EKa Kai TEAEajjiaai 
TOUTCOV -rriEoQEis auTiKa 8t| ndAa iSpcboEi, lav n-rj thv toxiottiv tn\ tt)v acoTT)piov Spajicov 

40 EKKAr|aiav tt\v tt\s dydTrris Eipr|VT|v tco 9iATpco ttjs diiovoias frravEATiTai. ou5e ydp 
8r| utto aou Aoittov e^ ci it q t i iQ-riaovTai hri irovTipg auvEiSriaEi KarEyvcoapEvou, 0O6' dve- 30 
£ovtoi teXeov drrroAECTQai Tais piapals aou 3T)TT)CTEaiv euttAokevtes. aa9fi Kai yvcopi^a 
Traai Trpos yoOv tov k^f\s xpovov Ta ad eoti ao9iauarra- Kai |ifiv ou8e outos dvuaai ti 
5uvt)otj, dXAd ndTT|v axriiicrnfj, ETrtEiKEidv te Kai Trpa6TT)Ta Aoycov KaOurroKpivonEvos 
Kai aTfAoTTiTOS cos eitteiv TrpoacoTrEiov e^co9ev ttepitiOeiievos. ndrraiov Ecrrai aou to 
6Aov Tlxvaapa. auriKa ydp aE t) dAr|6Eia TrEpioTTiaeTai. auTiKa aou Tas 9A6yas 6 Tfjs 35 

41 SuvduECOs cos eitteIv ouPpos drrroapEaEi. Kai ijevtoi Kai tous ETaipous Kai 6|ioyvcbnovds 
aou evoxous f|8Ti ttj |3ouAtj yEvonEvous ai tcov Brnioaicov AEiToupyriiidTCov KotTaArnfiovTai 
9P0vti8es, edv yE ht) tt]v Taxiarr)v dnT09£uyovTES ttis Trpos aE owouaias ttiv dSid90opov 

42 dvraAAd^covTai Triariv. au 8e, 6 ai5T)po9pcov dvrip, 8£iynd iioi 56s ttis afis TrpoaipE- 
aEcos, ei aaurcp TrioTEUEis Kai ippcoaai tco (iEpaicp Tfjs TricrrEcos Kai Ka9apdv oAcos §xeis i0 
cruvEi5r|aiv. f)KE Trpos £|i£, f)KE, 9rmi, Trpos 6eou avSpco-rrov. TriarEuaov, cos Tais e^cxutou 
TTEuaEai SiEpEUVTiaonai aou Ta dTroppT|Ta ttis KapSias - Kdv \xkv ti naviKov ivEivai 56^tj, 
tt|v OeIov ETTiKaAEadnEvos X°P lv TrapaSEiyiiaros aE KaAAiov Idaonai. idv 8e Oyiaivcov 

BK RE 

5 ydp > E 7 execos RE Gel. 0960)5 BK | {uEaxtiU^vos RE 10 te ausradiert R 14 oO 

Stj] ou 5'eI RE 17 ScjveIto] JcopElTO B 19 cteoutou K eoutoO BRE 24 to > K 

25 dAcouEvuv Schw. dXcb^Evov K dXconEvov B oAohevov RE 28 16pcoCT6i, {dv nach Gel. ISpcoaEiEV 

av BKRE 29 ou5e] ou B 32 dvuaai BKE C dvolaai RE* 39 dirraAAd^ovrai RE De decretis Nicaenae synodi 40, 42 — 41, 6. 43 

-to koto H^-OC^l 7 9avfjs, to ttis dAr|9eias 960s Ernyvous ev aoi Kai to 6e£> x^P lv Eiconai 

Kcri Euaurcp ttjs euCTEpeias <7UVT|a0T|ffono(i. 

Kai dXXT| x el P'' ° ® e °5 OpiSj 5ia9uXd£Ei, dSE^oi dyanTT|Toi. 43 

Aia ZvyKA-q-riou Kai rauSEVTiou jiayiarpiavcov ekojiioOti Kai touto, ote TTaTEpios 
5 T\v ETrapx°S Alyunrou, Kai &veyvc£>a0Ti £v tco TraAaricp. 

KaTcc EuaEfiiou Kai 0£oyvlou. 

KcovcttovtTvos ZEpaoros ttj KocOoXixfj iKKXTiaia NikoptiSegov. 41, 1 

Tov Seottottiv 6eov StiAoSti Kai acorfipa XpiaTov OKpipabs drravTEs Tote, dyaTTTiTol 
d5£A9oi, TrorrEpa te Kai uiov Elvai, TTOTEpa cpriiil dvapxov ccveu teAous yovia toO aicovos 

10 aurou, uiov 6£, tout' fori tt|v tou TraTpos pouX-qaiv, fJTis oute 6i' ivdunTJaEcos tivos 
dvEiXriTrrai oute Trpos tt|v tuv Epycov aurou TEXEaioupyiav Sid tivoj I£e3T|tt|hevt|S 
ouaias koteXt|90t|. 6s yap touto Kai voe! Kai voriaEi, ouros e§ei Trpos arrav Tincopias 
ysvos dn<d|iaTOV uttouovt|v. dXXd yap 6 tou 0eou uios Xpioros 6 tgov cnTavrcov S-qm- 2 
oupyos Kai Tfis dQavaaias outtis x°P r iy°5 EyEVvfi&ri, oaov Trpos tt|V Trioriv dvfJKEV fj 

15 TTETTiaTEUKanEV, iyEwr|&r| — |i5XXov 8e TrpofjXQEv auTOS 6 Kai ttovtote ev tw TraTpi cov 
em Tf|V tuv utt' aurou yEy£VT)|iEvcov 5iaKoanT|aiv — Ey£VVT|9Ti Toivuv diiEpioTco TrpoE- 
Xeuoek t\ yap f}ouXT|CTis 6[iou Kai tS oiKT|TT|picp Eaurfjs EUTrETrnyE Kai tou6', drrEp 61a- 
qiopou Seetoi TrmEXEias, Kara ttiv EKdarou iroioTTiTa TrpdrrEi te Kai SioikeI. t( ouv 3 
eoti heto£u tou 6eou Kai Trarpos Kai uiou; ou8ev 6r|Xa6r|. aurr| yap f| tov TrpaynaTCov 

20 auirrrXnpcoais aia9T|aEi Trap£iAT|9E to ttjs (JouXt|ctegos Trpoorayna, ouxi 6e HEpia6£laav 

EK TT|S TOU TTOTpOS OUaiaS TT)V |3ouXT|alV 6lEaTT|aEV. O 5E TOUTOIS ETTETar Tis eotiv, 05 4 

tou Xpiarou tou iuou Seottotou TrdQos 61' atSco iidXXov f) lacopiav 6e5iev; dp' ouv irdaxEi 

TO 6E10V, ETTElSdv f] TOU CTE11VOU CTCOHaTOS OlKT)aiS TTpOS ETrlyVGOalV TqS ISiaS dylOTT|TOS 

opiaa, f| uTfOTriTrrEi ©i^ei to tou acbuoTOS EKKEXcopiauEvov; dp' ouxi Sieottike tou6' ottep 
:5 ek Tns tou acouaTOS d9TjpT|Tai totteivottitos; ouxi Se 3copEv, kccv Trpos OaVOTOV T) TT)S 
vjA/xilJ eukAeio to acoiia TrpoaKa7i£OT|Tai ; ti Toivuv ivTau6a f\ dpAa^ris te Kai EtXixpivfjs 5 
Tricrris d^iov dn9i|3oXias kote(Xti9Ev; f| oux opgs oti ctehvototov acoua 6 0e6s etteXe^oto, 
5i' ou to Tfjs TrioTE&os TEK^Tipia Kai to ttjs otKEias dpErfjs UTroSEiynaTa ehe?u\ev E^avijEiv 
Kai ttiv f|6r| avyKEXunEVT|V 6XE6picp TrXavrj tou dvOpcoTrivou yEvous drrcbXEiav dTroaEiCTaaQai 
30 Kaivnv te QpTioKEias SiSovai SiSaaKaXiav Kai tS ttjs dyvEias uTro6E(yuaTi Tas dva^ias 
tou vou Trpd^Eis KaSaipEiv, etteito 5e tt]v hev tou ©avdrou pdaavov ekXueiv, to 6e Tfjs 
dQavaaias iTra6Xa Trpoava9covEiv ; 

'AXX' Ousts, ous Xoittov dSEX9o0s f) Tfjs dycrrrTis Koivcovia eIkotcos Crrr' i|iou 6 
TrpoaayopEUEaOai ttoieT, ouk dyvoEiTE |iE tov uiiETEpov auvSEpdTrovTa, ouk dyvoEiTE 

4 Paterius war 333 Prafekt, vgl. die Aran, zu Urk. 34 (III 75, 7) c. 41 = Urkunde 27 (III 58). 

Der Brief wird uach Athanasius von Gelasius III Anhang I iiberliefert. Der Brief war Sokrates I 9, 65 
unter dem Titel Kara Eudtpiou Kai GeoyviSos bekannt. Vielleicht bestatigt die Ubereinstiramung der 
Titel bei Athanasius und Sokrates wiederum, was auch das Verhaltnis des Athanasiustextes der Hand- 
schriften und des Sokrates beweist (siehe meine Untersuchungen z. Uberlieferung der Schriften des 
Athanasius S. 155 S), daB Sokrates das Apologien-Korpus benutzt hat. DaB die Uberschriften in dem 
Aktenfaszikel auf Athanasius zuriickgehen, ist damit nicht gesagt. Eine lateinische Ubersetzung ist in 
Cod. Paris, lat. 1682 (Acta cone. oec. IV 2 p. 102) erhalten. 

BK RE 

1 qjavels RE* q>avrjs E c 2 iuctUToi + tco BRE 3 SiapuAa^ai K SiacpuXd^oi B 10 ttju 

nachgetr. E | oute] oOSe RE n ^ejtittiuevos BKR 14 <4vrJKEV > E 20 uEpicrSEiaav 

nach Lat. (lEpiaflElaa BKRE 22 ttotOos Heikel ottoSos BKRE | 5e5eiev RE 23 oiKT|CTi; — 
24 acbuorros > R 29 <juyKEXcocniEvr|v BK 

6* 44 De decrelis Nicaenae synodi 41,6-13. 

to Tfis upETEpas acoTTipias oxupcona, ou -rqv 9povr(6a yvrjaicoj ETravrjpTiiiai, Kai 6t' 
ou tcov fiiierepcov EX0pcov ou uovov to 6-rrAa KctTEpaxEO'dnE0a, dAAd Kai ^uvTas 
eti tt\v vf^xfiv auvKa0Eip£auev Trpos to tt|V ttjs 9iAav0pcoTnas dAr)6fj Triariv EK9avai. 

7 dAA' Eycb etc! toTs dyaQoT; toutois 5id -rf|v Tfjs o\kov\i&vt\s lidAicrra dvavEcoaiv Ixaipov. 
Kai yap ©auncrros f)v d^iov ocAt|0cos iSvr) Toaaura els 6[i6voiav ETrayayEiv, a Trpo 
PpaxEO? eAeyeto tov 0e6v dyvosiv. ttAt)v ti eueAAe yivcoaKEiv to I9vr| touto, a ou6e- 
liiav 9iAovEiKias ETravr)pT|VTai 9povri6a; ti ouv voeite, &6eA90i dyanT)Toi, cos upas outous 

8 aiTidoiaai; Xpicmavoi eouev Kai oiicrpqt 8io0ectei SixovooOijev. outt] apa ecrriv f] fiiJETEpa 
•maris, ocOtt) f) toO dyicoTCCTOU vouou Si6aoKaAia; dAAd tis eotiv ama 81' f|v 6 tou 
Trapovros kockoO oAsSpos I^EyriyepTai; co Tfjs dTOTrias, co jiiaous UTTEpPoAri Trdoris dyavaK- 
Tf|aEcos UEye0os uTTEp|3aivouaa. tis t) toO Ar|cnT|piou toutou avoar^avTai 5eivott)s, f) 
tov toO 0eoO uiov dpvEiTai t£ dtiEpicrrou tou TrotTpos ouaias TTpoEAr|Au6£vai ; dp' oux'i ttov- 
Taxou eotiv 6 0e6s, koitoi ye toutov ttovtote Trapeivai fiuiv ato0av6|iE0a; dp' ouxi 6id 
ttjs toutou SuvdpEcos f\ tcov oAcov ctuveottikev EUKoapia, koitoi ye Tfis toO xwp'cuou 
SiaoTdaecos EOTEpT|Tat; 

9 Mr) ouv ujjiv ti TTETrpccKrai; dyonrriToi d6EA9oi, Karaudc0£TE vuv, d§ico, Tas 
Paadvous ttjs TrapouaT)S dAyT|S6vos - 6poAoyT|Tds upas eTvoi toutou ETrr)yyEAAEo-0E ov 
<0e6v> eIvoi dpvEia0E, toO0' upas tou ttovcoAou SiSaaxdAou TTEiOovTOS. Iketeuco, 
t!s eotiv 6 Si6d£as Taura ourcos ctkokov TrAfj0os; EuoifJios SriAaSfi 6 ttjs TupawiKfis 
cohott|tos auunuoTTis. oTi yap TravTaxou tou Tupdwou yEyEVT|Tai Trp6a9u£, ttoAAoxoOev 
ioTi auvopdv. touto uev yap a! tuv EmaKOTrcov 090/01 SiauapTupovrai, dAAd tcov 
dAr)6cos ettio-kottgov, touto 6e f) xc^ET^fdrri tcov Xpiariavcov ek51co£is 5iappri6riv ^oci. 

10 ouSev yap TTEpi tcov els eije yeyEVTiuevcov Oppecov vuv ipab, 61' cov, ote iidAiora at tcov 
Evavricov pEpcov ETrpayiiorrEUCTavTO auv6po|jiai, outos Kai 690aXnous KOTaaKOTrous utte- 

11 ttehtte kot' ehou Kai |i6vov ouk evottXous tco Tupdwcp ouvEia^EpEV UTroupyias. \1T\S' 
ehe tis oiEO-0co Elvai Trpos tt)v toutcov dTroSEi^iv oaTapdaKEUov. iXEyxos yap ecttiv dKpipf)s, 
OTi tous TrpEapuTEpous Kai tous Siokovous tous EuaE^ico TrapETrouEvous 9avEpd6s utt' 
ehou aw£iAfi90ai ctuveottikev. dAAd touto uev TrapiTiiii, a vuv ouk dyavaKTT)crEcos evekev, 
dXX' eis ekeivcov aiaxuvTiv utt' eijou TrpoEvf)VEKrai. ekeivo |i6vov SeSio, ekeivo SiaAoyijoiaai, 
6ti uiias opco Trpos tt|v tou EyKArmaros KaXeTcr6ai Koivcoviav. 6id yap Tfjs Euaepiou 

12 dycoyfjs te Kai 5iaorpo9ris auvEiSTicnv Tfis dAr|0Eias KExcopiCTHEVTiv dvEiAfi9aTE. dAA' 
eotiv ou ppaSEia 0EpaTTEia, e! yE ETficTKOTrov Tfiarov te Kai dtKEpaiov vuv youv AoPovtes 
Trpos tov 0e6v drTiSriTE, 6-rrEp ETri tou TtapovTOS ev uiitv eoti Kai TrdAai EXpfjv ths unETEpas 
KpiCTEcos ripTricr0ai, ei \ii] 6 TrpoEiprmevos Euaipios ^cruv) Sivtj tcov auvayoiiEVcov aurco 
EVTau0a eAtiAuOei Kai ttiv ttjs to^ecos opOoTTiTa dvaiaxuvrcos auvETETapdxEi. 

13 'AKK' ETTEiSfi TTEpi auTOu tou EuctePiou Trpos ttiv uueTEpav dydrTTiv oAiya TrpoCTfiKE 
9pdaai, ueuvtitoi r| unETepa dvE^iKOKia erri iris Nikoecov ttoAecos yEyEvficrOai auvoSov, 
f) Kai ocutos eyco TrpeTTOVTCos Tfj Tfis Epifis ouveiStictecos AcrrpEig TrapT)nr|v, ouSev ETEpov 
PouAohevos T) opovoiav crrraaiv Epydaac76ai Kai Trpo ttovtcov eT^y^ai te Kai drroaEiaaaOai 
to irpayna touto, 6 tt)v uev dpxTlv eiAt)9EI 5id Tfis 'ApEiou tou 'AAe^avSpEcos drrovoias, 

Ab 19 ti's fariv iiberliefert von Theodoret h. e. I 20, 1, von dem Gelasius I 11, 22 und Theodorus Lector 
(Cod. Marc. gr. 344 fol. 54 b ) abhangig sind 

BK RE 

3 KctStip^atuv BK 6 yiucixjKEiv v v. sp. Hd. E 13 6 > R | crIo-6av6nEfla nach Gel. a\rf)6\is8a 

BKRE 16 Si drycnrriTol RE 18 <8e6v> Heikel | tto:vq6ou R 19 ToOra SiSd^as — RE 

Gel. Thdt. 25 urToupylas RE Gel. Thdt. XeiToupylas BK 34 (avv) 6ivT) Lat. Lietzmann 

Seivtj B 6eTv' f| KE 5eiv t\ BR f| SeTva a. Rd. von Hd. d. 16. Jhdts. B 35 dvETTcnoxuvrcos E | 

OTjvETETapaxEi Balforeus ouveTTErrpctxEi BKRE Gel. Thdt. De decretis Nicaenae synodi 41, 14 — 42, 3. 45 

tcrYupoTroiElTO 6e Trapaxpfiucc 5id Tfjs Euaspiou cctottou te Kal oAESpias arrouSfjs. dAA' 14 
auTos OUT05 EOaEfMos, Trp0CT9iAEaTaT0i Kal TiiiiooTaroi, ue9' octtis vo^ete auv5po|jfjs ote 
6ti Otto ttis auvEi6T)aEW5 auTfis f]TTcbiiEvos, he©' 6ar)S Se aiaxuvris Tfj ttovtoxoSev EAr|AEy- 
HEvti vfi£u5oAoyig auvicrrotTO, uTroTTEirrrcov hev hoi Suttpopous T0O5 d^iouvTas UTiip outou, 

5 E^aiTOUiiEvos 5e Trap' ehou avuuaxiav Tivd, ottgos nf| ettI toctoutco EAEyx©£is TrAr||iiiEAT||icrn 
ttjs UTrapxoucTTis aurao Tiufis ekPoAAoito; |idp-rus eoti poi toutou oOeosoutos, 05 k\xoi te 
Kai uutv 9iAaydflws e-ttihevoi, ettei Kai eije ekeIvos TTEpiETpEyE Kai dTrpETrcos i^TipTraaEV, 6 
Kai OheIs ETTiyvcbaEoQE. Trdvra hev yap ETrpdxfrn tote, KcrQws auros etto©ei ttccv otiouv 
kokov ettI Tfjs eoutoO 8iavoias onTOKpuTTTonEvos. 

10 'AAXa Trpcbriv, Tva t& Aomd tt)s toOtou oxo:i6tt|tos irapw, ti pdAicrra heto 0Eoyviou, 15 

ov ttis dvolas exei koivcovov, 6iETrpd£aro, dKouaaTE, TrapaKaAco. 'AAE^avSpEas Tivds 
ttjs T)HETEpa5 TrioTEcos dvax&opflo'avTas tvraOSa kekeAeukeiv dTroaraAfjvai, etteiSti 81a 
Tfjs toutcov CmTipEaias 6 Tfjs Sixovolas riyEipETO m/pads. dAA' outoi 01 KaAoi te Kal 16 
dyaOoi ETriaKOTroi, oOs arra^ f\ Tfjs owoSou dAT|6Eia Trpos hetovoiov TETT)pr|KEi, ou novov 

15 ekeivous utteSe^ovto Kai Trap' eocutoIs fia<paAiaavro, dAAd Kai EKOivcbvTjaav auroTs Tf|s 
twv TpoTrcov KaKOT|0Eias. 5i6 touto mpl tous dxapiarous toutous EKpiva "rrpa^ar 
dpTTayEVTas yap aurous EKiAeuaa cos TroppcoTarrco E^opiaOfjvai. vuv UHETEpov eoti Trpos 17 

TOV 0EOV EKEIVT) TTJ TTlOTEl PAETTEIV, f| TT&VTOTE KOI yEyEVqoGal [Kai] OWEOTT|KE KOI Elval 

TrpEtTEi, Kai SiaTrpd^aCTeat outcos, <Tva) ETnoKOTrous dyvous te Kai 6p6o56£ous Kai 91AOT- 

20 6pOJTTOUS EX 0VTE 5 X^P 00 ^' e * Tl 5 ^£ 'H 7T P°S HVT|11T|V TWV AupiEcbvCOV EKE1VCOV f| TTpOJ 

ETraivov dTrpovoT|Tcos e£a96fjvai toAhtictei, Trapaxpfiiia Tfis ISias ToA|jr|S 6id Tfjs toO 
GEpaTrovTOS toO 6eou tout' Iotiv euoO EVEpyEias dvaaraAriaETai. 

NiKr)TTis KcovotovtTvos ZePootos 6eo56tco. 42,1 

'Oari Tfis Geios opyfjs f\ iax^S TTE9UKE, Kai e§ wv EuaEpios te Kai 0Eoyvios TT£Tr6v6aaiv 
25 euxepes Kai aE ijoSeiv, 01 eis tt|v dyicoTdTT|V irapoivouvTES 6pr)ffKEiav to toO acoTfjpos 
©sou ovona too ouoTTmaTi toO oikeiou Ariarripiou Kal |iETa t6 tuxeiv auyyvob^Tis Epiavav. 
ote yap HaAiara ueto tt|V ttjs ctuvoSou 6noyvobnova av/(i90oviav exp^v tt)v TTpoTEpav 
ETravop6obaaa6ai ttT^ovtiv, tote toTs auroTs droTTTmaaiv Iuuevovttes IdAooaav. 6id 2 
touto youv f) 6Eia irpovoia oOtous toO Eaurfis dTrobCTaro AaoO. ETTEiSf) \ir\5h tyzpz Tas 
30 okockous >fuxds oXiycov drrovoia 98Eipo|jEvas Ka6opav, Kal vOv plv d^iav Trap' outcov 
f|TTiCTE SiK-qv, liEijova 6e Kai Eis to e^s 5id toO ttoitos atwvos ArivfiErai. 

'Ottep tt) afj dyxivoia 6T)Xoo6fjvm 8eIv riynCTdiiriv, Iv' ei tis kokti TrapaivEais toov 3 
toioutoov, obs eycoyE ouk oluai, tt) afj evekoQeoSti TrpoaipEcrEi, touttiv Tfjs ^OCfis d9EA6- 
IJEVos KaQapdv cos TrpoofJKE ttiv Sidvoiav EiAiKpivq te Ka6oaicoaiv Kai dxpavTOV Triariv 
35 tu aooTfipi 0e6o TrapaaxEoflai Trpo6uHT)9fis. Kai yap toOto TrpoafJKOv eotiv utto toutou 
TrpdTTEoeai, 6s 6'dv dKEpaioov tcov ttis alcoviou 3cofjs ETrd©Acov d^ioua€ai pouXEUT)Tai. 

Kai fiAArj x El P'* 

6 6eos cte 6ia9uAd^Ei, d6EA9E dyanT)TE. 

c. 42 = Urkunde 28 (III 63). Der Brief wird nach Athanasius von Gelasius III Anhang II iiberliefert 

BK RE 

8 iiev > E 12 kekeXeukt)v R 18 [Kal] zu tilgen mit Gel. Thdt. | ovveottike Kal tlvai] ovv- 

£aTT|KEuai K 19 {Tva) eiazufugen mit Gel. Lat. 20 xoilpoiiev E | iivfiiiTiv] Avutiv BK | 

XutiEcovcov] Auijaivoiiivcov E 21 dnrpovoriTOus BK 24 f\ loyy<; K, v. sp. Hd. B > RE 31 f|TT|ae 
RE Gel. tTiae B C K 32 iv' eitis BK ty' eiti; E f.u tjtis RE ? 34 Ka9apav E c Gel. KaSopav 

BKRE* 38 6ia<puAd§ai (I) ae ~ BK Tou uaKapiou 'AOavacriou TTEpi Aiovuaiou toO ETriaKOTrou 'AAE^avSpElas, 
6ti Kal auTos koto Tfis dpEiavfjs aipECTECos tqipovEi cos f\ ev NiKalg auv- 
0605, Kai |iOTr|V outov auKoqmvTouaiv ol 'ApEioiiaviTai cos 6u68o£ov 

EOUTWV. 

1, 1 BpaSscos ESriXcoaas TTEpi ttis vuv SioXe^ecos tt^s yevotiEvris Trap' uialv irpos tous xpiaTO 5 

B243;M48oa p^ 0U5 - Ka \ yap -n-piv ypdvyai ttjv afjv SidaEaiv Iiiauov 91Aotteuotcov Kai tiSecos dKOUcov 

TTEpi TCOV TOIOUTCOV. TT)V |JEV OUV OT|V EUAd(3ElOV dTTE8E£d|Xr|V KCtAcOS (ppOVOUaOCV TTEpi 

tuv iiaKopicov TratTEpcov fjucov, tcov 6' 'ApEionavrrcov ttiv dAoyiav Kai VUV ETTEyVCOV. 

2 ouSev ydp out' euAoyov oute Trpos otttoSei^iv ek tt\s uEias ypa9fis pT)TOV exouot|S "rf)s 
aipiaEcos aurcov dsi uev Trpo9daEis dvaicrxuvTOUS ETropijovTO Kai ao9iauaTO Tri0avd, vuv 10 
8e Kai BiafJdAAEiv tous TrarEpas TEToA|if)KaoT. Kai ouk dAAOTpiov ys dAAd Kai oikeiov 
touto Tfis KaKovoias Eariv outcov oi ydp Kcrrd tou Kvpiou Kal Kara tou xP laT0U 

B auTOU ueAetov EmxEipTiaavTES, ti OauuaaTov eI Kai tov uaKapnr)v Aiovuctiov tov 
b 244 3 ETriaKOTTOv ' 'AAE^avSpEias cos 6|i66o^ov eoutcov Kai 6|i09pova AoiSopouaiv; 6v ydp 
Edv outoi TTpos auaracnv T-qs eoutcov alpEQEcas 66£coaiv EU9T|iiETv, kov laaKapiov outov is 
ovoudjcoai, toutov oux drrAcos dAAd Kai UEydAcos SiapdAAouorv cbarrEp AT)crrai tives 
Kai tov Tpoirov daEuvoi, oi etteiSov ETri toIs ISiois ETriTTiSEunaaiv dvEiSijcovTai, tous 
acbcppovas auvapi8uouaiv eoutoIs kotou/euBoijevoi Tfjs ekeIvcov aco9poauvT|S. 
2,1 Ei uev ouv ©appouaiv ols 9povouai Kai Xiyouai, ' Trpo9Ep£TCOCTav yuuvqv ttiv 

M 481 A a ip Ecnv Kai SEiKvurcoaav ££ auTfis ei Tiva VOU130UOTV fi ek tcov ypa9wv exeiv f\ kocv dvSpco- 20 
ttivov Tiva Aoyiauov EuaE|3f) Trpos drroAoyiav, ei 6e ut|5ev ti toioutov exoucti, aicoirdTcoaav. 

2 ouSohoGev ydp EupiTaouaiv e! un udAAov iAEyxov ko9' eoutcov, crrro uev tcov ypa9cov, tou 
uev 'lcodvvou AeyovTOS' »ev dpxTJ iiv 6 Aoyos«, 6v outoi AEyoucnv ouk f^v Trpiv yEWTiOfj, 

1/4 Vgl. Z. 14 5 Der Adressat und der AnJafl der Schrift sind unbekannt; ob auf den AnlaB 

des Traktates de decretis nic. angespielt wird ? Der Zusammenhang mit de decretis wird wohl auch durch 
die dort angefiihrten Stellen aus Dionys nahegelegt. Die Gegner des Athanasius, nicht eigentlich Arianer, 
sondem die orientalischen Bischofe, die das Nicaenum gegen die Marcellische Theologie abgrenzten, haben 
nicht ohne Berechtigung Dionys als Kronzeugen fur ihre Theologie in Anspruch genommen gff. Vgl. 

de decretis 2, 1 (2, 148.) 12 Vgl. Ps. 2, 2 23 Joh. 1, 1 

BKP REF WV as 

1 a. Rd. jiij B U3 K 3 P Aj u. jt|tei tou K3 Kn, Aoyov omoflEv Kai eI9' outco? toOtov tov TrpoKtlyEvov 
kcc9' OKoAov6(av R ie E* i(j E c 6 V 13 s 1 — 4 wie oben BKPREF as tou outoO koto 'ApeiavSv 
Kai Kcrra ZapeAAiavcou Kai (Kal k. Z. Kai > Euthymius) airoAoyia UTrep Aiovuaiou ettiokottou 'AAt^av- 
Bpeias WV Euthymius Zigabenus (Migne PG 130, 492 A) otto Tfis cnroAoyias Tfjs yEyEVTmEirns VTTEp 
Aiovucti'ou toO ettiokoitou 'AXE^avBpElas Theodoret (u. S. 53) ek Tfjs OrrEp Aiovuaiou cnToXoyias Florileg 
des Cod. Vatic, gr. 1431 (u. S. 52) Athanasius Katene (u. S. 52) Severus (u. S. 50, 51) 1 toO 
uaKapiou 'ASavaaiou BK RE tou aCrrou PF > a (a. Rd. tou uaKapiou 'A9avaaiou a) s | tou j > as 

2 E^povEi alpEOEUs — as 4 eoutcov REF a s ocutcSv BKP 5 vuv > WV | SioAe^eoos] 
Ae^eus W 6ioAe5eus V, 5ia aber iibergeschrieben 9 Oei'os + ek Tfjs 6Ei'as s 10 alpEOECOS FWV a s 
SiaipEOECos BKPRE | uev > WV | dvaiaxuvTGJS PWV 12 KaKovoias] KOivcovias WV | outcov 
Iotiv ~^ WV I ol] si R 13 ycwapiTTiv] (laKapiov WV | 13 Aiovuaiov — 14 'AAE^avSpEfas] 
ettiokottov 'A?^5 av 5pEias Aiovuaiov P 14 ettIctkottov + Tfjs WV a s I Tps 'AAE^avSpElos ett-Ictkottov 
— V I eoutcSv RE a s outcov BKPF outois WV Vgl. oben Z. 4 15 eov] av WV > a 
16 usydAcos -f outov WV ig TrpoCT9EpFrcoaav s 20 ei > WV 22 ou5ou66ev yap] aAA' ou6a- 
u66ev WV I uev + yap Was 23 6v > V | yEvvn&rjvai V De sententia DioDysii 2, 2 — 3, 2. 47 

toO 6e AauiS vydAAovTOS £k TrpoffcoTrou tou Trorrpos- »E£r|pEu£aTo f] Kap5ia |iou Xoyov dya- 
96v«, ov outoi AEyouai koct' ETrivoiav elvai Kai e£ 0UK ovtcov yEyEvfjaSai, eTtcc toO jjlev 
'Icodvvou TraAiv EuayyEAi30HEV0U, oti »TrdvTa 61' aurou eyevETO Kai X u pis ccutou eyEVEro 
oOSe ev«, tou 6e flauAou yp&cpovTOS - »els xupios '\t\<jo\j$ Xpicrros, 61' ou to Trdvra«, Kai 
5 ev ETEpois - »6ti ev aC/Tcp ekt(o6t| to Tfdvra«. iroiotv Trappr]aiav I^ouaiv outoi Kai 3 
ou laaAAov aiffxuvT)V 69Ar|CT0ucnv evovtiouhevoi toTs tcov dyicov pr)uaaiv, otov Xsycoai B 
-rroiTma Elvai tov tuv TrdvTcov Sriiiioupyov Kai KTicrna toOtov, ev & Ta KTianara yeyove 
Kai auvEOTT|KEv; oOSe dvGpcoTnvos 8e tis outoIs Aoyiauos EuaEflfis E15 drroAoyiav TTEpi- 4 
XEiTTETai. tis yap dvupcoTrcov f| "EaAtiv f| pdpflapos, 6v ouoAoyEi 6eov, toutov EmxEipT|CTEi 

10 icriaua AEyEiv f| oti ouk fjv Trpiv yEVT|Tai; f| Tis dvvpcb-rrcov aKouaas irapd toutou, 6v 
ettioteucte tiovov eTvoi 6eov, AEyovTOS" »outos eotiv 6 uios uou 6 dyanTiTos*, Kai »e£t|- 
pEU^aTO f\ xap8ia |iou Aoyov dya66v«, TOAiiTiaEi Kdv eitteIv oti 6 ek Kap81as tou 6eou C 
Aoyos e£ ouk ovtcov yeyovEv f| 6 uios icriana iari Kai ouk iSiov tou AEyovTos yEwrn^a; 
ttoAiv 8e tis okoucov toutou, 6v ETriaTEuaE Kupiov Elvai Kai acoTf)pa, AEyovTos - »Eycb 

15 ev tco Trorrpi Kai 6 Trarfip tv Euok, Kai »£ycb Kai 6 Trarqp Iv ect|jev«, kmyapi] * 1 SiaipEiv 
a ekeTvos f|vcoaE Kai dnEpiara tett)PT|Ke; 

Taura yoOv Kai auroi awopcovTES Kai Trappriaiav ouk exovtes ev tois iSiois Kara- 3,1 
vyEuSovrai tcov euctePcov. oaa' eSei tt&vtcov auTous ipriuous 6\rras Kai auvopcovTas 
eoutous kv Tals ipcoiriaEai uovtoxoQev orrropouvTas Kai x ao "l ico l 1 ^ vou S ' UErayivcoaKEiv B 245 

20 lifiXAov dTroaTpa<pEVTas otto -rfis 660O tt^s TrAavTis Kai |ifi awapi6|iEiv eouto!s ous ouk 
faaaiv, iva \ir\ Kai Trap' outcov iAEyxouEvoi TTAEiova tt)v atcrxuvT|v dTTEVEyKcovrai. Tacoj 2 
6e Tfis TOiauTT|s iravoupyias ou 6eAt)ctouctiv dTroo-rfivai ttote - Kai ' yap Kai touto M484A 
tcov TTEpi Kaia9av Eji^Xcoaav, cborrEp Kai to dpvEia6ai tov Xpicrrov Trap' outcov HEpa- 
SfiKaai. Kai yap kotkeTvoi toctouto tou Kupiou TTETroiTiKOTOS Epya, 81' cov lyvcbpijEV lauTov 

25 eTvoi tov Xpicrrov tov uiov tou 6eou tou jcovtos, eAeyxonEvoi te Trap' auTou TrdvTa irapd 
Taj ypa9as Aoiuov Kai 9povouvTES Kai XeyovrES Kai |ifi 8uvd|iEVOi kocv TTpos to Ppaxu 
Ttpos tous kot' outcov EXeyyous dvTtpXETrEiv, e!s tov TraTpidpynv KaTE9uyov AEyovrES - 
»Tm£is TraTEpa Eyo^Ev tov "A|3padn«, Kai VOU130VTES iv toutco 8uvaa6ai thv dAoyiav 

1 Ps. 44, 2 2 Zu koct' Irrivoiav vgl. unten c. 23, 1 S. 63, 1 3 Joh. 1,3 4 I. Cor. 8, 6 
5 Col. r, 16 11 Vgl. Mt. 3, 17; 17,5 — Ps. 44,2 14 Joh. 14, 11 15 Joh. 10,30 20/21 ous 
ouk loao-iv d. h. Dionys 28 Zitat nach Mt. 3, 9 = Lc. 3, 8, zum Ganzen aber vgl. Joh. 8, 33 — 39 

BKP REF WV a s (bis 26 ypacpas dann Blattausfall s), ab 24 Kai yap — ■ S. 48, 5 qyvoTiaEV = Eu- 
thymius Zigabenus Panoplia dogmatica titl. XI; Migne PG 130, 492 A/B nach Cod. Vatic, gr. 666 = z 

2 6v > V J hrlvoiav -f- aurov V | jiev > WV 3 tt&Aiv > WV 4 ouSe iv] ouSev P | ypd- 
90VTOS] Aeyoirros WV | Xpioros > WV as 5 £v" > a s 6 ou] ouxl WV | atoxuvriv > a s | 
6fXiio-ouaiv] e^ovo-iv V > W 7 elvai > P | tuv > F | crrrdvTGjv WV 8 Se > W j 
tis avroTs] eIs ccutous WV 8/9 TrapaAEliTETai as 9 "EAAtiv] "EAXr|v ov V 'EXXr|va)v W | 
ETriXEipiio^i] toAhticei V 6noAoyTiaei W 10 Xe^eiv Kriaiia — WVas | f\' > W | dv9pa>- 
ttcov] aruTCJv WV | aKouo-as av6pciTrcov ~- F | -rrapd > P 11 Elvai > F | Elvai novov "- 
WV I 6eov Elvai — a 12 6 > W 13 6 ubergeschrieben W 14 toutou] toutov V | 
Elvai > s ubergeschrieben W | Elvai Kupiov ~ REF WV a | AEyovTa V 16 TETT|pr|K£] tte- 
TfoiiiKE as 17 TaCrra] TOiaura V | youv] toIvuv V vuv W 18 SSei TrdvTtov auTOUs] etteiSciv 

TOUTCOV OUTOUS S ETTElSav CCUTOUS TOUTCOV a I TrdvTCOv] TrdvTCOS V 19 UETOyiVCOOKElV + EXpfjv a s 

20 OTTOOTpEipovTa; WV 22 8e + Kai WV | ou > V | 9EXouaiv as 23 tuv] tous s | 

dpvr|aao-8ai WV 24 Kai yap kokeivoi] ol TrdXai 'lou6aioi z vgl. S. 48, 5 | Eyvupijov outov WV z 
25 lAEyxduEvoi te] lAtyxduEvoi 8e W koI lAEyxd^Evoi V lAEyxouEvoi z | ccutoO] auT&bv cbs V Trdv- 
Ta — 26 AeYovtes > z 26 Aoittov > a | Aoittov — AEyovTEs] AryovTES Aoitt6v Kai fpovouvrES 
WV I Kai ut| — 27 AtyoiTES > E | Kav > z | to > PV | -rrpos to Ppaxu > z 27 kctt' 
aurcjv > z Ka6' eoutcov WV | KOTEfEuyov WV a z 28 Kai > WV a z 28 tt|v eoutCv 
dAoyiav 5uvaa9at — a 48 De sententia Dionysii 3, 3 — 4, 3. 

3 aurcov erTiKaAuTTTEiv. aKK' oute ekeIvoi touto AEyovTES covr)adv ti oute outoi Aiovu- 
ctiov ovoiidjovTES 9uyelv tt)v onoiav ekeivois arriav 8uvT|aovTai. Kai yap kockeivous 

b £9' oTs Trapriv6|iouv f|X£y£EV 6 vcupios Asycov »touto 'Appadu ouk kno\T]<j£«, Kai toutous 
daEpouvTas Kai ifEuSojjEvous fi outt) -rrdAiv dAT|0Eia SiEAEy^Ei, oti to 'ApEiou Aiovuaios 
6 E-rriaKOTros our' £9p6vT|aEv oute tt)v dAr)0Eiav f|yvor|aEV. dAAd Kai 01 tote "louSaioi Kai 5 

01 veoi vOv Trapd tou Trorrpos ectutcov tou SiapdAou t^v xP lo ~ r °l 1 ° c X ov EKAripcbaavTo 

4 uaviav. |i£ya ijlev ouv tekutipiov tou ht|Se touto AEyEiv aurous dAr)0ES, dAAd tov 
dvSpa auK09avTElv, oti ut|te Trap' ETEpcov ETnaKOTrcov ett' daEpEi'a KaTayvcoo-0Eis drrE- 

PATl9ri TTJS ETTlOKOTrfij COOTTEp OUTOI TOU KAf|pOU [i^TE CtUTO^ COS alpEalV EKSiKCOV E^f|X0E 

Tfis EKKAriCTias, dAA' ev outtj KEKoitiT)Tai koAcos Kai f) nvT||iT| PEXpi vuv outou heto tcov 10 
TrarEpcov Eari Kai yEypooTTai. ei yap f)v to toutcov 9povT|aas t) TTEpi gov EypavyE \it\ 
C f|v dTroAoyriadpEvos, ouk fjv dnq>ipoAov, oti TrdvTcos to aCrrd Kai outos aurots ettettovOei. 
4, 1 Kai f)pK£i hev Taura Trpos Traaav Korrdyvcoaiv tcov vecov MouSaicov tcov Kai tov 

Kupiov dpvouuEVcov Kai tous TraTEpas SiapaAAovTcov Kai Trdiras Xpiariavous ETriXEipouv- 
tcov dTrarav. ETrEi6f) 5e Trpo9aaEis £X elv vopijouai tt)s eis tov ETriaKOTrov SiafJoXfjs 15 
UEpri Tivd ETriaroXfis outou, 9EpE Kai toutos TScohev, Tva Kai ek toutcov outcov t\ |iaraioXo- 
yia Seix&tj Kai TrauacovTai hev kov o^e ttote pAaa<pr|iiouvTES Trap' £auro!s tov Kupiov, 
oiioXoyqacoCTi 6e kSv heto tcov arpaTicoTcov PAettovtes ^apTUpouaav tt|v icricnv, oti 

2 »dAr|6cos outos 6 ulos tou 9eou eoti« Kai ouk eoti tcov ' KTiCTiidrcov. <paal toivuv 
B246; M485A | v ^TuyjoXfj tov ijaxdpiov Aiovvcnov EipriKEvai, Troir||ia Kai yEVT|Tov Elvai tov ulov tou 20 

0eou ht)te Se cpuCTEi ISiov, dAAd £evov kot' ouciav auTov Elvai tou Trorrpos, coorrEp eotIv 
6 yscopyos irpos ti^v aiiTTEAov Kai 6 vaunriyos Ttpos to 0^0905- Kai yap cos Troirma wv ouk 

3 ■?jv Trpiv yEvriTai. vai iypavyEv, onoAoyounEV Kai fiiiEis Elvai toioutt)V ETnoToAfiv 
aurou. dXA' cooTTEp TauTT|v lypav^EV, outcos Kai ETEpas TrAEiaras ETriaroAds lypavfiE Kai 
eSei Kai TauTais evtuxeiv aurous, !va ek Traacov Kai \xi\ \iovt\s ek ttis pias f\ ttiotis 6eix©tj tou 25 
dvSpos - Kai yap Kai vauTrriyou iroXAds TpiTjpEis KaTaaKEudaavTos ouk ek nias aXK' ek 

3 Joh. 8, 40 16 Zu dem Brief vgl. unten Z. 20 19 Mt. 27, 54 198. Referat (iber die 

arianische Auslegung des Briefes des Dionys an Euphranor und Amnion. Dieser Brief ist nicht erhalten, 
den InhaJt kann man nur vermutungsweise aus diesen Angaben erschlieflen. Z. 22 Kai yap C05 ktX. ist 
arianische Interpretation des D. Briefes. Gegen K. MulJer, Zeitschr. f. neut. Wiss. 24 (1925), 282. Der 
Brief ist das eigentliche Streitobjekt zwischen Athanasius und den Arianem, s. unten zu S. 55, 12 
22 Vgl. Joh. 15, 1 

BKP KEF WV a z (bis Z. 5; dann 19 90111 — 49, 10 hTiarr|UT|s, = Migne PG 130,492 B — 493-C) ~ 

2 Kai yap — 26 dvSpis = Facundus v. Hermiane (= Fac), pro defensione trium cap. X 5 ed. 
Sirmond p. 443 A (Migne PL 67, 783 C — 784 B) vgl. Justinian, Edictum adv. tria cap. Labb6 5, 712 D 
4 — 9 = Stephanos Gobaros bei Photios Bibliotheca cod. 232 (291 a 30 Bekker) im Auszug 

1 outcov] auTcov V kruraiv a z | uvpaciv] cjipeAriadv E oOroi] ol vvv 'louSaToi z vgl. S. 47, 24 u. 

Z. 5 2 (pcvyEiv WV z \ kokeIvcus] Judaeos Fac. 3 f\teYX iv E 4 SiEAEyyei z tXiy^Ei V 

6 vuv > WV I Icutuu] outuv a | EKAripouotinaav WV a 7 tov 1 ] to W | tou un6e — 8 a\KO<pav- 
teiv] quia calumniari tantum volunt illo viro et non adtendere Fac. 7 aAAa + Kai a 8 hriOKOTrcov 

> WV 8/9 drrrEpXTifrri — 9 lcXrjpou > BK 9 uorrEp oOtoi tou KAiipou] eI Kai Tro\Xds dSwIas Kai 
TTEpiordCTEis heto pias rrracrxE WV 10 tt|V EKKXnalav Wa | KEKolnnTat KaXus > WV 11 fjv 

Ta] Korrd RE, aber f\v uber Ka von sp. Hd. E 12 Trdvrcos — aCrrots] etiam ipse similia Fac. vgl. a [ Trdv- 
tco; + oti B I Kai aOros Ta avrd ~ a 13 traaav > Fac. 14 xvpiov] Christum Fac. | dpvriaauivcov 
BK 15 dTrarav] drraiTElv W 16 UEpr| Tivd ETTioroXfis outou > WV | Tivd + Tfj; a | toutoj] 

Taura Moutf. | Kai 1 > V 17 irauaovTai REV | uev kov 6ifE > WV | tov Kupiov Trap' EavroTs ~- WV 
iS uapTupoOaav a. Rd. E, im Text: 6uoAoyo0aav E 19 6 > BKP | toiwv] oOv ol ex6poi Tfis dAn- 
6E(as z 20 uaKdpiov] uctKapiTriv REF | yEvriTov] yEvvriua V y^vr)ua W z 21 utjte 8e] Kai iif)Te 

a ] 5e > W 22 d)v > WV z 23 vai] Kai oti V | val — 24 aCrrou] toOto ua6cov Aiovuaio;, 

aOros yap eixe tt|v UEpiuvav z vgl. S. 49, 16 23 Toiau-rnv Elvai ~ K 25 eSei] 6eI WV z | 

u6vt|5] uovov WV z | Ik Tfjs liias uovn; ~ K | SeixSti] yvua^fj WV a yvQpia6fj z agnoscatur Fac. De sententia Dionysii 4,4 — 6, 1. 49 

Traawv f) toutou texvt) KpivETai. e! uev ouv dTrXcos ws Triariv ektiQeuevos iypavuEv fiv 4 
Aeyoucnv ETnaToXfiv f\ tovttiv uovtiv EypayE, KanTiyopEiTCoaav cbs PouXov-rai • Kcnriyopia B 
yap dXr|6cos to toioOtov cppovrma - El Se KaipoO Kai TrpocrcoTrou Trpocpaais eIXkuctev outov 
TOiaura ypdyai, lypavfe 6e TrdAiv Kai dAXas ETnaToXds onroXoyouuEVOS TTEpi cov uttco- 
5 ttteuuti, I8ei TrdXiv outous uf) dcpEvras TO aiTia opSovov iTrdyEiv to dvSpi TrpoTrETdos, 
Iva \it\ 66£coai Xe^eiSio uev uovov 6r)pav, TrapcrrrEiJTrEaOai 5e T-qv ev Tais dAXais EmaToXais 
dAT|6Eiav. Kai yap Kai yscopyos tcov outcov 5EvSpcov oXAote dXXcos EmuEXEiTai 8id 5 

-TT|V UTTOKEl|JEVr|V Tf)S yf)S TTOl6TT|Ta, Kai OU Sid TOUTO (ilnyaiTo dv T1S OUTOV, OTI TOUTO 

\ikv teuvei, ekeTvo 6e EyKEvrpijEi, Kai touto uev cpurEUEi, ETEpov 6e ektIXXei, dXXd Kai naAXov C 

10 iia0cbv tt)v ahiav 6auud<TEi to TroudXov outou ttjs £Tna-TT||jT]s. oukoOv e! u-q Trap- 6 
Epycos evetuxov toIs ypduuaaiv, EiTrdTcoaav Kai ttiv UTroSEaiv -rqs EmaToXfis' outco 
yap outcov f| te auKocpavTia Kai f\ Trovripia Tfis TrpoaipECTEcos 8Ei)(6f|aETai. ETrEi8f) 8e 
f| ouk taaaiv f\ ataxuvovrai, XEyeiv dvayKatov fjiias. 

'Ev TTEVTOTroXEi Tfjs dvco AiPutis TT|viKaOTd tivej tcov ETriaKOTrcov E<pp6vr)aav Ta 5,1 

is lajiEXAiov Kai toctoOtov laxucrav Tais Imvoiais, cbs 6X(you 5eTv ut)keti ev to!s EKKXriaiaij 
KT|pOTTEa6ai tov uiov tou 8eou. touto paQcbv Aiovuaios, outos yap eI/e tt\v nepijivav 
tuv EKKXriaicov ekeivcov, tteuttei Kai o-uuPouXeuei toIj atTioij Trauaaaflai Tfis KOKo8o£ias. 
cos 5e ouk ettouovto, dXXd Kai pSXXov dvaiSEarEpov f|aEpouv, ■qvayKdcr6r| irpos ttiv dcvai- 
Seiov ekeivcov ypdvyai tt|v toiouttiv rmcrroXfiv Kai Ta dvOpcb-rriva tou ' o-coTfjpos Ik 2 M488A 

20 tcov EuayyEXicov TrapaOEcrOai, !v' etteiSt) ToXpripoTEpov ekeTvoi tov uiov fipvouvTO Kai Ta 
dvQpcoTriva aurou tu TroTpi dvETiGEaav, outcos outos Sei^os, oti oux 6 ttottip dXX' 6 ulos 
Ecrnv 6 yEvonevos urrEp f)ucov dv6pcoTros, TrEior) tous duaSEis ur) Elvai tov TraTEpa uiov, 
Kai outcos Xovrrov ' kot' oXiyov EKEivous e!s tt|v dXT)9ivriv dvaydyr) SEOTTiTa tou uiou Kai B 247 
ttiv yvcoaiv tt)v TTEpi tou Trcrrpos. aurr) Tfjs ETricrToXfis f\ UTroOEais Kai 5id toutt|v 3 

25 ttiv aiTiav outcos iypavf/E Kai outos, 61a tous outcos dvaicrxuvTcos 9EXt)aavTas HETaOEivai 
ttiv Tfjs dXT)6Eias Tricrnv. 

Ti toivuv 6|jioiov f\ 'Apsiou aipEais Kai f) Aiovuaiou Sidvoia; f\ 5id ti Aiovuaios 6,1 
cos "ApEios ovoudjErai TToXXfis ouaris auTcov Tfjs 6ia90pas; 6 uev yap Tfjs KaQoXiKfis B 
EKKXTjaias SiSdcncaXos eotiv, 6 8e Kaivfjs aipEaEcos IcpEupErfis yeyovE. Kai 6 uev 'ApEios 

15 Ob diese Vertreter sabellianischer Theologie wirklich Sabellianer, d. h. von den Gedankengangen 
des SabelJius abhangig waren, ist sehr fraglich, vielmehr wird es sich urn simplices, um Kleriker handejn, 
die nichts von Philosophie und von Origenes wissen wollten, vgl. zu S. 55, 12 i6f. Zu \iip\\ivav 
ti3u ^KxAriaicov {keIvuv: Es ist gleichgilltig, ob Athanasius hier eine historische Notiz gibt oder den von 
dem alexandrinischen Bischof erhobenen und von can. 6 von Nicaea bestatigten Anspruch auf die 
Suprematie in Libyen ausdriickt. Auf jeden Fall ist diese Stelle der beste Kommentar zu Can. 6. Vgl. 
zuletzt K. Miiller, Abh. d. PreuB. Akad. d. Wiss. Phi]. -hist. Kl. 1922, 3 S. 18 ff. M. laflt sich diese 
Notiz entgehen 19 D. i. der zur Diskussion stehende Brief an Euphranor und Ammon 

BKP REF WV a z (bis Z. 10, dann 14 ev — 50, 14 Tuyx°^ vouo ' 1 = Mig 11 ^ PG 130, 492 D — 493 C) 

1 ekSeueyo; E I EypavfEV — 2 u6vr|v > P 2 ii6vnv tqcuttiv — WV a z 5 e5ei — 7 ciXT)6Eiav] 

TTCJ5 Ta; oAAas d9EiTes orrrEpiaKETrrco? l5^X 0VTal Tf^s uiaj V ti Kaivov z | e6ei] eI 8e W | otOtous] 
aurou W | hrayEi W 6 Xe^eiSio uev] Slot W 8 TnoTTyTa W | ueuu«31t' W | ocut6v] ocutco 

WV z S oti — 9 ektiAAei > WV z 11 o-uyypduuaaiv BK 12 TrpoaipECTECOs] TrpoKEiuEvris alpEOECOj 
WV I etteiSi 1 )] ette! W 13 ti' > V I r|uas + eItteiv WV a 14 a. Rd. : ctpXT) Tfis errroXoy(fas> 
TTEpi ttj; rrri(oToXfi5) tou Aiovuct(iou) W von jg. Hd. ? 15 Ernvoiais] KCtKOvolaij WV a z 

16 U0.8OV + 4 V 16 uEpiuvav + Kai WVaz 18 Kai > a | f\aifio\>v] 5iETE9r|CTav z | 
Tf|v -f Rasur ca. 9 Buchst. W 18/19 dvafSsiav] daE^Eiav V 19 tt|v > Wz 21 outou > 
WV z I outco; > V z I outos outcos ~ a I outos + 6K 22 TTEiaEi RE 23 Els]Trpos z I dAr|8ivf|v 
dvaydyri] dAri6fi dvdyT) WV* dcAriQfi Ivayayrj V c z | uiou] Xoyou WV z ypiorou a 24 Kai > 
WV a z 27 ouoiov -7- Ixei V 28 "ApEios 6voudjETai] 'ApEiavos vouijETai WV z | carrcov] 
auTCj a 29 Kaivfjs] kevtjs z 

Athanasius II. 7 50 De sententia Dionysii 6, I — 7,3. 

tt^v iSiav KOKo8o£iav ektiQehevos IpyayE GaAiav ekte6t|Auuevois Kai yeAoiois f\Qzm Korrd 
tov AiyuTrnov ZcoacnT|V, 6 8e Aiovuaios eypav^E uev Kai dAAas ETrierroAds, dnreXoyTiacrro 

2 8e Kai TTEpi cov uttcottteu6t| Kai E9avT| (ppovcov 6p6cos. ei \iev ouv evavria eoutco ypd- 
9EI, pf) IXKETCoaav aurov irpos eoutous, ou yap d^ioTriaTOS koto touto. eI 5e ypdvyas 
ttiv Trpos 'Amjcoviov tmaTo7d]v vttcottteu6t| Kai dTTEAoyriaaTO ©EparTrEucov to TrpcoTa 5 
drroAoyr|aaiiEv6s te ou nETa(3E(lAr|Tai, BfjAov dv e!t|, oti Kai to UTro-rrrEuOEVTa kot'oiko- 

3 voniav EpyavyEV. ou 6e! 8e to kot' oiKOvotiiav ypa90HEva Kai yivonEva touto Ka- 
C kotpottcos SexEoBai Kai eis tt|v tSiav eAkeiv ekootov pouArjaiv. Kai yap Kai laTpos ttoA- 

Actkis Ta SoKouvrd ticti \ri\ tlvai KOTdAAr)Aa TaOra tols uttokeihevois Tpaunaaiv, cos oI8ev 
outos, ImTiSTiaiv ou6ev rrspov f\ upo; tt|V OyiEiav §xcov tov okottov. Kai BiSaaKcxAou 10 
6e <ppovi'|iou TpoTro? outos Trpos Ta Twv SiSaoKOHEVcov fi6T| 8iaTi0Ecx9ai Kai AaAEiv, ecos 
dv outous eis tt|V 666v Tfjs teAeiottytos UETaydyrj. 
7,1 Ei 8e oti lidvov eypavyev outcos 6 naKapitTis, arndovrai aurov (ai yap twv 'ApEia- 

vdov UTTEp aCrrou Trpo9daEis aiTiai kot' aurou Tuyxdvouai), ti Troi-qaouCTiv ockouovtes 
Kai tcov pEyaAcov Kai uaKapicov cnrocrroAcov £v Tats FIpd^Eai, tou uev TTFrpou AEyovTOS" is 
D »dv6pES MapariATTai, dKouacrrE tous Aoyous toutous. 'It|ctouv tov Narjcopalov, dvSpa 
caToSESEiyuEVov crrro tou 6eou els vnas SuvdiiEcji Kai TEpacn Kai 0T|UEiois, ols ETroiT|CTEV 6 
M 489 A 6eos Si' auTOU ' ev HEacp uikov, Ka9d>s oISote, toOtov ttj cbpianEvrj pouArj Kai -trpo- 
yvciiCTEi tou Qeou ekSotov 6id x £l P°S dvoiioov TrpocnTT)§avTES dveiXarE«, Kai TrdAiv »ev 
tco ovonarn 'Ir)aou XpicrroO tou Najcopafou, ov uijeIs Earaupcbaa-ni, 6v 6 6eos f|y£ip£v 20 

2 EK VEKpCOV, EV TOUTCp OUTOS TTapEOTTlKEV EVCOTTIOV U|JCOV UylT)S«' TOU Se TTauAOU e£t|- 

youuEvou ev 'AvrioxEia Tfjs FFiaiSias, oti »|j£TaoTTiCTas 6 Seos tov ZaouA fiyEipE tov AauiS 

B 248 eIs |3aaiAEa, op Kai eItte napTuptjaas - Eupov AauiS tov tou 'lEaaai ' dvSpa koto ttiv 

KapSiav nou, os TroiyiaEi to ©EAriuaTd nou ■ toutou 6 Geos drrro tou orrEppaTos kot' ETray- 

3 yEAiav fiyayE tco 'Iapaf)A acoTfipa 'It)ctoOv«, Kai TrdXiv tv tots *A9f|vais" »tous hev 26 
B ouv xpovous Tfjs dyvoias UTTEpiScov 6 6eos to vuv TrapayyEXAEi toTs dvGpcoTrois, ttovtos 

TravTaxou liETavoEiv, koSoti eott|ctev f)HEpav, ev § ijeAAei Kpiveiv tt|v oIkouhevtiv ev Sikoio- 
ctuvt|, lv dvSpi cL copiaE, Triariv Trapaaxwv iraaiv, dvacrrT)CTas aurov Ik VEKpcov« - f\ Zte- 

1 Zu Arius Thaleia vgl. oben S. 13, 29 Komm. Die Namensform Zcoaarris ebenso Athanasius de syn. 15 
(Migne 26, 705 C) und auch einige Hss. in or. I. c. Arianos 2. 4. Zcot66tis bei Suidas s. v. 5 Ammonius 

= Amnion Bischof von Berenike (Pentapolis) bei Euseb h. e. VII 26, 1 (700, 14 Schwartz). Hier ist kaum 
ein anderer Brief an A. gemeint als der, der sonst immer an Ammonius und Euphranor adressiert ist 
16 Act. 2,22 — 23 I9f. Act. 4, 10 22 Act. 13,22.23 25 Act. 17,30—31 

BKP REF WV a s (ab 24 6s ttou ! |<T£i) z (bis 14 TuyxAvouai) 7 ou 6eI — 12 uETaydyrj = Severus 

Antiochenus, liber contra impium Grammaticum or. Ill 22; CSCO Syri IV 6 textus hrsg. v. J. Lebon 
S. 8, 23 — 9, 2 (= Sev.) 

1 ISiav] olKtfav a | GaAfav] GaAslav a Alav WV z vgl. meine Untersuchungen S. 117 zu ep. ad episc. 
Aeg. 7 (B 112, 16 = Migne 25, 553 A) wo a s fur GoAlav ttoioucm lesen: Bfav ttoioOcm Xlav | tKTE9r|- 
Xuhhevois V a 2 tov] ttiv P | Zcoo-crrnv] Zcot66t|v FV z SiotcVtiv W | 6e] uevtoi WV z | uiv > 
WV z 3 TTEpl] Si' a 4 auTOUS V 5 'Auuuvav WV z | inrcoTrrEuOri > a 6 ueteBeBXtito V 

7 ypaqiEVTo: P 7/8 KctKOTinrcos V 8 ekckttov e\keiv ^ E | EKaarov] kctktiv Sev. | Kal3 > E Sev. 
9 ufi > WV z I eIvoi Tialv — z | dxcrrci^AnAa V z 10 uttot19tio-iv BK | uyeiav PWV a z | 

Ixov BK 11 Se > Sev. | TpoiTOs] okottos Sev. ? da hier dasselbe syrische Wort stent wie vorher bei 
ctkottov I Trpoj T<i] toTs V I t|6t|] fi9ECTi V 14 Tvyx'ivouo'i] ysyovaCTi WV z 15 ueydAojv 

Kai > K 16 Najipalov P 17 tou > V | uucts] fiua; Va 18 61' outoO 6 9eo$ ~ WV a | 

Onobv] i)\iG)V WV a | Ko6cbs + aurol W, + Kai carroi V 19 tou > BK | x E 'P" v ^^ a I 

dvoucov + AoBovtes V I dvEiXETE KFV a 20 Najlpalou P 21 uuuv] T)uSv a 

23 BaciXEa E C V C BaCTiXEiav E*V* | i] 6W | avBpa > WV 24 ttoitictei + TrdvTa WV a s 

26 ouv > F I ayvolct; + uucov a s | uTrepiScov] TrapiScbv V | TrapayyEAXEi] drrcryyEAAEi 
REFW a s j Trdvras] Tracri V 27 Kplvai WV 28 f\ > V Rasur W De sententm Dionysii 7, 3 — 9, 1. 5^ 

mdvou toO nEyaXoiidpTupos, otocv Xeyt|' »l8ou 0Ecopob tous oupavous 8rr|voiyuEvous Kai 
tov uiov toO dv6pcb-rTou ek 8e£icov EOTWTa toO 6eou«; copa yap Aonrov outous otto- 4 
epaauvEOuai Kai AsyEiv (ouSev yap aureus octoAhtitov), Sti Kai auToi oi dTroaToAoi to 
'ApEiou E9p6vouv - dvOpwrrov yap enro NcrjapET Kai ttoutitov tov Xpiarov dnrayyEA- 

5 Aouaiv. 

'Ekeivcov toivuv TOiauTa (pavra30iiEVcov, dp' etteiSti tois pt||iaai toutoij EXpt|aavTO, 8,1 
povov dvOpcoTrov f|8Eiaav tov Xpiarov oi dTroaroAoi Kai ttAeov ouSev; \it\ yEvoiTO - ow C 
Icttiv ou6e eis voOv ttote toOto AapEiv, dAAd Kai touto ci>s »dpxiTEKT0VES ao(poi« Kai 
»oiKovouoi uuarripicov 6eo0« TrETroif|Kaai Kai tt)v arriocv ixouaiv Ev/Aoyov. ETTEiSf} 2 

10 yap oi tote 'louSaioi ttAovtiOevtes te Kai TrAavT|aavTES "EAAr|vas evojiijov tov Xpiarov 
yiAov dvOpcoiTov novov ek OTfEpiiaTOS AauiS IpxEaSai Ka9' 6noioTTiTa tcov ek tou AauiS 
dAAcov yEvonEvcov tekvcov, oute 6e 0e6v outov ouSe oti 6 Aoyoj adp£ EyEVEro ETfiarEuov, 
toutou eveko \iera TroAArjs ifis oweo-ews ol naKdpioi dTroaroAoi id dvupcb-rnva toO ctco- 
Tfipos irpcoTov E^TiyoOvro Tots 'IouSaiois, !v' oAcos TreiaavTES outous ek tcov 9aivouEvcov 

15 Kai ' yEvonEvoov ormEicov eAttAuuevoci tov Xpiarov Aoittov Kai Eis thv Trspi Tfjs 6e6tt|tos M492 A 
aurou ttiotiv aurous dvaydycoai Seikvuvtes, oti to yEVoiiEva Epya ouk eotiv dv6pcbTrou, 
dAAd 6eou. oueAei TTrrpos 6 AEycov dvSpa tto6t|t6v tov Xpiarov eu&us auvfiTrTEV 3 
»outos dpxT|y6s Tfjs jcofis ecttiv«, ev 5e tco EuayyEAiw 6|joAoyEr »au eI 6 Xpicrros, 6 
uios tou 6eou tou jcovtos«, ev 6e -rfj EmaToAfj 9-qaiv aurov ErrioKOTrov yvxcov Ka ' Kupiov 

20 eoutou te Kai dyyEAcov Kai SuvdtiEcov Elvai. TrdAiv te TTaOAos 6 AEycov dvSpa ek orrEp- 4 
HOTos AauiS Elvai tov Xpiarov, ouros etteoteAAev 'Eppaiois \ikv- »os uv dTrauyaana 
Tfjs 56£r)s Kai x a pc cKT 'np THS UTrooTaaEcos outou«, OiAiTrnT|aiois Se - »os ev noptpri Qeou 
Crrrapxcov oux dpTrayiiov f|yT)aaro to Elvai Taa ©Ecp«. to 6e AsyEiv dpxriyov Tfjs jcofis b 
Kai uiov tou 0eou Kai dTrauyaaua Kai xopaKT^pa Kai Taa 6ew Kai Kupiov Kai ETriaKOTrov 

25 14VXUV ti dv eit| ETEpov f| oti ev acotiOTi Aoyoj fiv 6eou, 61' ou Ta Trdvra EyEVEro, Kai 
eotiv dSiaipETOS tou Trarpos, cbs ectti to dTrauyaatia Tfpos to 9035; ' B 249 

Kai Aiovuctios toivuv irapd tcov dTroaroAcov touto liaGcbv TrETroiriKEv. etteiSti yap 91 
ElpTfEv f\ ZoPeAAiou aipEais, f)vayKdCT&ri ttiv toiouttiv, KaQd TrpoErrrov, EmaroAriv ypdyai 

1 Act. 7, 56 8 I. Cor. 3, 10 9 I. Cor. 4, 1 12 Vgl. Joh. 1, 14 18 Act. 3, 15; 
Mt. 16,16 19 Vgl. I. Ptr. 2,25; 1,3; 3,22 21 Vgl. Rm. 1,3; Heb. 1,3 22 Phil. 2,6 

25 Vgl. Joh. 1,3; I. Cor. 8,6 28 Vgl. oben S. 49, 18 ff. 

BKP REF WV a s z (ab 2 copa — 52, 24 Xoyou = Migne PG 130, 493 C — 497 A) 2 (Spa — 

26 9&S = Severus Antiochenus, Refutatio tomi Juliani p. 132, 9 fl. (:= Sev.), in: Severi Antiiulianistica 
ed. A. Sanda; pars prima, Beyruth 1931 6 ap* — 26 = Cramer, Catenae t. III. Acta apost. 
(Oxford 1844) S. 39, 1 — 28 (= Cat.). Der Text des Cod. Coisl. gr. 25 ist gut 

1 ZTEipdvou + te WV I tieyaXoudp-rupos] iiEydAou udpTupos PR | dvEcoytiEvous V i"|V6coyu£vous W 

2 EcrcoTa ek 5e§icSv — WV I yap > z | Aoiirow > V | avrous Xoittov — W [ avrous -j- Kai vuv 
REF as 4 ydp -f- outov BKP | Najapd RE 4/5 KaTayyEAAouuiv WV z 6 to(vuv + 
Ta WV z [ ette'i WV z 7 tov Xpiarow rjSEiaav -~ E | Kai] f\ W | ouSev] ut|8ei> W z | 
7 ouk — 8 XapEiu > z 8 touto (to s) XoPeTv ttote — WV a s Cat. toOto ttote AaflElv — F 
9 iiuoTTipicov -f- tou REF a s | tuv toO 6eou nuoTTiplcjv ~- a 10 te > WV a s z Cat. 12 6e] 
ydp WV z Cat. Sev. | ovjSe] oufl' a s | 6 > BKPRE 13/14 TTpcoTOV tou crcoTfjpos ^^ WV z Cat. 
14 EfnyoOvTO TTpUTOV — BK 15 Kai yEVOUEVCOV > P | TTEpl > V I TTJS TTEpl ~ W I ttis > E s 
16 outou > WV Sev. | outous ttiotiv — WV | outous > z Cat. | dvdycoo-1 E Cat. Sev. 
Evaydycoai v z dydycoai s 18 tbnoXoyEi a s | 6 1 > F 20 dy/EAcov Kai 8uvdu£cov ~ E | 
te 1 ] 6e a Sev. | te : + 6 WV z Cat. 21 Xpiordv] ulov Sev. | o0to$] outcos Sev. | 'Eppalois] 
'louSaioi; Fs 22 B6£ris -|- tou irarpos F 23 Tfjs > BKPRa Cat. 24 tou > a | tou 

6EOU > WV Z I ICTOV Z 25 ETEpOV dv ElTl ~- Z I aciuOTI + ^CtI Z I fjv] GJV Z 26 TTCCTpOS 

-j- Kai s 28 ElpiTEv] f|Kua3£v WV z | Ka6d TrpOEmov tt|V toiouttiv >~ WV z 

7* 52 De sententia Dionysii 9, 1-4. 

Kod Tot dvSpwrrivojg Kai euteAgos TTEpi tou acoTfjpos Eiprmeva piyoci kqct' aurcov, iva toutous 
drrroCTxoiviaas 5id xa dvupco-mva tou \it\ Myeiv ulov elvai tov TraTEpa EUKoAcoTEpav 
ccOtois KaracTKEudari tt}v iTEpi Tfjs 6eott|tos tou uiou SiSaoKaAiav, otov outov ev toIs 
aXAaij ETriaToAaTs otto tuv ypacpcov Myr) Aoyov, aocpiav, Suvauiv, drrptSa Kai dTrauyaa- 

2 \ia tou Trcn-pos. ev youv TaTs ETnaToAais rfis onroAoyias TOiauTa Aiycov -rrappriaid- 5 
3ETai ev Tfi TriaTEi Kai -rfj eis Xpiarov EuaEpiEia. worrep ouv ou Ka-rr|yopr|TEoi 01 d-rrooToAoi 

C 8id TCt dvOpob-mva priuaTa TTEpi tou xupiou (Kai yap dv0pcoTros yeyovEv 6 Kupios), dAAd 
Kai |jaAAov 6au|jaTos a^ioi 6id tt|v otKOVOniav Kai tt|V ev Kaipco SiSaoKaAiav, outcos ouk 
'ApEiavos 6 Aiovuaios Sid tt|v Trpos EGcppdvopa Kai 'Auncoviov Kara ZaflEAAiou ETno-roAr|v. 
£i yap Kai totteivoIs EXprjaaTO Aoyoij Kai TrapaSEiyuaaiv, aAV Ik tcov EuayyEAicov iarl 10 
Kai Taura, Kai Trpocpaaiv exei toutcov ttt,v tou acoTfipos IvaapKov Trapouaiav, 81' f|v Kai 

3 Taura Kai to 6iioia yEyporrrrai. Kai yap uorrEp Aoyos lari tou 8eou, outcos heto 
m 49J A Taura »6 Aoyos adp£ EyEVEro«, Kai »£v ' dpxfi Hev f\v 6 Aoyos«, f] 8e TrapuEvos ett! 

auvTEAEig tcov aicovcov ev yaorpi ectxe Kai yEyovev 6 Kupios dvOpco-rros. Kai eIs \itv eotiv 
6 l£ diicpoTEpcov oTjuaivouEvos (»6 yap Aoyos ffdp^ EyEVETO«) , to Se Trepi Tfjs 6eott]tos is 
outou Kai Tfjs Evav0pcoTrT|CTECos EtpTiiiEva pf)naTO iSiav Kai KardAAr]Aov exei "rrpos EKaorov 

4 tuv AEyonevcov T-qv EpuTTVEiav. Kal 6 to dvQpcb-rriva tou Aoyou ypdcpcov o!8e Kai to 
TTEpi Tfjs 0e6tt)tos outou Kai 6 TTEpi t^s 6eott)tos E^T)youiiEvos ouk dyvoEi to I5ia Tfis 
EvaapKou Trapouaias aurou, dAA' ekootov cos ETTicrrT||jcov Kai Sokihos TpaTrejiTTis 5ia- 
Kpivwv kot' 6p06v Tfjs EuaEpeias (3a6iEiTai. ote youv aurov KAaiovra AEyEi, oISev 6ti 20 
dvOpcoTros yEvoiiEvo? 6 Kupios Sevkvuch to uev KAaiew tou dvQpcoTrivou, Eyeipei 8e Adjapov 

B cos ©eoSi Kai TTEivcovTa ijiev outov Kai Sn^covTa oI8e aconariKcos, Oeikcos 8e ypP T< *'Z ov ~ ra 
orrro ttevte dpTcov TrevTOKiaxiAious, Kai keihevov hev oT8ev ev nvriueico aw|ia dvdpcoTrivov, 
eyEiponEvov 8e cos ©e°u cicopa Trap' outou tou Aoyou. 

4 Vgl. unten S. 57, 2. 4. 18 12 Vgl. Joh. 1, 1 13 Joh. 1, 14; 1, 1 14 Mt. 1, 23 (= Jes. 

7, 14) 15 Joh. 1, 14 17ft. Vgl. Athan. de decretis 10, 6 (9, 278.) 19 Zu Sokiiios tpccttejIttis 

ein oft uberliefertes Agraphon, zuerst bei Clemens Alex. Strom. I 28; 177, 2 (II 109, 13) 20 Statt 

vieler Stellen bei Athanasius vgl. de decretis 14, 3 und or. III. c. Arian. 41. Die letzte Stelle wird wie 
die obenstehende vom Florileg und der Athanasiuskatene exzerpiert 

BKP REF WV a s z (bis 24 Aoyou) 10 e1 yap — 20 paSietTai = Z f , in Florileg II 34 des Cod. 

Vatic, gr. 1431 f. 310 ff. (hrsg. v. E. Schwartz, Abh. d. bayer. Akad. d. Wiss. philos.-philol. u. hist. Kl. 
32, 6 S. 38) 15 to 8e TTEpi — 24 Xoyou = S S 1 , in Athanasiuskatene des Cod. Laur. IV 23 

nr. 51 (hrsg. v. E. Schwartz, Sitzber. d. bayer. Akad. d. Wiss. philos.-philol. u. hist. Kl. 1924, 6 S. 16) 
20 ote — 24 Xoyou = Z f , in Florileg II 23 des Cod. Vatic, gr. 1431 (S. 36 Schwartz) 

1 evteAcos Kal avBpcoTTivcos — WV z | Elpr|UEva TTEpi tou acoTfipos kot' outuv pivfai — z | toutou;] 
T0O5 toioutouj WV z toutoi; s 2 61a tcov dvSpcoirlvcov V | eukoAcotepov WV z 5 youv] 

yap z 6 eIs] eIs tov a Trpo$ K | KOTT|yopr|TEOi] Ka-rnyopoOiTai WV z | ol ctttootoXoi ou 

KcrrriyopoOirrai ~ z 7 tou > s [ Kai yap — Kupios > z 8 Kai 1 > a s | a§ioi -j- &a\ z 

9 6 > WV z I 81a tt]v > WV z I Eu9pdvcopa WV | Kai] r| WV | 'Aiiucovav WV z | hri- 
otoAtiv] ettiotoXtiv ypdcpcov W z ypdcpcov EtTioroAriv V n f|v] 6v R 12 Kai 1 > R | yap > Z r | 
tm'i tou 8eo0] 6eo0 eotiv V 13 EyEVETO -J- xal eoktivcoctev ev T|niv WV z = Joh. 1, 14 | Kal — 

15 EyEVETO a. Rd. nachgetragen W 14 yaorpi] aapKi a | dv6pcoiT05 6 Kupios — z 15 6 1 doppelt 

E, > z I EyEvrro -7- Kal Ictktivcooev tv riiilv WV z 16 airroO] XpioroO ©S 1 | 1% > E | 

EvavepcoiniaEcos] dv6pcoTTOTT|TOS ®S" I (irmarra > ©5' | exei Kal KarrdAAnAov ~ K 17 tcov Aeyo- 

uevcov] AEyouEva a | tt|v EpMT|VEiav] aT||iaaiav z | tou Aoyou] aCrroO ©5 1 18 Kai 6 TTEpi Tfi; 6e6tt|TOS 

> Ss> 19 EvodpKou] ev aapKl BK | IvadpKou Trapouoias otCrrou] aapKos Si 1 | dAA' + C05 P | 
EKaoros Z f 20 kot' 6p66v ttjs EUOEpEia?] tt;v euoePeiov WV z | 6p66v] 6p9fiv F | youv] 
oOv Z f ©S 1 I Aeyri W 21 yEvouEvos 6 Kupios] eotiv Kal ©5 1 | Sei'kvuoi + oti ©5 1 I tou dv- 
epco-irivou] dvSpcoTTOu WV z dv6pcbirou IotIv Si 1 | dvepco-rrivou 4- acbuaTOs Z f vgl. Z. 23 22 outov 

> z ©5' 23 otto] ek Z f I uev > Z f I ev uvtiheico oI6ev -~ Z f ©5" I uvriHEico + cos WV z I 
ocoua -J- 90poOirra V 24 tou > a | Xoyou -f- oO Kai ysyovs adp§ WV z Z f De sententia Dionysii 10, 1-5. 53 

Taura Kai Aiovucnos 5i5daKcov ev uev ttj Trpos Eu9pdvopa Kai 'Awkoviov ETrioToAf] 10,1 
TTEpi twv dvOpco-rrivcos EiprmEvcov TTEpi toO acoTfjpos 5id ZoPeAAiov ' lypavfev (dvSpco- B 250 
ttivcos yap eotiv EiprmEva TTEpi auToO to »Eyoo f| d|iTTEAos, 6 Ttcrrnp 6 y£copyos« Kai to 
»ttiot6v ovra t6j Troif|aavTi aur6v« Kai to »EKTiaE« Kai »Toaourco KpEi-rrcov yEvo^Evos 

5 tuv dyyEAcov«), ouk fiyvoEi 6e to »Eyd> ev tco TraTpi Kai 6 Trarfip ev euo'i« Kai to »6 ehe 
EcopaKcbs EcbpaKE tov TraTEpa«. Taura yap auTov iv Tais dAAais ETnaroAais §yvG0|JEV 2 
ypdvuavTa - Kai yap kokei touto ypdqjcov ehvt||i6veuo"e tuv dv&pcoTrivcov tou Kupiou. C 
gjottep yap »ev uop<prj 0eoO cov oux dpTraynov riyriaaTO to Elvai Taa Sew, dAA' eoutov 
ekevgocte (Jiop<pTiv SouAou Aa|3Gbv« Kai »TrAouai05 gov km&yejoe 5i' f||jas«, outgos ovtgov 

io uv^tiAwv Kai TrAouaicov tuv TTEpi ttjs ©e6ti-|tos outou Aoycov Eiai Kai ai TTEpi -rfjs ivadpKou 
irapouaias auroO TaTTEivai Kai -rrrcoxai Ae^eis. oti 6e dvOpcoTrivGOs Eipr|Tai touto 3 
TTEpi tou rjcoTfjpos, okotteTv evteOSev Trpoaf)KEr 6 |iEV yEcopyos £evo$ eot'i kot' ouaiav 
tti5 duTTEAou, to 5e KArinora 6|ioouaia Kai auyyEvfi Kai dSiaipETa Tfis dtnrEAou TuyxdvEi 
ovra Kai uiav exei Kai tt|v auTf)v yEVEaiv touto te Kai f| duTTEAos. eoti 5e, d>s eIttev 6 D 

is Kupios, »aur6s f) duTTEAos, f]HEis to KArmaTa«. si \ihv ouv ouoouoros eotiv fjiilv 6 uios 4 
Kai tt|v ' auTf)v f)|iiv §xei yEVEorv, Iotgo koto touto Kai 6 uios aAAoTpios kot' ouaiav M496A 
toO TTOTpoj, cboTTEp Kai T) dpTTEAos tou yEcopyou, e! 6e dAAos ioriv 6 uios Trap' 6 iapEV 
finEis, kockeivos pev Aoyos tou Trorrpos, f|UEis 6e ek yfjs ysyovanEV Kai tou 'ASdp eoijev 
iKyovoi, ouk 69E1AEI to pT)Tov eIs tt)v ©EOTTiTa dva(pEpEa6ai jou Aoyou, dAAd Aoittov eIs 

20Tr)v dv6pcoTrivT|v aurou Trapouafav, i-nxi Kai outgos eipT)Kev 6 acoTTip - ȣycb f) outteAos, 
ujjleIs to KAriiJiorra, 6 Trarfip 6 yEcopyos«. fmeis yap tou Kupiou Kara to awpa auyyEVEis 5 
ectUEV Kai auros 81a touto eIttev »dTroyyeX6o to ovond aou toTs d6EA90is uou«. Kai 
woTTEp eotI to KArinoTa 6|joouaia Tfis dniTEAou Kai e^ aurfis, outws Kai f]HEls opoyEvfi 
to acouara exovtes to acouan tou Kupiou ek tou TrATipcbiiorros outou AaupdvonEv, kockeTvo b 

3 Joh. 15, 1 4 f. Heb. 3, 2; Prov. 8, 22; Heb. 1, 4; Heb. 3, 2; i, 4 beziehen Eustathius v. Anti- 

ochien = Ps. Athanasius, Sermo maior 67 (S. 27 Schwartz) und Athanasius auch or. II. c. Arianos 7 (Migne 
26, 160 C) und c. 1 (Migne 26, 148 A) und Prov. 8, 22 in de decretis 14, 3 (II 12, I7f.) und Eustathius 
v. Antiochien frg. 34 CavaUera auf den geschichtlichen Jesus 5 Joh. 14, 10. 9 6 Phil. 2, 7 

9 II. Cor. 8, 9 11 fi. Joh. 15, 1 wird nur von Dionys (vgl. S. 48, 22; 54, 24f.; 59, 4f.) in dem Briefe 

an Euphranor und Ammonius und von Eustathius v. Antiochien = Ps. Athanasius, sermo maior de fide 
nr. 21. 25. 76 (S. 10. 11. 30 Schwartz) auf das acoua Kupiou bezogen. Athanasius benutzt die Stelle 
nie (zu dem altesten Gebrauch vgl. Tertullian adv. Praxeam 25; CSEL 47, 276, 14; u. Novatian c. 28 
S. 103, 8 Fausset). Den extremen Arianem gait das Wort als Schriftbeweis fur die absolute Inferioritat 
des Sohnes: Basilius c. Eunomium IV 3 (I 291 B Gamier); Ps. Athanasius, disputatio c. Arium 31 
15 Joh. 15, 5 20 Joh. 15, 5. 1 22 Ps. 2i, 23 24 Vgl. Joh. i, 16 

BKP REF WV a s z (ab 126 uev — 22 uou = Migne PG 130, 497 A — C) 8 cSottep — 11 Xi^eis = Z f , 

in Florileg II 18 des Cod. Vatic, gr. 1431 (S.35 Schwartz) 20 Eyco — 54, 2 aarriipoj = Thdt, Theodoret 
Eranistes I (IV 58 Schultze), ferner = @5 2 , Athanasiuskatene 52 (S. 17 Schwartz) \: - 

1 TauTa + 5e P | Kai' + 6 a s | 6i8doKcov + IXryEv W | uev > V | ttj jiev ~ E | 
Eu<fpctvcopa WV [ 'Auucovav WV 2 ElprinEvcov] AEyoyEvcov a | Eypa9Ev WV 3 SuttsAos + Kai s, 
-r OueI; Ta KXruaara WV 4 oira -J- dpxiEpea WV | Kal : -1- to WV 5 6 2 > R 6 EcopaKcb; 
^ue ~- WV I outov > V 7 ypdipcov toOto — a 8 cjorrEp yap] 6s Z f | tiv] <Sv 6 Kiipios 

WV a s uTrapxoJv Z f | to > W 10 al > VZ f | TTEpi] ilrrro W 11 outoO Trapouaias ~ WV s [ 

Xe^Eis WV a s Z f 8iaAEf;Eis BKP REF I oti — 12 7Tpoaf|K£i] Trpoar|KEi ouv kv TarCrrat; okotteIw oti 
dv9pcoTrivcos Eipr|VTai Otto toO CTCOTfjpos — V | Eipr|irrai WV 12 TTEpi] urro W [ JitevQev] 

ev Tcarrais WV [ kot' ouoiav Joti — BK 13 -rvyxdvEi ovra] Tuyxdvouai W z 14 §xoucn 

W z I TauTa] Ta avra WV aura z | 6e doppelt B 15 fiulv i<n\v ~* EWV a z 17 SAAo z 

18 f)uEis ect^ev ~- a 19 tyyovoi Wa | ofEfXEl + 6e s | Aoyou] XpioroO WV z 21 TrorrTip + 
uou F Thdt. I yscopyos + eotiv Thdt. | acoua] dvepuTrivov aurou z vgl. S. 54, 2 22 drrrayyEAcS] 
8irryT|CT0uai WV z 23 eoti] Eiai W Thdt. | ttj duTTEXcc V | Kai 1 > WV a s Ss a 24 Td > 

WV Thdt. Si 1 I Ixovtes — 54, 1 pijav > WV ] Kupiou] XptoroO Si 3 F^ De sententia Dionysii 10,5 — 12,2. 

pi3orv exo^v eis Tqv dvacrracnv Kai tt\v acoTT|piav. 6 5e ttottip Eipi-|Tai 6 yEcopyos* outos 
yap eipydaaro 8id tou Aoyou tt|v diiTTEAov, f|Tis eari to dv6pcoTTivov toO ctcottjpos, 
Kai aCrros 8i' aurou toO Aoyou tt)v eis PaorAEiav 656v f\\iiv fiTOinaaE, Kai »ouSe1s ipxETai 
Trpos tov Kupiov, eI \ii\ 6 Trorrfip aurov Iakuctei Trpos out6v«. 
11, 1 Tqcuttiv 5e tou ptttou ttiv EpnT)VEiav ixovros &vdyKT| TTEpi ttis outcos AEyoiiEvris s 

duTTEAou ypdq>Eo6ai »Tricrr6v ovTa to TroiT|CTavTi aur6v«, Kai »toctoutcp KpEixTcov ys- 
vo^evos tcov dyyEAcov« Kai to »ektictev«. ote yap iAa(3EV ottep eIxe TrpoaeveyKETv Cnrip 
rilicov, fjv 61 toOto to ek Mapias xfis Trap0£vou awna, tote Kai EKTiaSai Kai TrETroifiCTflai 

C Kai yEysvfiaflai TTEpi ccutou yEypaTrrai • dv6pcbTrois yap dpnojouaiv ai ToiauTai Ae£eis - ' 
B251 dAAcos te ou nrrd to aabna yeyovE KpEiTTCov tcov dyyEXcov, Iva \ii] to -rrpiv eAccttcov f| 10 

2 laos outcov cpaivT)Tai. aAAa Trpos MouBaious ypdcpcov Kai Tf]V dvupcoTrivTiv toO Kupiou 
SiaKoviav avyKpivcov ttj Mcoctecos e^ticte 1 »toctoutco KpErrrcov yevoiaEvos tcov dyy£Acov« - 
»6id yap dyyiAcov 6 v6|jos eAoAt|6t|« - »8ioti 6 hev vojaos 5id Mcoctecos e866t|, f\ 8e xdpis 8id 
'ItictoO XpiaroO iyEVETO« Kai tou TrvEUiicnros f\ xopTiyia. Kai tote hev otto Adv Kai iiixpi 
BT)po"af}ee 6 vonos KOTTiyyEAAETO, vOv 8e »eIs Traaav ttiv yfjv e^fJAQEv 6 9G6yyos auTcov« « 
Kai to i&VTi tov Xpiarov TrpocTKUvouCTi Kai 6i' outou tov -rraTEpa yivcbcrKoucnv. dvOpco- 
M 497 A TTivcos dpa TTEpi tou CTCoTfjpos EKEiva yEypaTrrai Kai ouk ecttiv aAAcos. ' 
12, 1 T Ap' ouv, cos ot xP l °~r°udxoi SpuAouor, Aiovuoros to dvOpco-rnva tou uioO ypdcpcov 

Kai Aeycov oCrrcos Trornna outov eva twv dvOpwTrcov EAEyEv aurov Elvai; f| Aeycov \xt\ Elvai 
tov Aoyov ISiov ttis tou TfaTpos ouaias EcppovEi toutov ohoouotov fiuuv elvai tcov dv- 20 
OpcbiTcov; Kai \it\v oux outcos iypavfEV ev TaTs dAAais ETriaroAais, aAAd Kai 6p6cos cppovcov 
ev auTaTs cpaivETai Kai Suvorrai 81' outcov pofjaai Kara toutcov Atycov ■ ouk Etpi Tfis auTfis 

2 univ SocJTis, w ©Eoudxoi, ou8e to f)|JETEpa Trpocpaaiv 'ApEico Trapeaxev eis doEpEiav. dXAd 
Trpos "Amacova Kai Eucppdvopa Sid tous ZapEAAijovras ypdcpcov ehvt)ct6tiv tou yecopyou 
Kai ttis duTTEAou Kai tcov toioutcov cjAacov pfjTcov, iva to dvGpcoTriva tou Kupfou SEifas 25 

B TTEiCTW |xr) AEyEiv ekeivous, oti 6 TTaTT)p ecttiv 6 yevopEVos ctvGpcoTTOs. cos ydp 6 yscopyos 
ouk ecttiv djiTTEXos, outcos ouk ECTTiv 6 lv tco CTcbiiOTi yEVOjiEvos 6 TTonTip ciaX' 6 Aoyos, 
Kai 6 Aoyos 8e ev ifj duTTEAcp yevouEVOS diiTTEAos ekAti6ti Bid tt^v Trpos to KXTiiiara, drrEp 
Ictjiev fipeis, CTco|iariKT)v ovyyEVEiav. toutt) hev oOv ttj Siavoig tt|v trpos Eucppdvopa Kai 
'Auucoviov iypavfa etticttoXtiv, Trpos 8e ttiv uuuv dvai8eiav Tas ETEpas EmoroAds Tas 30 

I Zu (iijav vgl. Sap. 15, 3 3 Vgl. Joh. 6, 44 6 Heb. 3, 2; 1, 4 7 Prov. 8, 22 12 Heb. 

1, 4 13 Vgl. Heb. 2, 2; Joh. 1, 17 14 Adv usw. kein eigentliches Zitat, Redensart, um das 

ganze Reich Israel zu umschreiben; vgl. Jud. 20, 1 und otter 15 Ps. 18, 5 

BKP REF WVa s z (ab 1 4 6^ — 2 acoTfjpos = Migne PG 130, 497 C; ab 18 5p' — 55, 2 9povT|- 
ctiv = Migne PG 130,4970/0) 7 ote — ■ 9 Xi^Et; = S' 8 , Athanasiuskatene 18 (S. 9 Schwartz) 

28 fiuTTEXo; — 29 ouyytvEiav = Thdt, Theodoret, Eranistes I (IV 58 Schultze) 

i Kai -j- eI; WV Thdt. @5» | ttiv 1 > s | EipriTai > WV z 2 to dv6p6Trivov tou crcoTfjpo;] 

to KupictKov ccojia WV z Thdt. Ss 3 3 aCrros Kai — WV | fiulv 666v — a 4 avrov 2 ] eoutov a 

5 TOVTT|v] TOiaUTTIV V | ttiv > V 7 to] OTI WV 8 TO > W | Kai 1 + TO WVS' 8 | EXTlCrSai] 

EKTieEcrQai s 8E6T)iiioupyT]o-6ai S lS | Kai (4- to @ iS ) yEyEvfja6ai Kai (-J- to @ i8 ) TTETroifiaSai ~ WVS' 1 
10 KpEi-rrcov yEyove — F I f|] fj- f\ WV io/n f\ taoj] iaco$ as n outcov] aiT (!) a 12 ToaoO- 
tov a ] tqv dyyEXcov > a 13 8id ydp dyyEAcov] > W 61' <av V | x°>P'5 + Ka ' ("r ^ W) 

dXrieEta WV 14 ttv? = TTVEtnicrros WV s Trp; = Trorrpos BKPREF a | usxpi] ecos V, + 

tt|s as 15 KOTT|yEAAE W I vuv] Tavuv WV 18 oOv + oux a I vloO] XpicrroO Wz 6eo0 V 

19 outcos > a ] outov 1 + f| WV z | avrov 1 > WV z | outov eXEyev — REF a | f| Xsycov — 

20 dv6pcoTrcov > z I \ir\ Xsycov ~ E | iit|] to W > V 20 IBiov] tov diSiov WV | Tmuv > WV 
22 <paivETai] 99EyyrTai WV | toutcov Xsycov] tcov SiaBaXXovTcov V 23 \i\iiv > W z 24 Trpos + 
Usv a I 'Atiucovtov E c "Amicovav WV a s z | Eu9pdvcopa WV | ypa9cov 81a t. I ~ V s | 4iivria6T|v + Kai 
WV z 25 pT|Tcov] pT|udTcov WV' z I Kupiou] XpiaroO z 27 dpTTEXos] lv ttj duTreXco WV z | 6' > WV z 

28 dwTTEXos EKXii©T|] dv6p<OTros ekXt|9t| (> Thdt.), fitiTTEXos 6e ekXt)9t| 6 ulos (Kupios Thdt.) WV z Thdt. 

29 f|HEls iauEV ~ a | Eu9pdvcopa WV 30 'Auucovav WV z | ettiotoX^v > BKPREF a s De sentenlia Dionysii 12,2 — 13,3. 55 

Trap' E|ioO ypa9eia-as dcvriTiOTiiii, Tva yvcoaiv oi 9povi|ioi tt]v ev auTais d-rroAoyiav Kai 
ttjs kv Xpiarco iriarEcos tt)v 6p0T|v liou 9povT|CTiv. e6ei hev ouv Kai tous 'ApEiavous, 3 
EiTTEp efyov uyiaivovra tov vouv, toioutcc AoyijECTSai Kai ippovEiv TTEpi tou ETnaKCTrou, 
jnrdvTa yap EVtoTna T0I5 auvioOaiv lori Kai 6p0d toIj EupiaKOuai yvcoaiv«. etteiSti 6e 

5 \lt\ jiaOovTES tt|v Trianv Trjs KaQoXiKfis EKtcAriaias TTETTTobKaaiv eis oroipEiav Kai aoittov tov C 
vouv TTETrripcouEVOi ' vouijouaiv Elvai Kai t& 6p0d orpEpAd Kai Aeyouai to hev q>abs okotos, B 252 
to 6e okotos voi^ouctiv elvai 9035, dvayKalov Kai tcc ek tuv dAAcov etticttoAwv tou Aio- 
vuaiou -rrapa0Eo9ai Kai to amov aurcov Trpos TrAEiova Korrdyvcoaiv tuv aipETiKcov. e£ 
outcov yap Kai f|tiels uo66vtes outco TTEpi tou avSpos 9povoupEV Kai ypd9opEV. 

10 'H 6e Trpo9aais, 61' f|v Eypavye Tas aAAas ' ETnaTOAds, eotiv aurri. Aiovuaiou tou 13,1 

ETriaKOTrou |io66vros TTEpi tuv ev TTevTaTroAEi Kai 3T|Acp iris EuoepEias ypdvyavTOS, Ka6d M 5 ° oA 
TTpoElTrov, Kond tt\s aipEcrEcos XaflEAAiou tt|v Trpos Eu9pdvopa Kai 'A^coviov ImoToXriv, 
tives tcov otto ttjs EKKAT|aias dSe^cov 9povouvTES hev 6p0cos, \ii] IpcoTTiaavTES 6e outov, 
Iva Trap' outou udScoai ttcos typaxyev, dvf]A9ov Trpos ttiv 'Pcbur|V Kai KOTEipf|Kaaiv aurou 

15 Trapd Tab oiicovuucp outou Aiovuaicp tco ETTiOKOTrcp "Pcburis. Kd/<Elvos otKOuaas iypavyEV 2 
ouou Korrd te tcov Ta Za(3EAAiou So^ojovtcov Kai koto tcov 9povou\rrcov Toura, arrrEp 
Kai "ApEios Aiycov E^EpXr)6r) Tfjs EKKAT)aias, iot|v Kai Kara SidnETpov daEpEiav Elvai Aiycov 
tt|V te ZapeAAiou Kai Tf|v tcov AEyovrcov xriana Kai TroiT|na Kai yEVTiTov Elvai tov tou b 
6eou Aoyov. etteoteiae Se Kai Aiovuaicp 6riAcoaai TTEpi cov Eipr|Kacn kot' outou. Kai 3 

20 dvTEypavfiEV euOus outos Kai ETTEypavyE to pipAia EAEyxou Kai aTroAoyias. evtouQo to 

4 Prov. 8, 9 n Vgl. oben S. 49, 19; 51, 28 12 ff. Athan. de synodis 43 (Migne 26, 769 A): tivcov 

alTiacrauEvcov Trapd tco ETTiOKdircp 'Pcburis tov Tfjs 'Ata^avSpElas ETrlcrKOTrov cos XEyoirra Tro(r|ua Kai uf] 
ouoouaiov tov ulov tco Trcrrpl, f\ \iiv Kcrra "Pcb(iTiv cuvo6os f|yav&KTT|CTEV, 6 5e Tps "PcbiiT|S ETrioKOTros ttiv 
Trdirrcov yvcopTiv ypdcpei Trpos tov 6|jcbvu|jov eoutou. Schon der Vorganger des Dionys von Rom, Xystos 
II., wurde von Dionys von AJexandrien bei Euseb. h. e. VII 6 (642, 3 ff.) iiber seinen Konflikt mit 
der Gemeinde in Ptolemais untemchtet. Das ist also vor dem 6. 8. 258 geschehen. In die Zeit bis zum 
Ende der Verfolgung unter Valerian muB dann die Anklage in Rom, der Brief an Ammonius und Euphra- 
nor und die Schrift "EXcy^os Kai crrroAoyfa fallen, da diese noch in der Verbannung, also aus Kephro oder 
Kolluthion (Euseb h. e. VII 11,5.15 S. 656, 2; 660,3) wegen unten S. 59, 13 geschrieben wurde. Zur 
Zeit des Prozesses des Dionys von Alexandrien vor dem Prafekten Amilian waren ,,Bruder" aus Rom (Euseb 
h. e. VII 11, 3; S. 654, 13) in Alexandrien, wahrscheinlich doch in Sachen der dogmatischen Kontroverse. 
Briefe des Dionys an Amnion, Bischof v. Berenike, und an Euphranor und andere waren Euseb bekannt 
(h. e. VII 26, 1 ; S. 700, 13 ff.) Vgl. oben S. 49, 17 : D. schrieb mehrere Briefe in Angelegenheit des Sabellianis- 
mus. K. Miiller hat iiber die Korrespondenz des D. in Sachen der libyschen Sabellianer in Zeitschr. f. 
neut. Wiss. 24 (1925) 278 ff. gehandelt. Die Anklager sind nicht Sabellianer, sondern Orthodoxe, die 
von dem romischen Papst eine Zurechtweisung des alexandrinischen Dionys verlangten. Dean dieser 
hatte versucht, den Gemeinden mit der alexandrinischen Oberherrschaft die offizielle alexandrinische 
d. h. origenistische Theologie aufzunotigen. Gegen K. Miiller a. a. O. S. 281 19 Ein Bruchstiick 

aus dem Schreiben des Dionys von Rom ist bei Athan. de decretis 26 (22, 1 ff.) erhalten 20 Die Reste 

der Schrift des Dionys hat Feltoe gesammelt. The letters and other remains of Dionysius of Alexandria 
ed. by C. L. Feltoe. Cambridge 1904, S. 182 ff. 

BKPO (ab Z. 10) REF (nur bis Z. 9) WV a s 

1 dvcrri6r||Ji s z | Tva + Kai (+ Trepl z) tt|s ETnaroAfjs fjs BpuAelTE WV z | iv carrais tt)v otto- 
Aoylav ~ V 5 (if) > s | tt]v > BKPREF 6 TrFrrcopcouivoi WV | Kai 1 — 7 Elvai > 

WV I XEyouai > E 7 dvdyxri WV ] T d] to V | tov > BKPREF 9 Kai 1 > E 

10 In den meisten Hss. wird ein Absatz gemacht, der dem folgenden Teil der Schrift den Charakter 
eines neuen Traktates gibt. r) 6e — outt| rot in Sonderzeile B, eingeruckt K, r| — aurr| in Halb- 
unziale wie die Titel der Traktate R, ahnlich E, neuer Traktat mit der Zahl iij s 11 EvaEpeias] 

EKKAriafas P 12 Eucppavcopa WV | 'Auucovav WV 13 dSeAfol WV a s | fpovouvTES uev] 

uf| cppovoOvTES WV I 5e > WV 14 Trpos] els WV as 16 duou] voiiov a | to ZapEMtou] 

SapEAAicoWV | SofjdvTcov EWV 17 K al' > K | Kai 1 + 6 E | K al= > V | Xeycov Elvai ~ BK 

18 Kai TrolTiua > WV' | Kal3 > a s 19 6e] te WV | 6r|Xcov V 20 auros e06vs ~ P 56 D e sententia Dionysii 13,3 — 14,5. 

liucocpov IpyaoTTipiov tcov 6eou&)(cov kotovoei Kai ttcos auroi kcc6' Ioutcov tt]V aiayuvriv 
EKivriactv. Aiovuaiou yap toO EmaxoTrou 'PcbuT|s ypdyavTOS Kai Kara tcov XEyovTcov 
KTiaua Kai TToirma tov uiov toO 6eo0 SsiKVUTai \it\ vOv -rrpcoTOV dXX' fhcrraXai Trapd ttovtcov 
dvaOEuaTiauEiaa tuv ypiaroncrxcov 'ApEiavcov f) aipeais. etteito Aiovuaiou tou ettiokottou 
Tfjs 'AAe^avSpEias drrroXoyouuEvou TTEpi fjs iypayEV E-maroXfis, 9aivETai Kai outos ut|te 5 
C outcos 9povriaa5, cos auToi Xeyouai, utite oXcos tt|V 'ApEiou KOKoSo^iav EO-yriKcbs. 

14,1 Kai dpKEl uev eis teXeiov Kardyvcoaiv tuv 'ApEiavcov Kai eis crrr66Ei£iv Tfjs ctuko- 

9avrias outcov to Kai povov dTToXoyriCTacTu'ai tov Aiovuaiov Kai TTEpi cov outoi Te0puXf|- 
Kaorv. ou yap cos 91X0VEIKCOV avTEypavyEv, dXX' dTroXoyouiiEVOS TTEpi uv uttgottteu6t| • 
6 6e dTToXoyounEvos TTEpi cov KcrrriyopriBTi ti ETEpov ttoieT f| Xuei uev Tray iyKXrina UTTO- 10 
ttteuOev kot' outou, EXEyyEi 6e Kai ev TOUTCp auK09dvTas tous 'ApEionavvras; Iva 5e Kai 

B 253 e£ cov dTroXoyouiiEvos ilypayE ttXeov ataxuvOcoaiv outoi, qiEpE aoi Kai Taj ' Xe^eis outou 

2 TrapaScoviai. yvcbarj yap drrr' outcov, oti oi uev 'Apsiavoi KaK09povES elaiv, 6 Se 
Aiovuctios dXXoTpios Tfjs ekeivcov ETEpo6o£ias Eari. -rrpcoTOV uev ouv EXEyyou Kai dtTroXoyias 

D ETTEypav^EV eoutou ttiv ettiotoXtiv toOto 5e ti eotiv f| oti tous uev vfEuSouEvous IXeyxei; 15 
TTEpi 5e cov EypavfiEV drroXoyETTai Seikvus oti \it\ cos "ApEios UTTEv6r)aEv typavyev outos, 
M 501 a dXX' oti tcov dvQpcoTrivcos EtpT|HEVcov TTEpi toO Kupiou ' nvT)cr9Eis ouk fiyvoEi toutov Elvai 

3 Xoyov Kai ao9iav dSiaipETOV tou Trorrpos; etteito aiTiarai tous KOTEiTrovTas outou 
cos UT1 oXokXtjpous Xeyovras dXXd TTEpiKOTrrovTas outou tos Xe^eis Kai cos W KaXfj 
owei8tict61 dXXd TTOVT)pg XaXouvTas cos 9eXouot toutous te toutois QCTTEiKd3Ei toTs Tas tou 20 
HOKapiou cnroaToXou BiafldXXouaiv ETriaroXds. r\ 5e toioutti peu^is outou Trdvrcos otto 
9auXT)S UTToyias ocutov drroXuEi. ei yap tous TTauXou KaTEmovras ourcos fiyEiTai cos to^S 
outou KOTEiTrovras, ouSev ETEpov Ssiicwaiv f| oti Ta tou TTauXou 9povcov ourcos iypavfiEV. 

4 dniXei Kai -rrpos EKaarov tcov Otto tcov KOTTiyopcov Eip-ripEvcov dTravTcov TrdvTa to Trap' 

aUTCOV TTp09Ep6liEVa eEpOTTEUEl, Kai Za|3EXXlOV HEV EV EKEIVOIS dvaTpETTEl, EV toutois 8e 25 

B SEiKvuaiv oXoKXripov eoutou tt\v euoEpt] ttIcttiv. 9aax6vTcov toivuv EKEivcov 9povEtv 
tov Aiovuaiov 'ouk d£i i"jv 6 Qeos ttottip, ouk dei fjv 6 uios, dXX' 6 \ikv 6eos t^v X^P'S tou 
Xoyou, outos 6e 6 uios ouk fjv irpiv yEWT)6fj, dXX' fjv ttote ote ouk fjv, ou yap dlSios 

o eotiv, dXX' ucrrepov ETTiyEyovEV ', opa ttcos dnroKpivETai. Ta uev ouv TrXEiaTa tcov 
aurou ptindrcov, crrrEp f| 3T)tcov I^ETajEi f\ cruXXoyijonEvos cruvdyEi f| EpcoTcov ^Xeyxei 30 
f| tous KOTEipTiKOTas alTicfTai, TauTa TtapEis 6id to jifiKOS tcov Xoycov nova Ta Trpos tt|v 
KOTTiyopiav dvayxala TiO-qni. aTroXoyouuEvos Toivuv Trpos ekeivo ypa9Ei TaTs Xi^Eai 
Tccurais ev tco TrpcoTcp tco ETriypa90HEVCp EXEyyou Kai otTroXoyias he6' ETEpa outcos - 

20 Hieronymus contra Rufinum II 17 (II 509 Vallarsi): Athanasius episcopus sic Dionysii defendit errorem: 
apostolorum scripta similiter depravata sunt 

BKPO RE WVas 

1 tcov -f 6£onctx&2v aber exp. s | 6EOiiaxcov BKPO xpicrroudxcov RE WV a s | otCrroi] oOtoi WV 

2 'Pcoiitis > WV I Kai > KV 3 TTo(r|iia Kai KTiana — WVa s | TrpcoTcos V 4 xpicrroiidxcov > 
WV a s I t\ tcov 'ApEiavcov ~ WV 5 Tfjs > s | dnroXoyTiaayEvou s 6 aCrroi] oOtoi WV a s | 
-niv 'Aptiou oXcos ~ BKPO 7 Tfis > W 8 to > WV | Kai 2 > EWV as 9 ou] ou8e WV | 
uttcottteuSti — 10 cov > a 10 uttottteuSev EyKArma ■— REWV a s | uTTOTrreuSiv + Trap' outou, 
aber exp. B 11 o"UKO<j>avTOuvras BKas | 'ApEiavou; WV 12 drroXoyoutiEvos] ouoXoyou^Evcos 
WV I outou] auTai V 13 irapaecoiiEv W a s Trapcr8cbi!E8a V | crrr'] e§ WV | oti] cbs a 
14 TTpcoTa V 13 ETTEypavj/EV WV vgl. S. 55, 20 EypcufEV BKPORE a s | outou W | ttiv ETrioToAriv 
eoutou ~- V I tou; uev] toutous uev a s toutou; W ekeivous V 16 Se > V | EypavfEV 1 ] eypa^av E 
17 Kupiou] XpioroO WV 18 rrrEiTa + 8e V, + ko! W 19 oXoicXiipcos WV 20 6eXouo-i a 
6eXovtos s I OTTEiKdjEiv W 22 e1] koI W I tous 1 > WV 23 tou > WVas 24 dTravTcov] 
crrrdvTcov WV s 25 TrpoacjiEpouEva s | ev 1 > E 26 eoutou] outou WV | toivuv + to WV 
29 opa -r- youv W 30 fj 1 > a | f| J ] ko! V 31 koteipt)k6tos] kokcos 9POVOUVT05 WV | 
Tf)v > V 32 dvayKala > a De sententia Dionysii 15, 1-6. 57 

»O0 yap f\v 6te 6 0e6s ouk f)V Trcnf|p«. Kal toOto oI6ev ev toT; E^fjs' »aei tov 15,1 
»Xpior6v elvai, Xoyov ovra Kai 00910V Kal 8uvanw, ou yap 8fi toutcov dyovos tov 6 Geoj C 
»eTto eTTaiSoTTOiriaaro, aKK' oti |ifi Trap' Saurou 6 uios dAA' ek toO Tran-pos exei to elvai«. 
Kal uet' oAiya -rrdAiv -rrepi toO outou 9T|oiv »>dTrauyaoiaa 8e cov 900TOS di8iou< tt&vtcos 2 
6 »Kai auToj 616165 £<rnv. ovtos yap dtEi toO 9<jot6s SfJAov cos eotiv &ei to dTrauyaoiia. 
»toutco yap Kal oti 960s eoti too KarauyixjEiv voeitoi, Kai cow; ou Buvorrai \ir\ 9COT130V 
»Elvai. TrctXiv yap <la6co|jev ett! to TrapaBEiynaTa. eI eotiv fjAios, ejotiv auyr), eotiv 3 
»flHEpa - ei toioutcov ijtiSev eoti, ttoAu yE 6eT Kal TrapElvai f|Aiov. eI jiev ouv diSios 6 fjAios, 
»aTrauaro5 av f\v Kal ' f) f)ji£pa, vOv 8e (ou ydp £ariv) dp£an£vou te f|p§orro Kal Trau- B 254 

10 »ohevou -rrauErai. 6 8e y£ 0e6s atcoviov eoti 960s oute dp^duEVOV oute Afi^ov ttote. ou- d 
»koOv aicoviov TrpoKEiTai Kal ouveotiv outgo to dTrauyaaua, dvapxov Kai OEiyEVEs Trpo- 
»9aivoiJiEvov aOroO, ottep eotIv t\ Aeyouaa 0091a >Eycb f)HT|v fj TrpoasxaipE ■ koG' fiiiEpav 
»5e TiU9paiv6uTiv ev Trpooco-rrcp aurou ev ttovtI Kaip6o<«. Kai auGis ETfdyEi ijet' 6Mya 4 
TTEpl toO auToO Xeyoov ■ »6vros ouv atcoviou ' toO Trarpos alobvios 6 ulos eoti, 9005 m 504 a 

15 »ek 9C0TOS uv ovtos yap yovEcos eoti Kai tekvov. eI 8e pfi tekvov eit), ttcos Kai Tivos eTvoi 
»8uvotoi yovEuj; dXX' eIoIv 011900 Kal Eioiv ask. eIto ttoAiv TrpooriOTiai touto - 5 

»9a>TOS |iEV OUV OVTOS TOU 0EOU 6 XplOTO? EOTIV dTTOUyaOpa. TTVEUliOTOS 8E OVTOS (>TTVEU|ia 

»ydp, 9rio(v, 6 6eos<), dvaAoycos TrdXiv 6 Xpiaros otijIs AEAEKTar xxtuIs yap, 9Tiaiv, 
»eoti Tqs toO 6eou 8uvdpEcos<«. Kai ek tou Seutepou tto?uv 9T)o( - »hovos 8e 6 ulos 6 
20 »aEi ouvcov tco Trarpl Kal tou ovtos TrXripoujiEvos Kal auros eotiv cov ek tou TraTp6s«. 

1 — 19 = Feltoe 186,4 — 187,21 1 fi. So Origenes immer vgl. de princ. I 2, 9 (40, 9ff.); 2, 10 (41, 

11 ff.); IV 4, 1 (349, 6. 17; 350, 1. 18 fi.) 2 Vgl. I. Cor. 1, 24 3 Origenes de princ. I 2, 9 (40, 

9 — 1 1 ) : efficitur ergo virtus altera in sua proprietate subsistens, ut ait sermo scripturae, »vapor quidam t 
primae et ingenitae »virtutis dei«, hoc quidem quod est inde trahens; non est autera quando non 
fuerit, vgl. auch die folgenden Ausfiihrungen des Origenes 4 Sap. 7, 26 5 fi. Vgl. Origenes 

de princ. I 2, 7 (37,68.): tdeus lux est« secundum Johannem. tsplendoro ergo huius lucis est uni- 
genitus filius, ex ipso inseparabiliter velut splendor ex luce procedens et inluminans universam crea- 
turam . . . per splendorem namque quid sit lux ipsa agnoscitur et sentitur. Ebenda I 2, 4 (33, 1): est 
namque ita aeterna ac sempiterna generatio sicut splendor generatur ex luce. Vgl. Comm. in Joh. 32, 28, 
353 (474. 10); de princ. I 2, 2 (29, 11 ff.) 12 Prov. 8, 30. Vgl. Origenes de princ. I 4, 4 (67, 10); IV 

4, 1 (350, 14 ft.) 14 f. Origenes de princ. I 2, 10 (41, 11): pater non potest esse quis, si filius 

non sit 17 Joh. 4,24 18 Sap. 7,25. Vgl. Origenes de princ. I 2, 9, vor allem S. 41, 3: ex 

quo ostenditur semper fuisse vaporem istum virtutis dei, nullum habentem initium nisi ipsum deum 
19 — 20 = Feltoe 191, 10 — 12 Vgl. Origenes IV 4, 1 (350, 15 £.) 20 Zu irAripouuEvos: Theo- 

gnost frg. in cod. Marc. 502 (Hamack in Texte u. Unters. NF. 9, 3 S. 77, 11): Kal kv auTU otalv 

BKPO RE WV a s (bis Z. 18 duaA6ycos) 4 cnrctvyao-ua — 11 aEiytves, 14 ovtos oOv — 15 cov, 

17 9«t6s — 18 AEAncrai = Nicetas v. Herakleia, Catena in Joh. in Cod. Vatic, gr. 1996 fol. 78, von 
Feltoe S. 186 f. benutzt (= Cat.") 4 cnrauyao"iia — 10 TrauFrai = Cramer, Catenae in S. Pauli 

epistolas ad Tim. Tit. Philem. Hebr. Oxford 1844. S. 362, 27 — 34 10 — 20 = Cramer 304, 9 — 22 

vgl. oben S. n. Dies Zitat schlieflt fortlaufend an das Exzerpt aus de decretis an 

1 6 > BKPO RE I fjv> + 6 K 2 eIvot > BKPO | Aoyov] Wyoiv a | X6yov 6vra Kal 

CToquav] Xtyoov aoipiav Kal Xoyov V | tovtcov B c KWV toutov PO RE as 3 eIto] Ocrrepov V 

4 toO > V I cov 4- aCrros WV 5 Iotiv dnl] Iotiv dsl Kal V Kal Cat. n 6 toutco] touto 

W Cat." I toutgo yap Kal oti] 6ti yap V | too] Iv tcIj WV 7 yap] yoOv W | ectiv 1 + 6 BK | 
fiAios] rinepa Cat. n | qXios + eI aber exp. B, + dTravoTus av eiT) a, exp. ? [ eotiv r|UEpa > Cat. n 
8 toioutcov Montf . toioutov alle Hss. Cat." Comm. | ttoACi] TroXAoO V a s | 5eI B c K WV a s Cat. n 
8ii B'POR 8ri av E | Kal > WV a s Cat." 9 dTrotuorus as | fjv] Eln a | r| > Cat. n | 

yap > V I te] 6e V o06e W 10 Xfi^av s 10/11 oukouv — TrpoKEiTai > Cat." 11/12 Trpo- 

(paivouevov] TTpotpEpouEvov a TrpoyEvouEvov s 14 tou' > WV I alcovio; + Kal V 15 eTt)J f\ 

WV 17 ovtos > W I Xpioros] Kupios WV 18 aruls 1 + flvai a | AEAEKTai B (yp' a. Rd. B) 

PORE XsyETai BK a Cat." XeyETai Elvai WV vgl. a 18/19 foriv <pnol ~ K\W 19 tou j > WV a 

19/20 dEl 6 ulos ~ RE 20 civ > WV 

Athanasius II. fi 5g De sententia Dionysii i6, I — 17,2. 

16, 1 Taura ei hev duq>i(36Acos EipT)Tai, xpticcv eTxe toO ep^TiVEUovTOS, etteiSti 6e Aeukcos Kai 

B ttoaXokis iTEpi twv outgov lypavyEV, 6 hev "ApEios Tpi3ETco tous oSovtos opcov ttjv alpecnv 
aOrou KaTaoTpEqjonEvriv utto Aiovuaiou Kai okoucov, amp pfi pouAErai, AEyovros outou - 
ocei 6 0e6s TTornp fjv Kai 6 uios oux d-rrAcos diSios iariv, dXXd tou TTorpos diSiou ovtos 
2 diSios dv eit| Kai 6 uios, Kai auvEanv ccutw 6s too (porn to dTrauyaaiaa. oi 6e kocv 5 
povov uttovotictovtes Aiovuaiov to 'Apsiou cppovEiv KaraTi6Ea6coCTav ttiv TTEpi auToO 
TOiaurnv 6ua<pT|niav. Troia yap Koivcovia toutois eoti, toO \ikv 'ApEiou XEyovTOS - ouk 
fjv 6 uios irpiv yEvvr|0TJ, dXA' fjv ttote ote ouk f\v, toO 6e Aiovuaiou SiSdaKOVTOS" '6 6e 
yE ©eos alcoviov ion cpcos oute dp£d|iEvov oute Af)£6v ttote* oukouv alwviov -rrpoKEiTai 
8 Kai ouveotiv outgo to drrauyaffua, dvapxov Kai ocEiyEVES Trpocpaivo^iEvov outou;' Kai 10 
C yap Kai Trpos Tqv &AAr|v urroyiav twv AEyovroov, oti TraTEpa Asycov 6 Aiovuaios ouk 
dvopdjEi tov uiov xal ttoaiv uiov Xiycov ouk 6votia3Ei tov TrocTEpa, dXXd 6iaipEt Kai 
HOKpuvEi Kai iiEpi^Ei tov uiov drro tou Trarpos, drroKpiverai Kai SuacoTTEi toutous AEycov 
iv tu SEUTEpco pipXico - 
17,1 »Tcov utt' e^ou Aex9evtcov ovojidrcov ekootov dxcopiarov eoti Kai d6iaipErov tou is 

»ttAtictiov. uaTEpa eIttov, Kai Trpiv ETraydyco tov uiov, EOT)uava Kai toutov ev tu iron-pi- 

B 255 »ulov IrrTiyayov, eI Kai nf) Trpo£ipT)K£iv tov TraTEpa, -rrdvTcos dv ev too ulab ' TrpoEiATiTtTO. 

»dyiov TTVEUiia TrpoaE0T|Ka, aXA' dua Kai tt66ev Kai Sid tIvos f)KEV E<pT|piJoaa. oi 5e ouk 

»iaaaiv, oti ut|te drrqXXoTpicoTai Trarf)p uiou f) Trocrrip, TrpoKarapKTiKov yap eoti Tqs 

M 505 A »auvacpE(as to ovona, oute 6 uios dTrcoKiarai tou Trarpos. f\ yap TraTTip ' Trpooriyopia 20 

»8t|AoI tt)v Koivcoviav, Iv te Tals x E P°"i v outcov eoti to TTVEUua ht)te tou TrEinrovTOS ht)te 

2 »tou (pEpovTos 6uvd|iEvov OTEpEaOai. ttcos ouv 6 toutois XP^^^S T0 'S ovopaai 

»HEHEp(a6ai TauTa Kai d<pcopia6ai TravTEXws dAAriAcov oionai«; Kai ijet' 6Aiya ErrdyEi 

Mycov »outco iiev f]p.eis eis te ttiv TpidSa ttiv novdSa TrXoTuvoiiEV dSiaipETOV, Kai ttiv 

»Tpid5a TraAiv dtiEiooTov eis T-qv novdSa ouyK£9aAaiouiiE9a«. 25 

<paa\ to irAripcona rfis Oeottitos irdaTi;, oux "S frrtpou \iiv ovtos outou, tTJpa; 8e hrEioioucTis tv 
aCrrcji ttjs Seothtos, dAA' ohjtS 6t| tovtu ttjs oualas ocutou auuTTErrATipoiJEVTis Tiis e£OTr|Tos 
8 S. Vgl. S. 57, iof. 15 — 25 = Feltoe 191, 19 — 193, 4 Vgl. oben S. 57, i^i. 16 Vgl. Tertulliaa, 

adv. Praxean 10 (CSEL 47, 240, 19): atquin pater filium facit et patrem filius . . . habeat necesse est 
pater filium, ut pater sit, et filius patrem, ut filius sit. Femer vor allem : Origenesdeprinc. I 2, 10(41, 11 ff): 
quemadmodum pater non potest esse quis, si non filius non sit, neque dominus esse quis potest 
sine possessione vel servo : ita ne omnipotens quidem deus dici potest, si non sint in quos exer- 
ceat potentatum; und I 3 besonders 3,7 (60, 1 — 21) 19 Origenes de princ. I 3, 7 (60, 18 fi.): 

ex quo manifestissime designatur quod nulla est in trinitate discretio, sed hoc, quod tdonum spiritus< 
dicitur, ministratur per filium et inoperatur per deum patrem. D. denkt ebenso wie Origenes eher an 
die Wirkungen der Glieder der Trinitat als an ihre Stellung zueinander 21 Zu iv TOtis \tpaiv vgl. 

Ps. Athanasius (Eustathius v. Antiochien), expositio fidei 4 (Migne 25, 208 A): to 6e ayiov TTVEuaa 
fioTopevua ov tou Trcrrpos dil eotiv ev TaTs x E P°"' T0U ttehttovtos TrotTpos Kai toO 9£povTOS ulou 24 D. 

nimmt die Formeln des Dionys von Rom (oben de decretis 26, 3; II 22, 10) auf), interpretiert sie aber 

BKPO RE WV a 15 — 22 OTEpeaflai u. 24 outco — 25 = Johannes Damascenus (= J. D.) Itpd 

1. Buch, in: Fragmente vomicanischer Kirchenvater aus d. sacra parallela hrsg. v. Holl nr. 359. 360 (Texte 
u. Unters. NF. 5, 2 S. 146). Beide Zitate stammen aus Athanasius, wie das bei Joh. Dam. erhaltene 
Kai uet' 6Mya aus Z. 23 beweist. Auch stehen beide Stucke wie oben unmittelbar beieinander 

1 EipriTO Va I etteI W | Be > V [ Xevkcos Kai sp. nachgetr. W 3 aCrroO 1 ] EauroO WV 5 ol] eI R | 
Kdv] Kai WV 6 KaraSeaOcijcav WV a 6/7 toiouttiv irepl aCrroO ~ WV 7 6ua9rinlav] pAaa<pr|iJiiav O 
8 y6VT|9fj a y£vvr|9fivai V 9 <pc3s eotiv ~- WV | TrpoaxEiTai WV 10 avapxov -j- te BK | deiyEv- 
vts a I TTpoocpaivouEvov W TrpopEpouevov a n 6 > REWV a 16 Kal» > J. D. | tco > J. D. 

17 Kai eI ~ V J. D. iS fJKEV Efi^pnoaa] fjAQev 4or|uava WV 19 ETrnAAoTplcoTai W | fj]f| E | 
rj irarTip > WV I ydp Jori] yap exei W ex&jv V 20 6 > BKPO a | Trarrip] TraTpiKTi WV 

21 te > WV I eoti > WV 22 6uvauevcov J. D. | OTEpeaeai] OTEpETaeai WVa uarEpEicr6ai J.D. 
23 oiouai ; Kai] oietoi ; Kai a Acyei • IScotiev 6e Kai tI WV 24 TtXarvvouEv] dpu6jouEv WV De sententia Dionysii 18, 1-3. 59 

EItoc Kai oIticouevcov aurov cos iva AEyoirra tgov yEvr)Twv elvai tov uiov Kai nfi 18, 1 
6|joouaiov tw Trarpi, auros irdXiv kv \ihv tco -n-pcbTCp pi(3?ucp tous toioutous SieXeyx 61 
Aeycov »TrAf|v eyco yEVT|Tct Tiva Kai Troir|Td Tiva q)T|aas voEicreai tcov iiev toioutcov cbs 

»OCXpElOTEpCOV ££ ETTlSpOHfis eTtTOV TTapaSEiyHaTa, ETTEl UT|TE TO 9UTOV <TOUTOv) E9TIV B 

5 »tw yEcopyco ut|te tco vavTrriycp to 0x6:905. eTto T0I5 Ikvouuevois Kai Trpoa<pvEcrrepois 2 
»Ev6iETpivya Kai ttAeov SiEcjfJASov TTEpi tuv dAr|6EaTEpcov uoiKiAa TrpoaEcJEupcbv TEK|iT|pia, 
»aTrep Kai [aoi] 61' aAATis ETnaroAfis eypot^a, ev ols f|AEyc;a Kai 6 TrpocpEpouaiv £yKAT)|ja, 
»kot' e|jioO ysOSos 6v, d>s ou AEyovros tov Xpiarov ohoouctiov Elvai tco 6eco. eI yap Kai 
»to 6vo|jia toOto 9T|hi \ii\ EupT|KEvai ht)6' avEyvcoKEvai ttou tcov ayicov ypa9<lov, aAAd 

10 »yE Ta emxEipTiiJiaTot \iov Ta t£ns, a aEaicoTrr|Kaai, Tfjs 8iavoias touttis ouk onrqcSEi. Kai 
»ydp cxvOpcoTTEiav yovf^v uapE6Eur|v SfjAov cos oOaav 6uoyEvfj, 9T|aas ttcWtcos tovs yovsis 
»povov ETEpous Elvai tcov tekvcov, oti |iT) auTol eIev Ta tekvo, f) nr|TE yovsis avayKalov C 
»UTrapX£iv slvai ht|te tekvo. Kai ttiv mev ETn<rroAT)v, cos TrpoEmov, 6ia to$ TTEpiardcTEis 3 
»ouk §xco "rrpoKouiaai • eI 5' ovv, aura aoi to tote ^Tmara, naAAov Se Kai Trdoris av 

15 »ETTEH>fa to dvTiypa90v ottep av EVTropriaco, Troir|aco. oI6a 6e Kai HEjiVTiiiai TrAEtova 
»TrpoaQEis tcov ovyyEvcov 6poicbnaTa- Kai yap Kai 9irrov eIttov otto cnTEpnaTOS f\ otto 

so: eI tco TpEts elvai t&s UTroo-rdCTEis ueuEpiauevas Elvai AEyoucn, Tptis eIctIv, Kav lit) tHAcoaiv, fl Tflv felav 
TpiaSa ttovteXco; dvEArrcocrav und: 6eiotott| yap 81a toOto urrd tt)V uovdBa Kai fl Tpid; (D. bei 
Basilius, de spiritu sancto 29, 72; III 61 A Gamier = Feltoe 196, 1 ft.). Athanasius konnte sich die 
Formel Ds. nicht aneignen, da TrXaTVveiv (obwohl Tertullian apol. 21, 12 sagt: extenditur [sc. filius] ut 
lumen de lumine accensum) als photinisch gait (Photin nach Nestorius, in Coll. Palat. 23 Acta Cone. Ephes. IV 
42, 6 Schwartz; auch schon Marcell frg. 67 [197, 32]; 71 [198, 21]) und mit: eitis TrAcrnivoLLEVT|v -rf|V ouaiav 
toO 6eo0 tov ulov ^Eyot ttoieiv in Sirmium 351 (Athan. de synodis 27 nr. 6. 7; Migne 26, 737 A) verurteiJt 
wurde. Deshalb korrigieren WV irAarvvouEV in apiiojouEV 

3 — 60, 9= Feltoe 188, 3 — 190, 9 4 Zu 9UTOV vgl. oben S. 48, 22. D. hatte wahrscheinlich auf Joh. 

15, 1 Bezug genommen. 8 Zu 6^ioouctio5: die Gegner des D. wollten ohne jede begriffliche Klarung 

im einzelnen mit diesem Terminus die Irtferioritat des Sohnes ablehnen. die sie aus den AuBerungen des D. 
entnahmen. D. hat das Wort nicht gebraucht, glaubt aber durch 6uoyEVT|S u. a. sich den Terminus 
zurechtlegen zu konnen. D. versteht 6|ioouaio$ = 6uoyEVT|5, iyoiptn'is, wie Ptolemaus ep. ad Floram 
bei Epiph. haer. 33, 7, 8 (I 457, 13), vgl. Loofs, Das Nicanum, in: Festgabe fur Karl MiiUer S. 70. 6uo- 
ouaios wurde von den Origenisten auf der Synode gegen Paul v. Samosata abgelehnt; vgl. dazu Loofs, 
Paulus von Samosata S. 1478- Athanasius zitiert diese Stelle aus D. noch zweimal; wie er sich das 
6|i00U<T10<; zurechtlegte, entnehme man de decretis 20,3 — 5; A. kam nicht uber D. hinaus: das nicht 
schriftgemafle Wort 6|ioouaios soil nur jede Trennung von Gott und Logos ausschlieflen 9 (fj]\i\ d. h. 

in dem Briefe an Euphranor 13 Gemeint wieder der Brief an Euphranor, den D. wegen der Verfolgung 

nicht bei sich hat; vgl. oben S. 55, 12 Komm. 16 Die Bilder sind biblische, vgl. zu £(30 — cpvmSv Jes. 11, 1 
und Justin Dialog 86, 4 — 87, 2, zu irTiyfi vgl. Ps. 35, 10; Jer. 2, 13 (vgl. zu der Ableitung: Origenes in Matth. 
torn. XII 9; 83, 1 fl); Jer. 17, 13 s. oben de decretis 12, 2 (n, 1 ff.) und Origenes de princ. II 2 (m, 30): 

BKPO RE WV a 7 — S. 60, 4 Das Stuck auch bei Athanasius de decretis nic. 25, 4 — 5 (II 

21, 16 — 29), und de synodis 44 (Migne 26,769 B/C) 15 — S. 60, 4 = Cramer S. 362, 14 — 21 

r crt-ricouEvcov BKP crlTiajiEVtovTo" alTiaaaUEVcov REWV a ! | avrrov] aurcov RE | yEVVT|TCov W 
2 uev > a 3 Tiva Troir|Td — WV | toioutcov cbs &xpEioTEpcov] axpetoTEpcov irpoTEpov (TTpOTE- 

pcov W) WV a 4 eIttov + to WV | (tovtov) Feltoe 5 \ir\Tt — crxdifos] r| t6 0x0905 tco 

vaunTiycp, ouoia - WV | eIto] eite W 6 TrpoanTE^EVpcbv Ra TrpoaE^epEUvcov E 7 [aol] 

> de deer, de syn. | TrpoacpEpouaiv V a 9 91^1] 91101 W 9001 V | ur|5' dvEyvcoKEvai > de 

deer. I ur|5'] nr) E | ayicov] SAAcov WV 10 Ta ETrixEiprmara] uet' ETrixEiprmdrcov W urr' 

ETriXEiprmorros V | nou > W | to e£t}s, a] tcov ixBpcov, crrrep (oircp V) 0C1 WV | aTra6Eiv V c a. 
unteren Rd. dazu vermerkt: Bnoxupijouai V n yap + Kai BK | dv6pcoir(vTiv de deer. | 

6r|Xcov WV Bt)At|v a | ouoyEvels a 12 uovov > WV | fl] eI W eI 6e V aber 5e iibergeschr. | 

fl — 13 tekvo > BK 13 uTrdpyoi WV ilnrdpxov de deer. | zu tekvo wird a. Rd. vermerkt: 

dvcryxTi v H eI S'oOv] ISou youv W | eI 5'oOv, carrd ctoi to tote] criVrd Be aoi to toutti; V | 

koI > a I TrdoT|5 B c ttooiv B*K vgl. S. 21, 23 App. 15 dvTiypa90v + 9n,ui V v. sp. Hd. | 

EUTTopflo-as WV 16 Kai 3 > WV 50 De sententia Dionysii 18,3 — 19.3. 

B 256 spijris oveAOov irepov Elvai toO 66ev ipAdcrrriaE, Kai ttovtcos ekeivco Ka6EcnT|KEV ' 6|ao- 

»<pUES. Kal TTOTanov daro Trriyfis pEovra ETEpov ayfina Kai ovopxt HETEiAT|9Evai • \iT\re. 

»ydp tt)v TTTiyfiv TroTanov \it\te tov ttotouov Trnyfiv AeyecrQai Kai du90TEpa UTrdpxEiv 

M 508 A »Kai tt)v \ikv ttt\yt\v oiovEi TTOTEpa ' Elvai, tov 6e ttotouov Elvai to Ik ttjs TrTiyfjs 06wp. 

4 »dAAa touto hev Kai to TOiauTa utiSe opav yeypannEva, dAA' olovei TU9ACOTTEIV utto- 5 
»Kpivovrar tois 6e Suai pr)|iariois dauvOETOis KaOdrrEp Ai0ois naKp69EV ETnxEipouaiv 
»liE pdAAEiv dyvooOvTES ws tcov dyvoouuEvwv Kai Trpoaaywyfis ets Erriyvwaiv Beohevwv 
»ou ijovov dAAoTa -rroAAdKis, dAAd Kai UTTEvavTia TEKpripia yivrrai twv ETfi3T)TOU|iEvcov 

5 »6TiAcbnara«. ev Se tu TpiTcp fJifJAicp <pr|crr »3wfi ek 3wtis eyEvvri&r] Kai wcnTEp ttotouos 
»drr6 Trriyfis ippeuaE Kai otto 9WTOS dapEcrrou Aan-rrpov 9ws dvr|96Ti«. 10 

19, 1 Tis toutwv cckouwv ou navias Aoittov Karavvr^iCTETai twv uttovoouvtcov Aiovuaiov 

B to 'ApEiou 9povElv; ISou yap 6id toutwv 9avEpws Traaav auToO ttoteI tt|v aipeaiv 
toIs Tfjs dAT)9Eias Aoyiauols. to \xiv yap 'ouk fjv Tfpiv yEWTiOfj' Kai to 't)v ttote ote ouk 
f\v' dvaipEt tu tou dTrauydaiiOTO? Aoyw Kal Alywv, oti toutou 6 Trorrnp ouk fjv ttote 
dyovos, to 6e e£ ouk ovtwv aurwv dvaipEi ev tu AiyEiv, tov Aoyov sTvai cos ttotouov crrro 15 
Trr)yfjs Kai pXaarov drro pi3T|S Kai tekvov otto yov£ws Kai 9005 ek 9WTOS Kai 3wr|v ek jcofis • 
Kai to |i£V drrroaxoivi3Eiv Kai SiaipEiv outous tov Aoyov drro tou 0eou SiafJdAAEi AEywv 
auTOS d6iaip£TOV Kai dnEiwTOV t^v TpidSa els UovdSa auy^aAaioOcrGai, to Se Aeysiv 
auTous dAAoTpiov elvai tov ulov Tfjs tou TTOTpos ouaias dvTiKpus ttoteT Xeycov onoouaiov 

2 Elvai tou TTOTpos tov ulov. £9' cl> Kai 9au|idaEiEV dv tis tt|V dvaiSsiav twv Suaaspdov, 20 
C ttws Aiovuaiou, ov AEyouaiv 6ii66o5ov eoutwv Elvai, AeyovTOS ojioouaiov tov uiov, ccutoI 

TTEplEpXOVTal WS KWVWTTES TTEpi(30U(30UVTES, COS °VK 6p0WS ypavfdOTlS Tfjs OUVoSoU TO 

3 opoouaiov. eI yap Aiovuaios iariv aurois 91A0S, \ii] dpvEia6waav to tou 6uo9povos - 
et 8e votiijouai 1a.f1 6p6ws ElpfjaOai, ttws tov touto Aeyovra Aiovuaiov 6puAouaiv ws to 
auTwv 9povouvra; udAicrra oti ouSe ek -rrapEpyou TauTa Asywv 9aiveTai, dAAa TrpoTepov 25 
dAAas ETTiaroAds ypdvyas tous liiv KOTEipTiKOTas aurou cos l^ AsyovTOS oijioouctiov tov uiov 
Tab TTcrrpi 6iEAEyxei v^euSohevous, tous 5e vou(3ovras aurov AeyEiv yEVT)T6v tov Aoyov 

origo et ferns filii vel spiritus sancti pater est; Comm. in Joh. Ca.tenenfrgm. LXIX (538, 8): ov yap 6pco- 
(jiv avroO ttiv pljau Kal ttiv Trr|yT|v, t6v traT^pa. Vgl. Tertullian apol. 21, 12, adv. Praxean 8 (CSEL 
47, 238, 19) 

4 Der Text in de deer., wonach WV verbesserten, ist der echte D.-Text. Athan. verdeutlicht hier das 
Bild 9 — 10 = Feltoe 196, 8 — 10 9 3COT1 {k 303^5 begegnet nur noch in Eusebs Symbol 

s. Bd. Ill S. 43, n — zu TTOTanoj vgl. oben Z. 2 — zu <fS>% vgl. oben S. 57, 5 3. 14 f. Vgl. 

S. 57, 4 u. S. 57, 2 15 Vgl. oben Z. 2 16 Vgl. oben S. 59, i6f. ; S. 57, 14 f.; oben Z. 9 18 Vgl. 
S. 58, 25 20 Vgl. S. 59, 8 21 Vgl. S. 46, 14 26 Vgl. S. 59, 7 ff. 27 ff. Aus den erhal- 

tenen Fragmenten kann man nicht genau ersehen, ob D. wirklich den Aoyo; als yEVT|T6s bezeichnete, jedoch 
hat er, wie aus dem Frg. bei Euseb praep. evang. VII 19 = Feltoe 183, 1 ff. hervorgeht, den Begriff 
&y£VT|TOS allein Gott zugewiesen, das setzt eine Diskussion iiber dy^vr|Tos und yeirnTOS voraus 

BKPO RE WV a 9 — 11 = Cramer S. 304, 22 — 24 11 — 16 jcofjs = Cramer 362, 22 — 27 

1/2 6U0109UES BK 2 troTaiiov -j- ehrov de deer. | rrepov + Kal WV a de syn. | oxfiua Kal > de deer. | 
^rrsiXrifevai] urrEO-xTlKevai WV 3 ttotouov 1 + Elvat WV | i>rrdpxEiv + 06cop WV 4 Kal — dvai 1 > 
WV de deer. | tov 8e] Kai tov WV de decret. | ttis > E | 06cop] yevvconevov de syn. 6 dauv- 

Getco; V I uaKp66ev] Ka6aTrEp P 7 ue pdAAsiv V Montf. (3dAAEiv a lufidAAEiv BKPO RE Comm. 

urrapdAAEiv W | ETriyvcoaiv] etHSooiv K 8 dAAoTa ttoAAoki;, dMa Kal] 8e dAAd Kal ttoAAoki; W aTra?, 
dAXd Kai TroAAdKis V 9 StiXcouotcov V | <fr\cl > WV 11 ti's -j- oOv V 12 9povo0vra W 

13 y£viT|9fivori V 14 Kal > WV | 6 toutou ~ K | toutou] outos WV 15 avrcov] aurov B'KEWV a 
17 aCrrous Kai SiaipEiv -~ K 19 tov ulov > E 20 tov ulov tou TraTpos (tcj Trarpl V) — WV a | 

SuctqePcov] aaE^cov O 1. Hd. 21 Aiovuaiou — 22 TrEpipoyfiouvTEs] Aiovuaiov Xeyouaiv Eaurot; 

6ii68o^ov Elvai ^oirra (AsyovTEs V) 6[ioouaiov (+ Elvai V) tov ulov tou Trarpos (tco Trorrpl V), aOrol 
(+ 5e V) TrEpiEpxovTai PouPouvtes WV 21 eovtcov] outcov P 23 aCrrois Iariv ~ WV 25 avrrcov] 
carrd a | <ppovouvra corr. aus (ppovouvTES P 26 usv -f oOv BK 27 yEvvTyr6v W* yEVT|T6v W c De sententia Dionjsii 19,3 — 21, 1. 61 

TrapctKpouETai, oti \it\ outgos &>S VOU130UCTIV kyp6vr\G£v, aAA' eI Kai Tas Ae^eis £ipT|KE, 8id 
touto 9Tiaiv EipriKtvai irpos to novov SeT^ai, oti hit, 6 Trcrrfip lariv dAA' 6 uloj 6 to 
yEvnrov Kai ktiotov Kai ttoititov IvSuadnEVos acona - 616 Kai yEyEvfiaOai Kai TrETroifjcrGai 
Kai EKTia^ai Xeyrrai 6 uios. ' Mso9A;B257 

5 'AheAei etteiSt) TrpoEAT|90T| ypdvyai Tas toioutos Ae£eis, toTs jjlev 'Apeiavois nocKpd 20,1 

<ppa3Ei xaipEiv, Trapd 8e tgov cckouovtgov auvEi6r|aiv dya&fiv aTraiTEi to 6uaxEpES f) Taxa 
Kai TO dTTEpiSpOKTOV TUV 3TlTOU(iEVWV TTpopaAAouEvos, Tva \1T\ Tas Ae^eis dAAa TT1V Sidvoiav 
toO ypdipovros Kpivcoai, Kai udAtor)' otov to TrXeiaTa uapTupfj ttj toutou (ppovqaEi. 
I9TICTE youv Kai outos oti 'tcov hev toioutgov cos dxpEiOTEpcov e£ emSpoiifjs eIttov to 

10 TrapaSEiypara to 9UT0V Kai tov yscopyov T0T5 8e Trpoa9UEOTEpots EvSirrpi^a Kai ttAeov 
SiE^pAGov TTEpl twv dXriOEOTEpcov'. 6 6e touto AEyoov SEiKvuaiv &At)6eotepov Elvai to 2 
AiyEiv diBiov Kai Ik toO TraTpos tov uiov fj-TTEp yevT|T6v. ek toutou hev yap to aco^orriKov 
tou Kupiou crriuaivETai, e£ ekeivgov 6e to diSiov tt^s 6e6tt|tos aurou. tv toutois youv B 
Kai f|AEy)(9ai Trap' outou tous EyKaAErjavTas, cbs ht) AEyovros outou 6tioouaiov tou tto- 

16 Tpos, SiapEpaiourai oux dTrAcos, aKKa ueto 9povr|aEG0s Kai ottoSei^ecos dAn,8ous AEycov 
"ei Kai uti ttiv Xe£w touttiv Eupov ev Tais ypa9ais, oaV e£ outgov tcov ypa9dov tov vouv 
auvayaycbv, lyvcov oti uios gov Kai Aoyos ou £evos dv eir) ttjs ouaias tou TraTpos'. oti 3 
yap ou KTiaua ou8e Troiriua 9povEi tov uiov Elvai (Kai yap Kai ev toutoo TE6puAT|Kaaiv 
aurov), outcos ev tw SEUTEpop pi(3Afoo 9T|aiv »idv 6e tis tcov auK09avrcov, etteiSti tcov 

:o jxrrrdvTcov ttoitittiv tov 6eov Kai Sripioupyov eTttov, oiT|Tai ue Kai tou XpioTOu AiyEiv, 
»dKouaaToo nou TrpoTEpov TraTEpa 9T|aavT0S outov, ev cb Kai 6 uios TrpoayEypanTai. 
»)jiETd yap to eItteIv TrarEpa ttoitittiv ETrayfi,oxa- Kai oute ttottip eotiv gov ttoit|TT|S, c 
»ei Kupicos 6 yEWT|aas ttottip okouoito (tt^v yap TrAaTUTr|Ta Tfjs tou TraTpos TrpoaTi- 
»yopias ev toI; E^fjs ETTE^EpyaaonEfla), oute ttoitittis 6 Trarrip, eI hovos 6 XEipoTEXVT|s 

m »ttoit|ttis XsyoiTO. Trap' "EAXticti yap TroiT|Tai Kai tcov tSicov KaXouvTai Xoycov oi ao9oi - 
»Kai TTOir|Tds 6 diToaToAos eItte v6|iou • Kai tcov EyKapSioov ydp dpETfis f| KaKias TroiT|Tai 
ftKadfo-ravTai, obs eIttev 6 6eos' >in£iva tou Troifiaai Kpiaiv, ettoiticte 8e dvo|jiav<«. 

"Eariv d?\.Ti©cos otKouovra Taura |ivr|CT9fivai tou 0e!ou Xoyiou XEyovTOS" »ou lav 21,1 
OTpa9fj 6 daspfis, d9avi3ETai«. l5ou ydp ttoikiXcos aTpE90|iEvoi Kcr9' EKdaTT|v oi 5uaaE- 

30 pels a9avi30VTai |iT| exovtes ^t|6e E15 touto Trp09aaiv TTEpi Aiovuaiou. 9avEpcos hev ydp 
SiSdoKEi |ifi Elvai TroiT||ia ht|5e ' Kria^a tov uiov. amoral 6e Kai 0EpaTTEUEi tous 5ia- m 51 2 a 

3 Vgl. unten Z. 19 ff. 9 — 11 Vgl. oben S. 59,3 — 6 15 Vgl. oben S. 59, 8 ff. 19 — 27 = Feltoe 
193, 9 — 194, 7 20 Vgl. Theognost Hypotyposen bei Gregor. Nyss. c. Eunom. Ill torn. II 121 

(II 86, 24 S. Jaeger): tov 9e6v (JovAoijevov t66e to tt5v KarraoT<£udaai TrpcoTov tov uiov olov Tiva Kavova 
Tfjs 8Tmioupyla$ TrpoUTroarTiaaCTSai. Vgl. Origenes de princ. IV 4, 1 (349, 11 ff.); I 2, 1 (28, 4 ff.) wie O. 
in I 2, 1 wird sich D. ausgedriickt haben. D. trepl 9UCTECOS (bei Euseb praep. evang. XIV 27, 7 = Feltoe 
160, 1): toutou yap evekoi Trpos <i^T|6Eiav 6 rav dmivTccv TroiTiTfis xal Srmioupyos uovos eotI 6eos. 
Vgl. zu der Verbindung von TraTT|p und ttoit|TT|s Platon, Timaeus 28 c 26 Vgl. Rm. 2, 13; Jac. 4, 11 

27 Jes. 5, 7 28 Prov. 12, 7 

BKPO RE WV a s (ab Z. 20 t6v) 

2 6AA' 6 ulos eotiv — WV 5 tAT|<p9T| a | ypdv^as V | iiaKpa] niKpd BK 9 Ta > WV 

10 TrpotfSiETpEya WV 11 E^fjXSov a 12 iyrrEp] EitTEp W | yEvvryTov P 14/15 Trcrrpoi + tov 

uiov V 15 dXAd + Kai WV | Kai -j- HETa WV 16 eI — ypa9als > E 17 A6yo5 + {£ avroO 
TravT&3s eotI Kai WV 18 ou Troirma ou6e Kriana -~ WV | Kai 1 ] i>s W 20 Kai 6Timoupy6v tov 

8eov ~- KWV I o'Erai P 22 to eItteIv] tov W > V | TraTEpa + tov WV | civ] £>v RE a s Montf. 

23 Trorrfip > s I tou doppelt E 24 rrrEpyaa6n£6a a s dTTEipyacrdn£6a WV | 6 1 ] oO a s vgl. 

Z. 22 ] eI] f\v a ?|v s 25 Adycov ol aofoi ekoAouvto ~ V 26 Troir|Tas] ttoit|ttis BK | 6 

OTrdo-roXos] OTroaToXous V | ydp > WV 29 6 > a s | I80O — 30 d9avljovTai > BK 

30 TTEpl] Trapd a s I nsv > E 31 alTiaTai] larrai WV g2 De sententia Dionysii 21, 1 — 23, 1. 

B 258 pdAAovTcc; aurov cbs EhrovTa ttoit|ttiv tov ' 6eov, oti ilt\ ctuveISov ei-rrovTa auTov TTpoTE- 

2 pov TraTEpa tov ueov, ev co Kai 6 uios TrpooyEypoTTTai. toOto 5e AEycov 6e!kvucti \it\ 
Elvai twv TTOiTmarrcov tov uiov, (JLTiSi TronyTT|v aAAd TraTEpa toO 16iou Aoyou tov Geov 
eTvcci. Kai ETTEiSr) dauvEiSTiTcos tives ETrriyocyov ourcS, oti TroiT|Tf|v eItte tov 6e6v tou 
XpioroO, 6id touto TroiKiXcoj drroAoyouuEVos qn\ai jjlt)5' outcos ettiatiyiijov slvai tov 5 
Aoyov. EipTiKEvai yap Troir|Tr|v (fT\ai 6id ttt,v adpKa, f|v dv£Aa(}E yEVT|Tf|v oucrav aurfiv 

3 6 Aoyos. eI 6e Kai TtEpi tou Aoyou tis uttovotictoi touto AEAExQai, Kai outcos ETrpETTEv 
aurous dcpiAovEiKcoj dKouaai ■ »cos yap °v Troiriua cppovco tov Aoyov, Kai ou ttoitittiv 

B »dAAd TraTEpa tov Oeov aurou AEyco. kqcv i£ ErnSponfjs eittco ttoitittiv tov 6eov 5iT|you- 
»HEVos TTEpi tou uloO, aAAd Kai outcos drroAoyT|o-aa9ai Suvotov. TroiTirds yap tcov l5icov 10 
»Aoycov 'Eaat)vcov iaev 01 aoipoi 900-1 koitoi TraTEpas eoutous ovras tcov l8icov Aoycov. 
»fi 6e Osia ypaq>Ti Kai tcov daro KapSias KivrmaTcov TTOiTyrds f)uas 5iayopEUEi, TroiT|Tds 
»vonou Kai KpiaEcos Kai SiKaioawns Aeyouaa.« coote Travrax66EV tov hev uiov vjl-ti eIvoi 
KTiaua ht)6e TroiT||ia, eoutov 8e dAAOTpiov Tf)s dpEiavfjs KOKoSo^ias dTroSEiKvuai. 
22,1 Mf) yap Sti. tis 'ApEiavos ht|6e ev toutco uttovoeItco kot' outou cos outcos AEyovros - is 

C auvEOTiv 6 uios tco TroTpi, cos Td |iEV ovoiiara auvfi^Oai a\\f\ko\s, to 6e Trpdyiiara 
ttaeicttov ocaati,acov SiEcrrdvai, Kai ia.fi oeI tiEV auvEivai tov uiov tw Trcrrpi, 09' ou 5e yE- 
yovEV 6 uios, £§ iKEivou Kai TraTEpa tov 6eov £tpfjo-0ai Kai aoittov aCrr/co auvEivai, coorrEp 
Kai ett' dv6pcb-rTcov touto yivETai. ocaa' evQuheictSco Kai uvtiuoveuetco tcov irpoEipriuEVcov 

2 Kai oyETai Aiovucriou Tqv iricmv 6p0T)v. AEycov ydp* 'ou yap fjv ote 6 Geos ouk :o 
fjv TraTTip', Kai TxaAiv o 6e yE 6eos atcoviov eoti 9SS oute dp^diiEvov oute Afj^ov 
ttote" oukouv atcoviov TrpoKEiTai Kai auvEOTiv otuTCp to dTrauyaaua, dvapxov Kai 
dEiyEVES, Trpo9aiv6|jEvov outou' - expiiv ur|6Eva to auvoXov uttovoeTv Tiva Toiaura 
kot' auToO. Kai to TrapaSEiypara 6e ttis TTTiyfis Kai tou TTOTapoO Kai Tfis pi^ris 
M 513 A Kai tou ' pAaoTou Kai tou TTVEupaTOS Kai T-qs othiSos KaraiaxuvEi tous xP laTO t i< ^X ou S 25 
TdvavTia OpuAouvTas kot' aurou. 
23,1 'EtteiSti 6e irpos iraai tois eoutou kokoTs 6 "ApEios Kai touto crunTrE96pT|KEV eoutco 

priiidTiov cos ek KOTTpias Kai TrpoariOTiaiv, cbs apa *6 Aoyos ouk eotiv !5ios tou Trarpos, 
dAA' dAXos \iev iariv 6 ev tco 6eco Aoyos, outos 8e 6 xupios %tvos jiev Kai dAAoTpios eoti 

6 Zu ttoitittiv etc.: so interpretiert Athanasius D. (vgl. S. 61, 12 f.); A. hat Prov. 8, 22 ff. auf die Inkarna- 
tion bezogeu, vgl. de decretis 14, 3 (II 12, 17 £. u. Komm.). Wenn D. wirklich so Prov. 8, 22 verstanden 
hatte, dann hatte A. die Stelle als Krone seiner Beweisfuhrung zitiert 8 — 13 = Feltoe 195, 1 — 8 

13 Zu vouou vgl. Rm. 2, 13; Jac. 4, 11, zu KpiCTECo; vgl. I. Mace. 6,22; Joh. 5, 27; zu 5iKatocvvr|S vgl. 
1. Joh. 2, 29; 3, 7 20 Vgl. S. 57, 1 21 Vgl. S. 57, io 24 Vgl. S. 59, i6fi. 25 Vgl. 

S. 57, 171. 28 — S. 63, 2 Das Referat (mehr ist die Stelle nicht) iiber Arius' Lehre findet sich auch bei 
Athanasius, ep. ad episc. Aeg. et Lib. 12 (Migne 25, 564 C), vgl. auch or. II. c. Arianos 37 (Migne 26, 225 A) 
291. Vgl. Urk. 4b § 7 (III 7, 21 ff.); Athanasius de decretis 6, 1 (II 5, 26 ff.) u. Par. 

BKPO RE WV a s 

1/2 ovtov irpoTEpov elTrovTa — WV | TTpoTEpov > a 2 tov > WV I TrpoyEypcnrrai W 

3 ul6v + dAAa V | uti6£ ttoitittiv > E | 6AAa Trcrrepa — tov 6eov] ctutoO tov TraTEpa, aX\a y£vvr|- 
Topa tou IBiou Xoyou tov 6eov Kai TraTEpa WV 4 aCrrco] outcos WV 6 EXaps V a s | yEvvr|- 

-rfiv PW I avTT|v > WV 7 i!rrrovof|aoi BPO uTrovorjaEi KREWV^a s | Kal a > a s 8 cos] 

ecos WV a s I Kai] Kav V | ttoit|t6v W 9 aCrroO > V | k5v] Kai s | tov 6eov ttoitittiv 

~ WV 10 crrroXoyTio-acTeai] drroAoyriaouai cbs V n JavroOs] aVToOs WV s | tcov ISicov 

ovras -~ s tcov I8icov Xoycov Svtos — BK 12 KapSicov s 14 apEiavris] 'ApEiavcov V 

17 Trarpf + to W Rasur von 2 Buchst. V 19 uvT|iioVEVEO-9co E | TrpoEipTiUEVcov] Trp6cr8EV 

EtprmEvcov WV a s 20 Trioriv] ettiotoXt|V E ] yap - oO v. sp. Hd. a. Rd. V 21 Afi^av s vgl. 

S. 57, 10 23 TrpoipaivouEvov] cbs 9aiv6u£vov W Trpo9Ep6u6vov as vgl. S. 57, 11/12 I Expfjv] Si' cbv 

eykXeiei W Sia toutcov drroKXEiEi V ekkAeiei a s | ToiaOTd Tiva uttovoeTv ~- V 24 Ta > W 

27 etteiSti] etteI V 29 Kai dXAoTpios eoti > a s De sententia Dionysii 23, 1-4. Q3 

-rfis toO TTOTpos oucias, kot' eTrivoiav ' 6e novov Aeyrrai Aoyos Kai ouk Icti hev koto B 259 
cpucnv Kai &Ar|6iv6s tou OeoO uios, Kara Qectiv Se AEyeTai Kai ouros ulos 055 xriaua', Kai toi- 
auTa Aeycov auxel Trapd toIs dyvooOaiv ws Kai ev tovtois excov 6ii66o£ov tov Aiovuaiov, 

6pa Kai TT|V mpl TOUTCOV TTIOTIV TOU AlOVUCTlOU Kai TTCOS lldyETal TalS TOIOUTOIS 'ApEiou 

6 KaKovoiaig. ypa9Ei yap kv nev too irpcoTcp fSipAico outcos - »Trpoeipr|Tai |iev ouv, oti 2 
»Trr)yri twv dyaQcov dTrdvTcov lariv 6 6eos - ttotouos 6e Crrr' aurou TrpoxEOHEVos 6 uios B 
»avayEypaTTTai. orrroppoia yap voO Aoyos Kai, d>s en-' dvOpobTroov ErrrEiv, otto KapSias 
»8id cttomotos e^ox£TEU6Tai, ETEpos yiv6|j£vos toO iv KapSia Aoyou 6 Sid yAcbaoT)S vous 
»TrpoTrr|56ov. 6 [ikv yap eueive TxpoTTEmyas Kai eariv oTos fjv, 6 6e e^etttti TTpoTrEncp0Eis 

10 »Kai cpepETai ttovtoxoO - Kai outgo; IotIv eKarepos iv iKOTEpw rrepos uv 6aTEpou, Kai 
»ev eIctiv ovtes 6uo. outgo yap Kai 6 Trorrfip Kai 6 ulos ev Kai ev dAAT]Aois eAexaT|aav eTvoi.« 
ev 6e too TETapTCp pifJAico outcos AeyEr »d>s yap 6 f)|iETEpos vous ipeuyeTai nev dcp' eauToO 3 
»tov Aoyov, us eIttev 6 Trpo9f|TT|S " 'i§T|peu£aTO f) KapSia uou Aoyov dya06v', Kai ecm 
»nev tKaTEpos ETEpos OotTEpou, TSiov Kai tou AoiTToO KExcopiaiaevov eIatix&S tottov, 6 UEV 

15 »ev iTJ KapSia, 6 Se em tt)S yXooTTTis Kai tou aronaTOS oIkgov te Kai kivouhevos' ou \it\v C 
»5i£aTT|Kaaiv ouSe KorSarrra^ dAAT|Aoov crrEpovTai ouSe eotiv oute 6 vous aAoyos oute 
»dvous 6 Aoyos, oaa' yE vous ttoieT t6v Aoyov ev outgo cpavels Kai 6 Aoyos SsiKvuai tov 
»voOv ev outgo yEvonevos, Kai 6 nev vous eariv o!ov Aoyos EymuEVos, 6 Se Aoyos vous 
»TrpoTfT)Scov. Kai HE8iaTarai \ikv 6 vous eIs tov Aoyov, 6 Se Aoyos tov vouv e!s tous 4 

20 »aKpoards eyKUKAEl. Kai outcos 6 vous 5id tou Xoyou Tals tcov okouovtcov 4A^(ats tvi- 
» SpuETai auvEiaicov tco Aoyop • Kai eariv 6 nev olov Trorrfip 6 vous tou Xoyou cov eq>' eaurou, 
»6 I Se KaSoTrep uios 6 Aoyos tou vou, -rrpo eKEivou nev dSuvorrov d?w\' ouSe e§co6ev m 516 a 

1 Zu hrlvoiav vgl. Arius bei Athanasius de synodis 15 (Migne 26, 708 B): . . . trnvotiTai (sc. 6 vlo?) 
youu yupiais oaais hrivolai; . . . eIkcow Kai Xoyos oOtos 5 — 11 = Feltoe 190, 15 — 191, 8 5 f. 

■npoElpiyrai wo? Zu inyj'ri tcjv dya8cov vgl. Philo de opificio mundi 20. 21 (I 6, 13 Cohn-Wendland); 
de decalogo 81 (IV 287, 13 Cohn-Wendland) 6 Zu iroTands vgl. Philo de somniis II 238L (III 

297, iff. Cohn-Wendland) 7 Vgl. zu cnroppoioc Sap. 7, 25 und Plotin Ennead. Ill 2, 2 (I 172, 12 Miiller): 
t6 yap drTroppeov £k voO Xoyos 7S. Vgl. Philo Quod det. pot. insid. 1278. (I 287, 4ft. Cohn- 

Wendland); de vita Mosis II I27f. (IV 230, 1 ff.). Bei kirchlichen Schriftstellern finde ich nur eine ahnliche 
Stelle bei Theognost frg. cod. Marc. gr. 502 (Harnack, Texte u. Unters. NF. IX 3 S. 77, iff.): Aoyov Kai 
ooylav tov ulov 6vouajouam al ypacpal - Aoyov uiv ola St\ (Jk tou) vou TraTpos tcjv oXcov t^\6vra % t6 yap 
koXXiotov yevvrina toO vou tov Aoyov elvai (009^5). Vgl. Justin apol. I 21, 2; Irenaeus II 13, 2; 12, 5. 
Diese Stelle bei D. ist bei christiichen Schriftstellern wohl einzigartig, wenn man nicht wie K. Miiller 
a. a. O. S. 283 Tertuliians Darlegungen adv. Praxean 5. 6, die ja ebenso singular sind wie die des D., als 
Vorlage fur D. annimmt. Wie aus den Anmerkungen hier hervorgeht, braucht D. nicht Tertullian un- 
besehen iibernommen zu haben, wie Miiller es gerne will, aber D. hat gewiB Tert. als Muster benutzt, 
um dem Romer seine Theologie darzustellen. Die Einzelheiten stammen aus der alexandrinischen Tradition 
12 — S. 64, 2 = Feltoe 196, 13 — 197, 19 

BKPO RE WVas 

I AEyrrai + 6 W 2 dAr|6iv6s] aAr|8Eiav WV | oOtos] auros WV as | cos + Kai a | koU 
+ to WV 3 toutois] toutco V 5 ypd9Ei + uev W 6 dyoc66jv + Kai a s 7 cbs 
> V I eIttev as 8 Sia + tou WV | I^oxeuetoi B e^oxEuerai s | yEvouEvos BK 9 Kai 

EOTIV — TrpOTTEU99Els > E 10 OUTOS ^OTIV EKOTEpOS <£>V WV | tv EKOTEpOj] EKOTEpOU. Kai V 

II Kai 1 > as 12 iv tco TETdpTCj 6e >— P | AsyEi > WVas 14 ETEpos SorrEpou] EKOTEpou 
OdTEpov WV I ElArifos WV 15 te > as 16 orEpouvTai WV orEpcovTai as | fiAoyos] 
Aoyos V 17 ttoieI] yEW9C WV | aCrrcS + 6e WV | 63 > W 18 yEvouevos] yevvcbuEvos 

WV I EyKEluEvo; Aoyos ~ E | Aoyos vous KE C W (aber auf Rasur W?) Vas ^° S X| j^^| B vous 
Aoyos PORE* 20 eyKUKAoi POV EyKTiAEi s | tou > a 20/21 EviSpuETai B c KPO R evISpurai 

B'WV a s dvi6puvErai E 21 ouveio-igjv] ouvcjv WV | 6 uev > WV [ £9'] 69' V ^9' W 22 6'] 
US W I a6uvaTOS W 64 De sentemia Dionysii 23,4 — 25, 1. 

»tto6ev auv EKeivco yEVonEVOS, (3AaarT|CTas 8e drr' outou. outcos 6 Trcrrf)p, 6 he/iotos Kai 
»ko06aou vous, iTpcoTOV tov uiov Aoyov Epnr|VEa <Kai) dyyEAov Iocutou, exei«. 

24, 1 Toutcov f| ouk f|KouaE ttote "ApEios f| dxouaas ouk evotiqev 6 diicr&TjS- ouk dv yap, 

EiTTEp t)v voT)aas, kottev^euSeto ToaoOrov Ktrrd tou ETnaKOTrou, dAXd ttovtcos Kai outov 
d>S fmas iAoiSopEi Sid to Trpos ttjv dAfi6Eiav \iXaos. xP laT °udx°S ydp wv ouk oKvriaEi 5 

B 260 Kai tou; Ta ' XpiaTou 9povouvTas Sicokeiv, d>s outos 6 Kupios TrpoeipriKEV • »e! h\ii ESico^av, 

2 Kai uiaas 6icb£ouaiv.« f\ eI vonijouaiv ol Trpoardrai ttjs dcTEpEias 6no9pova tov Aio- 
vuaiov iauTots Elvai, ypocydTcoaav TaOra Kai onoAoyEnxoaav ■ ypavuaTcoaav tt|v d|> 

B tteaov Kai tov yEcopyov, to 0x0905 Kai tov vaurrriyov, Kai dua 6|ioAoyEiTcoaav Kai crrrEp 
eIttev dTTOAoyounEvos to ojioouaiov Kai to ek Tfjs ouaias Elvai tov uiov Kai to diSiov Kai 10 
tov vouv Trpos tov Aoyov ttiv te Tiriyriv Kai tov uoTauov Kai to dXXa, !va kov ek tt\s 
6ia9opas yvcoaiv, ttcos ekeIvo hev kot' oiKovoniav, TaOra 8e cos 6 tt|s EuaEfSoOs TriaTEoos 
flouAETai Xoyos EipT|KE, Kai aoittov toOto AEyovrES dvaipcoaiv amp kot' aurcov toutcov 

3 Ecpp6vT|aav. ti ydp kocv eyyus exei tcov 'ApEiou kokcov t\ Aiovuaiou Tricms; oux d 
HEV "ApEios kot' ETrivoiav XeyEi tov Aoyov, 6 8e Aiovuaios dAT|9iv6v Kai couctei Aoyov tou 15 
6eou; Kai 6 \ikv dnro^Evoi tov A6yov daro tou Trarpos, 6 8e ISiov Kai dSiaipErov Tfjs tou 

C Trorrpos ouaias outov Elvai SiSdoKEi, cos ecttiv 6 Xoyos Trpos tov vouv Kai TroTapos Trpos 

4 tt)v TrT)yr|V. eI uev ouv SiaipElv Kai otto^evouv tov Aoyov Kai tov vouv tis Suvorrai 
f) tov TTOTaiiov Kai ttiv TTTjyTiv pEpiaai Kai TEixicas SieAeiv f| tov ttotohov ETEpoouaiov 
evtteTv Trpos ttiv TTTiyTiv Kai £evov to uScop SeT^oi f\ to dTrauyaaua TOAug SieAeiv drro tou 20 
9cotos Kai eItteTv ££ ETEpas ouaias eTvoi to drrauyaapa Kai \xt\ ek tou cpcoTos, uaivEcrSco 
Ijeto 'ApEiou. 6 ydp toioutos ut|5e vouv dvOpcoTrivov Ixcov eti 9avT)aETai. eI 6e dSiaipEra 
touto oTSev f) 9uais Kai to toutcov yEWTina ISiov, tifjTE Ta 'ApEiou tis eti Xoittov 9po- 
vejtco |iT)TE Aiovuaiov SiapaXXETco, aKka Kai uSAAov ek toutcov outou OauiiajETCo ttiv 

m 5 1 7 a te tou Aoyou AEUKOTTiTa Kai ttiv ttis TriaTECos 6p66TT)Ta. ' 25 

25,1 °Oti ydp Trpos Tqv liaviav 'ApEiou Xt/ovtos dAXov Elvai tov ev tco 9eco Xoyov Kai 

dAAov, TTEpi ou 9T|aiv 6 'Icodwris - »ev dpyfj f\v 6 A6yos«, Kai dAAT|v pev iSiav ao9iav 
Elvai ev tco Geco, oXXtiv 6e TTEpi fis 9T|aiv 6 dTrooToAos »Xpiar6s 8eou Suvapiis Kai 8eou 
ao9ia«, TrdAiv 6 Aiovuaios dvQiuTaiai Kai Sia^dAAEi tt\v toiouttiv KOKoSo^iav, opa 
TrdAiv ttcos ev tco SEUTEpco ypd9Ei TTEpi toutcov ourcos • »>ev dpxi] flv 6 X6yos< ' <&X OUK 30 

6 Joh. 15, 20 7f. Vgl. S. 46, 14 9 Vgl. S. 48, 22 10 Vgl. S. 59, 8ff., ferner vgl. S. 57, 3 

Athanasius interpretiert hier wieder D., Ik Tfjs oucla; kommt bei D. nicht vor. Zu dlSioj vgl. S. 57, 4 
11 Vgl. S. 63, 5ff. 15 Athanasius legt D. seine eignen dogmatischen Termini bei 27 Joh. 1, 1 

28 I. Cor. 1, 24 30 — S. 65, 3 = Feltoe 195, 15 — 19 30 Joh. 1, 1 

BKPO RE WV a s 16 — 23 = Cramer VII 304, 31—305, 5 

1 6 3 WVas > BKPCRE 2 irpcjTOv — ixei] yevva tov 8eov Xoyov Spuria tou irorrp6s Kai toO 

(tou > V) iravTos 6r|moupy6v WV | <Kai) Montf. 3 toutcov > WV | ouk 1 ] oOv ouk V | 

ttote] 6 W toutcov V I vevotikev a evevotjkev s 4 EiTrep f\v] eIttev f[V E* eIttev f| E c | Kcrra > WV 

5 EAoi6opEl cbs r^nas ~ s 6 Ta + tou a s | Kupios] Xpicrros WV 8 eoutoTs] crCrroTs WV 
ypayaTcocrav 1 — 13 Xoittov > WV 10 ouaias + tou Trorrpos E 13 pouXETai > P | Taura] 
Tva TOUTa WV | dvaipouaiv a s dvEAcocriv W | orrEp] OTTEp WV | aurcov toutcov] outov toOtov 
as aurcov WV 14 E<pp6vT|0-E W | kciv] Kai WV | ext] RE s | Trlcrris] oyoXoyla V > W 
15 "ApEios] 'Apsiavos W 17 slvai > WV | Kai -f- 6 iibergeschr. V 17/18 Trpos ttiv -nr|yf|V 

6 TTOTaiio; ~ a 20 ToXna WV a s to d(ia RB (aber t6 exp. B) tco dya POE > K | crrro] ek WV 
22 rri 9avTiaETai POR s 9avT|arrai eti E ifavricrETai BK a ETri9avi ! |aETai W dva9avf|aETai V 23 tou- 
tcov Comm. Montf. toutou Hss. 23/24 9poveItco Aomov ~ WV 24 toutcov] toutou BK | 
auToO 6auiaajETCo] dTroeaunajETCo a 27 6 McodvvTis ifT\a\v — K | ao9lav [Slav — E 28 9eco 
t- Kai s I dXAqv] dAAov BK | drrooToXos] riauAos WV" as 29 opa] 6 W 30 ttcos ttoXiv 
~ E I SEUTEpco BKPO REWV Comm. SEUTEpcp pipAicp a s Montf. De sententia Dionysii 25, 1 — 26, 2. 65 

»f|V Xoyos 6 tov Xoyov TrpoEi^EVos • >?jv ydp 6 Xoyos Trpos tov 6eov<. >aoq>ia yEyEWT|Tai< 
»6 Kupios" ouk fjv ouv aocpia 6 Tf|V 00910V dveis - >eycb yap fiiiriv, cpT\aiv, fj TrpoaExai- 
»pEV<. dXTiOeid ' eotiv 6 Xpioros - >EuXoyr)Tos 8e<, <pr\ow, >6 0e6s tt}s dXr|9Eias<.« ev- 2 B 261 
Tauua Kai Iaj3£XXiov Kai "ApEiov dvarpeTTEi Kai ducpoTEpas Tas alpEOEis laa; ev doE|3Eig b 

5 Seikvuoiv. oute ydp Xoyos Eoriv 6 tou Xoyou -rrarfip oute Troirind eoti to ek tou TraTpos, 
dXXd !6iov Tfis ouaias ocutou yevvrma, TrdXiv te ouk fori Trarrip 6 TrpoEXucov Xoyos ou8e 
■rrdXiv Ik ttoXXcov eIs eotiv outos Xoyos, dXXd povos Eari tou TraTpos uioj, dXr|6iv6s Kai 
9UCTEI yvnaios, 6 Kai vuv cov iv aurcp Kai diSicos Kai dSiaipErcos gov e£ outou. outco 8 
Kai 009(0 Kai dXT|0Eid eotiv 6 Kupios Kai ouk eotiv dXXris 009105 8EUTEpos, dXXd novo; 

10 outos eoti, 5i' ou to TrdvTa TTETroiTiKEv 6 Trarrip. Kai Iv ai/rco owEOTfiaaro tcov yEVT)Tcov 
to; TroiKiXas ouaias, 81' outou te yvcopijErai, ols dv eSeXt), Kai ev outw ttiv tcov -ttovtcov 
TTpovoiav TfoiEiTai Kai IpycrjETai. tiovov ydp toutov oI8e tou 6eou Xoyov Kai Aiovuaios. C 
auTT] tou Aiovuaiou fi irlans • oXiya ydp ek tcov EmaroXcov ocutou cruvayocycbv §y pavya 4 
8uvd|ieva TrapaaxElv aoi uev dcpopiifiv e!s to TrXeiova TrpoaTiuEVai, tois 8e 'ApEiavoTs 

15 nEyicrrnv alaxuvriv 6id tt|v Kara tou ettiokottou auKocpavriav. tv iraai ydp Kai Ka0' 
ekootov, 6i' cov lypavfEv, f|XEy£EV outcov tt|v KaK09poavvT|v Kai T-qv alpEaiv outcov 

EOTT|XiTEUCTEV. 

Oukouv otto toutcov SsiKVUTai Kai f) Trpos Eu9pdvopa Kai 'Auiicoviov EmaroXfi 26,1 
ou 9ouXtj Siavoig, dXXd kot' otKOVOtiiav ypa9Eiaa Trap' outou • touto ydp Kai f) dcTroXo- 
?o yia ocutou Seikwcti. Kai eotiv dXT|6cos twos outos ttiOocvos Trpos dvarpoTrriv ttis IoPeX- 
Xiou laavias, coote tov |3ouX6hevov toxecos SiEXIyxEiv tous toioutous \ri\ drrro tcov ariiiai- 
vovtcov tt|v Seottito tou Xoyou TroiEla9ai tt|v dpxT|v (oti Xoyoj Kai 0091a Kai 8uvan(; D 
eotiv 6 uios, Kai oti »lycb Kai 6 Trarfip iv ia|JEV«, Iva \it\ to KaXws EiprmEva irapE^TiyouiiEVOi 
ekeivoi Trpo9aoiv Tfjs dvaioxuvTou 9iXovEiKias eoutcov to TOiaCrra TropiacovTai okouov- 

26 TES, OTI »Eycb ' KOI 6 7TaTT|p EV EOJlEV«, Kai - »6 E^E ECOpOKCOS, ECbpOKE TOV TraTEpa«), dXXd M 520 A 

to dv6pcoTrivcos EipTjUEva TTEpi tou acoTnpos TrpopdXXEiv, cocrrrEp auros TrETroiriKEv, old 
eoti to TTEivfiv, to KOTTidv Kai oti d|iTTEXos Kai TiuxeTO Kai TfETrov6EV. ooco ydp TOCUTa 2 
TOTfEivd XEyETai, Tooourcp 8EiKVurai lifi 6 Trarrip yEv6|iEVos avQpcoTros. dvdyKT) ydp Kai 
duTTEXou XfiyonEvou tou Kupiou Elvai Kai yEcopyov Kai euxouevou ocutou eTvoi tov UTraKouov- 
30 to Kai aiTouvTOS aurou Elvai tov SiSouvto. to 6e toiouto tiaXXov EUKoXcoTEpov ttiv 

i Joh. i, i; I. Cor. i, 30 2 Prov. 8, 30; I. Esra 4, 40 4 Athanasius wendet sich also nicht 

nur gegen die Arianer, d. h. die Origenisten, sondern auch durch die Berufung auf D. gegen die Sabel- 
lianer, sprich Marcell und Photin iof. Ebenso Origenes de princ. I 2, 2 (30, 2ff.), vgl. Koetschau 

zur Stelle 11 Vgl. Mt. 11, 27 22 Vgl. I. Cor. 1, 30 23 Joh. io, 30 25 Joh. 10, 30; 14, 9 

27ff. Gegen Marcell-Photin. Ebenso wie hier Athanasius or. Ill c. Axianos 4. 36 

BKPO RE Was 28 dvcryxri — 66,4 6eoO = ©53, Athanasiuskatene 53 (S. 17 Schwartz) 

1 f[\i* -j- 6 WV s I yeyEinyrai BRE 2 Kupioj + dAA' V | oOv — dvtls] r| (> W) ao9ia T\ tt\v 

ao9iav ttooeuevti WV | <pr|aiv > WV 4 "Apeiov] 'ApEiavov a | leas ev daepela] eI; ActePeiov 

WV 5 ydp -j- 6 R*EWV 6 I6iov] di6iov W | ouSe — 7 Aoyos > WV 7 udvo? 

> WV 8 cov > WV I diSios Kai dSiafpETOs WV | e§ aCrroO] cniv aurco WV 9 8eu- 

TEpa V 11 dv] tav WV | I6IX01 as | irdincov] TTapovTcov a 12 oT6e toutov tov — P 

13 f) > Wa s I 6Mya ydp] oti ydp W touto V | axrrou {ttio-toXcov — V 14 uev > WV 

15/16 Kai Kafl' EKacrrov > V ko9' EKdcrrT|v s 18 toutcov] toutou V | Eu9pdvcopa WV | 

'Auncovav \W 19 ou (nf| a s) <pauXr| Siavoig, dAAd WV a s Biavola dAXr) BKPORE Comm. 

Montf. 20 oOto; tuttos ^^ WV 21/22 OT|naivo|aEvcov V 23 ulos] Xpicrro; WV | 

Kai 1 > E 25 oti > WV a s | tcopoKcbs e^e ~ BK 26 to — cboTTEp] dq>' c&v cos av- 

6pcoiros V > W 27 to j ] Kai WV | Kai a + oti s | euxetoi WV | TaOra + Td WV a s 

28 ToaouTco] Toacp a | Kai > WV a s S53 29 AsyouEvou] yEVOUEvou WV | Elvai 5 + Kai WV 

29/30 uTraKouovra BKPORE ©S3 Comm. ETraKOuovTa WV a s Montf. 30 outoO] aurov s | 61- 

SouiTa BPOREW SiSdvTa KV a s ©53 | udAAov + Kai WV 

Athanasius II. n 6(3 De sententia Dionysii 26,2 — 27,4. 

tcov lapsAAiavcov |javiav SeIkvuctiv, oti ETEpos 6 euxohevoj, iTEpos 6 uttokoucov Kai dAAos 

3 f) anTTEAos Kai dAAos 6 yscopyos. oaa yap cbs drro^EvouvTa tov uiov otto tou TraTpos 
b AEyrrai pT|Td, touto 6id ttiv odpKa, f)v Si' r\\ia<; e<f6pe<js, Ar/ETai TTEpi auToO. £evo yap 

B 262 to yEvr|Td Kara 9U0TV eotI toO 0eoO. 5id touto youv ETTEiSfi t^s aapKos ' yEVT|-rfis 
ouot|5 yeyovEV, cos 6 Mcodwris 9t|aiv, 6 Aoyos adp£, KaiTOi koto cpuaiv 16105 Kai dSiaipETOS 5 
uv tou TTOTpos, 6|icos Si' aurf|V AiyETai Kai 6 TraTT|p naKpdv dnr' aurou. to yap -rqs 
aapKoj ISia outos dvexErai TTEpi outou AEyEaSai, Iva 5eix©ti oti ouk dAAou dAA' ccutou 

4 fy> tSiov to CTuna. toioutt|S 6e tt]s Siavoias ouotis TaxuTEpov iXEyy6T)CTETai Zaf}EA- 
Aios, oti \xr\ eotiv 6 TronTip 6 yEv6|iEvos odp£, dAA' 6 toutou Aoyos 6 Kai toutt|V AuTpou- 
UEVOj Kai /rrpoadycov tco Trarpi. outco 6e SiEAEy^as Kai TTEioas Aonrov Kai TTEpi tt)S toO 10 
Aoyou 6eottitos etoihotepov 6iSd§Ei, oti 6 Aoyos Kai 00910, uios Kai 6uva|jis, drTauyaaua, 

C xapaKTT|p. dvdyKT| yap Kai EVTau6a TrdAiv voeIv, oti toO Aoyou ovros Elvai SeT Kai tov 
TroTEpa tou Aoyou Kai 009(05 ouotis Elvai Kai tov touttis yovEa Kai dnTauydonoTOS Svtos 
eTvoi Kai to 9WS, Kai outcos eTvoi tov uiov Kai tov TrarEpa ev. 
27, 1 TauTa Aiovuaios etScbs Eypav^E Kai ev ekeivois \ikv ZajJiAAiov ^iiicoaev, ev toutois 15 

6e ttiv dpEiavnv aipEoiv koteotpev^e. Kai yap coarrEp dvarpETTEi ZapiAAiov to dvOpcoTnva 
tou acoTfjpos, outco Kai Trpos tous 'ApEiojiavrras ouk otto tov dv0pcoTrvvcov, dAA' drrd 
tuv ormaivovTcov tt|V OEoiriTa tou A6you TroiEiaQai xpi 1 ) tous kot' outcov iMyyous, iva 
|ifi Kai outoi to Sid to acoua AexOevto TTEpi tou xupiou TrapE^riyouiiEvoi voniocoai toioutov 
Elvai tov Aoyov, oToi eohev riiiEis oi dvSpwrroi, Kai Aonrov ETnuEivcooi ttj eoutcov pavig. 20 

2 dv 6e SiSaxQcoaiv Kai outoi TTEpi Tfis 6e6tt|tos, KOTayvcbaovTai \ikv Tfis eoutcov kokovoios, 
M521A EUKoAcoTEpov 6e (iaSovTES, oti 6 Aoyos ' adp£ EyevEro, SioKpivouai Aoittov Kai outoi 

3 to dvOpcoTTiva Kai Ta tt) 0e6tt)ti dpnojovTa. toutcov 6e outcos e)(6vtcov Kai Aiovuaiou 
tou ETTiaKOTrou 6eix©evtos e^ wv b/payxv EuaEflous, ti TroiT|aouCTi Aomov oi 'ApEionaviTai; 
tIvos dpa TrdAiv iAEyxOevTES drro toutcov KOTOtyEuo-ovTai ; dvdyKT| yap outous EtcrrEaov- 26 
Tas dud tou 6EtiEAiou tcov drroo-roXcov Kai euctoAeutov exovtos tt|V Sidvoiav 3T|T£lv 

4 EpEiajia Kai ijt) EupiaKOVTas KaTav^EuSEoQai Xoittov tuv TrotTEpcov. dAV ouSeIs aurols 
eti TrioTEUCTEi, Kov pidacovTai auK09avTEiv. KaTEyvcbaOTi ydp t\ aipsais Trapd Traaiv, Ei 
\xi] dpa TTEpi tou SiapoAou Aonrov 96Ey£o\rrar auros ydp novos iariv aurols crun9covos, 
HaAAov 6e ccutos eotiv outoTs 6 Kai ttiv aipEaiv CrrropdAAcov. t(s ouv eti toutous, cov 6 30 

5 Vgl. Joh. 1, 14. Vgl. oben Dionys S 57, 14; 58, 16 

BKPO RE WV a s 

i toO Za|3eXAfou WV | evx6&ievos + K °l WV a | im-OKOucov BKPORE @53 Comm. trraKoucow 
WV a s Montf. 2 aAAo;] ETEpos WV as | u; > as 3 f)T|Td] ^tiorra a s ©S3 | 61a t)\v — 

EcpoptaE] Si' f|v (81a tt)u f|V V) 61' fma; E96pEae aiipKa WV 4 {orl > K | etteiSt)] hrl WV 

5 yeyovEv] Xeyo^EV V | a-&p£ -r EycvETO WV | KaiTOi + Se V | nach 18105 Rasur von ca. 

5 Buchst. E 6 Si' orurfiv] 81a tovtt|v WV | outoO + Kai outos TroacS? (<i$ a) iictKpdv Att' 
avroO WV a 7 161a + 6 W, -f- Kai V 8 IBiov f\v — K | toctovttis W | SiEXEyx6T|iTE- 
Tai WV 9 toOtou + tou s | Xoyou s 9/10 XurpojadiiEvos V 10 -rrpoaayaycbv WV 
11 SiSd§Eis W I 6 BKPOREW Comm. > Vas Montf. | cofia + 6 WV | Kai 1 > WV | 
arrauyacua + Kai K Comm. Montf. 12 EVTa\36a] touto BK 13 Elvai Kai > WV 14/15 iv. 
TauTa] EVTaOSa W 15 Eypa>fEV eISco; — WV 16 dpEiaviKt|V as | ZapiXAioj V 17 Trpos 
> W 18 toO Xoyou > WV 19 oCrroi] outco WV | TTEpi > K 20 ectuev + Kai WV | 
ETTiUEVCoai BKPO 21 av] Eav WV | 6e + Kai BKPO | Kai > BK 22 SiaKpivouai 
BKORE I oOtoi] auTol WV as 23 exovtcov] ovtuv s 24 e§ cbv EypaipE Seix^vtos — WV | 
oi 'ApEiouavTrai Xoittov '-a 25 Spa] aya V | ott6 toutcov > V | KotTavfieuaovTai drro 
toutou — W 26 Kai euctoAeutov exovtos ttiv Sidvoiav > s 27 outoTs] aCrrous s 28 eti] 
eoti a I iraaiv] Trdirrcov as 29 ouM9tovos — 30 aipEOiv > E 30 aurols eoti ~» WV" s | 

6 Kai ttjv a'pEaiv aurols ~ Va | eti toutous nach 67, 1 Ka(fr]yEUCov ~ WV De sententia Dionysii 27, 4. g7 

5id|3oA6s eon KaBriyEncbv, Xpiancrvou? ovondaeie Kai nf] naAAov SiaPoAiKous; iva uf) B 
Ijovov xpioTopidxoi dAAd Kai SiafloAiKol KaAwvTai, el \it\ dpa HETapdAcovTai Kai f\v \ikv 
tTTEVoriaav daepeiav dpvriacovTai, tt)v 6e dAr|9Eiav ETnyvwai. touto yap aurous nev 
cb9eAriaei, finds Se upeTTEi rapl ttovtcov tcov TTETrAavrmEvcov oOtws Evx eCT $ al - 

BKPO RE WV a s 

2 KdAoOvrai W | apa > V | (irrapdAAcovTai OW prrapdAAoirrai V | f|v] t?\v RE 3 Apvr|- 

acoirrai s dpvr|CTOirrai BKPOREWV a 4 -npnrei] ttoitictei E | TrrrrAavTmevuv BKPO ttXocvco- 

(ievcov REWVas | outus > WV Tou aOioO TTepi twv SiafJaAAovTcov -rf|v iv tco Sicoyiaab <puyriv aCiToO. 

1,1 'Akouco Aeovtiov tov vuv iv 'AvnoxEig Kal NdpKiaaov tov otto ttjs ttoAecos Ne- 

8320 M644A p^jyoj Ka i fecbpyiov ' tov vuv iv AaoSiKeig Kai tous ovv outois 'Apeiavous -rroAAd Trepl 

enou 6puAo0vTa$ Kai AoiSopoOvras 6eiAiocv te iyKaAoOvTas, 6ti 5r) 3t|Tovtievos dvaipe- 

2 6fjvai Trap' aCrrcov ouk Ik6otov Ihovtov aurols TrpooTiyayov. Trpoj \ikv oOv Taj A0160- 5 
pias Kai Tas avK09avria$ outcov koitoi 6uvd|iEvos -rroAAd yp&9Eiv a utit' outoI dpvElaflai 
SuvavTai d?u\d Kai ttcivtes imyivcbo"KOUCTiv oi koct' ovtwv okoOovtes, opws ou8ev Trpoax- 
Gr)CTOiiai Aeyeiv Trpoj aurous f\ novov to tou Kupiou priiia Kai to toO dnToaroAou pT)Tov 
oti »to \ikv vyeOSos ek tou 6iap6Aou Eariv«, oOte 6e »Aoi6opoi fJaaiAEiav 0eoO kAt)- 

3 povopT|aouaiv«. dpKEi yap outous ek tovtcov 6Eix&T)vai nt|5ev Kara to EvayytAiov 10 
UT)te cppovoOvras utite TrpdrTOVTas, koto Si tos tSiag f)5ovds oIoiaevovs eTvoi KaAov, ottep 

B auToi pouAovTai. 
2,1 'Ettei6t| 6e TrpoarroiouvTai 6eiAiov iyxaAeiv, dvayxalov 6Xiya TfEpi toutou ypdvyai. 

Die Schrift muB im Sommer 357, bald nach den in c. 6. 7 berichteten Ereignissen verfaOt sein. Leontius 
scheint noch am Leben zu sein, wenngleich wegen Athanasius, hist. Arian. 4 (Migne 25, 700 A) 6 vuv ev 
'AvtioxeIo: nicht unbedingt der Tod des Leontius ausgeschlossen ist. Denn die hist. Arian. ist sicher erst 
nach dem Tode des L. geschrieben. Andrerseits ist Ossius' Unterschrift in Sirmium c. 5 erwahnt, die 
des Liberius aber nicht. Ossius hat die Unterschrift im Sommer 357 zu Sirmium geleistet. Die Gegen- 
wart des Constantius ist nicht bezeugt, also darf das Datum nicht nach dem Itinerar des Kaisers fest- 
gelegt werden. Auch niitzt es gar nichts, mit DN die Nachricht ilber den Umfall des Ossius S. 71, 15 ft. zu 
tilgen, um dann wegen des Todesdatums des Leontius, das ja Sokrates II 37, 7 zufolge nicht am Ende 
des Jahres liegen kann, aller Schwierigkeiten enthoben zu sein. Durch die Auslassung verliert die Stelle 
ihre Scharfe. Terminus post sind die Ereignisse in c. 6. 7, also fruhestens Juni/Juli 357. Vgl. die sorgfaltige 
Untersuchung von Gummerus, die homousanische Partei S. 53 f. und friiher: Tillemont VIII 702. Der Aus- 
druck Aeoimos 6 vuv ev 'A. hat eine ironische Bedeutung, und Athanasius will damit andeuten, dafl L. 
nur kaiserlicher Bischof war. Den eigentlichen AnlaQ der Schrift kann man aus der Nennung des Leontius, 
Narciss und Georg entnehmen. Eine antiochenische Synode harte nach Sozomenos h. e. IV 8, 4 Georg 
ordiniert; diese Synode kann erst 356 stattgefunden haben. Nach der Flucht des Athanasius, vgl. c. 24, 
hatte man unter dem Vorwand, Athanasius habe seine Gemeinde aus Feigheit im Stich gelassen, ihm 
einen Nachfolger bestellt. Wahrscheinhch erlieB die Synode ein Schreiben, an dessen Spitze die drei 
Bischofe standen. Vgl. die Anspielungen S. 68, 3; 69, i8f. ; 75, 8. Die Schrift ist eine der beruhm- 
testen des Athanasius, sie ist wohl nicht an bestimmte Kreise Agyptens, sondern an die ganze Kirche 
gerichtet. Athanasius schrieb sie aus dem Versteck 9 Vgl. Joh. 8,44; I. Cor. 6, 10 

BKPO REFV DNW p 

1 a. Rd. v3BjTrjKrjPAr|RiqE*r3 E"V i D ] ocutoO] ev dyiots 'A6avaoiou apxiETnaKcrrrou "Ate£av- 
6p£ias B ueydAou 'A6avaa(ou p | carroO + 'A6avaclou apxiETnaKotrou 'AAe^avSpsias D, + drroAoyla 
NW I irepi tcov SiaPaAAovTtov — outou BKPOREFV -rrepl ttjs dvaxcopriaeus (ipuyfjs outou N) r|v(Ka 
{Sicoxfrn (eSiccketo N) crrro ZupiavoO (ZEUripiavoO tou W) 6ouxos DNW vgl. S. 84, 11 TfEpl tuv 6iaflaA^6v- 
tcov TTiv iv Tab Sicoynco <puyr|V aurou Aoyos cnToXoynTiKOS TTpUTOS Iv dj Kal cnToSei^is ev9eos, oti EKdaraj 
■rrapa tou 6eo0 opos d^cipiarai T?is eTriKiipou jcofjs p vgl. S. 78, 1 ff. ; Titel: ev tco 6nroXoyT|TiKS -rrepl ttjs 
<puyf\s Sokrates, ev Tfi Trepl Tf|S oIkeIos 9uyf|5 cnToXoyia Theodoret 2 NdpKiaov Pp | NdpKiao-ov + 
Kai DNW 4 Aoi6opouvTas] AnpcoSouvTas V | 5f| > DNW 5/6 Xoi6op(as + auTcov N 

6 Ta; > BV ] auruv > N [ TroAAd] outoT; p | a \iryr' auToi] dv utit' outov D | dpvT|aaa6ai 
DNW 7 kot' ocutcov] Ta kot' aurou; p | ol kot' aurcov okouovtes > N 9 eotiv + Kal N | 

6eou + ou BKO 10 dpKET] fjpKEi D | toutuv] toutou BK ii elvai koAov, oiTEp] ottep dv 

DNW 12 BouAcovTai DW pouXnvTai N 13 EyKoAeiv, dvayKatov > D Apologia de fuga sua 2, 1 — 3. 2. 59 

6Eix6n<70VTai yap Kai ek toutou -rrovripoi te tov Tpoirov Kai |if| evtetuxfikotes tots dEiais 
ypaipaTs, f) evtuxovtes uev \ri] TnoTEuovTES 8e eTvoi Oeottveucttoc to Aoyia ia ev aurais. 
eI yap eTTioTEUov, ouk dv Trapd uev TccuTas etoAhcov, tt^v 8e kokotiOeiccv tcov KupiOKTOvcov 
'IouSaicov ejtiAouv. Kai yap tou 6eo0 8e6cok6tos evto\t|v >mua tov iron-epa aou Kai 2 

6 ttiv nr|TEpa crou« Kai »6 KOKoAoycov TroTEpa f| |it|TEpa Oavdrco teAeut&tco« ccvtevoijo- 
6etouv kokeivoi ttiv tiutiv E15 driuiav UEra9EpovTES Kai dpyupiou to Trpos tous yovEaj 
KaOriKov Trapd tcov tekvcov dvTiKaraAAdaaovTES " Kai dvayivcbaKovTES 8e tos tou AauiS C 
irpd^Ei$ ovteueXetcov auTais Kai t|ticovto tous dvamous TtAAovras OTaxuas Kai 14/cb- 
XOVTas ev ttj fmEpa tou aappdrou. eheAe 8e ccutoIs oute tcov voiacov oute 81a to 3 

10 ad<P|3aTOV, ev auTcp yap \1SKK0v TrapT)v6uouv • 6XK' oti tov Tpo-rrov ovtes irovripol ' toIs B 321 
te uo*nTais E960VOUV acpjoiiivois Kai novov t)Pouaovto to tt\<; I8ias yvcbuTis KparEiv. 
ekeTvoi uev ouv tt\s ISias Trapocvo|jias ixouai to trrixEipa, dviEpoi yEvouEvoi Kai Tvoittov 4 
»dpxovTES ZoSoiicov Kai Aaos I"ou6ppas« xpTiuaTijovTEj. Kai outoi 5e ou8ev fi-rrov ekeIvcov 
SoKouaiv \xo\ tt|v ETriTiniav exeiv, f|5r| ttiv ths ISias dAoyias dyvoiav. oute yap »voouaiv 

15 S AEyouaiv«, dAAd Kai vopi^ouaiv eIBevoi axrEp dyvooucn • px>VT| 8e yvcoais ev auTois 
Ictti tou kokottoieTv, Kai koQ' fiHEpav x^pova x^P°°" l v E9Eup(cjKEiv. Kai ydp Kai -rf|V 5 
vuv fuynv tiijcov, ouk ta' dpETfj ©eAovtes f)\ias dv6paya6riCTaa6ai, ' 8iapd?u\ouai • ttoOev m 648 a 
ydp eux'H TOiauTT) Trap' ExQpois CntEp tcov \xt\ ctuvtpexovtcov aurots ev ttj KOKOippo- 
ctuvti; dAAa kokot|6eis ovtes axTHiaTi^ovTai ToiauTa TTEpipoiJpEiv vouijovtes eut)6eis Sites 

20 dAT|6cos auTot, cos dpa 6eei Tfjs Trap' ocutcov AoiSopias Trpoad^ojiEV eoutous ttote outoIs. 
GeAouai ydp Kai 8id touto Trdvra TTEpiTpex ^' '! ' kccI VTroKpivovTai uev us fiAoi, IpEUVcoai 6 
6e cos ^(Spoii iva aipctTcov EjjiifopriGEVTES ekttoScov Troiriacoai Kai i\\i&s, oti Kara tt\s 
daEpEias ocutcov E9povnaauEV dsi Kai 9povouiiEV Kai ttiv aipEaiv aurcov eXeyxovTES 

OTTlXlTEUO|iEV. 

25 Tlva ydp ttote 8icokovtes Kai KocTaAapovrES oux uppiaav cos fi6£ATiaav; Tiva 3T1- 3 5 1 

touvtes Kai EupovTES oux o^TU SilQriKav, cos t\ TEAEUTfjaai kokcos f| AcopT)6fivai Travra- B 
Xo6ev; a ydp oi BiKaaral SoKouai ttoieiv, tout' ekeIvcov eotIv EVEpyrmaTa - Kai iiaAAov 
outoi ttjs ekeivcov TrpoaipEaEcos Kai TrovT|pfas etaiv UTrripETai. irotos Toivuv tottos 2 
ouk exei Tfis KaKias aurcov urrouvTiiJa; Tiva 9povouvTa koct' aurcov ou auvEcncEudCTavTO 

30 TrAaadjiEvoi Trpo9aaEis koto ttjv 'IejoPeA; Troia EKKATiaia vuv ou ©pr|VEi 6id Tas ekeivcov 

4 f. Mt. 15, 4 8 Vgl. Lc. 6, 1 13 Jes. i, 10 14 I. Tim. 1, 7 18 Vgl. I. Petr. 4, 4, 

s. unten S. 86, 13 27 Vgl. Athan., apol. ad Const. 33 (Migne 25, 640 B) 30 Zu Isebel 

vgl. Geschichte von Kaboth III. Reg. 20 30 ff. Die Liste der Opfer findet sich auch Athan., hist. 

Axian. 5 ff. Die Stelle hier ist alter als jene 

BKPO REFV DNW p (ab 17 iToetv — 74, 13 fehlt p) 25 Tiva — 70, 12 = Theodoret (= Thdt.) 

hist. eccl. II 15, 7 — 9 (129, 23 — 130, 20 Parmentier) 

I te > DN I uf|] \iT\-rt DNW 2 Ta 1 + Ocia N | iv] Trap' P 5 crou > KDNW 
6 kokeIvoi] eksTvoi FN 7 5e > FN 8 avrnii\trav R | auTals] auToi V*DNW avrais V c | 
dvaiTicos V | tiTiAoites N vgl. Z. 8/9 8/9 ycbx°vTES N 9 IueAXe PR*EFVNW | Se] ydp N | 
oute"] ou Trspi D ] tcov voucov] tou vouou DNW I oute 1 ] ou8e D 10 Trapr|v6uouv uaAAov -~ K 

II to E c Ta; E* > B 13 Touopas PFW* | oOtoi DNW auroi rel. 14 uoi DNW ol BKPOR'E 
> RTVp I 15 5e + T\ N 16 Kai 1 > W 17 diXovras VNp | dv5paya6ETaflai N dvSpaya- 
6r|aEaeai p 19 a)(ritiaTijovTai — ovtes > B | vouIjovtes • — 21 6eAouqi ydp > N 
20 Trap' > F* eingetr. von 1. Hd. [ eoutous] eoutov D 23 Kai dsi ~ V 23/24 ott|Ai- 
teuovtes EAEyxonEv W 25 KcrraXaupdvovTES DNW 26 EupicrKoirres DNW | SiE&T|Kav + Kai 
HaAAov EV 27 SiKaarai] BiKaioi EV | toOt'] kot' B Kai Taura Thdt. (AN) | eotIv] 
Etaiv NW I lidXAov > EV 29 CnrouvT|uaTa N | Tiva — 30 'IejoPeA > N 30 vuv 
EKKAr|aia ~ DW Thdt. oiiv EKKAr|aia N 70 Apologia de fuga sua 3, 3 — 4, 2. 

3 KocTQt tcov erriCTKOTrcov aurcov ETn(3ovAds; 'Avnoxeia uev 6i' EuaTd6iov tov opo- 
Aoyr)TT|v Kai 6p966o£ov, BaAaveai 5e Si' Evqjparicova tov SauuacncbTcrrov, Kai FIoXtos 
Hev Kai 'AvTapaSos 5id Kuncmov Kai KapTipiov, f] 6e 'ASpiavouTroAis Si' EurpoTnov 

C tov cpiAoxpiarov Kai tov pet' avrrov Aovkiov tov TroAAaKis Trap' ovtcov Kai dXuaEie. 
<popeaavra Kai ovtcos OTroQavovTa, Kai "Ayxupa pev Sid MdpKEAAov, Bippoia 6e Sid 5 

4 KOpov ' Kai Tdja 61' 'AaKAT|Trav. toutovc. uev yap TroAAd TrpoTEpov ufJpiaavTEc. 
Ecjopia6f}vai TTETTOifiKaCTiv oi SoXioi. 0e65ouaov 6e Kai 'OAuinnov otto Tfjs 9pdKr|c. 

B 322 ETriaKOTTOus Kai r\\ia$ Kai TrpeafkrTEpous f)|i£TEpous outcos ' ETroir|CTav 3T|TT|6fivai, coote, 
eI EupEQEirinEV, KEcpaAfjs UTroa-rfjvai Tipcopiav. Kai Taxa av d-TTE6dvouEV ovtcos, el \it\ 

5 Trapd yvcouT|V aurcov Eipuyonev Kai tote. TOiaura yap lari to uev Kara tcov irepi 10 
'OAunmov upos tov dv6\JTraT0V Aovdrov, Td 6e ko6' r)ndov irpos QiAaypiov SoOevto 

6 ypdpnara. r TOV yap tt)S KcovcrravTivouTroAECos eTriaKOTrov rTaOAov SicocjavTES Kai 
EupovTES Trpo<pavw5 dnroTrviyfivai TrETroiriKao-iv ev ttj AEyouevTj KouKovaco Tf|s KaTtTra- 

M649A SoKiccs Srjuiov laxTiKOTES ' eis toOto (DIAittttov tov yevonevov thrapxov fjv yap Kai 
ths aipEaEcos aurcov upou idir)S Kai tcov TTOVT|pcov povAevudrcov VTrr|pETT|S. ' 15 

4 } 1 T Ap' oOv Sid to ToaauTa Kopov exouai Kai aoittov T|pEUT|aav; ouSajicos. oute 

ydp ETrauaavTO, dAAd Kara tt)v ev toIs TTapoi|iiais pSeAXav uaAAov VEaviEvovrai toIs 
kokoTs ETTKpuoiiEVoi KOtTa tcov UEydXcov TTapoiKicov. ola ydp Kai tovOv ESpaaav, tis ocv 
2 d^icos E^EiTroi;VTis toctoutov Suvarai nvTipovEvaai, oaov ekeTvoi TTETroir|Kaaiv; dpTi 
ydp ElpT)vnv ixouacov tcov ekkat|otcov Kai tcov Aacov euxouevcov ev to!? auvdcjeaiv, 6 psv 20 

1 Eustathius wurde etwa 326 abgesetzt; vgl. Athan., hist. Arian. 4 und Schwartz, Nachr. d. 
Gott. Ges. 191 1 S. 396 ff. 2 Euphration wurde zur gleichen Zeit entfernt, vgl. Athan., hist. 

Arian. 5 (Migne 25, 700 B) und Urk. 3 (III 4) 3 Kymatius wie Z. 1, hist. Arian. 5 (Migne 25, 

700 B) 3 Karterius wie Z. 1, er steckt in dem rrepos Kuudnos hist. Arian. 5 3 Eutropius wurde 

auf Betreiben der Basilina, der Mutter Julians, vertrieben, s. hist. Arian. 5 (Migne 25, 700 B); vgl. 
Schwartz NGG 1911 S. 396 4 Lucius wurde nach Serdica abgesetzt, vgl. hist. Arian. 19 (Migne 25, 

713 C) 5 Zu Marcell vgl. hist. Arian. 6 6 Kyros vgl. hist. Arian. 5 (Migne 25, 700 B) wegen 

Sabellianismus nach Sokr. h. e. I 24, 3 | Asklepas, 326 verurteilt nach dem Schreiben der orientalischen 
Synode von Serdica bei Hilarius fragm. A IV r, n (CSEL 65, 56, 19), vgl. Athan., apol. sec. 47 (Migne 
2 5. 33 2 C) und Schwartz NGG 1911 S. 406 7 Theodul, nahere Umstande s. hist. Arian. 19 und 

Schreiben der abendlindischen Synode in Serdica; Athan., apol. sec. 45 (Migne 25, 328 B) und Komm. zur 
Stelle 7 Olympius, vgl. hist. Arian. 19 (Migne 25, 713 C), abgesetzt vor Serdica durch Constantius 

10 tote: Athanasius spielt auf die Vorfalle im Jahre 339 unter Philagrius an (Z. n), vgl. Schwartz NGG 
191 1 S. 486 ff. 11 Donatus ist sonst unbekannt, daher laBt sich die Zeit nicht bestimmen 12 Pau- 

Ius: vgl. hist. Arian. 7. Ein Philippus war Praefectus praetorio orientis 348 — 349 s. Seeck, Regesten, 
vgl. Schwartz NGG 191 1 S. 477 f. und Zeitschr. f. neut. Wiss. 34 (1935) 149. Paulus wird tier von 
Athanasius zum ersten Male erwihnt 17 Prov. 30, 15, ebenso hist. Arian. 65 (Migne 25, 769 C) 

20 ff. Gemeint sind die Vorgange von 353 an 

BKPO REFV DNW Thdt. 12 tov yap — 15 UTrrjp£Tf|s = Theodoret hist. eccl. II 5, 4 (99, 17 — 

100, 2) 19 T15 toowtov — 71, 14 ETTifJouXals = Theodoret hist. eccl. II 15, 4. 5 (128, 24 — 129, 18) 

1 Kara tcov ETrioKiTrcov > DNW Thdt. | avrcov > EV | uev] 6e E 2 BaAavaia D BaAavta 

N BaXavEiai W | ECnppaTECova E EuippavTicova D | tov OauiiaaicoTaTov > DNW Thdt. | ITdXTOs] 
BoXtos DN FToXtos Thdt. (T) IIovtos Thdt. (A r L v) BopTOS W 3 'Airrdppcrfios V | Kuydriov] 

Kuvnavov Thdt. (auQer T) | 'AvSpiavourroAi; DN 5 Kai ourcos cnro6av6vTa doppelt P | BEpoia 
REFDW» Thdt. (auQer T) 6 Tdja + 8e W | yev > VN Thdt. | OPpiaavTES + Kai Thdt. 

(auQer T) 8 E-rriOKOTrovs] ovtos DNW Thdt. | coote] cos Thdt. 10 Trapa yvcbiinv] -rrapa- 

yEVOMEVTiv D I EfuyouEv] EK<pvyou£v D > P I tcov] tov P*N Thdt. (GLvnT) 11 Acovdrov 

R*EDN 12 ettIo-kottov rTaOXov] rTaOXov tov ErrioKOTrov DNW Thdt. 13 Trpo9avco5 > K 

14 eI; toOto > P I VTrapxov W 16 to > O* nachgetr. O c | Kopov] kottov N | oute] 

ov6e N 17 Tal; > KFN 18 Kcrra tcov iitydXcov TTapoiKicov > NW | Trapowicov] Trapoiuicov DW | 
av > W 19 eTttoi N | Toaourcov W ] Suvarai] Suvcrros DN | occov W Apologia de fuga sua 4,1 — 6, I. 71 

ETriaKo-aos tt)s 'Pwnris Ai(3epio$ Kai TTauAlvos 6 Tfjs utitpottoAecos tcov raAAicov Kai Aio- 
vucnos 6 Tfis UTiTpoTtotecos ttjs 'iTOAias Kai A0UK19EP 6 Tfis nfiTpoTroAECos tuv Kara 
ZEp6iviav vtictcov Kai EuaEfiios otto Tfjs 'koAias, oi TrdvTES ettioko-ttoi dyat)oi Kai Tfis B 
dAr|6Eias KipvKES, dp-TTd^ovrai Kai E^opijovrai Trpocpaaiv ouSeuiov Ixovtes f| oti pfi 

5 ouveOevto -rfi dpEiavrj alpscm utjSe UTTEypavyav auTois KaG' tiucov, ev aTs ETrAdaavTO 
8ia(3oAais Kai auKocpavriais. 

TTepl yap tou HEydAou Kai EuyTipoTcrrou Kai diioAoyTyrou ctAT|6cos 'Oaiou TTEpiTrov 5,1 
eotiv k\ik Kai AeyEiv Taws yap £yvoba0r| Traaiv oti Kai toutov i^opiaQfivai TTETroiriKaaiv. 
ou yap darinos, dMd Kai iravrcov ndAiaTa Kai naAAov ett^ovtis 6 yEpcov. iroias 2 

10 yap ou Ka6Tiyr|o-aTO auvoSou; Kai Aeycov 6p6cos ou TrdvTas etteio-e; Troia tis EKKAriaia 
ttjs toutou TTpooraaiaj ouk §xei nvriiiEla to KdXAiaTa; tis Auttouhevos ttote Trpoof)A0Ev 
auTU Kai ou xa'pwv cnrfiAGE Trap' ctUTOu; tis fjiriaE Seohevos Kai ouk dvExcopriaE tuxcov C 
cov fi0iXT)aE; Kai opcos Kai Kara toutou TEroA|iT|Kaaiv, oti Kai ocutos EiScbs as Troiouai 
6id ttiv daEpsiav eccutcov auKotpavTias oux UTTEypavyE Tais ko6' t\\i&v ETrifJouAaTsT'' id 8 

is yap Kai uarEpov 6 id Tas TroAAas UTrip \ierpov ETri9Epo|iEvas outw TrAriyds Kai auoKEuds 
Kara tcov auyyEvcov aurou eT£ev outoTs irpos ' copav cos yEpcov Kai da6Evfis tu acbuorn, B 323 
oucos toutcov f| TrovTipia Kai ek toutcov Seikvutoi orrouSao-avTcov 'TravraxdOEV eoutous 
SeT^oi \xt\ eTvoi Xpiariavous dAT|6cos- ' M652A 

'EkeISev ydp Kai e!s tt)V 'AAE^dvSpEiav TrdAiv ETTE<puT|aav 3T)to0vtes irdAiv f||ias 6,1 

1 Liberius (vgl. Athanasius, hist. Arian. 39 — 41; Theodoret h. e. II 16; Caspar, Papsttum I 1736.) 
wurde 355 nach Beroea in Thrakien verbannt. Athanasius weiQ hier noch nichts von seinem Umfall 
(jedoch hist, arian. 41 u. apologia sec. 89); schon das spricht dafiir, daO de fuga friiher zu datieren ist 
als hist. Arian. 1 Paulin v. Trier wurde in Aries 353 abgesetzt, vgl. Hilarius fragm. B I 6 (CSEL 

65, 102, 10), Sulpicius Sev. II 39, 3 (CSEL 1, 92, 17) 1/2 Dionys v. Mailand in Mailand 355 ab- 

gesetzt, vgl. Sulpicius Severus II 39,4 — 6 (CSEL 1, 92, 20 fl.) 2 Lucifer v. Calaris, ebenda abge- 

setzt, vgl. hist. Arian. 33 (Migne 25, 732 B); apologia ad Const. 27 (Migne 25, 629 A); Sulpicius Sev. 1139,4 
(CSEL 1, 92, 19) 3 Euseb v. Vercelli, ebenso, vgl. apol. ad Const. 27 (Migne 25, 629 A), Sulp. Sev. 

a. a. O., Hilarius, Liber I. ad Const. Textus narr. 3 (CSEL 65, 186, 21 fl.) 7 ff. Uber Ossius, seine 

Verbannung und Unterschrift unter die zweite sirmische Formel 357 vgl. Athan., apol. sec. 89 (Migne 
25, 409 A/B), hist. Arian. 45; Hilarius, de synodis 87 (Migne PL 10, 539 B); Sulp. Sev. II 40, 5 (CSEL 
1, 94, I ff.) und Turner, Monumenta 1, 541b; eine andere, keineswegs weniger zutreflende Darstellung 
geben die Luciferianer Marcellinus und Faustinus in ihrer Bittschrift an Theodosius u. Arcadius vom 
Jahre 383/4: Collect. Avellana II 32 ft. (CSEL 35, 14, 30 ff.). Caspar, Papsttum I 181 f. 10 O. 

leitete die Synoden in Elvira (305), Antiochien (325) und Serdica (342) 14 O. verweigerte zuerst die 

Unterschrift gegen Athanasius, vgl. hist. Arian. 45 16 Zum Datum der Unterschrift s. oben S. 68, 1 

BKPO EEFV DNW bis 14: Thdt. 19 — 73, 15 dAf|$Eiav = Sokrates (= Sokr.) hist. eccl. II 28, 

3—14 (270, 9 — 273, 13 Hussey) 

1 frdo-Korros + 6 D I tuv > B 2 "HaMas unTpOTriXEco; P, ohne ttjj = Thdt. (rT) 3 ZspBivlav 

BKPORE SapSiviav F Iap8r|viav W Thdt. (r F) ZapBavlav V Thdt. (AB=LV) ZapSavkov N Thdt. (T), 
2ap8iaviffo-cov fur 2. vf\ccov D | Euo-^Bio; -f- 6 BPN | ol > N 4 Trp6<paciv — 5 alpeaei] 

cSs <paaiv ouSEufav exovtes Trp6<paaiv D | ut|] ou N 5 uTTEypau/av + cnjv VW | aCrroTs] 

aura D | ETrAdaavTO] cirpa^av Thdt. (A n T) Eypau/av Thdt. (z) uTrcypcnfav Thdt. (s) 6 81a- 

BoXais Kai > DNW Thdt. 7 TfEpl + uev DN 8 xal 1 > B* Thdt. (r z), nachgetr. B c 9 xal' 

> DNW I Kai uaAAov > Thdt. | uaAAov > DNW | ETTiqxivTij] Trpo9avTis DNW TfEpi9avT|S Thdt. 
10 TiyriaaTO Thdt. | tis > F Thdt. 11 ^vT|UEia] OT|UETa B uvr|uaTa Thdt. (AT) uvt|u6auva Thdt. 

(rz) I to > Thdt. (ArT) | Xuttouuevos] 68up6u£vos Thdt. | TrpoaEXOuv Thdt. 11/12 Trpoo-- 

fjXtev auTcp ttote ~ W Thdt. (T) 12 Kai 1 > Thdt. | Trap'] ctTr' V Thdt. 13 Kai' > W | 

auTO?] oOtos DNW Thdt. (A r z) 14 aunSv BDNW Thdt. 14 eI yap — 17 OTTOu8ao-dirrcov] 

UTTEp toO DN 15 ETTi9EpouEva5 UTTEp HETpov — W 17 OTrouSaadvTuu + UTTEp TOU W vgl. 

Z. 14 I eoutous] outous DN 18 dAT)6ET; F 19 ekeI6ev > Sokr.' | Kai yap — Sokr.' | 

TrdXiV > DNW Sokr. (aufler AO Sym.) | TrdAiv 1 ] ttcjs 5'av D > Sokr. (AO Sym.) rtrf Apologia de luga sua 6, 2 — 7, I. 

2 cnroKTElvai. Kai ysyove x £ ip° va Ta V ^ N T00V "rrpoTEpcov. arpcrncoTai yap Etjaicpvris 
ttiv EKKAriaiav ekukAcoctov, Kai ia ttoAeucov ovti tcov evx&ov EyiveTO. eIt' eA0cbv ttj 
TEao-apaKoarfj 6 irap' aOrcov dTroaraAEis Ik KoanraSoKias rEcbpytos Tiu^ffEV, a Trap' au- 

3 tcov ueuo6tike Kcncd. UETa yap to EPjSona toO -naaya Trap9EVOi eIs 6EaucoTT|piov ipdA- 
Aovto, ETrioKOTroi fiyovTO utto arporncoTcov 6e8e|jevoi, opcpavcov Kai X T 1P" V TlpTrc^ovTO 5 I 
oIkioi Kai ctpTOi, icpoSoi koto tcov oIkicov iyivovTO, Kai wktos oi Xpicmavoi KOTEcpEpovTO, : 

4 ETrECT9payia6r|CTav oiKiai, Kai d8eA<poi kAtipikcov urrEp tcov dBsAcpcov ekivSuveuov. Kai , 
B 5Eivd \ikv TaCrra, SEivoTEpa 6e to tiErd Taura ToXiiTniara. ttj yap EfJ6o|id6i heto ttiv ! 

dyiav TTEVTriKoaTTiv 6 Aaos vria-TEucras e£tjA0e TTEpi to Koi|ir|TT|piov Eu^aaBai, 8id to Trdvras 

5 onToaTpetpEaOai tt)v Trpos TEcbpyiov Koivcoviav. dAAd touto naScov 6 TrauTrovTipos 10 
ovtos Trapo^uvEi tov orpaTT|XdTr|V ZE|3acrnav6v Mavixalov ovto - Kai Aonrov ovtos i^erd 
TrXf)0ous oTparicoTcov OTrAa Kai £iq>T| yujwd Kai To£a Kai PjeAti cpEpovTcov cbpuriaEV ev auTrj 

6 ttj KUpictKrj Kara tcov Aacov. Kai dAiyous evpcov evxohevous (oi yap ttAeIotoi Aoittov 
Sid ttiv cbpav dvaxcopriCTavTES fiaav) TOiaOra Eipydacrro, ola Trap' aurcov ETrpETTEV okou- 
aavTa Trpa^ai. TrupKaidv yap dvdvyas Kai aTT|CTas Trap0Evous Trapd to m/p -qvdyKajE is 

7 AeyEiv eaurds Tfjs 'Apeiou tticttecos eTvoi. co; 6e vwcbaas auras ePjAette Kai \xt\ cppovri- 
joOaas toO Trupos, yvuvcbaas Aomov outco KaTEKoyEV els id TrpoacoTra, cos nerd xpdvov 
poyis auras ETnyvcoaflfjvai. 

7,1 "Av8pas 6e KpcrTT|CTas TeacrapaKOVTa KaivoTepco TpoTrco kocteko^e - pdpSovs ydp tos 

C ; 

i Vgl. unten c. 24 S. 84, 10 2 Uber Georgs Einzug notiert die Historia Athanasii der Sammlung 

des Theodosius diaconus (Cod. Veron. 60) c. 6: advenit etiam Georgius Alexandriae consulatu Gonstantii 
Villi et Juliani Caesaris II (= 357) Mechir XXX die (= 24. Febr., Ostera = 23. Marz). Kephalaion zu 
357 (in griech. Ubersetzung): tote TEcopyios eIotjASev ttj A Mexip Kai SEivoTEpa Bia expt)ctoto. 'A9a- 
vdcnos 6e 6 ettIctkottos ev ttj ipuyij f\v Kai ejtitt 1 |6ti ev ttj ttoAei lirra TroAAfj; couoTnTOS, ttoAAcov 5id touto 
KivBuvEUcdvTcov. Vgl. Sozomenus h. e. IV 10, 8 fi. Athanasius berichtet hier nicht der Reihenfolge j 

nach iiber den Kampf der orientalischen Bischofe und des Constantinus um den Sitz des Athanasius. Die ' 

Reihe der Verbrechen gegen die Bischofe soil um einen ExzeC vermehrt werden. Ath. knupft an die jiingsten 
Ereignisse des Jahres 357 an. Was 356 geschah, wird c. 24 erzahlt. Am ausfiihrlichsten berichtet Atha- 
nasius iiber die Vorfalle des Jahres 356/57 in hist. Arian. 48 ff. Uber Georg selbst vgl. hist. Axian. 75 
9 Pfingsten fiel 357 auf den 11. Mai. Von diesen Ereignissen weifl die Historia Athanasii nichts, nach 
dieser Quelle trat der Dux Sebastian erst im Dezember 358 auf. t)ber Sebastian und seine Aktion in Ver- 
bindung mit Georg — 358 war Georg nicht in Alexandrien — vgl. vor allem Apol. ad Const. 27, dazu hist. 
Arian. 59. 72, Epistula Ammonis de Pachomio 31 (Subsidia hagiographica 19 S. 117, 34) und auch Sozo- 
menus h. e. IV 10, 9 ff. und Kephalaion zu 357 (s. o.) 19 ff. Die Schilderung in c. 7 findet sich aus- 
fiihrlicher, aber groflenteils mit wortlicher Obereinstimmung in Athanasius hist. Arian. 72 

BKPO REFV DNW Sokr. 2 eIt' — 73, 15 dAi'i9Eiav = Theodoret hist. eccl. II 14, 4— 11 (125, 

14—127, 13) 

1 yEyovevai D | x £1 P ovo: — TrpoTEpuv] to OarEpa x E 'p ova T " v TrpcoTcov Sokr. (aufler Sym.) 

2 to + t£>v BK c EV I tcov > K*, eingefiigt K c | eA6cbv BDNW Thdt. eIoeAScov KPOREFV Sokr. 
3/4 Trap' aCrrcov a ^- DN 5 TipTrdjoirro + al Thdt. (auQer VT) 5/6 oiKiai fipTrdjoirro '~ K 

6 Kai SpToi BKPO REFV te Kai apTOi Sokr. (aufler <X> Cass. Sym.) > Sokr. (<t> Cass.) Kai apTOi Kai . 
DNW Kai dpirayal Kai Sokr. (Sym.) Thdt. | ol > DNW Thdt. 7 ETT£a9pay[jovTO W 8 to 

> D [ ToAuTKiara] ToAur|9EVTa N TEroAurmeva Sokr. (auBer CD Sym.) 10 Trpos + tov N 

11 outos 3 ] oOtos N Thdt. (AB 3 ) > VD | l£|3acrriav6v] Kcrrd xp'OTiavov D 12 o-rpomcoTcov + 

oirra D 14 fjaav] f-ruxov Sokr. (auBer O Sym.) | Elpyacrairro W c Sokr. | avxcov] aOxou 

Sokr. (Sym.) Thdt. (H) 14/15 aKOuaavTa] OKOUcravTa? Sokr. ((D Sym.) > Sokr. Thdt. (B 1 ) 

15 -rrpa^ai] Trpax6fivai Sokr. (aufler <t> Sym.) | a^as Sokr. (aufler Sym.) 16 Eavrras] aura? W 

Sokr. I auras] Eaurd; K 16/17 Kai — m/pos > DN Thdt. 17 yuuvcoaas + auras N | yuuvco- 

aas] yuuvds EV | kotekouvev] kotekou/ev aurds Sokr. (aufler Sym.) auras KOTEKOvfEv Thdt. (n) kot- 
ekoi+iev auTcov Thdt. (T) | eIs] Kai Sokr. (Sym.) | TrpocruTra + aurcov Sokr. (Sym.) vgl. T 
19 uoyis auras] auras M°Ais DNW Thdt. | aurds > Sokr. (aufler AO Sym.) 19 6e] te Sokr. | 
pdBSois Thdt. (HS) [ Tds] tous D Thdt. (T) Tals N Thdt. (HS) Apologia de fuga sua 7, I — 8,3. 73 

OTTO TCOV (fOlVlKCOV Eu60s TElicbv EV OUTaiS EXOUCTaS ETl TOUJ OKoXOTTaS TCt VQTO TOUTC0V 

ourcos e£e5eipev, cbs Tivds \ikv TroXXaKis x el P ou Py T lQn votl 5ia tous EvaTroTrayEVTas lv carrols 
OKoXoTras, Tivds 8e Kai pf) (pEpovTas drrroGavEiv. TrdvTas liEV ouv toOs 7T£piXriq)6EVTas 2 
dQpocos Kai tt)v TTapOivov l^cbpiaav els tt|v neydXr|V "Oaaiv, Ta 5e acbuara tcov teteXeutt]- 

5 kotcov ou6e toIs iSiois Kara tt)V dpxTlv &7ToSo0fivai TrETroiT|Kaaiv, dXX' Expuvyav cbs f|uiXT|CTav 
crra9a PoXovtes urrEp tou SokeIv oOtoOs XocvGccveiv Tqv ToaauTT|V cbnoTT|Ta. Trpdr- 3 
Touai ' 5e touto TTETrXocvrmEvoi Tfi Siavoia oi TrapdcppovES. twv yap oikeIcov tcov teteXeu- b 324 
ttikotcov xaipovrcov uev Sid ttiv oiaoXoyiav, ' 6pT|vo0vTcov 6e 6id Ta acbuara liEijcov M 653 A 
k%r\yietro KaT ' outcov 6 ttjs &CTE|3eias Kai cohottitos EXEyxps. Kai yap euGus dTr5 _ Tns 4 

10 AiyuTTTOU Kai tcov AifJucov E^cbpiaav |iev ETnaKOTrous 'Anucoviov Mouiov Tdiov OiXcova 
'Epufjv TTXf)viov YEVoaipiv NEiXduncova 'AyaOov 'Avdyaucpov MdpKov 'Anucoviov 
rrEpov MdpKov ApaKOVTiov 'ASEXcpiov 'A6T|v66copov Kai TrpeapuTEpous MEpctKa Kai A16- 
aKopov. Kai outgo TTiKpws f|Xaaav ccutous, cos Tivds iiev outcov ev Tals 65ois, Tivds 5 
5e ev ctutco too i^opiaiacp cnToSavElv. EipuydSeuaav 5e ettictkottous ttXeIous TpidKovra - 

15 ffiTouSfi ydp fjv auTOts Kara t6v 'Axad(J,Et Suvotov l§apai ttjv dXT)6eiav. i5ou TCtOra 
tcov daEficov Ta ToXnT||AaTa. 

Tavh-a BpcovTES Kai \ii] evtpottevtes icp' ols TrpoTEpov koO' tjijcov ETupeuaav kokois, 8,1 
Iti Kai vuv KctTTiyopoOaiv excpuyeiv SuvT|6EVTas aurcov Tas dvBpo9ovous x £ 'P a S" uaXXov B 
Se oSupovTai TTiKpcos, oti jjiti Kai ekttoScov teXeov TTETroiTiKaai. Kai Xonrov TpoipaaijovTai 

20 SeiXiov 6vei5i3Eiv dyvooOvTES, oti Kai touto yoyyvrjovTES e!s eoutous erncTTpEtpouai paXXov 
ttiv tiEuvf/iv. ei ydp cpaOXov to 9£uyEiv, ttoXXco xeipov to Sicokeiv. 6 \iev ydp, Tva |iT] 2 
dcTroOdvT), KpunTETai, 6 6e Sicokei 3T|tcov onroKTElvai. Kai to hev qisuyEiv yeypaTTTai, 
6 Se 3T)tcov dvaipfjaai Trapa(3aivei vonov Kai paXXov aCrros ttiv Trpoipaaiv toO cpsuyEiv 
TrapEXEi. EiTTEp ouv ttiv <puyf)v oveiSijouaiv, EVTpETTETCoaav ttXeov eoutous SicoKOVTas - 3 

25 TrauEaScoaav ydp ettiPouXeuovtes, Kai TrauaovTai xal oi cpEuyovTES e06us. dXXd ttis i^ev 

5 Zu der Leichenschandung vgl. Lucifer Cal., Moriendum esse pro dei filio 3 (CSEL 14, 289, 1) Uber 
die Verbannten, ihre Namen und ihre Exilsorte vgl. den Komm. zu hist. Arian. 72, wo ausdruckjich ge- 
sagt wird, daB sie von Sebastian vertrieben worden sind 22 Vgl. Mt. 10, 23 23 Vgl. Ex. 20, 15 

BKPO REFV DNW bis 15: Sokr. Thdt. 15 I60O — 74, 13 daEBeiav = Sokrates hist. eccl. 

Ill 8, 3 — 14 (402, 15—404, 14) 

1 eu9us > Sokr. (O Cass.) | euSu; teu&jv > DN Thdt. | iauTais Sokr. | ^x " " 01 ? RON Sokr. 
(auBer <C Sym.) Thdt. (AHSB=) 2 JvcnTOTrayEVTas BKPO Sokr. (A Cass.) drroTrayEVTas REFVW 

Sokr. (auBer A Cass.) Thdt. oaTOTayEirras DN 3 Kai > K | uev oOv] uev D Thdt. (G) 6e N 

Thdt. (S) I 7TEpiXTi9eEiTas BKO c REV Sokr. (A) Thdt. (ArB=) TTEpiXE^eEVTas PO*FDNW Sokr. 
Thdt. (LvT) 4 Kai ttiv TrapSEvov > N | TT|V TTap6EVOv] Tas TrapOEvous WF Sokr. (AO Sym.) 

Thdt. (r B 3 T) | ^upiUEV Sokr. (aufler O) 5 TTETroiTiKaaiv] ovvEXCopT|o;av Sokr. auvExupT^v Sokr. 
(Cass.) TTETroiT|K£v Sokr. (Sym.) 6 PoAovtes] PoMovtes DW Sokr. (AFC) Thdt. (z) > N Sokr. 

(Sym.) 7 TrETr\avT||JEvoi V*W Sokr. Thdt. ^TE^^^avTl^lEVTl BKPOREFV c DN | tt)V Siduoiav Thdt. 

(auBer AT) 8 \ikv > N | ueIjcov] ueIjov RE Sokr. Thdt. (SB 1 ) 9 do-E^ias Kai > Thdt. 

10 Mouiov BKPOREFV Thdt. Mouiv DNW Sokr. (Sym.) 8|iouiv Sokr. n Yrivoaipiv F 

Yivoaipiv N Thdt. (H) | NsiXdiiucova DNW Sokr. Thdt. TTTiAduucova BKPOREFV | 'Aya66v 
BKPOREF*V Thdt. (AT) "Aydecova F C DNW Sokr. (aber* Ayd6ova DW vgl. vdyau<pov D!) 'AyaTriov 
Thdt. (rz) I 'Avdyauipov] vdyaupov D "Ayau90v FN Sokr. (Sym.) "Avaucpov Thdt. (s) | Mdp- 
kov > Sokr. (aufler (t> Sym.) 12 rrepov > Sokr. (auBer (33 Sym.) | MdpKov + dAAov V, + 

ETEpov Thdt. (n) 13 uev outcov] uevtoi N 14 Si'] Kai N | ttXeious + tcov KPF, + f| N 

Thdt. 15 J5°pai] st dpai E* eit| apai 'E^V 17 f-nipEUaav Ka6' fmcov ~ BKPO | etu- 

pEuaav] ETupdwrjaav DNW 18 KOTTiyopouCTi Kai vuv ~ DN ig Kai 1 > KNW 20 ovei- 

6ijovtes Sokr. 23 dvaipfjaai TrapapalvEi voliov > D | auros] auro W 24 JvTprrrECTficoaav 

DNW (EVTpaTT. N) [ SicoKovras] ol 6icokovtes Sokr. (aufler Z) 25 ydp + ol N | ydp 

> Sokr. I TTauaovTai] TrauovTai DNW Sokr. 

Alhanasius II. In 74 Apologia de fuga sua 8,3—9.4. 

C iSias TTovTipias ou -rrauovTai, tou Se KocTaAa(3E!v eveko irdvTa TrpdrTOUcnv ouk eiSotes 

4 oTi tcov Sicokohevcov f) <puyfi neya? iAEyyos eoti Kara tgov Sicokovtcov. ou8eis yap 

tov Trpaov Kai 9iAdv6pcoTrov 9E\)yEi, dAAd udAAov tov dypiov Kai -rrovripov 6\rra tov 

TpoTTOV. »u5s youv kotcoSuvos Kai utt6xpecos« drro (jev tou ZaouA i^EuyE, irpos 64 

tov AauiS KaTE9EuyE. 6id touto Kai outoi tous Kpu-rrro|jEvous aurous dvaipEiv ottou- 5 

6 Sdjouaiv uttep tou \it\ SokeIv Ixeiv Tfis eoutcov irovripias tov iAEyxov. dAAd Kai 

B325 M656A ev toutco SoKouai -n^AcoTTEiv oi dei ' TrAavcbpEvoi • oacp yap r\ <f\jyr\ TrpoSriAos, ToaouTcp 

Kai ttAeov f) 1% ETripouAfis yivo^ivT) Trap' ctutgov dvaipEais f\ Kai i^opia Trpo9aveaTEpa 

y£vr|CTETar dv te yap d-rroKTEivcoorv, 6 6dvcrros UEI30V fix'no'ei kot' outcov dv te ttcxAiv e£- 

opiacoai, TravTaxou ko6' eoutcov oturoi |jwr|HEia Tfis Trapavonias i^arTOOTEAAouaiv. 10 

9,1 Ei hev ouv Eacpjov Tas 9pEvas, ePAettov eoutous iv toutoij ctuvexohevous Kai toTs 

eoutcov TrpooKOTrrovTas AoyiauoTs. iirEiSf) 5e Kai to aco9povElv drrwAECTOv, Sid touto 

2 Kai SicoKOVTES i^dyovToi, Kai 3T|touvtes oveAeIv oux opcocnv eoutcov ttiv daEfiEiav. Tdxa 
yap Kai ttiv Trpovoiav auTT|V aiTiaaOai ToAucoaiv (ouSev yap auTois dr6A|iT|Tov), I9' ols 

B auTois ou TrapaSiScoai, Trpo6r|Xou toutou TvyyavovTOS Kara ttiv tou o-co-ifjpos 9C0VT|V, is 
OTi |jt|6e orpouOiov ccveu tou Trorrpos f]ncov tou ev tois oupavols EUTTEaEiv eis TrayiSa Suvarai. 

3 Kai yap Kai ote TrapaAa|i|3dvoucnv oi dAdaropES, euOus ETnAav6dvovTai tcov te dAAcov 
Kai Trpo tcov dAAcov eoutcov Kai novais toTs oAojoveIois tos O9p0s dvaaTrdaaVTES oute 
Kaipov yivcooKouaiv oute dSiKouvTES dvupcoTrous aiSouvTai ttiv 9uaiv, koto 5e tov 
Tupavvov tt|5 BafJuAcovos dypicoTEpov ett^uovtoi Kai oute twos eAeoOctiv, dAAd Kai 20 
»tou TrpEapuTEpou tov 3uyov ETnpapuvouai« Kai »ETri to dAyos tcov TpaunaTcov«, cos 

4 yEypaTTTai, »Trpocrri6Eaaiv« ol ocvtiAeeIs. ei uev ouv \it\ touto SpdaavrES fjaav, Ei ufi 
tous koto Tfis auK09avTias outcov unip fiiidov AiyovTas i^opiaavrrES fiaav, Tn6avcos dv Ae- 

C yovTEs uapd Tiaiv EVOjiicr6T|CTav • etteiSti 5e dAAois toooutois Kai tt|Aikoutois Em- 
axoTrois ettePouAeuctov koi oute tou pEydAou Kai onoAoyriTOu 'Oaiou oute tou ETTiaKOTrou 25 
'PcbiiT|s oute ToaouTcov drro tcov ZTravicov Kai PaAAicov Kai Tfis AtyvTrrou Kai Ai|3ur|s 
Kai tcov dAAcov HEpcov ETrioxoTrcov E9EiaavTO, dAAd ToaauTa TTETroif|Kaai koto tcov oAcos 
lAEy^avTcov outous UTrip fmcov, ttcos ouxi naAAov finds Trpo tcov dAAcov E|3ouAEuaavTO 4 I. Reg. 22, 2 7 £f. Vgl. Athanasius, 
2r Jes. 47, 6; Ps. 68, 27 


Hist. Arianorum 34 (Migne 25, 753 B) 


16 Vgl. Mt. 10, 29 


BKPO REFV DNW bis 13: Sokr. 


ab 13 TCt/a : p 17 Kai yap — 


75, 11 |iax6ti£voi > p 1 KOTaAajlElv] KarrapaA£lv Sokr. (auQer Cass. Z) | ttovto > N | ovk > Sokr. 2 ouSe'is] 

ou N 3/4 tov Tpo-rrov] toIs TpoiTois N 4 ttoj] Kai Tras N I youv] piv N yap Sokr. 

5 auTous] auTois Sokr. 5/6 orrou5d3ouaiv] ottevSouo-iv VDNW 6 eoutcov VDNW Sokr. 

aCrniv BKPOREF 7 dsl > Sokr. | toctoOtov N 8 Kai 1 > Sokr. | rj Kai — 9 yEVT|CTETai 

> N I f| > Sokr. I fi Kai] Kai f\ ~ VTJW | Kai E^opia > Sokr. (I) E^opla] l§opioria 

VDW 9 6 edvorros — 10 E^oplacocn > B 9 rixrjo-Ei] i^tix 1 ! ^ 1 D ^&1X E ' N I0 TravTaxou] 

TaiTa E I auTol VDNW Sokr. aurols BKPOREF | irapavonlas] TrovTipla? N | ciTroaTEMouaiv 
VDNW 11 ePXettov + av F | iv toCttois £outous — K | toIs] tou; N 12 TrpoKd-rnrovTa; 

K ] Xoyio-uoTs] A6yois D Aoyous N | o&^ipovEiv] 9povEiv VW 13 vor Taya setzt p ein: Kai 

HETa Tiva - ou6ev yap outoTs dToA|iT|Tov ^9' ols Kai TT|V TTpovoiav auTf|v alTifiaSai Tdxa ToApcoai /~ p 
14 alTidaaaQai DNW | toAhticouctiv V | yap 1 > B | outoIs + fiuas V 16 oti iitiSe] oute 

yap (fr\a\ N [ toIs > p 18 Kai Trpd tqv aMcov > D | piovais] paAAov VW | oippua; VD 

18 oute Kaipov — 19 dv6pcoTrous > E 19 Kaipov] KaXov yEcopyEiv V | iiber alSouirrai: ek E 

21 tou TTpEapuTEpou] tous TrpECTpUTEpous D toTs TrpEapuTEpois N | ettI] eti VW | TpauyaTCov + nou N 

22 eI'] edv VW I SpdaavTEs Taura -- W 23 koto > N* 23/24 dv AtyovTEs] dvTiXEyov- 
tes D 24 8e + Kai V I toctoOtois > VDNW 26 Kai" + Kai B | Kai"] f\ VW | Kal3 + 
Tfis 0» exp. O c 27 ettiokottous N I dAAd + Kai VDNW ] oXcos] dAAcov W dAAcov tu» V 
28 finds] f|(juv F I EJ3ouAEuaavro] 6iTE|3ouA£uaav F jpouAoirro DN t|{JouAovto WV Apologia de fuga sua 9,5 — 11, 1. 75 

kcci pet' ekeivous ettiOuuoOcti Se KocKEiaE oveaeIv; E15 toOto yap dypuTrvouCTi kcci voiii^ouaiv 
dSiKEiaQai, av (3AETrcocn acojoiiEvouj, oOs ouk e(3ouaovto jfiv. 

Tis toivuv ou auvopa ttiv Travoupyiav outcov; tivi touto KOTdST|Aov oOk Iotiv, 10, 1 
oti \it\ 5i' dpETTiv dvEiSijouai Seiaiocv, ocaa' aitiara SiycovTES cocnTEp aayr|vais xP&vrai Tats 

5 iSiais KaKOTExviais vouijovtej ev TotuTais o-uAAaupdvEauai, oOs lav 3T|Tdoaiv dvaipfjaai; 
toioutous yap outoOs at Trpd^eis eSei^ov Kai f|Aey£av tov Tpoirov aurcov, Oripicov iaev 2 
dypicoTEpov ' BapvAcovicov 5e cbuoTEpov. Kai eI Kai avrrdpKris ek toutcov Ecrriv 6 kot' outcov m 657 A 
eAeyXOS, onus, etteiSti Kara tov TraTEpa eoutcov tov SidfloAov crrraAoTs tois Aoyapiois 
axTHiaTijovrai ' coote 6eiAiav lyKaAEiv, Seiaotepoi Aaycocov ovtes outoi, <p£pE B 326 

10 Kai to ek tcov Seicov ypa9wv TTEpi tcov toioutcov yeypauueva ©Ecopriaconev. SeixStictovtoi 3 
yap ouSev fj-rrov Kai -rrpos toutos hev jiax6|i£voi, tcov Se dyicov Tas operas SiafidAAovTES. 
e! yap AoiSopoOcn tous KpvnronEvous drrro tcov jtitouvtcov oveXeTv Kai 6ia|3dAAouai tous 4 
qieuyovTas otto tcov Sicokovtcov, ti iroiriaouaiv 6pcovres tov jiev 'IccKcbp' (pEuyovra tov 
dSsTupov 'Haau, tov Se Mcoofiv el? MaSidu dvaxcopoOvTa 6id tov (po^ov tou Oapaco; ti 5 

15 Se TOiauTa 9Auapo0vrES dTroAoyr|aovTai tco AauiS (pEuyovri tov laouX cttto Tfjs oMas, B 
ote dTTEOTEiAEV outov dvaipe6f)vai, Kai KpuTTTOiievcp \ikv toutov ev tco cnrriAaicp, »aAAoiouvTi 
Se to TrpoacoTTOv iauToO«, Icos av Trap£AuT| tov 'A^heAex Kai tt\v £Tn(3ouXfiv ekkAivt); 
ti 6'dv eittoiev oi TTavTa Aeyovres euxEpcos Paettovtes tov HEyctv 'HAiav ErriKaAouiJEvov 6 
Uev tov 0e6v Kai vEKpov eyEipovra, KpuTrronevov 5e 6id tov 'Axadp Kai 9EuyovTa Sid 

20 to; dTTEiAds Tfjs 'lEjdfJEA; tote yap jtitouuevoi Kai 01 uioi tcov Trpo9T|Tcov EKpuTrrovTO 
AavSdvovTEs ev toIs crnT|Aaiois Trapd tco *A|35iou. 

*H toutois uev cos TraXaioij ouk evetvx ov > twv 8e Kara to euayyEAiov oOSehiov 11, 1 
livrmr|v Exouai. Kai yap Kai oi na6r|Tai »5id tov (po^ov twv 'lou6aicov« dvexcbpouv 

8 Vgl. Joh. 8, 44 13 Vgl. Gen. 27, 41 fi. 14 Vgl. Ex. 2, 15 15 Vgl. I. Reg. 198. 

u. vgl. I. Reg. 20, 31 16 Vgl. I. Reg. 22, 1 16/17 I- Re g- 2I . J 3- 14 I 7 'APiueAex ist der 

falsche Name. Danach hat A. die Geschichte nicht nach I. Reg. zitiert sondern nach Ps. 33, 1. 
I. Reg. 21, 13 zufolge muB es wie auch Georg. mon. korrigiert, 'Ayxoiis heiflen 18/19 Vgl. III. Reg. 
17,17 a. 19/20 Vgl. III. Reg. 18,46; 19, 2 f. 21 Vgl. III. Reg. 18, 4 fi. Vgl. Athan. hist. Aria- 

norum 53 (Migne 25, 757 B) 23 Joh. 20, 19 

BKPO REFV DNW p 12 E l — 77, 27 duapTCoAuv = Sokrates hist. eccl. Ill 8, 15—41 (404, 

15 — 410, 10) 12 — 76, 13 = Georgios (= Georg.) monachos 520, 10 — 521, 1. 521, 7 — 522, 2 

de Boor. Dieser offenbar von Georgios bearbeitete Text ist nur an einzelnen Stellen herangezogen 

1 £ke(vois N* I 51 k&keIo-e BKPOREF SekAki; WV 6ekok(os D kokus N 2 <i6iK£la6ai] 4veAeTv D | " 
av] tav B 3 iTavoupylav] KccKovpylav N | tivi R c tiwv R* | Kcrrd6TiXov ouk] ut) kot65tiXov N ^ . 
4 aiiicrros FVW 5 ISiais] olKeiais N | kokotexvIois] Kaxoupylais V | toutois] toutois DN | 

dvaipfiaeai D 6 yap > VDNW | ourous] avros D*, corr. aurous | fiAcy^av Kai tSei^av — N 

7 Kai 1 > N ] Kai' > VW | Eariv ek toutcov — D | ek tout&jv — auruv] outuv ttoAeuos B* Ik 
toCttcov — auT&bv B c | kot' outuv 6 — F 8 laurcon] aCrrcov VNW | Xoyapiois RTDN XoyuSplois 
VW Aoyoxapiois BKPOR*E 10 ypa<pabv nach yEypamiEva — W 11 ou8ev + uev DN | Toturas] 
Toirra VDW | uev > KDN | BiapdAAouai p 13 TroiTiaojaiv D | uev > N | ipEuyovTa + 
TrpoTEpov Sokr. (Z) 14 Mcouafjv VDNW Sokr. | dvaxcopr|0-avTa ets MaSiau — DN 15 otto 

Tfis oIkIos] eIs tt)v oIkIov Sokr. (2 Cass.) 16 ote aTTEOTEiXEv] drrrooTE^avTi Sokr. (codd. graec.) 

onrooTEiXavTa Sokr. (Z Cass.) | dvaipE6r]vai aurov ^ DN | KpUTTrduEvov W | toutov] Jaurov 
Sokr. (I) Comm. Montf. outco Sokr. > FDN toutoj Georg. | OTrriAaico + Kai Sokr. | dAAoi- 
ouvto W 17 5e > Sokr. | eoutou] outou N | av] ou Sokr. Georg. | T^apfj^9E W | 'Apius^EX 

vgl. Kommentar] xd u< Sokr. (I) 'Ayxous Georg. ) ekkAivt|] lyKXivr) N e^ekAive W 18 ol Trdvra 

XtyovTES EuxEptSs > P I PAettovtes > Sokr. I tov usyav 'HXlav] Trepl tou ueyoAou 'HAiou Sokr. 
(I) ] 'HXiav + 6p6jVTES Sokr. (aufler I) 19 uev > VDNW p | EysipavTa BD p Sokr. | 

6e] uevtoi N 19/20 61a Tas > V 20 jtitouuevov R* ( — vol R c ) | Kai > Sokr. (aufler I) 

21 tco] tou B I 'ApSioO] 'Ap6ia VNW Sokr. Georg. "Op6ia D Sokr. (Z) 22 f|] ciXAd N | 

TraAaioTs + lacos N 23 uviiunv] uvEiav B | tcov MouSaicov <p6pov '~ N 

10* 75 Apologia de fuga sua i i, i — 12, 3. 

C Kpu-nronEvoi, Kod 6 TTaOAos ev AajiaoKW Trapd toO E&vdpxou jtitouuevos »ctTr6 tou teJxous 

2 ev aapydvri KExdAaarai Kai E^uye tou ;$r|TOuvTOS Tas x e ip a S«- ttjS toivuv ypacpfis 
TOiocOra AEyouaris rapi tcov dyicov Troiav dpo Trpoipaaiv Tfjs eaurcov TrpoTTETEias E^eupEiv 
Suvriaovrai; dv te yap SeiAiov 6vEi8iacoai kot' outcov, naivoiiEvcov to ToAurma, dv 5e 
Kai cbs Trapd to (SouA-qua tou 6eo0 Troiouvras auTous 5ia(3dAAcoorv, ouk ei86tes eiai ttov- & 

3 teAcos Tas ypo^ds- ev hev yap tco v6|jcp Trpoara^is i"iv EKrayfjvai Kai ttoAeis cpuya- 
SEUTripicov uttep tou touj 3T)touhevous tts OdvaTov ottcos 6r|TroTE 8uvaa6ai 6iaacb3£a6ai. 

4 hri 5e auvTEAEia tcov alcbvcov TrapayEvoiiEvos auros 6 tco McoaEi AaAf)aas Aoyos tou 
Trarrpos TrdAiv evtoAtiv toutt|v 5i8coai Aiycov »6tov 8e SicoKcoaiv 0|jas ev -rfj ttoAei Tourr), 
9£uyETE Ei$ tt|v ETEpav« - Kai uet' 6Aiya <pr]aiv »6tov ouv i8t)te to pSEAuyua Tfjs Epr)|jcb- 10 
aEoos to pt|6ev 6id AaviriA tou Trpo9TiTOU eotos ev tottco dyico (6 dvayivcboKcov voevtco), 

m 660 A tote oi ev tt) 'IouSaio: 9Euy£Tcoaav etti to ' opr] • 6 etti tou Scbiicrros \xt\ Kara^Ta) dpai to 
ek Tfjs oiKias auTou ■ Kai 6 £v tw dypco p-n UTrocrrpEycrTCO oTrfcrco Spai ia inorna outou«. 

5 Taura yap eISotes ol dyioi, toioutt)v eIxov tt)v ttis TroAiTEias dycoyr|v. a yap vOv irpoa- 
Era^Ev 6 Kupios, Taura Kai Trpo Tfjs EvadpKou -rrapouaias ev toIs dyiois eAoAei. Kai iariv 15 

B 327 outos ' opos dvOpcb-rrois eis TEAEicrrriTa cpEpcov, 6 5'dv 6 6eos Trpoard^Ti touto ttoieiv. 

12, 1 Aid touto Kai auros 6 Aoyos 81' finds ysvouEvos dvOpcoTros KcnT)£iwaE jtitou^evos 

cos TineiS KpuPjfjvai, Kai TrdAiv Sicok6|jevos cpEuyEiv Kai rqv EmfjouAfiv IkkMvcci. ettpette 

yap aurov cos ek tou TTEivfjv Kai Si^fjv Kai tou TrctuElv, outcos Kai ek toutou Seikvueiv 

2 lauTov qjopoOvTa adpKa Kai yevonevov dvupcoTTOv. I£ dpxfis pev yap dpa tco yEVEOuai 20 
B dvOpcoTTOs, ote TraiSiov fjv, auros 81a tou dyyEAou evETEiAaro ra 'Icoaf)<p - »EyEp0Eis 

TrapdAapE to TraiBiov Kai ttiv HT|TEpa outou Kai q>£uyE eIs AiyvrrTTOv heAAei yap 'Hpco- 
8t|S jtiteIv tt|V HA^(f)v tou TraiSiou«. Kai dTroOavovTOS 8e "HpwSou 9aivErai 61' 'Apxe- 

3 Aaov tov uiov outou dvaxcopcov els ttiv NajapET. ote 8i Aoittov Kai Seov eoutov 

1 Vgl. II. Cor. 11, 32. 33 6 Vgl. Num. 35, 12 9 Mt. 10, 23 10 fi. Mt. 24, 15 — 18 
21 Mt. 2, 13 23 Vgl. Mt. 2, 19. 22 f. 

BKPO REFV DNW p Sokr. 17—18 ekkAIvcii = Georg. mon. 522, 3—5 

2 Kai — XE'P ^ > Sokr. (1) \ tou 3TITOUVT05] toutou N 2/3 Tfjs — AeyouoTis] ttcos ToiauTa 
Asyouai N 4 dvEiSijcoci N oveiSijouctiv Ka! D | ccvrrSv + c^S Sokr. | naivoiavcov to T6AtiT|na] 
uaivoirrai N 4/5 av 64 Kai] k&v te <&s Sokr. 5 SiapdAuaiv P StapaXXouai N Sokr. | ouk 
eI66tes 6ial > N 6 vouco + Kai V | Trpoora^is — Kai > N | KcrraTayfjvai W 6/7 <pu- 
ya6EUTT|pious Sokr. (aufler T) Georg. | 9uya8EUTTip(cov + f\aav N 7 8riTroTOuv VW | 5ia- 
acijECTflai] Si&b^ai TaCrras N 8 hri — 9 AEycov] 6 8e Xpioros ti <pT\c\v p | 6e doppelt N* | 
8e + Tfj DN I Muofi RP Mcouafi VNW Mcouafis D 9 toOttiv > N | 8e > N p Sokr. (I) | 
SicJKOuoiv D I uuSs] fiiaas Wp > F | ev — touttj] ek Tfis ttoXecos touttis Sokr. (aufler Z) Georg. 
10 ETEpav] a\Xr|v D | pet' 6A(ya 9T|oiv] TraAiv p [ ouv] 8e V > p | eiStite D ii to — Trp09r|Tou 
> p I ectcs RE EOTcb; rel. | 6 dvayiv6oT«av voeitoj > p 12 ettI 1 ] eI; VDNW Sokr. Georg. | 
6pr| + Kai VDNW | ettI] ek Sokr. (aufler Z) Georg. | KOTapdrcd VDN Georg. KorraPaivETCo W | to 1 
+ luarna F 13 ek] ettI N | Kai 6 — 16 (pspcov > p | ETriaTpEuydrrco VDN Sokr. Georg. dn-ooTpEyorrco 
W I 6ir(aco > FV Sokr. 14 toioutt|v] toutt|V N ] ttiv > Sokr. | dycoyfiv] SiaycoyT|V F 
15 TTapouaias] TroAiTEias VN 16 outos + 6D | 8' av]av V | 6 6e6? > F | toOto + XPT| N 
17 81a touto — T|iias] touto Kai outos p | jtitou^evos] y£v6|i£vos V 17/18 d>s tiheIs jtitouuevos 
~ N I 6; T|ueTs KpufJfjvai] Kpupfjvai d>s dv6pcoiTOS p | IkkXi'veiv VW | ettpette] ETrrrpnTE Sokr. 
(aufler 7.) | ettpette — 20 avflpcoirov > p 19 <&s] uorrEp DN | tou 1 ] touto D > N | toutou 
VDNW Sokr. tou B*KPOREF toO KpuTrrECT8ai Kal <pEuy£iv B c Comm. Montf. tou KpuTTTEa6ai K, von 
1. Hd. a. Rd. hinzugefiigt nach KpuTTT£a6ai: Kal fEuyEiv Seikvueiv K, das Foto laflt nicht erkennen, ob 
KpunT. fiir Seikvueiv in den Text gesetzt wurde; vielleicht hatte K den gleichen Text wie B* 20 eoutov] 
aurov B I (fopouirra — avSpcoTrov] IvaflpcjirriaavTa Sokr. | e^ dpyfis MEV > N | yap > E Sokr. j 
uev — 21 av9puTros] yap p | ana yap ~ N 21 ote > VDNW | fjv] <&v V | aCrros] auros - Kai 
DW Kai outos N 23 tt|V uat^tiv tou TraiSiou] to TraiSiov tou drrfoAEaai ouro p | Se + tou Np 
24 dvaxcopEiv p | ote — 77, 2 ekeT6ev > p | Najapd RED | eoutov] aurov P*WV eoutov P c Apologia de fuga sua 12,3 — 13,6. 77 

eSeikvue Kai tt\v £r)pdv x E 'P a ireTroiTiKEv uyifi, »oi pev <t>apiaatoi e£eA06vtes ouuPjouaiov 
IXapov kot' aurou ottcos outov d-rroAEacoaiv, 6 8e 'IfiaoOs yvous dvExcbpr|aEv IkeT0ev«. 
Kai yap Kai ote tov Adjapov fiyeipev Ik VEKpcov, soar' EKEivTis«, <pT)ai, »Tf)S fiuipas ePouAeu- 4 
aavTO, Iva onroKTEivcoCTtv aurov. 6 ouv Mr)aous ouketi Trapptiala TTEpiETrdTEi ev tois C 
5 'louSaiois, dAA' QarfjAOEV ekeI9ev eis ttiv x"P°tv iyyus ttjs £prmou«. eTto Aeyovros 5 
toO acoTfjpcv »TTpiv 'Appadjj yEvlaQai Eycb ei^i. oi hev 'louSaloi fjpavAiOous, iva pdAcoaiv 
ett' outov 6 6i 'Itjctous EKpupri Kai E£fiA0EV ek tou Upou Kai SieAOcov 6id liEaou ocutcov 

ETTOpEUETO Kai TTapfiyEV OUTC0S«. 

"Apa Tccura PAettovtes, paAAov 5e kocv okouovtes, ettei \it\ pAErrouai, Trcos koto to 13, 1 

10 yEypannEvov »ou 0EAf|aouai yEVEa6ai TrupiKauoTOi«, oti ivavTia cTbv 6 Kupios ttoie! Kai 
SiSdoKEi PouAeuovtoi Kai cpOEyyovrai; Kai yap ote Mcodwris iiE|iapTupT|KE Kai »ol 2 
paOTixai to acoiaa eOovj/ov, dcKouaas 6 'Iriaous dvexcbpr|ffEv eke!6ev ev irAoicp ets Iprinov 
tottov kot' I6iav«. 6 \iiv ouv Kupios ErroiEt TaOra Kai outcos ISiSaoKEv. e!0e 6e outoi 3 
Kav outcos alaxuvOwai Kai nixpi tcov dv0pcoTrcov arTiacoaiv eoutcov tt|v TrpoTTETEiav, D 

15 Kai \it\ ttAeov ^ovevtes EyKaAiacoai Kai tu acoTf)pi SeiAiov orrra^ kot' outoO pAaacpT)UEiv 
PeAettictovtes. dAA' oute hoivohevgov aurcov tis ove^etoi, naAAov 6e Kai to EuayyEAia 
HT| voouvtes EAEy)(0TiaovTai. lari yap f) Trpocpaais Tfjs TOiaurns dvaxcopr]CTECOS Kai 4 
cpuyfis EuAoyos Kai oAt]6t|S» f|v Erri ' hev toO acoTfipos keiuevt)v oi EuayyEAiarai otteu- m 66 1 a 
vrmovEuaav. 8eT Se f)|aas ek toutou Kai Erri TrdvTcov tcov dyicov ttiv auTqv Aoyi- 5 

20 3Eo0ai — a yap Trspi toO acoTfjpos dvOpooTrivcos yEypaTTTai, TaOra tu koivco yEVEi twv 
dv0pcoTrcov dva<pEpEa6ai Trpoo-f|KEr to yap f)ncov ekeIvos EtpopEOE acopa, Kai ttiv dv0pco- 
TrivTiv dcT0EV£iav EVESEiKvuro — , fjv 6 Mcodwris eypavfEV outcos - sejtitouv outov -rndaai, 
Kai ouSeis ETripaAEV ett' aurov tt)v x e 'P a ' ' ° Tl ovttw eAt)Au9ei fi copa aurou«. Kai 6 B 338 
yap Kai Trpo tou touttiv eA0eTv, EAsyEv auros ttj hev UTiTpi- »outtco tiAOev ti copa uou«, 

25 T015 6e xpTlPcrrio"cto"iv d6EA(po!s auToCr »6 k\xbs Kaipoj outtco TrdpEOTi«. TrdAiv te eA06vto$ 
tou Kaipou EAsyE tois ^a6T|TaTs- »ko0eu6ete Aoittov Kai dvoTrauEaBE - t6ou yap fiyyiKEV 
f| copa Kai 6 uios tou dv0pcoTrou TrapaSiSoTai eis X £ 'P a S dnapTcoAcov«. B 

1 Mt. 12, 14. 15 3 Joh. 11, 53. 54 6 Joh. 8, 58. 59, Text wie Codd. NT: ACS u. a. 
9 Jes. 9, 4 11 f. Vgl. Mt. 14, 12. 13 22 Joh. 7, 30 24 Joh. 2, 4 25 Joh. 7, 6 
26 Mt. 26, 45 

BKPO REFV DNW p Sokr. 

1 hToir|0-Ev VW 2 iXafJov] hroiouv Sokr. (aufler I) 3 ydp > p | Kai 2 BKPOEF Sokr. > 

RVDNWp 4 oOv] youv p 4/5 T0T5 MouSalois] t^ 'lovSaia \ r W 5 £ke!8ev > DN [ 

elTa — 7 avrov] Kai a06is p 6 |iev + oOv D | fjpav] EAa^ov Sokr. (aufler T) | pdAAcoaiv 

PFN* 7 Kai : — 13 ISiav > p 8 TrapfjyEv] TTapfiAStv VW 9 Kav okouovtes] Kara- 

vooGutes Sokr. (aufler Z Cass.) | ttcos > Sokr. (aufler Z Cass.) 10 BeAouqi VDNW ] Kupios] 

6eos VDKV\ r I ettoi'ei DN 11 pouAovTai VDNW 12 a-Sua] Trrcoua VDNW | 6 > VDN 

13 TaOra ettoiei ~ p | TaOra outco Kai — N | outcos > F 14 o-rriaouaiv RF | ttiv eoutcov — p 
15 pXaacpriUElv kot' outoO — p 17 yap] Se E | rfjs toiouttis dvax"pT|0"Ecos t\ Trpo<paais — E | 

dvaxcopTiCTEcos + d>s R*E, getilgt R c 17/18 Kai <pvyfjs > P 18 dXr|8us D | f|v — 

22 oCrrcos > p | Mev > BE | oi (> N) EuayyEAiarai keiuevt|d ~ VDNW Sokr. 19 Kai > 

Sokr. (aufler Z Cass.) 20 TTEpi] ett! Sokr. | yEVEi] tc5 D 20/21 tcov dv6pciTrcov yivEi ~ N 

21 dvacpEpsiv DNW | to] to Sokr. | ekeivo EV | EfopeoE — 22 daflEVEiav] dvESE^orro Kai Ta 
Tfis flUETEpas da6EV£ias Trd9Ti Sokr. 22 dvESsiKVUTO D IBeikvuto EV | eveSeikvuto + ecti 6e f\ 

Trpocpaais DNW | fiv] f\v Kai F crrrEp Sokr. | 6 > N | Eypacpsv Sokr. uTTEypavyEV N | outco; + 
Kai p I E3TIT0UV — 23 Kai 1 > D | EjriTOUV + oOv NW | indaa! avTov — NW | TTidaai -j- 
cpTiai p 23 ettePoAAev DW | to% X E 'P a 5 ^ Sokr. 24 Kai > DNW | pev ur|Tpl] ur|Tpi 

aCrroO p I fjXeEV DNW Sokr. f|KEi BKPO REFV p 25 te] 8e NW 26 Xomov K'OREFVDW 

Sokr. to Xomov BK c PNp | ydp > PDN Sokr. (Z) 27 TrapaSiSoTai] Trapa5o6TiaETai Sokr. 

(aufler Z) | X e 'P a S + dvSpcircTcov KF 78 Apologia de fuga sua 14.. 1 — 15, 3. 

14, 1 ' 00c hev ouv 0e6s Kai Xoyos gov toO TTcrrpos Kaipov ouk eTxev ■ outoj yap tuv 

Kaipcov eoti 8r||Jioupy6s - dv6pcoTros 6e yEvo^Evos Kai touto Xf/cov SeIkvuqiv EKaaTCp tuv 
dvflpcblTCOV XPOVOV Elvai |JE|iETpT|UEVOV, Kai xp°v° v ou tov Kara tuxt| v i ws tives tcov 'EX- 
At|vcov votiijovTEj uuSoXoyouaiv, dXX' 6v outos Srmioupyos cov, cbs f|0EXT|CTEV 6 Trcrrrip, 

2 copiCTEV EKdoTW. Kai touto yEypaTrrai Kai Traai yeyovE q>avEpov. ei yap Kai KEKpu-rrrai s 
Kai XavOdvEi Trdvras dvupcb-rrous to -ttcos Kai to ttoctov EKdarco UEUETpr|Tai, dXX' oucos 
Trds ootictouv oISev, oti cbs Eapos Kai 6Epous Kai <p6ivoTrcopou Kai x ei U uv °S ^ari Kaipos, 

3 outcos Kara to yEypamaivov »Kaipos tou drroSavEiv Kai Kaipos toO jfjv iaTi«. 6id 
C touto TT15 hev Korrd NCe yEVEds 6 xpovoj drrETurieri Kai 035 tou Kaipou -rrdvTcov -rrap- 

ovtos auvEardAri to ett|, Kai tco 'EjEKia TrpocTETEuT)o-av lxr| 6eko xal ttevte- tou 8e 10 
Seou ETrayy£?u\onEvou tois yvT)oTcos aurw AaTpEuouorv, oti »tov dpiOuov tcov Tjnepcov 
aou dvaTrATipcbacd«, 6 \xkv "Appadu »TrXripr|s rm£pcov« <5nTo9vT|CTKEi, 6 5e AauiS TrapEKdXEi 

4 Xiycov »nf] dvaydyTjs he iv f\\ilat\ TiiiEpcov nou«. Kai 6 \ikv eIs tcov cpiXcov tou Mcbp 
'EX^dj touto KaXcos EiScos IXsyEV »eXeuctt| 6e ev Tdq>co cooTrep ottos copinos xard Kaipov 
OEpijojiEvos f) cboTTEp uT]ncovia dXcovos koQ' copav auyKO|iia9Eiaa«, 6 6e SoXoiicov ETriacppa- 15 
yijcov toutou ttiv <pv>vT\v <pr\aiv »d<patpouvTai dcopoi 4/uxai Trapav6|icov«. 5io Kai 
TrapaivEi kv tu 'EKxXTiaiacnTJ XEycov »iiri dCTEpf]OTis ttoAu, Kai nf) yivou OKXripos, iva 
lif] dTroOdvTis ev ou Kaipco aou«. 

15, 1 " CuaTTEp Se touto yEypoTrrai, 6eikvuctiv 6 ' Xoyos tous dyious eISevoi xpovov 

M 664 a ^qjjtcj hejietptihevov. tou 5e iitiSevo yivcboKEiv to teXos tou xpovou yvcopiana to Xt/eiv 20 

tov AauiS - »tt|v 6AiyoTT|Ta tcov fmEpcov uou dvdyyEiXov uoi«, yap ouk f)TriaraTO 

2 touto ^oSeiv f|^iou. Sid touto youv 6 ttXouctios vopijcov eti ttoXuv jTiaEaBai xpdvov 

r)KouaEV »dq>pov, toutti ttj vukt! jTyrouai crou tt|v >^uxriv & 6e fiToiuaaas t!vi Ecrrai;« 

6 5e 'EKKXriaiaaTTis dTro9aivErai Qappcov tco TrvEUtiari tco dyico Kai 9T|ai - »Kai yE ouk 

Eyvco ccvOpcoTTos tov Kaipov auTou«. 5id touto yap Kai 6 TraTpidpxTis MaactK EXEyE tco 25 

uico aurou 'Haau - »i6ou Eyco yEynpaKa Kai ou yivcooKco ttiv f\\iipm> Tqs teXeuttis |iou«. 

B 329 3 6 uev ' ouv Kupios, KaiTOi 6eo$ cov Kai Xoyo; tou Trarp6$ Kai e16cos tov HETpTi6EVTa T0T5 

B Traai 61' outou Kaipov Kai yivcooKcov 6v auros cSpiaE Kai tco ISico acotiari xP ov °v els to 

ttoQeTv, ETTEiSfi 5T finds dvQpcoTros yryovE, Tas uev -rrpo tou tov xpovov eXGeIv fmEpas Kai 

OUTOS COS flUElS EKpUTTTETO 3T|TOUHEVOS SlCOKO^EVOS TE §<p£UyE Kai TOS ETTiPouXds EKKXIvcOV 30 

i Zu Srmioupyos Toiv xaipuv Philo, Quod deus sit immut. 31 (II 63, 3 Cohn-Wendland), zur Sache vg]. 
Hebr. 11, 3 u. Athan. de decretis 18, 2 (II 15, 19) 8 Eccl. 3, 2 9 Vgl. Gen. 6, 13 10 Vgl. 

Jes. 38, 5 11 Ex. 23, 26 12 Gen. 25, 8 13 Ps. 101, 25 14 Hi. 5, 26 16 Prov. 

11, 30 17 Eccl. 7, 17 21 Ps. 101, 24 23 Lc. 12, 20 24 Eccl. 9, 12 26 Gen. 27, 2 

BKPO REFV DNW p 

2 a. Rd.: oti upiorai 6 xpovoj £k&otou K 4 Snuiovpyos cov] 6 6T)tiioupy6s DNW 6 to 1 > 

DNW [ ttoctov] -rraaiv D [ UEUETprjTa! JKacrcp -~ V 7 6cticto0ii] tis oOv N | oISev oti cos] 

ectt'iv cipTicos D I oti > B | lapos a. Rd. W sp. Hd., im Text : dtpo; W | fori > V 8 Kaipos 1 > N 
9 6 > R 10 ett)] e8vti DN I Kai tco] tco 6e W | Kai 1 > DNW | 8e > W 11 hrayyEi- 

XauEvou W 12 aou > N | TrapaKaXEl DNW 13 eIs > W | tou > EVDNW 14 •EAtiipds D 
'EAi9orT3 W I tv Tafcp > W 15 6e > N | ZaAoucov DN 16 dvaipouvTai DN ] oupaipouv- 

Tai + 8e DNW 19 8e Tctura yEyparrrai] yap toutcov yEypamjivcov N | yEypcnrrai] lauucoTrrai D 
..-2o EKaor&j BKPO,p jKdoTCjj tuv dv6p&)Trcov REFV {kootcj tuv dv6pcJTrcov oirra DNW | EKdarcp + 
x povov O, aber exp. | tou 6e] outco tou DNW | to 1 ] tou B*REDN»W to B c N c 22 eti] ettI 

DNW I ttoXO W 23 Sipptov REDN* | touttiv tt)v vuktov D | jTyrouaf ctou tt|V >fuxiiv] 

tt|v y\r)(i]v cou 3T|toucti -^ W drraiTouCTi ttjv k|A^(r|V ctou cttto ctou N | tt]V ifmyriv ctou ~Fp 
24 Kai y£ > W 25 yap > EV 26 outou + too REFVDN ] ttiv f|UEpav] tov Kaipov P 

27 Kupios] 6eos K I uETpr|UEV0V p 28 Kai 1 > VW 29 f|ufis + Kai DNW | ijev -j- oOv 

B* (exp. B c ) W 30 us rjUEts doppelt P Apologia de fuga sua 15,3 — 17, 1. 79 

OUTCOS SlTlpXETO Kotl »8lOC UECTOU OUTCOV ETTOpEUETO« ■ OTE 81 KOT TOV 6plO"6EVTa Trap' OUTOU 

Kaipov fiyayEV auros, ev co Kai ttqcQeiv aconaTiKcos urrEp ttovtcov f|6EAE, toutov \iiv Trpoa- 
cdcoveI to Trcrrpi AEycov »TrdrEp, eAt)Au6ev f| copor 86£aaov aou tov uiov«, ouketi 6e 
Aoittov tous jriToOvTas ekputtteto, aAV eiottikei GeAcov KpcnT|6fivai Trap' outcov. eTtte 4 
5 yap, <pT)ai, toIs eAGoOcti Trpos aurov »Tiva 3T|teite; tuv 6e drroKpivaiJEVcov • Mr|aoOv 
tov NajcopaTov, EAEysv outois" eyco cipi ov 3tite!te«, Kai touto oOx d-rra£, dAAd Kai C 
SEUTEpov TTETroiTiKE- Kai outcos Aomov d-nriyayov aurov Trpos tov TTiAotov. oute 5 
8e TTpo toO tov xpovov IAGeTv f|9iEV laurov KpaTElcrGai oute tou Kaipou TrapovTOS ekputt- 
teto, dAAd Kai IkSotov eoutov e516ou toIs impouAEUouaiv, Iva SeI^t) tt5cti ifis ovcoGev 

10 KpiaEcos fjpTfjaGai if|v jcofiv Kai tov edvarov tuv dvGpcbTrcov Kai oti oveu toO iron-pos f)ucov 
toO Iv Tots oupavois ou8e Opi§ dvGpcbTTOu Suvcrrai Aeukt| f| jjEAaiva yEVEaGai ou5e aTpou- 
6iov eis Trayi8a euttecteiv ttote. 

'0 ijev ouv Kupios outcos £ccutov TrpoafiyEV UTTEp Trdvrcov, cos TrpodpTyrai ■ oi Se 16,1 
ay 101 Kai toutov tov tuttov irapd toO acoTfipos uoGovtes (Trap' outou yap Kai Trpd 

15 toutou Kai dtEi Kai TrdvTOTE eSiScictkovto) Trpos \ikv tous Sicokovtos dycov^onEVoi vo|j(|jcos D 
eqiEuyov Kai 3T)touhevoi Trap' aurcov EKpuTrrovTO, dyvoouvTES 8e cos dvGpcoTroi tou 2 
6pia6EVTOs avrrois irapd Tfjs Trpovoias XP ovou TO teAos ouk IfJouAovro TrapEXEiv drrAcos 
iauTous ekSotous toTs ETnfJouAEUouaiv • eiSotes Se ttoAiv to yeypanpEVov, oti »ev toTs 
XEpai tou GeoO eiotv oi KAf|poi« tcov dvGpcbTrcov Kai »Kupios GavaroT Kai Kupios 3CoottoieI«, 

20 ndAAov ecos teAous utteuevov, ' cos EipT)KEV 6 d-rroaroAos ' »TTEpiEpx6iiEV0i ev (jltiAco- 3 m 665 a 
Tais, ev aiyEiois Ssppaaiv, uoTEpounEvoi, kokovxouhevoi, ettI Ipriniais TrAavcb|iEvoi, Kai 
ev oTrriXaiois Kai Tais OTrals ttis yns« KpuTrronEvoi, icos dv f| 6 copicTHEVOS tou Gavcrrou 
Xpovos eAGt) f| 6 tov xpovov 6piaas Geos AaAf)OT| Trpos outous Kai Trauar) tous tnifiov- 
Aeuovtos f| 5t|Aov6ti Trapa8co tous 8icokohevous toTs StcoKOuaiv, cos dv aurco 86^ri koAcos 

25 §xeiv. Kai toOto TTEpi TrdvTuv dnro tou AauiS Icm ijoGeiv koAcos ■ ote yap Kcrrd tou 4 
ZaouA Trapco^uvEV aCrrov 'Icodp, EAEysv outos - »3rj Kupios, lav u-q 6 Kupios outov TrafoT) 
f) eXGtj fi r)|i£pa« tou Gavdrou aurou, »f| KOTapf) e!s ttoAeuov Kai TrpoaTE6fj« eis tous 
UTTEVaVTlOUS, ou nf} ETToiaco »xEipd pou ettI xP l or° v Kupiou«. ' B 330 

Ei 6e ttote Kai (pEuyovTES TrpoaTipxovTO toTs 3TiTouaiv, ou6e touto drrrXcos iTrpaTTOV 17, 1 B 

30 tou yap TTVEUiiaros AaAoOvTOS ocutoTs outcos drrTiVTCov ekeivois Geo9iXeTs TuyxdvovTES 
Kai outco TraAiv T-qv eoutcov uttokotiv Kai TrpoGuiiiav ettiSeikvupevoi. olos fjv 'HAias 1 Lc. 
19 I. 


4. 3° 
Reg. 2, 1 


3 Joh. 
6 20 


17. 1 
Heb. 


ir 


5 

. 37- 


Joh. 

38 


18, 5. 6 11 \ 
26 I. Reg. 26, 


10 


Mt. 
. 11 


5. 


36; 10 
31 f. 


. 29 
Vgl. 


III. 


18 Ps 
Reg. 


■ 30, 
18, ] 


16 
[fi. 


BKPO REFV 


DN\V p 
7 


OUTE 


— 9 


ettiPouXeuouo-iv = 


Sokr. 


hist 


. eccl. 


Ill 8, 


. 42 


(710. 


11 — 


■13) 2 fiyayEV + Kai D | Kai > BKO | ouiiotikSs iraBElv — F | toutov] tote N 3 tco TTarrpi 
■jrpoo-qiuvEl ~- FW I Se > F 4 Xoittov > N | tous 3T|TOuvras Aomov — EV | Trap'] utt' B 

5 Tois eX9oucti fTjalv ~- DN | Trpo$] ett' DNW 6 Najapaiov P | crrra?] orrrXois D 7 arrfjyov 
W I aCrrov > p 8 Trpo] upos N* | -r|<piet W | eoutov] outov p 9 ETTE6i5ou N 10 oti 
DNW > rel. n toIs > DW p | ou6e'] oute DNW | 0O6E 1 ] oute DNW 12 eutteo-eTv eIs 
TTCtylSa ~ DNW 13 cb; TrpoE[pr|Tai] cSorrEp EipriTai DNW 14 o-coTfjpos] KUplou p 15 Kai= 
NW > rel. I TrdvTOTE DNW ttovtes rel. ] \ikv + ouv p 16 Eipuyov DW 18 ek66tou; 
eoutous — N [ 6e > DN 19 eIcti tou 6eou ~ D ] ol xAripol tojv dv6pcoTrtijv Elal ^ N | 
KUpio; 1 > VN I 30joyovET VN 20 TTEpiEpxotiEVOv D 21 ucrrEpounEvoi + 6Xip6ii£V0i D | 
kokoxouuevoi DNW*p I etti] ev KF 22 ev > K* (nachgetr. K c ) p | f| > DN | 6 > B* 
nachgetr. B c 22/23 XP° V °5 TOU Savdrrou ~ N 23 eXSoi P p | f\] Kai W 24 6t|Xov6ti 
> DNW 25 hoSeIv] TraflEiv p 26 auTOv 1 + 6 DNW | qtutos] aurco N | jrj Kupios > B | 

6 > p I TraiaTi] Trauorj p TraiSEUOTj DNW 27 f] > p | TrpoaTE9TJ] Trpoards p | els 3 ] Trpos 
DNW 31 -rraXiv > EV | eoutwv] outcov p | {Tri6EiKvuiiEvoi] etteSeIkvuvto V gO Apologia de fuga sua 17, 1 — 18,3. 

okoucov TTapoc toO TTVEOiicrros Kai qiaivotievos tu 'Axadp, Mixccias te 6 Trp09T|TT|s £px°- 
Ijevos Trpos aCrrov tov 'Axadp, Kai 6 ETriKaXEadnEvos TrpocpriTris em to OuaiaorTipiov ttjs 

2 Zanapeias Kai Ivtpettcov tov 'Po(3odn, Kai TTaOXos etukoXouhevos Kaiaapa. ou yap 
6f) 8id SeiXIov e^evyov, uf| ylvoiTO - uaXXov yap -ri\v <puyf)v eIxov dycova Kai heXett|V 
Kara tou 6avdrou. dXXd Suo tout' e9uXottov Kai IPouXeuovto koXcos, ote ut)te Ioutous 6 

C drrXcos Trpoafiyov (touto yap fjv Ioutov dTfOKTEivai utteu0uv6v te Govotou yEvlaGai 
xai dvTiTrpa^at tu Kupicp XlyovTr »a 6 6eos Ijeu^ev av6pcoTTOs \xt\ x^P^s™*) M'n Te 
UEnyiv oXiycopias f|6£Xov uttoueveiv cbs dTovf)aavTES Trpos Tas Iv tt) <puyfj GXivfieis UEijova 

3 Kai Seivotepov ttovov lyouaas tou GavaTOU. 6 \ikv yap dTroOavwv TrETrauTai tou 
ttoveIv, 6 81 q>Euycov irpoaSoKcov ko6' Tmlpav Tas Trapd tuv IxQpcov I9680US KOU90TEpov 10 
f)yEiTai tov 6dvarov goote Kai tous Iv Tfj (puyfj teXeicoGevtos \it\ okXecos dTro8vT|aKEiv, 

4 dXX' exeiv Kai outous tou liapTupiou to KauxT)ua. 5id touto yap Kai 6 Mcbp Iv dv- 
SpEia plyas lyvcbo"6T|, eTTEiBf) 36JV ToaouTous Kai tt|Xikoutous utteijeive tt6vous, gov ou5e- 

5 niav aTa6T|aiv IXdnfJavev, £i TEXeurriaas fyi. Sid touto Kai auroi ol paKapioi TraTE- 

D pES ToiauTT|v elxov Tqs TroXmias tt|v dycoyr)v, 8igok6|A£voi \ikv yap ouk IBeiXicov, dXXd 15 
Kai naXXov IBeikvuov laurcov tt|V Tf)s ^yuxfjs dvBpEiav oCnrcos Iv Trviyripols Kai okoteivoIs 
TOTTOij laurous kotokXeiovtes Kai okXt)pco5 Ioutous ayovTES, Trapovra 51 TrdXiv tou 
m 668 A 6 OavaTOU tov Kaipov ou uapr|TOUVTO. eueXe ' yap aurois nf)TE toutov -rrapovTa TTTT|a- 
cteiv mt|te ttiv cbpiaiiEVT|v Trapd -rfis -rrpovoias Kpiaiv TrpoXauPdvEiv |JT)t' au Trpos tt]v 
oiKovoiiiav auTfjs dvTiTrpdTTEiv, eis f|v Kai (puXarTOHEVOus Ioutous lyivcoaKov, Tva \ii\ 20 
Kai TrpoTTETws TrpdrTovTES IoutoTs aiTioi tou TTTOEiaBai ylvcovTai. outgo yap Kai yl- 
ypaTrrar »6 TrpoTrETTis x 6 '^ ECTl tttotictei Ioutov«. 
18, 1 'AheXei toctoutov fjaav TrapEaKEuaanlvoi Trpos tt|v tt)s dv8pEias dpErriv, cos MT|8e 

tov TuxovTa 8uvaa6ai Siordaai TTEpi toutou. 6 uev yap TraTpidpxTis MaKcbp qieuycov 
TrpoTEpov tov 'Haau ouk I90PT1OT1 Trapovra tov Oovotov, liaXXov yap Iv auTCp tco Kaipco 25 
2 kot' d^iav EKaaTov twv Trorrpiapxcov T|uX6yEi. 6 81 lilyas Mcoafis KpuTTTOiiEvos Trpo 
B toutou tov Oapacb Kai 81' aCrrov dTroSTm-qaas eIs Ma8id^ aKouaas' »dTTEX6E eis AiyuTr- 
tov« ouk I90PT18T1, TrdXiv te TrpooTaxGeis • »dvdpTi6i eis to opos to 'A(3apEi Kai teXeuto* 
b 331 3 ou 8£iXidaas ' aTrliieivEV, dXXd da|i£vos coptiTiaEV eis outo. Kai 6 \ikv AauiS 9Euycov 

1 Vgl. III. Reg. 22, 15 2 Vgl. III. Reg. 13,2; Z. 3 ist 'Pofloan ein Fehler des Athanasius, es 

muQ 'lepoBodn heiBen, wie Dp verbessem 3 Act. 25, 11 7 Mt. 19, 6 22 Prov. 13, 3 

25 Vgl. Gen. 49 27 Ex. 4, 19 28 Dtn. 32, 49. 50 

BKPO REFV DNW p (bis 24 9tuycov) 

1 Mixaias — 2 'AxadfJ > p 2 to SvoMaorripiov a. Rd. N, tov vaov im Text N 3 'Popodn] 

'Upopodn Dp I 6 (> N) hTiKaXtadnEvos DN vgl. Z. 2 4 Sr| > N | e9euy£ DW | |ifi 

■/evoito > EV 5 Kara > p | dWid + Ta N ] Kai > W | ote B*KPOREFV«p oti 

B C V C DN\V I SoxrroOs] aurou? EV 6 orrrAcSs > N | TTpoafiyov onrXcos '— K | touto — 

7 x co P l 3ET u > N I eauTOv] eoutcow E* (aber eoutou E c ) eovtous V | utteu6uvous V | a. Rd. 
eine Hand des 13. Jhdt. (?): novus sensus: quae deus coniunxit homo non separet F | 6avdrcp V 
7 Kupicp] 6eco Bp I cvvejeu^ev VD p | utite] oute V 8 tq > B 9 Ixouaav D 10 Trapd] 
onro F 11 okXeeTs N 13 utteueive] utteotti FN 14 JAdfipavEV + an V 15 uev > 

W*, v. sp. Hd. W c 16 Kai 1 > DN | iauroiu] aurcov p | okoteivoTs Kai Trviyripols ~ V 18 IioeAAe 
EFDN*W ] inTiao-Eiv — 19 ttiv 1 > p 19 Kpiaiv] KXiiciv B 21 TrpdrrrovTEs] TrdaxovTE; p | 

EaUToTs] eoutcov REF*DNW | TrTOETa6ai] 9opEia6ai N 22 6] oti NW | irroTiais N | eou- 

toO N 24 yap > N* | mit cpEuycov endet p mitten in der Kolumne. 26 Mcouafjs NW 

28 te] 6e_N I dvdBnei KVDNW dvaBfivai BPOREF ] 'ABdp N | teXeutov Comm. Montf. 

29 dXXd BKPO dXXd Kai REFVDNW | dantvcos DNW | eis] Tpo; F | outo KRTDN outov 
BPOR'EVW I AaulS uev ~ W Apologia de fuga sua 18,3 — 20,3. 81 

7rp6T£pov tov ZccouX ouk E90PJEITO TrpoKivSuvEucov ev toTs ttoaeuois uttep tcov Aacov, dAAd 
Kai TTEpl BavdTou Kai 9uyfis aipEaiv dcKoOaas e£6v aurco <peuyeiv Kai 3riv, paAAov eiaeto 
tov edvorrov 6 ao905. 6 8e iieyas 'HTuas KpuTrroiiEVOs irdAai ttiv 'lEjdpeA ouk I5ei- 4 
AlaaEV aKouaas Trapd toO ttveuhotos dTTavrfjaai Tab 'Axadfi Kai tov *Oxo3iav EAeyfai. 

5 nrrpo5 Se 6 Sid tov qjo^ov tov MouSaicov KpuTrroiiEVOs Kai FlauAOS 6 ottoctoXos ev aap- 6 
ydvT) x 13 ^ 130 ^ 6 ^ Kal <puywv aKoOffavTEj »£ij 'Pcoht|v 8eT upas napTupfiaat« ouk dvEpd- C 
Xovto TTiv aTro8Tin(av, xaipovTES 8e hoaaov drrfiAOov. Kai 6 jjev cbs Trpos toOs ISious arrEU- 
8cov Eydwuro aqiajonEvos, 6 Se Kai Trapovra tov Kaipov ou Kcri&ii iiictctev, dAAd Kai ekou- 
X5to Aiycov »Eycb yap t\5r\ arrEvSoijai, Kai 6 Kaipos t^s dvaXuaecbs nou £9EaTT|KE«. 

10 ToOto Se oute tt|v irpOTEpav outcov 9uyriv koto Seiaiov yeyEvnaSai Seikvuctiv oute 19, 1 

to vuv ttiv tuxouctocv aurols Trpa^iv napTupEi, liEydX-qv 61 Tiva 1% dvSpEias outcov tt|v 
dpETT)v dvoKT|puTTEi. oOSe yap dvTi ^aSunias eIxov ttiv dvax&bpTiaiv, dAAd Kai liEijova 2 

TOTE TOV TOVOV Tfjs doKT|CTECOS ETTETEIVOV. OuSe KOTEyiVCboKOVTO fEUyOVTES OuSe KaTT|yO- 

pouvTO SEiAias Trapd toioutcov oloi vuv Elaiv ouroi oi (ptAaiTioi, dAAd Kai paAAov k\ia- 
i5 Kapi^ovTO irapd tou xupiou AeyovTO^ - »paKdpioi oi SESicoyiiEvoi evekev 5iKaioauvr|S«. 3 D 
dAA' ouSe dvooq)EATi5 outoIs 6 toioutos Eyivrro Kauaros - cbs yap »xpucr6v ev xcovEUTTipfco 
8oKiuaa6Evra5«, cbs eTttev r\ 0-09(0, »EupiaKEv outous 6 6eos d^ious eoutou«. Kai auToi tote 
HaAAov »<bs arrivSfipES dvlAanTrov« acc^onEvoi p.kv drro tgov ' KaraSicoKovTcov outous, M669A 
puaQevTES Se ek tuv ettiPjouAcov Kai Sid touto 9uaox9£vtes tois Aaois eIs SiSaaKaAiav, 
20 coote Kai tt|v 9uyr)V outcov Kai to SiaSp&vai tcov jtitouvtcov tov Ouhov kot' oikovohiov 
tou Kupiou ysyEvfiaOai. tote ydp outcos Kai 0EO9iA£is iyivovTO Kai KaAAicnT|v eIxov Tfjs 
dvSpayaOias Tqv uap-rupiav. 

'O youv TrccTpidpxT|S 'IctKcbp 9£uywv ttXeiovcov oTrraaicov Kai toutcov ©Eicov KonT)- 20,1 
§iouto, Kai uaAAov fipEuabv outoj ectxev UTrip eoutou tov Kupiov tov jiev Ad^av EvrpE- 
2s ttovto, tov Se 'Haau EUTToSijovTa. Kai \irra touto ycyove tou MouSa TrarTip, i% ou 
Kcrrd adpKa qcveteiAev 6 xupios, Kai to^ euAoyias T0T5 Trcrrpiapxais SiriKOVTiaE. Mcoafij 2 
te 6 6eo9iAtis, ote E9EuyE, tote Kai ttiv liEydAriv Spaaiv eTSe Kai SiaacoQEis drro tuv 5ico- 

KOVTCOV Trp09TlTT|S E15 AiyUTTTOV dTTEOTEAAETO SlOKOVOS TE TUV TOaOUTCOV OT)|iEicOV Kai B 

tou v6|iou yEvopiEvos KaSTiynaaTO tou tocoutou Aaou ev ttj ipfinco. Kai 6 psv AauiS 3 
30 8icok6|jevos E8i6aoKEv »l^r|pEu^aTO f) Kap8ia pou Aoyov dya66v« Kai »6 0e6$ fipuv ' 
ili9avco5 f|^Ei- 6 6eos fiiiobv Kai ou TrapaaicoTrf|CTETai«. Kai |JiaAAov 6e Toxue Aeycov »ev b 332 
toTs EX©pois |jou etteTSev 6 6960AH6S |iou«, Kai irctAiv »ETri tco 6eco f|ATnaa, ou 9opr|9Tiaoiiai 

1 f. Vgl. II. Reg. 24, 13. 14 3 Vgl. III. Reg. 18, 1 4 Vgl. IV. Reg. 1, 15 5 Vgl. 

Joh. 20, 19 und oben S. 75, 23 ff. 5 f . Vgl. II. Cor. 11, 32. 33 6 Act. 23, 11 9 II. Tim. 4, 6 

15 lit. 5, 10 16 ff. Sap. 3, 5— 7 18/19 Vgl. Ps. 7, 2 23 Vgl. Gen. 31 ff. 25 Vgl. Gen. 49, 10; 

Num. 24, 17 27 Vgl. Ex. 3, 3 ff. 30L Ps. 44, 2; Ps. 49, 3 31 f. Ps. 53, 9 32 Ps. 55, 12 

BKPO REFV DNW 

1 -npoKivSuvEUEiv DNW | tcov Aacov] tou Xaou F 2 mpl + toO N | J£6v + f\v W | 

eIXoto W 3 MajdBEA P 4 t6j]tov N | 'Oxojlav] "C^av DNW 5 ottoo-toXos + 6 DW 

6 cpEuycov DNW | dxouo-avTES + 6ti DN | uuas 8ei ~ DNW 6/7 dvEBdAXovro OFVW orre- 

pdAAovro N* 7 cb; Trpos] Trpo tou N" | I8(ous] MouSalous N 7/8 otteuScov] cpEuycov DNW 

8 EydvvuTO a9aj6u£vos > EV 9 crrTEvSouai] orreuBoyai N | dvaAOaecbs pou] epfj? dvaAuaEUS N 

io oute'] o08e DNW I aCrrcov > N | outs'] o06e DNW 11 aurols] auTris W 12 dirri] 

ouSe civTi DN Tfjs EV 14 0I01 + ol N | Kai > N* 16 Eyivsro] Eyivcbaxrro N | EylvETO 

6 toioutos ~ WF I cos] coorrEp DNW | xpvo"iov N 17 Kai aCrrol tote] koitoite D | 

tote] te W 6e N iS outous > DNW 19 tcov + ekeivcov DNW | EmBouAcov NW 20 tov 
tcoh 3titouvtcov ~ N 21 EyivovTo K 23/24 kotti^coto BKPO 24 ic\iv] eTxev DNW 25 e£ 
ou] Ik tou W 26 dvoTEu\ai W | 6 Kupios] tov xp'orov W | Mcouafis DNW 27 IqiuyE 

DNW I Kai' > N 29 tou* > N 30 f)iicov > NW 31 Se > DNW 32 6eco] Kupicp W 

Athanasius II. . . 32 Apologia de fuga sua 20.3 — 21,4. 

ti ttoitictei lioi av8po3TT05«. 9Euycov te Kai dcTroSiSpdoKcov dnro irpoacoTTou ZaouX els t° 
OTrriAaiov EAeyEv »e^aTreo-reiAev ££ oupavou Kai ectcocte \ie, eScokev eIs 6vei5os tous koto- 
TTOTOOvrds UE ■ E^OTrECTTElAEV 6 0EO5 to eXeos outou Kai iTiv &AT|6Eiav cturoO, Kai eppuCTorro 
C if|v fuxriv nou ek pEaou okuhvcov«. outgo 5e o-co6e!s kot' oIkovohIov Kai auros yeyovE 
HETd touto pacriAEUS Kai Tqv ETxayyEAiav ectxev ek OTrepiJiaTOS aurou tov Kupiov f\\xu>v s 

4 dvaTEiAai. 6 8e tieyas 'HAias dvaxcopobv els to Kapni ! |Aiov opos ETXEKaAEiTO tov 0e6v, 
Kai tous Iiev T-qs BdaA TrpoqiriTas TETpaKoaious ovras Kai ttAeious dSpocos aTn < |A£i T 'E, tous 

6e TTElJl9©EVTaS ETf' OUTOV 6uO TrEVTT]KOVT&pXOUS liETCt TOV EKCTTOV AEyUV »KaTa(3r|TC0 Trup 

dtTr' oupavoCk, ev toutco Kai toutois £TrETiur|aE * TETT)priTai 61 Kai auros, ware tov 'EAict- 
aalov dvQ' eauroO xpi CTal Ka ' tuttos eIs &<jkt\g\v yEVEaOai tois ulois tcov Trpo9T|Tcov. 10 

5 llaOAos 6e 6 iJOKdpios ypd9cov »o!ous Sicoyuous uTrriveyKa, Kai ek ttovtcov pe Eppuaaro 
D 6 Kupios Kai puaETai« \i5XKov Tayve Aeycov »d?u\' ev toutois Tracnv uttepvikcouev, ouSev 

yap finSs \(npiaei duo Tfis dydnris tou Xpiarou«' tote yap Kai »ecos Tprrou oupavou 
f|pTrdcruT| Kai eIs tov Trapd6£iaov« dTtT|VExuT|, ev6a »Kai t|kouctev appr|Ta priiiara a \ii\ 
e£6v dvGpcoTrw AaAfiaai«. 6id touto Kai TTEipuXaKTai, »goote dnro 'lEpouaaXfin nexP 1 T0U I5 
'ITu\.upiKOu TrAripcoaai t6 euayyeAiov«. 
21, 1 Ou pEHTtTEa apa ou6e dpyf| tov dyicov f) 9uyTi ■ e! yap \ii\ e^ekXivov tous SicoKOvras, 

M672A ttws EylvETO to ek a-rxepnaTOS AauiS dvareiAai tov ' Kupiov; f| tIves e^eaXov euayyeAi- 
3Ea6ai tov Aoyov Tqs dAT|6Elas; Kai ydp Kai 01 8igokovtes Sid touto I3TITOUV tous dyious, 
!va |iTi f| 6 5i8daKcov, dTroia 'louSaioi TrapT)yyEiXav toTs dTrooroAois • dAAd 6id touto 20 

2 TfdvTa UTTEiiEvov, iva to euayyeAiov KT)pux6fj. ISou youv Kai outoos dycovijonevoi ouk 
dpyov Elyov tov ttjs 9uyns Kaipov ouSe 5icoK6)iEVOi ETTEAav6dvovTO T?is ETEpoov cb9EXEias, 
dya6ou 8e Xoyou BidKovoi TuyxdvovTES ouk E960VOUV ou8e touttis HETa5i66vai tois 
Trfiaiv, dAXd Kai 9euyovTES to EuayyEAiov ektiputtov, Kai TrpouAEyov \xkv tcov E-mpouAEU- 

3 6vtcov tos Travoupylas, f)a9aAi30VTO Se tous tticttous toTs TrapaiVEaEaiv. 6 hev ouv 25 
HOKdpios TTauXos TfElpa na9cov TrpouAsyE hev »6ctoi OeAouctiv EUOEpcos ^r\v ev Xpiarcp, 

B 8ioox9TiaovTai«, ett^Ae^e Se euOus tous 9EuyovTas eIttcov »8i' uttohov^s TpEyoiiEV t6v 
TrpoKei^Evov f\\nv dycova«. Kdv yap al GMvf/Eis cLai ctuvexeTs, &hX »f\ QXlvfis UTroiiOvfiv 

4 KOTEpydjETai, ri 8e UTro|jovfi 8oKiiiT)v, i] 8e Bokiuti EATtiSa, r| 6e eAttIs ou KOTaiaxuvEi«. 6 

B 333 8e Trpo9T)TTis 'Haaias Trpoa6oKC0|iEvr|S toiouttis TfEpiardaEcos UTrEiiiuvT|aKE Kai ' E|36a - 30 
»pd5ijE, Aaos nou, eicteAQe els Ta TapiEid aou, dTTOKAEiaov ttiv 6upav aou, dTroKpupr|6i 

2 Ps. 56, 4. 5 6 III. Reg. 18, 36. 40 8 IV. Reg. 1, 10 9 Vgl. III. Reg. 19, 19; 

IV. Reg. 2. Elisa als Typus der Askese: I. Clem. 17, 1, danach Clemens Alex. Strom. IV 105, 1 ff. 
(II 294, 18 ff.). Vita Pachomii prima c. 2 (Subsidia hagiographica 19 S. 2, 10 Halkin) 11 II. Tim. 

3, n 12 Rm. 8, 37. 35 13 II. Cor. 12, 2. 4 15 Rm. 15, 19 20 Vgl. Act. 5, 28 

26 II. Tim. 3, 12 27 Heb. 12, 1 28 Rm. 5, 3. 4 31 Jes. 26, 20 

BKPO REFV DNW 

2 ££ oupavoO — 3 l£ a m°~TE 1 ^ £v > im Texte W, a. Rd. nachgetr. 4 Kai auTOS > N 6 to 

KapmiAiov fipoj] tov Kdpur|Aov W 7 Tfis > EV 8 trr' aurov] utt" avrrcov N | Atyco W 9 Kai 1 + 
tv W 11 6£]te REFVD I ypdfcov + fnaiv W 13 xu>pf\ae\ R* (xcopiasi R c ) D | Xpio-roO] 
6eo0 N 14 T]pTrdcr9T|] fipTrdyri ETV | f|KOUO-£v prmarra appriTa K | urj] ouk N 15 Kai DN 

T6 BPORF > KEVW tote Coram. Montf. ] 'lEpouaaATiLi + Kai N 16 "IAAvp(ouE c | TTETrATlpco- 
KEvai D TTETrAT|pcoo-9a! NW 17 E^exAivav DN 18 ttiSs -j- ov K | eyEVETO NW | to > DN 

19 Kai= > DNW 20 6TroIa + ol DN | anTiyyEiAow N | dAAd > EV | touto + Kai B*, aber 
exp. B c , -)- Tcrvrra W 21 youv] oOv BN yap W 22 di>9EAEias] fvyfjs F* corr. von 1. Hd. in d>9EAEias 
23 {q>66vouv] E90P0OVT0 DNW | touttis] toOtou N 24/25 t&s tcjv ETripouAEUOiTcov <~ DNW 

26 -rrpouAEys] ttou Af/ei N | jfjv euctePcos ^ BNW [ tv Xpiarcp jfiv Euo-E|3cbs ~ N 27 6TreiATi9E 

BRED drrrf|AEi<pE N uTrr|AEiipE W | TpEX&3HEV D 29 ou KarraiaxuvEi] ouk ala^uvEi N 30 Ttis 

toiouttis ^ T I uTrauEniuvTiCTKE B 31 pa6i]E + ° EV | TaiiEia W | aou > W Apologia de iuga sua 21,5 — 23,2. 83 

HiKpov oaov oaov, icos dv TTapeXOT) fi 6pyf)«. 6 6e 'EKKAtiaiaarfis EiScos Tas koto 5 
tcov 0Eoae(3cov ETnjiouAds Kai Xeycov »eav auK09avTiav TrEvr|TOS Kai dpTrayfiv KpiuaTos 
Kai SiKcciocjuvTis I6t)5 ev ttj X"P?> VA ocruucc°TlS ev tu Trpdyuan, oti uvyr|A6s ETrdvco 
uvyTiAou 9UAd^ai Kai uvyr|Aoi ett' aurfis Kai TrepiaaEia yfis« eTxe tov Trarepa eoutou tov 

s AauiS TTEipa Kai aurov hoOovto to ev tois 8icoyiioIs Kai daipaAijotiEvov tous Trdaxovras C 
ev tu AEyEiv »dv5pi3ECT0E, xai Kparaioua6co fi Kap5ia uiicov ttccvtes oi eAttijovtes ETri 
Kupiov«- toTs yap ourcos urroiiEVOuaiv ouk dvupcoTros, dAA' auros <fr\<yr »Kupios por|9f|- 
aEi, Kai pUCTETai outous, oti f|ATriaav ett' out6v«- Kai yap Kayco »uttoh£Vcov u-rrEHEiva 
tov Kupiov, Kai TrpoaEOXE poi, Kai eiot|kouo-e Tfjs 6ET|aEcbs |iou, Kai dvnyayE he Ik Aokkou 

10 KaTcoTctTOU Kai drr6 ttt|Aou tAuos«. cbcpEAiuos dpa to!$ Aaols Kai ouk aKapiros f) 9uyn 
tuv dyicov BEiKvurai, kocv tois 'ApEiavoIs \it\ 8oktj. 

Outco ijev ouv oi ayioi, KaOcnrEp EipT|Tai, qjEuyovrES Korrd TTEpiTTOV Kai 61' oiKovoiiiav 22, 1 
E(puAcnTOVTO cooTTEp iorrpoi tcov Seohevcov X°P lv - T0 '5 &' dAXois Kai -rraaiv onrAcos t||jiv d 
tois dvSpcoTrois vojios ouros, q>Euy£iv 8icoKO|iEVOus Kai KpuTTTEa6ai jqTOUiiEvous, Kai \it\ 

15 TTpOTTETEUEaSal HEV EV TO TTElpdjElV TOV KUpiOV, TTEpipEVElV 8fi OUTOUS, KaSd TrpOElTTOV, 

Icos dv 6 cbpiatiEVOS tou Qavdrou XP° V0 S eA^TI 'H ° K P lT nS Tl TT£ P l owrwv |3ouAEuoT|Tai, 

OTTEp dv C3UTC0 86£r) KOACOS ' EX E1V " E ^ val HEVTOl TOUTOUS ETOIUOUS, COOTE KOlpOU KOAEaOVTOS M 673 A 

Kai KpaTT|0EVTas sdycovijEOuai unip Tfjs dAT|6Eias H^Xpi 6avdrou«. touto Kai oi |ja- 2 
Kdpioi ndp-rupEs ev Tois Kara Kaipous 8icoynois iipuAoTTOV, Kai Bicokojievoi |i£v l^suyov, 

20 Kai XavQdvovTES EKapTEpouv, EupiaxonEvoi 8e itiap-rupouv. ei 8e Kai tives i£ outcov 
lauroTs TrpooTipxovTO toTs BicoKouai, Kai touto oux ctTrAcos ETrparTov iuapTupouv yap 
euQus Kai Traaiv Eyivero qiavEpov, oti Trapd tou ttveuhotos t^v Kai aurcov r\ TrpoSunia 
Kai f\ ToaauTTi irpoaoSos. 

Oukouv ote TOiauTa tou acoTfipos eoti to TrapayyEAiiaTa Kai ToiauTai tcov dyicov 23, 1 

25 ai Trpd^Eis, EtTrdTCOCTav t]\i\v oi p.riS' otiouv dv tis eittoi kot' d^iav eoutcov cikouovtes, 
tt69ev E|ia6ov auToi to 8icokeiv; otto \iev yap tcov dyicov, ouk dv eTttoiev, otto 8e tou b 
6iap6Xou (touto yap auroTs TrEpiAEiTrErai) tou AiyovTOS - »6ico^as KorraATi^ouaw. Kai 
to [ikv 9EuyEiv 6 Kupios TTpoaEra^E, Kai oi dyioi iipuyov, to 6e Sicokeiv 5iapo\iK6v eotiv 
EmxEipTiiJia, Kai koto ttovtcov auros aiTEiTai touto. tivi toIvuv 6e! Trpoa6Ea6ai, irdAiv 2 

30 AEyETcoaav, toTs tou Kupiou prmaaiv f\ Tais outcov ' nuGoXoyiais; tivcov 6e 8eT pinEiaOai b 334 
Tas Trpd^Eis; tcov dyicov f| cov dv EmvoT|acoaiv auroi; ETrEi6f| 6e lacos ou6e touto 5ia- 
KpivEiv auroi Suvavrai (TTETTTipcovTai yap ttiv Sidvoiav Kai tt|V 0WEi8T|aiv, cos eIttev 
'Haaias, Kai vouljoucri »to iriKpov Elvai yAuKU Kai to q>cos ok6tos«), Trap£A6cbv tis e^ 

2 Eccl. 5, 7. 8 6 Ps. 30, 25 7 Ps. 36, 40 8 Ps. 39, 2. 3 15 Vgl. oben S. 79, 15 

18 Jes. Sir. 4, 28 27 Ex. 15, 9 26 Vgl. oben S. 73, 21 33 Jes. 5, 20 

BKPO REFV DNAV 18 TauTa — 20 tuap-rupouv = Sokrates hist. eccl. Ill 8,43 (410,14 — 16) 

1 ocov oaov > JTVV | oaov 2 > D | opyfi + Kupiou D | El6ci>s] 16cov W 3 -rfj > DNAV 

4 el/E + yap N 5 ii > DNW 7 ouk] oux ^ I 9Tiai > im Text N, (p-pai nach Kupio? 

a. Rd. N I <pr|ai + 6 VN 8 aCrrous + Kai acoaei outous DNW 10 KcrrcOTaTou] TaXanTcopias W | 
IXuos] uXecos RE* ( ?) D (u\.) IXuos E c | UO05 + Kai DW 11 tois ayioi? D 12 outco |j6v oOv ol] ol 
tiev oOv DNW 13 cboTTep + ol W | r|iaTv cnrXcos ~ B 16 ^povo; tou 6avctTOU — DN | 

IXSt)] &eyx8rj D | pouA£uarrai B» (-or|Tai B c ) D 17 toutouj] outcos DNW 18 dArieEias] 

EKKXriaias N | neypi + Kai V ] Taura] outco Sokr. 19 Kai 8icok6mevoi hev ?<p£uyov > N | 

20 XavSavovTES + ixtv N 21 eoutoij K'EDW avrols BKPO R c FV eoutous N | irpoOT|p)(oVTo] 

e|e5i5ov N [ Kai > N ] oux crrrXcos touto ~ N 23 ToaaurT|] toioutti DNW | TrpooSos FW 

24 TOU CTCOTfjpOi EOT] Ta] TOIS TIOI N 25 d > W | EOUTCOV] OUTCOV D OUTOU N 27 TTEpiEiATlIT-- 

Tai B 2S E9Evyov FDNW 29 tivi] tiqi F | -rrpocrOEaSai] irpoaEofiai N 30 tou Kupiou 

Tois — N I outcov] eoutcov W 31 etteiSti] etteI D | 8e > W | ou6e > P*, nachgetr. P c 

32 auToi 8iaKpiveiv >~ DN [ Buvairrai outoI — F [ TreTTcopcovTai DNW | ydp + auroi N | 
Sidvoiav + auTcov N 33 'Haaias BKPODN 6 'Haaias REFVW Q4 Apologia de fuga sua 23, 2—24, 6. 

C f)nwv Xpitmavos evrpEvfOTW toutous ueydXri it) 9covfj Xiycov "»dya66v Trrrroi6Evai Erri 
Kupiov« f| TaTs toutcov TrpoaexEiv licopoAoyiais. tct ijev yap tou xupiou pf||iccTa 3cot)v 
alcoviov §xei, tqc Se Trapd toutcov Trpo9Ep6|JEva Travoupyias Kai aluctTcov eoti lieard. ' 
24, 1 'Ikocvci uev ouv TctOra tt\v uaviav tcov dcTE|3cov dvarpEvfai Kai 6£l^ai ht)8ev ETEpov 

aurous uTrou5d30VTa5 f| iva uovov eis XoiSopias Kai (3Xaa9T||jias 9iXovEiK«aiv. etteiSti 5 
8e cnra^ XP 10 " 1 " ^^ 01 ToXunaavTES Elvai, Xoittov Kai 9iAoTrpdyuovES ysyovaaiv, e^eto- 
jETwaav 6|icos Kai tov Tpdirov ttjs dvaxcopr|CTEGjs Kai pav6av£Tcoaav -rrapd tcov iSicov. 

2 fjaav yap 'ApEiavoi cruvSpaiiovTES toIs arporncbTais 615 to Trapo£uvEiv ocutous Kai dyvo- 
ouaiv aurols 8eikvueiv i\\xas. Kai e! Kai outcos dcruuTraQEis Tuyxdvouaiv, dXAd kocv okou- 

3 ovtes fipEiiEiTCoaav ataxuv6|i£voi. vu£ uev yap f|8Ti f)v, Kai toO Xaou tives ETrawux l S 0V 10 
D TrpoffBoKcopEvris auvd^ECOS' d 5e arpaTT|AdTT|S lupiavos E^ai9VT|S ETricrrT| ueto aTparico- 

m 676 A tcov ttAeIov TrEVTaKiaxiXicov exovtgov oTrXa Kai £1911 yuuvd Kai To£a Kai PeXt) ' Kai po-rraXa, 
Ka6d Kai TrpoTEpov EipT|Tai. Kai Tf|v uev EKxAriaiav outos TTEpiEKUKXcoaE a-rr)aas tous crrpa- 
TicoTas auvEyyus, cos wh 8uvaa6ai Tivas otto Tfjs EKKXr|aias e^eXOovtos TrapEX0Eiv outous. 

4 iycb 8e dXoyov fiyouuEvos ev ToaauTT| auyxuaEi KOTaXEuyai tou? Xaous Kai \it\ uaXXov 15 
TrpoKivBuvEUEiv aurcov, Ka6Ea6£is Erri tou Opovou TrpoETpETrov tov uev 8iokovov dva- 
yivcbaKEiv yaXuov, tous 8e Xaous uttokoueiv »6ti eis tov atcova to eXeos ocutoO« Kai 

5 Trdvras outcos dvaxcopEtv Kai eis tous oikous drriEvat. dXXd tou orpaTT|XdTou fiia 
Xonrov etteicteXQovtos Kai tcov crrpcrncoTcov TTEpiXapovTcov to UpaTElov eveko tou auX- 
Xa(3slv fipas, oi uev eOpeSevtes eke! KXripwoi Kai 01 dnro tcov Xacov e|36gov, t)§iouv dvaxcopEtv 20 

B f|6T| Kai fiiias - eyco 8e uSXXov dvTEXEyov, un TrpoTEpov dvaxcopr|cTEiv eI nr| ttccvtes KaQ'EKaa- 
tov utte^eXQoiev. dvaords youv Kai Trpocrrd^as euX'HV outcos avrri^iouv dmEvai TrpoTEpov 

6 tous TrdvTas, 'PeXtiov Elvai* Xiycov 'eue kivSuveueiv t\ pXapfivai Tivas 1^ u|jcov'. e^eX- 
Sovtcov toivuv tcov TrXEioTcov Kai tcov Xoittcov ETraKoXou6ouvTcov oi ouv f)ulv ovtes &£' 
uovaxoi Kai tives tcov KXripiKcov ocveXSovtes EiXxvaav f)uas. Kai outcos, tiri ndp-rupi ttj 25 
dXriQEia, tcov orparicoTcov tcov uev TTEpiEOTriKOTCov to lEparElov, tcov 8e TTEpiEpxoiiEVcov 

1 Ps. 117,8 2 Vg]. Joh. 6,68 10 ff. Vgl. die Schilderung in dem Protokoll der alexandrinischen 

Gemeinde Athan. hist. Arian. 81 (Migne 25, 792 D, ebenda c. 48; apol. ad Const. 25. Lucifer Cal., de s. 
Athanasio II 22, CSEL 14, 188, iofi.). Die Vorgange spielten sich nach dem iibereinstimmenden Zeugnis 
des Protokolls, der historia Athanasii c. 5 (Cod. Veron. LX f. io6 b ) und des Kephalaion zum Festbrief des 
Jahres 356 in der Nacht vom 13. zum 14. Mechir 356 (= 8. — 9. Febr.) ab. Der Schauplatz ist die 
Theonaskirche, so auch Epistula Ammonis de Pachomio 31 (Subsidia hagiographica 19 S. 117, 35 f.). Der 
Dux Syrianus war schon seit dem 10. Tybi (= 6. Jan.) 356 mit dem Notar Hilarius und den Legionen 
in der Stadt. Der Monat vor der Besetzung der Theonaskirche war mit Verhandlungen verstrichen, von 
denen Athan., apol. ad Const. 22 ff. berichtet 17 Es wurde der Ps. 136 respondiert, ein fiir den 

Augenblick besonders passender Psalm 

BKPO REFV DNW 6 S^rrajeruaav — 85, 4 Ti8uvii9TmEV = Theodoret hist. eccl. II 13, 4—8 

(123, 19 — 124, 22) 

1 riiicov] uiitov W I oryacOov + to DW 2 TTpoaixEiv Tais toutcov ~ FDNW | trpocExeiv] tte- 

iTov6Evai F ] yap > DN 3 toutco D | EK9Ep6|jEva W | iori] eIctI K 4 ouv -f- eoti DN 

6 slvai — yryovaaiv > W von sp. Hd. a. Rd. 6/7 E^rrao-dTcocrav DNW Thdt. 9 auTois > 

Thdt. I SeiKvuvai DNW Thdt. | Kai" > Thdt. (r B*) | Kal J > R* (nachgetr. R c ) K Thdt. 
(v T) I cRunTcrEteTs B 10 T|pEur|TCOO-av REW | f\v f|5r| ~ DW | rjv > N | Kai + tis ek 

N I ^aou — 11 o-rparriXdTTis > N 11 Supiavos > DN Thdt. | i^aifvris > W 12 ttAeIov] 

ttXeov FDNW ttXeov t\ Thdt. 13 ttepiekukAcccte] TTEpiETEixioE E im Text, ttepiekukAcoo-e a. Rd. E 

14 co;] coote N I e^eASovtos cVtto ttj; EKxAT|CTias — DW Thdt. [ outou; > W 16 tov uev 

5iokovov TrpoETprrrov »<- N | uiv tov — K 16/17 avayivcoCTKEiv + tov F 18 ourco; TrdvTas 

~ V [ pig > DNW Thdt. 19 arpcmcoTcov] crrpcrrcov B | evekev Thdt. 20 e^ocov + Kai 

Thdt. (ArB"-T) ] rj^iouv + te FW 21 dvax<opr|CTEiv + T|St| Kai T)uSs, Eyco Se uaWiov dirreAEyov D 

vgl. Z. 21 22 ecjeA9oiev N Thdt. (v) | youv] ouv EVNW Thdt. | TrpoTEpov > DN Thdt. 

24 ttXeIotcov] Tr?i£i6vcov V I eke! ovtes ~ B I exei > N 2j eX66vtes W 25/26 -rfjs c5cAr|- 

eEfas E 26 twv' > REF Thdt. (An) Apologia de fuga sua 24, 6 — 26, 3. 85 

T-qv EKKXr|aiav 5it|A6ohev toO xupiou oSriyoOvros Kai outou cpuAcrTTOVTOs ' Ao66vtes B 335 
aurous dvexcopriCTapev So^djovrEj HEydAcos ovtov tov 6eov, oti |jf|TE Trpo8E6cbKauEv 
tov Xaov, dAAa Kai TrpoTTEinfavTES aurous 5iaaco6fivai Kai Siacpuyeiv Tas x E 'P a S "™ v 
3T1touvtcov ti6uvti9tiuev. 

5 Tfjs toivuv irpovoias outcos Kai TrapaS6c;cos pucranEVTis, tis otv SiKaicos he|ju/iv ETra- 25, 1 

y&yoi, oti \xt\ -rols jriTOuatv eoutous ekSotous SeScoKaiJEV f| \JTroarpEyavTE5 EVEcpaviaauEV c 
eoutous; touto yap icrnv dvriKpus dxapia-Tfjcrat to Kupico Trap' evtoAt|V te outou irpa^ai 
xai Tais tuv dyicov tidxEoQai Trpdt;Ecnv. f| 6 touto UEticpoiisvos TOAtiriadTco Kai tov 2 
IJiiyav crxroaTOAov nrrpov atTidaacxQai, oti koitoi avyKAEicr0Eis xai TT|pounEvos Otto 

10 arpaTicoTCOv f)KoAo\!/6T|CTE tco koAouvti dyyiAw Kai ^eaQcov otto Tfjs cpuAaKTJs Kai Sia- 

CTCO0EIS OUX UTTEOTpE^E KOI TTapa8E6cOKEV EOUTOV, KOlTTEp OKOUOaS S TTETTOITIKEV 'Hpcb5T|S. 

HEiKpEaSco 6e laavEis 6 "Apeiavos, oti \xf\it TTaOAos 6 dTrocrroAos x ^ 130 ^ 6 ^ otto tou teixous 3 
Kai Sioctco&eIs iiETEyvco Kai UTroarpEyas IkSotov eoutov 6e5coke, |jt)te oti Mcoafis utte- d 
arpEvyEV otto MaSidn eIs AiyuTrrov, iva KpaTT)6TJ Trapd tcov jtitoOvtcov, htjte 6 AauiS lv 

15 tw crnT|Aaicp e5ei£ev eoutov tco ZaouA. aAXd Kai oi uioi tcov -rrpocpriTcov Iijeivov ev tois ' m 677 A 
OTTTiAaiois Kai ou TrapEScoKav eoutous to 'AxadjJ. touto yap f)v ttoaiv Trap' EVTOAf]V 
ttoieTv AEyouoris Tfjs ypacpfjs - »ouk EiOTEipaaEis xupiov tov 6eov aou«. 

Touto youv EUAaf3ouuEvos Kayco Kai touto |ja9cbv outcos ehoutov fiyayov Kai ouk 26, 1 
durrco tt|v eIs i\xk yevo|j£VT|v Trapd toO Kupiou x°P lv Kal Pori6Eiav, kocv outoi hoiv6[jevoi 

20 Tpi3coai tous 666vTas koto' f)|jcov. Kai yap toioutos 6 Tpo-rros Tfjs dvaxcopr|CTECos fmwv 
yiyovE, Kai riyoutiai pr)6Euiav auTnv ixeiv iJEiivf iv Trap' ols iariv 6 Aoyianos uyifis, 
OTrouyE Kai Kara tt|v Geiov ypacpf|v outos f)|iTv Trapd tcov dyicov eis SiSaaxaAiav 6 tvttos 
TrapE660T). dAA' outoi, cos eoikev, oute ti tcov droA|iT)Tcov Trapopcoaiv oure TrapaAin- 2 
TrdvEiv ti pouAovrai, 6 \ii\ tt\v Trovripiav outcov Kai -rf|v coii6TT|Ta 6EiKvuai. Kai yap 

25 Kai 6 pios outcov toioutos eotiv, oloi eIcti Kai too q>povT|Uorn Kai TaTs q>Auapiais. Kai ouk b 
av eittoi tis Toiaura Kai ToaauTa kot' outcov, ola Kai Saa TrpcrrrovTES auroi ouk ala- 
XUvovtoi. 6 hev yap Aeovtios SiapaAAouEvos nrrd ywaiKOS tivos vscoTEpas Xeyo- 3 
HEvqs EucrroXiou Kai kcoAuo^evos owoikeTv aurfj 5i' aurfiv eoutov dnTEKOVfEV, iv' rrr' dSEias 

1 ff. Athanasius blieb in der Stadt in einem Versteck, das seine Gegner niemals auffanden 9 Vgl. 

Act. I2,6ff. 12 Vgl. II. Cor. 11, 33 13 Vgl. Ex. 2, 15 fi. 14 Vgl. I. Reg. 24, 4 ff. 15 Vgl. 

III. Reg. 18, 4 17 Mt. 4, 7 (Dtn. 6, 16) 20 Zu Tplyiv. Mc. 9, 18; ein bei Athanasius sehr be- 

Iiebter Ausdruck: de sent. Dion. 16 (oben S. 58, 2); hist. Arian. 68 (Migne 25, 776 A); 72 (Migne 25, 781 A) 

27 Athanasius wiederholt diese bose Nachrede, hist. Axian. 28 (Migne 25, 725 A). L. gait sonst als ein 
rechtschaflener Mann vgl. Chron. Pasch. p. 535, 14 ed. Bonn (= Philostorgius ed. Bidez S. 215, ifi.) , 

BKPO REFV D (bis Z. 24: 6 m) NW 27 6 \ikv — 8^, 2 ko6tip£9ti = Theodoret hist. eccl. II 24, 2 
(153. 1—5) 

1 ipuAocTTOvros -i- Kai Thdt. 2 carrov > W Thdt. (r Cass.) | irpoEScoKaHEV D Trpov6coKau£V N | 

TTpoSeSciKauEV + carrov B*, exp. B c 3 6iaq>uyEiv] 6iEK<puyElv DW Thdt. (r z T) EK<puyElv N [ 

tos X E 'P a S > F 5 Kal > V°N 5/6 hrayoi NW diraivoi D 6 f| > D | Ei^avriaatiEV D 

7 dxapiarfjaai — 9 koitoi] to toO HEyaAou dTToaroAou ITETpou co; TrpoBoOEis Bia to KT|puyua toO 
XpiaroO Kal tt\v SiSaaxaAiav tt]v d-rrooToXiKTiv toO Kupiou ut|tto(!) PouAohevou SiaTrXripcoo'E TTaaav au- 
toO Tr|u SiSaaxoAiav Kal tois D ] Kupico] 6eco P Kuplco Kai N 8 toOto] toutco P 1 ^ 10 Kai 

£^EA6cbv] Sie^eAGcju D 11 TTapaSEScoKEV KPO REFV TrapEScoKEV BDNW | eoutov] aCrrou W 

12 uavTJs W I 'ApEiavos] "ApEios DN | TTaOAos > EV 13 eoutov IkSotov ~ D | oti > DNW 

14 iva -j- pri R* (getilgt R c ) EFV | Trapa] Otto B 15 ol > N 16 TrdAiv > W 17 ekttbi- 

pacTis DN 18 uavOdvcov DNW | Kai ouk — 21 ytyovE] Trpos to TrATipcocai iiai (= ue) t^v 

8i6ao-KaAiKf)V tcov ttotep&jv irpocTa^iv Kai oute euoutov IkSotov (IkSotcov D) tco 6avaTco TTETTo(r|Ka 
UTittcos (iit|ttos D) eIs (t|5 D) uTTEpiq>aviav Aoyia6c5, yfiTE iraAiv KpanieEis Tipvpad^riv D ig Trapa > N [ 
Kav] Jav N | outoi] outco W 20 Tpljouoi NW 21 outtiv] outcov N | ueu^/iv Ixeiv -~ P 

23 ti > B 25 ouk] ooa NW 26 ola > N | aurol] outoi N 27/28 AEyouEvris -j- Trapa N 

28 EucrroAiou] EuroXuiou W EuaroAias Thdt. (r z Nic.) [ Kai kcoAuohevos] kekcoAuiievos NW Thdt. gg Apologia de fuga sua 26, 3 — 27, 2. 

e)(T| SictTpipeiv uet' aurfjs. Kai tt\v ijev Crrroif lav oOk dTTEviycrro, 810 toOto 8e tiaAAov 

Kai TTpeapOrepo? uv KaQripEfir), ei Kai Kcovordvnos 6 aiprriKoj l[3idaaTO XiyEaQai aurov 

B 336 tiriaKOTTOv • 6 8e NdpKiaoos dAAa te iroKKa kokcj tyaiv Kai Tprrov iv Biacpopois ' ouvo- 

4 8015 Ka&T|pE0Tr Kai vuv outos eotiv ev outoTs 6 ttovtipototo?. 6 8e yE TEcbpyios 

Kai TrpeapuTEpos |iiv gov 8id tt|V kokiov outou KafrrjpEuT), Kai ovoiidaas Se iaurov ettioko- 5 

C ttov ouSev ^ttov ttoAiv Ka6r|pi0T| Iv ttj koto Zap8iKT|v UEyaAri ouvoSop. §xei 8e ti Kai 
ttXeov, oti Kai 300V dacoTcos ouk SIaoQev ■ &KKa Kai Trapd tgov oIkeicov KOTayivcbaKETai to 
teXos toO 2?\v Kai tt|v euQuulav ev toIs aioxiarois UETpcov. 
27, 1 'Ekootos hev ouv t6v rrepov ev toIs ISiois ttAeovekte! kokois, koivos 6e orfiAos eotiv 

outoTs, 6ti tt|V alpeaiv Etai xpioroiaaxoi Kai ouketi Xpiariavoi, dAAd naXXov 'Apeiavol io 
KaXouvTai. ISou TocOra SiajidAAEiv aurous eSei- dAAoTpia yap tt)s iv XpioTcp TrioTEcbs 
eotiv. dAAd touto tiEV 81' lauTous KpUTrrouaiv, ou8ev Se Oaunaarov, eI toioutoi ovtes 
tw 9poW|naTi Kai toioutois oviiTrAEKoiiEvoi kokois tous \xi\ owrpExovTas outuv Tfi 
daepE u id n ] aipiaEi Sigokovtes jtitouoi. Kai dvaipouvTES \xkv xai'pouai, \it\ TuyxdvovrEs 
M 680A 5e &v euxovtot, XuTroOvTai ' Kai vojiijouoiv dSiKEiaQai, otov, Ka6d TrpoeiTrov, pAETrcoai is 

2 jdovTas oOs dTro6vriaK£iv pouXovrrai. eit) 8e toutous outgos dSiKEioSai, mote outous hev 
doSEVEiv iv Tais dSiKiais outgov, tous 8e 8iGOKO|iivous trap' outcov EuxapiarEiv tu Kupico 
Kai AEyEiv xd ev tw ks" i^ctAiicS. • »KUpios qicoTiapos |iou Kai acoTrip \xov, Tiva 9opT|6Ti,aonai; 
Kupios vn-EpaomoTfis ttjs jcofjs uou, otto tivos SeiAidaco; ev Tcji> Eyyi^Eiv etc' e^e kcckoOvtos 
toO 9ayElv Tas odpKas ijou, oi SKifiovris jje Kai oi EX©poi nou auToi T|a6lvrioav Kai etteoov« - :o 
Kai TrdAiv ev to a ' vf aAiaab • »eo<jooos ek tuv dvayKuv ttiv i+'uxtiv uou, Kai ou ouvEK^£iad$ 
|iE eI$ x e 'P a 5 ^X®P" V ' EOTT|CTas ev eupuxwpcp tous Tr68a; nou«, iv Xpiarcp Mt)ctou tu Kupico 
Tiiicov, 81' ou tu Trarpi tv dyico TrvEUiian f\ 86^a Kai to Kpdros els tous atabvas twv 
alcovcov. dnf|v. 

2 L. wurde als Nachfolger des Stephan Bischof v. Antiochien, vgl. hist. Arianorum 20 (Migne 25, 717 B) 

3 Narciss wurde in Antiochien 325 (Urk. 18; III 40,6), in Serdica (vgl. z. B. Athan. apolog. secunda 
47, 3: unten S. 123, 8) exkommumziert. Wo er zum dritten Male verurteilt wurde, ist unbekannt. 
Athanasius hegt stets besonderen Hafl gegen N. 4 Georg wurde als alexandrinischer Presbyter 
(vgl. Philostorgius VIII 17) von Alexander schon vor Nicaea exkommuniziert (Urk. 12; III 19, 1. Urk. 
16; III 31, 5; Athan. apol. sec. 8, 3; unten S. 94, 9). Von einer Selbsternennung ist nichts bekannt. 
Fur die Verurteilung in Serdica vgl. was zu Narciss gesagt ist. Die do-arrla des G. ist ein Produkt 
der Polemik des Athanasius 13 I. Ptr. 4, 4 18 Ps. 26, 1. 2 21 Ps. 30, 8. 9 

BKPO REFV NW 

I £x E1 N Thdt - ( BG ) I niv > N Thdt. (B) 2 el xal — 3 ETrlcxoTrov > NW 3 Nap- 
kictos P 4 ye BKPOR > EFVNW 5 auroO] eoutoO N 6 ZepSiKTiv R 7 Kai' 

> K I Kai 1 > EVN 7 to teAo; — 8 nrrpcov > N 8 toIj > W 10 eIom > N 

II ISou] eI 6' ou W I I80O — 12 eI > N 12 eotiv] eIciv KOEV | toioutoi + 6fi oOv N 
13 toioutois — 14 alptCEi] ttj irpoaipEaEi Kai toioutoi; diirrpi'iTois av|iTrX£x6uEvoi alaxlarois kockoI; 
o08ev 6auuaar6v f) TrapdBo^ov, eI tous W\ CTVvTpExoiTas Kai ovyKpoTouirras avrrobv tq dpEiav^ alp^asi N 
15 eOxovtoi + do-xaAuct Kai SiaKaloirrai Kai N | voiiljouai + Se W 15 6tov — 16 d6iK£io6ai 

> EVN 16 aio-TE] OUTC05 coote N ] outous] eoutous W 17 Kupico] 9ec5 N 18 XeyEiv + 
ev irETroi6Tio"Ei iroXAfj N 19 ijou] cou P 20 etteoov + iav TraparrafnTai ett' hue TTapEupoXri, 
ou <pofbr|&rio-ETai f) KapSia uou, lav ETravaaTTJ ett' eue tt6Aeuo$, tv ttj dudxv tou 6eou 6e|ici IAtticS = 
Ps. 26, 3 N I fiTEcrav N 21 Kai ou — 22 ExQpaiv > N 23 ev] d[ia tcS F | tv dylco 
TrvEuncrri > W I Kpcrros + avv tC TTavayfco ttveuuctti W Tou aUTOU CCTToAoyTlTlKOJ SEUTEpOJ 

'Eyco hev &[it\v \iera Tac ToaauTas Crrrep riucov yevo^vas a-rroSEi^Eis Kara8uEa6ai 1,1 
Aoiirov T0O5 ixQpous xai uaAAov ek toutcov KOTayivwaKEiv eoutcov, eq>' 0I5 Kai touj dAAous B "3 M248A 
ECTUK09CtvTr|CTav etteiSt) 6e ou8' outco KaTayvcoa©EVTES EpuSpiuaiv, &AA' utt' avaia©T|aias 

5 Ipirouai Tais KaraAaAiais vonijovrEj avaSwa Travra yivEaSai, ou\ Tva KpiOcoai (9Evyouai 
yap), dAA' Iv' T\\ia<; Kai Tag yuxds tuv &K£paicov axuAAcoaiv, dvayKaiov fiynadiiTiv Oytv 
dTroAoyr)ffaa6ai, !va iatiketi hev ocvtgov 6cvdaxT|a6E yoyyu^ovrcov, KarayvobTE 8e ttjs 
Trovripias Kai tt\s <TUKO<pavrias avTwv. 0|i!v \xkv yap toTs yvqaiois daroAoyounai, irpos 
Se tous (pi^ovEiKoOvTas 7rappr|aid3oiiai toTs kot' avrrdSv iAEyxoij. ouketi yap Kpi- 2 

10 ascos SEiTai to xaQ' f)|i5c, KEKpiTai yap ovx cara^, ou SeuTEpov dAXd Kai TroAAaKis. irpdo- B 
tov pEV {iv ttj auvoSco ttj) Iv ttj fiiiETEpg x^P? awayo|iEVT| utto ETnaKotTcov iyyus EKOTOV, 
Seutepov 8e ev ttj 'Pcouti ypdvfiavros Eucte(3iou Kai kAti&evtcov ccutcov te Kai findov Kai 

OUVOCxQeVTCOV ETTIOKOTTCOV KOKEl TTAEOV TTEVTTlKOVTa, Kai TpiTOV EV TTJ pEyaATJ CTUVoScO TTJ 

ev ZapBiKri auvaxSEioTi Kara Trpoara^iv tcov 6EO(piXEOTdrwv paaiAEOov KcovaravTiou ' 
15 Kai KdovoTavToj- iv fj Kai oi ko6' tiiicov yEvouEvoi KafrripEoriaav cbs auK09avTai T015 te M 249 a 
KpiQElaiv uiTEp fiuabv awEvfir^iaavTo jjev ETfiaKOTroi ttAeious TpiaKoaioov i£ ETrapxiwv 
Aiyunrou AipOris xai rFEvraTroAEcos TTaAaicrrivris 'Apa|3ias 'laocupias KuTrpou Tla\x- 
(puXias Aukios raAarias Aotxias Muaiaj GpdKTis AapBaviaj MokeSovios 'HTrEipcov 
0EaaaXias 'Axaias Kpf|TT|s AaApaTias Ziaxias rTavvovicov NcopiKoO 'lTaAias FFiktivoO 
20 TouaKiaj KaiJTravias KaAappias 'A-rrovAias Bprrrias ZiKEAias 'A9piKfis Trdoris ZEp- 

Es besteht kein Grand dafiir, die Schrift nach einem anderen Datum als dem durch c. 89 gegebenen, also 
357 anzusetzen. Die Apologie ist einheitlich, vgl. die Anmerkungen zu den einschlagigen Stellen 2ff. Dies 
kann dem Inhalt nach fruhestens nach 352/3 geschrieben sein; vorher wax Konstantins mit anderen 
Dingen beschaitigt. Etwa im Jahre 352 widerriefen Ursacius und Valens ihre zu Mailand 345 abgegebene 
Erklarung, vgl. Schwartz, Zeitschr. f. neut. Wiss. 34 (1935) 151. Das war der Auftakt zu dem Kessel- 
treiben gegen Athanasius; gegen diesen Widerruf nimmt Athanasius Stellung, vgl. apol. ad Const. 1; 
hist. Arian. 29, und Ossius bei Athan. hist. Arian. 44 (Migne 25, 745 B) 8 Die Apologie ist also eine 

Schrift an Freunde, doch wohl an die agyptischen Anhanger des Athanasius, vgl. Z. 6. Dies ist hier die 
einzige, allerdmgs sehr allgemeine Angabe Qber die Adressaten 11 Die Synode von Alexandrien 

338 vgl. c. 3; zur Zahl s. unten S. 116, 1 12 Die Synode von Rom 341; zur Zahl 50 s. S. 102, 8 

13 Die Synode von Serdika 342, vgl. c. 36 S. 16 ff. Zur Zahl »mehr als 300* vgl. S. 132, 7 = 344, 

Athan. hist. Arian. 28 (Migne 25, 725 A) = 400, d. i. die Zahl der BischSfe, die insgesamt auf der abend- 
landischen Synode von Serdica und nachher den Beschlussen beitraten. Die hier folgende Liste der 
Provinzen, wenige Abweichungen ausgenommen, und die in hist. Arian. 28 uberlieferte, die mit der 
obenstehenden gleichlautet, umfassen diejenigen Gegenden, aus denen Bischofe der Synode zustimmten. 
Die Listen unten c. 37 und Urk. 95 geben nur die Herkunft der in Serdica anwesenden BischSfe wieder. 
Vgl. Feder, Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. zu Wien phil.-hist. Kl. Bd. 166, 5 S. 64 ff. 

BKPO REFV 

1 a. Rd. vrj B ^6 K A§ R 13 E* iTj E^V 3 tavrrous B* ktvTCJv B c 5 Trdvra dvdSma ~ V 

6 okOXcoo-iv V 7 dvexTicee BK 8 -rfjs > B 10 oO] oiiSi B 11 <Jv t^ cuv66u t?> Op. vgl. 

Z. 13 f- I hnoxoirois V 20 Bpiyylas F gg Apologia secunda 1,3 — 3, 1. 

3 Savias Ziravicov raAAicov Bprrravioov. ETTEnapTupTioav 8e toutois OupoctKios Kai 
b 124 OuciAtis 01 TTpoTEpov new SiapdAAovTES, uoTtpov 81 nErayvovrES. ' ou yap novov cjctte- 

B Se^avro Ta KpiOevra UTrep fiucov, aXKa Kai avK09avras eoutous te Kai tous dAAous tous 
Ka6' fiiiSv yEVOuevous cb^oA6yr|aav. 01 yap outcos HETayvovTES Kai outcos ypdvyavTES 
StjAoI Eiai Kai tous TTEpi Euoe|3iov iAeyxovTES' Herd yap outcov koivtj tt|v kou' fiiacov 6 

4 EUTixavTiaavTO ctuokeutiv. Ta Toivuv Otto toooutcov Kai tt|Aikoutcov ETnoKOTrcov 
6oKiuaa6EVTa Kai KpiOivTa dTro5eix9EVTa te Aeukcos TTEpiTrov Elvai ttoAiv dvaKpivEo6ai 
tt5s ooriooOv 6noAoyr|aEi£v, Tva iif), kov vOv E^EToaOfj, ttoAiv dvaKpiufj Kai auOis e^etoo-utj 
Kai outcos £iS dTTEpavTOV Ta tcov TrepiEpyajouEvcov yEVT|Tai. 

2, 1 "HpKEi laev yap Kai r\ tcov toooutcov EmoKOTrcov vyfJ90S SuacoTrqaai tous et* kccv 10 

C TrpoaTTOiElaQai Ka6' f)|icov (3ouAoijevous • ote 6e Kai ex6poi nap-rupoOaiv urrEp T)pcov te 
Kai Ka9' eoutcov qjdoKOVTES to ko6' tjiicov Elvai ouokeutiv, tis eti Aoittov dufipdAAcov 

2 ouk aioxuvETai; tou yap vonou keAeuovtos »ETri otouotos 50o Kai Tpicov napTupcov« 
Iorao6ai tos KpioEis i6ou toooutov ttAtjOos u-nip r||icov eoti uap-rupcov §xov Trpoo0f|KT|v 
Kai tt|v Trapd tcov E)(9pcov ornroSEi^iv, coote Kai tous UTToAEiTTOiiEvous ht|keti irpoaEXEiv " 
o^Si "S T|0EAT|aav, IBiKaoav, dAAd pidjEoOai Aoittov Kai ovti tcov EuAoycov dBiKElv tous 
EAEyxovras outous. touto yap aurous udXiora AutteI, ETTEi8f|TrEp dTrep EKpuvyav 
auToi Trpd^avTES Kai koO' eoutous ev ycovia ouveSevto, touto OuaAris Kai OupaacKios 

D E^Tiyayov Kai dTTEKdAuvyav. Kai toaoiv dKpi(3cos, cos t) toutcov nETavoia KOTOKpivEi jiev 

3 ekeivous, SiKaioI 5e tous dSiKnQEvras Trap' outcov. Sid touto youv Kai ev Tfj Kara 20 
Zap6iKT|v auvoSco Ka0T|pE0T)aav, cborrEp EHTrpoo6ev eTttov, Kai eikotcos ys - ourco yap 
Kai oi tote <tapioaioi drroXoyouuEvoi uttep tou TTauAou 5if|AEyxov tt|v eoutcov Kai tcov 

M352 a MouSaicov kot' aurou yEvojjEvr|v ouvcoiiooiav • outcos 6 (iOKapios Aaui5 ' eSeixuti ndrriv 
5icoKO|iEvos, 6TiT|viKa 6 6icoKcov cbnoAoynoE Aeycov »f|iiapTOV, tekvov Aaui6« - outcos 
Kai outoi viktiQevtes Otto tt)s dAri0Eias fi^icooav Kai ypdvyavTES ErriSEScoKaaiv 'louAfco 25 

4 tw ETrioKOTrcp 'Pcb|jT)s. Eypavfav 6e Kai f)iiiv d^ioOvrts tx Elv thv Trpos Tinas EipTivriv 
oi toooOto 6puAT)oavTES Kai Taxa Kai vuv EpuQpicovrES, Sioti ous i^TiTTioav ocveAeiv, 
toutous Tfj x°P lTl T0U xwpiou 3co\rras opcooi. Kai "ApEiov 6e Kai tt|V alpEoiv dvE6Encmoav 
dKoAouScos touto ttoioOvtes. eISotes ydp, cos 61' ouSev ETEpov oi TTEpi Eucte|3iov finTv 
ettePouAeuov f) 6id ttjv iSiav eoutcov ooePeiov, arra^ KpivavTES 6noAoyf]oai tt|v koQ' 30 
f)pcov ouKocpavTiotv euSus TipvTioavTO Kai tt]v xP lcn "°l Jl c t X 0V aipEoiv, 61' fjv Kai Ta Ka6' 

flUCOV UTTEKpivOVTO. 

3,1 Td |iEv ouv ypacpEvra Trapd tcov ettiokottcov ' UTTEp fmcov Korrd Siaipopous ouvoSous 

B 125 B Kai irpcoTa Ta tcov Aiyurrncov iori toSe - 

iff. S. unten c. 58. Wie bei Liberius in seiner Unterredung mit Constantius in Mailand (Theodoret h. e. 
II 16, 11; 133, 5fl.), Hilarius (Coll. antiar. Paris. B II 5, 6; CSEL 65, 143, 1 f.), Ep. synodi Ariminensis 
(Athanasius de synodis 10; Migne 26, 697 A) runt auch hier die Argumentation voraehmlich auf dem 
Widerruf des Ureacius und Valens, Athanasius baut auf die Eingabe der beiden (unten c. 58) den Beweis fur 
die Gerechtigkeit seiner Sache auf 13 Vgl. Dtn. 17, 6; Mt. 18, 16 22 Vgl. Acta 23, 9 

24 I. Reg. 26, 21 25 Vgl. c. 58 26 Vgl. c. 58 S. 138, 27 28 Vgl. c. 58 S. 138, i 4 fi. 

BKPO REFV 

3 Kai 1 > B 6 Toiwv] vuv B 7 Kai KpiWvra > EV 8 tt5s — 9 yEVT|Tai > V 8 ouv 

6otis E 9 outws] cr06is B | TTEpi tcov dpyajouivcov E 10 4/^905 hriOKorrcov — K 

11 TTpoo-rroifio-ai F 14 f)ua>v -r urrep tihuv E*, aber exp. E c | uapTUpoOv F 17 aTTEp] a P 

18 p6AT|S RPOF adAiis E | oupaaAios K 32 cnrEKpivavTO F 34 tq > EV Apologia secunda 3, 1-5. (Schreiben der Synode von Alexandrien 338) 89 

'H dyla auvoSos f) iv 'AAe^avSpeia owax&Eiaa orrro te Tfjs AiyuTrrou Kai Tfjs 
0T|Pai6os xai Ai^Otis Kai TTEVTOTroAECos tois dTravraxou Tfjs KaOoXiKfjs EKKATialas hn- 
(TKOTrots dya7TT|Tots Kai ttoOeivototois dSEAcpois ev Kupico x a 'P Elv - 

'HSuvdiiEQa iiEV, dycnniToi dSEAcpoi, Kai koto ttjv dpxT)v ana tG auffKEuaa0f)von 2 
5 tov auAAEiTOupyov f||jcov 'AQavdaiov f| Kai ii£Td to 6taEA0Eiv outov els ttiv 'AAE^avSpeiav 
dTroAoyriCTaaQai TTEpi uv oweaKEudaavTO aurco oi.TTEpi Euaipiov Kai atTidaaaQai TTEpl 
uv ttettovSe Trap' aurcov Kai 5el£ai -rrdaas Tas yeyevnnEvas kot' outou auKocpavTias ' 

ETTEl5f| 5E TOTE &1EV OUK ETTETpETTE TO TTpdyiiOTa, COS KTE Kai UtlElS, VUV 5 ' EVOpi30|iEV pETO C 

ttiv ETrdvoSov 'AGavaaiou tou ETnaKOTrou SuacoTTEiaOai Kai Epu&piav outous ettI outgo 
10 cpavepols outwv dSiKrjiiaou, toutou Ivekev aryav Ioutous ETTEiaauev. ette! Se heto to 3 
ttoSeTv Toaaura tov avSpa, nsrd ttiv eIs TaAXias dTroSriuiav, nrra ttiv ettI |evt)s dvri 
Tfjs oIkeios Kai TroppcoTdrco 6iarpipT|v, prrd to 6Myou 6eTv outov dTroQavEiv ek tuv Sia- 
poAcov ctOtcov, eI \lt\ paaiAEcos etuxe cpiAavSpcoTrou, e<p' ols otv Kai tt5s ExOpos EKopEcr&T) kocv 
tov 6upov cbnoTaros, ouk EpuSpicoorv, dXAd TrdXiv ETriveavieuovTai koto Tfjs eKKXTjaias Kai 
15 toO dvSpos Kai irpos ttiv dcpeaiv dyavoKToOvTES outou x^ipoaiv emToAiicoai 8£UTepois. 
Kai KarriyopoOCTi nev euxEpcos, ou cpof}oOvTai 6e to tv Tals dyiais ypa9als yEypanpEvov 4 D 
»ndpTUS ^EuSfis ouk dTipcbpTVTOS Ecrrai« Kai »ar6jJia KOTOvyEuSonevov dvaipEi vfuxT)v«. Sid 
toi touto ouketi nev 6uvduE9a aiydv, OaundjoiiEv 51 tt|v TrovT)piav outcov Kai ttiv ocko- 
pEorov ETri aucTKEuais cpiXovEiKiav. t6ou yap ou ' TrauovTai TrdTuv PoctiAikos oKods ki- 5 M 253 a 
20 voOvtes koQ' tiijcov, ou Trauovrai ypdcpovTES oAlQpou ypdupoTa Trpos dvalpEaiv ImaKOTrou 
tou Tfjs daepEias outcov £x6pou. ttoAiv yap typavyav toTs fJaaiAEuai kot' outou, TraAiv 
aurov auoKEudaaaQai fJouAovTai, acpayds arncb|i£voi \xr\ yevouEvas, TrdTuv aurov 90VEuaai 

1 fi. = Urkunde 80, nur hier uberliefert; Sokr. II 17, 6 erwahnt sie. Vgl. Athan. ep. enc. 6. (Migne 
25, 236 A) SynodaJschxeiben von Serdica, c. 44 S. 121, 19; Hilarius Coll. antiax. Paris. B III 2 (CSEL 65 
S- 156, 7); Brief des Julius v. Rom c. 27 S. 107, 4; c. 28 S. 108, 5 und vgl. unten S. 115, 19. Das Schrei- 
ben ist dem Stil nach von Athanasius verfaDt; es wurde von der in Alexandria tagenden Synode im 
Jahre 338 beschlossen und erlassen. Dem Schreiben waren folgende Urkunden beigegeben: 

1. Auszug aus den Ephemeriden des Prafekten s. c. 5,4 S. 91, 22. 

2. Brief Konstantins an Athanasius (= c. 68) s. c. 9, 5 S. 95, 25, vgl. S. 99. 26. 

3. Brief des Alexander von Thessalonich an den Comes Dionysius (= c. 80) s. c. 17, 1 S. 99, 25; 
vgl. S. 107, 32. 

4. Brief des Ischyras an Athanasius (= c. 64) s. c. 17, 1 S. 99, 26, vgl. S. 107, 34. 

5. Die Proteste des alexandrinischen und mareotischen Klerus an die Synode von Tyrus und die 
von ihr eingesetrte Untersuchungskommission, sowie an den Prafekten Philagrius (= c. 73 — 76) 
s. c. 17, 1 S. 99, 22 ff. 

6. Zeugnisse der agyptischen und libyschen BischSfe gegen die von Konstantius gegen Athanasius 
erhobenen Anschuldigen (Annonenunterschleif) s. c. 19, 1 S. 101, 4. 

7. Schreiben der Synode von Jerusalem 335 (= c. 84) s. c. 19, 2 S. 101, 10. 

In dem Schreiben wird noch auf eine Reihe weiterer Urkunden Bezug genommen, s. d. Anmerkungen; 
jedoch ist nicht sicher, daB diese Briefe dem Schreiben beilagen. Der Tomos ist auch (vgl. S. 101, 34) an 
Julius v. Rom gegangen; er soil die Briefe des Euseb v. Nikomedien und der antiochenischen Synode an 
die drei Kaiser und Julius v. Rom widerlegen 9 Athanasius zog am 27. Athyr (= 23. Nov.) 337 in 

Alexandrien ein 13 Die Darstellung der Verbannung als Gnadenakt beruht auf dem Brief Kon- 

stantins II. unten c. 87 — 88 17 Prov. 19, 2; Sap. 1, 11 18 Euseb und die avvo6o5 4v6T|uoOaa 

von Antiochien hatte bei den drei Kaisem Klage gegen Athanasius erhoben, Athanasius, Hist. Arian. 9 
(Migne 25, 704 C) s. unten S. 90, 11, als Athanasius zuriickgekehrt war 

BKORE 

1 a. Rd. v6B vKjiR X; E * S E c (in E stehen die folgenden Urkunden erst am Ende der Athanasius- 
Schriften, vgl. meine Untersuchungen S. 65) 2 TTEVTorrT6X£i E* -ttoXeus E c 7 kctt' aCrrou yeye- 

vT|uivas ~ RE 8 8' fuonljouev B* 6e vouijouev B c KORE 10 {ml B C K tote B*ORE 

13 EKp^cfrn B* ei<opEo1>Ti Bc 14 conoraTos K cou6tctto$ t^ (Akzent!) BORE, aber exp. B | Kai > E 

Afhanaiiua II. , o 90 Apologia secimda 3,5 — 5, 1. (Schreiben der Synode von Aleiindrien 338) 

PouAovrai 90VOUS arnconEvoi ht) yEvonivous. Kai tote yap av Ecpovsuaav SiapdAAovrES, 

B 126 et I |iT) q>iAav6pcbiTOU paaiAECos etuxoijev. TrdAiv outov, !va to eAottov eittcohev, err' e£o- 

piariocv coteAOeTv ErrEiyovTai auucpopds E^opiarcov cbs Trap' aurou yEvouEVcov TrpocnTOiou- 

6 hevoi ©priVElv. Kai BprivoOai hev Trap' fiulv to \xt\ yevojiEva, ouk dpKouvTai 6e toTs 
yevonEvoij kot' aurou, dAAd Kai SEUTEpa x^ipova Trpoadvyai pouAovTai. outcos Eiai Trpaoi 5 

B Kai quAavflpcoTTOi Kai tov TpoTrov ettieikeIs, pcLAAov 6e (EipT)aETai yap TaAr|6Es) -rrovripoi 
Kai TriKpoi Kai Ik 9opcov Kai drrrEiAcov f| l£ EuaEpEias Kai ETriEiKEias, a toTs ETnaKOTrois 
TrpETTEi, Tiucb|jEvoi. ola yap |iT)6E tcov e£co tis ipiAOTrpaynovcov <p6£y£aiTO, TOiauTa pT]|iaTa 

7 KaTaxiai TEToXiiTiKaaiv wv TTpo; tous paaiAEas lypayav. Kai toctoutcov cpovcov Kai 
aipaycov KOTT|y6pr|aav ouk ETri fiyEjiovos, ouk ett' SKKov twos tiEi^ovos, d?uV erri tuv 10 
Auyouorcov tuv Tpicov, ou5e Trpos ia SiaarrmaTa tuv 65cov dTTOKVT|aavTES, povov Tva 
TrctVTa HEijova 8iKaarT)pia ttjs Karriyopias aurcov EUTrAriaSf). KOTTiyopia yap dAr)9coSi 
ayanriToi, to Trap' aurcov yevonEva Kai Traacov dvcoTarco KOTTiyopia, ottou ys Kai 

C TrdvTcov tcov dv&pcoTrivcov dvcoTOTco Ta SiKaoTTipia. Ti yap dWo teAos ifis ettI toutois 
I^ETdaEcos f| OdvctTOS Ik paaiAiKfis kivtictews ETrayoiJEVOs; is 

4, 1 OukoOv ou Ta Trapd 'AGavaaiou, aXKa Ta Trap' outcov yivo^Eva 9pf)vou Kai oiiico- 

yfjs d£ia • oukoOv outous naAAov dv tis SiKaicos 9pr|VT|CTEiEV • rrri toutois ydp 66upEa9ai 
Xpil, etteI Kai yEypanrai »|xri kAoiete tov teOvtikoto, htjte ©pitveite outov, KAauaoTE 
KAau6|ico tov EKTropEu6|iEvov, oti ouk ETrioTpEyEi eti«. uaaa ydp OUTCOV f) ETnOTOATl 
ouSev dAAo f) Trpos GdvaTov opa, Kai ijioveueiv ErnxEipouaiv, lav auyxcopcovToi, Kai ttoieIv 20 

2 E^opiorous. auvE)(C0pTi6Tiaav ydp tou 9EO<piAEcnrdTOU Trarpos tcov paaiMcov ocvtI 
GavaTou Tfj UETa©EaEi tou tottou tov ©updv outcov EKTrATiaavTOs. touto ouv oti ht|6e 

d yiXcov XpioTiavwv Epya, orravicos 6e Kai eOvwcov, \it\t\ ye imaKOTrcov Sokouvtcov Kai 
tous dXAous Ta SiKaia SiSdoKtiv, auvopav un&ov tt^v Iv XpioTob oweIStictiv fiyoupEOa. 

8 ttus y°P 01 tou; dAAous kcoAuovtes KOTTiyopeiv auToi Karfiyopoi xal HEXpi paaiAEcov 25 
yivovrai; ttus oi av/uq>opds IAeeIv SiSdaxovrES ouSe ueto tt)v E^opiariav rmobv fiauxdjouai; 
koivos ydp yEyovEV fiiawv tcov EmaKOTrcov ouoAoyoupevcos i^opiapos, Kai ttovtes eoutous 

M256A E^opiorous eixohev Kai vuv cos ctuv 'ASavaaico Tals Trarpiaiv d-rroSoSEvras TrdAtv ' dvri 
tcov TrpoTEpcov 65upiicov rrr' auTcp Kai Gprivcov liEyiarriv Eu9u|i(av dTroAapovras Kai 

4 x°P lv i f\ v 6 wjpios SiacpuAd^EiE Kai dvaTpEv|;ai toTs TTEpi Euaipiov \xt\ ETriTpEvfiTi. touto 30 
HEV, ei Kai dTiTiGfi fjv a KOTTiyopouv outov, fjv Tiva KcnT|yopT)|jaTa oti Trapd to TrpooTayua 

B 127 tou xpiOTiaviCTjiou ' Kai nerd tov tou TTEipaanou i^opianov ETTE|jpaivovTES TrdAiv 90VCOV 
Kai acpaycov Kai dAAcov EyKAriiidTcov Karriyopouai Kai fiaaiAiKals dKoals touto koto tcov 
EmaKOTrcov Errrixovjaiv • ote Se TrooTa yEuSovrai Kai Trdvra auKocpavTouai Kai nr) 
TrpoCTEcrriv aurcov dAf|0Eia toTs aroiiaai [xrfik tois ypdpnacn, TroaorrrAouv to kokov 35 

5 Trap' aurols f| TrororrTous slvai tous avSpcoTrous UTroXappdvETE; f|5r| toivuv ett' orurd 
B xwp'HO'toiJiEv Kai Trpos Tas KOTTiyopias outcov Tas vuv yivopEvas dTTavTfic7co|iEV. Kai ydp 

otto toutcov ou8e Ta TtpoTEpa Trap' outcov rrri cruv66cp Kai xpiaEi ©puAounsva KaAcos 
TTETrpayiJiEva, ijicLaAov Se ou5e dXrjSfi AeyopEva EAEyxfrnaeTai Kai TrdAiv etti toutois koto- 
yvcoa0TiaovTai. 40 

5, 1 AuacoTTOunEQa hev ouv TTEpi toioutcov drroAoyouiiEvoi • TrX-qv ETTEiSTiTrEp irpos Trdv- 

18 Jer. 22, 10 21 S. unten c. 87 37 D. h. der ProzeB in Tyrus 335 

BKORE 

1 povAEUOvrai RE 2/3 t^oplav B C K E^opicrriav B* 5 SarrEpa + Kai B vgl. Z. 5/6. 7 f| -j- Kai E 

16 Trapd] TTEpi R* Trapa R c 22 oOv] yap B 26 SiSdaxovTESj 8iavoT|8Evrr65 E, aber a. Rd. : 6i6acn<ovTES 
28 ottoSoOevtes B* <5nro8o9EvTas B c 29 Kai 0pT|vcov ett' aOra) ~- B*, wie im Text B c 30 etti- 

crrpEvfai K 34 6te] 6ti KO 37 OrravTriacoiiEv B* airavrriacdiJEv B c Apologia secunda 5, 1 — 6, 1. (Schreiben der Synode von Aleiandrien 338) 91 

to iauToOs oi ttpotteteTs ETrdyouai Kcrrriyopoi Kai heto tt|v eictoSov 'AOavaaiou 90VOUS 
Kai o^ayds atTicovrai yEyEvfj<j6ai, TrapoKoAounEV dvacrxEaQai TTJS oTroAoyias, kov 8id 
ttAeiovcov fj ■ Ta yap TrpdyiaaTa dvayKctjEi. 90VOS uev oute irapd 'ASavaaiou yeyovEv 2 
oute 6i' ocutov, ettei6ti Kai eis touttiv f||i5s Tf|V d6o£ov drroAoyiav, d>s TrpoEiTroiJEV, E|ipi- 

5 pdjouaiv 01 KOTTiyopor a9ayai 5e Kai SEajjoi ttj? £KKAr|aias fiu&ov dAAoTpia- Srmico Trapa- 
SeScokev 'A0avdaios ouSEva* Kai to S£aucoTf)piov octov ett' outco oOSETrcbiTOTE evoxAt|6ev C 
Trap' auTou. to Trap' fipiv iEpcrrela coarrEp oe'i Kai vuv Ka8apd, uovcp aE|ivuv6|j£va 3 
tu aTpiaTi tou XpiaTou Kai ttj ets aurov euctePeio:. ou TrpEapOrEpos, ou Siokovos dvT)pE6T| 
Trapd 'AOavaaiou ■ ou 90VOV, ouk i^opiariav sSpaaEV 6 avOpco-rros. dAA' eiOe ht)8e Ikeivoi 

10 kot' aurou tout' ISpaaav aAT|6Eig tt)v -rrEipav ETrayayovTEs. ouSe'is yap ££6piaros ev- 
TauSa yeyovE 61' aurov TrAf|V outou tou ETriaKOTrou 'AOavaaiou ttj? 'AAE§av6pEias 
Trap' aurcov, 6v a9E6EVTa Kai ttoAiv tois aurols f| Kai x e ip 00 " 1 TTEpipdAAEiv ettijtitoucti 
Trdvra Trpos yEuSfj Kai 0avaTT|96pa pf|iiaTa tt)v yAco-rrav eoutcov 6tpuvovtes. l5ou 4 
yap Aomov Kai tos tuv SiKaarcov irpd^Eis ett' carrov UEra9Epouai. Kai tov uev ETrapxov D 

15 Tfis AiyuTTTOU 9avEpw$ 6noAoyo0aiv ev ttj ETnaroAfj koto tivcov dn^dvai, ttoAiv 
8e ou SuacoTrouvTai Kai TauTas tos dn^daEis 'AQavaaico TrpoCTdTrrovTES Kai Taura 
nr|6ETrco -rfis 'AAE^avSpEias STri(Jdvn, aAV eti ttjs 66ou Tfis arro Tfis E^opirrrias exohevco 
Kai Kara ttiv Supiav ovri, ei yE 6eI Kai paKpdv aTroSripiav eis drTOAoyiav 9EpEiv UTrEp 
tou iit|6e utteuOuvov eTvoi Tiva 0I5 iav f|yE)jcbv f| ETrapxos Aiyu-m-ou Trpd^r), eI yap Kai 

20 rrri Tfis 'AAE^avSpEfas fjv, ti Trpos 'AOavdaiov ai tou ETrdpxou ' -rrpd^Eis; dAA' oncos ou6e m 357 A 
etteStihei t°'s tottois' Kai to -rrpaxQEvra ou 61a Trp09do-£is EKKAriCTiaaTiKds TrETrpaKrai 
irapd tou ETrdpxou ttjs AiyuTrrou, aKKa 5id Tivas as ek tuv uTrouvriudcTcov eicteo^e, ' drrEp B 128 
UETd to yvcovai to Trapd toutcov ypa9E\rra TroXuTrpayiiovr|aavTES dTrEOTEiAaiiEV uiiiv. 
oukoOv ote Kai vuv Ta nf) yEvouEva jitjte Trap' aurou ptite Si' aurov powaiv cos yevoiiEva 5 

=5 Kai TOffouTois napTupouaiv cos TrAT)po9opr|6EVT£s kokois, EiTraTcoaav ek ttoios ctuvoSou 
Kai TauTa iyvcoaav; ek ttoicov aTroSEi^Ecov; Ik iroias KpiaEcos; e! 5e \n\Skv exovtes toioutov 
ctttAcos SiapEpaiouvrai, Kai to -rrpoTEpa ttcos yryovEV f| ttcos AEyouaiv, uiiiv KOTEAlTroiiEv 
okotteTv. ouSev yap dAAo lariv f\ auK09avria Kai EX^pcov ETripouXf) Kai Ouuos daxETa 
9povcov Kai Kcrrd Tfjs EuaEpEias r\ UTrip tcov 'ApEioiJiaviTcov daipEia AurTCoaa, !v' EicrroScbv B 

30 hev oi 6p665o^oi yEvcovTai, ijiet' dSsias 5e Aoittov a pouAovrai kt)puttcoctiv oi Trpo o r di ai 
Tfis da£(3Eias. Kai yap ourcos §xei. 

'ApEiou tou daEpfiCTavTOS, 09' ou Kai f| 'ApEioiiaviTCOv 61' outov aipsais KEKA-qTai, 6,1 
Tfis EKKAr|aias ek|3Ati0evtos utto tou liaKapiTou ImcrKOTrou 'AAE^dvSpou oi -rrepi EuaE^iov 

I Vgl. c. 3, 7 S. 90, 10; c. 7, 4 S. 93, 27; c. 17, 5 S. 100, 15 14 Der Prafekt, es ist Flavius Antinous Theo- 
doras aus Heliopolis fur 337 und 338, war bei Unruhen, die von Gegnern des Athanasius inszeniert wurden, 
gegen diese vorgegangen. Theodoras wird kaum Athanasius' Partei unterstiitzt haben, wie es vor 335 
die Prafekten getan hatten 18 DaQ Athanasius von Trier iiber Syrien, Palastina und Phonikien 
zuruckkehrte, weifl Theodoret II 3, 8 (97, 18), wohl aus einer Quelle, die mit dem Schreiben der oriental. 
Synode von Serdica ubereinstimmt, wo es heiflt (Hilarius: Collect, antiar. Paris. A IV 1, 8 CSEL 65 S. 54, 
28 fi.): etenim per omnem viam reditus sui ecclesias subuertebat, damnatos episcopos aliquos restaurabat, 
aliquibus spem ad episcopatus reditum promittebat, ahquos ex infidelibus constituebat episcopos saluis 
et permanentibus integris sacerdotibus per pugnas et caedes gentilium, nihil respiciens leges, desperationi 
tribuens totum. unde per vim per caedem per bellum Alexandrinoram basilicas depraedatur 23 Das 
sind Auszuge aus den Ephemeriden des Prafekten 328. Vgl. Urk. 4b, 4. 5 (III 7, 46.) 

BKORE 

5 <5AAoTptoi B* 6AA6Tpia B c 8 Km > O*, aber eingefugt O c 10 to06' R*E» tout' B. c E c 

II Tf\s > B 12 Kai' > RE I jT|ToO(n KORE 15 onrotpdvai Op. vgl. Eus. c. Marc. I 4, 15 (20, 16) 
cirrrEipavTon Hss. Comm. Monti. 18 8eI] St\ B* (5eT B c )ORE 20 Irrapx " + t^S Atyi>Trrou RE 
23 ypcKpEVTa] irpaxOEVTa K | \1\1Xv] t\\iiv O* uuiu O c 29 <povuv ORE 32 'ApciouaviTUV + f\ R* 
(ausradiert R C )E 92 Apologia secunda 6, 1-6. (Schreiben der Synode von Alexandrien 338) 

na6r|Tal Tfjs datpeias aurou koci Koivcovoi TuyxdvovTES eoutous EKpEpAfjaSai vomijovtes, 
eypa90v TroAAa TrapaKaAouvTES 'AAe^avSpov tov ETriaKOTrov nr) dcpeivai tov alpmKov 

2 "Apeiov ecjco if\s ekkAtictiocs. *AAEcjdv6pou 5e Sid tt\v eis Xpicrrov euaepeiav |jf| BexopEvou 
tov daspfi eis 'AGavdaiov tote Siokovov ovto eAuttouvto, etteiSti to ttAeIoto: auvovra 
'AAE^dvSpcp tu EmoKOTrcp TroAUTrpayiJOvouvTES aurov f|Kouov Kai tiucouevov Trap' aurou. 5 

C TrEipav 6e aurou Kai Tf|S EuaEpEias Tfjs eis Xpiarov AapdvTES ek Tfis owoSou Tfis koto 
NiKaiav <7uyKpo-rr|6eioT|s ev ols ETrappT|cnd3ETO Kara Tfjs daEpEias tcov 'ApEiopaviTcov, 

8 UE130VCOS to ulaos T|u£avov. cbs 61 erri tt\v ETnaKOTrf|V outov 6 6eos f|yaye, Tf|V ek 
TraAcnoO Tpeq>ouEVT|v auTois kokiocv dvajco-rrupfiaavTES Kai epo|3ounEvoi tt|v 6p0o8o£iav 
aurou Kai tt)v Kara Tfis dcrepEias Trapdaraaiv (Euaspios 8e Kai ttAeTov utto Tfis cruvEiSfiaEcos 10 
cov o!8e TrXr)TT6|iEvos) TrdvTa Tpo-rrov ettePouAeuov Kai ctuveo-keuctsovto tw dvSpi, ekivouv 

4 fiaaiAia kot' aurou, auvoSous f|TrEiAouv ttoAAokis Kai teAos ev Tupco auvfjAQov. Kai 
liexpi vuv ouk dcpiaravTai kot' outou ypdcpovrES Kai outcos «iaiv dnrapaiTr|Toi, cos Kai 

D tt|v KorrdaTaaiv Tfjs ETnaKOTrfjs aurou \xk\iyzoQai, Travraxou Seikvuovtes eoutous ExSpoOs 
Kai liiaouvTas tov dv8pa Kai vj/Eu8fj AiyovTES, povov iva EKCpauAiacoaiv aurov iv Tais is 
yEuSoAoyiais. dAAa Kai icj aurwv toutcov cov vyeuSovrai, to irpoTEpa SiEAeyxouoivf Eu8fj 
Kai auoKEuiis HEard. 'heto yap tt)V teXeuttiv', 9001V, "AAEcjdvSpou tou ETnaKOTrou 
M 260 A oAiycov tivcov 'AGavaalou |jvt||jt|v ttoioumevcov e£ f| ETrrd ETrio-KOTrcov AdQpa ' Kai ev 
Trapa|3ucrrcp x £1 P°t° V0U0 " iv outov'. touto Eypavyav Kai PoctiAeuoiv oi |jt|8ev i^euSes 
B 129 o ypd9Eiv irapaiTouuEvoi. oti 8e ttov ' to TrAfiGos Kai Tras 6 Aaos Tfjs KaGoAiKfis ekkAti- 20 
aias cboTTEp ek uias *fuxfis Kai crroparos o-uveAt|Au66tes cxvePocov, EKpajov ovtouvtes 
'AGavdaiov ETriaKOTrov ttj EKKAT|cricc, touto tiuxovto Srmoaia tu XpiaTco Kai touto ^nas 
wpKijov ttoieTv etti TrXEioTas f|HEpas Kai vuicras \it\te aCrroi Tfis £KKAr|aias dcpiordnEvoi utite 
■finds ETrnpETrovTES dq>iaTaa6ai toutou, Kai fiiiEis udprupES toutou Kai t\ itoXis Traca Kai 
r\ ETrapxia, ouSev ^iev evovtiov, cos eypaifav ekeivoi, kot' aurou AEyovTES, TrdvTa 8e to 25 
pEATiara, crrrouBatov, EuAapfj, Xpicmavov, Iva tcov doKTiTcov, dAr|6cos ettio-kottov 6vo- 

6 udjovTES. oti 8e oi ttAeioves f|iicov outov EXEipoTovr|aav utto Tais tcov ttovtcov oifEai 

B Kai poals, udp-rupES TrdAiv rmsts d^iOTriaroTEpoi tcov drrovTCov Kai yeuSonEvcov oi X E1 P°" 
TOVT|aavTES, dAA' opcos EuaEpios ttjv KOTdcrTaCTiv 'ASavaaiou liiy^Erai dvQpcoTros Taxa 

I Vgl. Urk. 7 (III 14); Urk. 8,8 (III 17,8); Urk. 9; 11; 12 4B. Hier das einzige Zeugnis fur 
Athanasius' Tatigkeit als Diakon (vgl. de deer. 35, 21 nr. 21; S. 34, 24), alle anderen Nachrichten sind 
von dieser Stelle abhangig. Selbstandig mag Hilarius Nachricht sein: Coll. antiarian. Paris. B II 11, 6 
(CSEL 65 S. 154, igff.)i Gregor. Naz. or. 21, 14 (I 394 A ed. Maur.). Sozomenus II 17, 10 nennt A. 
6no81aiT05 Kai CnToypaipeCrs des Alexander, vgl. dazu Rufin h. e. X 15 (981, 18 Mommsen) 10 Vgl. 
unten c. 59ft. 12 Z. B. Caesarea 334 14 Die Vorgange bei der Wahl des Athanasius bildeten 
schon einen der Anklagepunkte bei den Verhandlungen in Psamathia vor Konstantin im Jahre 332, 
vgl. Kephalaion zum 3. Festbrief: iv toutco (d. h. Ende 331) ydp 6tit£6tiutictev ei; to kouitotov ttoos 
Kcovoravrivov paaiXia, 65 urrerreuuwrTO avrrov, eirei ol Ev9p°i Korrriy6pT|aav aCrrou 005 veov 6vto x e, P°" 
Tovr|6fivai, und schlieBlich in Tyrus s. Sozomenus h. e. II 17, 4; 25, 6. DaD die Wahl des Athanasius 
keineswegs so glatt verlaufen ist, wie der Synodalbrief es darstellt, geht aus den zahlreichen Berichten 
bei Epiphanius haer. 68, 7, 2 — 4 (III 147, 5S.) ; ApoUinaris bei Sozomenus II 17,2 — 3; Philostorgius 

II 11 hervor 178. So lautete schon ein Punkt der Anklage in Tyrus, Sozomenus II 17, 4 27 Atha- 
nasius hat von Anfang an dem alexandrinischen Klerus angehort, die Titulatur do"KT|"rT|s bezieht sich auf 
seine Verbindung mit den Asketen und Monchen, vielleicht auch auf seine Lebenshaltung, mit Tillemont 
VIII 653 gegen Montfaucon Collectio nova II p. IX sq. 29 Zur Polemik gegen Eusebs mehrma- 
ligen Wechsel des Bistums vgl. Urk. 4b, 4 (III 7, 4S.), Euseb v. Caes. c. Marc. I 4, 9 (19, 9) 

BKO RE 

5 Kai > K 6 aa£J3eia5 O* evas|3eias O c ] EUOEpEia? Tfis eIs Xpiarov] eIs Xpiarov evoePeios K 

10 Kai ttXeTov B c KO Kai Kara ttAeIov RE Kai B* | utto B c otto B* 15 iva uovov -~ K 20 to 

iTAfi9os Trav — K 21 ctouotos KO (aro- corr. ? O) RE atouaTOS B | avvEXriXuSoTE; B c ovveA- 

66vtej B* 27 tcov > BKO Apologia secunda 6.6 — 8, I. (Schreiben der Synode von Aleiandrien 338) 93 

liriSe KOTdoraCTiv oAcos ioyr\K&s, ei 8e ttou Kai iaxev auros aKupcbaas aurnv. iv BripuTco 
(jev f\v crrr' dpxfls, BripuTov 8e d9Eis eis Nikoht)8eiov -FjAQe, tt)v |i£v Trapd vonov d9Eis, 
£15 tt\v 5e Trapd vouov ETTipaivcov, Kai tt)v [xkv oiKeiav dcrropycos KOTaAEAoiTrcbs, tt)v 6e 
ccAAOTpiav dAoycos kotexcov, Kai ttjs hev TrpcoTT|S tt)V aropyf|V utto ttjs dAAoTpias rm6u- 
5 nias TrapiScbv, ttj 6e SeurEpa laqSe fjv utto ttjs ETriGuuias eayE TT)pT|aas. t5ou yap 7 
kokeIGev dnroards d?u\OTpicrv TrdAiv kotexei ttovtoxou Tals dAAOTpiais ETroq)6aX|Jicov 
ttoAecti xai ev ttXoutu Kai ev nEyE0Ei ttoAecov vonijcov elvai tt)v euctePeiov, Kai tov KAfjpov tou C 
6eou, ko9' Sv erdxOTi tis, ut)5ev f)you|AEvos, ouk eIScos, oti Kai »6ttou 8uo f| TpEis auvnyiiEvoi 

Eiaiv ETri TCp OVOHOTl TOU KUpiOU, EKEl EOTIV EV peaCp OCUTCOV 6 KUplO$«, OUK lv6u|iOU|JEVOS 

10 to Trapd tou dnrocToAou Aex^ev oti »ouk ev dAAoTpiois Kaucrrois KauxT|CTO|jai«, ou awopcov 
to -rrap' aurou TrapdyyEA|ja »6E6Eaai yuvaiKi, ht) 3T)tei Auaiv«. ei 5e ETri yuvaiKOS to 
pTiTov, TroCTW paAAov ETri EKKATiaias Kai Tfis avrfis ETnaK0Trf)s, ijj 6 ctuvSeSe'is ciAAt|v ouk 
69EiXei 3T|teIv, !va nil Kai uoixos Trapd Tals 6Eiais EupiaKT|Tai ypa9a!s. 

'AAAd Kai ToiaCrra iauTW auv£i8cbs tetoAiitike tt)v KOTaaTaaiv 'A6avaaiou ttiv 7,1 

is utto iravTcov ETri KaAois napTupou|i£VT|v SiapdAAfiv, Kai Kadafpeaiv oveiSIjeiv aurco TOAug D 
KaGaipeSEis ocutos Kai |idpTupa Tfis KaGaipEffEcos Eycov ttiv ocvt' ocutou KOTaaraaiv. ttcos 
ouv f| auTOS fi 0Eoyvios f|5uvavTO KaOaipEiv aMov auroi Ka6aip£0£VTES Kai Tals dvr' ' M 261 A 
auTcov KaraaTdaEaiv E^£yx6|iEvoi ; oiSote yap ocKpipdos, 6-n 'Au9icov uev ev ' Niko- 2 B 130 
liT|6Eig, XpTiaros 6e ev NiKalg KaTEaTa6T|aav cxvt' auTcov Sid tt|v oiKEiav daE^Eiav Kai 

20 tt)V Trpos T0O5 'ApEioiiaviTas Koivcoviav T0O5 drro ttis auvoSou Tf|5 oiKOupEViKfis 6nTo6oKi- 
uaa6Evras. kokeivtiv ttjv tu ovti auvoSov dvatpElv OeAovtes ttiv lauroov dSiKov auoraaiv 

OVOliOCJElV CTUVOSOV ETTlXEipOUCTl, Kai TO TTap' EKE1V00V KpOTElV \1T\ 6eA0VTES T(3 Trap' OUTOIS 

KpaTEiv (3ouXovTai, Kai auvoSov dvopdrjouaiv oi auvoSco -rriXiKauTTi jarj TrEi06|iEvoi. outws 3 
ou avvoSou TTE9povriKaaiv, aX\a axrinaTijovTai 9POVT13EIV, Iva qcveAovtes tous opGo- 

25 66^ous to So^avra ttj oAt|0eT Kai HEydAT) awoSco koto tov 'ApEiavwv Auacoaiv, wv 
Trpoiard|iEvoi Kai ae\ Kai vuv 4>Eu5Eo6at toXhucti Kara 'AQavaaiou tou ETriaxoTrou. 
oiaoia yap kockeIvo tois vuv, S yEuSovTai, oti Trpos ttiv EiaoSov aurou ordCTEis Kai Opfjvoi 4 B 
Kai 66upuoi yEyovaai tcov Xawv Trpos tt^v utto5oxt|v aurou SuaavaaxETOuvTwv. ou6ev 
yap toioutov yEyovEV, dAAd Trav TOUvavTiov, x a P a Ka ' eu6unia Kai Spopos tcov Aawv 

30 Trpos ttiv EUKraiav outou 6eov ETTEiyoiiEvcov • EU9poauvTis 8e ai EKKXTjaiai pEarai Kai 
EUXapiariai irpos tov Kupiov dva9Ep6|iEvai ttovtoxou. XEiTOupyoi 6e Kai KATipiKoi 5 
TrdvTES outcos aurov EcopdKaaiv, cos EU9pav9fjvai Tas vfmxds kokeivtiv ttiv fmEpav Traacov 
EuSupoTEpav EaxT|KEvai TriaTEUEiv. tt)v yap Tiiicov tcov ETnaKOTrcov dvei<AdAT|Tov x°tpdv ti 
Xpf) ypd9Eiv; TrpoAaPovrES yap ElpTiKaiiEv cos otjv outco TrdaxEiv IvoiJiijouEV. 

33 Toutcov Toivuv outcos 6|ioXoyouiJiEvcov Kai Trap' auTCov EvavTicos Trpo9EpopEvcov 8 } 1 C 

5 Damit ist die Ubersiedlung Eusebs nach Konstantinopel gemeint 8 Mt. 18, 20 10 II. Cor. 

10, 15 11 I. Cor. 7, 27 16 Vgl. Urk. 27 (III 58); Urk. 31 (III 65) 21 Dieser Satz ist 

die Grundlage der Argumentation des Athanasius : alles was Euseb tut ist nichtig, weil er auf Grund von 
Nicaea Ketzer ist; urn die Rehabilitationen unter Konstantin kiimmert er sich nicht 27 Vgl. die 

oben S. 91, 18 ausgeschriebene Stelle 29 Das Kephalaion zum Festbrief von 338 sagt: . . . kot- 

fjX6EV (sc. Athanasius) mro TaAAIas 6a\juaorc5; ttj k| 'A6up (23. Nov. 337) 34 Vgl. S. 90, 27s. 

BKORE 

1 auros + uiv E 3 ttiv 1 Op. f|v Hss. | ETrmBaivcov B* JmBafvcov B c 5 Tfjs 6e SevrrEpaj E* 

tt) 8e SEUTEpa E c | Io/e: erganze OT0pyT|v 14 Korraorao"iv + Tnv E 16 ccutou RE 

avrrcov BKO 19 Xpioro? KO 22 ekeIvcov BKO EXElvn RE 26 kot& > B 29 Aauv + 

tcov Aacov B a. Ende d. Seite 35 kqI — irpocfiEpouEvcov > E 94 Apologia secunda 8, 1-5. (Schreiben der Synode von Alexandrien 338) 

TToiav ?xei ttiotiv f| Trap' outcov 6puAounEvr| auvoSos f| Kpiais; oi yap ourcos ImpaivEiv 
toAugjvtes, ols ouk eTSov, ols ouk ISiKaaav, £9' ols ou auvfjX6ov, Kai ypdcpEiv cbs TrXT|po- 
cpopT|&EVTES, ttw5 £9' ols auvEXr|Xu9Evai Xiyouai TnaTEuGfjvai Suvavrai, dXX' ou kot' Ex9pav 

2 KaKEtva 7TETroiT|K£vai Kai Taura -maTEuQ-riaovTai; Troia yap Kai auvoSos ettiokottcov 
fjv tote; ttoTov auvESpiov dAri9Eias £x6|iEvov; tis tcov ttXeiovgov ev outoIs ouk Ex^pos 5 
finrrepos flv; ou Sid tt\v 'ApEiou uaviav oi Trepi E0aE|3iov ko6' f|uoov wpiiriaav; ou tous 
dXXous cjuuq>povouvTas outoIs EirriyovTo; ouk dtei kot' outcov 6ypd<poiaEV us to 'Apeiou 

3 (ppovouvrcov; ouk EOaEpios 6 ev Kaiaapsia ths TTaXaicrrivT]s rrri Ouaia KarriyopETTO utto 
d tcov auv f|ulv 6noXoyr|Tcov; ou TEcopyios cos Ka9aipE0Eis utto 'AXE^dvSpou toO noxapiou 

f)X£yxETo; ouk ett' dXXois dXXoi Kai Siacpopois t|u6uvovto; ttcos ouv outoi auviEvaiKa6'f)ncov 10 
B 131 f|0EAov; ttcos 6e auvoSov dvopdjEiv ToXucoaiv, fjs koutis TrpouKd6Y|TO Kai ' Trapfjv o-TTEKOuXd- 
M 264 A Toop Kai ' KO(jiEVTapi(r|ai)os finds ElafiyEV ovt! Siokovgov ttjs EKKXT)aias; ekeivos E90EyyETO 
Kai ol -rrapovTES Eaico-rrcov, tiaXXov 6e utttikouov too koht|ti, Kai to kivouv tous SoKOuvras 

ETTiaKOTTOUS UTTO Tfjs EKEIVOU (3ouXf)S EVETToSijETO. EKEIVOS EKeXeUEV, TIIIETs UTTO CTTpaTlCOTCOV 

fiyonsOa, paXXov 5e tmv TTEpi Euaifitov keXeuovtcov ekeIvos toTs toutcov e£uttt)peteito yvco- 15 

4 pais. to 6e 6Xov, dyaTTTiToi, iroia auvoSos Ev6a to teXos ifopiarfa Kai 90VOS ets 66£av 
fiv paaiAEi; Trota 5e Kai to EyKXf|uaTa; ueT^ov yap ettI toutois to kot' outcov 6a0na. 
'ApaEvios tis f^v, 6v TTE90VEua9ai eueu90vto, Kai Tro-rf|piov SiEflaXAov KExXdaQai uuotikov. 
dXX' 'ApaEvios uev 3TJ, Kai ioeQ' fjncov euxetoi auvdyEcrOai Kai ouk dXXas dvaiiEVEi napTupias, 
Tva 3<5v 9avfj, dXX' outos opoXoyEi jfjv oIkeIois ypdnnaai Trpos tov auvETrioKOTrov fincov 20 

B 'AOavdaiov ypa9cov, 6v outou 90veo 8iE|3E|3aiouvTo. Kai ouk fjSouvTO ol daE^Eis dvSpa 
Trpo toctoutou SiaarfiiiaTOS Kai ttXco Kai tte^tj TrdpTroXu jjiiikos darExovTa Trap' outou 
TTE90VEua©ai KOTTiyopoOvTES, ou kot' ekeIvous tous XP ovou 5 H^Se tt)v x^pav eI5ev dv6pco- 

5 ttos. dAAd Kai Kpuya; TETOAHT|Kaai Kai d9avfi Karaarfiaai htjSev traOovTa. Kai eI 
olov te fjv, eis dAAriv oiKoupEvriv dv HETETidEaav, jiaAXov 5e Kai tou jfjv dAriecos dv E^ya- 25 
yov, iva eite ETraXTidEuovTES eite TrXaadiiEvoi 90VOV dAT|6oiis 'AQavdaiov dTroKTEivwaiv. 
dAAd Tfj 6eicc Trpovoia Kai ev toutco x^P^ ttj utiSev o6ikov ictx^eiv ETriTpETrouori, dXX' Crrro 
Tds TrdvTcov o^eis 'ApaEViov UTrayouoT) 3covTa Kai 9avEp6os "rnv tote ouokeutiv Kai ouko- 
9avriav EAEyxovTa. ou ydp ws 90VEas dTrooTp^Erai ouSe cos f)6iKT|K6Tas niaEi - TrETrov6E 

C ydp oXcos ouSev, dXXd koivcoveiv i)\i\v d^ioi Kai auvapi6iiEla6ai PouAetot, 61' cov iypavfE. so 

1 Gemeint ist die Synode von Tyrus (335), deren Rechtm&Bigkeit geleugnet wird, obwohl die Synode 
durchaus kanonisch im Sinne der konstantinischen Reichskirche, d. h. der Praxis von Nicaea berufen 
und abgehalten worden war. Die Alexandriner, d. h. Athanasius, polemisieren nicht von den Kanones, 
sondem vom Dogma aus gegen Tyrus, s. Z. 48. 8 Epiphanius haer. 68, 8, 3 — 4 (III 148, 22S.) 

berichtet, daB der Bischof Potamon von Herakleopohs Euseb in Tyrus beschuldigte, er habe sich durch 
das Opfer die Freiheit aus dem Gefangnis verschafit 9 Georg von Laodicea wurde von Alexander 

bereits vor Nicaea exkommuniziert s. unten S. 123, 10 und die zu Athan. de fuga 26, 5 (S. 86, 4) angegebenen 
Stellen u Der kaiserliche Kommissar in Tyrus war der Comes Dionysius, s. unten c. 71 (S. 149, 2) 

16 eIs 56£av PcktiAeT: sarkastische Anspielung auf die Doxologie: S6£a 6£co 18 Zur Sache des Arsenius 

vgl. die Darstellung unten c. 63 S. 143, 8; c. 65. 67 und in dem Regest aus den Akten der Synode von 
Tyrus bei Sozomenus II 25, 12; TroTTipiov uuotikov bezieht sich auf den Fall des Ischyras s. c. 11 
S. 96, 23 ff. 20 S. den Brief unten c. 69 21 f. Der Fall des Arsenius, der schon vor Tyrus er- 

Iedigt war (vgl. c/65. 68) und fur Euseb und seine Partei eine Niederlage bedeutete, wird bier wegen 
der Anklage in Tyrus (vgl. Note zu Z. 18) mit der Verbannung des Athanasius in Zusammenhang ge- 
bracht. Die Alexandriner benutzen die in diesem Fall erwiesene Unschuld des Athanasius, um ihn von 
der Verantwortung fur die in c. 5 behandelten Falle zu befreien, Julius v. Rom (c. 27, 3) und die Synode 
von Serdica (c. 38, 1) machen es ebenso 24 Vgl. c. 67 27 Vgl. c. 65 30 Vgl. c. 69 

BKO RE 

1 Tfofa E I ou outus O am Ende d. Seite 2 {9' > BKO 10 cSXAa O* SAA01 O c | 81a- 

ipopoi E 12 Kouiirrapi(r|0-i)os Op. 14 ekeXeuoev E 19 EUXEpai R* Euxrrai R c 28 okeut|v 

B, am Zeilenanfang Apologia secunda 9,1 — 10,3. (Schreiben der Synode von Alexandrien 338) 95 

Koci 6|icos 'AOavdaios uev ouvEOXEud^ETO Trap' outcov cos tov 3covra ireqioveuKcbs, 9,1 
E^copijETO 5e irapd tcov outcov. oOSe yap 6 Trcrrnp tcov paaiAEcov toutov E^copiaEV, 
&AA' a! toutcov SiapoAai. oko-tteTte yap, ei \ir\ outcos ?xei. cbs oOSev uev T|upicrKETO 2 
Kara tou avXAEiTOupyoO fiucov 'AQavaaiou, 6 8e Kouns ePiojeto Kai ttoXus fjv arrouSdjcov 

5 kot' ccOtou, 6 uev ETrioKOTros 'ASavdaios 9uycbv tt\v yEvouEVTjv piav dvfiAOE Trpos tov 
eOctePeototov paaiXsa TraparrouuEvos Sua Kai tov Kour|Ta Kai tos ekeivcov avaKEuds, D 
d^icov 6e vouniov ETriaKOTrcov auvoSov ovyKpoTT|9fivai f\ Kai outov SE^aaSai tt)v drrro- 
Aoyiav ' cov ETrriyayov aurcp. Kai ypdqiEi \xev PoctiXeus dyavaicrcov Kai TrpocTKaAE- 3 B i.y 
aduEvos ocutous ETrayyEAAonEvos te ocutos dxpodaaaOai 6 Kai tt)v ovvoSov KEXEuaas yE- 

10 vectOoi. oi 6e mpi Euaipiov ocveXSovtes SiapdXXoucnv 'ASavdaiov ovketi uev to ev Tupcp 
GpuAouuEva Trap' outcov, TTEpi oitou 8e Kai ttXoicov ettoxtis, cos 'AOavaaiou ETrayyEiXa- 
UEVOU Suvaa8ai ' kcoXueiv tt)v otto 'AXE^avSpEias eis Kcovcrra\mvouTToAiv tou aiTou M 265 a 
UEToko|ji6t|v • Torurd tives tcov e£ T\\i5>v evSov ovtes ueto 'AOavaaiou dKT|K6aai toO Pocti- 
Aecos cxtteiXouvtos. eIto toO 'ASavaaiou 68upou£vou ETri ttj BiapoXfj Kai SiapEpaiou- 4 

15 jievov \it\ Elvai tccuttiv dAr|0fi (ttcos ydp dv ISicottis dv6pcoTros Kai ttevtis TTiAiKaOra 
Suvoito) ; Euaipios o08e 8r|uoaig TrapanriaduEvos Tf|v 8iapoAr|V copvuE tov 'ASavdaiov 
Elvai ttXouotov Kai Suvarov Kai Ikccvov Trpos TrdvTa, Iva ek toutcov kokeTvo EipriKcbs 'A8a- 
vdaios vouiaOfj. touto uev oi cteuvoi KOTTiyopouv ETricrKOTroi, t\ 5e toO 0eoO x°P l 5 KpEiT- 
tcov Tfjs TTOVTipias outcov yEyEVT|Tai, -rf)v ydp euoePeiov tou paaiAECos eis <piAav6pcoTriav 

20 KEKIVT|KE Kai OVTl OaVCtTOU TT|V E^OpiOTictV TTOpEOXEV. 

OukoOv ai SiapoXai Kai ouBev dXAo toutcov amai. 6 \ikv ydp paorXeus Trpo 5 B 
toutou ypdcpcov -rr)v ouokeutiv EUEuyaTO, tt|V ettiPouAtiv r|TidaaTO tcov MeXitiocvcov 
KOT£^r)9iaaTO, qc6e|jutous, dpas d^ious, to Seivototo outous lyypdipcos EiTrcbv. kekivti- 
toi ydp vEKpov oktikocos dv6pcoTrov, 6s ev tois jcoctiv fjv KEKivT|Tai 90VOV cxkoO- 

25 aas etti 3UVTI Kai tou piou \ii] arEpr|6EVTi, (ou) Kai tt^v ETriaToXfiv dTrEaTEiAanEV. 
oi 6e TTEpi EOaspiov oi ©avuaaToi, Tva Kai ttiv dAT|6Eiav Kai to ypa9EVTa Xueiv 10, 1 
S6£coaiv, ovoiaa cruv68ou axTiuaTi^ovTai Kai to ipyov auTfis Trapd paaiWcos Xaupdvouai. 
Kai Kopris rrri toutco xai arpcmcoTai 8opuq>6poi tcov ETriaKOTrcov Kai paaiXiKd ypdp- C 
para awEA6Eiv ous f|TT|aav ETravayKd^ovra. EvraOOa to TrapdBo^ov ttis ETripouAfjs 2 

so auTcov iv6unT)8T)TE Kai tt)v dvcouaXiav tcov toXhco^evcov outois, iva 66ev Btittote TravTi 
TpoTTCp tov fivSpcoTTOV e§ fincov dpTrdacoCTiv. ei liEV ydp ETTETpETrov lauTOis TT)V Kpiaiv 
povois cos ETricrKOTroi, tis koutitos Kai arpomcoTcov XP E ' a ; 'H 1T ' 5 UTr ° paaiXiKois auv- 
TiyovTo ypdu^aaiv; e! 8e paaiAicos eSeovto xai Trap' outoO to Kupos exeiv tiGeXov, 8id ti 
tt|v Kpiaiv auTou TrapiAuov; f| ttcos ekeivou tous uev MeAitiovous auK09dvTas, d0E- 8 

35 uitous, 'AQavdaiov 8e KaOapcoTarov 81' cov iypavyE Kpivavros Kai tov 90VOV EKrpayco- 
Souvtos tov ETri tco 3C0VTI TTETrXaauEvov, outoi Kai MeAitiovous dAr|8EUEiv kqckeIvov 

1 Athanasius wurde in Tyrus nicht wegen der angeblichen Ermordung des Arsenius abgesetzt, sondern 
wegen seiner Weigerung, vor der Synode in Caesarea zu erscheinen, wegen seines Verhaltens auf der 
Synode und vor allem wegen der Sache des Ischyras 2ff. Zu der Auflassung, Konstantin habe Atha- 

nasius nur verbannt, um ihn zu schutzen, vgl. die Anm. zu c. 86, 87 8 Der Brief stent c. 86 

10 Vgl. c. 87 S. 165, 36 ff. 13 Vgl. S. 166, 5 16 Euseb hatte angedeutet, Athanasius sei in 

der Lage, die Getreidelieferungen nach Konstantinopel zu unterbinden, s. S. 166, 3 21 Der Brief 

steht c. 68 23 c. 68 S. 146, 10 29 Vgl. das Einberufungsschreiben bei Euseb Vita Const. IV 

42, und bier c. 71 S. 149, 4 34 Vgl. oben Z. 2off. 

BKORE 

1 <m' B* irap' B c 2 irapa tcov aCrrcov RE Trap' aurcov BKO | oOSfc BKO ou RE | tou- 

tov BKO aCrrov RE 3 tupioKETO RE 6 ekeIvou E 12 e!s BKO els ttiv RE 16 o06£v K 

21 ydp ORE ouv BK 25 (oo) Schw. 28 Sopoipopoi R 36 MeXrriavous B gg Apologia secunda 10,3 — 11,7. (Schreiben der Synode von Alexandrien 338) 

D utteuOuvov eIvoi 81CDP130VTO Kai ut] aiSounEvoi tov jdovra VEKpov irroiouv, jwvra Kai 
B 133 uet& tt|v Kpiaiv toO f}aaiA«os, Kai ote auvr|Eaav, Kai dxpi vuv avv fmiv 6\rra; 
11, 1 TauTCt \ikv TTEpi 'Apaeviov • ttottipiov 8e iauotikov, ttoiov f| ttou KOTEayEv 

irapd Maxapiou; touto yap dvco Kai k&tco ttepuovtes GpuAoOai. koitoi 'AOavd- 
aiov (i£v ouSe oi KaTT|yopoi TETOA|jT|Kaaiv aiTidaao-Gai, ei \it\ (oi) Trap' outgov = 
M 268 a UTTE|3XT|9T|a-av, dAA' o^cos auToi to teAos Tfjs heij^ecoj ' ett' aurov ayouaiv, o 

2 ut|5e ettI MaKapiov eSei x^P 6 ^ ovk £AEyx6£vTa. Kai ouk aloxuvovrai tou- 
to ettI KOTTixouplvcov, Kai to yE x E 'P lcrr0V i st™ 'EAAfivcov TpayoSoOvTEs to |iu- 
OTripia, 6eov, co$ yEypaTrrai, »|juo-rf|piov (3aaiAEGos koAov kputtteiv«, Kai cos 6 
xuptos TrapriyyEiAE »|jt| Bute to dyia T0T5 Kuai ut|8e pdAr)TE tous uapyapiTas 10 
iUTrpoa©EV tuv yp{p<AV«.. ou ypr) ydp to: pucrrripia dnur|Tois TpaycpBEiv, Tva jj.fi "EA- 
Ar|VES |iEV dyvoouvTES yEAcoai, kottixouiievoi 8e TTEpiEpyoi yEvonEvoi axavSaAijwvTai. 

3 dAAd Kai opcoj ttoiov f| ttou f| irapd Tiai KOTEayEv ttottipiov; MEAmavoi hev ydp Eiorv 
01 KorrriyopoOvTES KaQoAou TTiarEUEaGai \yf\ 6<pEiAovTES. axio-uaTiKoi ydp Kai E)(9poi -ri\$ 
EKKATiaias yEyovaaiv ou vOv, dAA' otto tou notKapiou fTETpou EmaKOTrou xai udp-rupos is 

B yEvopsvou, oi Kai auTCp TTETpco ETn(3ouA£uo-avTES Kai "AxiAAdv tov ijet' ekeIvov 8iapa- 

4 Aovtej Kai 'AAE^dvSpou KOTT|yopf|0-avTES tiEXpi? outou tou paaiAaos. outcos ydp 
6f| iiEAETT|aavTEs AoiTTOv Kai e!s 'AGavdaiov SiEPfiaav ouSev £evov -rife TrovT|pias eoutgov 
ttoiouvtes, Kai ydp ooarrEp tous irpo outou, outcds Kai toutov Eo-uK09dvTT|aav. dAAa 
vuv auTwv Kai ou -rrpoTEpov f[ auKoepavTia Kai ai 5ia|3oAai KEKpaTfiKaaiv, oti tou? TTEpi 20 
Euaipiov ectxov owEpyous Kai Tfpo u idi as 5id tt|v oikeIov daspEiav tcov 'ApEiouavnxov, 

5 81' f)v ooaTTEp ttoaAoTs ettiokottois outgo Kai 'A&avaaiop auvEOKEudaavro. Kai ydp 
6 TOTTos ekeivos, ev & KEKAdaSai to ttottipiov 9T|aiv, ouk fjv ^KKATjaia - TrpEapuTEpos OUK 
fjv 6 tov tottov oIkcov T||iEpa, KaQ' f)v MaKapiov touto TTETroiT)KEvai 9aaiv, ouk fiv 

C KUplCtKT|. HTjTE TOIVUV EKKATjaiaS OUOT|$ EKEl HT)TE TOU lEpOUpyOUVTOJ \1T\TZ TT\S f||JEpaS 25 

6 drraiTouoTis ttoIov f\ ttote f| ttou to ttottipiov KEKAaorai hucttikov; TTOTTipia hev 
ydp Elvai TroT^Aa Kai koto tos oikios Kai ev dyopa iieotj 6fjAov Kai toutcov ou8ev 6 Opauoov 
daEpEi, to 5e uuotikov ttottipiov, 6 k&v ©pauafrfj Trap' ekovtos, daEpfj ttoieT tov ettikexei- 
pT|K6Ta, Trapd povois T0T5 voniucos TrpoEorcoaiv EupiaxETai. outo? 6 TpoTros toutou tou 

7 TTOTTipiou jiovos, dAXos ouSeis. touto uheis vo|ii|jcos TrpoTrivETE toIs Aaois, touto 30 
uheTs utto tou EKKATiaiaariKOu kovovos TrapEAdpETE, touto uovov eotI tov tt]s Ka9oAiKf|5 

B 134 EKKAT|a"ias TrpoEOTooToov. liovcov ydp u|i6ov eoti ' TrpoTrivEiv to aT|ia tou Xpiarou, tcov 
D 6e d?u\cov ou8evo$. dAA' octov to hucttikov 6 6Adcov daEpT|S, toctoutov daEpEOTEpos 6 

4ff. Die alteste Daistellung der Sache des Ischyras von seiten der Partei des Athanasius findet man 
unten c. 74. 75 in dem Schreiben der Kleriker der Mareotis an die Synode von Tyrus. Athanasius 
erzahlt den Hergang c. 63a. und 85 5/6 Vgl. c. 64 S. 143, i8ff. 9 Tobit 12, 7 10 Mt. 7, 6 

14S. Vgl. c. 59 17 Die Nachricht fiber die Klagen der Melitianer gegen Alexander vor Konstantin 

stimmt mit Euseb Vita Const. Ill 23 (88, 29) : &X\a yap CTTTdvTGJv Elpt|v£UOMivcov (nach Nicaea) ^voi; 
Alyvrrriois Spivcros f\v f| -rrpos dAAriXous (piAovtiKla, us Kai aOOis euox^eii 1 BaaiMa, oO \ii\v Kai irpos 6pyf)v 
tyelpeiv und mit Epiph. haer. 68, 5 (III 145, ioff.), wonach der Anachoret Paphnutios, Johannes 
Archaph und Kallinikos von Pelusium die Anklage beim Kaiser vorbrachten, aber abgewiesen wurden. 
Dies alles hat zur 2. Session der Synode von Nicaea gefuhrt, vgl. Zeitschr. i. neutest. Wiss. 33 
(1934) 156 ff. 1 8 Vgl. unten c. 59. 60 22 Vgl. c. 74. 76. 83 

BKO RE 

5 <oi) Schw. 6 £tt'] Ott' B 9 Kpuirreiv KaA6v ~ E 10 Sote RE 12 axavSaMjovTm R 

16 'AxeAAov R I SiaBaMoirres^RE* (-BoXovtes E c ) 17 auroO toO RE auroO BKO 18 hete- 

BTiaav im Text, SifiBriaav a. Rd. E 24 oIkcov KORE TTapoiKcJu B 26 KEKAaorai + to K 

27 Kcrt" > B 28 epauofl^ KRE epau6fj O epav6ai B | trap' RE ap BKO 31 u6vuv K 

33 eAdcov Op. 6A6vo3v Hss. Comm. Montf. Apologia secunda 11,7 — 13.3. (Schreiben dei Synode von Aleiandrien 338) 97 

Evuppi3cov to al|ja tou Xpiarou * IvuPpijei yap 6 Trapd tov EKKAT)criacrnK6v 6eanov touto 
ttoicov. (koi touto: 9a|ji£v oux oti Kav axiaiaariKcov TTOTripiov KEKAaarai Trapd Maxa- 
piov, dAA' oti UT|6ev fjv oacos eke! - ttcos yap; ottou |if|T£ tottos KupiaKfjs UT|te tis eke! 
Tfjs EKKAriaias, dAAd utite 6 Kaipos ' uuaTTipicov fjv.) outos 5e eotiv 6 TroAu6puAT|TOS M 369 A 

5 'layupas 6 ut|te Otto Tfjs EKK?iT|aias x 61 POtovt)6eIs Kai, ote tous Otto Meaetiou KOTaaTa- 
Gevtos TrpEapuTEpous 'AAE^avSpos eSexeto, ht)5e ekeivois auvapi6ur|6Eis • outcos ouSe 
ekeIQev KaTEaTdSr). 

FToOev ouv TrpEapuxEpos 'laxupas; tIvos KcrTaarriaavTos; Spa KoAAouflou; touto 12,1 
yap Aovrrov. dAA' oti K6aaou6os TrpEa|3uTEpos cov ETEAEUTT|aE Kai Traaa xslp aurou yE- 

10 yovev ctKupos Kai ttccvtes ol Trap' aurou KOTaoraSEVTES ev too a^ianon AaiKoi yeyovaai 
Kai outcos auvdyovTai, SfjAov Kai ouSevl koGeottikev dn9i|3oAov. ttcos ouv ISicottis 2 
dvepcoTTOs Kai oIkIckov o'ikgov ISicotikov Troifipiov e/siv huotikov TnorEu6£lr|; aAAd tote b 
tov I8icbTT]V TrpEafiuTEpov cbvoiKrjov Kai Tf|v Trpoor|yop{av auTco toutt|v 6id Tf|V ko6' 
finwv dSiKiav ^xapi30VT0 Kai vuv picrGov ttjs Kcnriyopfas EKKAtiaias oIkoSoutiv Trpo- 

i5 ^Evouaiv. outcos ouk eIxev EKKArialav av6pcoTros, dAAd uiaOov Tfjs KOKOTi6Eias Kai Tfjs 8 
■rrpos tt\v KOTTiyopiav UTraKofJs vuv, f|v ouk eIxe, AanfJdvEi Kai Taxa Kai ETncrKOTrf|v dvT- 
ESoaav aurco- TaOra yap fipuAEi TTEpucbv Kai outco ko6' fmcov |3pEv0uETai. outco Aomov 
TriAiKauTa iYraOAa Trapd tcov ImaKOTrcov tois KOTT|y6pois Kai cruK09dvTais TrpoariSETar 
eIkotcos, ol yap cuvEpyov eis a fj6EAov aurov eoxtikotes cos tcov TrpayndTcov koivcovov, 

20 outcos Kai Tfjs opoias ETriaKOTrfjs fi^icoaav. aAAd |iT)Trco touto, eti 5e tos dKods toTs tote 
TrpaxOEiai Trap' outcov evSote. 

Mf) 6uvt)6evtes irpos ifiv dAT)6Eiav, koitoi kot' auTTJs TrapeoKEuaaiiEVOi, Kai tv 13,1 
Tupco \ir\5tv OTroSei^avTOS '\ayiipa, aAAd auKoopdvTou 8eikvuiaevou Kai ttjv ctuotceutiv C 
outcov Tfjs CTUK09avTias auouotis ' £is dTroSEi^Eis UTrEpTi&EVTai Kai ETrayyEAAovTai tteu- b 135 

25 ygiv e^ eoutcov tous Kara MapEcbTT)V TroAuTrpaynovTiaovTas. Kai ous f\\i£is Trapr|- 2 
T0U(iE6a ipavEpcos Sid TroXXd Kai cos tq 'ApEiou q>povouvras Kai 6id touto f|ucov ^x9pous, 
dTrEOTEiAav outoI Kpu<pa xP^tiEvoi ttj SuvaorEia Aioyviov, Mdpiv, 0Eo6copov, MaKE- 
Soviov, 8uo VEWTEpous tt|V fjAiKiav Kai tov TpoTrov OupaaKiov Kai OuctAr|V drro navvo- 
vias, Kai outo; heto tt\v Toaaurriv 686v, f|V utteheivov, iva SiKdacoai tu EX^pcp, TrctXiv 

30 drrro Tupou Kai eis tt|v ' 'AAE^dvSpEiav fiTTEiyovTO, pT|6£ to ndpTupES 01 SiKaarai ye- M 273 A 
veaQai TrapaiTT|adnEvoi, dAAd Trdvra Tpoirov ETripouAfJs dva8E^dnEvoi <pav£pcos Kai Trdvra 
KapaTOV Kai Traaav 656v UTroardvTES, Iva tt|v KaTaaKEua30|j£VT|v auaKEuf)v TrAripcbacoai. 
Kai tov uev ETriaKOTrov 'ASavdaiov KOTExoiiEvov ETri £evt|s f)9iEaav, aurol 6e eIs ttjv tou 3 

5 Vgl. die Liste c. 71,6 9 Ischyras wax von einem alexandrmischen Kleriker Kolluthos, der sich 

zum Bischof einer Gruppe aufgeschwungen hatte, zum Presbyter erhoben worden; vgl. c. 76 und Urk. 14, 3 
(III 19, 11), Schwartz NGG 1905, 292 14 Vgl. c. 85 S. 164, 6ff. 16 Nach c. 85 S. 163, 34 wurde 

I. zum Bischof ernannt und nahm noch als solcher an der orientalischen Synode von Serdica teil, Sokr. 
II 20, 5, Hilarius Coll. antiar. Paris. A IV 3 nr. 34 (CSEL 65,76, 4) 258. Vgl. zu dem Folgenden c. 72. 
Athanasius hatte die Kommission der Synode als Klager abgelehnt, weil sie ausschlieBlich aus Ket2em be- 
stand, c. 77 S. 156,26 ft. 27 xpcb|j£voi ttj 5uvaa-reia vgl. c. 72 S. 151, 17, gemeint ist der Comes 

Dionysios 28 Ursacius und Valens erhalten stets den Ruhmestitel der aktiven jungen Generation, 

Euseb Vita Const. IV 43 (135, 21) uber die in Tyrus anwesenden Bischofe: — TTccwiviol te Kai Mucrol 
Ta irap' outoTs civ6o0vTa v.aK\r\ ths tou 6eou vtoXcrfas (sc. TTapETTEinrov) 33 s. S. 152, 16 

BKO RE 

2 Kai > E I 9auEv RE yiv BKO 5 6 urj-rc] f| tivo$ E 8 fj -rlvo? E 10 oxtiuoti R 

18 tTparierrai E 23/24 Tfjs avOKEvfis Tfjs avKocpavTla; aCrrcov E 25 TroXuTTpayuovT|aavTas R* 

(-COVTOS R c ) E 25 ous] S5 R 26 5ia Ta troXKa E* to exp. E c 30 -rfiv > B 31 TTapai- 

tovuevoi B* irapaiTnaduevoi B c 33 rn-io-KOTrov > E 

Athanasiui II. I ■* 98 Apologia secunda 13,3 — 15,1. (Schreiben der Synode von Alexandrien 338) 

ex©pou ttoAiv EiafJEaav coaTrEp rrriKcoudjovTes tt) EKKAT|aig Kai to Aaco, Kai to Trapa- 
AoyuTEpov, 'laxupav tov KarT|yopov tie©' eoutcov £Tray6|jEvoi MaKapiov tov Kcrrn,yo- 
poupEvov ouk ETTETpE^av aKOAouSfiCTai, aAA' Iu9poupov dcpfJKav ev Tupco- dvco yap Kai 
k&tco MaKapios 6 TrpEa(3uTEpos Tris 'AAE^avSpzias u-nriyETo Trap' outcov tco EyKATmcm. 
14,1 Movoi toivuv nETCt toO KOTriyopou tt)v 'AAE^&vSpEiav EiaEAGovTES ctuvoikov aurov 5 

B Kai auvEoriov Kai ouhttottiv exovtes Kai tov Iirapxov Tf)s Aiyvrrrou cDiAdypiov TrapaAa- 
Povtes ett! tov MapECOTTiv dTrfiA0ov. kocke! 6fi0EV ettoiouvto tt\v i^Eraaiv |iovoi, cbs f|0EAov, 
UETa toO TTpoEipTiiiEvou, -rroAAd tous TrpECT(3uTEpous irapEivai TrapaKaAEaavTas ouk em- 
TpE^avTEj. fj^iouv 6e TrapEivai 01 te Tfis ttoAecos Kai Tfis X"P a S Trdoris TrpEapuTEpoi, Iva 

2 tous UTTofJaAAouEvous Otto 'laxupa SiEAEy^coai, ttoOev Kai tives eicti. Kai tous hev 10 
AEiToupyous ekcoAuov TrapEivai, ETri 6e tcov £0vikc6v E^fiTa^ov TTEpi EKKAriaiag, TTEpi TTO- 
TTipiou, TTEpi TpaTTE^Tis Kai tcov dyicov, Kai to SeivoTEpov, eQvikous ekoAouv udpTupas 
TTEpi TroTTipiou liuariKoO 3T)touvtes • Kai oOs f|pTrdcr0ai Trapd 'AOavaaiou Stcopijovro 
ek HETOKAT)aecos toO ko6oAikou Kai hti8e ottoi yfJ5 Eiai yivcbaKEiv, toutous Etaf}yov £9' 

C eoutcov Kai tou iTrdpxou ijovov Kai ouk t)6ouvto toutous f^avioUai Trapd tou EmoKOTrou is 

8 'AOavaaiou AEyovrES, cov Tais uapTupiais auyxpfjcrSai SokoOctiv. dAAd KavTocuOa 

uovov (povEuaai PouA6|ievoi TrdAiv tous jcovtos cos crrro6av6vTas tov ETri 'ApaEviou TpoTrov 

HiHOUiJEvoi TrAdrrrovTcn. ovtos yap tous dv6pcoTrous Kai ipaivonEvous ett! Tfis I5ias univ 

B 1 36 toTs naKpdv ' cos dq>avEis acrpaycpSouaiv, iva liaxpdv ovtcov tcov EAeyycov tov auAAEiToup- 

yov fmcov 6ia(3dAAcoaiv cos pig Kai SuvaorEig xpw^Evov, koitoi TrdvTa auroi heto 5u- 20 

4 vaaTEias Kai Trpoaraaias TrpdrTOVTES. Kai ydp 6|ioia ttoAiv to Kcrrd MapEcbTr)v toTs 
Korrd Tupov EyivETO. coorrEp ydp eke! kohtis fy> HETd cTTpcmcoTiKfis unripEo-ias ouSevi 

d rmTpETTcov Trapd to ekeivois 6oKo0vra f) AeyEaGai f| TrpdrrEaQai, outcos Kai EvraOOa 6 
Tfis AiyuTrrou ETrapxos |iETd Tfis to^ecos fjv Trdvras uev tous Tfjs EKKAriaias EK90PWV, 
lit|6Eva 8e |iETa dAT)6Eias ETriTpETrcov napTupEiv Kai to irapaSo^oTEpov, ev auTco tco 25 
M 273 A TOTTcp Kai Tfj oiKig tou Karriyopou Kai (Skouv Kai E^ETd^eiv eSokouv, a f||3ouAovTO, I oi 
eite BiKacrrai eite lidp-rupES eite ttjs eoutcov Kai EuaEpfou oTrouSfis, OTrsp dXrieEOTEpov, 
unTipETai TrapayEv6|jEvoi. 
15, 1 Kai Tiva to Trap' outcov eis tt)v 'AXE^dvSpEiav ToA|iTi0EVTa, vo|ii30HEV U|i5s ufi 

dyvoEiv, TTOcvTaxou ydp 5ia8E6oTai. ^i<prj yuiJivd koto tcov dyicov TrapQEVcov Kai tcov 3u 
d6EA(pcov ExcbpEi Kai ndariyES Kara tcov evtiucov Trapd 6ew CTCopaTcov, Kai tous TroSas 
excoAeuov utto tcov TrXrjycov ai T-qv yuxfiv iv dyvefg Kai Traaiv 6AoKAr|poi toTs koAoIs. 
Epyaaiai te koct' outcov ETrEaEiovTO Kai e0viko'i Sfjiaoi Trpos to yupvouv tuttteiv daEA- 

2 s. S. 152, i6ff. 6 Vgl. c. 75 8 c. 73 S. 152, i6fi. 9 c. 72 S. 152, iff.; c. 75 S. 154, 28 fi. 

12 c. 72 S. 152, 5ff. 14 Vgl. oben c. 5 S. 91, 3ff. 29 ff. Die Tumulte w&lirend des Auf- 

enthaltes der Untersuchungskommission sind sonst nicht bezeugt. Aber StraDenunnihen fanden regel- 
maflig statt, wean von auQen in die alexandrinischen Angelegenheiten eingegriffen wurde — Ubrigens 
genau so wie bei allgemeinen politischen Fragen. So ist die Schilderung der Tumulte in den Apologien 
des Athanasius ein fester Bestandteil der Anklage (vgl. ep. encyc. 3, apol. ad Const. 33, de fuga 6. 7 u. 6.) 
Auch die Gegner des Athanasius beklagen sich stets uber Gewalttatigkeiten des Athanasius und seiner 
Anhanger s. oben c. 5, Bell: Jews and Christians in Egypt S. 58 Pap. 1914 

BKO RE 

1 tySpol B I hriKcopdjoirns BKO hriK&iudjovres Ktri RE 4 urrfiyETo — 5 'AAt^dvSpEiav > E 

5 tt|v 'AAs^avSpEiav B Kcrra tt|V 'AAE^dvSpeiav KOR 7 k4k£I6ev E | ettoIovv E* ettoiouvto E c 

8 TrapEKaXio-avTors E 8/9 eTrETpE\forrES E (1 u. v E c ) 10 SieAe^cocti B* SieAey^wo-i B c | TroSEV 

Kai tIves BKO tIvej Kai tt66ev RE 12 Kai 1 + mpl B*, exp. B c 14 ctcri] eoti B 15 uouov 

O* uovcov BKO c RE | dipaviaeai B* 20 5iaB<iAcoo-iv RE 22 fjv -f TrdvTa; uev tou; ttis 

&a<AT|aia5 EK<poBc5v E, aber von E c exp. Vgl. Z. 24. 24 ipopMov K 31 Korrd tuv SvtIu&jv Trapd 

Oeco BKO irapd tov eitIuuv kaTd Sew ~ R (Korrektur: R C )E Apologia secunda 15,2—17.3. (Schreiben der Synode von Alexandrien 338) 99 

yafveiv kot' aurcov, pcojjous te Kai Suaias eTTcrrrgiAeTv aurais. Kai tis daeAyris dvfip 2 
cbs e^ouaias Aonrov 6o0EiaT]s Otto toO ETrdpxou Trpos \apw tcov i-maxo-TTcov x £ ip a Trap- is 
6evou KorretxE Kai Trpos TraparuxovTa pconov eIAkev dvdyKf|v Quaias Kai 6icoyno0 mnou- 
HEvos. Kai TotOro ETTpaTTETO Kai qivyn tcov Trap6evcov f|v xai ysAcos tcov £9vikcov Kcrrd 
5 Tfjs £KKAT|aias tcov i-mcrKOTrcov iv8ov ovrcov Kai toutt)v ttiv oIkIov oIkouvtcov, ev fj xaura 
ETrpaTTETO, Kai d(p' f|S Sid ttjv eij outous x°P lv %\(fv>v a\ Trap0EVoi yunvcov Kai Travrds 
KivSuvou Kai u(3pEcov Kai irapoivias TrETTEipavrai. Kai touto iTracrxov ev VTjaTEig Trapd 

TCOV TOIS ETrlOKOTTOlS Ev60V aUVEOTlCOllEVCOV. 

TctOra TrpoEiSoTES ws ExQpcov EiaoSos oux A Tuxouaa pAdpT|, ttiv TrapaiTT)aiv 16,1 
io ETroir)adu£6a. Taura Kai 'AAE^avSpos ev vco AafJcov 6 Tfjs 0EaaaAoviKT|s ETrioKOTros ypdqiEi C 
Trpos tous eke! UEivavras ttiv ctuokeutiv eAeYxcov Kai tt)v frnpouAfiv iiap-rupounEvos, ov 
xdv auvapi9|icoaiv eoutois Kai Tfjs ETnpouAfjs nErpwaiv Iva, ou6ev SAAo f| kot' ekeivou 
ttiv piav 6EiKvuouat. Kai ydp Kai 6 Tra|JTr6vT|pos 'laxupas ou6e auros ccveu 96P0U 2 
Kai fMas err' auro cbpurjaEV, dAA' dvdyKTi ttiv KOTTiyopiav utteSu. toutou TEKiiT|piov out6s 
is Eypavyev ' 'laxupas Trpos tov awETrioKOTrov 'AOavdaiov, oti utiSev eke! TTETrpaKTai B 137 
toioOtov, dAA' uttePAt|0t| TrAaCTaaSai. Kai Taura eypavyEV ou Se^Qeis Trap' aurou cbs 
TrpeapuTepos, ou toioutt|v xapiTOS TrpoaTjyopiav Aapcbv, ouk otKoSopfiv EKKATiaias eIs 
duoipf)v Tvxcov, ou |iia66v EmaxoTrfis TrpoaSoKTiaag, cov ttovtcov etuxe Trap' outcov Sid 
ttiv KOTTiyopiav. dAAd Kai to yivos cxOtoO ttSv m.e6" fmcov auvriyETO ouk dv ouvoxOevtes. D 

20 EiyE TO TUXOV f)6iKT|VTO. 

TaOra \ikv ouv oti \it\ Aoyos, dAA' ipyov, ndp-rupes iiev oi tou MapECOTOU TrpEcr- 17,1 
PuTEpoi TrdvTES ol dEi owovtes ev Tais TTEpioSiais tco ETnaKOTTCp oi Kai tote ypdvfavTES 
koto 'laxupa Kai |jt|te iv Tupco oi eAGovtej e^ outcov ETriTporrrEVTES eiTTEiv ttiv ' oAt)- M276A 
Seiav ht|te bj tco MapEcinr) dTronEivavTES avyxcopT|0EVTES iAEyfai tov Maxupav ovko- 
25 (pdvTTiv, Kai auTa 5e to diTiypaqia tcov 'AA£^dv8pou ypamicrrcov Kai tcov TrpEaPuTEpcov 
Kai ict 'laxupa. drrEOTEiAanEV 6e Kai tt)v tou Trarpos tcov |3aaiAEcov ettiotoAtiv, ?v9a 2 
ou uovov ett' 'ApaEvico 8uax£paivEi oti 3COVTOS dvGpcoTrou 90VOS evekoAeito, dAAd Kai 

ETTi TCO TTOTTlpicp TTdAlV ISaUliOJE TO TTOlKlAoV TT)S KOTTiyopiaS Kai TTETrAaVTlUEVOV OTI 

Trf) hev Maxapiou tou TrpEapuTEpou, irr\ 6e 'AOavaaiou tou ETTicrKOTrou Kcrrriyopouv cos 

30 KAdaavTOS Tai? x £ P ct ' to TTOTT|piov, Kai irdAiv cruK09dvTas tou$ MeAitiovous Kai TrdAiv 

'AQavdaiov KaOapcbTarov drrocpaivETai. ttcos ydp ou cruK09avTai MEAmavoi Kai 3 

Trpo y£ TrdvTcov 'Icoccwt|5; 6 eIcteAScov e!s tt|V EKKAT|aiav Koivcovriaaj fintv, Karayvous 

lauTou utiSev Iti TTEpi tou TroTTipiou kivtictoj, etteiSt) tous TTEpi EuctePiov eI6e arrouSd- B 

30VTas toTs 'ApsionaviTais ouk dnroToAiJicovTas 6e 9avEpcos auroij auvEpyEiv, dAAd 3T1- 

35 TOUVTas dAAois xP'i ^ 01 TrpoacbTroij, eoutov uttoPePAtikev cboTTEp tcov e^co ©Edrpcov 

UTroKpiTfiv. Kai f] pev uttoOectij f)v 'ApEiavcov dycov Kai to TrpcoTOTUTrov ekeIvous KOTop- 

0oOv, uttoPoAt) 6e Kai TrapdpTrma toutcov Mcoovvtis Kai oi auv auTcp, Iva oi tcov 'ApEiavcov 

crrrouSaaTai 6id Tfjs toutcov Trpo9d(jEcos SiKaarcov axTlncm tous ^X®P ou 5 tHS daspEias 

drrcbacovTai Kai Tqv daEpEiav EyKOTaiiTi^coai Kai tous 'ApEiavous Eiaaydycoai ttj Ik- 

w KAT)aig. Kai oi tt|v EuaipEiav ^coOfjaai QeAovtes 61' daEpEias viKfjaai pidjovTai, Kai oi 

7 vr|OT6ia: wirklich Fastenzeit nm 1. Sept. (vgl. zu S. 152, 10) oder nur rhetorische Antithese zu cruveaT. ? 
10 Brief c. 80 an den Comes Dionysius 15 Brief c. 64 17 Vgl. S. 97, 9-16 Komm. 22 Vgl. c. 74 

S. 154, 14 25 s. oben Z. 10; vgl. c. 73 fi. 26 Brief c. 64; Brief c. 68 32 Vgl. c. 70 S. 148, 16. 

Johannes Archaph ist der Fiihrer der Melitianer nach Melitios' Tode (s. oben zu S. 96, 17 Komm.) s. 
Sozom. II 21, 2; 31, 4 
BKO RE 

1 te > KORE 11 uap-n/pouevos R c 13 Sekwai B* (-vOovai B C )E 14 frir' avrro BKO tn\ 

toutu RE 15 'lo-xv>pas — 16 fypavyEV > E 23 ol ev Tvpco avveA66vTE; E 26 t4 = B^ 

toO B*K 31 oO BKO ol RE 38 ctxiVoti doppelt E 40 euo-EJJetav] &atfe\av R 

'3* 100 Apologia secunda 17,3—18,4. (Scbreiben der Synode von Alexandrien 338) 

ttiv daepeiccv ttiv Kara Xpiarou TrpoEAonEvoi tous TfjS daepeias EX^pous cos daE|3E!s oveaeIv 
c ETTExeipriCTav, Kai TroTTipiov fmiv Trpo9Epouai kekaoctijevov, tva 66£t| Kai 'AOavdaios Kara 

4 XpiaTOu auvaaEpEiv auTois. -rroia yap Kai nvriur) Trap' auTois dipEiAETai Tro-rripiou 
Huotikou; tt66ev daEpEias Tfjs eis Xpiarov TTpoardrais Trepi TroTT|piou voOs EuaEpris; 

B 138 TrO0EV TOlS TOV XplOTOV \1T\ yVWpi30Ual ' TTOTTlplOV XplOTOU yVCOpiHOV; TTCOS Oi TTOTTlplOV 5 
Tiyav TrpOCTTTOlOUHEVOl TOV TOO TTOTTlpiOU ©EOV OTlndjOUaiV; f| TTCOS 01 TTOTT|plOV oSupouEvoi 

tov ETriaxoTTOv tov iv outgo nuoTaycoyouvTa 90VEuaai jTyrouai; Kai iipovEuaav dv 

TO OCTOV EV EOUT01S. TTCOS 6fi 01 TOV OpoVOV TOV EOToXlaHEVOV ETrlaKOTTlKCOS 68upOHEVOl TOV 

Iv auTCp KcrGfiiJEVOV iTricrKOTrov ocveaeTv jrrTouaiv; tva Kai 6 6povos tov ETrioKOTrov jTiTfj 

5 Kai oi Aaoi Tfis euctePoOs SiSaaKaAias ar£pT|6coaTV. oute ouv ttott)piov oute cpovos 10 
oute ti tcov Orr' ocutcov TEpcrToAoyr|0EVTcov e;s touto ocutous TrporiyayEV, aKK' t\ Trpo£ipr|- 

D hevti tov 'ApEiavcov da^eta, Si' f|v Kai 'AGavaaico Kai ccaaois EmcrKOTrois rrnpouAEU- 
CTdVTES eti Kai vuv ttj EKKAr)aia ttoaehouctiv. dpa yap tIves oi 90VOUS Kai E^opiarias Troiri- 
aavTEs; oux outoi; dpa tives Tats e£co6ev TrpooTaCTiais XP^M^ 01 T °iS ETTiaKOTrois etti- 
Pouaeuouoiv; oux °l ^P* Eucte|3iov hoaaov Kai ouk 'ASavdaios, cbs outoI ypa90uai; » 
M 377 a 6 Trap' outcov ydp auros Kai dXAoi TrETrovSaai. Kai yap ' Kai TrpEapuTEpoi Tqs 'Aae£ov- 
Spsias TEaaapES kot' ekeIvov tov Kaipov, koitoi utiSe eis Tupov ££ea66vtes, urrEpopioi Trap' 
aurcov yeyovaaiv. Spa tives oi Gprjvcov Kai 6aKpucov d^ioi; oux °* Ka * Ta TrpcoTa ttoiti- 
qovtes Kai SEUTEpa cruvcrrrTEiv \ii\ irapaiTOUtiEVOi Kai TrdvTa ctuko9civtouvtes, tva etti- 
aKOTrov orrroAEacoCTi p,f) UTTEiKOVTa ttj Tfjs daEpEias outcov aipiaEi; Sid touto f) lx©pa 20 
tcov TTEpi Euoipiov, 6id touto to ev Tupco Kivrj&evTa, 6id touto ai TrpoarroiriToi Kpiaeis, 
Sid touto vuv Kai x u P l S KpiaEcos Trap' outcov cos TTETrATipo9oprm£vcov ypdtinoTa, Sid 
touto ai Trpos tov TraTEpa tcov (iaaiAECov Kai Trpos ccurous tous euctePeotcttous paaiAEls 
SiaPoAai. 
18j 1 OTa ydp Kai vuv KorEfpTiTai 6 cruXAEiToupyos fincov 'ASavdcios, dvayKaiov ujias 25 

B eISevoi, tva Kai ek toutou KOTayvcoTE ttjs TrovTjpfas aurcov Kai yivcbcrxriTE, oti |XT|8ev 

2 d?w\o f| fovEUCTai 3T|toucn tov dvSpa. ctTtos Trapd tou TraTpos tcov paaiWcov eSISoto 
Trpos Tas tcov XTIP"" 5iaTpo9ds iSia hev Aipuas, iSiot 6e tictiv k% AlyuTrrou. toutov 
TrdvTES XanPdvoucnv dxpi vuv 'AOavaaiou ht|8ev e£ outou KomjoiiEvou TrAf|v ijovou tou 
auyKdnvEiv auTois. dXAd vuv eke!vcov Aa^pavovrcov, \it\ \iE\iy ajiEvcov, onoAoyouvrcov Xa^- 30 
pdvEiv, 5iapEpXr)Tai 'AQavdaios cos 6Aov tov aiTov TriTrpdoKcov Kai eis to iSiov otto- 

3 9Ep6|jEvos. Kai touto EypavyE paaiT^EUS aiTiconEvos ek tcov yeyEvriuEvcov SiapoAcov. tives 
toivuv oi 8ia(3E|3AT|K6TEs; oux 0<l Ka ' Ta Trpccrra TroiT)aavrES Kai Ta SEUTEpa kiveiv \ir\ 

C TrapaiTOupEvoi; tives oi tcov ypamaaTcov toutcov aiTioi tcov Trapd tou (3aaiAecos AEyo- 

liivcov; oux °^ 'ApEiavoi orrouSdjovTES Kai iit|5ev Kara tou dvSpos TrapaiTqadnEvoi p-qTE 35 

Xeysiv ht)te ypa9Eiv; ouSeIs ydp dv tous toctoOto TroifiaavTas a9Eis d?u\ous UTroTrrEUCTEie. ' 

B 139 4 Kai ydp EvapyEoraTOv aurcov to SsiyiJa tt\s Sia|3oXfjs 9aivErai - orrouSdjouai ydp Tfis 

EKKAT|aias d9EX£a9ai tov ctitov ttj Trpo9daEi Tfjs SiapoXfis Kai 'ApEiavois TrapaaxElv, 

6 TrdvTcov ndXiara eis tous amous ttjs crrrouSfjs Kai tous l^dpxous outcov dvarpexEi 

8 DaB Macaiius den Bischofsthron umgestoQen hatte, behaupten die Gegner des Athanasius in der An- 
klageschrift von Tyrus Sozom. II 25, 3. A. nimmt also auf diese Vorwiirfe Bezug 17 Die Verbannnng 

der vier Presbyter ist sonst nicht bezeugt, vgl. unten S. 118, 8 27 ft. Zu dem Vorwurf der Unter- 

schleife mit den annonae vgl. Schwartz NGG 191 1, 481 A. 3 

BKO RE 

7 tov hrioKOTTOv > K 13/14 iroii'iaavTES BKO dAr|9cos troiTiaavTES RE 20 Tfj ttjs dcepelas oOtuv 
alpetrei htj OtteIkovto: '«-' KO 26 auriv] outou B* orCrrCv B c 27 JSISoto B JSeSoto KORE 
28 Aipulas E 36 av > B I fiAAovs BKOR c ets SXAous R*E 37 o-irouSajouai — 38 SiaSo^s] 
Tfj Trpo9dcEi yap ttjs SiapoArjs 0TTOu6a3ouai Tfjs £KKAr)alas dipEAtaflat tov cTtov E Apologia secunda 18,4 — 20,1. (Schreiben der Synode von Alexandrien 338) y)l 

tous ur)TE 90VOU5 Kara tou dvSpos Kivfjaai TrapanriaanEVOus, Si' cov yEuSfi 6ia|iE|3Ar|Kacri 
paaiXei, utite tcov KAripcov tt\s EKKTvricrias &9EAect6c<i tos Tpo9ds, iva tu ovti KEpSos aipETi- 
K0T5 irapdaxcovTai. 

'AuEOTEiXanEV 5e Kai T-qv uapTupiav tcov Kcrrd Ai|3ur|v Kai nevTcrrroXiv Kai tcov 19,1 

5 e£ Aiyvrmou avWiEiToupycov f)|icov, Tva Kai ek toutou yvcoTE tt)v Kara 'AQavaaiou D 
yEyEVTiiJiEvriv cruKO<pavTiav. Taura 6e Troioucnv, iva q>6pw Aonrov fiavxajovTcov tuv to 
ttis EuaEpEi'as (ppovouvTcov f) tcov daE|3cov 'ApEiavcov aipEcns dvTEiaax§f). dX\d Kai Tfj 
HEv upcov EuAapEia x°P l S> dyaTn-|Toi, oti TroAAotKis tous 'ApEiavous dvaQEiiarijovTES 
EypdyaTE Kai xcbpav auTois eis tt)v EKKXrjaiav ou BeScokote ■ tcov 6e iTEpi Euoifiiov 6 iAeyxos 

10 Eyyus. i5ou yap peto to TrpoTEpa Trap' outcov ' TTEpi tcov 'ApEiavcov ypdwiara, 2 M 280 a 
cov Kai dTTEaTEiXapEV to dvTiypa<pa, (pavEpcos Xomov tous -rrapd Trdoris ths KaQoAiKfjs 
EKKATiaias dva0EnaTicr0EVTas 'ApEionavrras ETreyEipouai koto ttjs EKxAriaias Kai eTriaKOTrov 
auTois KaTEcrrTiaav Kai Tais d-rrEiAais Kai T0T5 96(3015 Siaipouai Taj EKKAr|CTias, Iva TravraxoO 
cruvEpyous ?xcoai ttis dcrEpEias aCrrcov. Kai yap Kai Siaxovous Trpos tou? 'ApEiopaviTas 3 

is aTrooTEAAouaiv, 01 9avEpcos owdyovTai Trap' auTois Kai ypd90ucriv aurois Kai dvri- 
ypa9a uap' outcov Koui^ovTai ttiv EKKAr|o-iav KaraaxisovTES Kai koivcovouvtes ocutoTs 
Kai ypdpuara dTroarEAAovTES TravraxoO tt)v aipEaiv outcov auvicrrcovTa Kai tt|v EKKAr|aiav 
dTroKTipuTTovTa, cos 8uvf|aEo6E |ja0Elv f 69' cov auToi tco 'Pconafcov ETriaKOTrco Kai Tdxa 
Kai irpos wnas lypavfav. cos ouv ouk dvEK5iKT|Ta ToruTd iari, auvoparE Kai uijeIs, 4 B 

;o dyaTrriToi. Ssivd ydp Kai dXXoTpia Tqs koto Xpicrrov SiSacncciAias Ecrri. toutou yoOv 
evekev koivt) ctuveA66vtes Eypdvpauev upiv d^iouvTES uucov tt)v ev XpioTco auvEaiv crrro- 
5E^aa6ai \iev Tf|v oiaoXoyiav touttiv Kai auvaXyfiaai tco awETriaKOTrco tiucov 'A6a- 
vaaico, dyavaiafiCTai 8e Kara tcov TTEpi Euaifiiov tcov to ToiauTa EmxEipouvTcov, Trpos 
to iiriKETi ToiauTTiv kokiov Kai TrovTiplav koto T?is EKKXriaias laxueiv. uuas ydp ekSikous 

25 Kcrrd Tfis ToiauTTis dSmias ETriKaAou|j£6a UTro|iniVTiaKOVTES to drroaTOAiKov »E^dparE tov 
TrovT|p6v i^ uucov auTwv«. TTOvnpd ydp dXri6cos Kai ouk S£ia Koivcovias to Trap' outcov 5 
TrpaxSEvra. oukouv utiketi TrpoaEXETE, xdv TrdXiv upiv ypd9coai koto tou ETrioKOTrou C 
'AQavaaiou (TrdvTa ydp vyEu6fj to Trap' aurcov), ut)5' dv ovoiicrra 8e ETricTKOTrcov ' Atyvrrr- B 140 
ticov EyxapccTTcoaiv ETricrroAals. 8fjXov ydp oti oux tjueTs EauEV oi ypa90VTES, dAAd MeAi- 

30 Tiavoi ol dEi oxiauariKoi, oi Kai iiEXpi vuv Tas EKKATjaias TapcrrrovTES Kai ardaEis kivouvtes. 
KaTacrrdaEis ydp dAoyous Kai oxeSov e&vikcov TroioOvTai, Kai Toiaura TrpcaTouaiv, a 
5uacoTrouuE©a hev ypa9Eiv, 8uvaaGE 8e |ia0Eiv Trapd tcov dTroo-raAEVTCOv Trap' t\\i€iv tcov 
Kai tt)v ETricrroAfiv Oulv ETTlSlSoVTCOV. 

TauTa |iEV oi dTrd Tfis AtyuTrrou Trpos Trdirras Kai Trpos 'louAiov tov ETriaKOTrov 20,1 

4 Das Attest der Bischofe aus Unterlibyen, der Pentapolis und Agypten bezeugte Athanasius' Unschuld 
in der Annonensache, nur hier envahnt 10 Gemeint ist das Schreiben der Synode von Jerusalem 

335 V S'- unten c. 84 12 Die antiochenische Synode beantwortete die Riickkehx des Athanasius 337 

mit der Einsetzung des Pistus als Bischof von Alexandrien vgl. c. 24 S. 105, 11 und ep. enc. 6 (Migne 25, 
236 A) 15 Euseb verhandelte nur mit Pistus 18 f. Zu dem Brief des Euseb an Julius von 

Rom vgl. c. 20 S. 102, 1 26 I. Cor. 5, 13 34 fi. In c. 20 leitet Athanasius zu dem von ihm ge- 

wiinschten Verstandnis des folgenden Brief es an. Aus den sehr verwickelten Verhandlungen von der 
alexandrinischen Synode 338 bis zur Synode von Rom 341 werden nur ein paar Daten gegeben. Den 
Dispositionsangaben S. 87, 12 entsprechend, fflhrt Athanasius nur die Urkunde seiner zweiten Rehabili- 
tierung an. Der Zweck der Apologie wird auch dadurch deutlich betont, dafi wie S. 88, 18 auch hier 
S. 102, 6f. auf den Widerruf des Ursacius und Valens hingewiesen wird 
BKO RE " 

7 f) E c > E* 13 SimpoOvTi E 19 Oua; R c f|ua5 BKOR*E | dvEKSliaiTa] Avek8Ikt| E 

21 koivoI B* koivtj B c 22 ouoXoyiav] onroAoylav E | hncrKOTTcp E 29 IvxapirrcoCTiv RE 

33 hn5i66vrcBv BKO 4no6i66vTCOv RE 34 &m> ttis RE &tt' BKO 102 Apologia secunda 20, 1 — 21,3. (Schreiben des Julius v. Rom) 

Tfjs 'Pcouris, Koi oi Trepi E0aE|3iov 6e irp6s 'louAiov eypavfiav, Kai VOH130VTES f)|jas £Kcpo(3Eiv 

d fi^iwaav auvoSov KaAeaai Kai aurov MoOXiov, el pouAoiTO, Kpnr)v yEviaOai. f)ucov toIvuv 

oveAQovtcov els tt)v 'Pcb|jr)v iypavyEv eIkotcos 'lovAios Kai ETri tous TTEpi EuaE(3iov dnro- 

2 orEiAas Kai 6uo TrpEa|3uTEpous lauroO 'EAttISiov Kai OiA6£evov. IkeTvoi 6e dtKOuaavTES 
M281 a Trepi f]iiuv ETapdx6T)aav ou Trpoa8oKr|aavTES f]nas dvEpxEffSai, ' Kai TrapT)Ti^aavTO Trpo- 5 

tpaaeis dmQdvous Tropiad|iEvoi, uaAAov 8e 9o(3t|6evtes, [it\ cnrep oi TTEpi OudAEvra Kai 

3 Oupa6n<iov<jb|ioA6yTiaav, TotOTaKOT' ocuTdovlXEy)(9fi. Aomov ouv ouveASovtes ETriaxoTroi 
ttAeov -rrevTfiKOVTa, Ev9a Bitcov 6 irpEapOrEpos owfjyEV, fmas nev drroAoyoutiEvous 
cnrESE^avTO Kai EKupcoaav eis T\\xa$ tt)v te koivcoviov Kai ttiv dydrrriv. fiyavdiaT|aav 5e 
koct' ekeIvcov Kai fi^icoaav 'louAiov ypdyai T0T5 Trepi EuaEJiiov TaOra tois Kai ypavpacnv 10 
auTco. Kai EypavfEV auros Kai OTTEOTEiAe 61a Tapiavou toO kohtitos. 

b 141 'E-maToXfi MouAtou 

21,1 'louAios A(i)aviop Kai QAoKfAAcp NapKiaaco EuoEpico Mdpi MaKE6ovico 0Eo6copcp 

Kai tois auv oOtoTs tois otto 'Avrioxeias ypdvyaaiv r\[iiv, dyaTTT|TOls d6eAq>ois, ev Kupico 

XaipEiv. is 

B 2 'AvEyvcov Td ypdmiorra to 6id twv TrpEapuTEpcov uou 'EAttiSIou Kai <J>iAo£ev6u 

drroKOHiCTflEVTa Kai eOauuaaa, mos fiueis liev dydnTi Kai auveiSTiaei dAr|6Eias eypdvyanEV, 

uiieTs 6e |iETa q>iAov£iKias, Kai oux cos ETrpeTTEV, ETTEareiAaTe. UTrepovyia yap Kai dAajoveia 

tgov ypavf dvT&ov 5id Tfjs ETriaroAfjs e6eikvuto. TaOra 61 dAAoTpia ifis kv Xpiaru -rriaTEcbs 

3 eotiv. e5ei yap to heto dyonrris ypatpeira d|ioif}fjs Tfjs iotis \xera dydnTis TuyElv 20 

M284A Kai \ii\ heto quAovEiKias. f) ouxl dydnTis lori yvcopiaua TTpECT(3uTEpous ' drrooTEiAai, 

avn7i-a0Elv tois TTaaxouai, TrpoTpeyaaOai tous ypdyavras eAOeiv, fva Trdvra Sccttov Auaiv 

Aapovra 8iop6co6fjvai Suvri&fj, Kai |xt|keti ji^te oi d6EA9oi t\\i£>v TTdaycoai ht)te u^as tives 

1 Der Brief Eusebs und der antiochenischen Synode an Julius, der vor der Synode in Alexandrien abge- 
schickt war, wird bereits c. 19 S. 101, 18/19 erwahnt. Dieser Schritt war gleichzeitig mit dem bei Kon- 
stantius (c. 18) erfolgt. Athanasius hatte das erfahren und lieQ durch seine Synode das Rechtferti- 
gungsschreiben c. 3 S. beschlieflen 2 Die Behauptung, Euseb habe bereits im ersten Stadium der 

Fiihlungnahme mit Julius eine Synode verlangt, stellt sich nach S. 103, 31 S. als unbegriindet heraus 
(s. oben S. 87, 12). Athanasius sagt hist. Arian. 9 (Migne 25, 704 C) und ep. enc. 7 (Migne 25, 237 A), dafl 
Julius die von den antiochenischen Legaten im Laufe der Verhandlungen in Rom wohl beilaufig er- 
hobene Forderung (S. 104, 4), eine Synode einzuberufen, aufgenommen habe; so auch Julius selbst 
c. 22 S. 103, 20; c. 30 S. 109, 7 3 Athanasius kam gegen Ende 339 nach Rom, vgl. S. 108,31 Komm. 

t)ber die iibrigen EinzeLheiten vgl. das c. 2 1 S . Angemerkte 3 Die Mission der rbmischen Legaten nach 
Antiochien fallt vor die romische Synode, also Friihjahr 340 vgl. S. io3, 31 71. Die romische 

Synode fand im Friihjahr 341 statt, vgl. hist, arian. 15 (Migne 25, 709 A), sie war eine Versammlung 
der italienischen Bischofe vgl. S. 106, 33 8 Ein romischer Presbyter Vito nahm als Legat des 

romischen Bischois an der Synode von Nicaa 325 teil 1 1 Der Comes Gabianus ist sonst nicht bezeugt 

13 Julius' Brief (= Urk. 89) ist 341 nach der rOmischen Synode der 50 geschrieben und nur hier iiber- 
liefert; Sokr. II 17, 9 kennt den Brief nur nach dieser Stelle. — Dianius von Caesarea Cappadociae (so 
mit Sozom. Ill 5, 10; oriental. Synode von Serdika: Coll. antiar. Paris. A IV 3 nr. 17 [CSEL 65, 75, 5] und 
Basilius ep. 51; III 143 D Gamier), Flacill von Antiochien, Narciss von Neronias, Euseb von Konstan- 
tinopel, Maris von Chalcedon, Macedonius von Mopsuestia, Theodor von Heraclea waren die Fiihrer der 
Synode, die als ein AusschuB der meisten orientalischen Bischofe dauernd in Antiochien tagte, D. fuhrte den 
Vorsitz 19 Die Fragmente des Briefes Eusebs hat Schwartz NGG 1911, 494 f. gesammelt (= Urk. 86) 

BKO RE 

2 ouvoSov] ouvoAov O 3 'PcinT)v + dvEA86vTCOv E [ MoOXios eIkotcjs ^ K 5 di>Epxea6ai 

r\\i5s ~ K 12 a. Rd. | B va K ua R X6 E* Ar[ E c 13 A<i>av(cp Op. s. Komm. 17 &rro- 

Komo^Eirra BKO KoutcflEvra RE | dycmT) piv ~ E 23 uua?] fiuas E Apologia secunda 21,3 — 12,$. (Schreiben des Julius v. Rom) ^03 

SiafidXAcocnv; dXX' ouk oI5a f ti to S6£av ourcos uiaas SiorreOfivai, coote Kai riuas Troifjaai 
AoyijEaGai oti Kai ev ols ISo^ote pfipaaiv f)u5s Tinav, touto nETacrxriiJaTijouEvoi ^a 
Eipcovsias tivos EipriKOTE. Kai yap Kai 01 TrpEafJuTEpoi oi dTrooTaXEVTES, 0O5 eSei hettcj 4 
Xapas ETravEA9Eiv, TouvavTiov Xuttouijevoi ETravfiXOov, E<p' ols ECopctKaaiv ekeT yivonEvois. 
5 Kai Eyooys toTs ypdiinaaiv evtuxcov TroXXd XoyiodiiEvos kotectxov Trap' Eiaaurcp tt\v etn- 
otoXt|V, VOH1300V oiicos fj^Eiv Tivds Kai \xt\ xpEiav Elvai Tfjs ETncrroAfis, iva ux\ Kai es qiavEpov 
IXOoucra ttoXXous tuv EvraOSa XuTrT/|aT|. e-tteiSt) 6e ht|Sev6s eX06vtos dvdyKT) ysyovEv B 
aurr|v TrpoKOnicr&fjvai, 6|ioXoyco univ, ttovtes ESauiiaaav Kai eyyus aTTiorias ysyovaaiv, 
e! oXcos irap' uiicov TOiauTa Eypd<pr| - <piXov£iKias yap naXXov Kai ouk dyonrns rjv f) em- 

10 crroAfi. ei uev ouv (piAoTipias Xoycov evekev 6 UTxayopEuaas sypav^EV, dXXcov to toioutov 5 
ETriTTiSEUiia. ev yap toTs EKKAriCTiacmKoTs ou Xoycov ETri6Ei^is eotiv, I dXXd kovoves B 142 
crrrooToAiKoi Kai orrouSfi toO vj] CTKavSaAijEiv iva tuv liiKpcov tcov eV Tfi EKKXriaig. aun- 
qiEpEi yap Kara tov EKKXTicnacrnKdv Xoyov »nuXov 6vikov KpEiaacrfrfivai eis tov Tpdxr)Xov 
Kai KOTaTrovTiaQfivai f| o-KavSaXicrai kocv iva tcov mKpcov«. eI 8e cos tivcov XeXutitipevcov 

is 6id tt|v Trpos dXXTjXous niKpo^yuxiav (ou yap av eittoihi Trdvrcov Elvai toutt|v yvcoixnv) 
TOiauTTi ysyovEV fi etnotoXtt., ettpette jjev \iT\5k oXcos XuTrr)r)rjvai ht|6e »Em6uvai tov t\Xiov B 
etti tti Xuttti«, e6ei 5e 6|jcos HT1 £iS toctoutov TrpoaxQfjvai, coote Kai eyypacpov auTf|v 
imSEi^aaOai. 

Ti yap Kai yeyovsv d£iov XunT)S f| ev tivi t^v d^iov XuTrr|0fivai uuas oTs Kai Eypdvf/a|iEv; 22, 1 

20 f| oti Trpo£TpEV(;d|iEOa eis ctuvoSov dTravrfiaai ; dXXd touto naXXov eSei heto X a pds SE^aaQai. 
oi yap TrappT|aiav exovtes, £<p' ols TrerroiTiKaai Kai, us auroi XEyouai, 'KEKpiKaaiv', ouk 
dyavaKTOuaiv, e! Trap' iTEpcov E^ETa3oiTO f) Kpiais, dXXd ©appouaiv, oti & Sncaicos EKpivav, 
touto d6iKa ouk dv ttote ysvoiTO. Sid touto Kai oi ev ttj koto NiKaiav HEydXrj auvoScp 2 
ouveX66vtes ETnoKOTroi ouk dvEU 6eou pouXfiaEtos auvEXcopriaav ev ^TEpg aw66co Td ttjs D 

" TrpOT^pas E^ETajEaOai, Tva Kai oi KpivovrES irpo 696aX|icov exovtes Tf)v 4aoii^vr|v 6EUT^pav 
Kpiaiv HETa Trdoris da<paXEias E^Erdjcoai Kai oi KpivonEVOi TriOTEucoai, uf| kot' §x6pav tcov 
TrpoTEpcov, dXXd koto to SiKaiov eoutous KpivEaOai. eI 6e to toioutov IGos TraXaiov Tuy- 
Xdvov, uvtihoveuSev 6e Kai ypaiprv ev ttj pEydXrj auvoSco, ujiEis touto Trap' u|iiv iaxusiv 
ou ©eXete, dTfpETrfis I^ev f\ TOiauTTi TrapaiiT|ais ' to yap arra§ auvf|6Eiav ectxtikos ev ttj 

so ekkXtictio: Kai Cnro auvoScov |3E|3aico9EV ' ouk EuXoyov utto oXiycov TrapaXuEa^ai. dXXcos M 285 a 
te ou6e ev toutco SiKaicos av (pavEiEV XutttiBevtes. ol yap Trap' uncov tcov TTEpi EuqePiov 3 

13 Mt. 18, 6 16 Eph. 4, 26 24 Julius bezieht sich auf Can. 5 von Nicaea; seine Interpretation 

kann sich aber nicht auf den Wortlaut stiitzen. Denn der Kanon sieht nur fiir einen Exkommunizierten 
aus dem Klerus oder dem Laienstande die Moglichkeit der Wiederaufnahme des Prozesses vor der Provin- 
ziakynode vor. Fur den ProzeB gegen einen Bischof enthllt der Kanon keinerlei Regelung. Julius' Worte 
sind mit denen unten S. 113, iff. zu interpretieren 31 fi. Die Utierbringer des alexandrinischen 

Synodalschreibens c. 3 ff . hatten in Rom bereits 338, also vor der Vertreibung des Athanasius, den Legaten 
Eusebs die Einsetzung des Pistus, eines Exkommunizierten, vorgehalten (c. 19 S. 101, 18). Auch Julius 
war ein amtlicher Verkehr mit diesem unmoglich (c.24 S. 105, nff.). In die Enge gedrangt, hat Macarius 
vielleicht eine Bemerkung gemacht, man solle das Ergebnis der Untersuchungskommission der tyrischen 
Synode nochmals einer Synode vorlegen. Das war fur Julius der Anlafl, den Gedanken an eine Synode in 
den Vordergrund zu riicken. Nach JuUus' Meinung stehen nunmehr die Orientalen im Widerspruch zu ihren 
Vertrauensmannem, die selbst die Synode gefordert hatten, wenn sie sich jetzt der Einladung versagen 
(S. 104, 13. 19). Athanasius griff denVorschlag des Julius geschickt auf (vgl. die Stellen oben zu S. 102, 2). 
Seine Reise nach Rom 339 stellte er so bin, als ob er der Einladung des Julius Folge geleistet habe 

BKO RE 

1 fiuas BKO uuas RE 2 UETaaxTitumjouEvoi BKO axriucmjoutvoi RE 19 unfij XuTrnSfivai ~ E 

24 or] : oti oOk ccrrarrEi Tf|v qckAtitov <&s trcrrras Kai ctKpot ip\\tpeii%, dAA' onrXus d|ioT tv tripq auv66<a to 
Tfjs TrpOTipas {^rrdjEaSai Kcrrd tov Kavova Tfjs iv NiKcrta ovv65ou a. Rd. R c 25 Tva doppelt a. Ende 

d. Seite O 30 Otto 6Xlycov > K 104 Apologia secunda 32, 3 — 23, 4. (Schreiben des Julius v. Rom) 

dnroaraAEVTES iJETa ypapiicrrcov, Aeyco 8fi MaKdpios 6 TrpEa|3uTEpos Kai Map-rupios Kai 
'Hauxios ol Sidxovoi, dTravTT]aavTES evraOQa, d>s ouk f)SuvT|6TiCTav Trpos tous £A96vras 
'ASavaaiou TrpEa|3uTEpous dvTia-rrjvai, dAX' ev iroai Sirrperrovro Kai 8iT|XEyxovro, TO 
TTiviKauTa f|£(waav f||jas wote auvoSov avyKpo-rFjcrai Kai ypdvyai Kai 'A9avaafw tu 
ETTiaKOTrcp ets 'AXE^dvSpEiav, ypdvyai 8e Kai tois Trepl E0aE|3iov, Iva ettI irapouaia TrdvTwv 5 
t\ SiKaia Kplaij e£EVEx©rivai 8uvT)8fi ■ tote yap Kai dnToSEiKVuvai TrdvTa to koto 'ASavdaiov 

4 ETrTiyyEiAavTo. koivtj yap ucp' f)|jwv 8iT|XEyx9T|aav ol TTEpl Map-rupiov Kai 'Hauxiov 
b Kai ol 'ASavaaiou tou ErnoKOTrou TrpEapuTEpoi ueto TrETroi8f)CTEWS dvSiaravTO, oi 8e TTEpi 

Map-rupiov, eI 8eI TdXr)6ES EnrEiv, ev Traai Sietpettovto, 66ev Kai fi^fwaav auvoSov yEVE- 

5 a6ai. eI toivuv ut|8e twv TTEpl Map-rupiov Kai 'Hauxiov d^iwadvTwv yEviafiai auvoSov 10 
TrpoTpEvfduEvos f||iTiv iyw aKuAai tous ypdvyavras Ivekev twv 086X900 v f)|jwv twv alTico- 

B 143 hevcov dSiKiav TTErrovGEvai, Kai ourws ' euXoyos i^v Kai Sixala f| TrpoTpOTTTi, eoti ydp 
EKKAriaiaaTiKfi Kai 6ew dpEOKouaa- ote 6e oGs OueTs ccutoI oi Trepl Euaijiiov d|ioTriaTOUS 
f)yT)CTaa6e, Kai outoi fi^iwaav f^ids auyKaXEaon, ok6Xou9ov f)V tous kXt)9evtos |if| AuTrq- 

6 6fjvai, dXXd naXXov Trpo8upws dTravTfiaai. oukouv f\ \ikv 66£aaa dyavdKTT|ais twv 13 
Xuttt)6evtwv TrpoTTETris, i\ 8e TTapahriais twv \xr\ 6EXr|advTWV dTravrfjaai drrpETrfis Kai 

C UTTOTrros ek toutwv SEiKvuTai. alTiarrai tis a TrpaTTWv outos d-rroSEXETai, el Trap' ETEpou 
yivoiieva PXettoi; el ydp, ws ypdipers, 'dadXEurov exei tt|v laxuv EKdaTT) auvo8os, Kal 
driud^ETai 6 xpivas eov Trap' ETEpwv f) Kpiais E^ETdjriTai', okotteTte, dyarrTiToi, tives Elaiv 
oi auvo8ov driiidrjovTES Kai tives to twv q>6aadvTwv Kpivai 8iaX0ouai. Kal iva \ii\ Ta 2 ° 
ko6' EKaarov vOv i^ETdjwv ImpapeTv Tivas Sokgj, dXXd to yE TEXeuTaiov yEvouEvov, 
Eq>' & Kai (ppi^eiEv dv tis okouwv, dpKEt Trpos dTroSEi^iv TrdvTwv twv TrapaAEiq)6EVTWV. 
23, 1 Ol 'ApEiavoi oi drro tou ttis uotKapias livrmris 'AA£^dv8pou tou yEvopevou ETriaKOTrou 

Tfis 'AAe^avSpeias ettI daE|3Eig ekPAt|6evtes ou hovov utto twv Ka9'eKdaTT)v ttoXiv dTTEKTipux- 

D 6r|aav, dXAd Kai utto irdvTwv twv koivtj ouveX66vtwv ev ttj Kara NiKaiav HEydXTj owoSw 25 
dvE6Enorria9T|aav. ou ydp f^v aurcov to tuxov TrArmuEArina, ouSe eIs dvSpwrrov fjaav djjiapTfi- 
aavTES, dAA' eIs outov tov xupiov fmcov 'l-qaouv Xpiarov tov uiov tou ©eou tou 360VTOS. 

2 Kai onws oi utto TrdoTis ttis oIkouhevtis dTroKTipuxSEVTES Kai Korrd Traaav EKKXriaiav cttt|Xi- 
teuOevtes vOv AEyovTai SeSexOoi, Etp' w Kai upas acKouaavTas xaAETraivEiv 8iKaiov f)youiJiai. 
tIves ouv eIctiv 01 'auvoSov driiidtjovTEs'; oux ol twv TpiaKoaiwv Tas yf|<pous Trap' ouSev 3" 
M288A 3 Gehevoi Kal daipEiav EuaspEias irpoKpivavTEs; ' f) \ikv ydp twv 'ApEionaviTwv aipsais 
utto TrdvTwv twv dnTorvTaxou ETnoKOTrwv KorrEyvwa&ri Kai drrEKripuxOTi, 'A6avdaios 5e 
Kai MdpKeT^Aos oi ETrioKOTroi TrAeiovas §xouai tous UTTEp eoutwv AEyovTas Kai ypd90VTas. 
MdpKEAAos \xkv ydp E|japTupfi9T| rinTv Kai ev ttj koto Nixaiav auvoSw toTs to 'ApEiou 
(ppovouaiv dvTEipTiKws, 'A6avdaios 8e E|iap-rupT|6Ti \xr\5k ev Tupw KOTayvwaOEis, ev 8e tu 35 
MapEWTTi |ifi irapEivai, §v6a to UTrotiVTiiiaTa kot' outou yEyEvfia6ai AEyETai. oTSote 

4 8e, dyaTTT|Toi, oti to Kara liovoiiEpEiav laxuv ouk exei, dAA' UTTOTTTa TuyxdvEi. Kal 

OUWS TOUTWV OVTWV T)^EIS UTTEp OKpi^ElaS OUTE UjitV OUTE TOIS UTTEp OUTWV ypOVf/OCTl TTp6- 

b 144 KpiiJia ttoiouvtes TrpoETpEVfiduEOa tous ypdv^avras eA0eTv, iv' ETrEi8f| ttXeious ' Elaiv oi 
b uttep aurwv ypdv^avTES, ettI auv66ou Trdvra i^ETaaQfj Trpos to ht|Se tov dvaiTiov koto- 10 
Kpi6f}vai htjte tov utteuSuvov ws KaSapov Xoyiafifivai. oukouv ou Trap' f^wv 'dripdjETai 

29 Namlich durch die Synode von Jerusalem 335 vgl. c. 84 34 Zu Marcell vgl. unten S. no, 19 ff. 

36 Vgl. die Darlegungen der Agypter oben c. 13. 14 

BKO RE 

8 trno-KO-rrou + Tfis 'Atefcvopetas RE 10 tiT|6fc] [ir|S£v K 11 £ycb fmriv ~ K 18 pAnni K 

19 f^FnijnTai] fpy6:jT|Ton B 21 -reAEuraiov + Elmiv E*, getilgt von E c 24 Ttis > K 

37 t£ > E Apologia secunda 23,4 — 25,1. (Schreiben des Julius v. Rom) ^05 

auvoSos', dXXd Trap' ekeIvcov tcov cYttXcos Kai cos etuxe T0U S Trapa TrdvTcov KOTaKpiOEvras 
'ApEtavous Kai Trapa yvcb|jT)v tuv Kpivdvrcov 6e£anevcov. oi yap ttXeIoves t\St\ dvaXuaavTES 
eiai auv Xpicrrcp, oi Se eti Kai vuv £v Tab (3ico toutco E^ETCtjovTai dyavaKTOuvTES oti tt)v 
outcov Kpiaiv IXuadv tives. 
6 Touto 6e Kai otto tcov yEvotiEVcov ijev iv Tfj 'AXE^avSpEia iyvconEV (Kai yap Kai 24,1 

KapiTcovTis tis ekPXtiOeis Otto 'AXE^dvSpou 61a ttiv 'ApEiou aipEaiv heto tivcov Kai aurcov 
ek|3Xt]0evtcov 61a ttiv aurf|v aipEaiv £AT)Xu6aaiv ivTau0a daTOOTaXEVTES irapd l~pT|yopiou 
tivos), 6|icos 5e indSopev Kai Trapd MaKapiou tou TrpeapuTepou Kai MapTupiou Kal'Hauxiou C 
tuv Siokovcov. Trpo tou yap dTravTf)CTai tous 'A0avaaiou TrpEapuTipous TrpoETpETrovro 

10 f)|jas ypa9Eiv ev 'AAE^av6pEia TTiotcS tivi, f)ViKa Kai 'AOavdaios 6 ETrioKOTros tv 'AAe£- 
avSpEia fjv. toutov 6e tov TTiotov oi 'A0avaaiou tou FrriaKOTrou TrpEapuTEpoi Trapa- 2 
yEvouEvoi dcTTESEi^av Elvai 'ApEiavov £K|3XT|0EVTa ijev utto 'AXE^dvSpou tou i-rnaKOTrou Kai 
ttjs Kara Nwaiav ctuvoSou, KaTaara0EVTa 6e utto ZekouvSou tivos, 6v f] nEydXT) auvoSos 
'ApEiavov ovra i£i|3aXE. touto 5e ouSe auToi oi TTEpi MapTupiov dvTEAEyov ou8e fipvouvro 

is tov TTiotov utto Zekouv6ou EoxTiKEvai tt|v KaTaaTaaiv. okotteIte Toivuv Kai Ik toutcov, 
tives dv Otto ijeu^mv SiKaicos yivoivro, ol nf| ' tteictOevtes fiiJEis, coots TTioTcp tu 'ApEiavco M 289 a 
ypdvfai, fi oi aunpouAEUovTES 'dmiidaai' Tf|v |jEydXT|v auvoSov Kai tois daEpiaiv cos 
euo-ePecti ypdvyai; Kai ydp Kai MaKapios 6 TrpEaPuTEpos 6 irapd EuaE^iou heto tcov 8 
TTEpi MapTupiov dcTTOaraXEis cos f|KOua£v ETriordvTas tous TrpEapuTEpous 'A0avaaiou, 

w ek6ex°1Jevcov f]ucov ttiv Trapouaiav aurou |j£rd tcov TTEpi MapTupiov Kai 'Hauxiov, anTE- 
St||jt|0"E vuktos KaiTOi voacov tco acbucm, cos ek toutou Xomov finds okoXou0cos aroxd- 
jEaSai oti aicrxuvonEvos tov Kcrrd TTiarou EAeyyov dvExcopT)CTEV. dSuvcrrov ydp tt)v 4 
KOTdoTacnv SekouvSou tou 'ApEiavou iv Tfj koSoaiktj EKKXT|aig iaxuaai. 'omnia' ydp 
dXr|9cos outt) Kara Tfjs auvoSou Kai tcov iv auTfj oweX66vtcov ettictkottcov, lav to ijurrd 

25 ToaauTT)S OTrou8TJs Kai EUAaf3Eias cos Qeou irapovTOS yEvo^Eva dvTi |jt)6£Vos Xu6fj. B 

EiTTEp ouv, cos ypct9ETE, 'Ik tou Kara Nopdrov Kai tov ZapocTaTEa TTauAov Trapa- 25, 1 
SEiynoTOS Ta tcov ctuvoScov Ioxueiv SoyiJOTa XPH'i ^5ei |j5aXov \it\ XuOfjvai tcov Tpia- 
kocticov Tqv yfi^ov, e6ei Tqv koSoXiktiv auvoSov utto tcov oXiycov vit) dTipaaSfjvai. aipETi- 
Koi ydp oi 'ApEiotvoi cocnrEp kctkeIvoi Kai oiaoiai ai koto toutcov yfjqjoi Tats kot' ekeivcov. 

30 toutcov 6e toXht)6evtcov tives Elaiv oi '(pXoya Sixovoias dvdi|iavTEs'; f)p5s ydp touto 
TrETroiT)KEvai ypdyavTES EnlnyaafiE. dp' oOv fiueis 6txovoias EipyaadnESa oi ouvaXyouvrES 
toTs irdaxouaiv ' dSEXcpois Kai koto Kavova TrdvTa ttettoitikotes; f\ oi 9iXovEiKws Kai Bmj 

2f. Vgl. Phil. 1, 23 6 Karpones: Urk. 4 b , 6 (III 7, 14) 7 Gregor ist am 21. Marz 339 in 

Alexandiien eingezogen (Kephalaion zum 11. Festbrief 339). Euseb hatte ihn zum Bischof von 
Alexandrien gemacht vgl. ep. enc. 6. Gregor versuchte sofort nach uberallhin die Verbindungen herzustellen 
vgl. ep. enc. 7 (Migne 25, 237 B). Seine Legaten sind aber kaum vor Sommer 339 in Rom angelangt; 
wenn zu dieser Zeit die Legaten Eusebs noch in Rom waxen, dann mussen diese so etwas wie standige 
Gesandte der antiochenischen Synode gewesen sein. Julius springt Z. 8 — 22 auf Ereignisse des Janres 338 
iiber 10 Zu Pistus vgl. c. 19 S. 101, 12. Er wurde von Alexander exkommuniziert Urk. 4 a , 2 (III 6, 9) ; 
Urk. 6, 6 (III 13, 23) 13 Secundus vgl. Urk. 23 (III 48, g). Er hat durch seine Umtriebe Athanasius 

immer zugesetzt, vgl. de syn. 12 (Migne 26, 701 C), hist. Arian. 65. 71 (Migne 25, 769 D, 777 D). Er prote- 
gierte Aetius und Eunomius (Pbilostorgius III 19. 20; S. 48, 15. 19) 18 ff. Vgl. S. 103, 31 fl. Da- 

nach war M. 338 bei der Gegeniiberstellung mit den Legaten des Athanasius zugegen. Macarius ver- 
schwindet von dem Zeitpunkt an aus den Verhandlungen. Z. 20 outoO d. i. M., der mit seinen Be- 
gleitern zur Audienz beim Papst geladen wurde 27 Wie Euseb auch die orientalische Synode von 
Serdika, Coll. antiar. Paris. A IV 1, 26, 2 (CSEL 65, 65, 15 fi.) 

BKO RE 

9 yap tou ~ KO 14 toutcjJ B c 16 'Apticfi B 17 ypAcpai O 26 Nauorrov KO 

Athanasius 11. n 106 Apologia secunda 25, 1 — 26, 3. (Schreiben des Julius v. Rom) 

C Trapa Kavova tcov TpioKoaicov tt|v yf^ov Xuctovtes Kai Kara TrdvTa 'tt)v auvoSov driiid- 

2 aocvTEs'; ou yap novov oi 'ApEiavoi eSexOTiaav, dXXd Kai otto tottou eIs tottov liEUEXE- 
TTiKaaiv ETTioxoTTOi 6iapaivEiv. ei ouv dXi-|9cos 'Totiv Kai tt|v outt|v f)yEia8E tiut|v tcov etti- 

OKOTTCOV Kai UT) £K TOO UEyi60US TCOV TToXecOV', COS ypO^ETE, 'KpivETE TOUS ETriOKOTTOUS ', 
E6EI TOV TTETriaTEUliEVOV lilKpCXV J1EVEIV EV TT) TrlOTEu6EiaTJ KOI \XV\ E^OU0EVEIV HEV TO TTETnOTEUHE- 5 

vov, pETapaivEiv Se eIj tt)v \it\ Eyx El P lo ^ e ' CTav F ' va TT is Uev -rrapd 0eoO So0EiaT|s Kara- 

3 9povfj, ttiv 6e tcov dvOpcoTrcov kevoSo^iov a/aTrT)OT|. oukoOv, dycrtTTiToi, I5ei dcTrav- 
Tfjaai Kai tif) TrapaiTtiaacrGai, iva Kai teXos AdpTj to Trpaytia • touto yap 6 Xoyos drr- 
aiTEi. dAA' tacos tj Trpo0Ea|iia evettoSicte - ypdvyavTES yap £|JEuyacr9E, oti 'cmvfiv ttiv Trpo- 

D SEanlav Tqs auvoSou' cbpiaapEV, dXXd Kai touto, dyaTrr)Toi, Trpocpaais Iotiv. eI ijev yap 10 
ipXCtiEA/ous Tivds auvEKAEiaEV f) f)UEpa, otevov dv to 6ido-rr|na tt)s irpoQECTnias f)AEy-)(9T|, 
eI 6e oi £X6e!v \xr\ pouXoiievoi KOTEffxf|Kaai Kai tous TrpEaPur£pous ecos aurou toO 'lawou- 

4 apiou ut)v6s, ut\ Gappouvrcov eot'iv f) Trp6q)aais. fjAOov yap dv, cos -rrpoElTrov, eI £0dppouv, 
ou Trpos to 6idaTT)ua ttis 660O ctkottouvtes ouSe irpos ttiv Trpo0Eaniav opcovTES, dXX' ettI 

m 392 A toTs 8iKaiois Kai ' toTs EuXoyois irappriaicrjoiiEvoi. dXX' Tacos 5id tov Kaipov ouk drrfiv- in 
tt)ctccv. touto yap ypdcpovTES TrdXiv ISTiXcbacrrE, cos dpa e8ei Tinas 'oKOTTTiaavTas tov ETri 
Tqs'Ecoas Kaipov' \lt\ TrpoTpEvyacrQai u^as dTravrfjaai. eI hev ouv 61a to toioutov Elvai tov 

KaipOV OUK dTtTlVTf)CTaTE, COS 9CCTE, (!6eI TTpOTEpOUS Ullds TOV KOipOV TOUTOV CTKOTTT|aaVTaS 

UT| alTious cTxiauoTos htjSe dXoAuyfis Kai Opfivcov eV tois EKKXT|aiais yEVEaOai. vuv 6e ol 
touto TTETroiTiKOTES e6ei£ov \it\ tov Kaipov aiTiov, d?u\d ttiv TrpoaipEaiv tcov ht) SeXtj- 20 

B advrcov dTravTfiaai. 
26, 1 Gauijdjco Se kokeTvo to |i£pos ttjs ETriaToAfjs, ttcos oXcos kccv Eypa9Ti Trap' uncov 

oti 6ti 'tois TTEpi EuaE^iov iiovois Kai ou Traaiv uiiiv' uovos Eypavva - EuxepEiav yap tcov 
liE^apEvcov paXXov dv tis Eupoi fiTrEp oXtjOeiov. Eyco yap ouk oXXoQev Xapcov koto 
'A6avaaiou ypdmaaTa f) 5id tcov TTEpi Map-rupiov Kai 'Hauxiov ekeivois dvdyKTj fypavva 26 
toTs Kai ypctv^aai kot' aurou. e6ei Toivuv f\ tous "TEpi EuctePiov \lt\ povous X°°P l S ttovtcov 
uucov ypdvfiai f\ Onas, ols liT) lypavf a, \it\ XuTTEicrSai, eI Ikeivois Eypd(pTi toTs Kai ypctvfaaiv. ' 
B 146 2 ei ydp ^xpfiv Kai Traaiv univ ETriarEiXai, eSei Kai upas auv ekeivois ypctvpai. vuv 5e to 
okoXouOov axoTrouvTES Ikeivois lypd^anEV toTs Kai 5-riXcbaaaiv fiulv Kai tois dnTocrrEiXaCTi 
Tfpos T)|jas. ei 8e Kai to povov eue yEypaq>Evai ekeivois ekivtictev uuds, ockoXouOov eotiv 30 

C upas dyavaKTEiv, oti Kai ijovco Epoi eypa^av. dXXd Kai ev toutco Tri6avT| iiev Kai ouk 
dXoyos T) Trp69aais, dyanTiToi, 6u.cos 6e yvcopiaai Ojiiv dvayKalov oti, eI Kai tiovos 
sypav^a, dXX' ouk ehou novou Ecrriv outti fi yvcoiiTi dXXd Kai TrdvTcov tcov koto tt|v ' ka- 
Xiav Kai tcov e\> toutois toTs nEpEaiv imaKOTrcov. Kai EycoyE tous TrdvTas ouk f)6£XTiaa 

3 TTOifiaai ypdvfai, iva lif) Trapd ttoXXcov to pdpos exwctiv. dniXEi Kai vuv Tfj opiaSEicrrj 36 
Trpo0Ea|jIg auvfiXeov rrriaKOTTOi Kai touttis ttis yvcoi;T|s yEyovacnv, f\v TrdXiv ypa9Cov 
unlv aT)iiaivco, coote, dyaTrT|Toi, eI Kai jiovos ettictteXXco, dXXd ttovtcov yvcopTiv elvai 
TauTTiv yivcooKETE. TauTa |jev ouv TTEpi toO \ij\ EuXoycos Tivds i^ uncov Trpo9aaEis, dXXd 

D dSiKous Kai uttotttous Tropiaaa6ai. 

5 Gemeint ist Euseb von Konstantinopel vgl. oben c. 6, 6 S. 93, 1 fi. 12 Elpidius und Philoxenus 

wurden bis Januar 341 in Antiochien zurilckgehalten 16 Vgl. hist. Arian. 11 (Migne 25, 705 C) : 

. . . TTA6:o-ao-6ai Sk irp6(paaiv Arrpen-fi - oti ijti 6uv6iJ£9a vuv kXStiv 61a tous irapa TTtpaSv yiyvopivous tto^uouj; 
vgl. Kommentar zur Stelle 23 Julius hat sein Schreiben nur an Euseb als den eigentlichen Urheber 

der Verhandlungen gerichtet, dagegen hatte sich Euseb verwahrt, da eine Synode die Auftraggeberin 
der Legaten war 

BKO RE 

1 tt)v uyfjipov tu» TpioKoo-fcov — K 3 Siapalvtiv frirlo-KOTTOi ~ K 5 t6] tov B 18 uuaj B c 

fiua; B* 27 ^UTTETofls B 32 <5Aoyos Montf. EvXoyoj Hss. Comra. 33 f| > RE 

37/3 8 yvuuT|v elvai to0tt|v KOE eIvqi yv&\iT\v touttiv B yvcoytiv toutt|v elvai R Apologia secunda 27, 1 — 28, 2. (Schreiben des Julius v. Rom) ^07 

TTepi Se tou \it\ euytp&s ut|Se d8u<cos ^mds Caro6e5ex0ai ets Koivcoviotv tous aw- 27,1 
ettiokottous f]|icov 'AOavdaiov Kai MdpKEAAov, el Kal Td -rrpoXExSevTa iKavd, o\iu>$ 8id 
BpotvEcov EuXoyov 0|iiv Sei£ai. iypavyav oi TTEpi E0aE|3iov -rrpoTEpov Kara tuv TTEpi 'AOa- 
vdaiov, EypdvyaTE Se Kai vuv uueIs, iypavyav ' Se Kal ttAeTotoi ETriaKOTroi otto ttis AiyvTT- M 393 A 

5 tou Kai e£ dXXcov ETrapxicov UTTEp 'A©avaaiou. TrpcoTov uev ouv to kot' outou ypdu- 2 
para Trap' Oucov hoxetoi TTpos Iouto Kai ouSEpiav aupcpcoviav fyzi to SEUTEpa Trpos Ta 
TrpwTa, dXX' ev ttoXXois to TrpcoTa utto tcov SEUTEpcov Auetoi Kai Ta SEUTEpa utto tcov 
TrpcoTcov SiafidXAETav dau|J9cbvcov 5e ovtcov twv ypapiicrrcov ou6eiiia Trioris Trepi tcov 
AEyopEVCov eotiv. ETTEiTa, eI tois Trap' upcov ypaq>Eiaiv d^iouTE ttioteueiv, ok6Xou66v 

10 Earl Kai tois Ottep outou ypdvyaai \lt\ amcrrfjaai, Kal (idXiara on uiiEls hev Tr6ppco6EV, 
ekeTvoi Se ev toIs tottois ovtes Kai eISotes tov avSpa Kai to ekeI yrvonEva TrpdynaTa ypd- 
<pouai uapTupoOvTEs outou tco |3icp Kai 6ia|3EpaiounEVOi ev ttoctiv aurov auaKEufiv ttettov- b 
6Evai. Kal TrdXiv 'Apaivios tis ETriaKOTros eXex6t| ttote cos dvaipE&Eis irapd 'AGavaaiou, 3 
dXXd toutov End6o|iEv jfjv, dXXd Kal cpiAiav e/ew Trpos out6v. to UTronvi'maTa Ta 4 

is ev MapEcoTTi yEvo^Eva 6iE(3Epaicbaaro koto tiovouEpEiav yEyEvfiaSar \it\te ydp ekeI 
TrapEtvai MaKdpiov tov TrpEapuTEpov tov KOTT|yopou|JEVOV |JT|te outov tov ETrioKOTrov 
aurou 'ASavdaiov. Kai touto ou jjovov Ik tcov outou Xoycov, dXXd Kal ek tcov utto- 
pvpiJidTcov, I cov EKOiJiaav f\\nv ol TTEpi Map-rupiov Kal 'Hauxiov, eyvcouev. dvayvovTES b 147 
ydp EupoiiEV OTi 6 iiev KOTTiyopos 'laxupas eke! Trapfjv, oute Se MacKapios oute 6 em- 

20 okottos 'AOavdaios* dXXd Kai tous TrpEa(3uTEpous 'AOavaaiou d^iouv-ras irapEivai Kal 
\ii\ auyxcoprjSEvras. e6ei 5e, dyan-TiToi, eittep heto dATieEias eyfvEro to Kprnipiov 5 
|jf| ijovov tov Karriyopov, dAAa Kai tov KOTT]yopounEVOv TrapEtvai. cbarrEp ydp ev ttj c 
Tupco MaKdpios Trapfjv 6 KcnTiyopounEvos Kai 'laxupas 6 KOTT)yopos, Kai ouSev ISeix&ti, 
outcos I5et Kal tv tco MapECOTT| ufi povov drTEA6Elv tov KaTT|yopov, dAXd Kai tov kott|- 

25 yopounEvov, Iva -rrapcbv f| EXEyxOfi f| |jfi iAEyxfeis Sei^ti ttiv auK09avriav. vuv Se tou- 
tou \xi\ yEvonivou, dAAa povou dTTEASovTOS tou KarTiyopou, jieQ' cov Trapr|TT|aaTO 'A0a- 
vdaios, UTroTTTa to TrpdyiiaTa q>aivETai. 

'HitiSto 8e Kai tous dTf£A66vTas e!s tov Mapecb-rT)v -rrapd yvcbiiTiv outou drTEAriXu- 28, 1 
6evoi. lAEys ydp oti ©Eoy^iov Kai Mdpiv Kai 0EoScopov, OupactKiov Kai OuoXevto Kai 

30 MokeSoviov uTroTtTous ovTas dTfEOTEiXav. Kai touto ouk ek tcov Xoycov OUTOU ^ovov, D 
dXXd Kai ek ttjs ETnaroXfis 'AXE^dvSpou tou yEvoiiEvou ETriaKOTrou T?is 0EaaaXovlKTis 
e8eikvue. trpoTiVEyKE ydp ETriaroXfiv aurou ypatpElaav Trpos Aiovuaiov tov ev ttj auvoSco 
Kopr|Ta, ev f) Sr|Xo! 9avEpdv ouokeutiv yEVEaGai Korrd 'A6avaaiou. Kai ' aurou Se 2 M 296 A 
tou Karriyopou Maxupa TrpoeKOHiae x E 'P a oXoypaqiov ouOevtikt^v, ev fj ndpTupa tov 

35 0e6v tov TravTOKpaTOpa ETriKaXouuEvos utite TTOTT|piou KXdaiv ur)TE TpoaTEjTis dvarpoTrfiv 
yEyEvfjaQai IXEyEv, dXX' UTropEpXficrQai iaurov utto tivcov TrXdaaa6ai TauTqv ttiv ko- 
TTiyopiav. dTravrfiaavTES Se Kai TrpEapuTEpoi tou MapEcbTOU SispEpaicbaavTO \it\te tov 

3 D. i. der Brief von 338 s. oben S. 101, 18 4 D. i. der Brief der antiochenischen Synode von 339 

nach der Absetzung des Athanasius | D. i. der Brief c. 3ft. 138- = c. 8,4 S. 94, 18. 

Julius' Argumentation beruht ganz auf dem Brief der agypt. Synode und den ihm beiliegenden Ur- 
kunden. Daneben haben J. noch die Akten der Kommission vorgelegen, Z. 14 15 ff. = c. 13. 14 

20 = S. 98, 9, vgl. S. no, 7 24 = S. 98, 2. 8 29 = S. 97, 25 ff. 31 = S. 99, 25; c. 80 

34 = S. 99, 26, Brief c. 64 37 Vgl. den Brief c. 74 S. 154, 6 ff. 

BKO RE 

1 fmas] C/uas RE | uTro6ix E0 ^ al K 3 lypayav Comm. Montf. {ypojforrE Hss. | tcov mpl 

R c tov R* 14 afaa 2 > E 20 tous > B 21 Jyevrro RE 22 KOTnyoupouuEvov B 

25 Tf)v -t- Korrnyoplav O*, aber exp. O c 26 yivopivov K 29 OvpcCtKiov 4- (th) Schw. 

30 uovov] uovcov RE 32 avrrov > E 34 tov > E 

14* lQg Apologia secunda 28, 2 — 29, 3. (Schreiben des Julius v. Rom) 

'loxupav rrpea|3uTepov eTvai Tfis KafioAiKfjs EKKArioras uf|TE ti toioOtov TrETrAr|n|J£Ar|KEvai 

3 MaKapiov, ottoTov IkeIvos KaTryyopricTEV. oi TrpeapuTepoi 6e Kai oi Sictkovoi daravTTi- 
ctovtes EvrauOa ouk 6Aiya, dAAd Kai TroAAd 6|iapTupT|aav uttep tou emaKOTTOu 'A6avaaiou 
Siapepaiouuevoi |ar|8EV dAr|0ES elvai tcov Kerr' outou XeyonEVcov, crucrKEuriv 8e outov tte- 

b 7Tov6Evcti. Kai oi daro tt\s AtyuTrrou 8e Kai Aipuris ttovtej ett(ctko-itoi ypdqjovrEj 6iEpE|3aicb- s 
aavTO Kai Tf|V KOTdaraaiv outou evvouov Kai £KKAr|OTacrnKf|V yeyovEvai Kai iravTa to 
Trap' Oucov AeyoiJiEva kot' outou elvai ifiEuSfj- oute yap q>6vov yEyEvfjcrOai oute tivos 
dvaipEflfjvai 81' outov oute kAoctiv TroTTipiou yEyEvfjcrOai, dAAd TrdvTa Elvai vfEuSfj. 

4 Kai ek tcov urro|jivr|pdTcov 8e tcov ev MapEcbTT) Kara povo^EpEiav yEvopEvcov ISeikvuev 6 
ETriaxoTros 'A6avdcnos iva kottixouijevov i£;ETacr8EVTa Kai EtirovTa evSov eIvoi heto 10 

B 148 'laxupa, ' ote Maxdpios 6 TrpEa|3uTEpos 'AGavaaiou, coj AEyouarv, etteotti tco tottco, 
Kai fiAAous 8e i^ETaaSivTas Kai EhrovTas tov \ikv »£v keAAico mxpcp«, tov 6e »OTria^Ev Tfis 
6upas KaTOKETaQai tov Maxupav tote voo-ouvto«, ote MctKdpiov AEyouaiv dnrriVTTiKEvai 

C 5 ekeI. daro 8r| toutcov cov EAsyE, Kai f|HEis gckoAou6cos oroxcrjojjiESa oti ttcos olov te 
tov ottictOev Tfis Gupas voaco KaTOKEinEvov tote £cnT|KEvai Kai AEiTOupyEiv Kai Trpoo^EpEiv; is 
f| ttcos olov te f|V Trpoa^opdv TrpoKEiaOai ev8ov ovtcov tcov KaTTixo'-'tJEVcov; eI yap evSov 

6 f\aav oi kottiXO u U£VOI, outtco r]v 6 Kaipos ttjs -rrpoo^opas. touto, coaTrEp Eipr|Tai, 
EAEyEV 6 ETriCTKOTrog "AGavdaioj Kai ek tcov UTroiiVTiucrrcov I8e(kvue, 6ia|3Epaiou|jEvcov Kai 
tcov cruv auTco pt|5e oAcos outov TrpEo-purEpov yEyEvfjcrSai ttote kv ttj koSoAiktj EKKAricrig 

: , lariSe aEauvfJxQod outov ttote ev ttj EKKATjaig C05 TrpEo-puTEpov ou8e yap [oOSe] ote 'AAe^ov- 20 

6pos e8exeto Korrd qjiXavGpcoTrfav Tf)s liEydAris auvoSou tous drro tou ayiaiJaToj MeAitiou, 
covondaOai outov utto MeXitIou iieto tcov outou SiePePoiouvto • 6 Kai liEyiorov iari 
D TEKuripiov ufi Elvai outov \ii\TE MeAitiou. ei yap fjv, ttccvtcos Kai auros outoIs auvTipiQ- 

7 ueTto. dXAcos te Kai kv cLXXots 6 'layupas <+v£uaduEV05 ^SeIkvuto utto 'ASavaaiou ek 
tcov UTronvTiiidrcov - KaTTiyopTiaas yap cbs pi(3Xicov kekoupevcov ote, cos Xiyouffi, Ma- 2s 
Kapios etteotti, Tl^YX^I ^9* ^° v a ^ n °S TivEyKE papivpcov v^EuadnEVOS. 

29, 1 Toutcov Toivuv ourcos XEyonEvcov Kai toctoutcov pev ovtcov tcov liapTupcov tcov 

M 297 A UTTEp auroO, ' toctoutcov 5e SiKaicopidTcov Trpo9Epo|jEVcov utt' outou, ti e8ei ttoieTv T)pas; 

f| ti 6 EKKAtiCTiacTTiKos Kctvcov drraiTEi f| nt) KaTayvcovai tou dvSpos, dAXd uaAAov diToSE- 

2 5 aCT G al K ai exeiv outov ETricrKOTrov, coctttep Kai eixouev; Kai yap irpos toutois ttocti 30 
TrapEiiEivEV EVTau©a evioutov Kai i£ lafjvas ek8ex6|jevos tt^v Trapoucriav uycov f| tcov pou- 
Aohevcov IAOeIv • ttj Se Trapoucrig ESuacbTTEi Trdvras, oti ouk av Trapfiv ei \it\ EfidppEi. Kai 
yap ouk 09' EauTou eAtiAuGev, dTiAd KAr|0Eis Kai Aapcov ypdunara Trap' fmabv, KaOdrrEp 

3 Kai uplv Eypdv^aiaEV. Kai oucoj pETa TOCTaura uueTs cos »irapd xavovas Troif|CTavTas« 
rinds E(JE^ifacr6E. ctkotteTte toivuv, tives Eiaiv oi irapd Kavovas Trpd^avTES, t|UeTs oi heto 3* 

2 S. D. s. die Uberbringer des Briefes c. 3 ff. 5 D. i. der Brief c. 3 6 Vgl. c. 6, 4 S. 92, 13 ff. 

7 Vgl. c. 5, 2 S. 91, 3 ff. 8 Vgl. c. n 10 ff. Dies ist ein Auszug aus den Akten der TJnter- 

suchungskommission, s. S. 107, 18. Vgl. die Darstellung des Athanasius unten c. 83, der die Akten 
durch Vermittlung des Julius zu Gesicht bekam, der sie seinerseits von Euseb zugeschickt erhalten 
hatte 19 Vgl. oben Z. i 21 Vgl. oben c. 11 S. 97, 6. Das nicaenische Dekret s. Urk. 23, 6 

(III 49, 1 ff.) 25 Vgl. c. 83 S. 162, 12 ff. 31 Da die romische Synode vor der antiochenischen 

Kirchweihsynode tagte, diese aber nach Athan. de syn. 25 (Migne 26, 725 A) trrcrTEla MapKEAAlvou Kai 
FFpopivou (= 341) IvSiktIuvos iS (= 1. Sept. 340 — 31. Aug. 341), also spatestens im Sommer 341 statt- 
fand, so ist Athanasius ein Jahr und sechs Monate vor Friihjahr 341, mitbin vor Winter 339/40 nach 
Rom gekommen 33 Jypdvfiaugv vgl. ep. enc. 7 (Migne 25, 237 A) und hist. Arian. 9 (Migne 25, 704 C) 

BKO RE 

5 AipvR B* Ai(3uris B c 9 yeyEvTmevwv B 20 a-EO-vvf}x" al BR * (<re- ausradiert R C )E cworx- 

L^t ./• 6fjvm KO I r{e05t ] O p . 21 tou > B 21 u. 22 Me^rriou E* (-i-riou E c ) ebenso Z. 23 

23/24 o-vvr|pi6ur|(rr| K 27 ovtcov > E 35 toivuv > E | Kavovas B xavova KORE Apologia secunda 29, 3 — 30, 4. (Schreiben des Julius v. Rom) 109 

toctoutcov dnTo6£i£ecov tov dv5pa 6e^duEvoi fj 01 otto TpictKovra Kai i£ uovcov ev 'Avtio- B 
veio ' ovopdcravTES Tiva 035 ErricrKOTrov £evov kcci dnroaTEiXavTES ets -rf|v 'AXe^dvSpeiav B 149 
larra crrpcmwTiKfis l^ouaias; oiTEp ou yiyovEV ou5e eis raXXias outou d-rrocrrotXEVTOS • 
evevovei yap av Kai tote, eI ovtcos fjv Kcrrayvcoo"6Eis. oheXei E-rravEXOcbv crxpXdjouaav 
6 xai ekSexo^evtiv aurov tt)v EKKXricriav EupEV. 

'AXXd vuv ouk oT5a, -rroicp Tpoirco yeyovE Td yevonEva. TrpcoTov \ikv ydp, ei 8eT 30, 1 
toAt|6e5 eitteiv, ouk I5ei ypaydvTcov fincov auvoSov yEVEcrQai TrpoXa[3Eiv Tivas tt|v ek Tfjs 

OUVoSoU KpiCTlV. ETTE1TO OUK E6E1 TOlaUTT|V KaiV0T0|ilCTV KOTQC TTJS £KKXT|CTiaS yEVECT©ai. 

TTOios yap Kavcbv EwXriaiaaTiKos f| Troia TrapdSocns dTroaroXiKfi toioutti, coote elp-q- C 

10 VEUOUOTis EKKAT|aias Kai ETriaKOTrcov ToaouTcov ouovoiav £)(6vtcov Trpos tov ETriaKOTTOV 
Trjs 'AXE^avSpEias 'AQavdaiov dTroaraXfjvai TpTiyopiov, £evov \iev Tfjs ttoXegos, |xt|te 
eke! paTrriaflEVTa nf|TE yivcoax6|iEvov tois ttoXXoIs, \it\ anT|0EVTa Trapd TrpEO-puTEpcov, 
nf) Trap' ETriOKOTrtov, \it\ Trapd Aacov, dXXd KOTaaraOfivai \ikv ev 'AvnoxEia, dTrooraXfivai 
61 sts Tf|v 'AXE^dvSpEiav, ou jiErd TrpEapuTEpcov, ou |jETd Siockovcov ttjs ttoXecos, ou heto 

15 eTnaKOTrcov tt\<; AiyuTTTOu, dXXd tiETa arpaTicoTCOv; touto ydp eXe/ov Kai tjticovto 2 
oi ' ivraOSa eXGovtes- eI ydp Kai heto tt\v auvoSov utteuOuvos fiv EupEfcis 6 'ASavdaios, M 300 A 
ouk e5ei tt|v KOTdaTacnv outcos Trapavoncos Kai Tfapd tov EKKAT|0"iao~nK6v Kavova yEVE- 
aOai, dXX' ett' auTfis ifis EKKAT)aias, dnr' ocutou tou Iepoteiou, arr' outou tou KAripou 
T0O5 ev ttj ETrapxia ETnaKOTrous eSei KOTaorfiCTai Kai \ii\ vuv touj drro tcov dTrocrroXcov 

20 Kavovas TfapaXuEoSai. Spa ydp, ei kcc6' evos upcov eyEyovEi to toioutov, ouk av ePotictote, 
ouk av fi^iwaaTE cbs TrapaAEXunEVCOv tuv kocvovcov EKSiKf]6fjvai; ayaTTT|Toi, cos 3 

0eou TrapovTOS heto dXriOEias <p6Eyy6|i£6a Kai XEyojiEV ouk eoti touto euoe^es ou6e 
votiiiiov ou6e iKKXriCTiaariKov. Kai ydp Kai to XEyoiJEva yEyEvfjaeai Trapd Tpriyopiou 
ev ttj Eia66co outou SEiicvuai tt\v ttjs KaraardaEcos Td^iv. ^v ydp toioutois EipriviKoij B 

25 KaipoTs, cbs auroi 01 eXGovtes otto Tfjs 'AXE^avSpeias dTrriyyEiXav, koOcos Kai oi ETriaxoTroi 
Eypavfav, f\ EKKXT|aia EiiTrpT|CTii6v UTriiiEivE, Trap6Evoi Eyuuvcb9T|aav, uovctjovtes kote- 
TraTrieriaav, TrpEapuTEpoi Kai ttoXXoi tou Xaou TiKiaflTiaav Kai (Mav TrETrov6aaiv, etti- 
ctkottoi E9uXaKia6TiCTav, TTEpiECTupTiaav TToXXoi, to dyia uuorfipia, £9' ols titicovto Ma- 
Kapiov tov TrpEa-puTEpov, utto eOvikcov SiripTrd^ETO Kai eis yn v ePoXXeto, iva tt|V rpriyo- 

30 piou tives KOTdaraaiv Si^covTai. to 6e TOiauTa Seikvuoi tou; »TrapaXuovTas tous 4 

1 Das Itinerarium Antonini zlhlt von Antiochien bis Alexandrien auch 36 Stationen, Itineraria romana 
I. ed. Cuntz S. 21 Nr. 147 — 154. Die Tabula Peutingeriana hat 39 Stationen, K. MUIer: Itineraria romana 
Sp. 801 ff. 869 ff. 2 D. i. Gregor vgl. ep. enc. 2. 4 3 Julius argnmentiert mit der Tatsache, daB 
Konstantin Athanasius nach seiner Verbannung i. J. 335 keinen Nachfolger gab. Wenn Julius daraus 
schlieflt, dafl Konstantin A. nicht als rechtens bestraft ansah, so scheint er sich schon die eigenartige Auf- 
fassung des Athanasius zu eigen gemacht zu haben, die dieser S. 89, 13 vortragen laDt 7 Julius be- 

trachtet die Einsetzung des Gregor als ein Prajudiz der von den Legaten Eusebs und von Julius vorge- 
sehenen Sjmodalentscheidung. Ebenso Athan. ep. enc. 7 (Migne 25, 237 A). Man wollte erst Euseb v. 
Emesa, der sich in Alexandria studienhalber aufgehalten hatte, dort zum Bischof machen, Sokr. II 9, 1 
12 = ep. enc. 6 (Migne 25, 233 D) 17s. Die Argumentation folgt Athan. ep. enc. 2 (Migne 25, 225 C/D) 

24 Vgl. die Schilderung ep. enc. 3 ff. ; hist. Arian. 10. 12. Kephalaion zum 11. Festbrief des Athanasius 

d- J- 339: tv TOUTCp (tC ETEl) (= 339) TToMcOV TapO/COV y£VOU£VCOV TTJ K^ <t>aU£VC09 (= 18. M&Tz) WKTOS 

^e8icjx6ti Kai ttj frnoucrr) ?<puy£v {k xps Gaova iKKXricia? ttoAAou? pcnrriaa; - ueB' o u£Ta Ttacrapa; fmipas 
(= 21. Marz) rptiyopios 6 KcnnraSoKTis ElafjAOtv &% ettIokottos els Tpv iroXiv 26 f. ep. enc. 3 (Migne 25, 

228 C) 28 = ep. enc. 3 (Migne 25, 229 A) 

BKO RE 

1 Se^duEvoi E c dnroSE^auevoi E* 2 -rf|v > B 4 ETTCtvEAOcbv >E i66>K 22 Xeyousv B c 

XrycouEv B* 25 ol drro ttjs 'AAE^avopElas eXSoittes — RE 27 Kai piav — 28 {(puAaKlcOrio-av > E 

28 uvcnfipia > E am Anfang d. Zeile 29 eP&XXeto B c kcttePoXXeto B* HO Apologia secunda 30, 4 — 32, 3. (Schreiben des Julius v. Rom) 

B 150 Kcrvovas«. et yap vouiijti f)v f] KaTdaraais, ' ouk dv 6id Trapavouias TivdyKaje Trei6Ecr8ai 
T0O5 vouinco; oTreiOoOvTas aurco. Kai 6(icos TotouTcov yEvo^Evcov ypdcpETE »EipT|vr|v \iz- 
C ydXn,v y£yEvfja6ai ev tt) 'AXE^avSpEia Kai ttj AtyuTTTcp«, ektos e1 uf| dvriiiETapEpXT|Tai 
to epyov Tfis elpT)VTi5 Kai to Toiaura EipT)VT)v ovopdjETE. 

31,1 KqckeTvo Se v\iiv avayxalov Ev6|iiaa 6r|XcocTai oti 'ASavdaios SiePePoiouto Ma- s 

Kdpiov ev Tupco Otto arpancbTas yEyEvpaOai Kai povov tov Karnyopov dTreXr|Xu6Evai 
UETa tcov d-rrEXOovrcov ets tov MapEWTTiv, Kai tous jjev TrpEa|3uTEpous d^iouvTas TrapEivai 
Iv ttj I^ETaaEi \ii\ cruyKEXcopficrOai, Tqv Se e^etoctiv yEyEvfjaOai mpi TroTT)piou Kai Tpa- 
TfEjris ETfi -rrapouaia toO ETrdpxou Kai Tfis to^ecos outou TrapovTcov e&vikcov Kai 'louSalcov. 
touto 8e Korrd Tas dpxds dmarov fiv, eI nf) Kai ek tuv UTroiivrmdrcov ISeikvuto, lq>' <£ 10 
2 Kai EQauiidaapEV, vonijco Se Kai Unas eti 6auiid3Eiv, dyaTfTiToi. irpEo-puTEpoi hev ouk 
d imTpETfovTai TrapEivai oi Kai tcov liuarripicov XEiToupyoi TvyxdvovTES, ettI Se ^cotikoO 
SiKaarou TrapovTcov kottixou|jevcov Kai to yE \dpia-cov, ETri £9vikcov Kai MouSaicov tcov 
SiapEpAriiiEVcov TTEpi tov Xpiariaviaiiov E^rraais TTEpi aiiaoTOS XpioroO Kai acbiiOTOS 
XpioroO yivErai. e! yap Kai oXcos EysyovEi ti TrATmnEXrma, ?6ei ev ttj EKKAr|CTig Otto kXt)- 15 
m 301 A piKwv vopipcov E^ETa3Ea6ai Ta TOiatUTa Kai ' \xt\ Cnro eQvikcov tcov tov Xoyov pSEAuaao- 
liivcov Kai \xt\ eISotcov tt|V dXf|0£iav. toOto Se to dudpTT]tia f|XiKov Kai 6ttoIov fern, 
auvopav Kai upas Kai TrdvTas TTETricrrEUKa. TTEpi hev 'AOavaaiou ToiauTa • 

32, 1 TTEpi Se MapKEXXou, ettei6ti Kai TfEpi outoO cos doEpouvTOS els tov Xpiarov Eypdvy ote, 

6r|Xcoaai uplv ioTrouSacra oti EVTaOQa yEvonEvos SiEpepaicoaaTO hev \it\ Elvai dAT|6f| Ta 20 
TTEpi auTOU ypa9EVTa Trap' uiicov, oncos Se drraiTounEVOS Trap' f|ncov eItteIv TTEpi Tfjs 
TrioTECos outcos peTa Trappr|aias daTEKpivaTO 61' eocutou cos irnyvcovai \ikv fjuas oti 

2 utiSev I^co6ev ttis dXTieeias onoAoyEi. outcos yap evctePcos TTEpi toO Kupiou Kai acoTfipos 
fllidov '\t\oov XpioroO conoX6yr|CTE 9povEiv, coarrEp Kai fi koQoXikti EKKXTjaia ippovEl - Kai 

B oO vOv TaCrra TTE9povT|KEvai SiEpEpaicoaaro, dXXd Kai EKTraXai, cborrEpouv Kai oi f)pETEpoi 25 
TrpeapuTEpoi tote iv ttj Korrd NiKaiav owoSco yEVoiiEVoi iMapTupr|CTav aurou ttj 6p- 
6060^10:. Kai ydp Kai tote Kai vuv Kara Tfis aipECTECos tcov 'ApEiavcov TreqipovTiKEvai 
Suaxupiaaro, E9' co Kai uiaas UTronvfiaai SiKaiov eotiv, iva p-qSeis ttiv toioutt|v alpsaiv 

3 orrro6EXT|Tai, dXXd p5EXuTTT)Tai cos dXXoTpiav Tfis uyiaivouaris 6i5aoKaXias. 6p9d 

5 S. Hier wird das Theraa von c. 28 wiederaufgenommen, urn das Raissonement Z. 10 fi. einzuleiten, Vgl. 
c. 13,3 S. 97, 33 ff. 7 f. = S. 107, 20 fi. 19 M. war fast gleichzeitig mit Athanasius gegen Ende 339 nach 
Rom gekommen, vgl. den Brief Marcells an Julius Epiph. haer. 72, 2, 3 (III 257, 4) ; zur Zeit dieses Briefes 
war er ein Jahr und drei Monate in Rom. Der Brief ist einige Zeit vor der romischen Synode gescbxieben, 
daher ist die Differenz zu S. 108, 31 erklarlich. M. war nach dem Tode Konstantins I. nach Ancyra zuriick- 
gekehrt, aber seine Anwesenheit loste dort heftigen Tumult aus, vgl. Schreiben d. orient. Synode von 
Serdika, Coll. antiar. Paris. A IV i, 9 (CSEL 65, 55, 12). t)ber M. hatten zwischen Antiochien und Rom 
schon Verhandlungen stattgefunden, ehe die romische Synode zusammentrat. M. war durch eine Synode 
als Ketzer abgesetzt worden, daher betrachtete Euseb es als eine conditio sine qua non fur die Losung des 
Konfliktes, M. fallen zu lassen. Tatsachlich war auch die Aufnahme des M. keineswegs kanonischer als 
die Rezeption der in Nicaa verurteilten Ketzer. Julius, d. h. Athanasius, hutete sich, solche Vergleiche zu 
ziehen ; man hatte dann zugegeben, das M. ein Ketzer war. So aber stellte man die Orientalen als Ketzer 
bin, die kein Recht hatten, M. zu verurteilen. Der dogmatische Streit geht seit der Verurteilung des M. 
immer um dessen Theologie, das bleibt so bis gegen 360 20 ff. Vgl. die Eingangsworte des Schreibens 
Marcells bei Epiph. haer. 72, 2, I — 2 (III 256, 15 ff.) (= Urk. 88). M. verlangte von Julius, seine Erklarung 
dem Schreiben an die Orientalen beizulegen (ebenda S. 259, 1). Julius' Referat hier beruht auf Marcells 
Brief 26 D. s. Vito und Vicentius, die Legaten des romischen Bischofs in Nicaa; vgl. oben S. 104, 34 

BKO RE 

3 Ttj' > BKO I cnrnpifjAriTai K 11 hn6auucrjeiv Comm. Montf. 15 ylvETai O e ytyovt 

O* (?) 16 voulucos Comm. Montf. 16 Korl |afi — 18 Toiavrra > BKO 20 yivousvos R* 

yjviutvo? R c Apologia secunda 32, 3—33, 4. (Schreiben des Julius v. Rom) HJ 

toivuv ocurov ippovouvTa Kai erri 6p6o8o£ia uap-rupounEvov ti ttoAiv Kai em toutou 
e8ei ttoieTv f\\xas f| exeiv outov, coarrEp Kai eixoijev, ETriCTKOTrov Kai \xi\ d-rropdAAEiv T?is 
Koivcovias; touto \ikv ouv Eycb oux &s uTrEpcnToAoyounEvos ccutcov ysy pacpa, dXX' Iveko 4 
tou TrioTEUCTai upas oti Sikoicos Kai kovovikgos ' E6E^due9a tous dvSpas, Kai jidTTjv B 151 
5 (diAoveikeIte, Unas 6e Sikoiov Earl trrrouSdaai Kai TTOVTa TpoTrov koheIv, Iva to hev irapd 
Kavova yEvopEva 8iop6coaEcos tuxtj, ai 6e EKKArjaiai eipT)VT|v excocti Trpos to tt)v tou Kupiou 
e\pT\VT\v ttiv SoGEiaav fjniv TrapapEivai Kai pf) axijEcvSai Tas EKKAT|crias |jt|5e upas cos 
arrious cxifUOTOS nEuyiv uTropEtvai. onoAoyco yap u^Iv TCt yEvoiJEva ouk ElpTivris, dAXd 
axianaTO$ Trpo9daEis Etaiv. 

10 OO yap novov oi TTEpi 'AOavdaiov Kai MdpKEAAov ol ETrlaKOTroi £AT|Au6ao"iv EVTa06a 33, 1 

alTicii|iEVOi kot' outcov dSwiav yEyovEvai, dAAd Kai ttAeIotoi fiAAoi ETrioKOTroi otto 
0paKT|s, octto KoiAtis Zupias, ooto (Doiviktis Kai naAaio-rivT|S- Kai TrpEapuTEpoi hev ouk 
AAiyoi, dAAoi 8e tives drro 'AAE^avSpEias Kai &XA01 e£ aAAcov nspcov, dTrf|VTT|<Tav eIs ttiv D 
EVTau6a auvoSov, Errri ttovtcov tcov ctuveAOovtcov ettictkottcov Trpos tois aAAoij ols eAayov 

is eti Kai dTTCoSupovTO fMav ' Kai d6iKiav Tas £KKAr|crias TrETrov6Evai, Kai onoia tcov koto m 304 a 
'AAE^dvSpEiav Kai Tas eoutcov Kai ev dAAais EKKAT|aiais y£yevfia6ai SiEpEfJaiouvro ou 
Aoyco povov, dAAd Kai Trpdyuaai. Kai e£ AiyuTrrou 8e Kai Tfis 'AAE^avSpEias TrdAiv 2 
eA06vtes vuv TrpEapuTEpoi tiETa ypapiicrrcov dTrcoBupovro oti TroAAoi ETrioKOTroi Kai 
TrpEapuTEpoi ©eAovtes IaSeIv eis ttiv auvoSov ekcoAu6t)ctov. titxpi yap vuv Kai heto ttiv tou 

20 ettiokottou 'AOavaaiou d-rro8Tiuiav EAEyov ETriaKdrrous 6uoAoyT|Tds KaraKOTrreaQai 
TTATiyais Kai ccAAous q>uAaKi3Eaf)ai, f|6T| 6e Kai dpxaious, ttXeTotov octov xpovov exovtos 
ev ttj ETriaKOTrfj, eis AEiToupyias STiMoaias Trapa6l5oa6ai Kai oxe56v TrdvTas tous tt^s 
KoOoAiKfis iKKAT|aias kXt)pikous xai Aaous E-rnflouAEUEaQai Kai 8iobKEa6ai. Kai yap Kai B 
Tivas ETrioKOTrous Kai Tivas d6eA90US uTTEpopious iXsyov yEyEvf|a6ai 81' ou8ev iTEpov, 

25 f| Tva Kai okovtes dvayxdjoovTai koivooveTv TpTiyopicp Kai toIs ctuv outco 'ApEiavois. 
Kai ev "AyKupa 8e ttjs raXaTias ouk oAiya yEyEvfja6ai, dXXd to aura ttoAiv toIs koto 3 
'AAe^avSpEiav yEvo^Evois f)KouaauEV Kai Trap' ETEpcov, Kai MdpKEAAos 6e 6 ETriaKOTros 
SiEiiapTupcnro. Trpos 5e toutois Kai TOiauTas KctTTiyopias Kai outgo Seivos Kcrrd tivcov 
15 upwv, Iva uTi Xgyco to 6v6|iara, oi orrravrTiCTavTES EipT)Kaaiv, as Jyw nev ypcpf ai TrapTj- 

30 TT|adpT|v • Tacos 8e Kai u^eIs Trap' ETEpcov oktikoote. 81a touto ' yap udAiara Kai 4 B 153 
tlypaya TrpOTpETr6|iEvos upas iAQeiv, tva Kai TrapovrES okouot|TE Kai iravTa 8iop6co6fivai 
Kai GEparTEuOfjvai Suvq&fj. eni 8e toutco TrpoOunoTEpcos iSsi tous KAT)6EVTas dTravrfiCTai 

3fi. Zusammenfassung der Darlegung fiber A. u. M. outcov d. s. A. u. M. n In Rom sammel- 

ten sich alle die Bischofe, die unter Konstantin abgesetzt, nach seinem Tode zurilckgekehrt waren, 
aber dann wieder vertrieben wurden. Thrakien: Lucius von Adrianopel vgl. Sokr. II 15, 2; Schreiben 
der orient. Synode von Serdika: Coll. antiax. Par. A IV 1, 9,2 (CSEL 65, 55,21); Athan. hist. 
Arian. 19; de fuga 3, 3 (oben S. 70, 4). Koile Syria: Kyros von Beroea vgl. Sokr. I 24, 3; Euphration von 
Balaneae vgl. hist. Arian. 5 (Migne 25, 700 B). Phonikien: Hellanikos von Tripolis vgl. hist. Arian. 5 
(Migne 25, 700 B). Palastina: Asklepas von Gaza vgl. Sokr. II 15, 2; Sozom. Ill 8, 1 ; s. unten Serdika 
c. 45, 2 S. 122, 3 und hist. Arian. 5 (Migne 25, 700 B) ; Schreiben der orient. Synode von Serdika: Coll. 
antiar. Paris. A IV 1 (CSEL 65, 55, 19; 56, 19) 13 Presbyter aus Alexandrien s. S. 118, 8 ff. 

20 Athanasius nennt hist. Arian. 12 (Migne 25, 708 A) Sarapammon und Potammon. Gregor entfemte 
alle Parteiganger des Athanasius 22 Den Athanasianem wurde die Immunitat entzogen vgl. unten 

c. 54 26 Zu den Vorgangen in Ancyra vgl. das zu S. no, 19 Angemerkte 31 ff. Eine undeut- 

liche emeute Aufforderung zu einer Synode 

BKO RE 

1 toutou] toutois E ii atTitiutvoi — ysyov^vai] 48iKlav yevo^vriv kot' auruv oItiuuevoi K | 

yeyov^vai] yevou^vriv KOR 14 ols > E 15 fri Montf. 6ri Hss. | Tis] Tfis B 25 dvaynd- 

jovTai R 30 6J > B 32 Trpo9uuoripovs O H2 Apologia secunda 33,4 — 35,3. (Schreiben des Julius v. Rom) 

c Kai |jf) Trapanriaaaflai, iva ht|te cos Ottotttoi TTEpi to XexSevto, eov uf| OTravTriacoai, 
voniaGuai |jt|te cos \ii\ 6uvd|i£voi EAey£ai a fypayav. 
34, 1 Toutcov Toivuv ourcos XEyo|jEvcov Kai ourcos tcov ekkXt)cticov Traaxouacov Kai eth- 

PouXeuotiEvcov, cos oi OTrayyEXXovTES SiEpEpaiouvro, tives Eiaiv oi »(pA6ya Sixovoias 
dvdvyavTES«; finsis oi Xuttouhevoi ettI toIs toioutois Kai CTUtnrdcTxovTES toIs Trdoxouaiv 5 
6(8eX9oTs f| oi Td toioOto EpyaadnEvoi; Oaundjco yap, ttcos toiouttis Kai toctqcOttis eke! 
dKorraaTaaias koG' EKdarT|v EKKATiaiav oOcttjs, Si' fiv Kai oi drrravTriaavTES i^X6ov £vrau6a, 
ypd9ETE 0|i£is »6|a6votav yeyEvfjaflai ev TaTs EKKAT|CTiais«. to 8e toioOto ouk ETri ou<o8o|jfj 
M 305 a Tfis EKKAT|aias, dXX' Eiri KaSaipEaEi touttis yivETai. Kai oi ' ev toutois Se xalpovTES ouk 
Eiaiv ElpT)vns uioi, dXXd dKcrrao-raaias ' 6 8e 6eos f]ncov »ouk eotiv dKOTaaraaias dXX' 10 

2 EipT)VTis«. SioTTEp, cos oT8ev 6 9eos Kai ttottip toO Kupiou f\\xcov 'ItictoO XpicrroO, kt|86- 
pEvo$ iiEv Kai tt|s uncov urroAriyEcos, euxouevos 61 Kai Tas EKKXr)aias |xr) ev dKOTaaraaig 
Elvai, dXXd SiauEVEiv coorrEp Otto tcov dTrocrroXcov EKacvoviafrri, ypdvf/ai u|iiv touto dvay- 
KaTov f|yr)CTdnr|V, Tva f|5r| ttote 8uacoTrfioT|TE tous 6id Tf|v Trpos dXXT|Xous dTTExteiav 
outco SioSe^evous xds EKKXT|CTias. f|Kouaa ydp oti tives Eiaiv oXiyoi oi toutcov TrdvTcov 15 

3 aiTioi TuyxdvovTES. Kai aTTOuSdaaTE cos orrXdyxva exovtes oiKTipuoO Siop6cbCTaa6ai, 
cos TrpoEiTrov, to Trapd Kavova yEv6|i£va, iva, e! Kai ti -rrpoEXT^frn, touto ttj utiETEpg 

B arrouSfj GEpaTrEuOf). Kai |jf| ypd9T)TE oti »tt|v MapKEAAou Kai 'AOavaaiou f| "rf)v f)|jcov 
eXou Koivcoviav«, ou ydp EipT|VT)s, dXXd 9iXoveikios Kai maa8EX9ias Td ToiaCrrayvcopiaiiOTa. 
8id touto ouv Kdyco to TrpoEipT||iEva Eypavya, Iva hoSovtes oti ouk dSiKcos ISE^diiEOa 20 

4 auTous, Trauar|CT6E Trjs toiouttis ipi8os. ei mev ydp eXOovtcov uncov fjaav KaTayvco- 
oOevtes, ei uf) EuAoyous drrroSEi^Eis exeiv E^aivovro UTrip eoutcov, koaws dv to toioOto 
yEypa9r)KEiTE - etteiBt) 8e, cos TrpoEiTrov, kovovikcos Kai ouk dSiKcos tt)v Trpos outous eoxo^ev 
Koivcoviav, TTopaKaAco UTrip XpiaToO, \xt\ ImTpEVfTiTE 8iaaxia6fivai to ueat) tou Xpiarou 

5 p.T\5k toIs TrpoXrmnaCTi TrioTEUCTTiTE, d?u\d tt|V tou Kupiou EipT)vriv TrpoTinTiaaTE. ou 25 
ydp oaiov ou8e BiKaiov 61' 6Xiycov (jiKpoyuxiav tous UTI KaTayvcoa6EVTas drrroppiTrrEiv 

C Kai »XuTfEiv ev TOUTCp to TTVEU|ia« • ei 5e vo|ii3ETE 8uvaa6ai Tiva kot' aurcov dTroSei^ai 
Kai eis TrpoacoTfov aurous EXEy^ai, eXOetcoctov oi |3ouX6|jevoi. EToiiious ydp eoutous Kai 
B 153 auToi Elvai ETrTiyyEiXavro, coote Kai aTroSEt^ai Kai SieXey^oi, Trspi cov f)|iiv dTrfiyygiXav. ' 
35, 1 ZrindvaTE ouv fiulv, dyaTtT|Toi, TfEpi toutou, iva KdKEivois ypdycoiiEv Kai tois 30 

09EiXouai TrdXiv ouveXGeiv ETfioKOTrois Trpos to ttovtcov -rrapovTcov tous utteuSuvous KotTa- 
yvcoaOfivai Kai ptiketi dKaTaaraaiav ev Tats EKKXr|aiais yEVEa6ai. dpKEl ydp to yEVo^Eva ■ 
dpKEi oti -rrapovTcov EmaKOTfcov ETrioKOTroi E^copijovro. TfEpi ou ouSe uaKpriyopElv 8eT, 
iva |j-r| papEtaSai oi TrapovTES tote SoKcoaiv. e! ydp 8eT toXtiOes EiTTElv, ouk eSei uexpi toutcov 

2 90daai ou8e eis toctoutov eXQeiv tos liiKpoyuxias. eotco 8e 'AQavdaios Kai MdpKEXXos, 3i 
D cos ypd9ETE, '|i£TETE6Tiaav dnro tcov iSicov tottcov', ti Kai TfEpi tcov dXXcov dv tis eTttoi 

tcov ek 8ia9opcov tottcov, cos TrpoEiTrov, eX66vtcov EVrauOa ETfiaKOTrcov Kai tt pEapurspcov ; 

3 Kai auToi ydp TrdXiv f)pTfda6ai Iccutous Kai ToiauTa TrETroveivai IXEyov. co dycnrrTiToi, 
ouKETi koto to EuoyyEXiov, dXXd Xomov ettI i^opiaiico Kai SavctTCp ai KpiffEis Tfis EKKXriffias 

10 I. Cor. 14, 33 15 Namlich die Adressaten s. oben zu 102, 13 27 Vgl. Eph. 4, 30. Noch- 

malige Aufforderung zu einer Synode 30 ff. Zu der Rechtsauffassung der Orientalen vgl. das 

Schreiben der orient. Synode von Serdika: Coll. antiar. Paris. A IV 1, 26 (CSEL 65, 65, 7 ff.) 

BKO RE 

1 ui^te U5 Op. \it\ -reus Hss. Comm. Montf. 2 utite > Comm. Montf. 12 OncSv] T)ucov B | 

toj] Tf\s B* Ta; B c 16 oTTOuSdaarE B o-ttou86:cttite KORE | olKTipucov BK 17 Kai e! <— E 

21 uu&bv] f)uc3v E 24 ueTiti] UEpr] B 29 Kai 1 > E 32 yivEaSai E 34 6eT] 6r| R 

37 COS ITpOElTTOV > K Apologia secunda 35, 3 — 36, 1. (Schreiben des Julius v. Rom) 213 

eioriv. ei yap kcci oXcos, cos 9ote, ysyovE ti ' ets outous dudpTT)na, eSet koto tov ekkXt|- m 308 a 
aiaanKov Kavova Kai \it\ outcos yEyEvficrSai tt)v Kpicnv, I5ei ypa9fjvai Traaiv f\\iiv, iva 
outcos Trapd Trdvrcov opicrST) to SiKaiov. eTrioKOTroi yap fjaav oi TrdaxovTES Kal oux a ' 
TUYoOaai eKxXriaiai ai Trdaxouaai, dXX' cov aurol oi dTroaToXoi 81' eoutcov Kcr0T|yr)- 
6 aavTO. 5id ti 8e Trepi Tfjs 'AXE^avSpacov EKKXr|aias ndXiora ouk EypdqiETO fmiv; 4 
■n dyvoem, 6ti touto I605 f\v, TrpoTEpov ypd9EO0ai f|nlv Kai outcos evGev dpijEaQai to 
SiKaia; ei Uev ouv ti toioOtov fjv UTroTrTEuOiv eis tov ETnaxoTrov tov eke!, ISei Trpos tt)v 
EVTa06a EKKXriaiav ypa9f|vai, vuv Se oi f\\ias \xt\ TrXT|po9opT|CTavTES, Trpd^avTES 8e ccutoI d>s 
fiOEXriaav, Xonrov Kai f]uas ou KarayvovTas pouXovrai ov/ny^ous Elvai. oOx outcos 5 

10 ai TTauXou BiaTa^Eis, ouy outcos oi TrarEpEs TrapaSEScoKaaiv ■ dXXos tuttos eotiv outos B 
Kai Kaivov to ETrnriSEU|ja. TrapaKccXco, heto naKpoOuuias EVEyKOTE- CrrrEp toO koivtj ctuh- 
9Epovros eotiv & ypa9co. d yap TrapEiXr^anEV Trapd toO naKapiou TTeTpou tou d-rroaroXou, 
toOto Kai \j\i\v 8r|Xdo. Kai ouk dv iypavya 9avEpd f|youiaEvos eIvoi TaOra Trapd Traaiv, 
e! \it\ to yEvouEva Tinas ETapa^EV. ETrioKOTroi dpTrdjovrai Kai EKTOTrijovTai, dXXoi 8e 6 

15 dXXaxdSEv dvTiTi0Evrai Kai dXXoi ETri|3ouX£uovTai, coote ETri hev tois dpTraaSEiaiv outous 
ttevSeiv, ett! 8e tois TreuTronEvois dvayKajEaSai, iva ous ijev f)EXouai, \if\ ETn3T|TG0O"iv, ous 
8e |if) pouXovTai, Sexcovtoi. d£ico uiaas jjt|keti TOiaC/Ta yivEoGai, ypdvyaTE 8e pdXXov 7 
koto tgov Ta ToiaChra EmxeipouvTcov, Iva utiketi ToiauTa Trdaxcoaiv ai EKKXr|aiai tiT|5e C 
tis ETtiaKOTros f| TrpEa|3uTEpos Oppiv Trdo-yTj f| Trapd yvo3\XT\v, woTTEp EST)Xcoaav ' f\\i\v, B 154 

20 dvayKorjTiTai tis ttoieiv, iva [ir\ Kai Trapd tois e&veqi yEXcoTa 69XT|acouEV, Kai trpo yE 
Trdvrcov, iva \ii\ tov 6eov Trapo£uvco|jEV. ekootos yap f]ucov »dTro8cbaEi Xoyov iv fiiiEpa 
KpiaEcos«, TTEpi cov IvToOSa ETrpa^E. yEVOiTo 8e TrdvTas koto 6eov 9povfjaai, iva Kai 8 
al EKKXriaiai tous imaKOTrous ocutcov OTroXaPouaai xa'p^^ 1 81a ttqcvtos kv Xpiarw 
'IriaoO Tab Kupico fm&v, 81' ou too Trarrpi f) 86^a eis tous aicovas tgov aicovcov. duTjv. 

25 EppwaSai unas ev Kupico Euxouai, dyaTrT|Toi Kai ttoOeivototoi d8EX9oi. 

Taura ttis ev "Pco^ri auvoSou ypaydoris Sid 'IouXiou toO ETriaKOTrou 'Pcohtis, 36,1 

ifi. Julius verlangt.dafl das Abendland (Z. 2 iTao'iv f|u!v) von vomherein an dem ProzeB hatte beteiligt 
werden miissen, damit von der ganzen Kirche (Z. 3 irapd TravTcov) das Urteil hatte ergehen konnen. Diese 
Bebandlung hat vor allem Marcell als Inhaber eines von dem Apostel Paulus (d. i. Z. 4 gemeint) gegrun- 
deten Stuhles 2u beanspruchen. Besonders (Z. 5 udAiora) aber steht nach den gewohnten Beziehungen 
zwischen Rom und AJexandrien dem romischen Bischof das Recht zu, nach Mitteilung aus dem Orient 
Urteile in Sachen des alexandrinischen Bischofs zu fallen (Z. 6). Julius beansprucht also fur sich nicht das 
Recht einer letzten Instanz, sondem er lehnt die Synode von Tyrus als nicht zustandig fiir ein Urteil iiber 
Klagen gegen die Bischofe von Ancyra und Alexandrien ab; denn in Tyrus waren zu wenige BischGfe, als 
daB sie iiber mehr als nur beliebige Sitze hatten ein Urteil sprechen kOnnen. Julius fordert dagegen den 
Urteilsspruch der gesamtkirchlichen Instanzen, also Roms fur den alexandrinischen Bischof und der oku- 
menischen Synode fur Marcell. Der Urheber dieser Argumentation kann nur Athanasius sein, der dadurch 
den Rechtsgrund gewann, nach seiner verfehlten Appellation von Tyrus an Konstantin (vgl. S. 164, 12) nun- 
mehr die Revision des tyrischen Urteils durch die zustandigen Stellen der Gesamtkirche herbeizufuhren 
21 Vgl. Mt. 12, 36 26 ff. Der Bericht iiber die Synode von Serdika ist ilbermaOig diirftig. Die beigefiigten 

Urkunden sollen allein die voile Rehabilation des Athanasius bezeugen. Uber die eigentlichen Zusammen- 
hange erfahrt der Leser der Apologie nichts. Er soil nur durch die Wucht der Zeugnisse der drei Synoden 
Alexandrien, Rom, Serdika iiberzeugt werden: Athanasius ist dreimal rehabilitiert worden. Tatsachlich 
geben die beiden Urkunden von Serdika ein sehr einseitiges Bild von den Verhandlungen 

BKO RE 

4 61' 4ovtuv oi dnroOToXoi — RE 5 tKKAnaias RE troXecos BKO | udAiora 4ia<XT|C'las — E 

7 ti > K 8 pf) > KE* (uf) E c ) 11 uaKpo9uii[as] Trpo9uuic!s B | koiv^] koivou RE 

17 PouXcovrai R* (-Aovrai R c ) E | SEXoirrai ORE 19 Traaxrj] irapdaxT) E, a. Rd. yp' Traoxri 
21 Tva uf| RE > BKO 

Athanasius II. r ; H4 Apologia secunda 36, 1-4. (Schreiben des Julius v. Rom) 

D fcTTEi6f| TrdXiv T\vmay\nrco\jv oi irepi EOcePiov Tds te EKKXTjaias rrdpaTTOv Kai TT0XX0T5 
ettePouXeuov, ijoQovtes oi SEOcpiXearaToi paaiXEls KcovardvTios Kal Kcovaravs EKEXEvaav 

TOUS TE OTTO TTJS AuaECOS Kai TfjS 'AvOTOXfjS ETTlOKOTrOUS OUVeXSeIV CIS TT)V ZEpSGv ttoXiv. 

M 309 A 2 6 \ikv ouv Euaipios ev to litra^u teteXeutt|KE, ttXeicttcov 8e ' ttovtoxoOev ctuveX©6vtcov, 

t)pe!s pev TrpoEKaXoOiiE0a tous koivcovou; tuv Trepi Eucte^iov eis Kpiaiv, ekeTvoi 8e irpo s 
ocpSaXnobv exovtes a ETrpa^av Kai PXettovtes tous dvEXOovras Korrriyopous aurdov £<po- 
pouvro tt|V Kpiaiv Kai yap ttovtcov Ka6ap«s dtTravTTiadvTCOv auToi TrdXiv ETrnyovTO 
UE0' lauTuv kohtitos Mouacoviavov Kai 'Hauxiov tov KaaTpiaiov, Iv', coarrEp Elcb&Eiaav, 

3 ttj ekeivwv e^ouaia toOO' crrrEp ipouXovro Trpd^coaiv. ETTEi8r| 8e x^P'S koijtitcov t\ 
auvoSos f|V Kai orparicbTris ouSeIs EyivEro HEaos, Erapdx&T|aav TxXTiyEVTES Otto tou 10 
owei86tos. ouketi yap cos ti9eXov EKpivovro, dXX' cLs 6 ttjs dXr|6Eias darfiTEi Xoyos. 

ETTl TfoXu TOIVW fmuV TTp0KaX0U|jeVC0V KOI Tf|S OUVoSoU TCOV ETTIOKOTTCOV TrpOKaXoUaT|S 

B auToOs Kai XeyouoTis' 'f|X&ETE Kpifrqvai, 8id t! toIvuv eX96vtes UTTOTroSijETE; expt|V Y°P 
unas f\ \ii] IX0eTv f\ eXQovtos \it\ kputtteoOoi • touto yap \j\iiv cpEpEi nEyia-rr)v KOTayvcoaiv. 
t5ou irdpEiaiv oi TTEpi 'AOavdaiov, ous dTrovras SiePoXXete, iv', ei ti vouijete §x eiv > °^- 1B 
eXiy^TiTE toutous Trapovras, ei 6e uti 5uvaa6E, Trpoa-rroiEiafiE 8e \it\ pouXEaSai, SfiXoi 

4 eote auKocpdvTai, Kai toutt|v Ouiv f\ auvo8os 8cbaEi tt)v Kpiaiv. * oi 8e Taura dKouaavTEs 
Kai KOTayivcoaKOVTES iauTcov (f|8Eiaav yap a ETrpa^av Kai ETrXdaavro KaQ' f)ucov) T\oyyv- 
6r|aav dnravrfiCTai TroXXf|V Kai dTrpETrn ko©' Joutcov tt\v auK09avTiav EXEy^avrES- f| 
Toivuv dyia auvoSos KorrayvoOaa ttjs dTrprrroOs Kai CrrrdTTrou cpuyf)s ekeivcov eSe^oto f||ias 20 

1 Das mag auf die Synode von Antiochien 341 gehen, wo die Symbole der Orientalen festgesetzt und 
Marcells Theologie ausdriicklich abgeletmt wurde, vgl. Schwartz NGG 1911, 504 ff. Die Unruhe in der 
Kirche bedeutet den Konflikt in Konstantinopel nach Eusebs Tode (s. zu Z. 4). Man versteht die An- 
deutungen des Athanasius nur, wenn man die von ihm nicht ausdrucklich geschilderten Vorgange kennt. 
In Trier wurden 341/2 vor Konstans Verhandlungen gefiihrt, bei denen wohl die Legaten aus Antiochien eine 
Synode gefordert haben (Athan. de syn. 25 Migne 26, 728 A; apol. ad Const. 4 Migne 25, 601 A). Das traf 
mit den Absichten der Romer und des Athanasius zusammen (hist. Arian. 15 Migne 25, 709B). Also 
Serdika ist alles andere als eine Fortsetzung der rdmischen Synode 2 In der Sammlung des 

Theodosius diaconus des Cod. Veron. LX f. 7i b steht eine wichtige Bemerkung zu der Einberufung der 
Synode: tunc temporis ingerebantur molestiae imperatoribus synodum conuocare [ut insidiarentur Paulo 
episcopo Constantinopolitano per suggestionem Eusebii Acacii Theodori Ualentis Stephani et sociorum ipso- 
rum] et congregata est synodus consolatu Constantii [cod. : Constantini] et Constantis [cod. : Constantini] 
aput Sardicam, vgl. Schwartz NGG 1904, 341. 378; 1911, 516 4 Tod Eusebs Ende 341, denn 342 

fand der Aufstand gegen Hermogenes in Konstantinopel statt (Hieronymus chron. 5. J. des Constantius; 
Euseb Chronik ed. Helm S. 235, 16), vgl. Schwartz ZNW 34, 148 8 Die beiden Comites werden auch hist. 

Arian. 15 (Migne 25, 709 C) genannt. Die Orientalen hielten nur unter kaiserlichem Protektorat Synoden. 
Musonianus, Beiname des Flavius Strategius, war ein in den kirchlichen Fragen sehr erfahrener Beamter, der 
schon 326 bei dem antiochenischen Konflikt Konstantin Dienste geleistet hatte, Euseb VC III 62, 1 
(no, 3); vgl. die Vita dieses zu hohen Amtem gelangten Mannes bei Seeck, Briefe des Libanius S. 282 
(TU N. F. 15, I. 2). Hesychius ist sonst nicht bekannt 9 fl. Vgl. die ahnhchen Auslassungen des 

Athanasius in dem Schreiben an die alex. Kleriker = Urk. 103 aus Cod. Veron. LX f. 99 b . ioo 1 (Leonis opera 
III 612 Ballerini). Der Bericht ist im hSchsten MaBe tendenzios, beruht aber auf den serdicenischen Briefen 
vgl. S. 115, 3off. Athanasius konnte wenig spater ganz anders iiber Serdika berichten s. hist. Arian. ijf. 
Vgl. die Darstellung des Ossius bei Athan. hist. Arian. 44 (Migne 25, 745A) und s. Sokr. II 20, 8. 138. 
Dieses Referat ist ein Produkt der Rhetorik des Athanasius 

BKO RE 

1 ol TTtpi Euo-EfJiov TivaicxiivTOUv — K 2 Kuvoras Hss. 3 2ip6uv B* RE* Zap6jbv KO, B c 

a. Rd.. E c 4 TravTorx66ev] tt6vto9ev E 5 koivojvikoOs B 8 Kaarploiov BE hist, arian. 15 

Kovorpiaiov KO Kaorpr|cnov R 9 BouAovTai KORE 10 eyEvrro E n 6 > B 12 -rrpo- 

KcAouo-ns BKO drroo-rEAXouoT|5 upos RE 15 5iap<iAAETE KRE [ voufjr|"rt B* (-Ere B c ) RE 

15/16 6iEX£y£ryTai R 16 poOAEoite B* -o-6ai B c Apologia secunda 36, 5 — 37, 5. (Synode v. Serdika an die Alexandriner) \\q 

£15 drroXoyiav. 8ir|yr|CTanEVcov 8e fmwv Sid tiap-rupcov Kai drroSei^ecov xd TrpaxOEvra 5 C 
kcc6' f]Ucov EQauiiaaav Kai anravTES ETreyvcoaav oti 6id touto ' eIkotcos ^oPtiOtictccv Tqv B 155 
auvoSov, iva nf| sis TrpoCTwrrov EXeyxScoatv, iXEyov te 'Ictus vouijovtes \it\ -rrapayivECTQai 
tous TTEpi 'AOavdcnov drTT|v-rr|0'av drr6 Tfjs 'AvaroAfjs, ottou yE ISovtej aurous TTappT)ora- 

6 ?o|jievous Kai TTpoKctAouiiEVOus ttiv KpiCTiv <p£uyouCTiv'. f)|ias liiv ouv (ttteSe^ovto cos 6 
d8iKT]6EVTas Kai uott|v SiapXT|6EVTas Kai EKupcoaav eti uaXXov eI; fitias tt)v te koivcoviov 
Kai dycnrr|v, tous 8e koivcovous Kai dvaiSEOTEpous yEvoiJEvous Tfjs EuaEpiou KaKoupyias 
koQeTAov, QEoScopov drro 'HpakAEias, NdpKiaaov drro NepcovidSoj, 'Akokiov otto Kaiaa- 
psias, ZTE90CVOV drro 'AvTioxeiaj Kai Oupo-cnaov Kai OudXEvra otto TTawovias Kai Mt|vo- 

10 (pav-rov otto 'E9ECTOU Kai TEwpyiov drro AaoSiKEfas. Kai Eypccvyav toTs dTravTaxoO tt)s D 

otKOU|iEVT)S ETTICTKOTTOIS Kai TTJ EKOCTTOU TCOV d5lKT]6EVTCOV TTapOlKiot TOUTO ■ 

'EtticttoXt] Tfjs ev SapSiKTJ auvaxOsiaTis auvoSou M312A 

'H dyia auvoSos f| Kara Oeou x^piv ev lapSmfj ctuvoxQeicto drro 'Pcburis Kai Zttovicov 37,1 
raXXicov 'iTaXias KaiiTravias KaXappias 'A-rrouXias 'AqjpiKfis ZapSavias rTawovicov 

is Muaicov AaKia; NcopiKou ZiaKias Aap8avias oXXt]S AaKias MaKsSovias GEO-aaXias 
"Axaias 'HTTEipcov QpdKTis Kai 'PoSotttis Kai TTaXaicrrivTis Kai 'Apapias Kai KpfiTT|s 
Kai AiyuTrrou TrpEo-purEpois Kai Siokovois Kai Trdorj ttj dyia ekkXtictioc tou 6eou ttj ev 
'AXe^avSpEig TrapoiKOUCTT|, dyaTtr)To!s doEX9o!s, ev Kupico x a ip Elv - 

Kai irpiv uev Xa^Eiv fmas to ypdwiotTa Tfis EuXapElas uucov ouk T)yvooOuEV, dXXd 2 

20 Kai 9avEpov f)iilv fjv, cos Sri oi Tfjs Suctcovuhou tcov 'ApEiavcov aipECTECos Trpoardrai TroXXd b 
Kai 8Eivd, tictXXov Se Kai ett' 6XE0pcp ttjs eoutcov yuyns f| Kara Tfis ekkXtictios eptixovcovto. 
outt| yap fjv aurcov texvt) Kai iravoupyia, touttis dsi Tfis 0avaTT|96pou ygyovacn Trpo 3 
0ecteoos, ottoos TrdvTas tous OTroi8T|TfOTE TuyxdvovTas ths ipOfis 56§tis Kai ttiv Tfjs ' B 156 
KaSoAiKfjs ^kkXtictios SiBaaKaXiav KOTEXovTas ttiv Trapd tcov TrotTEpcov outoIs Tfapa- 

25 8o6eTctov orrou8d3Eiv eXouveiv Kai Sicokeiv. tous U£ v yop TrXaaToTs iyKXf)naCTiv uttePoXXov, 
dXXous ets E^opiauov dTTEOTEXXov, dXXous ev outoIs Tais Tiiicopiais kotettovouv. diiEXei 4 
Kai tou dSEX9ou Kai auvEmaKOTrou fmcov 'ASavaaiou ttiv KaSapoTTiTa pig Kai TupavviSi 
auXXapECTQai ioTrouSaaav, Kai Sid tov5to oute ettipeXtis oute liETa TriarEcos ou6' oXcos c 
SiKaia yryovEv f) Trap' ekeivcov Kpiais. SioTfEp ouSI 6appouvTES ols ESpauaroupyriCTav 

30 ouSI ols ISpuXriCTav kot' outou, dXXd Kai 6EcopouvTES, cos ou 8uvavTai TTEpi toutcov drrro- 
Sei^eis EyEiv oXt|6e!s, irapovrES eIs ttjv ZEpBcov ttoXiv ouk T)©EXr|CTav eis ttiv auvoSov ttovtcov 
tcov dyicov EmcrKOTfcov d-rravTf}cTai. ek 8t| toutou 9avEpd Kai 8iKaia kocQectttikev fi 5 
Kpicns tou d8EX9oO Kai auvEmCTKOTrou fincov MouXiou. ou yap daKETTTi PePouXeutoi, dXXd 
Kai tiET 1 ETrinEXEias copiCTEV, coctte utiSe oXcos SiCTTdcrai TTEpi ttis KOivcovias tou d8EX90U 

5 fi. Die Rezeption des Athanasius s. u. c. 40, 2. 47, 1. Zu den Exkommunikationen vgl. c. 47, 2. 3 

1 2 Der Brief ist nur hier erhalten, wird erwahnt in dem Schreiben der Synode an die Kleriker der Mareotis 
= Urk. 101 aus Cod. Veron.LX f. 102* (Leonis opera III 607). Er ist wohl aus dem Lat. ubersetzt, wie 
S. 115, 23 ottco? = ut; 116, 1 tmaxoTrcov = lat. gen. part.; 116, 3 = non iudicio, sed ui innisos zeigen 

13 ff. Zu der Liste der Provinzen vgl. Feder, Studien zu Hilarius von Poitiers II (Sitzungsber. d. K. 
Akademie d. Wiss. in Wien. phil.-hist. Kl. 166, 5 S. 64 fi.), vgl. oben S. 87, 16 19 Eine Eingabe der 
Alexandriner an die Synode kennen wir nicht; wegen S. 1 16, 1 wird es der Brief oben c. 3 ff. sein, zumal nach 
S. 121, 19 der Brief der Synode vorlag 32 ff. Das Urteil der romischen Synode wird also ubemommen 

BKO RE 

7 yivoutvovs > KO 12 £a B vfJ K Xi E* X6 BE C 14 Kaurravicrj — 'A-rrouMaj > E | TTavovlcov 

O* (TTavvo . . O c ) 15 AaKtcov B | Zioxias E* Touoxias E c s. oben c. 1 p. 12, 8 18 dSeXipoIs > R 

19 a- Rd. jjp R 21 xal ; B > KORE 31 ex Elu 4iro6Ei^Eis ~ K | lapS&v KO 34 Biord:- 
^ai RE 

■5* ]^g Apologia secunda 37,5 — 38, 1. (Synode v. Serdika an die Aleiandriner) 

fiucov 'A0avaaiou. stye yap ettiokottcov 6y8or|KOVTa dXT]6Els pdpTupas, elxe Kai touto 

SiKaiov, oTi 8id tcov dya-nT)Tcov d6eA(pcov fmcov tcov TrpEapuTEpcov eoutoO Kai Sid ypa|> 

D ndrcov heOcoSeucte tous TTEpi Eucte|3iov tous ouk ETri xpiaei, dXX' ETri pig naXXov ETTEpEiSo- 

HEvouj. 66ev oi iravra)(OU ttccvtes ettioxottoi tt|v Koivcoviav 'AQavaaiou tpEpaicoaav 8id 

6 tt)v Ka6apoTT|Ta aurou. kockeivo 5e uncov f) dyarrri auvopoTco. etteiSti et^ tt)v dyiav s 
auvoSov ttiv ev 2ap6iKfj auvaxOEiaav TrapEyEVEro, tote 5f|, KaGd TrpoEiTroiiEv, Kai 8id 

M 3 13 A ypayiadrcov Kai 61a dypa9Cov IvtoXcov UTrE|jvficr0T|CTav oiTfis 'Ecoas Kai EKXT)&r|aav ' Trap' 
fmwv coote TrapEivai. dXX' ekeTvoi utto ttjs ouvei8t|ctecos KarrayivcoaKOHEVoi dTrpETriai 
Xpconevoi TrpcxpdoEai 9uyo8iK£lv fip^avTo. f|£iouv yap tov d6coov cos utteuOvvov otto ttjs 
fmETEpaj Koivcovias EKpdXXEcrOai ou auvopcovTES cos dTrpETrES, paXXov 8e dSuvotTOV f]v 10 

7 touto. Kai to uTroiivf|paTa 8e to ev tco MapEcoiT) yEvopEva utto TrauTrovripcov Kai 
e^coXe u idi cov tivcov vEcoTEpcov, ols oCfK dv Tij ETriaTEuaEV o06e tov Tuxovra |3a9ii6v tou 
KAripou, auveaTTiKE Kara liovo^EpEiav TTETrpdxQai. oute yap 6 d8£X9os f|ncov 'A9avdaios 
6 ETrioKOTros oute MaKapios 6 irpEffPuTEpos 6 Ka-rnyopounEvos vtt' aurcov Trapfjv. Kai 
oycos r\ Trap' aurcov EpcbTT|CTis r naXXov 8e UTropoXT) r\ yEvopEVT) Trdoris alaxuvris t)v UEO-rr). is 

B Trfj iiev yap eGvikoi, Trfi 8e kott)xouuevoi TipcoTcovro, oux iva crrrEp Taaaiv eittcoctiv, dXX' iva 

8 dTTEp Trap' outcov nEua8T)Kaai yEuacovrai. Kai yap Kai u^cov tcov TrpEapuTEpcov 
(PPOVT130VTCOV Erri ttj drrouaia tou uuETEpou ETriaKOTrou Kai PouXoijevcov TrapeTvai ETri 
Tfj i^ETdaEi Kai ttiv dXr|8Eiav SeT^oi Kai to yEu8fi SiEXrycjai ouSeis Aoyos ysyovEV ouk 

9 ETTETpEVf av yap unds TrapEivai, dXXd Kai \xeQ' uppscos itJEpaXov. Kai ei Kai to lidXicrra 20 
cpavEpd Traai Ka6EOTT|K£ Kai ek toutcov f\ auK09avria, opcos dvayivcooKOiiEvcov tcov utto- 

B 157 ijvrmdrcov ' EupotiEV ocutov tov Tra|iTr6vT|pov 'laxupav tov ETri Tfj auK09avTig |jiia66v 
Trap' auTcov Xapovra to SokoOv ovoiaa ttjs ^rricrKOTrfjs SiEXEyxovra laurou tt)V ovko- 
9avTiav. outos yap 6 'laxupas ev aurois tois UTroiavTmaai SiEXdX-riaE kot' ekeIvtiv ttjv 
copav, ev fj Maxapiov eXtiXuSevoi eIs to keXXiov eoutou SiePePoiouto, voaouvTa tote 25 
KOTOKEiaSai eoutov, koitoi tcov TTEpi EuaEpiov ypctv|;ai ToXiJUiaavTCOv Ecrctvai tote t6v 
'laxupav Kai -rrpoo^EpEiv, ote MaKapios ETrEOTTi. 

38,1 KdKEivT) 5e -rraai 9avEpd KaSEcrrriKEv t\ auK09avria Kai SiapoXt), f)v rpndaavTO 

C UETa TauTa. E9aaav yap Kai KarEpoTiaav 90VOV SfiSpaKEvai tov 'AQavdcnov, Kai [cos] 
'Apaiviov Tiva MeXitiovov iTriaxoTrov dvrjpT|KEvai, E9' cjb TrpoorroiT|Tcp OTEvayiico Kai so 

1 Die 80 Zeugen auch im Brief der Synode an Julius von Rom (= Urk. 99; Coll. antiar. Paris. B II 2, 2; 
CSEL 65, 127, 16), daraus Sulp. Sev. Chron. II 36, 5 (CSEL 1, 89, 24), der es aber auf die alexandrinische 
Synode von 338 (oben c. 3 ff.) bezieht. Das ist richtig, Athanasius sagt selbst oben S. 87, 11: Syyus 
&Kcrr6v. Also die Synode in Serdika betrachtet sich selbst als Revisionsinstanz fiir die alexandrinische 
von 338 und die romische von 341. Auf Grund dieser Rechtsauffassung hat A. seine Apologie aufgebaut. 
Die Orientalen haben dera prinzipiell widersprochen, wie das Schreiben der orientalischen Synode zeigt 

2 Das sind die Legaten des Athanasius in Rom genau so wie die Kleriker zur Zeit von Tyrus c. 73 — 76, 
vgl. S. 108, 2 5 Tjber die Vorgange in Serdika vgl. vielmehr die Darstellung der orientalischen Synode 
in: = Urk. 105; Coll. antiar. Paris. A IV 1 (CSEL 65, 48ft.) 8 Vgl. oben S. 106, 16 10 Vgl. die 
Darstellung der Orientalen in Coll. antiar. Paris. A IV 1 c. 18 (CSEL 65, 60, iff.) n = S. 107, 15ft. 
12 Die vEUTEpoi sind Ursacius und Valens, s. oben S. 97, 28; vgl. Schreiben der Okzidentalen an Constan- 
tius 5 = Urk. 98; Coll. antiar. Paris. II B App. (CSEL 65, 184, 7) 16 = S. 108, 10 ff. 
17 fl. = S. 107, 20 ff. 21/22 Akten der Kommission 23 Vgl. S. 99, 15 24 f. Wortlich 
aus den Akten s. S. 108, 12 ff. 30 Zur Sache des Arsenius vgl. c. 8, 4 und c. 27 S. 107, 13 ff. 

BKO RE 

2 TrpEO-pimpciiv] e-rnaKomov B*. dariiber TrpEO-pu-rtpcov B c 5 f| uucov — BKO | ovvoparrai E 7 iv- 

ToXf|v RE 7/8 Trap' riucov wore > BKO 15 oucos] outcos K 16 laaciv > B*, zugefiigt B c 

17 uu&bv] t\\iS>v B 20 Kai' > O*. zugefiigt O c 1. Hd. [ Oppeuv K 21 tcjv am Ende der Seite 

doppelt R*, getilgt R c 23 eoutov] outoO B* eavroO B c eoutou R* eoutoO R c 26 rav] tou R 

29 E<p6aaav E | [cb;] Op. 30 MeXitiovov B c MeAitiviovov B* ? | Trpoo-rroiET tco R* Trpoo-rroiElTCij R c Apologia secunda 38,1 — 39,2. (Synode v. Serdika an die Alexandriner) H7 

TrErrXaffUEvois SdKpuaiv uTTEKpivovTO Kai f)cjiouv tou jcovtos cos teGvt)kotos to acona 
dTroSoGfjvai. dXX' ouk dyvcoara ysyovE to aocpia^ara toutcov. slyvcoaav yap <xttovtes 
rfjv tov dvGpcoTrov Kai kv toTs juaiv i^ETa^EaOai. Kai etteiSti Ecbpcov eoutous 01 Trpos 2 
-rravTa EuxEpEis 6ieAeyxohevou5 erri toTs v^EuaiJaai toutois (outos yap jcov 6 'Apaivios 

5 ISeikvuev iaurov {ii\ dvripfjcrGai ut)6e teOvtikevoi), oiicos oux fiauxaaav, dXX' hipas ouko- 
qiavTias Trpos Tats -rrpoTEpais auKoipavTiais ettejtitouv, Tva TrdAiv ur|xccvT|adnEvoi Siafid- 
Xcocn tov avQpcoTTOv. t( ouv, dycnrTiToi; ouk ETapaxGri 6 (3c5eX9os fmwv 'AGavdaios, 3 d 
dXXd TrdXiv TroXXfj Trappriaia xp^l^os ttpoekoXeito Kai em toutois ocutous. Kai tiheIs 8e 
TiuyoiiESa Kai TrpoErpETro^EGa eXGeiv auTous eis tt|v Kpiaiv Kai, eTttep SuvavTai, SiEXey^ai. 

10 cb Tfjs TToXXfis TrXEovEcjias ' w -u\% 5£ivf\s UTrEpTicpavias- udXAov 61, eI 6el toXtiGes EhtEiv, w 
KOKfjs Kai ' utteuGuvou auvEiSr)aEcos. • touto yap Traai TTE9avEpcoTai. 66ev, dyaTrr|Tol 4 m 316A 
dSEXcpoi, CnroiJiuLvriaKOiiEV Kai TrpoTpETrotiEGa upas -rrpo ttccvtcov tt)v 6p&T|v Trioriv Tfis Ka- 
GoAvktjs EKKXr)oias kotexeiv. TroXXd uev ydp Kai SEivd Kai yakena TTETrovGaTE, TroXXds 6e 
u^pEis Kai dSiKias utteueivev t\ kotGoXikt) EKKXr|aia, dXX' »6 uttoheIvos ets teXos outos aco- 

ls 6r|<T£Tai«. SioiTEp kov eti ttoieIv ToX|if)acoai kcc6' uhcov, f) GAIvyis dvTi x a P°5 ^ v egtco - 
to ydp TOiauTa Tra9f)uaTa UEpos iari nap-rupiou Kai ai TOiauTai uiidov opoXoyiai Kai 
ai pdaavoi ouk dpiaGoi -ruyxdvouaiv, dXX' dTroXruyEaGE Trapd tou GeoO to ETraGXa. 
6i6ti lidXio-ra dycovijEoGE CrrrEp Tfjs uyiaivouaTis TriarEcos Kai ifis Ko6ap6TT|T0s tou Em- 5 
ctkottou uucov 'AGavaaiou toO auXXEiTOupyou fjucov. Kai ydp ou5e t\\iE\s TrapEaico-rrf]- 

20 aaiiEV ou6e r||JEXf|CTanEV -rfjs u|iwv diaepipviaj xdpiv, dXX' EqipovriaanEV Kai TrETroi-r]Ka|JEv, b 
dTTEp 6 -rfjs dydnris Aoyos onraiTEi. auixrrdaxouEv ydp tois Trdaxouaiv d6EX9o!s T)iicov, 
Kai to ekeIvcov TraQTiiJicrra I5ia riyoupEGa- [Kai toTs SctKpuaiv upcov to fiurrEpa SaKpua 
auvEiii^anEV, oux u U£iS Se povot TTETrovGaTE, d6EX9oi, dXXd Kai TroXXoi dXXoi auXXEiToupyoi 
t\\iG>v TauTa eXGovtes dTrcoSupavro. 

m AioTTEp] avTiVEyKapEV toivuv Kai Ti^icbaatiEV tous ' EuaEpEOTdTous Kai ©E09iXEaTdTous 39^ b 158 

PaaiXEas, ottcos f\ 9iXavGpcoTria aurcov Kai tous eti KdiavovTas Kai TTiEjoiiivous dvEGfivai 
KEXEuat), Kai Trpoard^coai pr|6Eva tCv Sikootcov, ols TTEpi (jovwv tcov Simoaicov ueXeiv 

TTpOaT)KEl, \iT\TE KplVElV KXrjplKOUS HT|TE 6XC0S TOU XoiTTOU TTp09dcTEl TCOV EKkXtICTICOV ETTl- 

XEipEiv ti Kcrrd tcov d6EX9cov, dXX' Tva EKaaros X U P'5 tivos Sicoyiiou, X^P'S tivos pias 
30 Kai ttXeove^ios, cos euxetoi Kai pouXETai, jfj Kai heG' f)cruxias Kai EtpriVT]s T-qv Ka6oXiKf|V c 
Kai dTToaroAiKT|v Tricmv t;ETEpxT|Tai. Tpriyopios uevtoi 6 Trapavoucos Trapd twv 2 

aipETiKcov XEyojjiEvos KaTaaraGfivai Kai eis tt)v uiiETEpav ttoXiv Trap' aurcov aTroaraXEfs, 

5 Die anderen ..Verleumdungen" richteten sich gegen die Wahl des Athanasius s. c. 6, gegen seine Ge- 
walttatigkeiten c. 5 und die Unterschleife c. 18 14 Mt. 10, 22 25 Der Brief an die Kaiser 

= sog. Liber I. ad Constantium des Hilarius (CSEL 65, 181 ff.); betr. Bitte um Anweisung an die 
Richter ebenda S. 181, 13 ff.: prouideat et decemat dementia tua, ut omnes ubique iudices, quibus 
prouinciarum amministrationes creditae sunt, ad quos sola cura et sollicitudo pubKcorum negotiorum 
pertinere debet, a religiosa se obseruantia abstineant neque post hac praesumant atque usurpent et 
putent se causas cognoscere clericorum et innocentes homines uariis aiflictationibus, minis, uiolentia, 
terroribus frangere atque uexare; s. Urk. 98 

BKO RE 

2 oiroSoOvm E, a. Rd. dTroSofKivai E | ttocutes RE 4 toutoOtoij B 5 ut^Be] pf) B 

10 to oXti6es ORE 15 r)ucov B* uncou B c | f] > K 18 Tfjs KcrOaporriTOS — 19 iuUei- 

ToupyoO] toTs cuMeiToupyois E 18 Ka6ap6rr|S B* Kaeap6rr|TOs B c 19 r)pcov R* OuSv R c | 

uucov B* r\\iuv B c 22 [Kai 2 — 25 8i6iTEp] ab Randglosse R; da ouAXEiToupyoi nur paCt, wenn 

uueT; Bischofe sind, ist der Text der Randglosse in R ebenso wie die S. 118, ioff. eingeklammerten 
Stellen dem Synodalschreiben an die igypt. Bischofe entnommen, gegen meine Untersuchungen S. 104 
22 fmcov E* Oucov E c I OuiTEpa B 24 drr&jSupoiTO B 25 toIvuv RE > BKO | 

e609iX£OTorrovs B 27 uiAAeiv E 31 Trapa] utt6 KORE 11$ Apologia secunda 39, 2 — 41. (Synode v. Serdika an die Aleiandriner) 

Kai touto yap yivwaKETW Ouwv f) 6|iov|AJX' a » ° Tl KpiaEi ttjs lEpas TraCTTis cruvoScu Ka- 
6tipe6ti, eI xai t& MaXicrra ouSettcottote ou6e ws ETriaKOTros oXwc. yEvouEvos £vo;jict6t|. 
3 xctipeTE toivuv drroXaupdvovTEs eoutcov tov ETriaKO-rrov 'ASavdcnov 61a toOto yap 
Kai het' eipr)VT)$ outov onTEXuaaiJEV. 60ev Kai irapaivoO|i£v Ttaai T0T5 f\ 8id cpo^ov f\ Sid 
TTEpi6po|af|V Tivcov Koivcovriaaai Tpriyopiw, iva vuv utto|jvtict6evtes Kai TrpoTpaTrEVTES Kai 5 
dvaTTEiaQEVTES Trap' fmwv Trauawvrai ttjs Trp6$ ekeIvov [iuaapas KOivwvias Kai Xonrov 
M 3 17 A Eavrrous auvdywai ttj KaQoXiKfj EKKXT|CTig. ' 

40,1 'Ettei6t) 6e iyvwuEV 6ti Kai 'A966vios Kai 'AOavdaios 6 Kottitcovos Kai TTaOXos Kai 

TTAovTicov 01 CTunirpEapuTEpoi fmcov ouokeutiv Kai auroi TrETrovGacriv utto twv mpi Euaspiov, 

COOTE TOUS |iEV E^OpiaHOO TT£lpa9fival, TOUS 8E Kai GaVOCTCOV OTTElAds 6lOTTE(pEUyEVal, toutou 10 

Ivekev Kai UEpi toutou 5r)Xcoaai Ouiv dvayKalov T|yr|ad[iE0a, Iva yivcbaKxiTE oti Kai 
toutous aTTEBE^diaeOa Kai dQcoous darEAuaanEv eISotes oti Trdvra to Trapd twv UEpi 
EuaEpiov Kara tcov 6p0o56£wv yEvopEva etti S6£rj Kai cruardaEi twv avaKEvaaQEVTWv 

2 Crrr' auTCov yeyovEv. ettpette hev ouv tov uuerepov ETnoKOTrov, tov auAAEiTOupyov 
fmcov 'AOavdaiov, irEpi outwv cbs TTEpi ISiwv \j\x\v 6r)Xwaai, ettei6t| Se UTTEp ttXeIovos is 
pap-rupias Kai it|V dyiav auvo6ov T|0EXr|a£v upTv ypdvyai, 5id toOto ouk dvE|3aXX6iiE6a, 

B dXAd Kai oTmavai Onlv E'crrrouSdaanEv, !v' coarrEp t)he!s outws Kai uheis aurous onro- 
Si^riaeE. a£ioi ydp Kai auroi Eiraivou, oti 6id tt)v e!s XpiaTov EuasfiEiav Kai auToi fi£iw- 

3 6r|aav Trapd tcov aipETiKcov u^piv v-rropEivai. friva 6e eoti id Trapd Tf}5 dyias auvoSou 
SoyiiariffOEVTa Kara 0£o6wpou Kai NapKtaaou Kai Ite9ovou Kai 'AKaxiou Kai Mr|vo9dvTOU 20 
Kai OupaaKiou Kai OOoXevtos Kai TEcopyiou, twv TrpoiaraiiEvwv ifis dpEiavfis aipiaEws 
Kai TrXrmuEAriCTdvTwv ko6' Ohwv Kai koto twv &AXwv ekkXticticov, yvwaEa6e Ik tcov utto- 

b 159 TETayiiEvwv. aTTEOTEiXaiiEV ydp ' v\iw, Tva Kai f\ u|i£TEpa OeoctePeio avu^Arnpos toIs 
Trap' fmwv 6picr9ETai yevriTai Kai ek toutwv yvcoTE oti f) koOoXikt) EKKX-qaia ou Trapopa 
tous eis outtiv TrXriiJiiJEXoOvTas.]. 25 

41 "H dyia auvoSoj f\ Karrd SeoO x^P^ ^ SapSiKf) auvaxSEiaa tois kot' AiyuTrrov 

C Kai Ai|3ur|v EmaKOTrois Kai av/XXEiTOupyoij, dyanT)ToIs d5eX90i5, ev Kupiw xoip^iv. 
Kai -rrpiv hev Xa^Eiv to ypdwiara ttjs EuXapEias uiidov . . . 

8 Die Presbyter wurden zur Zeit von Tyrus vertrieben, vgl. oben c. 17, 6 S. 100, 16 ff. — *A996vios s. 
S- 153. 7 — 'A6av6o-ios 6 KctttItcovos war nach Pap. Lond. 1914 Z. 33 (Bell, Jews and Christians in 
Egypt S. 59) an dem Versuch beteiligt, den angekiagten Makarius zu befreien. Dabei wurde er ge- 
fangengesetzt. | TTaOXos unbekannt 9 ITAoutIcov s. S. 153, n 19 ff. Die Exkommunikationen 

sind unten c. 47, 2 — 4 im Synodalschreiben mitgeteilt, worauf sich Z. 22/23 to woTFrayuEva bezieht; 
dieser Zusammenhang und Z. 23 Tva ktA. beweisen, dafl c. 40, 3 zu dem Brief c. 41 an die Bischofe 
gehort, die auch das Synodalschreiben c. 42 erhielten 

BKOKE 

2 el -|- 5e O*, getilgt O c 3 t6v ettIckottov eoutcov — K 6 TroCro-oiTai R 7 eaurous > KO 

8 zu etteiSt) Note a. Rd. : -X otto toO ot|ue{ou toutou R, das ist der Anfang der Note zu Z. 19, der zu 
weit nach oben versetzt ist | rrrei6r|] ETrei B 12 TTapa] Trepi R* Trepa R c 13 avordo-Ei Kai 

Bo^rj ~K I4Uev>B 15 !8iuv -}- ISIoi; RE ] Ouiv + uuiv BO 16 dv£f}aA6uE9a RE 

19 zu inrouEivai Note a. Rd.: I/ 61 koto ttpoctWiktiv avTn f| ettiotoAti -rfjs met' aCrrfis riyouv Tps Trpds 
TTavTa; ETriaKcVrrous R also dies Stuck ist ein Zusatz des (d. h. aus dem) Schreibens an die Bischofe; tat- 
sachlich paflt nur c. 40, 3 zu diesem 20 GcoSupov — 21 TEtopyiou als Note a. Rd. R 20 Nap- 

kictoO E* NapKiaaoO E c | Movofdvrou B 23 Kai f\ Ourrepa — 24 ytvriTat > R in der Text- 

kolumne, a. Rd. als Note zu 23 Iva: eIj Se tt|v ettiokottcov ErrtoToXT)v TrpoaKEiTai Kai touto - iva Kai 
f) uuETtpa 9EOOEpEia auui4rr|9o; toTs Trap' f]ulv opiffeElo-n (!) yEVT|Tai Kai yivGoaKTyrE R 24 fjiicbv] 

fiuiv E I ek TOUTCov yvuTE] yivcoaKTiTE E 25 nach TrAr|UU£AoOvTas : f\ outt] oOv ETno-roXf) drrra- 

paXAcbcrcos Kara Trdvra typdipri Trpo; tous kot' ATycnrrov Kai AipuT|v ettiokottous BK 26 — 119, 3 > BKE 
26 a. Rd. iiy R Apologia secunda 41 — 42,6. (Synodalschreiben von Serdika) \\Q 

Kai Sia to Elvai outtiv Tot>v koto Trdira Tfis Trpo au-rfjs f|Toi Tfjs Trpos tt)v eKKAr|0-iav 
'ME§av5pEias TrXfiv tcov Trp6s to teAos CTEormmuevtiiv koteAe(9&t| dypa90S 81a t6 ut| SEVTEpcoefjvai 
Kai tt]v arrouSf|i> Kai to x&pna 

'H dyia auvoSos fi koto 6eou x&piv £V ZapBiKfj truvayQEioa toIs dTravTaxoG etti- 42,1 

s (jkottois Kai auAAEiToupyoIs ttjs KaQoAixfis EKKXr)CTias r &ycmT|To!s 686X901$, ev Kupiw B 162 
XaipEiv. M 324 B 

TToAAa uev Kai TroAAaKis EToXuriaav oi 'ApEioiiavrrai koto twv Souawv tou 6eou 2 
twv Tnv Tricmv <puAaTTovTcov Tf]v 6pf}fiv • v69ov ydp urropdAAovTES SiSaaKaAiav TOUS 
6p8o66£ous eaouvew £TrEipd6r|aav toctoutov 6e Aomov KOTETravECTTT|aav Kara Tfis 

10 iriaTEcos, "S UT|5e ttiv euctePeiov twv EuaEfJEo-rdTwv paaiAECov aoQeIv. ToiyapoOv 3 
Tfjs x°P lT0 S T0 ^ 6 £0U cjuvEpyouoTis Kai auroi 01 euo-ep^ototoi fJaaiAEis auvTiyayov fjna? C 
ek 6ia9opcov ETrapxiwv Kai ttoaewv Kai ttiv dytav toutt|v auvo8ov ev ttj ZEpSwv ttoAei 
yEveaSai BeScokoctiv, Tva iraaa uev Si/ovoia TTEpiaipEOfj, TrdcT|s 8e KaKornorias E£EAa6£ior|s 
f) ets Xpiarov EuaipEia \iovt\ Trapd TrdvTwv yuX di u |Tai. t)A6ov yap Kai oi otto tt)S 4 

15 'Ecoas ETriaKOTroi TrpoTpaTTEVTES Kai auroi Trapd tcov ' EuaEpeardTWV paaiAewv, naAiara M 325 A 
81' dTTEp EQpuAouv TroAActKis Trepi twv dyaTrT|Twv dSEAepcov f\\iv>v Kai auAAEiTOupywv 
'AQavaaiou EmaKOTrou Tfis 'AAE^avSpeias Kai MapKEAAou imo-KOTrou Tfis 'AyKUpoya- 
Aarias. laws ydp Kai els upas Eq>6aaav outwv ai SiapoAai, Taws Kai Tds unErspas dcKods 
ETrexeipT|aav TrapaaaAeuaai, Tva koto uev twv dOwwv a AEyouai TnaTEuoT|TE, tt|V 8e Tfis 

20 nox&npas aurwv aipsaEWS urrovoiav Ernxpuvywaiv. dAA* ouk etttI ttoXO touto ttoieTv 
auvExwpf)6Tiaav. eoti ydp 6 TrpoiarduEVos twv EKKAT)aiwv Kupios 6 unip toutwv Kai 5 
Trdvrwv fmwv Gdvarov UTroiJEivas Kai 6i' eoutou tt|v eis oupavov dvo8ov Traaiv f||iiv 
6e5wkws. irdAai uev ouv ypavydvrwv twv TTEpi EuaE[3iov MouAiw tw auXAEiTOupyw f|uwv 
to Tfis 'Pwpaiwv EKKXr)aias EmaKOTrw Kara twv -rrpoEipriuEvwv auT^AEiTOupywv tiijiwv, b 

25 AEyoiJEV 8f] 'A6avaaiou Kai MapKEAAou Kai 'A<yt&T\ira, §ypavf/av Kai oi drro twv oaXwv 
HEpwv ETriaKOTToi napTupouvTES uev ttj Ka6ap6TT|Ti tou ouAXeiTOupyoO f)uwv 'ASavaaiou, 
to 8e Trapd twv TTEpi EuctePiov yevotieva pr|8EV ETEpov f\ yEvBfj Kai auK09avrias Elvai 
tieard. ' Kai ei Kai Ta udAi<rra ek tou KAT)0Evras aurous Trapd toO dyaTTTiToO f||iwv Kai 6 B 163 
auAAeiToupyou 'louXiou \xt\ dTravTfiaai, Kai ek twv ypaipivTwv -rrapd tou aurou MouXiou 

30 9avEpd toutwv ri auK09avTia tte9T|vev (f)X6ov ydp dv, eittep ESdppouv ols ETrpa^av Kai 

TTETTOlTlKaCTl KOTO TWV OUAAElTOUpyWV TIIJIWV), OUWS Kai E^ WV TTETTOlflKaalV EV TOUTTJ Tfj 

4 Vgl. die gesamte Uberlieferung im Bd. III. Urk. 95. Das Schreiben ist im Original lateinisch abgefaflt, 
und ist erhalten: Coll. antiar. Paris. B II 1 (CSEL 65, 103 ff. = Hil.)- Eine andere von Athanasius un- 
abhangige Ubersetzung ins Griechische iiberliefert Theodoret h. e. II 8, 1 — 52 (= Thdt.). Die lateinische 
Fassung in Cod. Veron. LX f. 8i" ft. (= Ver.) vgl. CSEL 65, 103 ff. ist eine Retroversion aus dem Grie- 
chischen ins Lateinische. Thdt. und Ver. haben nach c. 47 noch die Ekthesis der Synode. Athanasius 
laflt sie fort, da er sich durch die von ihr vertretene theologische Position nicht belasten wollte, vgl. torn, 
ad. Antiochenos 5 

BKO RE 

1 — 3 lautet in O: t) 8e toioutti ETriaroXT] KorrEAEi99r| crypaipos 81a to Eivai IcT| Kara Trdvra ttj Trpo aCrriis 
^toi ttj -rrpos ttiv EKxAr|aiav 'AA£5av6pEias o-raXEioTj uaTE uf| SetrrEpcddfivai Kara to TTEpioaov 4 a. Rd. 
£B B vy K u6 R Aj E* Jra E c [ Uberscbrift SAXt| Tps aurfis ovv68ou K | X°P ,V ^°" — K I 
auvavBElo-a ev ZapSmfj — BK 8 v69t|V B c v69ov B* 10 euo-EfjEtav BKOR religiosam pietatem 

HO. EuAdpeiav E bonitatem Ver. &Kof|V Thdt. [ EuaE|3eo-rdTcov KORE GeoipiteaTdTGov Thdt. piissimorum 
Ver. EuXapEoraruv B clementissimorum Hil. (= 9iAav8punTOTdTGL>v ?) 12 ZEpScjv BRE Zap6uv KO 

13 {^ a<I 6EioTis RE 16 r||i<5v d6EA9cov — K | riudjv > E 19 TriaTEvaT|Tai R TfioTEUT|Tca 

Thdt. Ver. ] tt\v O c ttj; O* 20 uTroKpitycoor E Thdt. (n), a. Rd. emKpuycjai E c 21 toutojv 

Kai > O*, nachgetragen O c 24 EKKXqaia? > E im Text, a. Rd. E c 29 \a) — MovAiou > B ^20 Apologia secunda 42,7 — 43,4. (Synodalschreiben von Serdika) 

7 dyig Kai tiEydATi ctuv68co 9avEpcoTEpav tt)v eoutcov ctuctkeutiv crrrE8Ei£av. dTravrr)- 
C aavTEj yap eis Tf)v ZepSwv ttoXiv, ISovtes tous d6EX90US t\\iu>v 'A6avdcnov Kai Mdp- 

keXXov Kai 'AaKAT|Trav Kai tous dXXous E9o|3f|9T|0-av £is Kpiaiv IaSeTv, Kai oux orrra^ ouSe 
Seutepov, dXAd Kai ttoXXokis kXt)9evtes ouk ETrfiKouaav Tais KXfiCTEcn, KaiTOi Travrcov 
f)uwv (tuv) ctuveXOovtcov emoKOTTCov Kai ndXiora tou EuyripoTdTou "Oaiou tou Kai 5id » 
tov xpovov Kai ttjv onoXoyiav Kai 6id to toctoutov Kdnarov uTrotiEtiEVT|KEvai TrdoTis alSous 
d£iou Tuyxdvovros dvanEvovrcov Kai TrpoTpEtrouEvcov aurous eicteXQeiv eIs ttiv Kpiaiv, iv' 
M 328 a cnTEp d-rrovTcov tcov auXXEiTOupycov fmcov IQpuAriaav Kai iypavyav kot' aurcov, touto ' 

8 TrapovTES EAsy^ai Suvt)6coctiv. ctXA' ouk fjXSov kXtjGevtes, KaQdrrEp TrpoEiTroiJEV, 8eik- 
vuvtes Kai ek toutcov ttiv auK09avTiav eoutcov Kai laovovouxi ttiv ettiPouAtiv Kai ctuokeutiv, 10 
f|v TTETroiTiKaCTi, [Jocovtes 6id Tfis Trapanf|CTEcos. oi yap GappouvTEs ols Xeyoucn toutois 
Kai eI; TrpocTcoTrov auaTfjvai Suvavrai. ETTEiSf) 8e ouk dTrf)VTT|CTOcv, voi^otiEv Xomov 
UT|8eva dyvoEtv, Kdv ekeivoi ttoXiv KOKOupyeiv eGeAcoctiv, oti htjSev exovtes koto tcov 
CTuAAEiToupycov f^cov IXEy^ai, toutous jjev SiapdXXoucnv ocTrovras, TrapovTas Se 9Euyoucnv. 

43, 1 "E9uyov yap, dyarTTiToi d8£A9of, ou uovov 6id ttjv toutcov CTUK09avriav, dXX' is 

oti Kai tous ETri 8ia9opois EyKaXouvTas auTOis E0Ecbpouv dTravTf]CTavTas. Secthoc yap fy> 
B Kai aiSTipa Trpo9EpotJEva- crrr' E^opiarias ETravEXGovTES dvepcoTroi Kai irapd tcov Iti 
kotexoijevcov eis E^opiariav IXGovtes fJCTav CTUAAEiTOupyoi, cuyyEVEls Kai 91X01 8e tcov 
81' outcov dTfo6av6vTcov TrapEyevovro. Kai to nEyiarov, ETricrKOTroi Trapfjcrav, gov 6 uev 
to ciSTipa Kai Tas oAucteis TrpoE9£pEV, as 81' outous E9op£CTEV, oi 8e tov ek ttjs 8iapoXfjs 20 

2 auTcov Gdvorrov iyapTupavTO. eis toctoOtov ydp i^Gao-av drrovoias, cos Kai ettio-ko- 
ttovs ETrixEipEtv ocveXeiv, Kai ocveIXov dv, eI nf) i^uyov Tds X E 'P a 5 outcov. JoctteGovev ouv 

B 164 6 CTuXXEiToupyos fjucov 6 |iaKapi-rr|s ' 0e68ouXos 9Euycov outcov Tqv 8ia|3oAT)v, kekeXeuoto 
ydp ek 8iapoXf|s outcov dTro0av£lv. dXXoi 8e TrXriyds £i9cov etteSeikvuvto, dXXoi 8e Xinov 

3 VTronEHEVT|K£vai Trap' oOtcov onTco8upovTO. Kai Taura oux oi tuxovtes Euap-rupouv SvGpco- 25 
C Tfoi, dXX' EKKXTiaiai 6Xai tictov, uttep cov oi dTravrficTavTES Kai TrpEapEuovTES ISiSacrKov OTpa- 

TicbTas ^i9T|p£is, oxXous H£Td ^ottoXcov, 8iKacrrcov onTEiXas, TrXacrrcov ypaupdrrcov utto- 
PoXds (dvEyvcbcTeT) ydp ypdniaoTa tcov TfEpi 0£oyviov TrXaTTO|j£vcov koto tcov auX- 
XEiToupycov fmcov 'ABavacriou Kai MapraXXou Kai 'AcTKXT|Tra, Iva Kai fJacnXEas kot' 
outcov kivtictcocti, Kai touto f|XEy^av oi y£v6|jEvoi tote Siokovoi 0Eoyviou), irpos toutcov 30 
TrapOEvcov yu|ivcbcr£is, EyTrpT|CT^ous ekkXt|cticov, 9uXctKds koto tcov XEiTOupycov, Kai Taura 
M 319 A TrdvTa 81' ouSev ETEpov fj 6id tt)v Suctcovu^ov aipECTiv tcov 'ApEioiiaviTcov. oi ydp ' 

4 TrapaiTouiJiEvoi tt|v Trpos toutous Koivcoviav dvdyKT|v eIxov TrEipaaSai toutcov. TauTa 
Toivuv cruvopcovTES £is cttevov E^ov id ttjs TTpoaipECTEcos " TiCTxuvovTO hev ydp opoXoyEiv 

a SESpctKaai, 8id 5e to \it\ 8uvacrGai Xonrov Taura KpuTTTECTBai onrTiVTTiCTav eis ttiv ZEpSwv 36 
ttoXiv, Iva 8id Tfis a9i^Ecos UTrovoiav cos HT1 TrXTmiiEXT)CTavTES So^coctiv crrro9Ep£CT0ai. 

5 EuyTiponrrou, darauf spielt Severus v. Antiocbien an : Select letters II 2 (p. 230 Brooks), und V 4 (p. 322) 

BKO RE 

2 2£p8c3v BORE ZapSuv K 5 (t&v) Schw. vgl. qui Hil. 13 WiXouai E* 16 ctOtoTs] auroOs 

B* cruToT; B c 18 ovAXsiToupyoi, ovyyeveis Op. avXXEiTOUpyol cuyycvEis' Hss. 20 TrtpidcpEpev B 

21 £uap-njp<rro E* tuaprupavTO E c 22 &TTE6av£v KORE > B, mit drreeavEV ist decessit Hil. falsch 

iibersetzt, da Theodul von Traianopolis (Thrakien) nicht gestorben ist (vgl. Athan. de fuga 3,4; S. 70, 7 
u. hist. Arian. 19; M 25, 716 A), sondem nur zum Tode venirteilt war. Dem entzog er sich durch die 
Flucht: decessit . . fugiens Hil. Thdt. gibt decessit richtig mit dvECTTT| (venit Cass.) wieder, Ver. 
macht daraus: surrexit, also darf man in cnrE6avEv eine Korrektur des A. erkennen. Nach Ausweis der 
Listen war Theodul nicht in Serdika; die Synode fuhrt ihn als besonders eindringliches Beispiel fur das 
Vorgehen seitens des Kaisers und der orientalischen Bischdfe an 22/23 ° °^ v "~ B 24 ctCrrov BO 

25 TaCrra + uiv KO 2S tuv -f- Rasur ca. 5 Buchst, auXXeiT. a. Rd. B 30 Aioyvbu R 33 ttei- 

pa«T©fivai B TTEipaefivai B* (?) Thdt. 35 Xorrrov + Iti RE Thdt. | ZEp6Sv BORE ZapStov K Apologia secucda 43, 5 — 45, 1, (Synodalschreiben von Serdika) ^21 

166vTES 5e tous irap' auTcov avK09avrr|6EVTas Kai tous Trap' auTcov TxaQovras, tous 6 
KaTfiyopous, tous eAeyxous Trpo o96aAucov exovtes eAQeIv ouk e|3ouAovto kAtiSevtes, koitoi 
tcov cruAAEiTOUpycov riiacov 'AOavaaiou Kai MapKEAAou Kai 'AcncAriTra ttoAAtj ttj TrappT}aia 
vpconEvcov, drrroSuponEVCov Kai ethkeihevcov Kai TrpoKoAounEvcov outous Kai ETrayyEA- 
5 aoijevcov liT) uovov eAeyxEiv tt)v avKocpavTiav, dAAd Kai Seikvuvoi, oaa koto tcov ekkAt)- b 
aicov aurcov ETrAr|nnEAT|aav. oi 6e ToaouTCp q>6pco tou ctuveiSotos K.crrE0XE6T|aav, cbs 6 
cpEuyEiv auToOs Kai Sid Tfjs <puyfis tt)v auK09avTiav eoutcov EAEy^ai KC " d-rrep £TrAr|ii- 
liEATiffav, Sid tov 8paa[ji6v onoAoyfjaai. 

El Kai Ta ndAioTa toivuv ou novov ek tuv TrpoTEpcov, dAAd Kai ek toutcov aurcov 44, 1 

10 -f) KOKOTpoTrla Beikvutoi Kai auKo<pavTia, oncos Iva ht|8e ek ttis 9uyns Trpo9aaiv Tiva 
tripos KaKoupyias TropiaaaSai 5uvr]6coaiv, £axEvfi&UE0a Kara tov ttis dAT|6Eias Aoyov 
Ta Trap' ekeivcov 8pauocTOupyr|6EVTa E^sraaai. Kai toOto txpoGeuevoi Eupopev aurous 2 
Kai ek tcov TrpaxSEVTcov c7UK09dvTas Kai \iT\Shv ETEpov f| ETn|3ouAf)v koto: tov auAAEiTOUp- 
ycov f|ucov TTETroiTiKOTas. 6v yap iAeyov -rrapd 'AQavaaiou TrE90VEua6ai 'ApaEviov, outos C 

is jfj Kai ev toTs 3coaiv E^ETajETai • otto 8e toutou Kai Ta Trepi tuv dAAcov 0puAT)9Evra Trap' 
aurcov 9aivETai TrAdCT^aTa. etteiSti 8e Kai irEpi ttottjpiou EOpuAouv, d>s OAacrQEVTOS Trapd 
MaKapiou tou TrpEtf(3uTEpou 'AQavaaiou, EuapTupT)aav \iiv oi TrapayEvonEvoi otto Tfjs 
'AAE^avSpEias Kai MapECOTOU ' Kai tuv tottcov, oti ht)5ev toutcov TXETrpaKTai. Kai 3 b 165 
ol ETriaKOTroi 8e ypd90VTES oi drrro ttis AlyunTou Trpo? MouAiov tov cruAAEiToupyov t)1jcov 

20 ikovcos SiePePoiouvto ht|6e urrovoiav oAcoj Toiau-rr|v eke! yEyEvficrQai. SAAcoj te a Ae- 
youaiv uTrotivTiiiaTa £)(£iv kot' outou, Kara novonEpEiav ctuveottike yEyEvf|0"6ai. Kai 4 
6|icos Kai ev T0T5 UTroiivf|iJiaai toutois e&viko'i Kai kotttixouijevoi fipcoTCOvTO, i£ cov els Karri- D 
XOUHevos ipcoTcb|i£vos §9aaKEV ivSov Elvai, ote 6 ' Maxdpios ettecttti tco tottu, Kai rrepos M 332 a 
EpcoTconEvos EAsyE tov SpuAounEvov Trap' outcov Maxupav voaouvTa tote KaTaKETa6ai 

25 ev keAAIco, cos drTO toutou 9aivEa6ai ht)66Acos yEyEvfjaQai ti tcov puarTipicov 8id to touj 
KaTTixovj|iEVou5 ivSov eIvoi Kai tov 'laxupav \it\ TrapEivai, dAAd voaouvra KaraKElcrOai. 
Kai yap Kai ocutoj 6 TrapTrovTipos Maxupaj i|iEuad|iEvos Erri tco EipT)KEVai KEKaUKEvai tov 5 
'AQavdaiov Tiva tcov SeIcov pi^Aicov Kai 6iEAEyx©£i5 cb|ioA6yr|CTE kot' etceivo Kaipou voaEiv, 
ote MaKapios Trapfjv, Kai KaTaKElaSai, cos Kai ek toutou auK09avTr|V aurov eIvoi. dpiAEi 

30 ttis auK09avTias touttis mcrGov outco tco 'laxupa 5E8cbKaaiv Imo-KOTrfis ovona tco |iT)8E 
TrpEa|3uTEpcp Tuyxdvovn. dTravrfiaavTES yap 8uo TrpEapuTEpoi ovv MeAitIco ttote 6 

yEVOlJEVOl, UCTTEpOV 8E UTTO TOU liOKapiTOU 'AAE^dvSpOU TOU yEVO|JEVOU ETrlCTKOTTOU 'AAe- b 

^avBpEias 8ex9evtes Kai vuv auv 'ASavaaico ovtes Euap-rup-riCTav pTiSETrcbTroTE toutov TrpEa- 
puTEpov MEAiTiou yEyEvfio-eai piriSe oAcos iaxTiKEvai MeAitiov eIs tov MapEcb-rriv ekkAt)- 
35 aiav f) AEiTOupyov, Kai 6|jcos tov \xr\5k TrpEafJuTEpov TuyxdvovTa vuv cos ETriaKOTrov fiyocyov, 
iva tco ovouorn toutco So^coai ttj auK09avTig KOTaTrAfiTTEiv tous ockouovtos. 

'AvEyvcba6ri 8e Kai to auyypanna tou auAAEiToupyou MapKEAAou Kai riupE&r) tcov 45, 1 
TTEpi Eucte(3iov ti KOKOTExvia. a yap cos 3TFcov 6 MdpKEAAos EipT)KE, TaOra cos otioAoyoupEva 
SiapE^ATiKaaiv. dvEyvcbcr9T) youv Ta i^f|s Kai Ta Trpo ccutcov tcov jTiTriiidTcov, Kai 6p6f) 

BKO RE 

6 fTTXrmtiEXTiaav Thdt. Montf. = conmiserant Hil. deliquerint Ver. jKOivcoirpaav BKORE falsch 

7 (fuyeiv B Thdt. ] outcov B* (Jaurcov B c ) E Thdt. 12 irpoc^iiavo\ E 1 6 faatrit\no% BKO kXcto6£v- 
tos RE Thdt. 17/18 6ar6 t. A. Kai Mapearrou Kai tcov tottclIV BKORE Thdt. (rz) de Alexandriae et 
Mareotae locis ipsis Ver. ex Alexandria de eodem loco Hil. onT6 — Kai tcov Aonrcov tottcov Thdt. (A B, 
tottcov > B, tcov clAXcov t. T) iS TTETrpaKTO K 1 9 ypacpEVTES K 21 ovvlcnT) RE 23 6 > RE 
2S SiEAEyxOtis Valois nach: ad hoc convictus confiteri coepit Hil. 6iTiX£yx9ai BKOE 5iTiX£x6ai R 5ia- 
>f£V0"aat3ai Thdt. et in hoc suum mendacium demonstravit, nam confessus est Ver. 8ioAEyx9£l5 yEUCTci- 
PEvos Parmentier vgl. oben S. 108, 26. Ob [Kai] SiEXEyxSEi; ? 36 toutco -j- dydycocri B*, exp. B c 

Athaoasius II. jg 122 Apologia secunda 45, t — 47, 1. (Synodalschreiben von Serdika) 

t\ ttiotis toO dvSpos eOpe0Ti. oute ydp otto Tfjs dyias Mapias, cbs aGroi SiepepaiwaavTO, 
C dpxf)v e5(8ou tu tou 6eoO Aoycp oute teAos exeiv ' T "n v PctaiXeiav outou, aAAd Kai ttiv 
2 paaiAiiocv dvapxov Kai ccteaevttitov elvai ttiv toutou eypatv^E. Kai 'Acn<AT|Tras 8e 6 
cruAAEiToupyos Trpof|VEyKEV urrotavTinaTa yEv6|i£va ev 'Avnoxeia Trapovrcov tcov Ka- 
Triyopcov Kai Euo~e(Mou tou otto KaicrapEias • Kai Ik tcov ctTroqjdaEcov tcov SiKaadvrcov km- 6 
B 1 66 3 ctkottcov e8ei£ev eoutov dScoov Elvai. ' eikotcos ouv, dyaTfT|Toi d6EA9oi, KaAoutiEVOi 
ttoaXccki^ oux urffiKouaav, eIkotcos Ecpuyov. Otto ydp tou owei86tos eAouvohevoi 9uyfj 
tos auK09avTias eoutcov ipEpaicoaav Kai TfiaTEv6f)vai kot' aurcov TrETroir|KaCTiv, a Trap- 
4 ovtes oi KorrriyopouvTES EAEyov Kai ETrESEiKvuov. eti Toivuv Tfpos toutois Traai Kai 
D tous -rrdXai Ka6aipe6£VTas Kai EKf}AT|6EVTas Sid ttiv 'ApEiou aipEaiv ou uovov eSe^ovto, io 
aAAd Kai eis jjeijovo (3a6|j6v TrpoTiyayov, 8icck6vous pev els TrpEa|3uTEpiov, coro 6e TrpEo-pu- 
M 333 A TEpcov eIs ETTiaKOTrous, ' 6i' ouSev ETEpov f| Tva Tf|V dtfEfiEiav SiaoTTElpai Kai TrAaTUvai 
6uvT|6cocn Kai ttiv euaEpfj 8ia96Eipcoo-i Triariv. 
46, 1 Etai 8e toutcov heto tous TTEpi Eucte[3iov vuv E^apxoi QEoScopos 6 otto 'HpaKAElas, 

NdpKiaaos 6 otto NEpcovidSos ttjs KiAwias, Zt^ovos 6 otto 'AvnoxEias, TEwpyios d 15 
drr6 Aao8iKEias, 'Akokios 6 otto KaicrapEias ttjs TTaAaiaTivTis, MT)v6(pavT0S drro 'E9ECTOU 
Tfis 'Actios, OupcrdKios 6 drro IiyyiSovou ttjs Muctios, OuoAtis otto Moupcrcov TTJS Flav- 

2 vovias. Kai ydp outoi tous ouv outoIs eAQovtos drro Tfis 'Ecoas ouk ETTETpETrov oure 
615 tt)v dyiav auvoSov eicteaOeIv oute oAcos eis tt|V ekkAtictiov tou 6eou TrapafldAAEiv. 
Kai EpxoiiEvoi 6e eIs tt|v ZepSiKTiv koto tottous ctuv66ous ettoiouvto ko6' eoutous Kai 20 

13 cruvdfiKas piETa drTEiAcov, coctte eAOovtos outous Eis tt}V Z£p8iKT|V ut|8e oAcos eIs tt)v Kpiaiv 
eA6e!v uf|5' ett! to auro ctweAGeiv ttj dyia auvoSco, dXXd novov eaOovtos Kai d9oaicbCTEi 

3 Tqv Em6rmiav eotuTcov ImSEi^anEVOus tox^cos 9uyElv. touto ydp yvwvai 6E6uvTmE6a 
trapd tcov cruAAEiToupycov f)ncov 'ApEiou drrro rFaAaicrrivT)s Kai 'AarEpiou dno 'Apa- 
pias tcov eA06vtcov cruv outoTs Kai dvaxcopT)0"dvrcov drro ttjs dTriarias aurcov. ouroi 25 
ydp IAOovtes ets tt^v dyiav auvoSov Tqv hev piav f|V ettoOov dTrcoSupavTO, ouSev 5e Trap' 
auTots 6pG6v EAEyov TrpdTTECT6ai, TrpoarieEVTES Kai touto cos dpa eIev ekeT Tro7w\.oi Tfis 
6p6f}s dvTiTroiounEvoi 66^tis Kai kcoAuoijevoi Trap' aurcov ea6eIv Evrau6a 6id to otteiAeiv 
Kai ETrayyEAAECTSai Kara tcov (Houaohevcov dvaxcopEtv dTr' aurcov. toutou youv eveko 
Kai ev Evi oTkco Trdvras ueivai EorrouBaCTav ut|8e to PpaxuraTOV ISidrjEiv outous fTn- 30 

TpEVfiOVTES. 

47, 1 'EtteI ouv ouk e5ei TrapaorcoTrfiCTai ou8e dvEK5iT|yTiTOUs Eaaai Tas <TUK09avTias, 

C to SECTiJid, tous 90VOUS, Tas TrATiyds, to TTEpi tcov TrXacrrcov EmcrroXcov, Tas atKias, 
Tas yuiivcocTEis tcov Trap6EVcov, Tas ^opiCTTias, Tas KOTaAuCTEis tcov ekkXt|CTIcov, tous 
EUTrpTiCTUOus, tos |iETa©ECTEis orrro liiKpcov ttoXecov eis Hei3°vas TrapoiKias, Kai upo ye 35 

B 167 TfdvTcov, Tf)v Korrd T^s dp6fjs TTiaTECos ETravaCTTaCTav ' SuCTcbvuiJiov dpEiavfiv aipECTiv 61' 
auTcov, toutou evekev tous U£V dycnTTiTOUS d6EA9ous f)iicov Kai auXXEiToupyous 'A6avd- 

BKO RE 

2 tou > B 6 eIkotu; — 9 £tte6e1kvuov > E 9 ottteSeIkwov K [ eti Thdt. etteI Ath. 

quid Hil. qui Ver. = t1 ? 11 TTpECTpUTEpElov R*E (-piov R c ) 13 irlcrnv 6iaf6£(pcoo-i 

— E 14 urra toutcov — R* toutcov |i£T& R c 16 MrivocpavTOS + 6 K 17 Moupocov] 

Mapcrcov KO* Moupacov O c 18 ettetpettov] ettpettev E* ettpettev E c 20 2£p6iKTiv RE Zap- 

8iKf)V BKO I Ka6' BKO iTpo^ RE Thdt. inter se Hil. Ver. 21 ElaEX66vras E | ZEpSiKTiv RE 

Iap8iKf|V BKO 23 EmStiulav BKO Thdt. praesentiara Hil. adventum Ver. &TroSr|ulav RE 

24 'ApEiou = Ario Hil. vgl. hist. Arian. 15, 4 MotKapiou BKORE Thdt. Ver. falsch | 'Appa- 
pias KO 26 arrcoSupovTO B 30 ev > K 33 to 3 Op. Tiis BKORE falsas epistulas Hil. 

Ver. Tas TTEpl tcov irXaaruv ettiotoXcov ovaicEuds Montf. Thdt. 37 f)ucov d8EA90us — K | 

cuMtiToupyous + f|mov E Apologia secunda 47, 1 — 4S, 2. (Synodalschreiben von Serdika) ^93 

cnov Kai MdpKEXXov Kai 'AaKXriTrav Kai tous cruv ovtoTs auXXEiTOupyouvTas tu Kupico 
dScoous Kai Ka6apous elvai 6rm<fT\va\ie6a ypdvyavTES Kai ets ttjv EKacrrou irapoiKiav, wote 
yivcboKEiv ek&ottis EKKArjaias tous Xaous tou iSiou ' ETnaKoirou tt}v Ka0apoTT|Ta Kai M336A 
toutov uev §xeiv ETriaxoTrov Kai TrpoaSoKav, tous 6e ets t&s EKKXTiaias aurcov etteX- 2 

5 96vras 8iKT|v Xukcov, Tpriyopiov tov ev 'AXE£av8peig, BaaiXeiov tov ev 'AyKupa Kai Kuiv- 
Tiavov tov ev rd3T| toutous \iT\8e EmaKOTrous ovondjEiv ht)8e oXcos koivcoviocv Tivd Trpos 
oxrrous exeiv pt|5e 5EXEa6ai Tiva Trapd toutcov ypdnnara HT|8e ypa9Eiv Trpos outous. 
tous 6e y£ Trepi ©EoScopov Kai NdpKiaaov Kai 'Akokiov Kai ZTE<pavov Kai OupadKiov Kai 3 
OudXEVTa Kai M-qvoqiavTov Kai TEcbpyiov, el Kai <popr|6Eis uti TrapeyEVETO otto ttis 'Ecoas, 

10 o^cos 5id to drro tou naKapiTou 'AXE^dvSpou KauTjpfiaQai outov Kai 5id to elvai Kai 
ocutov Kai toutous ttis 'ApEiou |iavias Kai 61a to ETTEvexSEVTa auTois EyKX-rmara toutous 
TrauyTi<pi kccoeiXev t) dyia auvoSos otto ttis imaKOTrfis. Kai EKpivauev |afi ijovov airrous 4 B 
ImaKOTrous |jfi Elvai, dXXd \iT\6k Koivcovias ijeto tcov Tnarcov aurous Korra^iouaQai. tous 
yap x^pi^ovTas tov uiov Kai (rrraXXoTpiouvTas tov Xoyov drrro tou Trarpos x w P'3 £ °"$cci 

15 ttis Ka6oXiKT)S EKKXriCTias Trpoar|KEi Kai dXXoTpious elvai tou Xpio-navcov dvo^aros. 
eotcoctov toivuv uijIv dvaQEpia 6id to »KEKcrrrTiXEUK£vai tov X6yov« Tfis dXriOeias ■ ottoo-to- 5 
Xikov eoti -rrapdyyEXna- »ei tis uiias euayyeXijETai Trap' 6 TrapeXdpeTE, dvduE|ja 
eotco«. toutois ^T)5Eva koivcoveIv TrapayyEiXorTE ■ »ou6Eiiia ydp Koivcovia 9C0TI irpos 
okotos«. toutous TrdvTas nctKpdv ttoieite - »ou5Epia ydp aumpcovia Xpiarcp irpos Be- 

20 Xiap«. Kai 9uXd£acruE, dyaTrrrroi, utite ypa9Eiv Trpos aurous |it|TE ypdpuara Trap' 6 C 
auTCov SexeoQoi. arrouSdaaTE 8e nSXXov Kai ii\i£i$, d8EX9oi Kai avXXEiTOupyoi, »cbs TCp 
ttveuhoti TrapovTES« ttj auvoScp fi^cov auvETrnfr|(piaaa6ai 81' UTroypa9fis uiiETEpas UTTEp 
tou Trapd ttovtcov tcov Travraxou CTuXXeiTOupycov tt|v 6)jK>9Coviav SiaawjEaOai. f) oEia 
Trpovoia ko6coctko|jevous unas Kai Euuvnouvras 8ia9uXdrTOi, ' ayanr|Tol d8EX9oi. "Oaios M 337 A 

25 ETrioKOTros uTreypavya, Kai ' ourco ttovtes. B 168 

TaOra ypdv^aaa fi ev ZapSiKfj auvoSos dTrEOTEiXe Kai -rrpos tous |ifi 8uvri8EVTas 48,1 
drroarrfiaai, Kai ysyovaai Kai auroi ou|ji4;ti9oi toTs Kpi6Eiai. twv 8e ev tti auvoSco ypa- 
14/ dvTcov Kai tcov SXXcov EmcrKOTrcov Ta 6v6nard eoti Td6E • 

1 "Oaios otto Ziravias 2 

5 Vgl. Mt. 7, 15; Acta 20, 29 16 II. Cor. 2, 17 17 Gal. 1, 9 18 II. Cor. 6, 14 

19 II. Cor. 6, 15 21 I. Cor. 5, 3 29 Die folgenden Namen zerfallen in zwei Gruppen: 1. Die 

Namen der Bischofe, die die Beschliisse zugnnsten des Athanasius auf der Synode von Serdica herbei- 
gefiinrt haben, nr. 1 — 78. 2. Die Namen der Bischofe, die spater den Dekreten beigetreten sind, 
nr. 79 — 284. S. 132, 7 sagt Athanasius, die Zahl der Bischofe, die sich fur ihn erklarten, sei im Ganzen 
344 (vgl. Athan. hist. Arian. 23; Migne 25, 725 A: ttXeIou; fjaav u'), davon hatten schon 63 aus Asia, 
Phrygia und Isauria vor der Synode ihr Votum abgegeben, das ergabe fur die Liste 281 Namen; dazu 
miiBten aber Ossius auf S. 123, 24 und die romischen Legaten nr. 2 hinzugerechnet werden. 
Die Namen von Serdica, nr. 1 — 78, sind in dieser Vollstandigkeit, leider ohne die Sitze, nur hier iiber- 
liefert. AJle anderen Listen enthalten nur einen Teil der Teilnehmer an der okzidentalischen Synode, haben 
aber den Vorteil, daD in ihnen die Sitze angegeben sind. Nach Athanasius hist. Arian. 15 (Migne 25, 709 B) 
waren zuerst etwa 170 Bischofe anwesend; die sich separiererenden Orientalen zahlten nach eigenem Zeug- 
nis (CSEL 65, 58, 26) 80 Namen; 73 enthalt ihre Liste (CSEL 65, 74 ff.), Mithin blieben unter Ossius etwa 

BKO RE 

4/5 hTav£A66vTas E 5 TpTyyopiov > R im Text, a. Rd. nachgetr. 8 CXictckiov B 10 ko> 

6aipE0fjvai B 14 yap] 5k B | crrraWvoTpiuTas O* OTraMoTptoOvTas O c 17 ecti -j- t6 B 

19 toutous Thdt. Hil. toutcov BKORE | irdvTas RE Thdt. Hil. Ver. ttovtes BKO 21 6exe- 

o6e O 22 iTap6vT6s] auvbvTES B | auvEYn?' " 110 ^ 01 RE* (ovvernu; . E c ) | fiuETEpas O* 

25 6ypau;e E 28 TdSe B Taura KORE 

i6» -iqi Apologia secunda 48, 2. 

2 'IouAios 'Pconris 81' 'ApxiBapou Kai <DiXo£evou irpeapuTipcov 

3 FFpcoToyevris ZepSiKfjs 

4 rauSevTioj 5 Moke56vios 

6 Ispfipos 7 npaiTE^Torros 

8 OupaiKioj 9 Aoukiaaos 

io Euyevioj JI Bitocaios 

12 KaAETToSlOS 13 <t>AGOpEVT10S 

14 Bctaaos '5 Bikevtios 

16 ZTEpKopios 1 7 TTaAAd5ios 

18 Aoumavos IQ XccApTis 90. Die Zahl wird erreicht, wenn man zu obenstehender Liste noch diejenigen Namen hinzurechnet, die 
nur in den kiirzeren Listen uberliefert sind. Die Liste hier kommt am nachsten der in Cod. Veron. LX 
f. 94b — 99a ausradierten ; sie hat wohl gegen ioo Namen umfaflt (Turner, Monumenta I 2, 3 S. XII). Doch 
durch die vorliegende griechische Liste wird der Verlnst einigermaBen ausgeglichen, besonders wenn man sie 
mit der ausgezeichneten alexandrinischen Oberlieferung (Schwartz, Zeitschr. f. neutest. Wiss. 35 [1936] 
iff.) in den Listen zu Briefen der Synode im Cod. Veron. LX f. io2 a ff. (= s) und f. I03»ff. (= a) ver- 
bindet. Hilajius hat eine Liste uberliefert (CSEL 65, 132ft.), die vielleicht zu dem Briefe der Synode an 
Julius von Rom (a. a. O. S. i26ff.) gehort (= H). Der Verfasser der Kanonessammlung der sog. Prisca 
hat etwa unter Papst Gelasius (Schwartz, Savigny-Zeitschr. f. Rechtsgesch. 56. Bd. Kan. Abt. 25 [1936] 
108) Hilarius' Liste hinter die Kanones von Serdica eingefugt (Schwartz a. a. O. 97); aus der Prisca sind 
die Namen in jungere Sammlungen gelangt und von Turner, Monumenta I 5452. herausgegeben (= P). 
Diese Ausgabe, die am besten auch die Liste aus Cod. Armament. 483, d. h. Hilarius wiedergibt, ist den 
folgenden Angaben zugrunde gelegt. Die Nummem aus dem Veron. LX beziehen sich auf meine Ausgabe. 
Nut in den beiden Listen des Veron. LX finden sich Namen iiber Athanasius hinaus; Hilarius' Namen 
begegnen alle bei Athanasius. S. 123, Z. 29: 1 Ossius ab Spania Cordubensis Hi. O. war 

Vorsitzender der Synode, vgl. Can. I 2 Der rbmische Bischof wurde durch die Presbyter 

Archidamus und Philoxenus sowie den Diakon Leo vertreten, a 20. 21. 22 und Coll. antiar. 
Paris. B II 2, 2 (CSEL 65, 127, 8ff.). Wie in den nicanischen Listen stehen die papstlichen Legaten 
an erster Stelle nach dem Vorsitzenden 3 Protogenes a Dacia (acacia cod.) de Serdica H 16, 

a 1 ohne Sitz, folgt als Bischof des Ortes der Synode 4 Gaudentius a Dacia de Naiso H 32, 

G. naisitanus a 23, vgl. Can. Ill, VII 5 Macedonius a Dardania de ulpianis H 35, M. lypia- 

nensis a 40 6 Seuerus ab Italia de Rauennensi H 49, ohne Sitz s 23, sc. Italia annonaria 

7 Praetextatus ab Spaniis de Barcilona H 6, P. de Narcidono Pann a 27 8 Ursacius ab Italia de 

Brixa H 50, U. Brlxensis a 44 9 Lucius ab Italia de Uerona H 20, L. de Uerona a 32 Nach Athan. 

apol. ad Const. 3 (Migne 25, 600 B) ist der richtige Name: Lucillus 10 Eugenius de He<ra>clea 

Lyncesti (Lynchis cod.) a 33 so richtig, aber Euagrius a Macedonia de <H>eraclialeneo (Heraclianofolim 
P) H 21. Nach Hierocles, Synecdemus 639, 1 ist gemeint: 'HpcoAeia AuyKou (Aotoukov cod.) in Macedonia I. 
Der Eugenius ohne Sitz a 7 ist ein andrer 11 Uitalis a Dacia ripensi de Aquis H 28, ohne Sitz s 21 

12 Calepodius a Campania H 45, ohne Sitz a 13, C. neapolitanus legatus sanctae ecclesiae romanae P 2c 
ist falsche Konjektur des Verfassers der Prisca. Bischof von Neapel ist nach dem Schreiben der Orientalen 
in Serdica Fortunatus (CSEL 65, 48, 15). Die zuletzt von Achelis, Abh. d. Sachsischen Akad. d. Wiss. 
XL, 4 (1930) S. lof., erorterte angebhche Aporie zwischen Calepodius und Fortunatus lost sich auf 
Grund der guten Uberlieferung : Hilarius, Cod. Veron. LX (d. h. alexandrinische Kanzlei) und neapoUtani- 
sche Bischofslisten, die keinen Calepodius v. Neapel kennen. C. war Bischof einer kampanischen Stadt 

13 Florentius ab Spaniis de Emerita H 3 a 24, war schon als Diakon in Aries 314, Labbe I 1430 C 

14 Bassus de Macedonia de Diocletianopoli H 8, ohne Sitz s 7. Macedonia steht im Widerspruch zu 
den Akten von Chalcedon (actio 6 nr. 84 Schwartz), wo ein Bischof aus D. in Thracica unterschreibt 

15 Uincentius a Campania de Capua H 14, ohne Sitz s 26, P 2a setzt hinzu: legatus sanctae ecclesiae ro- 
manae. Uincentius war in Nicaa romischer Legat, spielte noch in den folgenden Jahren eine bedeutende 
Rolle 16 Stercorius ab Apulia de Canusio H 44 a 34a 17 Palladius a Macedonia de Diu 
H 55 a 42, gemeint ist Dius 18 Domitianus ab Spaniis de Asturica H 4 19 Caluus (Caluius P) 
a dacia ripensi de Castra martis H 36, Caloes Castromartis a 38 

BKORE 

3 2ap5iKf|s KO 7 ITpriTEfTcrTos K 17 TTaXdSios E 18 Aon£Tiav6s KO 19 XaXpis BRE Apologia secunda 48, 2. 125 20 TepovTios 

22 EuAoyios 

24 AiooKopos 

26 Mctvvoudpios 

28 'AAe^avSpos 

30 2coKpdrT|s 

32 Mapnipios 

34 EuKocptros 

36 EtprivaTos 

38 'AXurnos 

40 'Aetios 

42 MapKEXMvoj 

44 BitoAios 

46 'Epiioyevris 21 TTpo-rctcnos 

23 FFopcpupios 

25 Zwainos 

27 Zcoainos 

29 EOtuxios 

31 AioScopos 

33 E06f|pios 

35 'A&r)v65copos 

37 MouTuavos 

39 Mcovas 

41 'PeotoOtos 

43 'ATrpiav6s 

45 OudAriJ 

47 Kdaros 20 Gerontius a Macedonia de Breui H 56, ohne Sitz s 24 a 10; Turner Dessert: de Berui = 
Beroea 21 Protasius ab italia de Mediolano H 51, P. Mediolanensis a 53, sonst noch oft 

bezeugt 22 Eulogius ohne Sitz a 5 23 Porfirius a Macedonia de Filippis H 9, ohne 

Sitz s 18, a 12 24 Dioscorus de Tracia H 17, ohne Sitz s 9; Feder will: de Terasia, da 

'de' immer vor den Stadten steht 25 Zosimus ab Achaia de Lignedon H 23, Z. Lychnis a 34. Es 

muQ heiBen : ab Epiro nova de Lichnido 26 Ianuarius a Campania de Beneuento H 15, 1, de Ueneuento 

a 26, P 2b setzt hinzu: legatus sanctae ecclesiae romanae, vgl. Can. XII 27 Zosimus Orreo- 

margensis a 52, so auch Not. Dign. or. XI 39, d. h. Z. a moesia <superiore> de Horreo Margi 28 Ale- 

xander a Thessalia de Larissa H 26, ohne Sitz a 14 29 Eutychius de Mothona a 47, d. i. nach Hier. 

C47, 17 Mo96vt) in Messenien; die Uberlieferung in H und P korrupt: Euticius ab Acaia H 58, Ticrus ab 
Asia de Moutonis H 59 30 Cocras ab Acaia de Asapofoebus H 43, nach Hier. 647, 11: 'AatOTroXis 

= "Actccttos in Achaia, so wohl am besten 31 Diodorus ab Asia de Thenedos H 25, s. Athan. hist. 

Arian. 5 (Migne 25, 700 B): AtoScopo; 6 tv 'Ao-la, genauer zu Ni^aoi der Diozese Asia 32 Martyrius 

ab Acaia de Neapoli H 47; da ein Martyrius Naupactis a 41 und ein M. ohne Sitz a 11 bezeugt werden, 
haben diese beiden eine Verwechslung veranlaBt: Achaia fiir Neapolis ist falsch, es muO Macedonia I 
heiBen; hingcgen paOt 'ab Achaia' zu 'de Naupacto' 33 Es stehen zwei Bischofe dieses Namens 

zur Verfiigung: 1. Eutherius a Procia de Caindos Hii, worin nach Hier. 633, 1 : 'ab Europa de Gannos' 
steckt, und 2. Eutherius (Eutarius cod.) a Pannoniis H 40 34 Zwei Bischdfe dieses Namens sind 

bezeugt: 1. Eucarpus ohne Sitz a 13, 2. Eucarpus Oponsius Achaiae a 55, d. i. "Orrous (in Chalcedon 
vertreten) 35 Athenodorus ab Achaia de Blatea (d. i. Plataea) H 24, ohne Sitz s 20 36 Ierenius 

ab Acaia de Scyro (Secoro cod.) H 46, Ireneus syconeus a 39 ist fehlerhaft, da Sicyon durch nr. 46 
besetzt ist. Scyrus nach Hier. 646, 5 37 Julianus de Thebis Eptapolis a 31, Julius ab Acatia 

de tebepsetafileos H 22, lies: Julianus ab Achaia de Thebis Heptapulis 38 Alypius ab Achaia 

de Magari H 34, Can. VII, ohne Sitz Alysius s 22. Hier. 645, 12 : Mayapa = Megara 39 Jonas a 

Macedonia de Particopoli H 33 40 Aetius a Macedonia de Thessalonica H 27, ohne Sitz s 14, vgl. 

die orient. Synode von Serdica CSEL 65, 61, 18 41 Restutus ohne Sitz s 25 42 wohl = 

Marcellus [a Macedonia] de Ancyra galatia H 10, Marellus a 8 43 Aprianus de Petabione Panno- 

niaz a 48 44 Uitalis Ucrensis (uertaresis cod.) Africae a 56, s. Turner Monumenta I 594. U. 

schon in Aries 314; Labbe' I 1430 E: civitas Ucrentium Uitalis 45 Ualens a Dacia ripensi de 

Isco (scio cod.) H 54, Not. dign. or. XLII 26.33: Oescus; Hier. 655,6: 'Iotco;. Ualens Arrius s 15 
historische Reminiszenz 46 Hermogenes de Sicyone (syceono cod.) <Achaiae) a 35 47 Castus 

ab Spaniis de Caesarea Augusta H 5, C de Augustocaesareae a 29 BKORE 21 riptirrdonos K 22 EOAoyos BRE 42 MapKtMros O 126 Apologia secunda 48, 2. 

48 AoiJETicrvos 49 (toupTOUVOTlOS 

50 MdpKos 51 'Avviavos 

52 'HAioScopos 53 Movaalos 

54 'Atnipios 55 TTapTiyopios 

56 TTAoCrrapxos 57 "Y|jEvcnoc 

58 'AOavdaios 59 Aovkios 

60 *A|jccv-nos 61 "Apeios 

62 'ActkXtittios 63 Aiovuaios 

64 Ma^ipos 65 Tpuipcov 

66 'AAf^avSpos 67 'Avriyovos 

68 AtXiavos 69 TTETpos 

70 Zuncpopos 71 Mouacovios 

72 Eutvxos 73 <PiAoA6yios 

48 Dometius de Acaria Constantias a 50, eine Verbesserung kaum mSglich, da man an: de Arabia a 
Constantia nicht denken darf; ob: ab Africa de Constantina (= Cirta)? 49 Fortunatianus 
ab Italia de Aquileia H 37 50 Marcus Siscensis Sauiae a 54, M. ab sauia (asia cod.) de Siscia 
H 52 51 Ann[an]ianvs ab Spaniis de Castalona H 2, Ammianus de Castello Pannonie a 25 
52 Heliodorus a Nicopoli H 39, ohne Sitz s 3 a 9. Nicopolis am besten wohl: Epirus uetus, da so in 
Chalcedon (actio 6 nr. 46 Schwartz) 53 Moystus (=Conc, mostus H) a Thessalia de Thebis H 13; 
zur Namensform vgl. unten S. 138, 23 wo Moucaios in der Iat. Vorlage in Coll. antiar. Paris (CSEL 65, 
145, 10): Moysetis entspricht 54 Asterius (asturius cod.) de Arabia H 42, ohne Sitz s 5. A. ist 
nicht mit dem Athan. torn, ad Antioch. 10 (Migne 26, 808 B) genannten Bischof von Petra, das aber 
politisch zu Palaestina gehort, zu verwechseln, vgl. hier nr. 61 . Asterius gehort in die Provinz urn Bostra 
Athan. hist. Arian. 18 55 Paregorius (so s 12 a 37; Paragorius H) a Dardania de Scupis H 29, 
P. capinus a 37, ohne Sitz s 12 56 Plutarchus (so s 17; Plotarcus H) ab Aca[c]ia de Patras H 38, 
ohne Sitz s 17 57 Hymeneus (so Cone, Hyfeneus a 28, Himonius H) de Hypata ( — to cod.) Thessaliae 
a 28, H. a Th. de oparata (pharata Cone.) H 18 58 Athanasius ab Alexandria H 31, ohne Sitz s 2 
59 Lucius a Tracia de Cainopoli H 19, ohne Sitz s 4 a 15. Gemeint sein kann nur L. v. Hadrianopel, der 
nach Athan. hist. Arian. 19 (Migne 25, 713 C) zur Partei der Okzidentalen gehorte. Einen Beleg filr 
Hadrianopel als Cainopolis d. i. KcnvcSv tt6Ai; (vgl. ZcpSCv tt6Xis = Zep8iKa) gibt es nicht. Nur ware 
darauf zu verweisen, dafl ein ovv^Spiov tv tco tottco tcov Kaivuv in dem Einfuhrungssatz zu einer 
griechischen t)bersetzung eines Zitates aus dem 3. Kanon von Serdica vorkommt, Qber das Schwartz, 
Zeitschr. £. neutest. Wiss. 30 (1931) 34 f. handelt. Die Notitia urbis Constantinopol. verzeichnet in der 
9. Region eine Kirche CaenopoUs 60 Amantius Uiminacensis per presbyterum Maximum a 45, d. i. 
Uiminacium Moesiae 61 Arius a Palaestina H 41 ; Arius ist Bischof von Petra, ohne Sitz unten 
nr. 272, und war nach S. 122, 24 in Serdica. Nach Athan. hist. Arian 18 (Migne 25, 713 C) ist A. Bischof 
von Petra 62 Asclepius a Palestina de Gaza H 12, ohne Sitz a 16 63 Dionysius ab Acai[d]a 
de Elida H 48, so auch Schreiben der orient. Synode von Serdica CSEL 65, 61, 12, ohne Sitz s 11 
64 Maximus a Tuscia de Luca H 7, ohne Sitz a 19 65 Trifon ab Acaia de Marcarce H 30, Trypho 
de Megara a 36, das Megara in Achaia kann wegen nr. 38 nicht gemeint sein. Beide Stellen sind korrupt. 
Nach Turner verbessert man am besten: a Moesia de Margo. Margo schon im Veroneser Provinzen- 
Verzeichnis: Moesia superior Margensis; vgl. Not. Dign. or. XLI 24. 33. 66 Alexander Cypar<isi)ensis 
Achaie a 46; in H und P starke Verderbnis: A. ab Acaia de Ceparisma H 57, A. ab Acaia de Mo rem is H 59 
(vgl. oben nr. 29). Cyparisia nur bei Hier. 648, 1 67 Antigonos Pellensis (Pallenensis cod.) Mace- 
donie a 49 68 Aelianus (helianus cod.) de Tyrtanis a 57. Schwer verderbt. Feder denkt, weil hier 
wie in a kretische Bischofe aufeinanderfolgen, an de Gortyna. Oder TuvSdpiov SiKtAias nach Georg. 
Cypr. 588? 70 Synphorus de Herapythis a 58; Chalcedon u. Hier. 649, 7 'lEpcrrru6va Kpf|Tr|S 

71 Mosinius Heracleae a 59, nach Feder Heracleion auf Creta, nicht in Chalcedon u. bei Hier. 

72 Eucissius Chisamensus a 60, nach Hier. 650, 13: K(o"ayos 73 Ein Bischof dieses Namens ist 
uberhaupt unbekannt 

BKORE 

49 OoupTouvcmos BO OoupTouvdTOS KE* ((ItoOpT. E c ) OopTowcmo? R 60 'ApcVnios RE C 
'AiJcivnos E* 73 OiAoXoyos E Apologia secunda 48, 2 — 49, 2. 127 74 ZTrouSaaios 
76 TTcn-piKios 
78 lonrpfKios 79 Ma^i|ii[a]vos 

81 BTlKTOUpOJ 

83 AriaiSepios 
85 Zappdrios 
87 ZouTrepicop 
89 AikAottetos 
91 ZE|3r)pivos 
93 MapTlvos 
95 'On luuavos 
97 Biicrcop 
99 BaAEpi(a)v6s 
101 'leaofis 
103 ZiiittAIkios 
105 "Aijccvtos 
107 'louariviavos 
109 ZonropvlAos 
m Acovomotvos 75 Zcbainos 
77 'ASoAios TaAAias 80 Bripiaaiuos 
82 BccAevtivos 
84 EOAoyios 
86 AvokoAios 
88 MepKOupios 
9° Euaipios 
92 Zdrrvpoc 
94 rTaOAos 
96 NiK&aios 
98 ZenTTpwvios 
100 TT&kotos 
102 'Apfarcov 
104 Mmocvos 
106 A(l)|JiAAiav6s 

108 BlKTCOptVOS 

no 'ApouvS&VTios 
112 Md^inos 49,1 'A<ppiKfis "3 Neaaos 
115 Meydaios 
117 'Poyomavos 114 rpdro5 
116 KoXSaios 
118 Kovaop-nos 75 Zosimus a 14 ohne Sitz 76 Ein Patricius untea nr. 278 c. 49, 1 Athanasius gibt hier die Liste einer 
gaUischen Synode wieder, die nach Serdica den Beschlussen der Synode beigetreten ist. Die folgenden galli- 
schen Bischofe lassen sich zum grbflten Teil auf Gnind der Liste der Kolner Synode von 346 identifizieren 
(Labb6 II 615 C). Die Liste ebenso wie die Akten sind unzweifelbar echt. Ich zitiere nach meiner in Vorbe- 
reitung befindlichen Ausgabe (= K) 79 Maximinus a Treueris Ki 80 In Serdica: Uerissimus a 

Gallia de Lugduno H 53, Broseus Ludonensis Galliae a 43. War in Koln nicht 81 Uictor Mediomatri- 
corum K 16 82 Ualentinus ab Arelatu K 2 83 Desiderius Lingonie K 17 84 Eulogius Ameiano- 
rum K 12 85 Seruatius Tungrorum K 13 86 Discolius Remorum K 14 87 Superior Neruiorum 
K 21 88 Mercurius Suessionum K 22 89 Diclofetus Aurilianorum K 23 90 Eusebius Roto- 

magentium K 24 91 Severinus Senonum K4 93 Martinus Mogontiacensium K 15 95 Op- 

tatianus Tricassium K5 96 In Nicaea: Nik&o-io; Aoulas TaAAIcov 97 Victor Uangionum K 7 

99 Ualerianus Antisidorensium K8 100 Ob = Pancharius Uisocensium K18? 101 Jessis 

Nemetum K6 103 Simplicius Augustodunensium K9 105 Amandus Argentoratensium K 10 

106 Ein Aemilianus ohne Sitz in Valence 374; Labb£ II 906 A 107 Iustinlanus Rauracorum K ii 

108 Uictorinus Pariseorum K 20 in Donatianus Cabellonorum K3 112 In Serdica: Maximus 

Sim per epistulas de Galliis incolumes uos in dno opto dd a 19 c 49, 2 Die afrikanischen Bischofe 
lassen sich kaum identifizieren, obwohl Akten einer karthagischen Synode mit einer Anzahl Namen 
uberliefert sind (Labb£ II 713), die bald nach Serdica getagt hat 114 Gratus v. Carthago, 

Carthago (Labb£ II 713 D), auch durch Serdica Canon III (I 462, 9 Turner) bezeugt BKORE 80 Briplo-OTinos RE Briplaiuos BKO 89 ATiKAo-rrETos BRE 95 'OTrrcmariavos BKO 'OTrrcrra- 

Tiavo; E 99 BaXepi(a)vos Op. nach K 107 ' louariviaviavo? E 128 Apologia secunda 49, 2-3. 119 'PoucpTvos 
121 KeaaiAiocvos 
123 Mapiavos 
125 Auvdiiio; 
127 Mouotos 
129 KuTTpiavos 
131 'Ovoparoj 
133 navToyaOos 
135 Bau8io5 
137 Kottitcov 
139 Koanos 
141 'Earrepicov 
143 Seflripiavos 
145 "Earrepos 
147 ZaAouarios 120 Mctv vivos 

122 'EpEvviavos 

124 OuaXepios 

126 Mujovios 

128 KeXecttTvos 

130 BlKTCOp 

132 Maplvos 

134 d-qAi^ 
136 Aipep 

138 MivEppdAris 

140 BlKTCOp 

142 0-qAi§ 

144 'Otttccvtios 

146 OiSevtios 

14 8 TTaaxao"ios AtyuTTTOU 

149 AifJoupvios 
151 <t>T|Ai5 
153 'PooiiuAos 
155 Kovaop-noj 


M 340 A 


157 OopTOUvcmos ' 
159 OopTouvcmavos 


B 169 


161 ActtuXXos 
163 ZEpfjvos 
165 QsoScopos 15° 'AiadvTios 
152 'laxupautjcov 
154 TipEpivos 
156 'HpaxAEiSris 

158 AlOCTKOpOS 

160 B(X)aaTd|j(ii)cov 
162 'AvSpias ' 

164 "ApElOS 

166 Euayopas 120 Ob = Magnus Astyagensis, Carthago can. VIII ? 126 = Musonius, ein Bischof dieses Namens 

wird fiir die Provinz Byzacene von Hieronymus, adv. Luciferianos 18 (Migne PL 23, 180 A) bezeugt 
130 Ein Victor v. Utica in Aries 314 (Labb6 I 1430) 134 Felix Baianensis, Carthago can. X 

143 Ein Severianus aus Africa unterschrieb in Sirmium 358 nach Sozomenus IV 15,2 das Symbol 

144 Ein Optantius wird in Can. XII von Carthago erwahnt c. 49, 3 Die Namen der agyptischen 
Bischofe mussen einer Synode entnommen sein, die nach der Riickkehr des Athanasius, der am 21. Okt. 346 
in die Stadt einzog, stattgefunden hat, vgl. Sozom. IV 1, 3. Gerade der 19. Festbrief (p. uo Cureton) be- 
zeugt ein grofles Revirement in dem agyptischen Episkopat. Die Liste hilft viele Namen identifizieren. 
In den 94 Namen diirfte ein vollstandiger Katalog des agyptischen Episkopats vorliegen, der nach 
S. 87, 11 und S. 149, 8 etwa aus 100 (ryyOs ekot6v) Namen bestanden hat 150 seit 346 Bi. v. Nilo- 
polis; 19. Festbr. mit Isaac, zwischen denen der Friede wiederhergestellt ist 156 in Tyrus 335: S. 159 
nr. 20 ohne Sitz 158 in Tyrus 335: S. 159 nr. 37 ohne Sitz, s. auch nr. 183 160 BAaorduuuv 
in Tyrus 335: S. 159 nr. 34 162 seit 346 Bi. v. Arsenoitis: 19. Festbr. Auch 362 Teilnehmer a. d. 
alex. Synode: A than. torn. ad. Antioch. 10 163 Ein Serenus seit 336 Bi. v. Aphrodition: ep. Athan. 
ad Serapionem (p. a-» Cureton; vgl. dazu Schwartz, Zeitschr. f. neut. Wiss. 34 (1935) 131 f.); vgl. unten 
nr. 185 164 seit 346 Bi. v. Panos: 19. Festbr. Fordert als Bi. v. Panos Pachomius zur Klostergriindung 
auf, Pachomii vita prima 81 (Subsidia hagiogr. 19 S. 54, 15) 165 seit 346 Bi. v. Diospolis 
[la»j ^la %*.; immirwU; = AiocrrroAis (so!) Kcrrd NeIXov], d. i. Diospolis magna (= Theben), Oder 
A. avco in der oberen Thebais (Hierocles, Synecdemus 731, 9) BKORE 121 KectotiXkivos RE 
142 (t>ftn5 KO 
159 vor 158 B 
Euayopas B c 131 'OiKBoaros KO 134 CP(Ati£ KO 

151 OIAri^ KO 152 Mcrvvpdncov BO 

159 (CopTouviavo; B* OoupT. B c 138 MivEpadXris B MivepfJdAis RE 

157 (PoUpTOUVOTlO? E* (Oopr. E c ) 

163 lEpivos BKO 166 ayopas B* Apologia secunda 49, 3. 109 

167 'HXias 168 TiiaoGeos 

169 ' (Opicov 170 'AvSpoviKOS 

171 TTa<pvouTios 172 'Ep^as 

173 'Apapicov 174 Yevoaipis 

s 175 'AttoXXcovios 176 Mods 

177 Zapcnr&iiTTCov 178 <t>iXcov 

179 (DiAm-TTOS 180 'AttoXXcovios 

181 rTacpvouTios 182 IlaOXos 

183 Aiooxopos 184 NeiXocijugov 

185 Ispfivos 186 'AkuXccs 

187 'Acot5s 188 'Ap-TTOKpaTfov 

189 'laa&K 190 ©eoScopos 

191 'AttoXXcos 192 'Anntoviccv&s 

193 NeTXo; 194 "Hpdn<Xeios 

5 195 'Apeicov 196 'A9ds 

197 'Apaevios 198 'AyaQdpucov 

199 ©ecov 200 'AttoXXcovios 

201 'HXias 202 TTotwivouSios 

203 'Av6payd6ios 204 NeuectIcov 

205 Zaponricov 206 'A^ncbvios 

168 in Tyrus 335: S. 159 nr. 38: Tiuofeo? AiooTToAicos d. i. wegen nr. 165 Diospolis parva, im Nildelta 
(Hier. 725, 1) 169 seit 346 Bi. v. Sethroitis {■— ■ ^ .1»;-,k — cod.], 19. Festbrief 170 seit 

336 Bi. v. TentyTa, Sohn seines Vorgangers Saprion (s. unten S. 159 nr. 14), ep. Athan. ad Serap. [p. oj 
Cureton) 171 Seit 346 Bi. v. Sais [^foj-lla cod.]: 19. Festbr. Nahm an der alex. Synode von 362 

teil (T7. Zoicos): Athan. torn, ad Antioch. 10 173 Seit 336 Bi. v. Stathma: ep. Athan. ad Serap. 

174 Seit 346 Bi. v. Coptos: 19. Festbr. 175 Vgl. nr. 180. 200. 236. Ein A. in Tyrus 335 unten 

S. 159 nr. 15 176 Seit 346 Bi. v. Laton [ V <*^JI cod., so auch Subs, hagiogr. a. a. O.): 19. Festbr. 

War, ehe er Bischof wurde, Monch (so auch Athan. ep. ad Dracontium 7; Migne 25, 532 A: Tfj; avco 
©T|Pal5os) und nahm an der Synode von Laton teil: Pachomii vita prima 112 (Subs, hagiogr. 19 
S. 72, 31), vgl. auch Athan. hist, arian. 72 177 Ein Sarapammon wird von Athan. hist. 

Arian. 12 (Migne 25, 708 A) aus der Zeit um 340 genannt; vgl. S. in Tyrus unten S. 159 nr. 8 
178 Seit 336 Bi. in der Thebais: Athan. ep. ad. Serap.; vgl. nr. 213 179 Ein Ph. von Panyphis 

in Nicaa, ohne Sitz in Tyrus 335: S. 159 nr. 35 180 In Tyrus 335: S. 159 nr. 15; vgl. nr. 175. 

200. 236 181 Vgl. nr. 171. 226. Ein P. wird Athan. hist. Arian. 72 (Migne 25, 780 B) 356 erwahnt 

182 Kann wohl wegen nr. 176 nicht der von Athan. ep. ad Drac. 7 (Migne 25, 732 A) erwahnte IT. 6 iv 
Acrru sein 183 Vgl. nr. 158 184 Seit 346 Bi. v. Syene: 19. Festbr. 185 Vgl. nr. 163 188 In 

Nicaea "Ap. "AAqraKpdvcov ; in Tyrus 335: S. 159 nr. 10 189 346 in Nilopolis; 19. Festbr. vgl. nr. 150; 

oflenbar ein friiherer Gegner des Athanasius 190 Bis 346 Bi. v. Coptos: 19. Festbrief, ehemaliger 

Melitianer vgl. S. 159 nr. 21 Note 191 Seit 346 Bi. v. Xois: 19. Festbr. 192 In Tyrus 335: 

S. 159 nr. 5 195 Seit 346 Bi. v. Antinous: 19. Festbr., vgl. Pap. Flor. 71 , 519 196 In Nicaa Bi. v. 

Schedia, in Tyrus 335: S. 159 nr. 25 197 Jener bekannte Bischof, von dem der 19. Festbrief aus- 

driicklich bezeugt, daB er zum Bi. v. Hypsepolis, seinem alten Sitz, ernannt sei, u$ ElpriVEuaa; irpos "rf|V 
batArio-lav, vgl. unten c. 69 198 in Tyrus 335: S. 159 nr. 22; ob iriiher Melitianer s. unten c. 71 nr. 33 

200 Vgl. Nr. 175. 180. 236 202 In Tyrus 335: S. 159 nr. 29 203 Seit 336 Bi. in der ostlichen 

Garyathis (Marmarica) : Athan. ep. ad Serap. 204 Seit 336 Bi. v. Paralus: Athan. ep. ad Serap. 

205 Seit 336 Bi. v. Apollon inf.: Athan. ep. ad Serap. 206 Ein A. v. Pachnemunis ist nach Historia 

Athanasii (Cod. Veron. LX f. io6 a ) Mitglied der Gesandtschaft des Athanasius an Constantius (353), vgl. 
dazu Athan. ep. ad Drac. 7 (Migne 25, 532 A) und Teilnehmer der alex. Synode von 362: Athan. torn, ad 
Antioch. 10: A. rTaxvEuouvecos Kal toO AonroO uipous Tfjs 'Dieapxias. Athanasius nennt de fuga 7, 4 (S. 73, 

BKORE 

172 'Epueias B C K 'Epuias B* 177 Zauapcnrcov K 185 lEpivo; KO 1S8 'ATroKpcrricov B 

189 'Ict&k BOR 193 'Auucovavos B 202 navivou6ios RE 

Athanasius II. I 7 130 Apologia secunda 49, 3 — 50, I. 207 'Anncbvios 
209 repovTios 
211 Aecovi6r|s 
213 OiAoov 
215 'Ispaxus 
217 TTocaocpios 
219 'A-rroAAoScopos 
221 Ydris 

223 'A-TTipoOs 

225 'Haaiots 
227 Tin60£os 
229 Tciios 
231 TTiaros 
233 "Hpcov 
235 *Avdyan<pos 
237 Tdios 
239 TTaOAos 
241 Eu5a(|acov 208 Ievcov 
210 Koivtos 
212 Zeiifrpcoviavos 
214 'HpaKAeiSris 
216 'PoOcpos 
218 MockeSovios 
220 CpAapiavos 
222 Zupous 
224 Zccpaaricov 
226 nacpvoCmos 
228 'EAoupfcov 
230 Movaaios 
232 'HpaKA&iJiicov 
234 'H?vias 
236 'AttoAAcovios 
238 (DiAotos 
240 Ti66tis 
242 'louAios 50,1 243 TTpopdmos 
245 (DocKouvSlvos 
247 Nouur|Sios 01 iv tu KavaAicp ttis 'iTaAiae 

244 Bidrrcop 
246 Mcoofjs 

248 ZTTT|pdvTlOS 10. 11) und hist. Arian. 72 (Migne 25, 780 B) zwei Bischofe mit Namen Ammonius, von denen dann der 
eine = nr. 206, der andere = nr. 207 sein kann. 213 Vgl. nr. 178. Pachomii Vita prima 112 (Subs, 

hagiogr. 19 S. 72, 31) wird eiu Bischof Philon neben Muis (vgl. nr. 176) erwahnt, der auf der Synode voa 
Laton ist; er war vorher Monch, Oder ob der mit nr. 176 identisch ? vgl. hist. Arian. 72, 4 214 In Tyrus 

335: S. 159 nr. 48 221 InTyrus335: S. 159 nr. 47; vgl. auchAthan. hist. Arian. 72 (Migne 25, 780 B) 

224 Ob der Serapion v. Antipyrgos, der schon in Nicaea war, und dann noch in Seleucia 359 nach 
Epiphan. haer. 73, 26, 7 (III 301, 2) ? 226 Vgl. nr. 171. 181 ; ein P. ist auch in Tyrus 335: S. 159 Nr. 19 

227 Vgl. nr. 168 228 In Tyrus 335: S. 159 nr. 9. In den Pachomiusviten wird der Name stets 'EAou- 

plcov geschrieben 229 In Tyrus 335: S. 159 nr. 23 231 In Tyrus 335; S. 159 nr. 24 232 In 

Tyrus 335: S. 159 nr. 40 233 Ein Heron in der Thebais zur Zeit von Julian Philost. VII 13 234 Vgl. 

nr. 167, 201 235 Ein A. wird Athan. hist, arian. 72 (Migne 25, 780 A) erwahnt 236 Vgl. 

nr. 175. 180. 200 237 Vgl. nr. 229. Ein G. wird Athan. hist. Arian. 72 (Migne 25, 780 A) erwahnt, 

es durfte der napaToulou Tfj? fyyicrra Aif}uT)s sein, der an der alex. Synode von 362 teilnimmt; Athan. 
torn, ad Ant. 10 239. 240 19. Festbr. : 'Ev KXucrua &vt1 'IcckcoP TiGoris [.mjloKj^ cod.] Kal ovv auT<5 
riauAos cos clprivtucras Trpos tt\v haikqaiav. Es ist wichtig, dafl die beiden hier nr. 239. 240 aufeinander- 
folgen 241 Seit 346 Bi. v. Lycon: 19. Festbr. c. 50, 1 Zu canalis Italiae vgl. die Bemerkungen 

von Turner, Monumenta I 488. Die folgenden Bischofe miissen der Italia annonaria, d. h. den Provinzen an 
der via Flaminia, also Umbria, Picenum, Flaminia und Aemilia angehoren. Daher ware es wohl moglich, die 
Stadte von Ancona etwa bis Mailand zu erschlieflen, aber in Anbetracht der Uberlieferung sind hier Iden- 
tifikationen der genannten Bischofe verwehrt. Doch einiges hat Lanzoni, Le diocesi d'ltaUa dalle origini 
al principio del secolo VII (Studi e testi 35') 1927 festgestellt 245 Facundinus v. Tadinum (Umbria), 

gesichert durch Verehrung als Heiliger, Lanzoni 453 BKORE 211 A£ovf6r|s B c O 
Cutis KRE 217 TTavo-oipios K 232 'HpaxAducov O 238 CpiXcoTas KO 240 Ti- Apologia secunda 50, 1-3. 131 249 ZefJfjpos 
251 OocuotTvos 
253 'HpctKAeios 
255 Qf|Ai£ 
257 TTccuAiavoc. 250 'HpctKAEiavos 

252 'AvTCO VIVOS 

254 Ouit&Aios 

256 Kpriarrivos KOirpou 258 Au^ipios 
260 Tripdaios 

262 EtpTlVlKOJ 

264 'A9avdaios 
266 TpicpOXAios 
268 Nopftacvos 259 (tlCOTlOS 

261 'A9po5iaios 

263 Nouv^xios 

265 MockeSovios 

267 Zm/piScov 

269 ZcoaiKpcoTis TlaA aiaTivT)5 270 Metros 

272 "Apeios 

274 TEpnavos 

276 TTauAos 

278 TTaTpiKios 271 'Aetios 

273 0eoS6ctios 

275 ZiAouavos 

277 KAocuSios 

279 'EAmSios 249 S. oben nr. 6: Bi. von Ravenna, kaum Bi. v. Septempeda, wie Lanzoni S. 392 will 250 Hera- 

clianus v. Pisaurum (Umbria), sicher gegen Lanzonis Bedenken S. 501 251 Faustinus 

v. Bononia (Aemilia), nach der Liste der Bischofe von Bologna der zweite, Lanzoni S. 785 252 An- 

toninus v. Mutina (Aemilia), Lanzoni 793 255 Felix v. Bellunum (Venetia), ohne Grand 

von Lanzoni S. 906 angesetzt, nur weil vielleicht nr. 256 Crispinus nach A than. apol. ad Const. 3 (Migne 
25, 600 B) Bi. v. Padua sein soil. Diese Identinkation ist aber fraglich. Darum will Lanzoni S. 903 
nr. 257 Paulianus zum Bi. v. Tarvisium machen 258 Ein Auxibius v. Solia, ohne Zeitangabe vgl. 

Anal. Bolland. 1907 S. 259 260 Ob TeAdcnos? dieser in Nicaea Bi. v. Salamis 262 Ein 

Eirenicos wird bei ZcotIcc verehrt, Anal. Bolland. 1907 S. 253 264 Ein Athanasius zu Paphos ibid. 

S. 243 erwahnt 266 Triphyllios v. Ledra, Hieron. de viris ill. 92, Sozom. I 11, 8 267 Spyridon 

v. Trimythuntos Sozom. I 11, 1 269 Sosicrates v. Carpassus, Anal. Bolland. 1907 S. 255. c. 50, 3 Die 

Liste von Palastina entspricht der von der Jerusalemer Synode c. 57, 7, wie Ath. S. 137, 17 ausdrucklich 
sagt. Es fehlt hier nur aus c. 57, 7 nr. 14 Macrinus und hier nr. 277 stent in c. 57 an 16. Stelle. Diese ge- 
ringfugigen Unterschiede erkllren sich vielleicht daraus, dafl die Namen hier dem Schreiben entnommen 
sind, das das iormelle Placet fiir die Dekrete von Serdica erteilt, wahrend die Unterschriften c. 57 zu dem 
Eirenikon fur Athanasius gehoren, wenn nicht die Abschreiber sich versehen haben. 270 Maximus 

v. Jerusalem, Philost. Ill 12; Sokr. II 8, 3 271 Philost. Ill 12 (43, I7ff.) weifl eine Geschichte von 

einem A. §9000; "riis naAcnorlvns zu erzahlen, der Athanasius mit Maximus v. Jerusalem anerkannte, urn 
sein eigenes Verbrechen (Unzucht) zu verdecken. Die Frage, ob dieser der schon in Antiochien 325, Nicaea, 
und Antiochien 326 (Euseb VC III 62 und Theodoret h. e. I 21, 4) anwesende A. v. Lydda war, Oder der 
von Epiph. haer. 40, 1, 5 (II 81, 12) namhaft gemachte Bi. v. Eleutheropolis, mochte ich zugunsten d. 
letzten entscheiden 272 Arius v. Petra s. oben nr. 61 273 Ein Theodosius ist unbekannt; 

in den Unterschriften c. 57 lautet der Name: Theodoras, vielleicht der von Sidon, der in Nicaea und in 
Antiochien 326 unterschrieb (Euseb VC III 62, und die Liste bei Schwartz, Abh. d. Bayer. Akad. N. F. 13 
S. 77 nr. 2) 274 Germanus v. Neapolis, in Nicaea 275 Silvanus v. Azotus, in Nicaea 

276 Paulus v. Maximianopolis, in Nicaea, Antiochien 326 nr. 5 (s. Schwartz a. a. O. 78) 278 Patricius 

ohne Sitz in Antiochien 326 nr. 18 (Schwartz a. a. O. S. 78) BKORE 255 OIAtiS KO 
268, 269 B c 25S Au^jJios BKO 261 'A<ppo6r|cnos B* 'A9po6ioios B c 269 vor 268 B* 1^2 Apologia sccunda 50,3 — 51,5. (Konstantius an Athanasius) 

280 Tepiiccvo^ 281 Eucte(3io$ 

282 Zr)v6(3io$ 283 TTocuAos 

284 TTrrpcs 

C 4 01 ijev ouv toTs Crrro 1% ouvoSou ypa9Eiaiv UTroypdyavTEs outoi, iTEpoi 8e TrMaToi 

M341A elaiv 01 Kai irpo toutt]S ttjs auv68ou ypdiyavTES Cnrsp fmcov otto ' te Tfjs 'Aaias xoci s 
Opuyias Kai Maaupias, Kai Ta ovojiaTa outcov Iv Tats iSiais ETriaToAais EiupEpETcci, eyyus 
§y', 6uou th8'. 
51, 1 TauTa tiaGcbv 6 0EO<piXEOTaTOS paaiAEus Kcovardv-nos iJETETrEnvyaTo f\uas ypd- 

yas ISiqc Trpos tov d8EA90V eoutoO tov uaKapiTT)v KcbvoTavTa, Trpos 5e f||jas Kai arra^ 
B 170 Kai SEUTEpov xai Tpfrov touto' ' 10 

Kcovar&vTios Nikt|tt)S Auyouaros 'A6avaalcf>. 

2 'EttI ttoau aE kAuScovIjeoOoi xai xE'^jEaOai to!s Tfjs 8aA ui n \% dypiois Kunaaiv 
ouk dipfiKEv f\ Tfjs T)tiETEpas T)HEpoTT|TOS (piAavQpcoTTi'a. yunvco0EVTa aE Tfjs Trcrrpcoas 

B Eorias Kai aTEpr|6EVTa tuv ISicov Kai TrAavcouEvov ev 0r|picb8Eaiv dvoSiais ou TrapfJKEv 

3 T) aKauaros fmcov EuaEpEia. Kai eI Kai to naAiara ettittoXu \mepeBiiXT\v ypdv+vai tt|v is 
irpoOEaiv xfis Eufjs Siavoias TrpoaSoKcov auOaipETov cte TrapayEVEaSai Trpos f\\ia$ Kai tuv 
Kan&Tcov aiTEiv OEpaTTEiav, oncos, ETTEiSr) Taoos 6 96^05 tt|v -rrpoalpEaiv Tfjs Trpo0EaEcos 
IvETToSiaE, 8id touto 8copE5s TrAripEoraTa ypdnuoTa Trpos Tqv af]V OT£pp6TT)Ta 8ietteii- 
vydn£0a, iva d96pcos Tais finETEpais Trpoaovyeai toxeiov tt|v aauTou -rrapouaiav TrapaaxEiv 
OTrouSdoTis, uttep toO Tfjs aauTou EmOuuias drToAauaas Kai TTEipa0Eis f||jcov Tfjs 91X0CV- 20 

4 0pcoTria; toTj t8iois dTroKaTaaTocOfjs. toutou ydp IvEKa Kai tov Seottottiv you xai 
d8EA90v you KcovaravTa tov NiKi"|Tf)v Auyouarov uttep aoO TrapEKdAEaa, iva toO IaOeiv 
E^ouaiav aoi 8<5, errri tu d^OTEpcov f)|j£ov ettiveuovtcov ttj -rraTpiSi dTroKOTaaTaOfjs 
Eycov touto Tfjs fjucov xdpiTOS IvExupov. 

C 'ETTlaTOAf) 8EUTEpa 25 

5 Ei Kai to lidAiara 8id TrpoTipcov ypayporrcov E8r)AwaanEv, ottcos dnEpiiavcos eis to 
fiiiETEpov KomTdrov TrapayEvr| 8id to lidXiara PouAectOoi r\\xas drroaTElAai aE ei; to T8ta, 

281 Wabxscheinlich Euseb v. Sebaste, der in Seleucia 359 unterschreibt, Epiph. haer. 73, 26, 7 
(III 301, 3) 283 Paulus, ob der unten S. 144, 14 genannte Bi. von Tyrus? 284 Petxus 

v. Nicopolis, in Nicaea und Antiochien nr. 15 (Schwartz a. a. O. S. 78) 7 Zu den Zahlen 

vgl. oben Note zu S. 123, 29 8ff. Athan. laflt hier das Wichtigste und fur das Verstandnis 

der Ereignisse nach Serdica Entscheidende aus, vgl. die Noten zu hist. Arian. I7ff. und Schwartz 
ZN'W 34 (1935) I 4°- Der Briefwechsel zwischen Constans und Constantius hat friihestens 344 stattgefunden. 
Die beiden wichtigsten Voraussetzungen fur die Ruckkehr des Athanasius waren erst dann gegeben, als 
1. die Verurteilung Photins (d. h. Marcells), und 2. der Tod des Gregor v. Alexandrien am 26. 6. 345 erfolgt 
waren; vgl. Schwartz a. a. O., vgl. auch apol. ad Const. 3.4, und zurDatierung unten S. 133, 15 11 Der 
Brief fallt in das Jahr 345, Noten s. Bd. III. Er ist noch hist. Arian. 21 (Migne 25, 717 C) erwahnt. Von 
Athan. hat ihn Sokr. II 23, 5 — 7, und von ihmTheod. lector Cod. Marc. gr. 344 f. 95 b . Theodoret h.e. II 
10, 3 kennt alle drei Briefe 25 Brief (vgl. Noten Bd. Ill) nach Athan. bei Sokr. II 23, 8 — 9, aus 

ihm Theod. lector cod. Marc. gr. 344 f. g^; femer bei Theodoret h. e. II n 

BKORE 

5 tccuttis > K 9 dSeAf 6v + tov K | Kai > B 1 1 a. Rd. 5yBv5KaRXriE*iJipE c 

13 t)~\ 6 B" f\ B c 14 TrapfJKEV BKO TrapelSev RE Sokr. 16 Kai + tt)v K 20 Cmip toO] 

tn\ Tqi B vgl. Z. 23 21 cnroKcrraoTafcls RE* Sokr. (MT) dTTOKaTaora6^s E c 23 tS BKO 

to RE 24 eyov R 25 a. Rd. uy E c Apologia secunda 51,5 — 52,5. (Julius von Rom an die Alexandriner) ^33 

6nw5 Kai vOv Kcti Toura to ypdmjoTa Trpos ttiv af|v oT£ppoTT|Ta SeScokoiiev, 8i' cov Trpo- 
TpeiropieOa, x°°P'5 Tlv °S drmariccs Kai 9of}ou £Tri|3fivai ae Srmoaiois oxrmacn Kai cmou8daai 
Trpos 'HlJas. ivot cov ettiOuutjs dnroXauaai 6uvt|9tjs. 

'ETTlaTOXri TpiTT] 

s 'HviKa ev ttj 'ESectot) BiETpifJonEV, TrapovTcov tcov acov TrpEo-puTEpcov fipeaev, ottcos 6 

CCTrOOTaAEVTOS ' TTpEaPuTEpOU TTpOJ CTE EX0EIV EIS TO f||iETEpOV KOlilTOTOV CTTTOUSdoTJJ ETtI M 344 A 

tw i66vra cte ttiv fmETEpavTrpoCTO^iv eO0ecos eis Tf|v 'AXE^dvSpEiav oSeuotjs. dXX' ettei- 7 
6f| ttAeTotos XP° V °S TrapfjX6EV, &<$' ou ypdntiara SE^dtiEvos Trap' T|ncov ouk &Trf|VTT)CTas, 
6id toOto Kai vuv uTro|ivT)aai cte EcrrrouSdaanEV, Tva Kai vOv ttiv af|v -rrapouaiav toxeTov 
10 Troifjaai Trpos f)\ias orrouSdaTis Kai outco SuvTi&fjs ttj te TraTpiSi aou dTroKaTaaTa6fivai 
Kai Tf)s euxfls °" ou imTUxeiv. Trpos 8e TrATipEOTEpav 8iT|yr|aiv 'AxitSv tov Siqckovov 8 
dTfEOTEiXauEV, Trap' ou 8uvt|otj hotOeiv tFjs te TiJiETEpas 4/uxfjs tt)v TrpoaipEaiv Kai oti 
toutcov wv euxt) tvx e ' v Suvtjotj. ' B 171 

'0 uev ouv paaiXeus ToiauTa ypd9Ei, tycb 6e Se^oijevos dvfjXOov eis ttiv 'Pcohtiv aw- 52, 1 
is Td^aaOai ttj ekkXticticc Kai tw iTnaKOTrco • ev ttj 'AkvXict yap f\in\v, ote toCto typa<pr\. B 
Kai f\ uev EKKXT)aia TrdaT|s x a P°S TreTrXfipcoTO, 6 8e ETriaKOTros 'louXios avyxaipcov ttj 
ettovoSco ypd9Ei Trpos ttjv EKKXi-|aiav. Kai 8iEpxonevous T]uas oi ETriaKOTroi Ka6E£fjs ijet' e\pr\- 
VT|S TrpoETTEmfav. Kai eoti Ta ypa9EVTa touto - 

MouXios TrpEaPuTEpois Kai Siokovois Kai Xaco TrapoiKoOvTi 'AXE^dvSpEicv. 

20 Zuyxaipco Kdyco upiv, dyaTTT|Toi d8EX9oi, oti tov Kap-rrov ttjs eoutcov TriaTEcos 2 

ett' 690aXi;cov Xoittov opcrre. toOto yap Kai dXT|6cos dv tis T5oi yEvoiiEvov ett'i tou d8EX9ou 
Kai auvemoKOTrou nou 'AOavaaiou, 6v Sid ttiv Ka6ap6TT]Ta tou pfou Kai Sid Tas uumpas C 
EUXds 9eoj v\iiv drroSiScoaiv. Ik 8ii toutou owopav eoti Kcr0apds utia; Kai ^EOTas 3 
dydnris dei Tas E'JXas dvEVT)voxEvai Trpos tov 6eov. hvtiijoves yap ovtes tcov oupavicov 

23 E-rrayyEXicov Kai tt\s Trpos auras dycoyfjs, f\v Ik Tf|s 8i8aaKaXias tou TrpoEiprinEvou d8EX9oO 
uou ETrai5Eu6r|TE, EyvooTE dXTiScos Kai Kara tt|v Trpoaouaav u|iTv dp6f)V ttIcttiv koteiXt|- 
90te, cos ouk dv eIs teXos 09' ujidov dTroaxoivicrOT|crETai outos, Sv (ev) TaTs OEoaEpEordrais 
u^icov ^fuyals dEi cos TrapovTa Ioxtikote. oukoOv ou ttoXXcov ijoi XP e, ' a Xoycov Trpos 4 
uuas ETriaTEXXovTi. ocra yap uulv dv XEydfj Trap' luou, toOQ' f\ uuETEpa Trfcrns TrpouXape 

m Kai TTETrXfipcoKE koto 6eou xdpiv Ta ttjs Koivfjs TrdvTWV fiiidov Euxfls- auyxaipco Toivuv 6 

4 Brief (vgl. Noten Bd. Ill) nach Athan. bei Sokr. II 23, 10 — 12, aus ihm Theod. lector cod. Marc. gr. 
344 f. g$ b — g6 a 15 Athanasius war Ostern 345 in Aquileja, Kephalaion zu 345: Tropevo"au£vos els 

'AxuXrifav eke! toOto to lr&cya ETTOtr|0"aTO. Philost. Ill 12 sagt, A. habe sich bei seinen Verhandlungen 
der Vermittlung des comes rerum privatarum Eustathius bedient; dieser ist auch fur 345 durch eine 
^Constitution des Konstans vom 15. 5. 345 (Cod. Theod. X 10, 7) bezeugt 16 Der Aufenthalt in Rom 

fillt in den Winter 345/6, vielleicht noch spater igff. Der Brief (s. Noten Bd. Ill) ist aus Athan. 

bei Sokr. II 23, 15 — 32 mit einigen Erweiterungen erhalten, aus Sokr. bei Theod. lector cod. Marc, 
gr. 344 f. o6 a — 97 b 

BKO RE 

3 hnevufis B*RE hnevuEis B c KO 4 a. Rd. A5 E* \xy E c 5 'ESeorj B A16eo-T) RE 7 66e0- 

cai K Sokr. 10 6uvr|6eis RE* 5uvT|6fis E c n TrAripe u iAu |v E 14 6 > K [ drriiX- 

8ov KO 16 ETrrrrXripcoTO RE 19 berschrif t : ernoToW) MouXIou ETriaKOirou Tciuris -rrcpi Tf|S 

drrroKaTaardaEcos avroO tco Aaco 'AXE^avBpElas K | a. Rd. £5 B vk K JI? R uS E* iH E c | MouXios — 
'A\Efav6pElav > K 23 toutcov K 25 auroOs BE 27 (ev) Schw. 29 av vy\v ^ E | 

r| > B IQj Apologia secunda 52,5 — 54,!. (Julius von Rom an die Alexandrincr) 

OnTv, ttcxAiv yap ipco, oti tos <+/uxds dKorranaxTlTous iv ttj TricrTEi TETT)pr|KaT£, Kai auTCp 
M 345 a 5e tu d8£X9co \10\1 ' 'AGavaaico ouk eAottov auyxaipco, oti Kaiirsp TroAAd Txdaxcov 
XuTTT|pd ou5E|iiav copav ETriAf]aiJcov ysyovE Tfj; uuETEpas dydnT|s Kai tou unETEpou ttoSou. 
eI yap Kai tu aconon Trpos Kaipov e5o£sv 09 '„ uncov d9E^Kua6fivai, dcAAd Tab ttveuuoti 
SiaTravTos cos auvcov upiv SrqyEV. 5 

53, 1 'E-nravEpxETai Toivuv Trpos viias AanirpoTEpos vuv, f| ote Trap' uiicov dTTE5f)HT|aEV. eI 

ydp Kai Tas Tipias OAas, xP wov Br\ Kai dpyupov, eIs Ka9apoTT|Ta to -rrup Sokiiiojei, t( dv 
tis Enrol kot' d£iav tou ToaouTOU dv6pos, 6s kivSuvous toctoutcov ©AiyEcov vncricas drroSi- 

B 172 SoTai ' untv dScoos ou Trap' f)|icov novov, dXXd Kai Trapd TrdaT|s tt)s auvoSou drroSEixGEls; 

2 uTroSE^aaQE toivuv, dyaTrr|Toi d6EA9oi, urrd TrdoT|s Tfjs koto 6eov S6£r|s Kai X a P^5 TOV 10 
B ETTiaKOTrov uiidov 'AOavdaiov heto toutcov, oitives aurco Kai twv toctoutcov kohcttcov 

Koivcovoi yeyovaai Kai x^P^e TWV euxcov eoutcov d-rroAauovTES, 01 tov Troi|iEva tov 
uiJETEpov, iv' outcos ei-ttco, TTo9o0vTa Kai Suycovnra tt|v uiJETEpav 6eoctePeiov, acoTT|piois 

3 ypa9ais IBpEyaTE Kai ETroTiaaTE. Kai ydp ths ett! £evtjS aurou 5iccTpi|3fis uueTs Trapa- 
liuQia yEyovaTE Kai Sicokoiievov i6aX\uccT£ xals TriaroTdrais eoutcov yuxals Kai Biavoiais. 1S 

4 i\xe 5e f|6Ti EU9paivEi ivvooupevov Kai TrpoopcovTa tu Aoyianco tt|v etti ttj hravoScp EKdarou 
u|jcov xop'iv Kai tou TrAr|0ous Tas ©EoaEpEcrrdTas dTravTr|CT£is Kai to ev6o£ov Tfjs twv 
auvrpExovn-cov EopTfjs. Kai ti's EKEivri f\ finEpa uulv Kai iroia farai, ETravEpxopEvou iiev toO 

C dSETupoO nou, ttouoijevcov Se tcov TrpoyEvoiiEvcov Kai Tfjs ttoautiut|tou Kai kot' euxtiv 

5 lTrav66ov eis EU9poauvr|v Tivd TrAripEaTdrris X a P°S auvaTrroucrr|S tous TrdvTas; r| 20 
toioutt) 8e x a P a koto to liiyiaTOV liexpis 'f)tiwv 98avEi, et 6e60ev Kai toOto cruyxcopETaGai 
ctwectttikev, ottcos eis yvcoaiv tou tt]Aikoutou dv8pos eA6eIv 8uvt|0cohev. EIS EUXTIV 5r| ouv 

6 tt\v etticttoAtiv teAeicoctoi koAov. 6 Qeos 6 TravroKpaToop Kai 6 toutou uios 6 Kupios 
Kai acoTT)p f)pcov 'Itictous Xpiaros 8iTiVEKfi tt|v x^piv uulv Trapdaxoi 8i5ous ettoSAov ttj 
6aunaaTfi uucov TriarEi, f|V Trepi tov ETriaKOTrov u|icov !v56£co napTupia Eve5E(^aa6e, Tva 25 

M 348 A \j\xiv te Kai toTs peG' uiias Evrau6a Kai Iv tco pe?u\ovti to PeAtiovo veuoi, a »099aAn6s ' 
ouk eTSe Kai ous ouk fJKOuaE Kai rrri Kap8iav avSpcb-rrou ouk ocvePti, & fiToinaaEv 6 ©eos toTs 
dyaTrcoaiv out6v« 5id tou Kupiou f)pcov 'It|ctou Xpicrrou, 61' ou tco TravroKpaTopi 6eco f\ 
86^a eIs tous aicovas tcov aicovcov. &\it\v. EppcoaOai uuas iv Kuptco Euxo^ai, dyaTrT)Toi 
d6EA9oi. so 

54, 1 Meto toutcov eaOovto \ie yvTiaicos tcopccKEV 6 paaiAEUS Kai dTriaTEiAE irpos ttiv tto- 

b 173 TpiSa Kai Tf|V EKKAr|aiav ypdv^as toTs ETricrKOTrois Kai TrpEapuTEpois Kai AaoTs TauTa - ' 

26 II. Cor. 2, g 31 Athan&sius vnirde von Constantius in Antiochien empfangen, sicher erst 346 im 
Sommer, zur Zeit als Constantius zum Entsatz von Nisibis Anstrengungen machte, vgl. oben S. 133, 5 

BKORE 

3 uiinipas. CipETEpou R C E C Sokr. f)UET£pas. TiurrEpou BKOR*E* 4 unoiv B c fiuuv B* 5 uuiv E c 

ryiiv E* -8 5; B c ous B* 9 \i\sXv] ^|utv B | fmoiv] vucov B f\\iiv K | povcov RE | 

dTroSeixW; BKO Th. ottoSexQeIs RE Sokr. | otitoSeixSeI; + ETravEpx^ 1,011 toIvvv Trpos ^|U5s E, 
vgl. Z. 6 n aurco — KccuCTTCoi/] Kai tCv KaiiorTcov outco K 15 e96Auvet6 O 16 tco 

Aoyicrucp Kai TrpoopcoiTa >~ K 21 ovyx<apElcr9ai Kai toOto ~ K 22 6t| > B Sokr. 23 te- 

XEicoaai ttiv EmoroAfiv -— • E | 6 6eos RE Sokr. Th. 6eos BKO 24 'IticoOs + 6 E c | TrapacrxT) E 

27 oT8e B [ dvOpcorrou > B*, eingefiigt B c 29 Evxouai > E 31 — 32 > E, weil er nur die 
Aktenstiicke kopiert 31 6 > R Apologia secunda 54, 1 — 55. 6. (Konstantius an den Klerus u. die Gemeinde Alexandriens) 135 

Nikt|tt)s Kcovardvnos MsyioTo; ZePsgtos ETnaKOTrois Kai -rrpEcrpuTEpois t^s KaSoXi- 
ktjs EKKXT|crias. 

Ouk ottteAei'cpQti xfi5 toO 6eo0 xapiTog 6 atSeaiuwTOTos 'ASavdaios. dXX' ei Kai ev 2 
PpaxEi XP° VC P T ti Kcrrd dvOpcoTrous SoKipaaig UTrepXri&ri, 6|icos tt)v 6q>EiXo|jEvr|v Trapd b 
5 tv,s TTavTE9opou Trpovoias onrriVEyKotTO y^ov dTroXa(3cbv |3ouXr|0-Ei tou KpeiiTovoj Kai 
KpiCTEi fmETEpa tt\v TraTpiSa 6|iou Kai tt}v ^KKXriaiav, fjs 0eico veuhctti TTpocrrdTT|S ETuy- 
XavE. toutco to dxoAouSa e5ei Trapd Tfis fmETEpas urxdp^ai TrpaoTTjTos, wore TrdvTa 3 
to -rrpo toutou KOTd tcov aurco kekoivcovtikotcov cbpianeva vOv duvT|OTig TrapaSoSfjvai 
iraadv te Caro^iav ttiv kot' outcov oytiXaam toO XoittoO. tt)v oteXeiov, fjs etuxov TrdXai 4 

10 01 dpa outco KXripiKoi, toutois (3Epaico8fjvai Trpoar|K6vTCOs — dXXd nf)V Kai touto Tfj 
els outov xdpiTi TrpooTiQEvai ESiKaicbaauEV, coote TrdvTas tous tou iepoO KoraXoyou 
yivcooKEiv evSeSooSoi to 590P0V Traai toTs auTcp Trpocrn9EiiEvois eite ETricrKOTrois eite c 
KXripiKoIs. kavov 5e yvcopiana ttj? EKaorou 6p0fjs TrpoaipEaEcos iorai f) Trpos toutov 5 
Ivcoaig. ocroi yap dv ttjs koXXiovos 6|jou KplcxEcbs te Kai liolpas yev6|iEV0i TT|V toutou 

15 eXcovtoi Koivcoviav, toutous TrdvTas ekeXeuoohev ko0' onoiOTTyTa Tfis 96avouoT|s Trpo- 
voias Kai vOv Tfis u<p' fiucov pouXfjCTEi tou KpeiTTOvos TrapacrxE6EioTis x^P'tos drroXauEiv. 
6 6eos upas SiacpuXdrroi. 

'EtticttoXti SEUTEpa 

Niktvttis KcovoTdvTios MEyicrros ZEpaoTO? tco Aacp Tfjs Kara 'AAE£dv6pEiav KaQoAi- 

20 Kfis exKXriaias. 

Zkottov ttoiouhevoi tt)v unETEpav ev crrraaiv euvoniocv £i86te5 te cos £ttI ttoXu Tfis 55, 1 
tou ETrtaxoTrouvTOs Trpovoias EOTEpr|cr6E, "AOavdaiov tov iiriaKOTrov, dvSpa toTs Traor 
6id te ttjv TTpOCTOuaav 6p6oTTiTa Kai 61a tt)v tcov oIkeicov f|0cov EurpoTriav yvcopipiov, D 
TrdXiv Trpos unas dnTOOTEtXai e'SiKaicoaaiiEV. toutov owt|6cos Kai ttpoot]k6vtcos urxo- 2 

25 SE^dpEvoi Kai Tats Trpos 6eov Euxais Pot|66v TrpocrrriadnEvoi tt\v \j\iXv te TrpETrouCTav Kai 
f)pTv dpioTTiv duovoiav Kai Eiprivriv Kara tov Tfjs EKKXTjaias 6Ea|i6v SiapKrj 9uXdTTEiv 
oTfouSdaaTE. ou6e yap EuXoyov iari ' Sixovoidv Tiva f| ordaiv ev uutv Kivt|6fivai 3 m 349 a 
UTTEvavriov Tfjs tcov f]UETEpcov Kaipcov Euiioipias. Kai touto pev aTrETvai 09' unwv 4 
ttovteXcos pouX6|iE8a, to 6e toTs Euxats upas Siapxcos ' auTcp, cos TrpoEipriTai, Trpo o tunj b 174 

so Kai ETfiKoupcp xpcoiiEvous Trpos to Oeiov imiEVEiv owr|6cos TrapaivoupEV, cos dv Tfis toiouttis 
uucov TrpoQEaEcos eis Tas drravTCOv Euxds Siapatvouaris Kai oi ek tcov IQvcov ttj tov eIScoXcov 
TrXdvri rri Kai vOv TrpoaavExovTEs etti tt|v Tfjs lEpas 6pr)C7KEias ETriyvcoaiv TrpoOuiJOTara 
otteuSoiev, dycrrrT|Toi. Kai au6is ouv TrapaivounEV toTs TrpoEipTmEvois emueveiv, tov 5 
5e ETrioKOTrov yr|9cp tou KpeiTTOvos Kai f)|iETEpg yvcburi cnTEOTaXnEVOv t)8ecos Se^octSe 

35 Kai TrdoTj yuxfj Kai yvcoiiTj doTraorov f)ynaacr6E. touto yap Kai ujilv TrpeTTEi Kai ttj 
fiHETEpg TrpaoTTiTi TrpocrfiKEiv cruvEOTTiKEV. UTTEp yap tou Traaav dvaa6pT|s Kai ord- 6 

1 u. 19 Die beiden Briefe werden von Athanasius auch hist. Arian. 21 (Migne 25, 717 B) angefuhrt, sind dort 
aber in den Hss. ausgelassen. Sokr. II 23, 45 — 56 ubemimmt sie aus Athan., aus Sokr. hingegen Theo- 
dorus lector cod. Marc. gr. 344 f. g8 a ; Sozom. Ill 21, 1 verzeichnet sie im Regest. Die Noten s. Bd. Ill 

BKORE 

1 a. Rd. £e B vj K \i^ R jls E 1/2 NiKiyrfis — friATio-la?] hnoroXri tou (IcotiXkos Kcovo-ravrrlou irtpl 

liis caroKOTaaraCTEUS carrou K 7 0|irrepas RE 9 -rfiv crrtXtiav — 10 TTpo<JT|K6vTtos Obersetzungs- 

fehler oder Zusatz ? 17 BiOKpuAdrrEt E 18 a. Rd. iij E c | tTrioroXfi SsuTEpa] tTEpa hrioroAfi tou 
outoO K 19/20 > E 25 Trpos + tov KO Sokr. 26 Kai ElpT|VT|v > K 29 uuas — 30 toioutt|5 
> E 31 etwa: vestro consilio in omnium vota veniente . . ., euxt) ist enger als votum, das auch 

'Wunsch' bedeutet; daher eriibrigt sich Valois' Anderung in 0x065 I Tfj t. eI5. TrAdvTj R c Sokr. Th. 
Tfjs • . TrTidvris BKOR*E 34 kq! + Tfj KO 36 dvac6pT|oiv E vgl. dvaaopr|v Sokr. Th. 136 Apologia secunda 55, 6 — 57, 3. (Konstamius an Nestorius) 

B ctecoj Trpo9aCTiv TVEpiaipESfjvai tcov EQEAoKOKia xP^evcov, T °i5 Trap' v[i\v SiKacrraTs 5ia 
ypamicrrcov TrpoaETa^auEv drrravTas oOs dv araaicoSeis KarapdQoiEV ttj tuv vopicov utto- 

7 pdXXEiv EKSiKia. d^oTEpa toivuv awopcovTES Kai -rf]v f]pETEpav petci tou kpeittovos 
yvcb|xr)v Kai tov uttep uucov Kai ttjj onovoiaj Xoyov Kai ttjv koto tcov crraKTCov Tincopiav 
to -n-peTTOVTa Kai dpuojovra tu t% lEpas SpTiOKeiaj ©Eaucp 5ia<pvAcnT0VTES tov TrpoEipri- 5 
Ijevov 81a TrdoTis aiSous Kai Ti|ifjs dyovTES to? Euxds &\ia aurco uTrip te eovtcov Kai Tfjs 
tou piou ttovtos Euvoniac tu tcov oXcov TraTpi 6eco dvarrEiaTTEiv OTrouSdaaTE. 

56, 1 Touto ypdyas ekeAewe Kai to -rrpoTEpov Trap' outou ypa9Evra kot' ehoO Ik 61a- 

C poXfis tcov TTEpi EuaEfJiov dvaipeQfjvai Kai d9avio"6fjvai otto tcov to^ecov tou te 60UK05 
Kai tou iTrdpxou Tfj<; AtyurrTOU Kai drroaTaAEis EuaE|3ios 6 8EKOupicov EAafJev auTa otto 10 
tcov to^ecov. Kai eoti Ta ypa9Evra touto • 

Niktittis KcovardvTios Auyoucrros NEcrropicp. 
2 tco 8e auTW tuttco Kai toTs ev AOyouaTaiiviKTJ Kai 0T|paiSi Kai Ai^uais f)yEu6aiv. 

ET ti ttote Trpo toutou eTri PAdpr) Kai upipEi tcov koivcovouvtcov 'A6avacricp tco 
ETrioKOTrcp TrpoaTax0EV EupioKErai, touto vuv drraAE^Ofivai PouXoueOo. Kai yap Kai is 
ttiv dXEiTOupyriaiav, f|v eIxov oi outou KXripiKoi, tous outous TrdXiv ttiv aurfiv OeXohev 

8 £X Elv - TauTTiv 8e tt|v TiiiETEpav Trpoara^iv 9uAax6f)vai {JouXonEQa, coote drroSoOEVTOS 
M352A 'A0avacriou tou ErnaKOTrou Tfi EKKXriaia touc. KoivcovoOvTac. auTcp §xeiv tt)v ' dAEiToup- 

yr|aiav, f|v oe! eIxov, f|v Kai ol AoiTroi KXripiKoi §xouaiv, !v' outcos exovtes Kai outoI 
Xaipcoai. 20 

B 175 57, 1 TTpoTTEU90Eis outcos Kai 8iEpx6|iEvos tt|v Zuplav ' owetvxov tois Kara TTaAaicrrivr|v 

ETriaK6Trois. Kai ovvoSov TroiT|aavTES ev MEpouaaAfm yvr)oicos r|pas d-rrESE^avro Kai outoI 
Het' ElpfivT)5 TrpoETTEH^av Kai iypavyav Trpoj ttiv IxKXriaiav Kai tous EmaKOTrous TauTa- 

2 'H dyia auvoBcs f\ ev ' iEpoaoXuuois ouvax0Eiaa toIs ev AiyuTTTCp Kai Aifluais 

avAAEiTOupyois Kai toIs ev 'AXE^avSpEia TrpEapuTEpois Kai Siokovois Kai Xaco, dyaTrt|- 25 
toIs Kai TroeeivoTOTOis d5EX90is, iv Kupicp xaiptiv. 
8 Kar' d^iav tco tcov oXcov 6eco EuxapiarETv ouk dpKOU|iEV, dycrn"r|Tol, E9' ols 6auna- 

B aiois ETroiriaE ttovtote, ettoiticte 6e Kai vuv ^l£Td Tfjs uurrEpas EKKXriaias tov TroinEva upcov 

10 Der decurio ab actis Euseb gehorte wohl zum Buro des Praetorianerprafekten der DiSzese Oriens, er 
ist sonst nicht bekannt 12 Der Brief ist in dieser Fassung von Sokr. II 23, 57 — 58 ubemommen, 

aus dem ihn Theodorus Lector cod. Marc. 344 £. g&^ abschreibt. Sozom. Ill 21,2 erwahnt ihn kurz. Tat- 
sachlich enthalt aber der von Athan. hist. Arian. 23 in gleichem Zusammenhange wie hier mitgeteilte Brief 
den Befehl, die im Biiro des Prafekten befindlichen Akten an das Kaiserliche Hoflager zu senden, wahrend 
hier die Immunitat fiir die Kleriker befohlen wird; vgl. auch das zu hist. Arian. 51 (Migne 29, 756 A/B) 
Angemerkte 21 Auf der Reise von Antiochien nach Alexandrien laflt sich Athanasius das Placet der 

palastinensischen Bischofe durch eine in Jerusalem tagende Synode geben; er sagt selbst (hist. Arian. 25; 

BKO RE 

1 Ouiv E c Sokr. Th. Montf. tiijIv BKORE* 4 Ouuv Sokr. Th. Montf. r|ucoi; BKORE 5 ^orr- 

tovtes B n TOUTa + 4p^r]V6(a toutcov R 12 a. Rd. |s B jorf R jlrf E | Nearoplu > K 

13 toT; E c Sokr. Th. Montf. tco BKORE* 15 drrroAEiffivai B 16 outou Sokr. Th. Montf. ocutoI 

BKORE 19 xAripiKoi a. Rd. O, im Text: dSeXipol | outcos > K 21 kotci + tt|v B 

23 irpoEypau;av Kai f-rreuyav E 24 a. Rd. £3 B vj K u9 R u6 E* n9 E c | vor dem GruO: hn- 

otoXti Tfis ev ' lepoaoAunois diacXriCTias tcov opOoSo^cov ettI it) els 'AAe^dvSpeiav elceXevaei outou K | 
toIs] Tfjs R 28 Ouuv E c riiacov E* Apologia secunda 57, 3—58, r. (Die Jerusalemer Synode an die Agypter) 137 

Kai Kupiov Kai auAXeiToupyov f|ncov 'AGavdaiov drroSous v\iiv. t(j yap f|XTriae ttote 
touto oyOaXi^oTs ISetv, a vuv uueis Epyco dTroXaii|3dvETE; ocXt|0gos ai -rrpoaEuxai unabv 
etoT|Kouaer|CTav Trapd tod tcov oXcov Sew Tab Kr)5ouevcp Tfis eoutoO EKKXr|aias Kai emSovri 
uijlwv to SaKpua Kai touj 68upnous Kai 6id touto tgov 6efia£cov upabv ETfOKOuaavTi. fJTE 

5 yap »ws TrpopoTa EppiwiEva Kai ectkuXhevo \it\ exovto ttoihevo« ■ 61a touto ETTEaKEyaTO 
u|i5s 6 dAt|9iv6s Troinrjv oupavoOEV, 6 tuv ISicov Trpo(3dTG0v kt)86|jevos, ottoSous ujiiv 6v 
frn&uiiElTE. I6ou yap Kai t)ueis Trdvra UTTEp xfis EKKXT|CTiaCTTiKfis eipf[VTi5 TrpaTTOVTES 4 
Kai tt\ unETEpa avuTrvEovTES dycrn-ri TrpoXapovTES outov f)aTraadnE0a, Kai KOivcovr|aavTES C 
81' auTOU uplv Tocuras Tag -n-poopT|o-Eis 5iaTrEtiTr6|JE6a Kai tos EuxapiaTTipi'ouj fjpdov Euxdj, 

10 Iv' eiSfiTE Tab awSEancp ttjs aydTrns ttjs Trpos aCrrov Kai fiiias f|vaba6ai. 09eIXete 6e Kai 5 
UTfEp ttjs EuaE(3Eias tcov QEoyiXs u tdi ojv paaiAEoov EUXEa6ai, oitives Kai auroi yvovTEj tov 
tt66ov unabv tov TTEpi aurov Kai -rf|V aurou Ka0ap6TT|Ta d-rroKOTacrrfiaai aurov uiiTv |i£rd 
Trdoris Tiiifjs KaTT|£icoaav. UTrriaij ouv UTroSE^dnEvoi outov x E P°"l Kai to; AyEiXonEvas 6 
TTEpi TOUTOU Euxapio-TT)pious euxos dvaTTEijyai tG touto uuiv xctp^oUEVoo Geoo ottou- 

15 SdaaTE, UTTEp tou Siottovtos upas x°"PEiv ouv 6eco Kai So^ocjeiv fmabv TOV KUpiOV EV XpiOTU 
'Iriaou too tcupico f)nabv, 61' ou Tab irarpi t] 86£a ei; tous aiabvas. &\it\v. 

Tabv 6e UTroypavfdvTajv Ta ovonorra, ei Kai ' <p6daas i6r|Xcoaa, dXXd Kai vuv iypavya • 7 M353A 
elai yap i Md£iuos, 2 'Aetioc, 3 "ApEios, 4 0Eo8copos, 5 TEpiJavos, 6 ZiXouavos, ' 7 TTaOXos, B 176 
8 TTorrpiKios, 9 'EAtHSios, 10 TEpiiavos, " Euo-e(3ios, 12 Zr|vof}ios, 13 TTaOXos, 14 MocKpivos, 
so 15 FFETpos, 16 KXauSios. 

TaCrra Paettovtes OupactKios Kai OOdXris KOCTEyvajCTav Xoittov eocutgov Kai <5cveX- 58, 1 
Govte; e?s tt|v _ 'PaiiiTiv E^oj^oXoyfiaavTO Kai auroi pETayivobaKOVTES <ruyyvcbiiriv te 

fiTfiaavTO Kai Jpyavfav irpos MouXiov tov e-rrioKOTrov t^s TrpEapuTEpas 'Pojutis Kai Trpo; : 

fipas TauTa. to hevtoi dvriypaya dTrEaTdXr) uoi Trapd TTauMvou tou rmaKOTrou Tpi- 

25 PfipCOV. 

Migne 25, 721 B) nur 2 oder 3 Bischflfe hitten sich versagt; in der Tat, man vermiflt in derListe den Bischof 
von Caesarea. Aber auf der Reise muB Athanasius noch in die dortigen Kirchen eingegrifien und Bischbfe 
ordiniert, Ketzer abgesetzt haben, um dann uber Pelusium, also unter Benutzung der offiziellen Poststrafle, 
nach Agypten zu gelangen, wie Sokr. II 24, 7. 8 aus unbekannter Quelle (aus spateren Anklageakten bei 
Sabinus?) berichtet 24 Der Brief ist von Sozom. Ill 22 ubernommen, den Theodoras Lector Cod. 

Marc. gr. 344 f. 9g b ausschreibt. Erwahnt wird das Schreiben von Sokr. II 24, 3 — 137, 5 Mt. 9, 36 
17 Zu den Namen, die Ath. schon oben S. 131, 14s. (vgl. Z. 17 9660-05 KViAcoaa) ausscbxieb, vgl. das 
dort Angemerkte. Nr. 14 Macrinus nur hier, es ist Macrinus von Jamnia, der schon in Antiochien 325 
und Nicaea unterschrieb 21 Die in c. 58 beruhrten Ereignisse haben sich, wie Schwartz ZNW 34 

(1935) I 44ff- gezeigt hat, nach der Mailander Synode (s. unten S. 138, 17) vom Jahre 345 abgespielt. 
Hilarius, der den lateinischen Originaltext der Erklarungen des Valens und Ursacius uberliefert (CSEL 
65, I43ff.), sagt zu dem 1. Brief: haec epistula post biennium missa est, quam heresis Fotini a Romanis 
damnata est. Also haben die beiden ihren Widerruf 347 eingereicht 24 Paulin v. Trier, der in der 

Oberlieferung erst bei der Synode von Aries 353 (CSEL 65, 102, 10) in Erscheinung tritt, hat Athana- 
sius zu dieser Zeit — er wurde 355 nach dem Orient (in Phrygien starb er) verbannt — mit diesem fiir 
den publizistischen Kampf des Athanasius ungeheuer wichtigen Dokument versorgt. Der Brief an Athana- 
sius (§ 5) ist ihm von den Verfassem direkt zugegangen. Es ist aber bemerkenswert, daB er im Ori- 
ginalwortlaut Hilarius auch zuganglich war 

BKORE 

I Oulv E c fmiv E* 2 &Ma dArie&is E Soz. Th. 4 uyuv 3 E c fiucov E* 7 tTTEeuuEiTE O | 

flUEij] vueis R I TrpaTTETE K 8 Ourripg] f)UETEpa K 9 OuTv E c f\\Hv E* | r^ncov E* uucov 

BKORE c 10 dycnrris ttis > BKO 13 Tiufis > R 14 dvcnT^uu/ai nach 6eco ~ K 

24 &TTCaT&Ar| B c drrEO-rdAnCTav B* 24/25 TpifJepcov B Tipepcov KOR Tiutpoov E 

Athanasius II. 1 8 238 Apologia secunda 58, 1-6. (Ursacius u. Valens an Julius v. Rom und Athanasius) 

'EpuT)VEia diro tou 'PconaiKoO ttjs Trpos 'louXiov ETTiaToXflS TTEpi TTJS H6Ta- 
voiaj OupaaKiou Kai OOoXevtos 

B Kuptco liaKapicoTOTU TTcrrrg 'IouXico OupadKios Kai OudXris. 

2 'EiTEiSfi auvEcrrr|KEV f]iaas Trpo toutou TroXXd te Kai Seivo TTEpi 'AOavaaiou TOU 
ETTiaKOTTOu 8id ypapticrrcov urropEpXriKEvai ypdmaaai te Tfjj oris XP r l aT ° Tr l T0 5 UeSoSeu- 5 
Gevtes tou TrpdyiiaTOS X°P lv ' TrE P >l ou ESriXcoaaiJEV, ouk T)6uvT)©TmEV Xoyov dTToSoOvai, 
6|ioXoyou|jEV irapd ttj afj xpr)°~T6TT|Ti TrapovTcov tgdv dSEXipcov fm&v TrdvTcov tcov TrpEa- 

PuTEpCOV OTI TTOVTa TO TTp6 TOUTOU eXOoVTO 615 OKOaj fmWV TTEpi TOO 6v6|iOTOS TOU 

TrpoEipT|iiEVOU 'A6avaaiou yEuSfj Kai TrXaard ectti TrdoT) te 8uvd|jEi dXXoTpia outou 

3 TuyxdvEi. 61a te touto tiSecos dvTiTroioun£8a Tfjs Koivoovias tou TrpoEip-rmEVOu 'Ada- 10 
vaaiou, ladXiora oti f) ©EootpEid aou Kara tt|v E|i<puTov EOUTfis KaXoKdyaQiav Tfi TrXdvri 

C rincov KOTTi^icoaE auyyvcopT)v Souvai. onoXoyouiiEV Se Kai touto oti, dv ttote finds 
oi 'AvaToXiKoi 0EXf|o-coaiv f| Kai outos 'AOavdaios kokotpottcos TTEpi toutou e!s Kpiaiv Ka- 

4 XEaai, \n\ drrEpxEaOai irapd yvGO|xr)v t% af)s 8ia0EaEcos. tov 5e aipETiKov "ApEiov Kai 
tous UTrEpaaTrijovTas aurou tous XEyovTas - »fjv ttote ote ouk fjv 6 uios, Kai oti £k is 
tou |iTi 0VT05 6 uios eoti« Kai tous dpvouiJEVouj tov Xpiarov 6eov eIvoi Geou uiov Trpo 
aicovcov, KaOcbs Kai ev tu TrpoTEpu XipiXXcp iauT&ov ev ttj MeSioXovw trnSEScbKaiJEV, Kai 
vuv Kai dsi dvaOEijaTijonEV. touto 6e ttj x El P* eoutcov ypdvyavTES onoXoyoOnEV ttoXiv 
oti Tqv dpEiavfiv aipEaiv, Ka6d TrpoEiTropEV, Kai tous touttis au6EVTas KorrEKpivanEV eIs 
tov aldova. 'Eyw OupadKios ttj 6|ioXoyig pou toutt) Trapcov UTreypavya - onoicos Kai 20 

B 177 OudXr)s. ' 

M356A ' Kupicp dSEXipw 'AOavaaico ettiokottcp OupadKios Kai OudXris ETrioKOTroi. 

5 'A<pop|if)v EupovTES 8id tou d5EX9oO Kai auuTrpEa|3uTEpou rmcov Mouaaiou EpxotiEVOU 
Trpos T-qv af|v dydrrriv, 066X91 dyaTTT|TE f 61' aurou aE Kai irdvu TrpoaayopeuoiiEV drrro ttjs 
'AkuXItis Kai euxoheOo uyiaivovTa aE Ta ypdntiarra Ta f)iiETEpa dvayvcovai. ScbaEis ydp 25 
Kai t\[uv SappEiv, eov Kai au ev tco ypd<p£iv tt|v duoipfiv fiiilv drroScps- yivcooKE ydp fmas 
EipT)VT|v §X£iv |iETa aou Kai KOivcoviav Ixeiv EKKXriaiaaTiKriv, Kai toutou yvwpiana f] 6id 
toutcov twv ypamjidrcov Trpoariyopia. f\ 6Eia irpovoid ae SiaqjuXcrrroi, KupiE dyanr|TE 
d8EXq)E. 

6 Td hev ouv ypa9Evra touto, Kai outti twv ImaKOTrcov f) 4^905 Kai Kplais urrEp so 
fiucov. oti 6e ou KEX a P l0 'l JEVa TTETroiriKaaiv ou8e dvayKajouEvoi -rrapd tivos, poOXopai auy- 

1 Der Brief ist im lateinischen Originalwortlaut bei Hilarius Coll. antiar. Paris. B II 6 (CSEL 65, 143) 
erhalten. Die hier vorliegende griechische Ubersetzung hat Athan. auch hist. Arian. 26, doch die Hss. lassen 
sie aus. Von hier entnahm sie Sozom. Ill 23, 2 — 5. Sokr. II 24, 5 erwahnt sie. Noten s. Bd. Ill 
22 Der Brief ist aus Aquileja gescbrieben, vgl. Athanasius' Bemerkungen hist. Arian. 26 (Migne 25, 724 C). 
Der lateinische Originaltext bei Hilarius, Coll. antiar. Paris. B II 8 (CSEL 65, 145); die griechische Ober- 
setzung auch Athanasius hist. Arian. 26; aus Athan. hat sie Sozom. Ill 24, 1 — 2 ubernommen. Sokr. II 
24, 6 erwahnt den Brief 3off. Die folgenden Zeilen bilden die Zusammenfassung des ersten Teiles 

BKORE 

1 a. Rd. £t| B v R | toO > KOR 6 Aoyov + Xoyov B, Seitenanfang 7 tSv 3 + nnCTKo- 

ttcov O*. getilgt O c 8 f|uc5v Hil. OuCv BKORE 11 knjrfjs] airroO B 12 av] tav K 19 TaO- 

Tas R 22 a. Rd. £$ B va R Uberschrift : ettiotoXti tSv outcov iTpos tov ayiov 'ABavdo-iov K 

24 ayarnTfre a8eA9E R', wie oben R c 25 oe > K 27 exeiv 1 > K 29 Vor den Text als 

Titel: Sifiynffis tcov koto tous MEXiTiavou; Kai tcov Trap' aurobv koto: toO Trcnra 'A9avaaiou yEyEvriuivcov 
kottuovtos ECiCTEpiou E, a. Rd. \H E* v E c I u^rfjijios] Kpiais B [ Kpiais Kai ^905 -~ KO 30 Tavra 
RE TOiauTa BKO Apologia secunda 58, 6 — 59, 4. 239 

XCopouvTUV Oncov cxvcoOev e£ dpxfjs 5iT|yr)aaa-0ai to Trpayiaa, Tva yvarn d>s ol \ikv ETriaKOTroi B 
6p6cos Kai SiKaicos pouAopievoi toiccOto ilypayav, 6 61 OOdXris Kai OOpaocKios kcxv 6ye ttote 
tt|v dAT)8eiccv u>\i6\6yT\aov. 

TTeTpos Trap' fmiv -rrpo nev tou SicoyuoO yeyovEv ETriaKOTros, ev 6e to Sicoyiidp Kai 59, 1 

6 EuapTupr|CTEV. outos MeXitiov otto Tfjs Aiyvrrrrou Xsy6|iEvov ETrioKOTrov ettI TroXAaTs EXcyx- 
0EVTa Trapavoniais Kai 6uaig ev koivtj auvoScp tcov ETNOKOTrcov koSeTXev. dXXd MeXitios 
ou Trpos iTEpav auvoSov Kar^uyEv ouSe EarroOSacrEV d-rroXoyTiaacr6ai toIs liETa touto, 
axicrua 8e TfETroiriKE Kai dvri Xpioriavcov MeXitiovoI (J£xpi vOv oi Tfjs ekeivou )JEpi6os 
ovoiicrjovTai. eu6us te tous ETnoKOTrous XoiSopEiv fjp^aro Kai TrpdoTOv outov TTrrpov Kai 2 

10 tov ijet' outov 'AxiXXav SiEfJaXE Kai heto 'AxiXXav 'AAi^avSpov. touto 6e -rravoupycos C 

ETTpOCTTE pCCuCOV KOI TTOpd TOU 'ApEaCToXcbp, !v', ETTElBf) 6ld TT|V KOCuOfpEOTV fjOXUVETO, 

kqcv Tats SiafloXals daraTfjaai Trees tous aKEpaious 6uvt|6tj. touto 6e TrpdTTOVTOS tou 3 
MeXitiou ysyovE Kai f\ dpEiavfi aipEaij. dXX' ev ttj auvoSco ttj koto Nikoiov f) hev alpEais 
dvE0EHOTicr&T| Kai 01 'ApEiavoi E££f5Xr|6T|o-av, 01 6e MeXitiovoi 6Trcoo-5f)TroTE £6Ex8T|aav ou 

15 yap dvayKaiov vuv tt)v aiTiav ovopdjEiv. ' outtco ydp ttevte n-qves TrapfjXGov, Kai 6 |iEV M J,.j 
HOKapiTTis 'AXE^avSpos teteXeuttikev, oi 8e MeXitiovoi 8eov f|pEji£iv Kai x°P lv ty£ w t ° T1 
Kav SXcos E8Ex9Tiaav, oi 6e koto tou; kuvoj ouk etnXoQoijevoi gov E^npaaav TrdXiv Tas ekkXt|- 
aiaj ETdpoTTOV. EuaE|3ios toivuv touto naOcov Kai TrpoiordnEVOS Tfjs dpEiavfjs aipEOtcos 4 

ttehttei Kai wvErrai tous MeXvtiovous Erri TToXXais ETrayyEXiais. Kai yivErai \ikv outgov 

20 Kpu9a 91X05, ouvrdTTETai 6e outoTs eIs 6v e|3ouXeto Kaipov. T-qv iiev ouv dpxf|v TrpoaeTTEiJTrE 
TrpoTpETrcov 6E§aa6ai he tous TTEpi "Apeiov, Kai dypa9ws Uev f)TreiXEi, ypo9cov 5e f|£iou. 

der Apologie, der die drei fiir Athanasius auf Synoden gefallten Urteile auffiihrt. Mit grofler Berechnung 
auf die publizistische Wirkung hat A. nicht, wie es fiir ein klares historisches Verstandnis der Briefe er- 
forderlich gewesen ware, die materies Tyriana diesen vorangestellt. Diese fiihrt er jetzt vor, nachdem auf 
Grund der Briefe den Lesem die Synodalbeschlusse in ihrer sachlichen Begriindung als vollig eindeutig er- 
scheinen muflten. Allerdings sind aUe drei Dekrete fiir Athanasius unter Protest der Orientalen ergangen; 
das wird nicht gesagt. Nunmehr c. 59 ff. soil eine sehr sorgfaltige Auswahl aus den Urkunden der tyrischen 
Synode, die von sehr allgemeinen, die wichtigsten Umstande verschweigenden Noten umrahmt sind, den 
Beweis erbringen, daO die drei Synoden nicht koto: X&piv (vgl. S. 167, 5. 17) fiir Athanasius gefallt sind. 
Grofltenteils werden nur die dem Schreiben der alexandrinischen Synode beigelegten Urkunden mitgeteilt 
(s. oben die Noten zu S. 89). Der Gegenstand des 1. Teiles der Apologie ist eine res iudicata, die Beweis- 
kraft der Urkunden liegt darin begriindet 4 Petrus wurde am 24. 11. 311 Martyrer, vgl. Schwartz NGG 

1904, 5293 5 Athanasius stellt den Martyrerbischof Petrus dem Melitius mit einer auffallenden 

Begriindung gegeniiber, vgl. Athan. ep. ad episc. Aeg. et Libyae 22 (Migne 25, 589 A) und Sozom. I 15, 1, 
s. Schwartz NGG 1905, 186 f. Trapavouicu und 6uafa konnte der Eigorist M. eher Petrus vorwerfen, 
der Lapsi zur Bufle zulieC und dadurch die Zucht lockerte 6 M. wurde 306 exkommuniziert, vgl. 

Schwartz NGG 1905, 175 1 6/7 MeAmos ou — KaT^uyev: man muB erganzen, M. benahm sich also 

unkanonisch, nicht wie Athanasius, der selbst nach den »unbegriindeten« Anklagen seiner Gegner den In- 
stanzenzug von Synode zu Synode strikt innehielt 10 Genaue Daten fiir Achillas lassen sich nicht 

ermitteln. Was iiberliefert ist, beruht auf Kombination. Mehr als Theodoret h. e. I 2, 8 bezeugt: er war 
kurze Zeit Bischof (vgl. dazu Gelasius II 1, 14. 15: 5 Mon.), ist nicht zu sagen. Alexander ist wohl 
schon 315 im Amt 11 Vgl. II. Reg. 15, iff. 13 Gemeint ist Nicaa 325 15 Alexander 

starb nach Vorrede zu den Keph. am 17. 4. 328. Die fiinf Monate konnen sich nur auf die 2. Session 
von Nicaa, Ende 327 beziehen, s. Zeitschr. f. neut. Wiss. 33 (1934) ijSf. 1 7 Vgl. II. Petr. 2, 22 

17ft. Die hier bis zur Unkenntlichkeit in allgemeine Vorwlirfe verfluchtigten Berichte miissen auf Er- 
eignisse gleich zu Beginn der Amtszeit des Athanasius anspielen, als es sich um die durch die 2. Session 
von Nicaa beschlossene Wiederaufnahme des Arius handelte; iiber den Verhandlungen war Alexander 
gestorben, s. Urk. 32 (III 66) u. Zeitschr. f. neut. Wiss. 33 (1934) I 55- ^' e Vorgange haben sich vor 
330 abgespielt 

BKORE 

1 uuuv B c f|uuv B*R 2 ToiccuTa] Taura K 10 6ief}aXA£ B n 'ApcaaAcop BE 12 cnra- 

tt\qO\ B c cnTavrfjo-ai B* 15 vuv] ?iv E 17 Kcrra + to R'E* (getilgt R 1 ^ ) 21 tous Trepi] tov B 

18* 140 Apologia secunda 59,5 — 60,4. (Konstantin an Athanasius) 

\ -b- 5 ett£i6ti 6e ctVTeXeyov ' ; '\it\ xpflvai' <pdaKCov 'SExQfivai tous aipeaiv EtpEupovTas koto Tfjs dXr|- 

©eias Kai dva6E|jaTia6EVTas irapa Tfjs otKOUiiEviKfjs awofiou', ttoiei Kai paaiXEa ijloi ypdvyai 

B tov paKapnr|v Kcovcttovtivov dnrEiXriv eypvra, El \ii\ XdfJoini tous Trepi "ApEiov, tccOt& 

6 he ttoSeTv, a -rrpoTEpov Kai vOv TreirovOa. to toivuv iJEpos Tfjs ETriaToXfis eoti touto, 

Kai TraXaTivoi ZuyKAr|Tio$ Kai ravSevTios fjaav oi KO|iiaavTES to ypdwjaTa - 5 

Mspos ETriaToXfjs toO paaiXECos Kcovcttovtivou 

. . . "Excov Toivuv tt\s ipfis (3ouXr|aEcos to yvcopiaiia arraai toTs |3ouXoijevois elg 
tt|v EKKAriaiav EiaEX6Eiv okcoXutov Trapdaxou Tf|v eiaoSov. ectv yap yvco d>s kekcoXukos 
Tiva? aurcov Tfjs EKKXriaias liETaTroiounEvous f| OTrelp^as Tfjs EiaoSou, dTroaTEAco Trapa- 
Xpfjiia tov Kai Ka6aipT|aovTd aE e§ ^HTC KEXsuaEws Kai tuv tottcov HETaorfiaovTa ... 10 

60, 1 'EtteiSt) toivuv Kai paaiXEa ypdtpoov ettei6ov 'utiSejiIov Elvai koivcoviocv ttj xP'oto- 

C ndx<+> aipsaEi irp6$ tt)v ko6oXiktiv eKKXriaiav', tote Xoittov Euoipios tov Kaipov ov aweipcb- 
vTjaE jiETa tuv MeXitiocvcov TrpocpEpcov ypa9Ei Kai tte(6ei toutous TrXdaaaOai Trp69aaiv, 
Iv', cocnrcp Kcrrd TTrrpou Kai 'AxiXXa Kai 'AXE^dvSpou HEHEXETT|Kaaiv, outgo Kai ko6' f)|icov 
2 ETTivoriaooai Kai 6puXr|acoai. TroXXd ijev ouv 3TiTT)aavTES Kai nt) EupovTES ucmpov urrd 15 
yvwuris tcov TTEpi Euai|3iov ouvtiSeocti Kai TrXdrTovrai TrpcbTTiv KOTT|yop(av Bid 'laicovos 
Kai EuSainovos Kai KoXXivikou TTEpi cmxapicov Xivcov, d>s euoO Kavova toTs Aiyu-nriois 
8 ETrifJaXovTOs Kai Trpcirrous aurous dTraiTT|CTavTOS. dXXd TrpEcrpuTEpcov f|HETEpcov Eups- 
B 179 Oevtcov eke! Kai flaaiXEws okouovto; KaTEyvcba6T| aav. ' oi ijev ouv TrpEa|3uTEpoi fjaav 
3 ° "Attis Kai MotKdptos, 6 8e paaiXsus ypa9Ei KOTayivwaKcov hev 'laicovos, keXeucov 8e t\xk 20 
dTrav-rfjaai irpos aurov. Kai to hev ypacpivra lori Toura- 

4 '0 6e Euaipios |ja6cbv tte(0ei TrepiUEVEiv outous. Kai eXSovtos pou Karriyopouai TrdXiv 

MaKapfou hev Trepi TTOTTipiou, ehe 8e ou tt|v tuxouctov 8ia(3oXr|v, dXXd Tqv dvcoTOTco Tra- 

4 S irpoTEpov Kai vOv TTETTOv6a, die Verurteilungen in Tyrus und 356 5 Syncletius und Gaudentius aind 
nach Urk. 34, 43; III 75, 6 yayiorpiavof, also agentes in rebus 6 Das Brieffragment (= Urk. 45) 

iibemimmt von hier: Sokr. I 27, 4, aus ihm Sozom. II 22, 5, Gelas. Ill 14, Theodoras Lector cod. Marc. 
344 f. 56 b . Noten s. Bd. Ill 158- Die folgenden Ereignisse haben sich 330 — 331 abgespielt. Athana- 

sius schreibt am SchluO des 4. Festbriefes zu Ostern 332 (p. 35, i8ff. Cureton in griechischer Ubersetzung) : 
tt|v6e tt|v hnaroX^v ctrro kohitcctou tnivummv 81' 699iKiaAiou &> 5e8oto:i Otto toO oAti9c5s StooEpoOs 'ApXa- 
plou toO ETTdpx ou toO TTpcuTcopiou. tv KomTOTu yap Et|-ii pETaK?Ji6Els Crrro paai?iEC05 KcouoravTlvou eIs 6\fiv 
auroO' dWi' ol MeAitiovoI ol eke! irapovTES ifSovoOvTE? SiePo^ov eiie ett! toO paaiXeco$, KcrTaio-xuv6EVTES 6e 
^ppi<pTiCTav cb? ovKoijidvTai 5ia iroAAcov £X£yx9evTE5' elcri 8e ol piipEVTES KaAAiviKOS 'laiuv EvSai'ticov 6 Kai TeXeOo; 
[ joolowl. st^o cod.] 'lEpctKdmicov 6 Sia tt|V toO Avohotos aiaxuvTiv EOXoyiov eoutov koTiectos (s. Schwartz 
NGG 1911, 369). Diese Notiz muB mit dem obenstehenden Text kombiniert werden. Danach haben die 
Melitianer Kallinikus v. Pelusium (S. 150 nr. 25; Epiphan. haer. 68, 5, 3; III 145, 22), Ision v. Athripe 
(S. 150 nr. 21), Eudaimon v. Tanis (S. 150 nr. 26; was sein Beiname bedeutet, ist nicht klar), Hierakam- 
mon (sonst nicht bekannt), 330 ihre Klagen erhoben. Zunachst vertraten die beiden Z. 20 genannten 
Presbyter die Sache des Athanasius (zu Apis vgl. oben S. 34 Nr. 14; Macarius ist der unten viel besprochene 
alexandrmische Kleriker). Darauf erlaQt Constantin das in den Hss. nicht erhaltene Schreiben, etwa 331 
22 In der Tat blieben die Melitianer am Hofe, wie der oben zitierte Festbrief lehrt 23 Die Vorfalle mit 
dem zerbrochenen Kelch des Ischyras mussen etwa 330 fallen, in der Tat weifl das Keph. zum 2. Festbrief 
von einer Visitationsreise des Athanasius, allerdings in die Thebais zu berichten, s. unten S. 154, n ff. ; 143, 1 

BKORE 

6 a. Rd. ii? E* va E c | uipos + Tiis KE | toO > E 8 cb? R c Sokr. Soz. d>s eI BKO RE» u? 

f\ E c 9/10 Trapaxpfiija KORE Sokr. Soz. TrapauTlKa B 10 tov tqttov K | urraorr|aavTa E 

11 Kai > E I Koivuviav Elvai >~ KO 13 tovtois E 17 cmxapiuv] xaplcov O* onxaplcov O c | 

Alyvrrriois > E, Reste von aly] . . . jedoch a. Rd., der allerdings jetzt abgeschnitten 23 iui] 

euoO K Apologia secunda 60, 4 — 62, 2. (Konstantin an die Alexandriner) 241 

ctcov, oti 8f| Kcrra pacnAEcos yevo^Evos ETrenya yAcoaaoKOnov xpvaiou OiAouijevcp tivi. 
6 |aev ouv PoctiAeus Kai -rrepi touttis ev Trj YanaQia f|Kouaev finwv, auToi 5s auvf|9cos Kara- 
yvwcr0evTES Eppi<pr|aav. Kai ypa9Ei toIs Aaols ettovepxo^evcov f]ucov Taura - 

KcovaravTivos Meyicrros lEpaaros t<5 Aaco tu Kara 'AAE§dv6pEiav KaOoAiKfjs 61,1 

9 EKKATlffiaj. B 

'AycnTT)Toi dSEAipoi, TrpoaayopEvco upas ethkoAouhevos tov 0e6v tov Tfjs l|jfjs pou- 
At)ctecos liEyiarov ndp-rupa koci tov tou finrrEpou vopou uovoyEvfj Srmioupyov, 6s Kai 
Tfjs scofjs TrpoKa8£3ETai tcov d-rrdvTCOv Kai Taj 8ixovoias uicteI. TxAf|V ti dv eTttoihi; oti 
koAcos OytaivoiJEv; dAA' E^fjv KaAAiovos drroAauaai Tfis Eupcocrrias, e! uya; ocutous diaoi- 

10 paBis fiyarra-iE dnroaEiCTduEvoi to laiori, Si' cov Tais tcov £pEaxr)AouvTcov TpiKuiiiais tov 
AinEva Tfis dydnris EyKcrTEAiTroiiEV. <pEU Tfjs OTOTrias touttis • oaa KccQ' EKd<TTT)v f]UEpav 2 
aviiTTTWtJaTa toO auyKEXV|JEVou 960VOU kiveTtoi. outgo irpos tov Aaov tou 6eou |jETcpKiaf>r)- C 
gov ai 8ua9T||jiai. ttoO Toivuv Tfis SiKaioauvris f| Triaris dvaKExcbpr|KEv; ottou yE eIs to- 
ctoutov ttj tou okotous dxXui TrEpipEpAr|HE9a ou povov 81a Tf)v ttoXuttAokov TrAdvT]v, dAAd 

15 Kai 81a to twv dxapiarcov eAcrrrcbiJiaTa. twv hev ttjV dvoiav PpapEUovTcov dvExopeSa, 
twv 8e tt|V hriEiKEiav Kai tt|v dAr|0Eiav Siaxpouonlvcov aicr9av6|jEvoi TrapEv6uiiou|iE0a. 
ti to Seivov toOto ttis f|HETEpas KOKias; tous Ex9pous ouk EAEyxoiiEV, dAA' hroiiEQa tco 3 
Ar|OTT|picp, 81' ou 686v Tiva eouttj, Tv' outcos eTttco, f\ Tfjs drrcoAEias undi i| ht]6ev6s dvri- 
keiuevou paSicos Eipydaaro. Spa ouSeuio eot'iv aiar>r)ais oOSe koto xdpiv Tfis Koivfis crrrdv- 

20 tcov cpuaEcos, ei y£ tcov tou voijou Trpoarayiicrrcov rjiiEAfjaanEv; dAA' EpEi tis - koto ipuaiv 
f| dycnTTi E^EupiaKETai. Ti ouv oti f||iEis Kai tov tou 6eou vojaov irpos Tfj Euq>uia oxovtes 4 
avsxoi^Sa Tf|S oxAfiaEcos Kai tou 6opu|3ou tcov £x©pcov TrupaoTs Tiaiv, cos eoikev, i^aTrro- D 
HEVCOv; Kai oux 6pco|iEV 6q)9aAiJious exovtes ou8e aia6av6|iE6a, KaiTOi Tats tou vopou ata6r|- 
asaiv ovtes TTEqipayiJiEvoi. 6Troar) dpa tttotictis ttjv fmETEpav jcofiv KaTEiAri9EV, ottou b 

25 yE f|jjcov ^aurcov outcos ' diJEAouiiEV Kai Taura CrrroiJiiivfio-KovTos tou Oeou; eIto ouk ecttiv M 361 A 
d96pr)Tov to kokov; ou TToAE|jious f|yEia6ai Trpoaf|KEi toutous, ou ' tov oTkov Kai tov b 180 
Aaov tou 6eou; iuTrapoivouaiv fmiv Kai eyKaAouCTi y£ 01 TravcoAEis ekeTvoi Kai ETriTrAf|a- 
aouaiv ek tcov ivavTicov fmiv. heQ' ootis 8e dTrovoias touto TrpcrrTOuaiv, uyas outous 62, 1 
£woeiv d^ico. oi yap ncopoi ETri Tfjs yAcbTrris keipevtiv ixouai tt\v kokIov. outoi youv 

so |joAi[35ivas Tivds opyds £Tri9EpovTai, cos iaurous uev kot' oarriBoaiv ttAtitteiv, fmas 5e 
Trpos KEpSos Tfis oiKEias koAoctecos crrrdyEiv. Kai 6 \ikv koAcos 8i5d^as TroAEiiios KpivE- 2 
Tai, 6 6e tt)v tou 960VOU kokIov Trpo(3EpArmEvos ekeTvos tt|v tou Aaou f||jEp6Tr)Ta ou Seovtcos 

1 Philost. I 9 (10, 23 Bidez) nennt Ph. ndyiorpos zur Zeit von NicSa (ob iiayiorpiavos?). Er begegnet 
als sufiragator fiir Donatus am Hofe Konstantms etwa im Jabxe 313 (Optatus I 26; CSEL 26, 28, 2); man 
wird dem nicht einwandfreien Zeugnis des Philost. nicht zu groBen Wert beilegen, und daher annehmen, 
daB er 331 noch sufiragator war (vgl. Godefroy zu Cod. Theod. II 29, 2) und Athanasius Gefalligkeiten 
bei den Verhandlungen vor Konstantin tat, wie Athan. ofienbar auch des praef. praet. Ablabius sicher 
sein konnte 2 Psamathia, kaiserliches Gut bei Nikomedien. Da Athanasius den Festbrief zu 332 

vom Hoflager schreibt, hat wohl die Verhandlung Ende 331 stattgefunden. Danach sind aUe Vorfalle, 
die zu den Anklagen fiihrten, zu datieren 4 Das Schreiben (= Urk. 47) ist nur hier iiberliefert; 

derm Theodoret schreibt nur eine Stelle (s. unten) aus, und Gelasius III 16, 1 — 3 gibt mit schweren 
Interpolationen den Text Theodorets wieder. Kurzes Regest bei Sozom. II 22, 8. Datum: vor Ostem 332 
29 Vgl. Sir. 21, 26? 31 ff. Gemeint ist Athanasius und die Melitianer 

BKORE 

1 yivopEVOS ORE 2 Tauuaeia BKO 4 a. Rd. S3 E* vp E c | tu] E* Tfis KE C 

8 tov] Tfjs RE 9/10 &uoipa6\s K C R C duoipaSET; BK*OR*E 12 966vou kiveTtoi] q>6ovElTai 

(pSovou E*. a. Rd. kiveltot E 14 TrpopEpXT|UE6a E 19 eotIv + f) E 25 ectutuv R* 

aurSv R c 28 fjuiv ek tuv {vairrlcov -~ E 31 koAo$ E* kcAcos E c 142 Apologia secunda 62, 2 — 63, 2. (Konstantin an die Alexandriner) 

KaraAap|3dvEi, Trop6cT, KaTotvaAiaKei, Kai eoutov kokoOeAe! EyKco^ico koctheT Kai 0"uvti6t|cti, 
TT|V 5e dAf|&Eiav dvaTpETTEi Kai tt)v Trianv drrrorT^, usxpis ou tco oikeico ctuveiSoti 9coAeov 

3 Kai KpunTTipiav rmjriTfiaas Euprj. ourr) youv outous t) aKaiOTTis dOAious ttoieT, otctv 
B 7rpoiTETC05 eoutous dva^ious ovras onToSEXcovTai XeyovTes ■ '<pEU tcov kokcov • ekeivos ttpect- 

[3uTEpOS EOTl Kai EKEIVOS TTaiS, EM.OU OTTTETal f) TlUT), E|J0i 6q>ElAETai, ekeIvou 7TEpiaipE8fj, 5 

ettei auTos EiaauTW d9apTrctCTas airavTas kn' E^oucrias d-rroAECTai TTEipdtTonai'. Aau-rrpd 
tis f) Tfjs navias ek|36t)ctis, T&yiiaTa Kai avAAoyous f|, !v' outcos eittco, apxiaipeaiav tcov 

4 OCTOTrCOV TOUTC0V OVOTTliadTCOV [SeTV. CO TTJS OTOTTiaS T)|iCOV, lv' outcos eittco, ett! Tfjs 

EKKAr|CTias tou 0eoO dvoias Eariv ettiSei^is. eTto ouk aiSouvTai; ouk auToi eoutous yeyouarv 
ouSe tos vfuxdj Sokvovtoi, Tva vuv youv KOTavTiKpu Tfjs duan is Kai Tfjs EpEaxT|Aias d£iov 10 

5 ti 9povEiv 66£coai; pMa hovt) Eori toO 980VOU tois iSiois ettepei6o|J6vt| 9apuocKOis. ouSev 
C Taxuaav 01 Trovripoi Kcrrd tou EmaKOTrou u|icov, E|ioi TriarEuaaTE, dSEA90i. ouSev mpov 

^OTrouSdKaaiv, f| Tva KOTOTpiyavTES tous fiiiETEpous xP ovou S HT|8Eniav x^pav & Tfi jcofj 
toutt) iJETaiiEAEias Ixcoaiv. ETnKOupf)aaTE Toivuv ujiiv auTOis, TrapaKaAco, to 9(ATpov to 
f)|iETEpov dyarrnaaTE Kai iravTi ct6evei Sico^ote tous tt\v Tfjs T]HETEpas 6|jovoias X^P 1V » 
d9avi3£iv ETriOuiioOvTas Kai Trpos tov 0eov dmSovTES unas outous dyarTCCTE. eycb yap 
tov unETEpov ETriaKOTTOV 'AOovdaiov daiiEvcos TrpoariKdnriv outcos te TrpocTE96£y5dur|v 
7 cos dv0pcoTrov aurov 6eou ovto TTETTEiauEvos. unETEpov £cm TaCrra auviEvai, ouk 
eu6v KpivEiv. Tqv yap Trap' euou Trp6apr|aiv ocutov 'A6avdaiov vp.iv SiaKOvfjaai tov 
alSEaiticoTOTOv dvayKatov f|yr|CT&nT|v iwocov tt|v EmuEAEiav Tfjs errriEiKEias aurou, tjtis 20 
D ouk dva^icos Tfjs eipTiviKfjs nou uiotecos eIs to dyaflov Tfjs acoTT)picb6ous yvcb[iT)s KOTEXETai 
SioTravTos Kai e£ei tov irpoTpETrovTa Aoyianov. 6 0e6s u|jas 5ia9uAd^Ei, d6EA9oi dya- 
M 364 A TrrjToi. ' 

B 181 63, 1 Toutcov ourcos TrpaxOEVTcov Trpos oAiyov fiCTUxdaocvTES oi MeAitiovo'i Trapo^uvovTai ' 

TrdAiv, Kai toutt|V OarEpov tiOevtoi pouAfiv OTrouSdjovrES dpEaai tois iiicr6coaanEvois 25 
2 outous. MapecoTTis X^P "HS 'AAE^avSpEias eotiv ev touttj axiaiaa MeAitios ouk 
f|6uvfi0Ti Troifjaai. tcov toivuv EKKAT)aicov ev cbpia^Evois tottois ouacov Kai tcov TrpEapu- 
Tipcov Trdvrcov iv auTals auvayovTcov tcov te Aacov EipT)VEu6vTcov 'Iayupas tis outco Ae- 
yonEvos, ou KAripiKOS, dAAd Kai tov TpoTrov Trovripos, ettexeipei tous ev ttj iSig Kcb|iT) TrAavav 

12 ol TTOVT|po( sind die Melitianer 24 Nachdem der Brief des Kaisers bei dem Leser das dem Athanasius 

erwiinschte Vorurteil geschaffen hat, wird die Prozeflmaterie mit den allernotwendigsten Bemerkungen kurz 
erklart. Nach S. 140, 23 ; 144, 5 ist ja die Ischyrassache schon in Psamathia verhandelt worden. Athanasius 
beachtet also die chronologische Folge der Ereignisse iiberhaupt nicht, auch sind die foIgendenAngaben nicht 
einmal die Rudimente einer Darstellung; das ist beim Lesen genau zu beachten. Jedenfalls fallt die Ischyras- 
sache spatestens in das Jahr 330, in dem A. eine Visitationsreise durchfiihrte, vgl. 143, 1 27ft. DaQ die 
Melitianer nicht in der Mareotis vertreten waren, schlieBt A. allein aus der Liste des Melitius c. 72, in der kein 
Kleriker fur die Mareotis erwahnt ist. Den wahren Sachverhalt, daQ Ischyras Kolluthianer war, mag der 
Leser aus den Briefen c. 74, 3 ; 76 entnehmen. Die Darstellung der Melitianer fiber die Vorgange findet sich 
in Sozomenus' Exzerpt aus denAkten vonTyrusII 25, 3: . . .oti uuotik6v TfOTripiov OTjveTpufie Kai fcmaxoTnKov 
ko6eIA£ Spovov, Kai ' laxupiuva toutov TrpeapuTEpov ovra TroAAaKi; KaOEip^E Kai avK09avTTio-a5 Trpos ' Yylvov 
tov AtyuTTTOV UTTapxov cb; fiaaiAiKas eIkovo; XiOdaavTa Sequccttipiov oIkeTv TrapEOKEuaCTE, vgl. dazu Schwartz 
NGG 1911, 374; die tyrische Klage wird von den Orientalen in Serdica wiederholt (CSEL 65, 53, I2ff.) 

BKO RE 

2 oO B 0O8' av KOR oO S'av E ] (puXeav KO 3 oOtou; B c outoTs B* 4 aTroSexovTai R 

7 dpxiatpEaiav Op. dpxiEpealav B dpxiaipEcia E dpxiEp£0"ia OR dpxiepfa K n — 18 = Theodoret 

( = Thdt.) h. e. I 27 (82, 1—9 Parm.), davon abhangig Theod. lect. i. 57 b (= Th.) 15 f|UETEpov BKORE 
uutTEpov Thdt. Th. | TT|V nachgetr. B c | uuETEpas Thdt. (Bz) Th. 18 9eo0 out6v~ E | ovtov B c 

auToO B* I 6eo0 ovra] elvai 6eo0 Thdt. 21 dva^ious R 22 TfpoTpETrovTa] TrpeTroira E | 

5ia(puAd(;oi BKO 25 arrouSaCTavTES E 26 MapecoTi; BKO 29 I8ia] "lou6aig E Apologia secunda 63, 3 — 64, 3. (Ischyras an Athaoasius) 243 

Xeycov Elvai Tiva eoutov KXripiKov. toOto na0cbv 6 tcov tottcov TrpEcrpuTEpos TTEpi- 3 
EpXOtiEvcp uoi Tas EKKATiaias dvotyyeAXEi. Kai arrrocrrEXXco avv axrrco MaKdpiov -rrpEcrpuTEpov 
KaXEaai tov 'Icxxupav. EupovTES 6e crurov voaouvTa kccI kotokeiijevov ev keXXiw evteAXov- 
tcci too TTorrpi outoO TrapayyETXai tco uiab ptjSev ti toioutov hnxEipEiv, olov Eipr]Tai kot' B 
5 aCrroO. dXX' dvacrras drro Tfjs voctou Kai kcoXuoijevos otto tcov ISicov Kai toO Trorrpos 
K0cra9Euy£i Trpos tous MeAitiovous. kqckeTvoi koivouvtoi toT; TTEpi EvctePiov Kai Xomdv 4 
avvTi©ETai Trap' ocvtcov f| avK09avTia oti 8t) ttottipiov uev MaKapios Korrsa^EV, 'ApaEvios 
8e tis EiriaKOTros EipovEuST) Trap' t)|jcov. Kai tov uev 'Apasviov kputttouctiv unip toO |afi 
9aiv6|iEvov outov d>s dvaipE0EVTa vouljEafiai Kai X 6 'P a > <PTiaiv, us (ruyKOTTEvros outoO 
io TTEpiE<p£pov, tov 6e Moxvpav, ov ouk tiSeictov, dpxovTai BpuAEtv d>s TrpEcrpuTEpov, 
iva Kai TTEpi iroTTipiou Xiycov TrXavav SuvT|Tai. 6 [xtv ouv Maxvpas ue^ouevcov atrrov 6 
tuv ISicov fjX0E Trpos f||jas dTfo5up6|iEvos Kai Xeycov ht|5ev uev yeyEvrjcrOai Trapd MaKapi'ou, C 
olov !6puAT|aav, uTropEpXf}CT0ai 6e eovt6v Trapd tuv MeXitictvcov TrXdaaaOai toiouttiv 
XoiSopiav. Kai ypa9Ei Taura - 

i6 Tab uaKapico TrdTra 'A0avaor'cp Maxvpas ev Kvpicp x a ipEiv. 64,1 

'EtteiSt) TrpoafjXGov croi, KupiE ETriaKOTTE, PouXoijevos tt)s EKKXrjo-ias elvai, fJTidcrco 6e 

HE E9* ols TTpoTEpov E90Ey£d|xr|v, cos &o\j duo TTpoaipEaEcos eIs toOto TrapEA06vTos, TOUTOU 

Ivekev TauTTiv Tf|V dTroXoyiav eyypd9cos ctoi EmSiSum, iv' eISevoi Ixois oti pias uoi 

yEvouEvris Kai TrXriycov ettiteOeictcov drro 'laaaK Kai 'HpaicXEiSov; Kai 'Ictoctk toO Tfis 

20 Atitous Kai urro tov ctuv aurots. £ycb 6e lidpTupa tov Geov eis touto Xaupdvcov drro- 2 
XoyoOuai oti ouSev cov ekeIvoi Etpr)Kaai auvoiSd cte TTETroir|KEvai. oute yap TTOTT|p(ou d 
KXdais yiyovev oute ttjs dyias TpaTTEjTis KaTao-rpo9ri yEyEVT)Tai, dXXd toOto TrdvTa 
ekeIvoi piav etti0evtes uoi eis touto Trapcbpixr)adv he. TaCrra 5e dTrEXoyr|adiaT)v ctoi Kai 
Eyypd9cos ETri5E6coKa aipouiiEvos Kai ettiSikojohevos Elvai tcov utto cte awayouEvcov. ' B 182 

25 ippcocr0ai cte Euxoyai ev Kupiu. 

'ETri6E8coKa 5e tt)v6e uou tt|v X £ ip a °" 01 ^V ETricrKOTrcp 'AOavao-icp ' etti TrapouCTig 3 M 365 A 
tcov TrpECTpuTEpcov i 'Auucova AikeXXtis, 2 'HpaKXEiou OdcrKco, 3 Bokkovos XevEPpi, 
4 'AxiXXa Mupaivris, 5 AiSuuou Ta9oaipECos Kai 6 'louarou cttto Bcotio0EOU, Kai Siockovcov 

2 Ober die Visitationsreise vgl. c. 74, 6 S. 154, 11 38. Vgl. c. 83, 2 7 Die Erwahnung des 

Arsenius steht aufler allem Zusammenhang; es wird S. 94, 18 ff. vorausgesetzt. Die Einzelheiten des 
Konfliktes mit Arsenius werden weder hier noch sonst bei Athanasius berichtet. Nur durch Sozomenus' 
Exzerpte aus den tyrischen Akten, II 25, 12, ist iiberliefert, daB die Melitianer behaupteten, co$ ITAouaiavos 
tis, hrloKoiros tcov Otto 'ASavaclou [s. unten S. 147, 21] Kcrra TTpooTa^iv ovtou tt|v 'ApcEviou olKfav 
kote^^e, Kai kIovi TTpoaSiicras Kai ludaiv alKia6ii£vos iv oIkiokco Ka6Eip^E" 61a 9vp(8os 8e aiToSpdaai toutov 
Kai etteiSti jtitt|teos f\v, ettI xP° vov XoSeiv Kpv/TTTonEvov |ir| 9oii>6(ievoi' 8e eIkotco; OTToOaVElV VO(JlO©fjvai. 
Dieser Berichtwird wohl zutreffen. Aber'die Sache des Arsenius war erledigt, vgl. c. 65, und bildete nicht 
mehr einen Bestandteil des tyrischen Urteils. Arsenius selbst wurde 346 von Athanasius in Ehren ein- 
gesetzt, s. oben S. 129 Nr. 197 11 Das Gestandnis wurde ihm abgepreBt, vgl. unten S. 154, 16; 

denn Ischyras hat nie von selbst den Weg zu Athanasius gefunden, noch in Serdica war er als Bischof der 
Mareotis bei den Orientalen 16 Der Brief nur hier (= Urk. 48), er lag dem Schreiben der alexan- 

drinischen Synode bei, vgl. S. 99, 26. Datum: 332 19 Isaak v. Kleopatris (S. 150 nr. 17); Hera- 

cleides v. Nikiu (S. 150 nr. 16); Isaak v. Leto (S. 150 nr. 15; Pap. Lond. 1914, 7 bei: Bell, Jews and 
Christian in Egypt) 27a. Zu den Namen: 1. i. J. 318: oben S. 34 nr. 50; 335: S. 155 nr. 3 2. 335: 

S. 155 nr. 4 3. 318: S. 34 nr. 55; 335: S. 155 nr. 5 4. 318: S. 34 nr. 57 5. 318: S. 34 

nr. 53 6. Vgl. S. 35 nr. 62 

BKORE 

7 cvvTl6EVTai R 9 vouIjovtes E 14 touto + ETrioroXri 'Icryupa K 15 a. Rd. oB «8 K 

vy R iTFf E* vy E c | tco > RE 18 extis E 24 Otto RE ettI BKO 28 Mup<TT|VTis BO 144 Apologia secunda 64,3 — 65,5. 

otto uev 'AXE^avSpeias 7 fTauAou Kai 8 rTrrpou Kai 9 'OAuirrriou, otto Se MapecoTou 

10 'A|j|icoviou koI 11 Fliarou Kai 12 Ar|ur]Tpiou Kai 13 Taiou. 

65, 1 TaOra ypdvyavTOS Kai Maxupa oncos ttoAiv tt)v TOiauTT]v KOTriyopiav OpuAoOai 

HEv ttovtocxoO, dvaqjEpouffi 6e Kai Tab paaiAEi Kcovcrrav-nvw. kokeIvos Trepi hev tou ttotti- 
piou <p6daas f\v okouctos outos ev Tfj YanaSia TrapovTcov f)nwv Kai Karrayvous ttjs ouko- 6 
9avrias tuv Ex^pcov, ypdqiEi 5e E15 tt]v 'Avrioxeiav AaAiiarricp tw Krivacopi dcKouaai Trepi 

2 tt\s tou 90VOU 5ikt|5. 6 toivuv Kfjvacop ETriaTEAAEi not TrapaaKEudaacT0ai Trpo; otto- 
B Aoyiav tou EyxXriiaaTOs. Eyco 8e SE^d^vos Ta TOiaCrra ypdmaara, koitoi tt)V dpx^v ht)5e 

TrpoaTroiounEvos 61a to siSivai \ir\Skv aurous AiyEiv oAtiQes, oucoj, etteiSti fSaaiAeus kek(- 
vt)to, ypd9C0 toTs avAAEiTOupyois eis AiyuTrrov Kai TTEiiTrco 8iokovov |3ouA6iievos laaSEiv 10 

3 Trepi 'ApaEviou- ou yap EtopoKEiv tov dv0pcoTrov ETEcri ttou ttevte f| i£. Kai ti ydp; 
Iva |xq teAeicoc, to toutcov Aeyco, Eyvcoafrri kputttohevos 6 'ApaEVios tt)V nlv dpxT)v ev 
AtyuTTTCp, Aoittov 6e Kai ev Tupco ttoAiv KpuTrropEvov outov Eupov oi tiijetepoi. Kai to yE 
eautiaarov ou6e eupeQeIs cbnoAoyEi outo; ETvai 'Apaevios, ecos ev SiKaarripicp ettI TTauAou 
tou TT)viKauTa ETrioKOTrou Tfjs Tupou fiAEyySr) Kai KOTaiaxuvGEis Aoittov ouk fipvr|aaTO. 15 

C touto 6e ettoiei (puAdrTcov (ttiv Trp6s) touj Trspi Euaipiov aw6T|Kr|V, iva nf) cos eupe6evtos 

4 Aoittov EKEivcov to 8p5|ia SiaAuQfj, ottep Kai ysyovE. ypcnpavTOS ydp ijou to paaiAsI 
oTi 'ApaEvio; eupeOT), Kai UTTO|jvr|aavTOS aurov TTEpi gov f|KOuaEV ev ttj T'anaSia Maxapiou 
tou TrpEapuTEpou X°P 1V > ETTCf-'crE hev to 8iKaaTf)piov tou Kf|vcrcopos, eypav^E 8e koto- 
yivcooKcov tt|v auK09avTiav tgov ko6' fincov ysvoiiEVCov Kai touj TTEpi Euaefiiov ipxouEvou; 20 

5 eis tt)v 'AvottoAtiv ko6' t)\i&v ekeAeuctev uTroaTpEVfai. 6ti uev ouv KOTTiyopriaav 005 
dvaipE6EVTOs 'ApaEviou, iva [ir\ Tats Trapd twv ttoAAcov ypa9Eiaais EmaToAaTs xP^^w^ 01 ! 
dpKEi ijovov tt)v 'AAE^dvSpou tou ETTiaKOTrou 0EO-aaAov(KT|S Trapa6ea6aT crrro ydp 

D TauTT)5 Kai Taj tuv dAAcov yvcovai Suvotov. ekeivos Toivuv eiScos 6aa jiev i6puAT)ae 
B 183 Ka ®' ^l^ wv "Apx°9 ° Kd 'IcodvvTis TTEpi 9ovou, Kai paOcbv oti ^fj 'ApaEvios, ypa9Ei TauTa- ' a 

7. 318: S. 34 nr. 28 8. 318: S. 34 nr. 29 9. 318: S. 34 nr. 24 10. 318: S. 34 nr. 70; 

335 : S. 155 nr. 21 11. 335: S. 155 nr. 16 12. 318: S. 34 nr. 64 13. 318: S. 34 nr. 74 

4 Aus dieser Stelle geht klar hervor, daB der Prozefl wegen Arsenius erst 332 stattgefunden hat, vgl. Con- 
stantin unten S. 146, i6ff. Also die Ischyrassache darf nicht mit der des Arsenius verbunden werden (gegen 
HoU, Ges. Aufsatze II 284). Athanasius knupft hier wieder an c. 60 S. 141, 2 an. Die Sache des Arsenius wird 
von A than, mit der des Ischyras gekoppelt, obwohl jene erst nach der Verhandlung in Psamathia fallt. 
Nach Z. 8 ist Athanasius in Alexandrien. Der Prozefl findet in Antiochien statt, weil nach Z. 20 Euseb 
und die Synode sich mit der Sache befaflten 6 Dalmatius, Bruder Constantins; er bekam den Ehren- 

titel eines Censors s. Chron. pasch. bei Philostorgius S. 207, 3 Bidez, mit sittenrichterlichen ( ?) Funktionen, 
wie wohl aus Cod. Theod. XII 17, 1, Cod. Just. V 17, 7 hervorgeht. 333 war er Konsul 10 Vgl. 

S. 145, 20 14 Paulus v. Tyrus nur hier bezeugt. Neben dieser Darstellung der Entdeckung des Arsenius 

sind alle anderen Berichte Legende, die die Entlarvung des Arsenius vielleicht auch wegen S. 151, 15 auf 
die tyrische Synode verlegen; Runn. X 18, Sokr. I 29, 5 ff., Sozom. II 25, 9. 10, Theodoret h. e. I 30. 
Etwas weicht Epiphan. haer. 68, 10, 1 (III 150, 10 £f.) ab, der von einer Entdeckung des A. in Arabia 
etwas weifl 19 £. Vgl. c. 68 20 Es war also in Antiochien eine Synode zusammengetreten 

25 Johannes Archaph v. Memphis, wurde der FCihrer der Melitianer nach dem Tode des Melitius (Sozom. 

11 21, 2). Er vertrat die Melitianer am Hofe, Epiphan. haer. 68, 5, 3 (III 145, 21) 

BKORE 

1 MapEcbTou + 'OXuhtHou B», getilgt B c 4 tS > ORE 5 Taiiuaflla B YaucrfMo: K 

6 ttiv > BKO 6/7 Trepi -riis BKO rfj; TTEpi RE 12 toutcju] ToiauTa B 14 6auuaoT6v + 

6ti K I Elvai + 6 B 16 (tt|v Trpos) Op. (iTpos) Comm. Montf. | to\>s E* tt|V E c 17 Xu6fj B 

18 Ya^aeiqc B Yaua6ia K 19 tou > B 22 xpf^aouoi R 25 Kai — TavTa > O | 

Tcri/Ta + ETrioroAfi 'AAE^avSpou ETrioKOTrou K Apologia secunda 66, I — 67,4. (Alexander v. Thess. an Athan. ; Pinnes an Johannes) ]_45 

Kupicp dycoTTiTcS ulcp Kal ducyuxw o-uXXEiToupyco 'AOavaaicp *AXE£av6pos tai- 66, 1 
okottos ev Kupico xaipeiv. 

luyxaipco tu peXTiaTW ZapaTricovi ourcos lEpois Ioutov t|6ecti Koa^Eiv dycovijo- 
liEVco Koti Tf)v [te] tou Trorrpos tivTuirjv EyKcomaaTiKcoTEpov ettou^ovti. »£teXeutt|cte ydp«, cbs 
5 ttou T) Upd <pT|ai ypa<pT\, »6 Trarfip outou Kai cos ouk dTrE9avE«, koteAitte yap tco fMcp iivr\- 
noauvov. ottcos ijev ouv SiekeiheOo TTEpi tov |jVTi|iT|s d£iov ZcojovTa, ou6' outos dyvoEis, 2 

SEOTTOTa, TT|V TTEpi EKEIVOV lEpdv HVT)|iT|V KOI TT)V TTpOaoOaOV TCp VECOTEpCp ETTIEi'kEIOV. HlOV 

Ijovtiv ttiv 6id tou VEcoTEpou toutou E5E£d|jT|v Trapd tt|s ctehv6tt)t6s aou ETriaroAr|v. 
E6r)Xcoaa ouv aoi ccOto touto, iv' eISevoi Ix°iS, SEorroTa. 6 dyaTTT|T6s f)iicov Kai 8 
10 awSictKovos MaKapios EU9pavE he otto ths KcovaTavTivouTroXECos ypdy as, ottcos 'Apxdqi B 
6 auK09dvTT|s f|axTm6vriCTE tov jcovTa cos 9oveu0evto Trapd iraai KT|pu£as. oti yap ttiv 
ettI toTs TOAnr)0Elaiv auTco d^iav eicrrrpa^iv KO|jiEiTai Trapd toO 6iKaiou KpiToO liETd tou 
6uoTpoTrou 0T190US, ai dyEuSEis dva9covo0ai ypa9ai. 6 tcov SXcov 6iarT|poir| cte iTri 
HrjKiaTov BecrrroTTis, KupiE ttovtcov x^P lv XP T l OTOTaTE - 

15 "Oti 6e ekputtteto 'Apaivios 6id touto, iva Oovotov outoi TrXdacovTai, touto nap- 67, 1 

Tupoucnv oi ouv outco BiarpnyavTES* jtjtoOvtes yap outov EUpopEV toutov, Kai ipyavfE 
(6 nivvTis) Trpos 'lcodwr|v tov uTroKpivojiEvov Tf)v ToiauTT|v auK09avTi'av touto - 

Tco dya7TT|Tcp d5EA9Co Mcodwri TTivvT]S TrpEapuTEpos uovfjs TTtehevkupkecos tou 

'AvTEOTTOXlTOU VO|iOU XOlpElV. C 

20 TivcbCTKEiv oe QeXco oti dTTEOTEiXEV *A6avdaios eIs tt)v GriPaiSa Siokovov Ioutou 2 

ipEuvfjaai Trdvra evekev 'Apasviou. Kai TrpcoTov ijev eupe6evtes TTEKuaios TrpEa|3uTEpos 
Kai ZiX|3av6s 6 d5EA96s 'HXia Kai TorrEvaKEpaiiEUS Kai FTauXos hovoxos drro "YyTiXfjs 
cb|ioA6yr)aav oti Trap' fmlv iariv 'ApaEvios, f|HEls 5e hoSovtes TTETroiTiKapEV outov eh- 
|3XT|0Tivai eis ttXoiov Kai ' TrXEuaai £15 to koctco HEpT| ueto 'HXia uovaxoO. Kai E^a^vris 3 B 184 

25 heto touto TrdXiv dveXBcov 6 Siokovos ijeto tivcov Emcrrds tv Tfj tiovfj fmcov evekev toO 
auTOU 'ApaEviou aurov ijev oux Evpr)KEV 5id to dTrEaraXKEvai rmas outov, cos TrpoeiTroiJEV, 
iv toTs kotco HEpEaiv, e\xk 5e [xera tou povaxou tou TrapaXapdvTos aurov 'HXia KaTT)VEyKav D 
eis tt|v 'AXE^dv8pEiav Kai TrpocrfiveyKdv pE tco Souki, Kai ouk icrxuaa dpvriaacrSai, dXX' 
cb|joX6yT|CTa, oti jfj Kai ouk dvT)pE0T|. Ta auTd 6e Kai 6 TrapaXa|3cbv aurov ' povaxos 

30 coiJoX6yT|aE. Sid touto touto aoi yvcopijco, TrcrrEp, iva \xr\ 66£tj aoi KOTriyopfiCTai 4 M 369A 
'A6avaaiou - eIttov yap oti jfj Kai Trap' fjpiv f|v KpuTrrouEVOS. Kai eyvcopiaBri TrdvTa 

I Der Brief (= Urk. 55) ist nur hier uberliefert. Das Dokument ist seltsam; ob Athan. nicht ein besseres 
Zeugnis beibringen konnte, aus dem das ProzeQergebnis des Bischofsgerichtes in Tyrus hervorging ? 
Offenbar stand ihm auf der Flucht kein anderes TJokument zur Verfugung. Was die Sache des Sarapion 
und Sozon bedeutet, ist unbekannt. Datum: 332 4 Sir. 30, 4 10 Macarius, ein Diakon 
Alexanders, ist offenbar sein Legat am Hofe; oder steckt hinter M. der bekannte Presbyter des Atha- 
nasius ? 18 Der Brief (Urk. 50) an Johannes Archaph nur hier uberliefert. Ein Regest bei Sozom. 

II 23, 5. Ein Monch namens riEwris begegnet auch in der melitianischen Mbnchskorrespondenz Pap. 
Lond. 1919, 2. Das Kloster ist unbekannt, und kaum eins der Pachomianischen, obwohl einige der 
Namen in der Pachomiusvita vorkommen. Datum: 332 22 Paulus, offenbar ein Monch aus der 
Stadt des Arsenius 28 Die staatlichen Stellen unterstiitzen also Athanasius, wie es auch durch 
Pap. Lond. 1914 und Sozom. II 25, 3 bezeugt ist 30 ff. Der Brief soil Johannes warnen 

BKORE 

I a. Rd. oa B 5 K v5 RE | ulC Kal > K 3 outov KO 4 [te] Op.' 9 Exois RE extis BKO 

II Trotpa + irapa E*, getilgt E c 17 (6 flfvvTis) Op. | TavTa + t m u toAal 61' 'ApaEviov K 
18 a. Rd. o|3 B £a K vi RE ] TIevtis E* ITevvtis E c | TTtehevkupecos K 19 'AvrEiToXiTou R 
22 6 > B 27 auTou TrotpaAapovTos — RE 28 ttiv > E [ \a Op. piv BKORE | layyom O 

Athanasius II. in 146 Apologia secunda 67, 4 — 68, 6. (Konstantin an Athanasius) 

TaCrra ev AiyuTTTco Kai ouketi Suvcrrai Kpu|3fjvai touto. FTaqivouTios jjovaxos Tfjs auTfJs 
uovfjs 6 ypdyas tt]v EmaroXfiv -rroXXd ae dorrdjopai, EppcooOai oe euxouai. 

68,1 "A 8e Kai paaiXEus lypaifE |ioc6oov oti EupE0T| 'ApoEvios jcov, eoti Totura- 

Niktittis KcovcrrcoTivos MlyiaTOS ZEfJaards tco Trd-irqc 'ASavaaico. 
Tois Trapd Tfjs afjs awEaEcos evtuxcov ypdjanaai touttis yvconris outos Ey£v6nT|v, s 
d>S dvTiypd9C0V TTJ afj aTEpp6TT|Ti TrpoTpEiyaaQai cte, ottcos Trpos Eura^iav Kai oIktov 
B tov toO 6eo0 Xaov dysiv arrouBdoTis. touto yap tidXiara TrpoT)you|iEva iv ttj inauToO 
yuxfj KOTEXco, cos dXfjOEidv te ookeTv Kai ev ttj Biavoia. 8iKaioauvr|v dEi 9uXdTTEiv Kai 

2 toutois ndXicrra xaipEiv toTs 6p0f|V 656v toO |3iou TropEUonivois. TTEpi 6e ekeIvcov tcov 
TrdcTT|s dpas d^icov, tcov MeXitiovcov 8r|Xa8f| tcov aKaiOTcrrcov Kai ocOehitcov, oitives ttj h> 
i|rrrXT|£ig Xoittov oarovEvapKriKaai Kai novov 9©6vop Kai 3oXt| Kai BopOpois Td drroTra 
Kivouai tt)v oOehitov outcov Sidvoiav ettiSeikvuvtes, touto 96Ey£onai. opgs ydp, ottcos 
oi dv8pEs, oOj IkeIvoi £1961 dvT|pfjcr9ai i^aaKov, ev hectois vuv e!oi Kai Tfjs 3cofjs dTroXauouai. 
Trpos 5t) touto ti dv yivoiTO TrpoKpipa xe'pov outgo 9avEpcos Kai 009005 iTr^EponEvov 

C ttj ekeIvcov Sikti, f] to toutous, ous dvT)pfja6ai EXsyov, jfjv te Kai toO piou dTroXauEiv, 15 

3 oitives StjXovoti Kai unip eoutcov 96Ey£aa6ai 8uvf]aovrai; ttpooekeito 5e koi toTs 
Trapd tcov MeXitiovcov ekeIvcov Kai touto. SiePePoioOvto ydp dflEiJiTcp 6pia.fi ETTEiaEXQovTa 
oe Kai dpTrdoavTa TroTfjpiov iv tco dyicoTdTCp dTroKEitiEvov tottco kekXokevoi, ou Trpdy- 
Hotos dXT)0cos ouSev HEI30V fjv EyKXrina oute tt|Xikoutov droTrriiJa, e! touto outcos tte- 
TrpaxQai te ko'i fmapTfja6ai auvipaivEv. dXXd ydp tis f| Karriyopia outt|; tis 8e t\ [iera- 20 
Paaij Kai ttoikiXio tou TrpdyuaTOs, cos vuv eis ETEpov TrpoacoTrov tt)v KOTT|yopiav toO 
EyxXTmaTos toutou liETayEiv; OTTEp 8t|Xov6ti Trpayna avrroO toO 9C0TOS cos eitteiv Eori 

B 185 4 TTiXauyEOTEpov, ' oti ttj afj ctuveoei ETripouXEuoai EOTrou8crjov. [iera 6f| toOto tis 

dv EKEivois toTs dv6pcoTrois toTs tooouto eis pXa^Tiv dvoarXaoa|jiEVOis dKoXoufrrjaai eSeXti- 

D cteiev; otov pdXioTa auToi eoutous eis oXE^pov dyooai Kai awopcooiv oti TTETrXaaiJEVcov 25 

koi ifEvScov TrpayyaTcov Eiai Karfiyopoi; cos £9T)V toivuv, tis dv ekeivois EfaKoXou6f|aEiE 

Kai Eis tt|v 686v ttjs dTrcoXEias TrpT|vris dTriXOoi; eis ekeivtiv 8riXa8f| eis t) v ekeIvoi tiovoi 

5 tt|v eXttiSo Tfjs ocoTTjpias Kai Tfis EmKOupfas eXEiv oiovtoi. e! ydp pouXoivro ETri KaQapdv 
eXOeiv ouveiStioiv Kai UTro|jvr|o6fivai Tfjs dpiarris yvcbvir|5 Kai etti ttiv uyiaivouoav eXSeTv 
Sidvoiav, pa8icos yvwoovrai ouSeijiov outoTs UTrdpxeiv EmKoupiav Trapd Tfjs Trpovoias, 30 

M 372 A ETTEl8T|TrEp TOIOUTCOV Eiai 3T|XcOToi Kai ETTi TCO I oiKEicp 6XE0pCp TTEipcrjOVTOl. TOUTT|V 8fi 

6 ouv ou TpaxuTT|Td Tiva, dXXd dXr|6Eiav SiKaicos dv eittoiijii. to teXevtoTov 8e Kai 
touto Trpocm&r]ni, otittep pouX6|iE9a Srmoaig uapd Tfjs ofjs ouveoecos ttoXXokis dva- 
yvcocr6fjvai touto, cos dv evteuSev eis thv dTrdvTcov yvaboiv eXOoi Kai ^dXiara sis ttiv 
ekeivcov a9iKEa6ai 8uvr]6EiT|, oitives outco Trpcrrrouoiv, outcos dvaoTp^ouaiv, cbs TaOra 35 

4 Der Brief (= Urk. 52) ist nur hier iiberliefert, Regest bei Sozom. II 23, 6. Datum: 332. Antwort auf 
den Brief des Athan. S. 144, 17 13 Damit ist natiirlich Arsenius gemeint i6ff. Es ist be- 

merkenswert, wie sebx es Athanasius gelungen ist, Konstantin zur Aonahme der alexandrinischen Argu- 
mente zu bewegen, vgl. Z. 21 f. Konstantin kommt auf die friiher verhandelte Klage wegen IschyTas 
zuriick 33 ff. Diesen Schlag der staatlichen Stellen gegen die Melitianer hat Athanasius weidlich 

ausgenutzt, wie aus Pap. Lond. 1914 (Urk. 61) und aus den Umstanden von Urk. 33. 34 (III 67 ff.), 
die in das Jahr 333 fallen, zu entnehmen ist. 

BKORE 

1 TCfOTa irdvTa <~ BE 4 a. Rd. v? E 5 toCttt|S -t Tfjs E c [ ccutos] fyu B 8 iv > B*, 

nachgetr. B c 9 6p66v B n onrovapKT|aaai B drTTOVEvapKT|0-ao-i O* dTTOVEvapKT|Kao-i O c 16 Kal» 

> B* (nachgetr. B ) RE 20 Kai > B 21 TroiKiXia BKO TroiKiAia xal 6ia(popa RE 22 ferriv 
cos eItteTv »-w B 23 oti] ote E 24 toij > B 25 ayouai RE Apologia secunda 6S, 7 — 69, 3. (Arsenius an Athanasius) 247 

frrrep Trap' fmcov <6i') eOQeias AeyeTai Aoycp, ttj -rrjs dAriQeias EipfjaQai TTpdcjEi. ettei 7 
Toivuv ev toutco tw Trpaymm tt|AikoGt6v eotiv droTrriiJa, yivcocjKETcoaav outco \xe 
KEKpiKEvai Kai toutt|5 Elvai -rfis TrpoaipiaEcos • e! ti toioOtov kivoTev, ijtiketi Aoittov koto 
tous Tf)S EKKAriaias dAAd koto tous S-rmoaious vonous outov pe 61' EuauroO tcov Trpay- 
5 hotuv OKpoaaopEvov Kai Xoittov EupT)aovra outous oti \xt\ povov Kara tou dv0pcoTrivou 
yEVOus Xr)OTai tivej ovtes, aAAd yap Kai kot' crurfis 1% 0Eias 6i6aaKaAias 9aivovrai. 
6 0e6s aE 6iaq)uAd^Ei, d6EA9£ dyanT|TE. 

'Yttep 8e tou Kai ttAeov SEixafjvai tt|v TTOVT)piav tcov avK09avTcov, !5ou Kai iypavyEV 69, 1 
'ApaEvios |jETd to EupEufjvai kputttoijevov outov. cos ydp 'laxupas iypayEV 6|joAoycov B 
10 -rf)v ovK09avTiav, outcos 'Apaivios ypa9<ov iAe/yEi ttAeov ekeivcov tt|V KaKOT|6Eiav. 

'AOavaaicp ijaKapicp irdTrg 'Apaivios ErrioKOTros [tcov ttote Otto MeXItiov] ttis 2 
'Yvff|AiTcov ttoAecos dpa TrpEafiuTEpois Kai Siokovois ev Kupicp TrAElaTa xoipsw. 

.... Kai tiheIs daTrcrjotiEVOi ttiv Eipf]VTiv Kai evcootv irpos ttiv koOoAiktiv EKKAriaiav, 
TJS av Kara x^piv SeoO TrpoiaTaaai, TrpoTjprmEvoi te tco EKKATimacrnKcp kovovi koto tov 

15 TraAaiov tuttov uTroTdaaEa0ai, ypa90iiiv aoi, dyarrr|TE Trcrrra, onoAoyouiTES ev dvojiari 
KUpiou tou AoittoO uf) KOivcovr|CTEiv toTs eti crxijouai Kai ixr|SETrco Eipr|VEuouai Trpos tt|v C 
Ka6oAiKT|v EKKAT)aiav ErnaxoTrois te Kai TrpEaPinipois Kai Siokovois ht)te aw6ia9ai outoIs ' b i86 
PouAohevois ti ev auvoScp iiT)TE ypdiiiiara Elpr)viKd dTroarEAAEiv ht)te SEcjaauai uap'auTcov 
\xr\5' au 6ixa yvconris aou tou ttis UTTTpoTroAECos ettictkottou opov Tivd EK9EpEiv TfEpi em- 

20 axoTfcov f| TTEpi 66ynaros ETEpou koivou EKKArjaiaoTiKou, dAA' eikeiv Traai toTs TrpoTETUTrco- 
UEVois Kavoai ko6' 6|ioi6TT)Ta tcov imaKOTrcov 'Anncoviavou Kai Tupdvvou Kai TTAouCTiavou 

Kai TCOV AoiTTCOV ETrlCTKOTTCOV. TTpOS TOUTO OUV d^lOUHEV TTIV OT|V XP^°~rdTr|Ta OVTl- 3 

iff. Vgl. S. 144, 20 11 Der Brief (= Urk. 75) ist als ein Fragment nur hier uberliefert. Arsenius 

nimmt mit keinem Worte auf die Vorfalle Bezug, er selbst ist auch kein Melitianer, denn Z. 1 1 sind die 
Worte tcov ttote utto MeAitiov sicher ein Zusatz des Athanasius, A. steht ebenso wie die Z. 22 genannten 
Bischofe nicht in der Liste des Melitius c. 71 ; daher konnen die Worte des Athanasius Z. 9, die uberhaupt 
jeder Interpretation offen sind, nicht zur Datierung dieses typischen Eiremkon verwendet werden. Im 
19. Festbrief von 347 heiQt es (vgl. oben S. 129 nr. 197): ev 'Y^eAtj 6e 'ApcEvios (sc. KCrTEordeT)) cb; 
ElpiiVEuaas irpos tt)V EKKAT|ciav . . . ev Avtivoou 8e ocvt! 'AiiycoviavoO Kai Tupdvvou 'ApEicov (Cureton p. up 
Z. 14. 16). T. ist schon als Bi. v. Antinou in Nicaea gewesen, dann ist Ammonianos ein Bischof, der aus 
unbekannten Griinden neben T. seine Funktionen ausgeiibt hat. Auch ein Plusianus war als Bi. v. Lycopolis 
in Nicaea gewesen und hatte diesen Sitz bis 346 (vgl. S. 143, 7 Note; Pap. Lips. 43, 2). Da z. Z. von 
Nicaea in Lycopolis Melitios, in Antinou Lucius (vgl. c. 71, 6 nr. 2) melitianische Bischofe waren, konnen 
Plusianus bzw. Tyrannus keine Melitianer gewesen sein, was ja auch aus der Liste c. 71 hervorgeht. Man 
wird auch Z. 15 ff . nicht unbedingt auf das melitianische Schisma beziehen miissen, vielmehr will A. damit 
jede Beziehung zu ihnen in Abrede stellen. Auch Ischyras war kein MeUtianer, wenn diese auch seine 
Sache zu der ihren machten. Der melitianische Klerus ist zu gut bezeugt, so dafl Schlusse e silentio wie 
die vorgetragenen zulassig sind. A. und die anderen, alle Bischofe des anteopolitischen Gaus, dissentierten 
aus nicht iiberlieferten Griinden. Das Datum dieses Briefes mochte ich nicht vor der Riickkehr des Athan. 
Nov. 337 ansetzen. Der Tenninius ante ist durch die Synode von 338 (c. 8, 5; S. 94, 30) gegeben. An- 
ders Schwartz NGG 1911, 375. Nach Sokr. II 32, 3 hat A. in Tyrus das Urteil gegen Athanasius unter- 
schrieben. Ich sehe darin den Grund des Konfliktes, den Arsenius durch sein Schreiben beilegt. 
14 Kavcov ist die Ordnung, welche die Prlichten und Rechte des Klerus, sowie die Aufnahme in ihn be- 
stimmt, vgl. Schwartz, Pseudoapostohsche Kirchenordnungen [Schriften d. StraQb. wiss. Ges. 6] S. 19 1 . 
iroAcaos tuttos allgemeine Wendung, die praktisch nichts anderes besagt als »die Gesetze des alexan- 
drinischen Bischofs* vgl. Nicaea can. 13 19 6pos = xavuv 21 Zu den Namen s. oben 

BKORE 

1 <5i') Op. I ettei6ti B 5 aKpocrcrouEvov Comm. Montf. ctKpoacduEvov BKORE 7 SiaipuXd^oi BKO 

10 xaxof|6Eiav + ettiotoAti 'ApCTEviou K n a. Rd. oy B wf R V3 E 15 tuttov RE vduov BKO 

19* 148 Apologia secunda 69,3 — 71,2. (Konstantin an Johannes Archaph) 

ypdyai iikv i\\iw Sid Tdxous cbaavTcos te Kai tois cruAAEiToupyois Trepi fiucov oti Eirmev 

D f|Sr| erri T0I5 TrpoEipr|iaEvois opois Eipr|veuaavT£s Trpos tt|V Ka6oAiKf|v EKKAr|aiav Kai Ivco- 

Oevtes tois cruAAEiToupyois etti tcov tottcov TriOTEUotJEV Se, cos cci Euxai cow EVEpynaouaiv 

EUTrpoaSEKTOi ouaai, coote tt)v toiouttiv Eipr|VT|v pE|3aiav Kai dSidAuTOV Elvai liEXpi 

teAous Kara to pouArma tou Bectttotou tuv dTravrcov 6eo0 Sid 'IricroO Xpiarou toO xupiou 5 

4 finwv. to Otto oh lEpaTEiov tiheTs Kai ot auv fiiilv TrpoaocyopeuonEv. oaov 6e ouSettgo 6eou 

M 373 A ETriTpETrovTOS crTTcaTT|ao|jev ' Trpos TT|V af|V xpTlOTOTTiTa. 'ApCTEVios EppucrOai CTE EUX ^ 01 

ev Kupicp ttoAAoIs XP ovol S> lioKapicbTctTE TrdTra. 

70,1 ME13COV 6e Kai cpavEpcoTEpos fAfyxos Tfis ko6' fiiacov avKocpavrias r\ nErdvoia 'Ico- 

dvvou, Kai toutou ndp-rus 6 Seo^iAeototos Kai paxapias lavrnaris; paaiAfus KcovotovtIvos. 10 
eiSws ydp, ottep McodvvT|s kot' outou KorrriyopriaE, Kai 5E§d|iEVos ypdmjarra liErayivco- 
okovtos outoO gypav^E touto - 

2 KcovotovtIvos Miyicrros Zepaoros 'Icodwri. 

fldvu poi KOTa6uiiia ysyovE Td uapd Tfjs crfjs 9povr)CTECos ypduncrra. syvcov ydp ££ 
auTobv, a pdAiara yvcovai ettoOouv, ttSctov \ikv \xiK.po^nj)(iaM onTOTEOEiaQai cte, Tfi 6e is 

b EKxAtiafg, cos TrpoafiKov fjv, XEXOivcovr|XEvai xai 'A6avao-ico tco aiSEai^coTcrrcp EmaKOTrcp 
ES Ta pdAiaTa eis ouovoiav eAOeIv. eu ht6i Toivuv, cos ivExd yE toutcov -rrdvu aE hraivEaas 
lyco, oti Traaav a9Eis d<yi|jaxiav, o tu 6eco 9IA0V fjv, TreTroir|Kas TTJS Trpos tt]v EKKAT|aiav 
Evcbascos dvTiAaupavoiiEvos. Iva toivuv Kai &>v etti6u|jeis TETUXT)KEvai Soxoitis, ETriTpEyai 
ctoi 5eTv cot|0t|v oxTiuaTOS ETripfjvai Stiuoctiou Kai Eis to arpaTOTTESov Tfis Eufjs tiuepottitos 20 
OTrouSdaai. aov Aonrov eotco \it\Sev HEAAfjaai, dAAd Tfjs ETnaroAfjs aoi touttis 6xf|uaros 
8-rinoaiou E^ouaiav x°P T iy ouaT lS euQecos Trpos fmas a9iKEcr6ai, Iva Kai Tf|V ETfi9u|jiav 
EUTfXr)OTis tt|v aaxrroO xai 0Eaad)iEvos f)|ias Tfjs TrpooTiKoOoTis crrToAaucn]s EV9pocnivT|S- 
6 0e6s aE 6ia9uAd^Ei, d6EA9E dyaTrr|TE. 

71, 1 OOtco ijev ouv teAos eoxev t\ ouctkeuti, xai ot MeAiTiavoi KaTaiaxuvOEVTES dTfEOTpd- 25 

c 9r)aav, oi 6e Trspi Euaipiov 0O6' outcos TipEuriaav. eueAe ydp otUTots ou tcov MeAitiovcov, 

b 187 dAAd tcov TTEpi "ApEiov xai ^oPoOvto, uf) TrauaauEvcov ' ekeIvcov utiketi tous CrrroKpivo- 
2 hevous Eupcoai, Si' cov toutous EiaayayElv Suvcovtoi. Trapo^uvouai toivuv ttoAiv 

2 Welches sind die TTpo€ipTiiiEvoi opoi ? vgl. den auffallenden Anfang des Schreibens S. 147, 14 . . . Kai f\V£i% 
Die Kanones enthielten die Bestimmungen fur die Herstellung der Gemeinschaft zwischen Athanasius 
und den genannten Bischofen 13 Der Brief (= Urk. 54) ist nur hier iiberliefert. Das Eirenikon 
des Johannes an Athanasius (Z. 16) oder sein Brief an Konstantin (Z. 14) waren ein besseres Beweis- 
stiick gewesen. Wie kommt Athanasius in den Besitz dieses Brief es ? ob auf dem Dienstwege ? 
Datum: 332 2iff. Vgl. die gleiche Anordnung an Alius i. J. 327 Urk. 29 (III 63) 25 Athanasius 
geht, ohne irgendwie die Ereignisse von 334, die Synode von Caesarea (Sozom. II 25, 1 ; Keph. zum 
6. Festbrief von 334), zu beriihren, unter AuBerachtlassung jedes historischen Zusammenhanges sofort 
auf die Synode von Tyrus ein 27 Es handelt sich um Arius, der seit 333 in Ungnade gefallen 
war, s. Urk. 33. 34 (III 67 ff.) 

BKORE 

3 al > R 6 ouSettu] ovttco B 7 &TTavTT|0'con£v R*E 11 kcc6' IoutoO E c | KOTT|y6pT|aE Kerr' 
ccOtoO — K 12 auroO > K 13 a. Rd. o5 B V3 R vij E 14 KOTaSuniov E 15 £tt69ovv] 
tmSuuouv K 21 ueXAfiCTai KRE C uEAfiaai BOE* 23 euttXtiotjs BE £kttXt|OT]s KOR 24 61a- 
ipvAd^oi BKO 25 als Uberschrift zum Folgenden: Siriyrjcris Tfis dnrovoias tcov mpi EuctePiov E | 
a. Rd. «i R v6 E 26 eijeXAe E 28 toutous RE toutcj BKO touto Comm. Montf. Apologia secunda 71, 2-6. (Liste des melitianischen Klerus) J49 

T0O5 MeAiTiavous Kai TTEiSoucri tov (iacnAEa auvoSov auQis ev Tupco keAeuctoi yeveaSai. 
Kai kohtis Aiovucnos aTroaTEXArrai Kai arpaTicoTai Sopucpopoi SiSovrai to!s irepi Euaipiov. 
Kai 6 nev MaKapios Sectixios Sid arpaTtcoTcov TTEtiTTETai e!s Tupov, k\io\ 6e ypd<pEi Kai dvdyKT|v 
JiriTiSriaiv, coote Kai okovtos f]n5s drroaTEAAEaQai. tt|v ijev ouv -rraaav ouotceutiv 3 

5 yvcovai Suvotov, e£ cov Eypaiyav oi ETriaKOTroi Tfjs AiyuTTTOu - ttcos Se Trap 1 aurcov ££ d 
dpxfis oweteSti, dvayKaiov av eit| AeyEiv Kai yap evteOQev OecopeTv tt|v KOKof|6Eiav 
Kai tt|v Travoupyiav tt|v ko9' f]ncov yEvo|iEVT)v e^eotiv. ETriaKOTroi Etaiv ev AiyvrrTcp 4 
Kai Ai|30t| Kai riEVTaTroAEi iyyus ekcctov. ouSeIs toutgov finds fjTidro, ou TrpEaPuTEpos 
EUEii9ETo, ou tcov Aacdv tis koteAoAei, dAA' ol MeAitiovo'i oi otto FlETpou ekPAi-|6evtes Kai 

10 oi 'ApEiavoi fjcrav oi tt|v £TripouAf|v iiEpiadnEvoi. Kai oi uev to KorrriyopEiv, ol 6e to 
Sikctjeiv eoutoTj e^eSikouv. f)uets PEV ouv TrapT)TounE6a tous Trepi EuaE(3iov cos EX^P 0U S 6 
61a tt|V atpEaiv ovtos, IrrEiTa tov Aeyonevov KOTTiyopov tir| slvai ' TrpEa-|3uTEpov 6Aco$ 376 A 
eSeikvuijev ourcos. ote MeAitios OtteSex&ti, cos Ptittot' C09EAE, yivcbaxcov auTou tt|v 
Travoupyiav 6 naKapiTTis 'AAE^avSpos d ui; i iriasv outov |3pE|3iov, cov EAsyEv exeiv etti- 

15 oKOTfcov ev AiyvTTTCp Kai tuv ev auTTJ TT) 'AAE^avSpEia TrpEapuTEpcov Kai 8iokovcov Kai 
eI exei Tivds iv tt) X^P? canfis. toOto 5e TrE-rroir|KEv 6 TraTras 'AAE^avBpos, Tva pr| 
MeAitios Aapcov Tf|v Tfjs EKKATjaias TrappT|aiav TrcoAf|OTj ttoAAous Kai yEucrr|Tai Ka6'f)iiEpav 
UTro(3dAAcov ous PouAetoi. twv uev ouv ev Aiyvrrrcp TrETroir|KE to Ppefiiov touto - 

BpE^iov SoOev Trapd MeAitIou 'AAE^dvSpw tco ETriaKOTrcp 6 

20 1 lycb MeAitios ev Aukco 

2 Aoukios ev 'Avtivoou 

3 OaaiAsus ev 'EpiaouTfoAEi B 

4 'AxiAAeus ev Koucrals 

5 'Amjcovios ev AioottoAei 

1 Was die Melitianer vor Tyrus in Agypten zu leiden hatten, lehrt Pap. Lond. 1914 — Die Synode 
in Tyrus fand 335 start, s. unten c. 76, 5 S. 156, i6ff. 2 Der Comes Dionysius war Exconsular, nach 

Konstantins Berufungsschreiben fiir die Synode von Tyrus (= Urk. 58, Euseb VC IV 42, 3), wo Dionysius als 
kaiserlicher Legat otto tCv inromKcov genannt wird. Ob Cod. Theod. Villi 34, 4 und VIII 18, 4 (proponiert 
328 u. 329 ( ?) in Tyrus und Heliopolis) damit kombiniert werden diirfen, ist ungewiB 3 Macarius, der 

Presbyter und Apokrisax des Athanasius am Hofe, wax schon Aniang 335 in Konstantinopel verhaitet, s. Pap. 
Lond. 1914, 30 (= Urk. 59) 4 Vgl. Euseb VC IV 42, 4 (135, 1 ff.) und oben c. 10, 1 (S. 95, 26 fi.). Zu 

Skovto; vgl. die lebendige Schilderung in Pap. Lond. 1914, 38 ff. 5 In der Tat sind die folgenden Be- 
merkungen nur auf den Briefen der agyptischen Bischbfe aufgebaut 8 ff . Damit sind die Klager in Tyrus 

charakterisiert, Ketzer und Landfremde haben in Tyrus die Anklage erhoben und zu Gericht gesessen. Und 
daher wird von vomherein der fiir Athanasius ungiinstige Bericht der Kommission als rechtlich nicht maJ3- 
gebend hingestellt 11 J^eBikouv = vindicabant. — Athanasius lehnte vor Eintritt in die Verhandlungen 
Euseb und seine Partei als Richter ab, da sie Ketzer seien, vgl. unten c. 77, Sozom. II 25, 18; die von 
Epiphan. haer. 68, 8, 2 ff. (Ill 148, 20 ff.) berichtete Szene zwischen dem agypt. Bischof Potamon und 
Euseb v. Caesarea illustriert das am besten; s. auch c. 77, 2 S. 156, 27 12 Karrriyopos = Ischyras 

12 Vgl. oben c. 11, 7 S. 97, 5; c. 28, 6 S. 108, 21 13 d>s UTrrTOT' co<pEAe d. i. in Nicaa, wo Alexander 

die AusstoOung der Melitianer nicht erreichte 18 D. h. auf Grund der Bestimmungen der Synode 

von Nicaa s. Urk. 23, 7 (III 49, 4I1.). 19 Die Liste (= Urk. 35) ist nur hier uberliefert. Datum: 

325/6. Durch die Liste ist keineswegs bewiesen, dafl Ischyras nicht zu den Anhangern des M. ge- 
horte. Als Unzufriedener schlofl er sich ihnen spater an 20 Namen: 1. Das letzte Zeugnis fiir M. 

1. Lucius, noch in Serdica bei den Orientalen (CSEL 65, 77, 12) 4. Vgl. Sozom. II 25, 5: in Tyrus 335 

BKORE 

4 hnoTEAAsCTeai B 8 Jktov B 12 KcrrTiyopov > E*, hinzugefugt E c | TrpEcpuTtpov ur) etvai 

-~ E 13 cbfeAov B 17 MeAftios E* 19 a. Rd. % E 22 'Epuoim-oAi R 24 AioottoAi R 150 Apologia secunda 71,6. (Liste des melitianischen Klerus) 

6 (...) ev TTTOAE|jai5i 

7 TTaxOnris ev TevTupcas 

8 (...) EV Ma^lUlOVOUTTOAEl 

9 0E66copOS EV KoTTTCp 

[ev 0T)Pai6i] 

10 KdXris kv 'EpueQi 

11 K6aaou6o$ ev -rfj avco Kwdo 

12 TTeAdyios ev *O§up0yx<+> 

13 TTETpos ev 'HpotKAeous 

14 Qecov ev Neiaovttoaei 

15 'laaaK ev Atitous 

16 'HpotKXEiSris ev Nikiouj 

17 'laaaK EV KAE07TOTp{5l 

18 MeAos ev 'ApaevoiTTi 

19 (...) ev 'HXious 

20 Apws ev Aeovtcov 

B 188 21 'laicov ev 'AOpifM ' 

22 (...) ev <t>apPe6w 

23 'ApTTOKpOTlCOV EV BovfJdCTTW 

24 Mcoofjs ev OctKouaals 

25 KaXAivtKos ev TTr|Aovaicp 

26 EuSai'iacov ev Tdvei 

27 'E9pai[i ev 0|joui 

28 (...) ev Zai 

29 'Epnafcov ev Kwdo Kai Bouaipi 

30 2&3TT|piXOS EV ZEpEWUTCp 

M 377 A 31 TTivivou0T|s ev OSeveyv ' 

32 Kpovios ev Mett|Ai 

33 'AyaQdiiiicov ev ttj 'AAe£av6pEcov x^P? 

34 ev Miiiipi 'IcodwTis (KEAeuaOeis Trapd tou fJaaiAECos elvai i^erd tou dpxiem- 
okottou) 

Oi uev ev Alyu-TTTCp outoi, twv 5e ev 'AAE^avSpEta eIxe KAripiKcov • 

6. 8. 19. 22. 28 fehlea die Bischofsnamen. Z. 5 iv 0T|Pai8i ist Randbemerkung zu nr. I — 6 9. Bis 

346: 19. Festbrief von 347. 12. Bis 346: 19. Festbrief von 347 13. In der koptischen Liste von Nicaa 
nr. 13 14. Bis 346: 19. Festbrief von 347, in Tyrus 335: S. 159 nr. 28 15. S. oben c. 64 S. 143, 19; 
335 in Alexandrien beim tjberfall auf die Melitianer; Pap. Lond. 1914, 7; in Tyrus 335: Sozom. II 25, 5: 
in Serdika bei den Orientalen: CSEL 65, 77, 4; fur ihn unterschreibt Eudaimon v. Tanis 16. S. c. 64 
S. 143, 19 17. S. c. 64 S. 143, 19 21. S. c. 60 S. 140, 16 und Note, in Serdica bei den Orientalen: CSEL 
65, 76, 20 25. S. c. 60 S. 140, 17 und Noten; in Tyrus 335: Sozom. II 25, 3, K. erklart, er sei von 

Athanasius exkommuniziert, obwohl ihn Alexander zugelassen habe; in Serdica bei den Orientalen: CSEL 
65, 76, 12 26. S. c. 60 140, 17 und Noten; in Serdica bei den Orientalen: CSEL 65, 76, 11; 77, 5 
29. in Tyrus 335: Sozom. II 25, 5 32. in Tyrus 335: unten S. 159 nr. 41 als Anhanger des Athanasius ? 
33. s. oben S. 129 nr. 198 34. D. i. Johannes Archaph, der oft genannte Fuhrer der Melitianer. Der 
Zusatz stammt von Athan. und bezieht sich auf c. 70 

BKORE 

2 TTayuuis RE ] TEnipais BR* TEVTupaij R c 3 Ma^iavovnTotei BRE 6 'EputOel RE 

7 KdAouSos B 10 NeAoinr6?iEi BKOR 14 'Apaivol-rrj O 15 MXious BKO 18 h <t>ap- 

PediS > BKO 19 Boupdacp K 24 lal] 2ouf KO» lai O c 27 niviv<6ous E 28 M£t6Xt| B 
30/31 hnoKOTTOu O* dpx'nncTroTTOV O c 32 uev + oOv E Apologia secunda 71,6 — 72,5. J5J 35 'AttoXacovios TrpECT|3uTEpos 

36 EipT|vccios TrpeapuTEpos 

37 Aioaxopos TrpeapuTEpos 

38 Tupavvos TrpEapOTEpos Aiokovoi 39 TiuoOeos Biockovos 

40 'AvtIvoos Siokovos 

41 'h^aiariGov Sicckovos 

xai 42 MctKdpios TrpEafiuTEpos ttis TTapenPoAfis 

10 Toutous MeXitios Kai TrapovTas irapEScoKEV 'AXe^dvSpco to etticjkottw. tou 8e Asyo- 72, 1 

Hevou 'laxupa out' £nvT|n6vEuaEV oute oXcos ev tco MapEcbTTi EaxTiicEvai (TrpEafSuTEpov) 
ttcottote cbnoAoyTiaE. xai 6|icos Kai 01 Ex^poi ouk d9iaravTO Kai 6 |ifi TrpEapuTEpos cbj TrpEa- B 
(3\jTEpos iTrXctTTETO. k.6\it\s yap f\v 6 dvayKdjoov Kai crrpancoTai eTXkov rjiaas. dXXd Kai 2 

OUTCOS fl X°P l S TOV 0EOU VEV1KT1KEV OUTE ydp MaKaplOV f|XEy£aV TTEpi TOU TTOTT|pioU, dXXd 

15 Kai 'Apalvios, 6v E0puXr|aav dvTjpf}o-0ai Trap' f|ncov, eIctttikei 360V Kai Seikvucov ttjv ekeivcov 
auK09avTiav. |xr) 8uvt)6evtcov toivuv ekeivcov EXsy^ai tov MaKapiov oi TTEpi EOaEfiiov 8 
E)(aXETraivov cos drroXEcravTES OTTEp £6f]pEU0V, Kai Trei0ouai tov Konr|Ta tov auv auTois 
Aiovuaiov, Iv' eIs tov MapEcoTT|v dTrooTEiAT|, ht] apa ti 8uvr)8coaiv EupEiv ekeI Kcnd tou 
TrpEa|3uTEpou, paXXov 5e iva dTTEX06vTES KcrrruCTCoaiv drrovTCov fmcov, coj pouXovTai. toOto 

20 ydp fiv to CTrovSajonevov auTois. djiEAEi XEyovTCOv f)|idov TreptTTriv hev eIvoi tt)v eIs S 
t6v MapECOTT|v drroSTmiav', a ydp ek ttoXXoO xpovou iJEtJiEXETTiKaai, \it\ TrpO9aai3Ecr0coaav C 
evBecos Eipr|KEvai |jt|6e CnTEpTi0EO-6coCTav, a ydp EVOH130V §xeiv Eipf)Kaai Kai Xoittov otto- 
pouvTES Trpo9aai3ovTai • f| e! XP £ ' a Kal T0U ' MapEcbTou, tous youv uttotttous ht) TrEUTTEaOai. B 189 

6 uev Koiirjs TTEpi tcov uttotttcov etteiOeto, ekeivoi 8e iravTa naXXov fi touto TTErroiTiKaaiv. 4 
25 ous ydp TrapT)TOUHE0a 6id thv dpEiavfiv aipEcnv, ouroi arrouSaicos drrfiXOov, Aioyvios 

Mdpis 0Eo8copos MokeSovios OupadtKioj Kai OudXT)s. ttoXiv te ypdiiiicrra Trpos tov 
ETrapxov -rfjs Aiyvrrrou, Kai otpoticotikt) 8opu9opia, Kai to yE Oauiiaarov Kai Trdoris CnrEp- 
oyias y£uov, MaKapiov \ikv tov KarTiyopounEvov TTETroiT|Kaai 8id orparicoTcov drronEivai, 
tov 8e KOTTiyopov U£0' eavrrcov drrrtiyayov. tis oOv Xoittov ek toutcov ou 0EcopEl ttiv 5 
30 ouctkeutiv; Tij ou owopqi: Xeukcos tcov Trepi EuaE^iov ttiv TrovTipiav; eI ydp KpiaEcoj fjv ev d 
tco MapECOTTj XP e ' a i eSei Kai tov KOTnyopouiiEvov dTrocrrEXXEafiai, eI 8e ult) KpicEcos evekev 
crrrT|pxovTO, 8 id t! tov KOTTiyopov ErrfiyovTo; Kai ydp f|pKEi oti jif) ooteSei^ev. dXXd 
touto TrETroiriKaaiv, Iv', etteiSt) TrapovTa tov TrpEO-puTEpov ouk fiXey^av, toutov drrovTa 

10 ff. Athanasius wollte durch die Liste des Melitius nachweisen, daB Ischyras als Laie iiberhaupt nicht 
befugt sei, gegen ihn Klage zu erheben. Als die Synode bzw. der kaiserliche Kommissar I. doch zulieflen, 
protestierte A. gegen die Synode, indem er ihr femblieb. Urn dies rechtliche Hindemis fiir die Tagung der 
Synode zu beseitigen, lieB der Comes A. mit Gewalt voriiihren 14 Unverstandliches Raisonnement. 

Denn um Macarius handelte es sich nicht; gerade wegen I. wurde A. verurteilt 15 Arsenius' Fall 

spielte nur in der Anklage (Sozom. II 25, 12) vielleicht als Beweis fur die Neigung der Athanasianer 
zur Gewalttatigkeit, aber nicht in der Verhandlung eine Rolle. Verurteilt wurde A. nach Sozom. II 25, 19 
auf Grand der Ergebnisse der Kommission. Daher wird im folgenden nur von dieser gehandelt 17 tteI- 

8oucti vgl. die Note zu S. 161, 10 25 Theognis v. Nicaa, Maris von Chalcedon, Theodor von Heraclea 

(Thrakien), Macedonius v. Mopsueste, Ursacius von Singidunum, Valens v. Mursa 26 Der Comes 

autorisierte die Kommission durch ein amtliches Schreiben an den agyptischen Prafekten 30 f. Das 

Argument trug der Athanasius ergebene agyptische Klerus anstatt seiner auf der Synode vor 

BKORE 

7 'AvtIvovs BORE 11 ^TTpecpuTspov) Op. 13 fjv > B 18 tov] tt|v E 30 yap + Kai K 
31 dirooTEXeaflai B* dTrooT£AA£o-6ai B c 152 Apologia secunda 72, 6 — 73, 4. (Protest des alexandrinischen Klerus) 

M 380A 6 auoKEU&CTCovTai Kai TvpEuacocnv, ' crrrEp auTOis eSokei. Kai yap tous TrpEapuTEpous xfjs 
'AAE^avSpEias Kai ttjs yuipas ttctotis iiEuyauEvous, oti hovoi TrapEyivovTO, Kai d^iouvras 
kov auTOuj Trapeivai oTs ETrpcrrrov (eiSevoi yap iXeyov Kai to Trpayiaa Kai to koto tov 
XEyopEvov 'Iaxupav) ouk ettetpe^ov, dAAd tov \ikv ETrapxov -rfjs AiyuTrrou OiAdypiov 
TrapapdTT)v Kai arpomcbTaj eOvikous eIxov ue0' eoutcov E^rrdjovTas a ht|5e kottixou- 
Ijevous fhrpETrE 0ECopElv, tous 6e kXtipikous ou (TUVEXcopriaav, Iva uf) kcckei coarrEp 4v Tfj 
TOpcp tous BiEAEyxovras outous ixcoaiv. 
73, 1 'AAA' ou8e outcos Ao6eIv f)5uvf)0T|<Tav. auvopcovTES yap oi TrpEapuTEpoi Tfis ttoAecos 

B Kai toO MapEUTou Tas KOKoupyias outgov Eypaiyav Kai SiEuapTupavro touto - ©Eoyvico, Mdpi Kai MokeSovico, 0£o6cbpcp Kai OupaaKicp Kai OuoAevti toTs otto 10 
Tupou eA6ouaiv ETnaKOTrois Trapd tcov irpEcrpuTEpcov Kai Siokovcov Tfis KaQoAiKfjs £k- 
KAr|aias 'AAE^avSpEias Otto tov oIBeo-iiicototov Em'aKOTrov 'AQavdaiov. 

2 "Ettpettev upas EpxoiiEvous Kai dyovTas he0' eoutcov tov Karfiyopov dyayEiv Kai 
MaKapiov tov TrpEapuTEpov. ai yap KpiaEis outcos auviaTavrai koto tos dyias ypaq>ds, 
cboTE tov Karriyopov heto toO KarTiyopoujiEvou Eordvai. etteiSt) 6e oute Moxapiov fiyd- 15 

C yETE oute 6 aiSEaipcoTaros f)|idov eTriaKOTros 'AQavdaios ue6' uiicov eIot)A6ev, f|£icbaanEV kov 
B 190 auToi TrapEivai Iv Tfj Kpiasi, Iva Trapovrcov f||icov &<j<pakr\s f) i^ETaais ' y£VT|Tai Kai ttei- 

3 oScohev Kai fi laeTs- etteiSti Se ou touto awexcopfiaaTE, dAAd povoi jieto tou ETfdpxou 
Tfis AiyuTrrou Kai tou KOTTiyopou fi0EAriCTaTE TrpdTTEiv & PouAeo6e, ouoAoyounEV OTt 
UTroyiav eISohev kv tco -rrpdyijaTi -rrovripdv, Kai E0ECopfiaa|JEV oti ouokeuti Kai ETripouAf) 20 
Ijovov iariv f) EiaoSos uncov. Sid touto toutt)v Opiv ETri5i8o|iEV ttiv ETriaroAfiv napTupiov 
laouEVT|v eis dATi6ivfiv auvoSov, Iva yvcoaOfj -rraaiv oti koto jiovouEpEiav, arrEp T|0EAr|- 

4 aaTE, ETrpd^arE Kai ouSev ETEpov f) auaKEufiv fi0EATiaaTE ow0Eivai Ka0' f)|icov. tou- 
D tcov 5e to laa ETri6E5coKa|jEV Kai TTaAAaSico tco Koupicoaco tou Auyouarou, Iva |ifi Kpuf3fj 

4 Philagrius saQ seit 334 in Alexandrien. Trapapdrris ist ein Schimpfwort des A., bedeutet Renegat; ob es 
zutrifit, ist zu bezweifeln. Die MaOstabe fiir solche Charakterisieruagen entnimmt A. allein aus dem 
Verhalten eines Mannes zur alexandrinischen Partei, vgl. hist. Arian 9 (Migne 25, 705 A) 10 Brief 

(= Urk. 64) nur hier iiberliefert. — Fiir den zeitlichen Ansatz der folgeaden Urkunden mufl man be- 
achten, daC die Synodalen am 17. 9. bereits in Jerusalem waren (s. S. 162, 25). Athanasius reiste am 
17. Epiphi (=11. Juli) zur See nach Tyrus (Keph. VIII zu 336). Die Synode tagte danach in der zweiten 
Halfte des Juli. Also war die Kommission im August in Alexandrien. Da die Entfernung von Tyrus nach 
Alexandren 541 rbmische Meilen betragt, wird die Kommission, die ja den cursus publicus benutzte, immer- 
hin 12 — 14 Tage fiir Hin- und Ruckreise benbtigt haben. Das Urteil muB etwa bis zum 10. 9. ergangen sein; 
vorher war Athanasius abgereist. Die Urkunden c. 73. 74 fallen also in den August; c. 76 auf den 8. Sept., 
daher wohl nach dem Entscheid der Synode. C. 77. 78. 80. 81 gehoren zusammen und sind in die Zeit zu 
setzen, als die Kommission gerade nach Agypten abgereist war, d. h. Anfang August. C. 79 stimmt in dem 
Zweck mit c. 76 iiberein, liegt also spater, vielleicht sogar nach dem Urteil der Synode 25 Ta laa = 

exemplaria d. i. die Urkunde des formellen Einspruches des alexandrinischen Klerus bei den staatlichen 
Stellen, die fiir die tyrische Synode verantwortlich waren. Der oben stehende Brief ist nur eine Benach- 
richtigung iiber diesen formellen Protest, dessen Urkunde seitens des mareotischen Klerus in c. 76 vor- 
liegt. Zu Taa vgl. Kiibler, Zeitschr. d. Savignystiftung. Roman. Abt. 53 (1933) 97, Lefort in: Le Mus6on 49 
('936) 57 ff. 25 Der curiosus war (vgl. seine voile Titulatur S. 155, 34, dazu Not. dign. or. XXVIII 

48) Leiter des Ofnciums des Prafekten 

BKORE 

4 frrreorpEuyav E 6 ttj > B*R* hinzugefugt BTi 11 10 a. Rd. v9 R |a E 13 kiUTov R 

16 hrloxcnros riucov ~ E 18 ovve)((Apf\ocniiv E 19 aTrep RE 22 auvoSov] EiaoSov E Apologia secunda 73,4 — 74,3. (Der Klerus der Mareoiis an die Synode von Tyrus) 153 

Trap' u|iGv. a yap ETrpa^arrE, TOiaOra Xonrov f\\ia.s CnTOTTTEVEiv Kai Xoyijgo^ai ttoieI 
TTEpi vucov. 

1 Aiovuctios Trpea|3uTEpos emSEScoKa 6 

■2 'AXE^avSpos TrpEapUTEpos 
5 3 NsiXapas TrpEa|3vTEpos 

4 Aoyyos TrpEa|3uTEpos 

5 'A960VIOS irpEapuTEpos 

6 'AQavdaios TrpEapuTEpos 

7 'Auuvtios TTpECT|3\JTEpOS 

10 8 TTiotoj I irpEapuTEpos M381A 

9 TTXouTicov TrpEapuTEpos 

10 Aioaxopos TrpEapuTEpos 

11 'AttoXXgovios TrpEapuTEpos 

12 2!apaTricov TrpEapuTEpos 
15 13 'Aiiiiwvio? TrpeapOTEpoj 

14 Taios TrpEapuTEpos 

15 'Pivos TrpEapuTEpos 

16 Ai0aXf)s TrpEcpUTEpos 

Aicckovoi 
20 17 MapKfiXXIvos 8iaKOVOS 

18 'ATrmavos BlCtKOVOS 

19 0ECOV 6lCtKOVOS 

20 TihoSeos Siockovos 

21 kcA TiuoGeos dXXos Siokovos. 

25 Ta iiEv twv dTr6 Tfjs ttoXews kXtipikwv ypamjKrra te Kai 6v6uara toOto, a 6e Kal 74, 1 

ol otto toO MapEWTOU KXripiKoi fypavyav yivwaKOVTES tov Tp6Trov toO Karriyopou Kai 

EV TT) TTEptoSEl'a OVV l|iOl OVTEJ loTl TOUTO " 

Tfj dyig auvoSco twv naKapiwv ETnaKOTrwv ttjs KaOoXiKfjs EKKXT|aias oi Kara B 
MapEWTTiv TravTEs TrpEapUTEpoi Kai Siokovoi £v Kupico x a 'p £lv - 

30 EI60TE5 to yEypaunEvov, 6ti »d eTSov oi 6960X^01 aou XiyE«, Kai oti »|idpTus f eu6t)s 2 

ovk dri|icopT|TOS IaTai«, a EiSopev, iiapTupounev, n&Xiara oti dvayKaiav t|uwv etto{t|ctev 
eIvoi tt|v (iapTUpiav f\ yEvopEVT) avaKEuf] koto toO ImaKOTrou fmwv 'AOavaaiov. 6au- 
ud^onEv yap ttws 6X055 Mappers kov eIs nrrpov Tfjs EKKXr|o-ias E|iETpr|6T|, TfEpl ou TrpwTov 
Siriyriaaafiai dvayKatov r|you|iE6a. 'laxupas ouSettote XEiToupyos Tps EKKXr)afas 3 

35 yEyovEV, dXX' eoutov hev Trpo toutou iq>-r)|jLia"E K0XX0O60U TrpEapOTEpov, ouk ectxe 6e tov 
TTEi66|iEvov outgo e! \it] \16vov tous ouyyEVEis eoutoO. oute yap EKKXriaiav eoxe ttote oute 

3 ff. DieNamen: 1. schon etwa 318: oben S. 34 nr. 4. 2. S. 34 nr. 2. 3. S. 34 nr. 7 4. S. 34 nr. 11 
5. etwa 338 s. S. 118, 8 Note. 6. Nicht der Sohn des Kapiton vgl. S. 118, 8 Note 9. etwa 338 s. S. 118, 9 
10. etwa 318 S. 34 nr. 3 19. ein Theonas S. 34 nr. 36. Fur die obenstehenden Presbyter gibt es auf 
S. 34 etwa vora Jahre 318 gleichnamige Diakone, die bier nicht aufgefuhrt werden, vgl. dazu den Index 
27 Zu TTEpioStla vgl. S. 154, 12 28 Brief (= Urk. 65) ist nur hier iiberliefert. Datum: August 335, 

vgl. S. 152, 10 Note 30 Prov. 25, 7 | Prov. 19, 6 33 ff. Vgl. S. 162, 5 ff . 

BKORE 

5 NEiAapas R NeiAas BKOE vgl. S. 34, 17 9 'A^utios KRE 19 6i6kovoi > BKO 20 McraA- 

XT1105 KORE 25 tcov orrro BO drrro tc5v KR C drro R*E | tt6Ascl>s + tov E 28 a. Rd. fj§ E 

31 eISouev B oi6aii£v KORE 33 euetpt|Oti RE ETra<Xr|9r| B JvExXri&n KO 34 Tfjs EKKXriaias Aei- 

Toupyos ~ E 36 aurou KO 

Athaaasius 11. 2Q 154 Apologia secunda 74, 3 — 75, 5. (Der Klerus der Mareotis an die Synode von Tyrus) 

B 191 oAcos ' KAripiKos Ivo|aio6ri Trapd toTs oAiyov Sieotcoctiv dnro TTJS Kcbti-qs outou ttAt)v hovois, 

4 <&s TrpoeiTroiJEV, tois auyyEVEcnv eccutou. dAAd Kai oncos toioutt|v eoutco TrpooTi- 
C yopiav ETrKpTmiaas rrri ttjs ctuvoSou ifis a-uyKpoTT|6EioT]s ev 'AAE^avSpeia erri Tfj Trapouaia 

tou TTcrrpos fmcov 'Oaiou ko&t|pe6t] Kai AaiKos owrix&n Kai outgo; eijeive tov E^fjs XP ovov 

5 EKTTEacbv Kai ttjj vj;eu8ous urrovoias tou TrpEaPuTEpiou. TTEpi yap tcov T)0cov outou 5 
TTEpiTrov f)youiiE0a AiyEiv SuvauEvcov ttovtcov EiSevai to TOiauTa. etteiSt} 6e TTEpi KAdcrEcos 
TTOTT|piou Kai TpaTTE^Tis 6auK09dvTr|aEV f)|j6ov tov ETfiaKOTrov 'ABavdaiov, Kai TTEpi toutou 
6iT|yf|CTacr6ai v\iiv dvayKaiov f)TTEix0T|HEV. <p9dCTOVTES yap eittohev EKKAT)aiav aurov tiT|8E- 
ttote EayriKEvai ev tco MapEcb-rr), cos 5e ett'i 6eou udp-rupos ou6e ttottipiov KEKAaarai ou5e 

D TparrTEja dvETpdnri Trapd tou ETnaKOTrou r\\i£>v ou6e Trap' dAAou tivos tcov ouvovtgov 10 

6 outgo, dAAd TrdvTa eotI Td AEy6[jEva auK09avria. Kai touto AgyopEV ou naKpdv 

TOU ETTIOKOTTOU dTTOVTES, TTOVTES ydp CTUV OUTGO EOH6V, OTOV TTEpioSEUT) TOV MapEOJTT|V 

Kai ouSettote novo; TrepiEpxETai, dAAd vera ttovtcov tjugov tcov TrpEa|3uTEpcov Kai tcov 
Siqckovcov Kai Aawv iKavcbv. 816 Kai 005 o-U|jn-ap6vTES outgo iv TrdoT| TTEpioSeia, fj TTETroiriTai 
Trpos finds, Taura AEyouEV Kai papTupouiJEv cm oute ttottipiov KOTEayEV oute TpdrrEja 15 
M 384 A 7 dvETpdrrn,, ' dAAd Trdnnra ifEvSErai, cos Kai auros 6id ttjs lorurou X E1 P°S napTupET. Ge- 
Af)aavTa ydp aurov auvax&fjvai heto to drrEAOEiv aurov (iETd MeAitiovgov Kai Toiaura 
(priniaai Kara tou ETriaK6Trou fmcov 'AQavaaiou ouk eSe^ovto outov, koitoi ypdyavra 
Kai I5ia x el P' dnoAoyT|0"avTa ht|8ev toutcov yEyEvfjaGai, dAA' uTropEpAfjaOai Otto tivoov 

TOCUra EiTTElV. 20 

75,1 A16 Kai eAOovtes oi TTEpi 0Eoyviov Kai 0EoS&opov Kai Mdpiv Kai MokeSoviov Kai 

OupactKiov Kai OudAEvra eIs tov MapEGbTT)v ouSev EupovrES oAt^es, dAAd heAAovtos tou 

TrpdyiiOTOS EAEyxEoOai oti cnjKoqiavTiav EipydaavTO Kara tou EmCTKOTrou rmcov 'A6a- 

B vaaiou auToi oi TTEpi Gsoyviov IxSpoi -ruyxdvovTES tous auyyEVEls outou Kai Tivas 

2 'ApEioiiaviTas TTETroiriKaaiv eItteTv, drrEp f|6£Aov. ou ydp tis tou Aaou Korrd tou 25 
EmCTKOTrou Eipr|KEV, dAA' auToi tco 96^00 tou ETrdpxou tt|s AiyuTrrou OiAaypiou Kai 

3 Tais dTreiAais Kai ttj Trpoaraaia tcov 'ApEiouaviTwv, drrEp fi6EAT|aav, TTETroiT|Kao-i. Kai 
B 19a ydp iAOovras Tinas EAiy^ai tt)v auK09OVTiav ouk ' ettetpe^ov, dAAd dTrEppiTTTOv \xkv fmds, 

ous 6e t|9eAov cTuaKEuajoiJEVoi irpoaEBExovTO Kai ouvetiSevto aurois Sid tov 96P0V tou 
ETrdpxou OiAaypiou, 81' ov oute TrapEtvai fmas ETrErpEv+yav, !va kov tous urropaAAonEvous 30 

4 utt' oturcov 5uvn8cotiEV {AEy^ai, eI ttjs EKKATjaias etcriv f| 'ApEioiiaviTai. oiSote 8e, 
dyanTiToi TraTEpES, Kai uiiEis, obs 8i5doKETE Tiuas, oti tyQp&v ouk taxuEi nap-rupia. Kai 

C 6ti \ikv dArieEuopEV, tiap-rupEi \ikv Kai f] x^ip 'laxupa, liap-rupEi 5e Kai Td TrpdynocTa aura, 
oti Tincov |iEV hti8ev oweiSotcov toioutov ti yeyEvfjaflai OiAdypiov TrapEAapov ije©' eoutgov, 

5 Iva tu 96^00 tou §i9ous Kai toTs drrEiAais & pouAoirrai cruoKEudacovTai. touto cbs ett! 35 
6eou napTupouiJEV, TauTa obs eISotes Kai saoiJEVTiv Kpiaiv irapd 6eou AsyoiiEv, 6eAovtes 
UEV eA0eiv ttovtes ttdos unas, apKEaSlvTES 5e tois e§ T^jicov, Iva to ypdmaaTa ttiv tcov 
liT| -rrapayEvonEvcov Trapouaiav drroTrAT|pcbcrri. 

3 Die Synode fand im Jahre 324/5 statt, vgl. Zeitschr. f. neut. Wiss. 33 (1934) '5 1 l6 Vgl. c. 64 

17 Trotz der Erklarung von c. 64 nahm Athanasius den Ischyras nicht in den Klerus auf, was zur Folge 
hatte, daO sich I. in Tyros und nacnher bis uber die Synode von Serdica hinaus der Protektion der 
orientalischen Bischofe erfreute 

BKORE 

1 ttAtjv — 2 Soutou > E 2 auyyEvsuCTiv RE 5 irpEapunrepElou E 8 r|TTT|x9T|UEV R 

9 K£KAaoTm] KEKauarai E 12 drrovros B 13 tcov 2 > E», nachgetr. E c 16 outoO RE 

19 xal > E*, nachgetr. E c 28 uiv > K 31 Se] yap B 34 nev > RE | <jvvei86vtcov R* 
ctvvei66tcov R c 35 pouAcovTai B 36 6eo0'] 9eco E 37 Trpos > E Apologia secunda 75, 6 — 76, I. (Der KJerus der Mareotis an den Praefectus Aegypti) ^55 

1 'lyy^vio? Trpsa|3uT£pos ippcoaQai upas eux ^ 01 & v wpfco, (5tyanr|Tol Trcrripes 6 

2 Gecov Ti-peapuTEpos 

3 'Anncovas TrpEapuTEpos 

4 'HpdkAEios TrpEapuTEpoj 

5 5 BoKKCOV TTpEffPuTEpOJ 

6 Tpu9<iov TrpeapOTEpos 

7 rTrrpos TrpeapuTEpos 

8 "lEpa£ TrpEapuTepo? 

9 Zapcrrricov TrpEapuTEpos 
10 io MdpKOS TrpEapuTEpos 

ii TTToAAapicov -rrpEo-purEpos 

12 r&ios TrpeapuTEpos 

13 AioaKopos TrpeapuTEpos 

14 AT)UT|Tpios TrpEapuTEpos 
15 15 ©upaos TrpEapuTEpos 

AidKovoi 

16 FTiotos 8i&kovos 

17 'AttoAAgos SidtKOVos 

18 ZEppaj Siockovos 
20 19 riiaTos 6i&kovos 

20 TToAOvikos Sicckovos 

21 "A|jycbvios 8icckovo5 

22 MaOpos 5iotKOV05 

23 "HcpaiaTos 6iqckovo5 
25 24 'AttoAAcos SidKOVOJ 

25 Metcottos 6l0CKOVO5 

26 'AttoAAcos Sicikovos 

27 ZEpcrrraj 8i&kovos 

28 MEAi90oyyos 8icckovos 
30 29 Aoukioj 8icckovos 

30 Tpriyopas Sicckovos ' M 385 A 

Oi auToi irpos tov Koupicocrov Kai (DiAdypiov tote AEy6|iEVOV ETrapxov 76,1 

AtyuTrTou 

OAafMw cDiAayplco koci OAapico TTaAAaSicp SouKivapicp TraAcrnvcp Kovpicocrcp Kai cDAapicp 
35 'AvTcovivco pidpx" K£VTT)vap{cp tcov wpicov \xo\i tcov AanTrpoTorrcov EYrdpxcov toO iepoO 
Trparrcopiou Trapd tcov TrpEapuTEpcov Kai 8iokovcov toO MapEcoTOU, vo\iov -rfjs KaOoAiKfjs 
EKKAriaias tt\$ vtto tov alSEaincbTaTov rrTiaKOTrov 'AQavdcnov 5id tcov k^iy; Crrroypa96vTcov 
to5e papTupounEvoi im8i86aiiEV 

I ff. Die Namen: 1. etwa 318: S. 34 nr. 43 2. S. 34 nr. 47 3. oben S. 143 nr. 1 AikeAAtis; 318: S. 34 
Nr. 50 4. S. 143 nr. 2 CttaOKtb 5. S. 143 nr. 3 XevePpi, 318: S. 35 nr. 55 13. S. 34 nr. 45 
21. S. 144 nr. 10, 318: S. 34 nr. 70 22. S. 35 nr. 65 32 Der Brief (= Urk. 66) nur hier flber- 
liefert 34 f. Palladius s. S. 152, 25 

BK (bis Z. 31) O RE (bis Z. 31) 

II FlToAaplcjv KO rioWiapioJV B 18 'AiroAAcbs — TTiotos Sidacovos > KO 19 lepa; RE 
22 "A|i(icbvios Siaxovos + MetcottSs Sidxovos KO 27 'AiroMcbs Bioocovo; > KO 31 Tpnyopios E 
32 a. Rd. § R 34 (Wiouico 1 - 3 RO | TTa\Aa6(cp — CbAapMcfi > R | OAaulcp O 38 nap-rvpo- 
uevoi RO 156 Apologia secunda 76,2 — 77,3. (Die Aegypter an die Synode von Tyrus) 

2 'EtteiSti ©Eoyvios Kai Mdpis Kai Moxe56vios Kai ©EoScopos Kai Oupadxios Kai 
B 193 OudAr|S 035 c5rrro(7TaXEVTES Otto ttocvtcov tuv ' rrrioKOTrcov tcov ouveX96vtcov ev tt) Tupcp 

B dTrf)VTT|aav £v ttj finETEpa TrapoiKia (pdoxovTE; evtoXos EtXr|9Evai, cbs 3r)Tfiaai Tiva ek- 
xXnffiacrrixd Trpdyucrra, ev 0T5 EAeyov Kai TTEpi TroTTipiou xupiaxou KExXaauEvou utto- 
PXt|9evtos OUT0I5 utto 'laxupa, ov fjyayov |i£0' eoutcov, XEyovTOS eoutov ETvai TrpEa- 5 

3 pOrEpov, 6s ouk eoti TrpEapuTEpos, — Otto yap KoXXouOou tou TrpEapUTEpou 9avTacr0EVTOs 
imaKOTrriv xai ucrrepov utto koivtjs auv68ou 'Oaiou Kai tcov auv auTcp ETricrKOTrcov xe- 
XeuctOevtos TrpECTpuTEpou Elvai, ko66 Kai TrpoTEpov f\v, koteu i d O i| Kai xorrd dKoXouSiav 
TrdvTEs oi Crrro KoXXouOou KaraoTaOEVTES dvE5pauov eis tov outov tottov, E15 6v Kai Trpo- 
TEpov fjaav, cos Kai oOtos Moxupas Xaixos (£9611, fiv te XeyEi ixeiv EKKXT|aiav, iar|6e TrcoTTOTE 10 
EKKXriaiav yEyEvf|a6ai, dXX' oiktitikov oiKTiucrnov umpov 6p9avou TraiSiou 'laicovos 

4 ToOvo^a, — Kai Sid toi touto ttjSe ttj Sianap-rupia expT|adji£fla ErropKijovTES cte koto 
C tou TravTOKpotTopos 6eou Kai Kara tcov SEcrrroTcov fmcov Kcovo-ravrivou tou AOyouarou, 

Kai tcov ETTi9gvE u idi cov Kaiadpcov Trai8cov outou Taura auTa eis yvcoaiv dvevEyKEiv 
Tfj EuaE|3Eig outcov. oute yap TrpEapuTEpos eoti Tfjs xaOoXixfis EKKXTiaias oute EKKXriaiav 15 

5 §XEl OUTE TTOTE TTOTT|plOV EKXda0T|, dXXd TraVTO kfEuSETOl Kai TrXaTTETai. UTTOTEl'g 

'louXiou KcovcTTavTiou tou XatnTpOTOcrou TraTpiKiou d6EX9ou tou EuaEpE o idi ou paaiXEcos 
KcovcrravTivou tou AuyouaTOu Kai 'P0U91VOU 'AXpivou tcov XaiiTrpoTaTcov, ©co6 Setottti. 

77, 1 01 ijev ouv TrpEaPuTEpoi Taura, a 6e xai oi ErriaKOTroi oi he©' f||icov eXOovtes 

D eIs tt)v Tupov cruvopcovTEs tt)v auaKEuf)v Kai tt)v £rnpouXf|v Eypavyav xai SiEnapTU- 20 
pavTO, eoti TauTa - Tols ev Tupcp auvEXOouaiv ETTiaKOTrois, Kupiois thjucotqctois, oi drr' AtyurrTov 
M 388 A auv ' 'AOavaaicp IXGovtes Tfjs koOoXiktjs &<KXr|aias ev xupico xaipsiv. 

2 Ouketi vouijouev tt|v crucrK£uf|v d6T)Xov Elvai tt)v Trapd tcov TTEpi Euaipiov Kai 
©Eoyviov xai Mdpiv Kai Ndpxiaaov xai ©EoScopov xai TTaTp69iXov f||j!v yiyvopEVTiv. 25 
xai xot' dpxriv uev yap TrapT)TounE6a ttovtes 81a tou auXXEiToupyou fmcov 'AQavaaiou 
irapovTcov outcov tt)v dxpoaaiv yevEcrOai eiSotes oti xai evos uovou ex6pou Tfapouaia, 

3 UT|TiyE ttoXXcov, TapaTTEiv Kai pXarrmv SuvaTai ttiv dxpoaaiv. oTSote yap xai 
uueIs auToi ttiv tx^pav outcov, f|V ou Trpos rmas uovov iaxrixaCTiv, dXXd xai Trpos Trdirras 
tous 6p©o66^ous, oti 6id tt|v 'ApEiou naviav xai ttiv daEpfi 6i6aaxaXiav exeIvou koto 3" 

B ttocvtcov ETTi9uovTai Kai iraai auo-XEudjovTai. ettei6ti 5e 6appouvTES tiheTs ttj dXrieEia 

B 194 8Ei£at tt)v auxo9avTiav ' tt)v xcrrd Tfis EK>cXr|crias utto tcov MeXitiovcov yivoiiEVT|v r|6e- 

Xr|aaiiEV, ouk oISapEV ttcos oi TTEpi Euaspiov TapdrTEiv Ta Trap' tiijcov XEyopiEva ettei- 

pcovTO Kai irri ttoXu Ecrrrou5a30v to Trap' rmcov XEy6|iEva ExpdXXEcrBai, toTs liiv dKEpaicos 

18 Datum: 8. 9. 335 22 Der Brief (= Urk. 60) ist nur hier uberliefert. Er wurde in Tyrus etwa 

Anfang August 335 geschrieben und leitet die Protestaktion des Athanasius ein. Im Beweise des 
Athanasius in dieser Schrift wie iiberhaupt sind die beiden folgenden Dokumente geradezu grundlegend. 
Denn damit hatte Athanasius die RechtmaBigkeit der Synode bestritten, und hielt sich daher an ihre 
BeschJiisse nicht gebunden. Fiir ihn war die kaiserliche Synode von Tyrus ein Kaisergericht und kein 
Bischofsgericht. Die Auswahl der Urkunden ist von diesem Gedanken bestimmt 

BOR 

10 ^v] tt\v R 12 uap-ivplo: BO | {90PKI30VTES BO 22 a. Rd. £a R | toTs] tt\ R 

25 eeoBwpov] GedfiAov BO 26 yap > BO Apologia secunda 77, 3-10. (Die Aegypter an die Synode von Tyrus) 157 

SiKdjouaiv octteiXouvtes, tous Se Kai OppijovTES, iiovov Iva to koG' f||jcov OTrouSajouEvov 
aOrois yEvr|Tai. Kai Tacos f| evGeos \4ic0v EuXdpEia, Kupioi tihicotcctoi, fiyvoEi tt)v 4 

yEVO|iEvriv Trap' outuv aucrKEuf|v, dXXd vuv vo^iijoiiEV <pavepav yEy£vf}a0ai auTf|V. i6ou 
yap cpavEpcos auroi tt|v avaK8uf)v eveSei^ovto. tous yap e£ outcov uttottteuoijevous 

5 onrooTEiAai f|8EXT|CTav eis tov MapECOTT|v, Iva OTrovTcov f||icov Kai ivTauGa hevovtcov tous 
pev Xaous Tapd^coaiv, a 6e PouXovtoi 6iaTrpd£covTai. eI6ov yap oti oi 'Apeio- 5 
navrrai Kai KoXXouGiocvoi Kai MeXitiovoi ExQpoi Tfjs KaGoXiKfjs EKKXTicrias eiai - 6id touto C 
gcrrrouSaaav dTrooTEiXai toutovs, iva TrapovTcov ExGpcov KaTTuacoai Ka6' f||icov, a |3ou- 
Xovrai. Kai yap oi ivTa06a MeXitiovoI drrrEOTEiXav k% iauTdov Tivas Kai upo TEaad- 

10 pcov \ikv f)|i£puv warrEp e!56tes touto to aKEWja yiyv6|ievov EaEoGai, koG' EorrEpav Se 
6uo pT)pi6apious Trpos to Kai drro xfis AiyvTrrou MeXmavous owayayEiv eIs tov Map£coTT|v, 
5id to )iTi eTvoi eke! ixno'Eva koGoXou, Kai KoXXouGiavous Kai 'ApEionaviTas drro dXXcov 
tottcov Kai KOTTuaai koG' f||jcov auTOUS XeyEiv. o!6ote yap Kai OpEls, oti auros 6 

'laxupas cbnoX6yr)aEV icp' uijcov ou ttXeov ETrrd owayonEvcov ?x Elv - ehTEi ouv nerd d 

is to auroOs KaraaKEudaai, OTrep pouXovTai, Kai dTrocrreTXai tous uttotttous f|Kouo-auEV 
oti KaQ' EKaarov uiacov TrEpiEpx6|jiEvoi d-rraiToOaiv UTroypa<pf|v Trpos to SokeTv ttj ttovtcov 
Oncov oKEyei yEyEvfjoGai, toutou evekev ypdyai unlv t)tteix9t||Jev Kai ettiSouvoi t66e to 
tiapTUpiov, iiapTvpoiJEvoi hev oti auaKEuajopEOa Kai TrdaxonEV utt' aurcov Kai Si' 
outcov EmpouXriv, d^iouvTES Se ottcos ev vcp XapdvrES tov ' tou Geou cpopov Kai Kara- m 389 A 

20 yvovTES oti X U P'5 f|ncov dTfEOTEiXav ous f|9EXT)CTav, |jf| Crrroypd^riTE, Iva \it\, ctTrep aVToi 
KaQ' eoutous kottuoucti, touto cbs Trap' Oucov yiyvonEva Xeycooi. Kai yap TrpETTEi 7 
tous ev Xpiorcp dvGpcoTrous |aT) eis dvGpcb-rnva PXetteiv, dXXd tt|v dXf|6Eiav ttovtcov 
irpoKpivEiv. Kai |if|T£ cttteiXtiv fj xP&vtoi Trpos TrdvTas ht)te ovokevtiv 9opr|6fiTE, dXAd 
paXXov tov Geov. ISei yap, eittep fjv 6Xus okoXouQov ets tov MapEcb-rr)v drrooTaXfivai, 8 

25 Kai fmas avpTrapEivai, Iva tous \ikv kyQpovs Tfjs EKKXriaias IXEy^coiJEV, tous 5e ^evous 
dTroSEifcoiaev, Kai KaQapd tou -rrpdynaTOS ^1 £p£uva y£vr)Tai. oISote yap oti 01 9 

TTEpi Euoipiov iKaTTuaav rmcrroXr|v imSoOfivai cos otto KoXXouSiavcov Kai MeXitiovcov 
Kai 'Apeiavcov ypaipElaav ko6' rincov, Kai SfjXov oti auroi oi exSpoi Tqs KaOoXiKfis EKKXTjaias b 
ouSev oXtiGes TTEpi fmcov, dXXd TrdvTa koG' fmcov Xiyouaiv. 6 5e vouos tou Geou oute 

30 ExGpov ijdp-rupa oute KpiTTiv Elvai PouXetot. Xoittov cos ' ev fiiiipa KpiaEcos Xoyov 10 B 195 
IJeXXovtes SiSovai XoPovtes to liapTupiov touto ko'i yvovrES cnjaKEuf]v ttiv koG' f|iicov 
yEvouEvriv TrapaKXriGEVTES 9uXd^acr6E utiSev ti koG' f||icov Trpd^ai lariSe ouvdpacrGai ifj 
tcov Trepi EuaEpiov aKE^Ei. Kai yap TrdXiv oiSote, cos TrpoEiTroiiEV, cos ExGpoi Etaiv fmcov, 
Kai Sid ti EuctePios 6 T-qs Kaiaapeias ExGpos yEyovEV drrro Tripuaiv. ippcoaGai upas 

35 Eux6|j£©a, Kupioi ttoGeivototoi. 

6 Mit den KoUuthianern sind Beschiitzer des von KoUuthos eingesetzten Ischyras gemeint 11 Die 

Veredarii sind kaiserliche Kuriere 21 S. Das Folgende ist Zusatz zu dem formlichen Protest in c. 78. 

Die Ausfiihrungen richten sich nur an die Bischofe 27 Dieser Brief ist die Anklageschrift, aus 

der Sozom. II 25, 3 — 6. 17 Mitteilungen macht 

BOR 

6 piv nach 158, 18 7 KouAXoufliavol B 9 MeXmavol nach 158, 10 tcov MeAmctvcov BOR | 

avrrcov B 10 ko9' Bright Kai BOR 11 5uo Op. nach 158, 22 19 vco] (5 R vgl. 158, 31 

20 a. Rd. ecos &6e f| nrr' outtiv ETTicrroAri ex ei cVn'opaMoKTcos ektos tivcov X^cov eIto §xei tci? Otto- 
ypaipds B 158 Apologia secunda 78, 1-6. (Die Aegypter an den Comes Dionys) 

78,1 <t>Xa|3icp Aiovuaico too XanTrpoTdrcp k6|jt|ti Trapd tcov cttiokottcov Tfjs Aiyvrrrou 

C KaOoXiKfjs ewAriaias tcov eX96vtcov ei; Tupov. 

2 Ouketi voiji^oiaev tt|v ouctkeuhv d5r|Xov Elvai tt]v Trapd tcov Trepi Euae|3iov Kai 
0Eoyviov Kai Mdpiv Kai NdpKiaaov Kai QeoScopov Kai naTpocpiXov f\\i\v yvyvotiEVT|v. 
kot' dpxTiv uev yap Ttapr|TOUHE6a TrdvTES 6id tou avXXEiToupyoO fiucov "A8avaaiou 5 
TrapovTcov outcov ttiv aKpoaaiv yEVEO0ai eiSotes oti Kai evos \16vov Ex6po0 Trapouaia, 

3 HT|TiyE ttoXXgov, Tapdrreiv Kai pXcrrrTEiv SuvaTai Tf|v dKpoaaiv. 9avEpd yap eotiv 
f] EX©pa aurcov, fiv ou Trpos f^as novov Eaxf|Kacnv, dXXd Kai Trpos TrdvTas tous 6p6o- 
56£ous, oti kotci TrdvTa ETri9UOVTai Kai Traai aucrKEudjovTai. ETTEiSf) 6e GappoOvrEs 

D tiheIs ttj dXr)©Eig 6Ei£ai tt)v cruKOtpavriav tt)v Kara Tfjs EKKXT)aias Otto tcov MeXitiocvcov 10 
yEvonEVT|v f)6eXf|aa|iEV, ouk oiSohev ttcos auTOi oi TTEpi EuctePiov TapdrrEiv to Trap' 
fmuv XEyonEva ETTEipcovTO Kai ETri ttoXu earrouBajov to Trap' f)ucov XEy6|iEva EKpdXXEaGai, 
toIs hev otKEpaicos 6iKQt3ouaiv otteiXoOvtej, tous 6e Kai u|3pi30VTES, uovov iva to ko9' 

4 fm&ov orrouSajoiiEvov auTois yEVT)Tai. Kai lacoj f| xpTlordTTIS aou fiyvoEi Tf|v ko6' 
fmabv yivoiiEVT)v Trap' ctutcov cruaKEuf|v, dXXd vuv voijujoijev (pavEpdv outt|v yEyEvfjaSai. 15 
i6ou yap 9avEpco5 aCrroi tt|v auaKEufiv eveSei^ovto. tous yap e£ eoutgov UTTOTrrEUouEvous 
drToaTEiXai T|6EAT)CTav e!s tov MapECOTT|v, Iva drrrovTcov fmcov Kai evToufia [iEvovTcov tous 

m 392 A 5 nev Xaous ' Tapd^coaiv, a 6e PouXovtoi SiaTrpd^covTai. eiSotes yap oti 'ApEioiaaviTai 
Kai KoXXouSiavoi Kai MeXitiovoI ExGpoi Tfjs EKKXr|aias Eiai, 61a touto itrrrouSaaav dTro- 
OTElXai toutous, iva TrapovTcov IxSpcov kottuctcocti ko6' f)u6ov, d fJouXovTai. Kai yap 20 
f|5f| oi ivrauSa MeXitiovoI aTrearEiXav i£ outgo v Tivas Kai Trpo TEaadpcov ijev f)uepcov 
Goarrep ei86tes touto to ctkehuo yEvonsvov EaEofiai, Ka6' EcrrrEpav 6e Suo ^TipiSapious 
Trpos to Kai orrro Tfjs AiyuTrrou MeXitiovous auvayayEiv eis tov MapEciiTTiv, 6id to \ii\ 
Elvai ekei iaTi6Eva KaQoXou, Kai KoXXouSiavous Kai 'ApEioiaaviTas cVrr' dXXcov tottcov Kai 
6 KaTTuaai koQ' fiucov aOrous XeyEiv. o!6e 6e aou f] xptiotottis oti auros (Maxupas) M 
B 196 cbuoXoynCTEv ETri aou \ii\ ttXeov ETrrd auvayonEvcov exeiv. ettei ouv ' pETa to outous Kara- 
B oxEudaai, oiTEp PouXovtoi, Kai dTroarETXai tous UTTOTrTOUS t)KouaauEV oti kctO' EKaaTov 
tuv EmaxoTTcov TTEpiEpx6|i£voi dcTraiTouaiv uTroypa9'r)v irpos to SokeTv ttj TrdvTcov outcov 
CTKEifEi yEVEcrSai, toutou evekev dvEVEyKEiv ett! ttiv afiv Xa&rrrp6-TT|Ta TiTrEixfrntiEV Kai 
ETTiSouvai t66e to uapTupiov, napTuponEvoi \xkv oti o-uaKEuajoiiEOa Kai TrdaxoiiEv 30 
utt' ctutcov Kai 61' outcov ettiPouXtiv, d^iouvTES 6e ottcos & vw XafJcbv tov 96P0V tou 
0eou Kai Tas euqePeis evtoXos tou 6£09iXEardTOu paaiXicos cos KOTayvous oti x^P'S 
f\\i&>v ous fiGEXriaav dTrEOTEiXav, \ir\ dvdaxTi outcov. 

3 Der Brief (= Urk. 61) ist uur hier iiberliefert. C. 77. 78 illustrieren die oben S. 152, 25 Note belegte 
Praxis des aJexandrinischen Klerus 

B (bis Z. 4, dann ab Z. 26 hrcl) O R 

1/2 toIs tv Tupco cvv£A8ouctiv tmaKOTroi; Kupiois tihicotottois oi den' AtywTou avv 'A6avaaicp JA661TE5 
Tps Ka6oAiKfjs fe«AT|0-|as tv KVpico x a 'P Elv BO; dieses falsche Praskript (vgl. S. 156, 22) stellte ein spaterer 
Schxeiber in B mit den Worten fest: ^euStis tn\ypa<fT\ u. a. Rd. irpoj tov 'AAt^avBpov (vgl. S. 160, 20) 
1 OAauicD R 4 Nach yiyvouEvnv bricht B ab: t/pa<fT\ imloa> drrapaAXaKTC05 tecs u8e: elTa dann 

Z. 26: frrel ... 5 5ia Montf. nach 156, 26 Si/a RO 9 TrdvTa RO irdirras Montf . Trdirrcov oben 

S. 156, 31 12 iTreipiavTo — AEyouEva > R 14 oou nach Z. 25 OuSv OR 18 eISotes] eIBov 

157, 6 20 TrapovTcov Montf. nach 157, 8 TTapa tcjv OR 21 outcov O 22 Ka6' Bright Kai OR 

2 5 C'^Xvpas) nach 157, 14 26 aou -J- 6 'Icryupas O 27 uttotttous B vTTOTrras OR 28 ttj 

> BO 31 vcp R c co (!) R* Apologia secunda 78, 7 — 79, 1. (Die Aegypter an den Comes Dionys) 159 1 'ASccu&vtios E-rnoKOTTOS e-tti6e6goko[ 


2 


'laxupas 


3 "Auiicov 


4 


TTeTpos 


5 'Auncoviccvos 


6 


Tupavvos 


7 Tavplvos 


8 


ZapaTrdmawv 


9 AiXoupicov 


10 


'ApTTOKpcrrioov 


11 Mcouafis 


12 


'Ou iutc»s 


13 'Avoupicov 


14 


Zarrrplcov 


15 'AttoXacovios 


16 


Maxupicov 


17 'ApPai6icav 


18 


TToTckticov 


19 FlaipvouTios 


20 


'HpotKAEi6ris 


21 0£65copos 


22 


'Ayaedniicov 


23 Tdios 


24 


niaros 


25 'A6d S 


26 


NlKCOV 


27 rTEAdyios 


28 


0ECOV 


29 riotvivouOio? 


3° 


Novvoc, 


31 'ApiaTcov 


32 


©EoScopoj 


33 Etpr|vaios 


34 


BAoard|i|iwv 


35 OIaittttos 


36 


'AttoAacos 


37 AlOOKOpO? 


38 Tiu66eos AlOCTrrOAECOC 


39 MaxApios 


40 


'HpctKAdiincov 


41 Kpdvios 


42 


Mods 


43 MAkcoPos 


44 


'Aplarcov 


45 'Ap-re|i{8copos 


46 


(DlVEEC 


47 YdlS 


48 


'HpaKAeiSris s Kal SsuTEpov ot oruToi 

QAaufcp Aiovuatco to AainrpoTd-rcp koht)ti ol ev Tupco drr' Aiyvmrou eaSovtes 

ETTICTKOTTOI TTJS KaSoAlKfjS EKKAT|ffiaS. 

TToAAds dpcovTES crv/OKEuds kcc0' f||jcov yivoyEvas Koci ETnpouAds Ik av/OKEufis tuv 

1 B. Die Namen beweisen, welche Schax von Trabanten Athanasius bei sich hatte, vgl. Sozom. II 25, 18 
1. In Nicaa (Kopt. 4) Bi. v. Cynopolis (Aegyptus) 5. 346: S. 129 Nr. 192 6. In Nicaa Bi. v. Antinou, 
sobis 346: 19. Festbrief, vgl. S. 147, 11 Note 8. Vgl. S. 129 Nr. 177. 9. Vgl. S. 130 Nr. 228. 10. In Nicaa 
Bi. v. Alphocranon, 346: S. 129 Nr. 188 13. Bi. v. Chois bis 346: 19. Festbrief 14. Bi. v. Tentyra bis 
337: Athan. ep. ad Serapionem (p. «_a Cureton), Vita S. Pachomii 29 (Subs, hagiogr. 19 S. 19, 10; Namens- 
form: laparm'cov, 'AiTpicov) 17. In Nicaa Bi. v. Pharbethu 18. In Nicaa Bi. v. Heracleupolis Sethxois; 
nach Epiph. haer. 68, 8, 2 (III 148, 20) in Tyrus, Gegner Eusebs v. Caesarea; Bekenner: Athan. hist. Arian. 12 
(Migne 25, 708 A), von Gregor zu Tode gemartert. Bekommt 346 Nachfolger (19. Festbrief) 20. Vgl. 
S. 128 Nr. 156 21. Bi. v. Coptos, vgl. S. 150 Nr. 9, ein fruherer Melitianer, der bis 346 (19. Festbrief) im 
Amt war 22. Vgl. S. 129 Nr. 198 23. In Nicaa Bi. v. Panys (Kopt. 6) 24. Vgl. S. 130 Nr. 231 25. In 
Nicaa Bi. v. Schedia, 346: vgl. S. 129 Nr. 196 26. Bi. der siidl. Garyathis bis 336; Athan. ep. ad Serap. 
27. Vgl. S. 150 Nr. 12, ehemaJiger Melitianer 28. Vgl. S. 150 Nr. 14, ehemaliger Melitianer 29. Vgl. 
S. 129 Nr. 202 30. Bi. v. Paralus bis 336, Athan. ep. ad Serap. 31. Ob der etwa 353 von Athan. ep. 
ad Drac. 7 (Migne 25, 532 A) genannte ? 34. Vgl. S. 128 Nr. 160 35. In Nicaa Bi. v. Panyphis, 346: 
S. 129 Nr. 179 36. Vgl. S. 129 Nr. 191 37. Vgl. S. 128 Nr. 158 38. Vgl. S. 129 Nr. 168 40. Vgl. 
S. 130 Nr. 232 41. Ob der S. 150 Nr. 32 genannte Melitianer ? 43. Bi. v. Clysma bis 346: 19. Festbrief 
45. Bi. v. Panos, legt 346 sein Amt wegen seines Alters nieder: 19. Festbrief 47. Vgl. S. 130 Nr. 221 
48. Vgl. S. 130 Nr. 214 26 Der Brief (= Urk. 67) ist nur hier iiberliefert. Zweck: Nach Eintreffen 

des Kommissionsberichtes fbnnlicher Protest gegen die Synode und Appellation an das Kaisergericht 

BOR 

1 hnS^ScoKct + iva R 17 BAaarducov R* BXokjt&uuwv R c 19 AiottoAscos B 79,1 160 Apologia secunda 79, 1 — 80,3. (Alexander von Thessalonich an den Comes Dionys) 

D -rrEpi Eu<76|3iov Kai NdpKiaaov xai OXaxiXXov Kai GEoyviov Kai Mdpiv KOti 0e68copov 
Kai naTpo9iAov, ous Kcrrd tt)v dpxT|V 0EXriaavTES TraparrfiaaaBai ouk eTTETpcrTTTinev, 
dvdyxTiv ixoiaev etti ttivSe tt)v Siapap-rupiav eX0e!v. koci yap -rroXXriv CrrrEp MeXitiovcov 
opconEV ctttou5t|V yiyvouEVT|v, Kcrrd 6e Tfjs KO0oXiKfjs EKKXriaias Tfjs ev AiyuTrrcp 61' f)|jcov 
M 393 A ETTipovATiv. 60ev ETTiSiSouEV ctoi tt|v6e tt)v ETriaroATiv d^ioOvTEj £v vu <te XoPeIv I tov 6e6v 5 
" tov TravTOKpdTopa tov tt|v PaaiXEiav tou ewePed i u i ou Kai 6£0(piXEaraTou PaaiXEcos 
KcovoTavTivou Sia^Xdrrovra TTipfjaai ttiv dKpoaaiv tcov ko9' fmas Trpayiicrrcov auTcp 
tco EuaEpEardrcp paaiXET. Kai ydp EuXoyov dTrocrraXEVTa ae Trapd tt\s paaiXEias outoO 

3 xai f||icov ImKaAEaatJEVwv tt|v euaEflEiav outoO outcS -rnpfjaai to Trpaytia. ouketi ydp 
qiEpopEV aucTKEuajonEvoi Kai ETTipouAeu6|ievoi 6id tcov TTEpi EuaEfSiov tcov TrpoEiprmEvcov. 10 

B 197 Kai 61a touto tco euctePei) luicp Kai ' 6E091AE tdi cp paaiXEl TT|pT|0fivai to Trpayiaa dEiou- 
UEV, Trap' co 8uvd|JE0a Kai to SiKaia Tf)s EKKAT|aias Kai to eoutcov Trapa0Ea0ai. ttioteuo- 

4 hev ydp oti T) EuaiflEia outou ctKouaaaa oO KaTayvcboETai rmcov. Kai TrdXiv ouv opKijo- 
liEV ae tov TravTOKpcrropa Geov Kai tov EuaEpiaTaTOV PaaiXsa dEl eIj TroXXds etcov 

b TrEpi68ous viKcovra Kai uyiaivovTa heto tcov TraiScov Tfjs EuaEpEias outou ht|8ev ttXeov is 
Trpa^ai ut|8e ETriTpevyai ti aeauTcp ev Tfj auvoScp Kivfjaai Trepl tcov ko©' f\\ia<; Trpay- 
lidrrcov, dXXd TTipfiCTai Tfj EuaEpEia outou tt|v dKpoaaiv. TTEpi 6e tcov outcov Kai tois 
Kupiois u°u ettictkottois tois 6p0o86£ois £6T|AcbaauEV. 

80,1 ToruTa SE^d^EVOS 'AXec^avBpos 6 rrrio-KOTros Tfjs 0EaaaXoviKT|s iypavfE Aiovuaicp 

tco k6|xt|ti touto • 2° 

Tco SeaTfOTTi nou Aiovuaicp 'AXE^avBpos ettictkottos. 

2 OavEpdv opco Kara *A0avaaiou ouokeutiv y£vonEvr|v. TrdvTos ydp ous TcxpriTTI- 
C ctoto, TOUTOus ouk oI8a ti TrETrov8oTES dTTOOTETXai f)9EXr)aav p-qSE OT|udvavTES r^iiv. 

fjv ydp 86£av koto to outo OKEyaaOai, Tiva; Setictei dTroaraXfivai. aunPouXEuaov 
ouv yx\ ti TrpoTTETES yEVEoGai (!Xr|Xu0aai ydp trpos he teSopuPtihevoi XEyovTEj *f|6r| Ta 25 
Sripia Ea9pix6ai, Kai heXXeiv E^opjiccv'. TTEpiTixii^Tiaav ydp cos 'Icodvvou Tivds dTrocrrEi- 

3 Xavros), \it\ irpoXapovTES KOTTuacoaiv, cos a v e6eXoiev. oTSas ydp oti Kai KoXXouQiavol 
Tqs EKKXriaias ExSpoi ovtes Kai 'ApEiavoi Kai MeXitiovo!, outoi ttovtes dXXr|Xois 00^4^1901 
ysvouEvoi, SuvavTai iJeydXa koko ipydaaaQai. OKEyai ouv to OUH9EP0V, Iva \it\ dva- 

8 ff. Man strebt also einen ProzeO vor dem Kaiser an, vgl. S. 152, 22; 156, 12. Das hat dann Athanasius 
durch seine Reise an den Hof selbst versucht 16 Von dieser Appellation an eine neue Synode, 

d. h. an von Athanasius als rechtglaubig anerkannte Bischofe (vgl. S. 152, 22), ist nichts erhalten, aber 
Ath. bezieht nach Z. 19 das Schreiben c. 80 auf diese Appellation 19 Alexander von Thessalonich 

spielt eine bemerkenswerte, nicht ganz aufklarbare Rolle (vgl. c. 66). Ob er Beziehungen zu Konstantin 
und zum Hofe hatte ? DaC er in Tyrus anwesend war, ergibt sich daraus, dafl ein brieflicher Verkehr 
zwischen Tyrus und Thessalonich in den wenigen Wochen nicht moglich war. Nach S. 99, 12 hatte A. 
wohl zu Euseb Beziehungen; jedenlalls gehorte er nicht zu den Klienten des Athanasius 21 Der 

Brief (= Urk. 62) ist nur hier uberliefert; er lag dem Schreiben der alexandrinischen Synode von 338 
bei, vgl. S. 99, 10. Datum: Anfang August 335 25 {At|Xu6o:o-i d. s. die agyptischen Bischofe 

26 Also der eigentliche Gegner des Athanasius ist Johannes Archaph. Tivdts crrroo-refAavTOs : Johannes 
schickte die Melitianer, von denen S. 157, 9ff. die Rede ist 26 Alexander schlieCt sich den Aus- 

fuhrungen der agyptischen Bischofe an, vgl. S. 157, 12 ff. Daher ist also der Brief A.s eine Folge des 
Schreibens in c. 77. Dem Comes wird also von dem agyptischen Klerus und Alexander zugesetzt 

BK (ab Z. 20) O RE (Z. 20—161, 4) 

3 ectxouev OR 6 paaiXicoj > R 8 Kai — aurou > B 11 6E09iAKJTa-ra> B SEoaeBEOTccTco OR 

i2Ta'RO>B 14 Kai Op. outco; BOR vgl. S. 156, 13 19 Tfis > B", nachgetr. B c 21 a. Rd. p R 
fjy E 23 toOtous > B 24 Tivas + ct E c 27 Kcrrruacoo-iv REkottuouctiv BKOTEXuaiv KO nicht ubel Apologia secunda 80, 3 — 82, 3. (Comes Dionys an Euseb) ]_51 

KUVyTl Tl CTKU6pC07TOV KCCl aWa UTTO|3Ar|6cOHEV COS OU KCCT& TO SiKaiov KpivavTES. KaKElVOl 

ndAicrrcc U9opcovTai, nq SioSeuovtes t&s EKKAT|aias, cov oi EiricTKOTroi Eiaiv EvraOQa, cpopov D 
EliiToiTiactvTES Tapd^coai -rraaav tt)v ATyuTrrov cos tois MeXitiovoTs TrapaSovTEs. ek 
toO ttXeiotou yap touto auvopco yivotiEvov. FTpos touto Aiovuaios 6 koixtis EypavyE tois irEpi EuaE^iov TaOra' 81,1 . . . Touto fjv a vuv 8iEAEy6|xr|v tois Kupiois nou toTs TTEpi OXokiXXov, oti 'AOavdaios 
eTricrrds T)TidactTO - 'ous Trapr|TT|CTdur)v', Xsycov, 'toutous OTrocrTEXXEcrOar Kai |3ocov coj 
'dSiKovnEVOs Kai TrEpiypaq>6nEVOs', touto Kai 6 Kupios (jou Tf|s yux^S 'AXE^avSpos otte- 
oteiXe. Kai ' !va yvcoTE oti koto Xoyov §xei to ypa9£VTa noi Trapd Tfjs XP T l aT0TT l T0 S M 39 6 A 

10 auTOU, CnTETa^a outo dvayvcoa0T|a6uEva ' uuiv. ijeuvtio-Oe 6e Kai tcov ccvcoOev Trap' 2 B 1 98 
InoO ypa9EVTCov ETrEcrreiAa yap uncov -rfj xpf|a~r6TT|Ti, Kupioi, oti XP 1 ! t0U S dTrooTEXXo- 
Hevous Koivfj Kpiaei Kai 86y|jaTi dTrocrraXfivai. opcrrE toivuv, |ifi eyKXrmari uttottectt) 
to yivoiiEva \ir\5k SiKaias iiEiayEcos dcpopiifiv toTs (3ouXoiievois fjnas arndaaaOai 8co|jev. 
cboTTEp yap PapElaQai to |iEpos twv Karnyopcov ou Trpoor|KEi, outcos ou6e to tcov cpeu- 

15 yovTCOV. vouijco 8e ou piKpdv Elvai a90pnfiv Ka6' t||jcov n£|jyEcos, otov 9aivr)Tai 6 Kupios 
|iou 'AAE^avSpos UT) awaivcov toIs TrparTOHEVOis. . . . 

Toutcov ouTco TTpaTTOiiEVCov dvExcopriaaiJEV dTr' outcov cos |dTro auvoSou tcov 82, 1 
dc0ETOuvTcov<r a yap e|3ouXovto, touto Kai ETrpaTTOV. oti hev ouv to TrpaTTouEva koto B 
jiovoiiEpEiav ou6E|iiav §xei 8uva|iiv, ouSeis eotiv, ootis dyvoEi tcov ttovtcov dvSpcoTrcov. 

20 touto yap koi 6 6eIos vopos keXeuei, touto Kai 6 noncdpios dTroaroXos Trdaxcov toioutt]v 2 
ettiPouXtiv Kai Kpiv6|iEvos fi£iou Xr/cov »e5ei tous otto ttjs 'Aaias 'louSaious em aou 
TrapEivai Kai KarriyopEiv, ei ti exoiev«, ote Kai 6 cpfjOTOS 6eX6vtcov tcov 'louSaicov toioutt|v 
etti|3ouXt)v Epydaaa6ai, olav vuv ko6' fiucov ouroi TTETroiTiKaaiv, IXEyEV »ouk eotiv e6os 
'Punaiois x ?^ 60 ^ ' Tlva ctvGpcoTrov, irpiv f| 6 KarTiyopouiiEvos Karrd TrpoacoTrov §xoi 

25 tous KOTTiyopous TOTTOV te aTroXoyias Xd^oi TTEpi TOU EyKXTmaTOS«. dXX' 01 TTEpi 8 
Euoipiov Kai tov voijov TrapaTroiElv EToXiJTiCTav Kai ttXeov tcov dSiKouvTcov dSiKCOTEpoi 
yEyovaaiv. ou yap e£ apx^js koto povas ETrpa^av, dXX' ote TrapovTcov T)|icov iiaeevriaav, C 
tote Xoittov e^eXOovtes cos MouSaloi auuPouXiov EXa^ov Kcrrd uovas, ottcos ilMcts \itv 
drroXEacoai, tt|V Se alpeaiv Eiaaydycoaiv, cos ekeivoi tov Bapafjpav TjTTiaavTO. toutou 

30 xdpiv auToi Taura TrdvTa TTETroiT|KEvai 61' eoutcov couoXoynCTav. 

2 hrioxoTToi d. s. die in c. 78, 7 5 Das Brieffragment (= Urk. 63) ist nur hier iiberliefert 

7 fi. Kurzes Referat des Protestes des Athanasius, den Alexander unterstutzte 10 Der Brief des 

Comes an die Synode wird nur hier erwahnt. Der Comes wiinschte, dafl die Kommission von der 
ganzen Synode beauftragt wiirde. Der Beamte war also unparteiischer als die Bischofe. Er wuflte, 
dafl durch eine parteiische Ablehnung des Votums des Athanasius die Voraussetzung fiir einen Protest 
gegen das Verfahren der Synode gegeben war. Athanasius benutzte diese Gelegenheit. Der Comes weist 
auf die prozessualen Schwierigkeiten hin, die sich aus dem Schreiben des Alexander ergeben konnen, 
mahnt deshalb zur Besonnenheit 17 Athanasius verlieB die Synode, wie es im Keph. zum 

8. Festbrief heiBt: etts! 8e ipavEpav aTTESei^ctv TT|V koct' ocutou o\igkdjt\v, avfjAStv evteOSev cmoipuycbv Eis 
KcoDO-ravnvovTroXiv ttAw xprjaaiiEvos (vgl. Sozom. II 25, 14), s. c. 86 17 Jer. 9, 2 21 Acta 24, 19 
23 Acta 25, 16 28 Vgl. Mt. 26, 4 29 Vgl. Mt. 27, 20 

BK O RE (Z. 17—29) 

2 bfopaivrm K 3 TrapaSoinrES Schw. irapaSodEVTES BKORE 4 ovvopcjai B 5 a. Rd. £y R 

9 §XT1 R J 7 ^' or c - 82 setzten BKE: Siiiyno-is ttcos onro Tupou crn-fi?i9E irpos (eis B) tov paaiXia 6 

Tranra; (> K) 'A6avaCTios | a. Rd. £6 RE | TTpaTTOiiEvcov BKO irpaxSEVTcov RE 19 ootis KORE 

65 B 20 crn-ooroAos > E* IlaOXos eingetr. v. sp. Hd. E 23 vvv Ka6' r^ucov oOtoi BKO oOtoi 

vuu Ka8' f||iuv RE 29 Bapapav B 

Athanasius II. 21 IQj) Apologia secunda 83, 1 — 84, 3. (Schreiben der Synode von Jerusalem 335) 

83,1 Kai el dpKei touto Trpos Traaav dnroAoyiav, o^cos UTrep tou koi ttXeov toutcov 

UEv ttiv TTovT|piav 6Eix$fivai, TT15 6e dXT)6eias -rqv EXEuOspiav, oOSev eXuttei Kai ttoXiv 
UTTOtivfiCTai Kai SeT^oi cos auToi IoutoTs evavTia rrrpa^av Kai cbs ev okotco PouXeuohevoi 
toTs eoutcov -rrpoaEKOTTTOV Kai SeXovtes T)\xas ocveXeTv eoutous ETpcoaocv cos naivoiaevoi. 

2 TTEpl liUCTTT|picOV ydp EpEUVCOVTES 'louSaiOUS QCVEKplVOV Kai KOTT1XOU|J£VOUS E^T)TffJOV 5 

D 'ttoO fJTE, ote MaKapios t)X0e Kai dvFrpEye tt|v TpcnTEjav; ' kqckeivoi aTTEKpivavTO oti 

"evSov ovtes ervyxavonEv'. oukouv ouk fjv irpoa9opd, et kottixoupevoi evSov fjaav. 

M 397 A etteito ypdi^avTES TravTaxou cos 'eotcotos tou TrpEapUTEpou Kai ' ettiteXouvtos elaeXOcov 

B 199 MaKapios dvETpeye TrdvTa', dvEKpivov ous ti[3ouXovto, ttou f\v 'laxupas, ote MaKapios ' 

ETrEOTT|. KOCKEIVOI ItdXlV dTTEKpivaVTO OTI EV KeXXlCp VOCTWV KOTOKEIUEVOS f)V. OUKOUV 10 

3 oux eio-tt|kei 6 kotokeIijevos ouSe TrpoaECpEpev 6 ev keXXico voctcov Kai KarraKeiuevos. Trpos 
toOtois Xeyovrros toO 'laxvpa KEKauaOai pipXia Trapd MaKapiou oi u-ttoPXt|6evtes lidp-rupes 
IXeyov jjt|5ev ti toioOtov yeyEvficrOai, dXXd vfi£u6ea6ai tov Maxupav. Kai to 6aupaar6v, 
ypdvfiavTES irdXiv TravTaxou f)(pavia9ai Trap' fincov tous Suvohevous liap-rupelv, toutous 
9aivo^Evous dvEKpivov Kai ouk tjoxuvovto PXettovtes eauTous auK09dvras TravTaxoOev 15 
Seikvuhevous Kai touto Korrd tiovas TrpaTTOvTas 00s TipouXovro. eveuov \xtv ydp toIs udp- 

B Tuai, Kai 6 ETrapxos T)TrEiXei, Kai oi o-rpaTicoTai evuttov, 6 8e wpios ttiv ocXtiDeiov e£e- 

4 KaXuTTTE Kai auK09dvTas outous eSeikvue. 81a touto Kai to UTroiivripaTa EKpuvyav, 
Kai auToi ijev iaxov aura, TrapfiyyEiXav 5e toTs ypdvyaaiv a9aviaai Kai |iT|8Evi to ctuv- 
oXov ekSoOvoi. dXX' £0"9dXriaav Kai ev toutco- 6 iiev ydp ypdvyas aura 'Poinds eotiv 20 
6 vuv ev ttj AuyouoraiiviKfi o-rrEKouXctTcop Kai Suvotoi uap-rupfjaai, oi 6e -rrepi EuaE(3iov 
EiS 'Pcbnr|v auTa 6id tcov I5iwv dTTEOTEiXotv, Kai 'louXios 6 ETrioKOTros auTa |joi SiETTEnyaTO. 
Kai naivovTai vuv, oti a ekeTvoi dTroKpvTrTEiv ePouXovto, t)|ie!s Eayo^EV Kai dveyvcoiiEV. 

84, 1 TauTa Kai to TOiaura owOevtes euOus Kai ttiv aiTiav, 61' fjv Tairra iYrpa^av, 

C E9avEpcoaav. ixTTEpxdnEvoi ydp dTrf)yayov ije9' eoutcov tous 'ApEiavous eis ttiv 'Upou- 25 
aaXTm, kokeT toutous eis Koivcoviav eSe^ovto ypdyavTES emaToXfiv -rrepi auTcov, fis r\ 
apxT) Kai to pepos Ecrri touto. 

2 'H dyia auvoSos t\ ev 'lepoaoXuuois 6eou X^P 1 " 1 " 1 cruvaxOElo-a ttj EKKXT)aia tou 
6eou ttj ev 'AXE^avSpEia Kai toTs Kara Trao-av T-qv AiyuTrrov Kai 0T)Pai6a Kai AipuT)V 
Kai TTEvrdTroXiv Kai tois Korrd tt)V otKouiiEVT)v ETrioxoTrois Kai TrpEapuripois Kai Siokovois 30 
ev Kupico xaipeiv. 

3 FTaai ijev T)iiiv toTs etti to auro ctuveXSouctiv i§ ETrapxicov 6ia9opcov Trpos ttj ueydXTj 
Travriyupei, f)v eTri ttj d9iepcoaEi tou aco-rnpiou uap-rupiou arrouSfi tou 6E09iXEordTou 

6 Das Folgende ist den Akten der Kommission entnommen, die Athanasius in Rom einsah, vgl. 
c - 37. 7 S. 116, 11 ff.; c. 44, 4 S. 121, 21 ff. Zum InhaJt vgl. Julius' Bericht c. 28, 4 S. 108, 14 s. 

9 = c. 28, 4 S. 108, 12 ff. 19 D. h. Athanasius bekam die Akten nicht zu Gesicht, da er nicht mehr 
in Tyrus war; und den alexandrinischen Klerikern wurde die Einsichtnahme verwehrt 20 *PoO<pos 6 vOv 
i\i tt) AOyouoranvm^ OTTEKOuX6rrojp : R. ist also etwa 357 unterer Gerichtsbeamter, nicht Scharfrichter, 
in der Provinz Augustamnica 22 Vgl. c. 28, 4 25 Die Synode trat auf Befehl Konstantins (Euseb 
VC IV 43) anlaBlich der Einweihung der Auferstehungskirche in Jerusalem zusammen. Sie fand am 
17. September (Chron. pasch. 531, 11) statt. Dort wrurde Arius mit seinen Genossen wieder aufgenommen. 
Athanasius iibergeht hier die Tatsache, daB Konstantin der Urheber dieses Schlages gegen ihn war. Das 

BK (bis Z. 26 ^E^avro) O RE (Z. 11—26) 

1 eI -i- nal E 2 8Eix9fjvai BKOE c 8Ex9fjvai RE* 4 TTpoEKO-n-rov E* TTpoo-EKO-rrrov E c 

10 aTreo-rn, B* ETTEa-rn B c 11 o06e] 6 6e B ij PXetteiv E | iravTaxoflEV OTJKOipdvTas /~» K 
19 aura] TaOra K 21 AOyouoTauvtKfj Op. denn praefecti augustales gibt es erst seit 382 Auyou- 
o-raAiavfi BKOR AiyuTrrco E, a. Rd.: yp' AuyouoTaAiavfj E 23 dvEyvcopEV B lyvcousv KORE 
28 a. Rd. |i R 33 ttj RO de syn. > B Apologia secunda 84,3 — 85,6. 153 

PootXecos Kcovotovtivou tco ttovtcov paaiXEi Geab Kai tu XpiaTco auToO KaTaaK£uacr9EVTOS D 
tnereKi(ja\i£v, TrXEiova 6v|jr|Siav f] toO 0eoO x°P l S TrdpEcrxEV, f|v erroiriaEV outos te 6 
6eo9iXE(j iuios paaiXEUs Sid ypanncrrcov oikeicov to06', ottep Expfiv, Trapoptif|aas TrdvTa 
liiv e^opiaai t^s EKKXriaias toO 6eou 960VOV Kai Traaav i^aKpdv drrEXdaai paoKaviav, ' M 400 A 

5 6i* f|S to toO 6eou heXt| TrdAai TrpoTEpov ' Sieiottikei, f)TrXco|jEVT| 6e Kai eipr|vaiot v|/uxfj B 200 
5E^aa6ai tous TTEpi "ApEiov, 0O5 Trpos Tiva Kaipov 6 laiaoKaXos 9©6vos e£co ysvEaOai Tf|s 
EKKXriaias eipydactTO. EnapTupEi 8e toT; dvSpdaiv 6 6E091AEOTOCTOS PaaiXEUs 8id 4 

Tfis ETnaroAfis TriaTECoj 6p6oTO|iiccv, f|v Trap' ovtcov ttuQouevos outos te 61' eoutou Trapd 
3cbaT)5 9covfjs outcov dKOuaas drTESE^aTO rit-iiv te qiavEpdv KaTEOTf|aaTO UTTOTd^as toij 

10 iauToO ypdniiotarv Iyypa90v Tf)v tcov dv5pcov 6p6o5o£iav 

Tis toutcov cckoucov ou auvopa Tf|v avax£uf|v; ou ydp EKpuvyav, a Errpa^av, f| Taxa 85,1 
Kai |if) PouXohevoi tt|v dXf|0Eiav cbtioXoyriaav. ei ydp eyco f|UT|v 6 kcoXucov tous TEpi 
"Apsiov EiaEX9Eiv, Kanou auaKEufiv ttoQovtos E6Ex9r|aav, ti iTEpov eotiv, f\ oti touto 
5i' ekeivous yEyovE Kai TrdvTa ko9' f|ncov ETrpa^av Kai TTETrXaarai TroTT|piou KXdais Kai b 

15 'ApaEviou 90VOS, iva novov tt|v daEpEiav e!s tt)v EKKXriaiav Eiaaydycoai Kai nf| d>s aipETiKoi 
KarayvcoaOcoai; touto ydp f)v 6 Kai Trpo toutou ypa9cov eho'i PaaiXEUs f|TTEiXr|aE. 2 
Kai ouk fj5Ea0Tiaav TOiauTa ypa90VTES Kai XeyovTES toutous 6p0co5 9pov£iv, oOs Traaa 
f\ oikouhevikti auvoSos dvE6EudnaE - Kai ouk E9opr)0r|aav -rf|V TT|XiKauTT|v auvoSov ev 
ycovia Xuovtes to oaov Err' outoIs, oi Trdvra XsyovrES Kai TrpdrTOVTES ev)(Epws. Kai 3 

20 6 |iia66s Se Tfis auK09avTias eti ttXeov aCnuv tt|v TfovT|piav Kai tt|v daE|3f] Trp60Eaiv 
SEiKvuaiv. 6 MapEWTTis, Ka9d TrpoEiTrov, x^P 01 "^5 'AXE£av6pEias eoti Kai ou6ettote 
ev Tfj x^P? ysyovEV ETriaKOTros o06e xwpETriaKOTros, dXXd tu ttis 'AXE^avSpeias ETriaKOTrcp 
ai EKKXriaiai Trdaris Tfjs X"P a 5 CnroKEivTai. ekootos 6e tuv TrpEapuTEpcov §x El t^S tSias C 
Kunas uEyioTas Kai dpiOiiw 5eko ttou Kai ttXeov. f] 6e kcoijiti, Ev6a oIke! 6 'laxupas, 4 

25 PpaxuTcnT| Kai oXiycov dv6pcoTTCov eotiv, oOtcos ws pT|5i Tf|v EKKXriaiav eke! yEyEvfja6ai, 
dXX' ev Tfj TrXT|criov kw|jti. Kai omuss tov utiSe TrpEapOrEpov &v ttj toioutt| kcohtj Trapd 
ttiv TraXaidv TrapdSoaiv eSo^ov 8t)9ev dvond^Eiv ETriaKOTrov, Et6oTES ^ev Kai auroi to 
otottov, dvayKa^oiiEvoi 6e oijlcos 5id tt)v Tfjs auK09avTias UTroaxEaiv UTTEHEivav Kai 
touto iva |jf| dyvcoiiovT|0Eis 6 TrapTr6vr|pos ekeTvos i^EiTTT) tt|v dXf|6Eiav Kai Sei^tj tt\v 

30 TrovTipiav tuv TTEpi Euaipiov. d|i£XEi oute EKKXriaiav oute Xaous tteiQoijevous exei, 5 
dXXd Kai irapd ttovtcov cos kucov Sicoketoi. Kai o^cos TTETroiTiKaai Kai paaiXsa ypdvyai ' M401A 
tco KaOoXiKcp (TrdvTa ydp outoTs e^eotiv), ' EKKXriaiav outcS yEVEaSai, Iva toutt|v tycov b 201 
d^ioTTiaros 9aivT|Tai TTEpi Trcrrripiou Kai TparTEjris Xiycov. Kai ydp euSvs TrETroif|Kaaiv 6 
crurov ovonaaSfjvai Kai ETriaKOTrov, ETrEiSTi 1a.f1 excov EKKXriaiav (jiT|5e TTpEapuTEpos oXcos 

35 cov E6EiKWTo auK09ciVTT|S Kai TrdvTa TrXaTTotievos. diiEXEi \it\ ixcov Xaous ht|5e tous 

Exzerpt aus dem Synodalbrief soil nur beweisen: der Kampf gegen Athanasius hatte das Ziel, die Ketzer 
in die Kirche zuriickzufubxen, wie es auch jetzt 356/7 der Fall ist p. 162, 28 ff. Der Brief (= Urk. 70) 
ist de synodis 21 vollstandig erhalten, der Text muQ danach gebessert werden. Vgl. Noten de syn. 21 
12 ff. Vgl. c. 59, 5 17 Vgl. c. 59, 5. 6. A. kommt genau auf das Thema zuriick. Die Jerusalemer 

Synode ist ihm Beweis dafiir, daB schon bei den c. 59 geschilderten Ereignissen Euseb seine Hand im 
Spiele hat 21 Vgl. c. 63, 2 S. 142, 26 ff. 24 Nach c. 75, 6 sind in der Maxeotis 15 Presbyter, 

nach de decretis 35, 21 (S. 34, 31 ff.) 19 Presbyter 24 Der Name des Dories wird S. 164, 7 genannt 

25 Vgl. c. 76, 3 S. 156, 11 29 Vgl. c. 64 34 I. wurde zum Bischof der Mareotis emannt; als solcher 

begegnet er auf der orientalischen Synode von Serdika, Sokr. II 20, 5 (nach Sabinus) und Coll. antiar. 
Paris. A IV 3 (CSEL 65, 76, 4) 
BOR 

2 irdpEOXEV, f|v ETToiriaEV de syn. IvETToincrEV BOR 4 E^opiaai Op. £f;°pio"aS BOR de syn. | drrrEAdaai 

Op. dnTEXAcas BOR de syn. 5 TrdAai R de syn. > BO 9 aCrrcjv > BO 19 Auovtes O c 

AeyovTES O* ^04 Apologia secunda 85, 6 — 86, 3. (Konstantin an die Bischafe 335) 

iSious 7TEi6ouevous outgo cocrrrEp kevov to ovona outgoc, xai ttiv ETno-TOAT|v OTrponcTOv 
KOTEXEi eXeyxov ttjs TrapTrovri pou irpoaipECTEcos outou Kai twv TTEpi EuqePiov e-ttiSeikvu- 

HEVOS TOtUTT|V. 

7 'EtticttoXti tou Ka6oAiKoO 

<t>Aauics MnEpios EcjaKTopi MapE&OTOU x a ip Elv - 

'lo-yupa tou Trp£a|3vTEpou Set)6evtos -rfjs euctePeios twv Seottotwv Tm&v ZEpaaTcov 
Kai Katadpcov ev tottcc Eiprivris ZEKOvrapoupou dvoiKo6ouT|f)f|vai EKKAT|aiav TrpoorTa^EV f| 
Oeiottis outcov tj Tayps touto Trpax6T)vai. cppovriaov toivuv Trpooruxcov Kai tco dvri- 
tuttco tou 6eiou ypdmaaTOS, 6 iietct tou oiKEiou aEpdapaTOs TrpoTEraKTai Kai toTj Trpax^Eiaiv 
hri tt\s EliilS KaOoaiWCTEWS imo\iVT\\i.a<jw, ev toxei tt)v auvoyiv TrotT|adiiEvos eis tt)v to£iv : 
dvEVEyKEiv, iva to oeicoSgoj Trpoo-Tax6Evra etti Trepas dxSfjvai Suvr|6fj. 

86,1 'EkeTvoi iiev ouv outcos irvpEUOv Kai tos auoKEuds ETrAoTTOv, f\\xeis 8e ocveaOovtes 

C eSei^ouev paaiAEi Taj dSiKias twv TTEpi EuctePiov, ETTEi Kai outo? fiv 6 ttiv cruvoSov yEVEa6ai 

KE^Euaas Kai k6ht]s outou Ka6t|yElT0 touttis. ekeivos toIvuv aKouaac. Kai KivT)6Eis typai^E 2 Nikt)tt)s KcovotovtIvos MEyiaros ZEpacrrds toTs ev Tupco auvEA9ouaiv etti- 

OKOTTOIS. 

'Eyco liEV dyvoco, Tiva eoti to Otto tt\<; uuETEpas auv68ou ijeto Sopu^ou Kai yEiucovos 
KpiSEVTa, Soke! 8e ttcos utto tivoc, drra^iaj Tapax«8ous f) dAr|9Eia SiEarpdcpSai, unwv 
5T)Aa6f) Sid ttiv irpos tous TrAT|criov ipEaxEXiav, fiv dr]TTT|Tov elvai PouaectOe, to tco 20 

3 6eco dpEOKovTa ht) auvopcbvrcov. dXX' EOTai Tf)s 0Eias Trpovoias Ipyov Kai to ths 
D cpiAovEiKias TauTT)$ koko cpavEpcos dXovTa 6iacrKE8daai Kai f)n!v 8iappT|6T|v EmSEi^ai 

4 Der Brief (= Urk. 83) ist nur hier iiberliefert. Datum: erst nach Konstantins Tode wegen SEJiaoTcov. 
Also wohl nicht vor 339, als Athanasius wieder vertrieben wurde. Offenbar hat dem I. Gregor die 
Kirche verschafft 12 Der folgende Bericht, der mit einer alien Tatsachen, besonders c. 86, 2ff. 

nicht gerecht werdenden Interpretation den Brief Konstantins II. c. 87, 4 — 7 ausnutzt, will nunmehr ein 
Eingreifen Konstantins I. zugunsten des Athanasius unter Beweis stellen — Keph. zum 8. Festbrief von 
336: (vgl. S. 161, 17 Note) . . . touttj (sc. Konstantinopel) yap ETn5r||ii I |0-as "rfj (5 "A9vp (= 30. Oktober) 
uet' oktco f|UEpa? ivtrvycv tco pacriXEi KcovaravTivoj Kai TrappTiaiaaautvou auroO ol ^x9poi aCrroO 81a- 
ipopoi; SiapoXals hdvr\aav tov flaaiXea Kai eu6eu; J§cop(ct6t| Kai cnrE6r||jr|aEV Tfi 1 'Afhjp (= 7. November) 
ets Ta$ TaAAias irpos KcovoTairrlvov Kaiuapa tov Auyouarou ulov. Athanasius versuchte die diTekte 
Intervention des Kaisers zu erreichen. Doch diescr hatte sich durch die Jerusalemer Synode schon fest- 
gelegt. Die durch Keph. und den Brief c. 86, 2 S. bezeugten Ereignisse in Konstantinopel hat Athanasius 
in dem folgenden Bericht nicht mitgeteilt; vgl. die Interpretation der Urkunden von Schwartz NGG 
1911, 421 ff. Athanasius hat versucht, eine neue Synode zu erzwingen. Hier stellt er es so dar, als ob 
Konstantin den Brief c. 86, 2 ff. an die noch tagende tyrische Synode richtet. Das ist falsch; die Bischofe 
waren langst in Jerusalem. Daher haben auch die Worte Z. 16: toIs ev Tupco ouvEAOouaiv als Zusatz des 
Athanasius zu gelten. Der Brief ist an die in Konstantinopel zur Tricennalienfeier eingetroffenen Bischofe 
gerichtet, vgl. S. 165, 36 Note. Die von Konstantin befohlene neue Synode ist nie zusammengetreten 
i6ff. Der Brief (= Urk. 71, Noten s. Bd. Ill) ist nach Athanasius bei Sokr. I 34 iiberliefert, aus diesem 
haben ihn iibemommen: Sozom. II 28, 2 — 12, Gelasius III 18, 1 — 13, der den Brief in seiner phantastischen 
Art erweitert, und Theodorus lector in Cod. Marc. gr. 344 f. 63 a 

BK (ab Z. 12 f|M6ls) O R 

1 kevov] koivov R 4 a. Rd. oe B 5s" R 5 tauios B ] 'Huipio? R | E^cncrcop O 

l^apKTCop B 16 a. Rd. £3 R Apologia secunda 86,3 — 87, 1. (Konstanlin an die Bischofe 335) 165 

el Tiva ttjs dAr|0£ias outoOi ouveXOovtes ETroiT|0-ao-f3E (ppovriSa Kai ei to KEKpinsva X U P'S 
tivos x°P lT °5 KC " dnrExQeia? ekpivctte. -roiyapouv fiTTEiynEvcos TrdvTas uuas Trpos tt)v 4 
emv auvEAQeiv ewePeiov fiouXonai, iva ttiv tcov TTETrpayiiEvcov univ dcKpipeiocv 81' uncov 
auTWV -rrapacrrriaTiTE. Tivos 8e Ivekev touto ypdvyai Trpos upas ISiKaicoaa Kai v\xas o 
5 -rrpos ' incruTov 61a tou ypduiiaros koXgo, ek tuv ' ettouevcov yvcbcEaOE. empaivovTi 6 B *°* 
jioi Xoittov Tf|5 ettcovuuou f)|Kov Kai TravEu5ai&iOVOS TrarrpiSos Tfjs KcovcrravTivouTroXECOS 
(exuvE(3aiVE 8e TT|ViKauTa £9' iTrrrou 6xE!a6ai) E^aicpvris 'AGavdaios 6 rrrioKOTTOs iv ^eot] 

Tfl AEWipOpCp liETOt ETEpCOV TIVWV, OUS TTEpl OUTOV eTxEV, dTrpOa86KT|TOS OUTCOS TrpOOTiX&EV, 

cos Kai TrapEXEiv ekttXt|£ecos d9opuT|V. uapTupEl |aoi yap 6 ttovtcov E90P05 6eos cbs 7 
10 o08e Ernyvcovai outov ootis t^v, -rrapd tt|v upcbTriv oyiv t)8uvti9t|V, Et \ir\ tcov f)|JETEpcov 
tive5, Kai 60T15 f\v Kai tt|V dSiKiav f]v ttettovSe, 6iriyr|CTacr6ai TruvQavoiiEVOis, cocnTEp 
eikos, aTTTiyyEiXav fmlv. tyco hev ouv oute 8it)Xex&t|V outw kot' ekeTvo xaipoO oute 8 
6|iiXias ExoivcbvT|aa. d>s 8e ekeIvos iiev dKOuaOfjvai f|cjiou, Eyco 8e irapriToOiJTiv Kai niKpoO 
8eTv dTTEXauvEaSai aurov ekeXeuov, heto -rrXEiovos TrappT|aias oOSev ETEpov EauTco Trap' B 
15 fincov f| -rf)v upEripav acpi^iv f]£icoa£v \!mdp£ai, Tva ujicov trapovTCOv a ttettovSev dvayKaicos 
arro8upaa6ai 8uvr|&f). ottep ettei8ti EuXoyov ETvai hoi Kai toTs Kaipois TTpe-rrov kot- 9 
EcpaivETO, dapEVcos touto ypaipfivai Trpos uuas TTpoarra^a, Iva ttccvtes, oaoi tt)V auvoSov 

TT)V EV TupCp yEVO|JEVT|V dvETTXT|pcbaaTE, c5tVUTTEp6ETCOS ElS TO OTpaTOTTEBoV TT)S epfls T^E- 
pOTTjTOS E7TEIX&TJTE TOT? EpyOlJ OUTOTs ETTlSEi^OVTES TO T+IS UpETEpaj KpiCTECOJ KO0apOV TE 

20 Kai dSidarpocpov ett' E|iou StiXoSti, 6v tou ©eoO slvai yvqaiov ©EpdrrovTa ouS' av OheTs 
dpvTi©Eir|TE. ToiyapoOv 81a -u\s Eiifjs upos 6eov XaTpEiaj to TravTaxoO EipTiVEUETai 10 
Kai tuv |3appdpcov aurobv to toO 0eou ovoua yvT|alcos EuXoyoOvTCov, 01 HEXpi vOv ttiv C 
dXT|0Eiav iiyvoouv 6fjXov 8e oti 6 ttiv dXf)6Eiav dyvocov ou8e tov 6eov ETriyivcoaKEi. 
ttXtiv opcos, KaOd TrpoEipT)Tai, Kai oi f}dp(3apoi vuv 61' k\ik tov ©eou OEpdrrovTa yvfjaiov 11 

25 ETrEyvcoaav tov Geov Kai EuXapEla6ai pEiid6riKav, ov UTTEpaoTrijEiv ijou TravTaxoO Kai 
TrpovoEtaOai toTs ipyois aurols f|a6ovro- 66ev udXioTa xai Taaai tov Oeov, 6v ekeTvoi 
liEV 5id tov irpos T]pas 96P0V EuXapouvTai, fiiiEis 8e 01 to dyia liuoTTipia Tfis eu- 
HEVEi'as auToO 8oko0vtes TrpopdXXEaSai (ou yap dv eittoiiji <puXdi itiv), ripeij, 9T||ji, ou8ev 
TrporrropEV f| to Trpos Sixovoiav Kai ulcros auvTEivovTa Kai dTrXcos eitteIv to Trpos 6XE6pov 

30 tou dvQpcoTrivou yivous EyovTa Tf|v dva9opdv. dXX' ETrEfx^riTE, KaOd TrpoEi'pT|Tai, Trp6$ 12 
?\\ias, orrouSdaotTE ttccvtes fj toxos TTETTEiaiiEvoi cbj TravTi ctOevei KOTopScoaai TTEipdaoiaai, d 
ottws ev to vonco 6eou touto ^aipETcoj dSiaTTTCOTa 9uX di i i|Tai, 0I5 oute vyoyos oute 
KaKo8o^ia ' tij 5uvr|CTETai TrpoorrXaKfivai, SiaoKESaaOEVTcov 6T)Xa8T| xai auvTpipEvTcov m 405 A 
dp8r|V Kai ttovteXcos d9avia6evTcov tcov t^Qpcov tou vopou, oitives tn\ TrpoaxTmaTi tou 

35 dyiou ovohotos TroiKiXas Kai Sta90pous pXaa9T|nias TrapExouai. 

Taura |jcc66vtes oi TTEpi EuaE^iov Kai ' eISotej a TTETroifiKaai, touj iiev dXXous etti- 87, 1 B 203 
okottous EKcbXuaav oveXGeTv, auToi 8e uovoi EuaEpio?, 0Eoyvio5, naTpo9iXos, 6 IrEpos 

36 Das ist unzutreflend, denn die genannten Bischofe, sicher Euseb v. Casarea, sind zu den Tricennalien 
Konstantins nach Konstantinopel laut Eusebs ausdruckhchem Bericht (VC IV 46; S. 137, 1) gegangen. 
Sie sind am Hole vor Ende Oktober gewesen. Daraus ist zu entnehmen daB neben dem offiziellen Tennin 
der Consularia Constantinop., dem 25. Juli, noch gegen Ende des Jahres Feiem abgehalten worden sind 

37 f. Euseb v. Nicomedien, Theognis v. Nicaa, Patrophilos v. Skythopolis, Euseb v. Casarea, Ursacius v. 
Singidunum, Valens v. Mursa 

BKO RE (ab Z. 36) 

3 i\ii\v BR dAn&ii KO 8 eIxev K exeiv BOR 18 ETTAr|pcoo-cm B* dvnTXTipcbCTorre B c 22 euAo- 

youvTCOU Schw. EuAoyouutvov BKOR 25 uou] ue B 29 uicto? KR c Sokr. Soz. Th. Gel. 

liOo-o; R'BO 36 a. Rd. £r| R fy E | vor toOto als Titel setzt E: 5iTiyT)ais ttus uovoi ol TTEpi 

Euo-Epiov dTTfjAeov Trpos tov BaciXia tovs aWvous KuXuaavTES eTTiOKorrovs eX6eiv Igg Apologia secunda 87, 1-7. (Konstantin II. an die Alexandriner) 

Eucte|3ios xai OOpactKios Kai OuccXtis dveX06vrES ovketi mpi TTOTT|piou Kai 'Apaeviou 
eXeyov — TrappT|CTiav yap ovk eTxov — , dXXT)v 5e TrXdaavrES KcrtTiyopiav tt|v eis paaiXia 
90dvouaav EipT)Kaaiv avrcp tco PaaiXEi, oti 'T)TTEiXT|aEV 'A9avdaios kcoXuoeiv tov ctTtov tov 

2 e!s tt]v TraTpiSa aou -rTEiairoiJEvov duo 'AXE^avSpEias'. Kai toOto TrapovTEs ijlev 'ASa- 
ndvTios, 'AvoufMcov, 'AyaBdmacov, 'Ap^ESicov, nrrpos ol ettiokottoi f|Kouaav, e5ei£e 6e s 
Kai 6 6u|i6s tou (iaaiXECos. 6 yap toioOto ypdvyas Kai KOTayivcbaKwv ths dSudas outcov, 
cos f|KouaE tt)v toioutt|v 6ia(3oXr|V, eu0us ETrupcb6T| Kai dvri Tfjs cbcpodaEcos eis tos TaXXias 

3 f|nas aTTEOTEiXEV. dXXd Kai toOto naXXov outcov SEiKvuai tt)v Trovripiav 6 yap tiaKa- 
B piTT|S KcovcrravTlvos 6 VECOTEpos crrroaTEXXcov Tinas eis tt|v TTOTpiSa Kai heuvtjuevos cliv 

lypavfEv 6 Tra-rnp ccutoO, EypavyE Kai ocutos TocCh-a- io 

4 Kcovcrravnvos Kalaap tco Xaco Tfjs koQoXiktis EKKXT)aias ttoXecos 'AXe^cxv- 
Speias. 

OuSe ttiv Tfjs OuETEpas lEpas Ewoias dTTOTrecpEuyEvai yvcoaiv oTiaai, Sid toOto 'A9a- 
vdaiov tov toO TrpoaKUVT|ToO vouou UTroq>r|TT)v -rrpos Kaipov eIs tos TaXXfas dTrEcrrdXSai, 
iv', etteiSti f| dypiOTTis tuv aino|36pcov cxOtoO Kai ttoXehicov E)(0pcov Ets KivSuvov Tfjs lEpas is 

C aC/TOu KECpaXfjs etteheive, \xr\ dpa Sid Tf)s tcov 9auXcov Siaarp09f)s dvf|K£ara UTrocrTf). 

6 Trpos to SioTraT^ai toivuv touttiv dipaipEOeis tcov cpapuyycov tcov ettikeiuevcov outco 
dvSpabv utt' Enoi SidyEiv KEKEXEVorai, outcos cos ev toOtt) ttj ttoXei, ev fj 6iETpipe, Traai 
Tots dvayKaiois EliTfXEOvdjEiv, e! Kai Ta ndXiara outoO f| doiSiuos dpErf| TaTs Oeiais TfETroi- 

G Quia f}or|0Eiais Kai Td Tfjs TpaxuTEpas tuxt|S ccx^n e£ov0evei. TOiyapouv ei Kai to 20 
ndXiora Trpos "rf|v Trpoa9iXEO iuii|v C/jicov OeoctePeiov 6 SEcrrroTTis tiucov KcovotovtIvos 6 
Z£(3aaT6s, 6 Eiaos TraTT|p, tov outov ETriaKOTrov tco iSico tottco TrapaaxEiv irporipTiTO, 
opcos ETTEiSri dvOpcoTrivco KXf)pcp TrpoXr|cp6£is Trpo toO tt|v euxt)v TrXT|pcoaai dvETrauaaro, 
ok6Xou6ov fiynaduriv tt|V TrpoaipEaiv toO Tfjs ©Ei'as |jvt||jt)S PaaiXicos SiaSE^dpEvos ttXt|- 
M 408 A 7 pcoaai. oaris ETreiSdv tt)S OuETEpas tuxoi upoaoii/Ecos, oot|s aiSous ' tetvxtike, yvco- 25 
oe<t6e. ou yap Qaunaarov, ei ti 5' civ urrEp aCrroO TrETroiT|Ka- Kai yap ttiv eht)v v4A^(f)v f) 

TE TOU UHETEpOU TT060U E1KCOV Kai TO TOU TTlXlKOUTOU dvSpOS CT)(fi|Jia EIS TOUTO EKIVE1 Kai 

B 204 TrpoETpETTEV. f) 0Eia ' TTpovoia Unas 5ia9uXd^Ei, dyaTrriToi d8EX90i. 
e666t) Trpo Sekccttevte kccXovScov MouXicov iv Tpi(3Epois. 

2 Zu TTappTiafav : Denn die Arseniussache war durch die Synode erledigt, als sie in ihrem Urteil die 
Angelegeaheit nicht mehr beriihrte 3 Zu dem Vorwurf, die Getreidelieferungen gehindert zu 

haben vgl. c. 9 S. 95, 10 ff. DaQ Athan. dazu in der Lage war, lehrt die Geschichte CyriUs, s. Schwartz, 
Cyrill und der Monch Victor, Sitz.-Ber. der Akad. d. Wiss. in Wien Bd. 208, 4 S. 28 4 Zu 

den Bischofen vgl. S. 165, 8. Adamantius = S. 159 nr. 1; Anubion = S. 159 nr. 13; Agathammon = 
S. 159 nr. 22; Arbethion = S. 159 nr. 17; Petrus = S. 159 nr. 4 7 Epiph. haer. 68, 9, 5 — 6 (III 

150, 28.) : xo&ETTaivovTos 5e outoO (sc. Konstantin) 6TrotTras 'A9avdo"iosX6yovpapuvTcSpaCTiA£TeTTTTEiveTO ... 
ivrtOSiv CTUii^aivEi ctCrrov ^opia uttottec'eIv, cVito te tov ypaipEVTUv cVito tt\s ctuvoSou tcS paaiAfl (drrrovros yap 
aCrroO Ka6aipe<riv iroioOirrai cnlrroO) , Kai e^ <J)V 6 paaiXtus irapo^uvfeis irpos aOrov eAutteIto 7 TaAXfai = 

Trier 8 ff. Eine auffallende Aufiassung des wahren Sachverhalts, zu der der Brief des Konstantin II. 

einen scheinbaren Grund bietet n Der Brief (= Urk. 73, Noten s. Bd. Ill) ist auBer an dieser Stelle 

noch von Athan. hist. Arian. 8 zitiert, wo ihn die Hss. auslassen. Femer wird er iiberliefert nach Athan. 
von: Sokr. II 3, 1 — 4, nach diesem von Sozom. Ill 2, 3 — 6, von dem ihn Theodorus lector cod. Marc. gr. 
344 f. 69* iibemimmt. Theodoret iiberliefert den Brief h. e. II 2, I — 4. Datum: 17. 6. 337 (s. Z. 29), 
vgl. dazu: Schwartz NGG 191 1, 473 

BKORE 

2 paaiXktv R* (JaaiAEa R c 5 'A6audvTios -(- Kai B 7 eI? Tds raAAias doppelt E*, getilgt E c 

11 a. Rd. p R tf E 14 TaMias BKO* TaAJiious O c RE 16 KE9aXfis outoO ~ E 18 cos 

> E 19 doiBiuo? -|- r] K 21 91AK1 nji i|v E 23 ettei6ti > B 24 (ivr|UT|s] TrAr|pT|S O | 

dvaBe^duEVOS E 27 OutTEpou O c fiurrEpou O* ] to0 : > E 29 SiaipuXd^oi K 61090X0" BO Apologia secunda 87, 7 — 90, 1, 167 

Touttis Tfis aifias ouot|S 61' f|v dTTEardXriiJEv eis tccj TaAAias, xis -rrdXiv ou auvopa 88, 1 
tt|V hev toO paaiXecos TTpoaipeaiv, tt|v 5e tuv TTEpi tov Eucte|3iov <poviKT|v yuxT|v, Kai oti 
touto TTETToir|KE fJaaiXEUS, Tva ht) Tiva ijeijova avoKBJT\v fiouXEuacovTai ; ETrf|KouaE yap 
cnrXwS- outti tcov TTEpi E0cte|3iov f] Trpa^is, auTT] Tfjs koQ' f]u6ov auoKEufis f) nT|xavf|. 

5 -ris TctOra auvopcov ouk av Enrol ht|Sev koto: x°P lv 'JTTEp f)|acov yEyEvfjcrdai, dXX' oti 81- 2 
Kaicos Kai okoXouOcos to toooOtov TrXfjOos tcov ETriaKOTrcov Kai iSia Kai koivtj TOiaura hev 
uttep T\\i6ov iypavfiE, Tfis 5e cruKoipavTias tcov tyQpdv KarrEyvcoaav; tis to toiouto 3 
Kai ToaauTa 6Ecopr|aas ouk av eittoi oti Kai OudXris Kai OupadKios eikotcos KOTEyvcoaav 
eoutcov Kai liETayivwaKovTES ToiaCrra ko9' eoutcov Eypavyav, naXXov IX6|jevoi Trpos 6Xiyov b 

10 alayuvOfivai f| aioovicos -rf|v tcov o"uko90vtcov UTrouEivai Tiucopiav; 

Aid touto yap Swaicos Kai EKKXTioracrnKcos ttoiouvtes Kai oi paKapioi cruXXEiTOUpyoi 89, 1 
T)|ic6v, etteiSti tives d^ipoXa to ko6' f^as iXEyov Kai dia/poOv EfJiajovTO to uttep f)ncov 
KpiQEVTa, TrdvTa TraQElv UTTEiiEivav vuv Kai i^opicrdfjvai eIXovto f\ Xuoiitvas ' ISeIv tos tcov m 409 a 

TOaOUTCOV ETTICTKOTTCOV KpitTElS. El |JEV OUV TTpOS TOUJ flouXEUaaHEVOUS Ka6' f||JCOV Kai 2 

15 E0EXr|o-avTas dvaTpEyai Ta uttep f|iicov dxpi Xoycov fjaav evotovtes oi oXt|6gos ErriaKOTroi 
f| oi tuxovtes fjaav dvSpES dXXd \ii\ rrriafincov ttoXecov Kai K£9aXai ToaouTcov EKKXriaicov, 
f\v av uttottteueiv iif) dpa KExapiaiiEva ttoiouvtes ttoXiv i<piXovEiKrio"av Kai vuv auroi" 
ote 6e Kai XoyiauoTs ettei0ov Kai E^opiaijov utteheivov Kai Aipipios eotiv 6 Tfjs 'Pcoutis 3 
ETrioKOTros - ei ydp Kai sis teXos oux utteueive toO E^opiaiiou Tf|v 6Xuyiv, oucos Sietictv ' b 205 

20 e^eivev ev TTJ pETOiKia yiyvcbaKcov tt|V Ko6' f)ucov autTKEUr|V • Kai etteiSt) Kai "Oaios 6 liiyas 
eoti, Kai oi Tfjs 'iTaXias Kai oi tcov TaXXicov Kai dXXoi otto Zttovicdv Kai drr' AlyuTTTOU b 
Kai Ai|3ur|s Kai oi ttjs TTevtottoXecos uocvtes - e! ydp Kai Trpds oXiyov (popT)6Eis Td; 4 
dTTEiXas KcovaravTiou e6o£ev ekeIvoij mti dvTiXEyEiv, dXX' f] ttoXXt) pia Kai TupawiKTi i^ouaia 
KcovaravTiou Kai ai TrXEio-rai ufipEis Kai TfXriyai SsiKvuaiv, oti nf| Karayvous f)|jcov, dXXd 

25 6id tt)v dafiEVEiav tou ynpcos ou qjipcov Tas TrXriyds Trpos Kaipov eI^ev outoIs, Sikoiov eoti 
ttXeov TTcrvTas cos TrXripoipopTiSEVTas |iia£lv Kai dTroarpE9Ea6ai tt|V dSiKiav Kai tt|V piav TT|V 
Ka6' f^cov y£VOHEVT)V 5id to paXiaTa Si' ouSrv ETEpov fi Sid tt|V dpEiavfiv daEpeiav T\p.a% 

TOUTO TTETTOvOEVal. 

ET tis Toivuv pouXETai to te ko6' f][ia<; jjoSeIv Kai -rf]v tcov TTEpi EuaEpiov ouko- 90, 1 
C 

5 = S. 138, 30 ff. Note, untenZ. 18 8 Vgl. c. 58. Hier der beste Beweis, dafl der bisher faJschlich abge- 
trennte Teil II (c. 59II.) zu c. 58 gehort, s. S. 88, ifi. 12 Auf den Synoden von Aries 353 und Mailand 355 
17 = S. 138, 30, oben Z. 5 19 f. Athanasius driickt sich nicht korrekt aus: Liberius war nicht zwei 

Jahre in der Verbannung (genauer hist. Arian 41, 3 S. 206, n und Theodoret h. e. II 17, 1), sondern 
war drei Jahre von Rom entiernt; Liber pontif. (S. 77, 4 Mommsen) : et fecit in exilio annos III. Sozom. 
IV 1 j, 2 bezeugt, L. habe ijn Sirmium (das kann nur 358 gewesen sein) das Symbol unterschrieben. Aller- 
dings hat L. 357 in Beroa, d. h. im Exil, das Sirmiense von 351 unterschrieben, CSEL 65, 169, 5. Athana- 
sius war nach Ausweis der Kephalaia bis Anfang 358 noch in Alexandrien. Nach der Historia Athanasii 
Cod. Veron. LX £. iob* 1 — 107^ wurde Georg am 2. 10. 358 aus der Stadt vertrieben. Am 24. 12. 358 nehmen 
erst die Georgianer wieder Besitz von den Kirchen. Dann hat Athan. erst zu 359 die Stadt verlassen; von 
da verzeichnen auch die Kephalaia nichts mehr. Da es schwer verstandlich ist, wie sich Athanasius auf 
seinen Hin- und Herreisen im oberen Agypten (vgl. Vita Pachomii 137 [Subs, hagiogr. 19 S. 86, ioff.]; 
ep. Ammonis 31; ebenda S. 117, 29ff.) die vielen Urkunden verschaffen konnte, so nehme ich an, daO er 
diese Apologie 357/8 in der Stadt in seinem Versteck geschrieben hat 20 Zu Ossius vgl. de fuga 5 

(S. 71, 73.) und die Note dazu 

BKORE 

1 aiTias] ahf|aEUS E 2 tcod > RE ] tov > B | (poivrnfiv O 3 cucK£uf)v KO c oxeutiv 

BO*RE 13 EiXavro R*E eTAovto R c | tcjv > BO 17 tt&Aiv ttoiouvtes ~ RE 

24 TTXryai RE drtTEiXai BKO | Seikvuouqiv E 27 6:o"Epeiav] aipsaiv E | r|lias K ovv^ottikev 
Tinas BORE Igg Apologia secunda 90, 1-3. 

(pavTiav, evTuyxctverco tois ypa9£iaiv \mkp fiucov Kai pdpTupas exetgo ouy eva f\ 6uo 

2 f| TpeTs, dAAa toctoutov TrXfjoos emaKOTrcov. Kai toutcov ndp-rvpas TrdAiv Aaji[3avETa> 
tous TTEpi Aipepiov Kai "Oaiov Kai tous auv outoTs, oitives opcovTES Ta ko9' t\\xG>v yEVo^Eva 
Trdvra ttoueiv uTTEjiEivav f| Trpo8o0vai Tqv dAT|0Eiav Kai tt)v v-nip fincov Kpiaiv. touto Se 
KaXdos Kai oaicos fiovAEVonEVOi TrETTOiTiKaaiv • a yap outoi TTETrovQacn, SEiKVuai pev tt|v 5 

3 avdyKTiv, fiv Kai oi dAAoi ETriaKOTroi TrnrovSaaiv. fori 8e UTroiivnuara hev Kai cttt|Ao- 
ypa9ia Kara ttjs dpEiavfjs aipEaeoos Kai Tfls Trovripias tgov ovko9ovtcov, UTroypannos 8e 
Kai tuttos toTs |i£Ta touto yiyvoiiEvois »dycovi3£o0ai jjev uttep tt)s 6tAT|0Eias uexpi 8avdTOU«, 

D dTroarpE<pEa9ai 6e ttiv dpEiavr)v aipEoiv xpi^TOudxov ouaav Kai tou dvnxpiaTOU TrpoSpo- 
nov, ht) TriaTEUEiv 5e toTs ko0' f|ncov EmxEipoOai AeyEiv. d^ioTriaros yap Kai iKavr) uapTupia 10 
tuv toioutgov Kai ToaouTcov ETriCTKOTrcov fi unip f]iidov dcTroXoyia Kai vfrrjtpos- 

1 Vgl. oben S. 87, 10 zi. Vgl. hist. Arian. 46, 2 S. 210, 48. 8 Sir. 4,28 9 Vgl. hist. 
Arian. 46, 3 S. 210, 14 f. 

BKORE 

2 toctoutco RE 3 yiyv6|j£va RE 4 touto 6£ — 5 TCTroif|Kaaiv > E 7 xorra -j- Tf|V E', ge- 
tilgt E c 8 yiyvoyivois B c yevonEvois B* 'ETTiaToAf) lyKUKXios tou paKapiou 'AOavaaiou ettio-kottou 'AAe£ avSpsias 

ToTs Kcrrd tottov auAAerroupyois, Kupiois dyaTXT|TOis, 'AGavdaios ev Kuptco xotipEiv. 1,1 
°A |iev TreTr6v9anEV Beivct Kai d9opr)Td Ian, Kai ouk eotiv ETra^icos ccutuv nvrinoveOaai ■ ^ ^ I0 
Iva 6e Tcr)(UTEpov to Seivov tcov avnPe(3r|K6Tcov yvcoa6fjvai 8uvt)6tj, KaAov t]yr]adnr|v 

5 iaropias otto tcov ypacpabv pvrmovEuaai. dvT]p ttote Aeuittis ' d5iKT|0Eis eis tt|v 2 M 224 A 
yuvalKa Kai tt)v UTTEpPoAf|V toO liUCTOu; EwpotKcbs ("EPpaia ydp fjv f\ yuvT] Kai ek ttjs 
'lou6a qiuXfis ETvyxavE) Kai KOTcnTAayEls Erri toTs TOAUTi©£laiv eis ccutov Trapavopfmaaiv, 
cbs f\ 0Eia tcov Kprrcov SiayopEUEi ypa9f), SieAcov tt|v yuvalKa dirEa-TEiAE koto Traaocv 
cpuX-qv tou 'lapaTjA, iva \ii\ eis outov uovov, dAXd Kai eis TrdvTas koivov to toioutov 

10 dSiKTina TTiarEuOfi, Kai iva, lav hev cru|JTra0coaiv, EKSiKTiacoaiv, edv 6e TrapiScoaiv, cos 
auToi aoitxov dSiKTiaavres aio~)(uv0coCTi. Kai 01 liEv dTrooTaAevTES to yEyovos driTiy- 3 
yEAov, oi 5e cckouovtes Kai 6pdovTEs EAsyov utiSettote ia TOiauTa yEyEvfja0ai, dq>' fjs 
rinepas dvepT|aav oi uioi *lapaT)A ' e£ AiyuTrrou. iraaa yoOv 9UAT1 tou 'lapaf|A kekivtito b m 
Kai TrdvTES cbs auToi ttoGovtes koto tuv TxAT^UEAT)CTdvTCov awfjA0ov Kai teAos KOTrrro- B 

15 AEpT)6r|aav oi to -rrapdvona SpdaavTES Kai dvd0E|ja Trapd ttovtcov yeyovaaiv. ou ydp 
eis tti v avyyevEiav oi ouveA06vtes eokottouv, dXA' eis to TrAr||j|jEAr)0Ev dTrE|3AETTOV. 01- 4 
6ote 8e tt)v ioTopiav, d6EA<poi, Kai Ta ek Tf)s ypa9fjs aKpificos mpl touttis OT)naiv6iiEva, 
ETfE^EpydaaaGai ydp TTAeiova TTEpi avTfjs ou pouAopai Trpos eiSotos ypa9cov Kai ettci- 
yonEvos Ta vuv ekeivcov TrAEiova ormavai ttj OnETEpa EuAapEia. Sid touto ydp Kai Tfjs 

20 icrropias touttis £|jvtio-0t|v, iva to tote toTs vuv yivoiiivois ouhPoAovtes Kai yvovTES, 
COS toOto vevikt|K£ tt|v eke(vcov cbnoTTiTa, ttAeIov U|i£is dyavaKTT]C7T|TE f| oi Kara tuv 

Der Brief ist von Athanasius Mitte 339 (vgl. Note zu S. 172, 22) geschrieben, und bezweckt nach c. 7,3 ff. die 
Bischofe der Gesamtkirche zu wamen, die Gemeinschaft mit Gregor von Alexandrien aufzunehmen, den 
Darstellungen Eusebs von Nikomedien und der von ihm geleiteten Synode in Antiochien uber die Grunde 
und die Umstande der Vertreibung des Athanasius Glauben zu schenken. Athan. richtet sich in seinen 
Ausfiihrungen nur gegen Euseb und seine Synode; er verzichtet darauf, unter Hinweis auf den Brief Kon- 
stantin II. die RechtmaOigkeit seiner Riickkehx nach Alexandrien (Apol. secunda c. 87, 4) zu beweisen. 
Das hatte die alexandrinische Synode in ihrem Tomos von 338 (Apol. secunda c. 9, 1 S. 95, 2ff.) bereits 
getan. Oberhaupt ist der Brief des Athanasius mit dem Tomos zu vergleichen. In dem Brief liegt die alteste 
polemische Schrift des Athanasius vor. 3 a irriTOvSauEV d. i. die Vertreibung in der Fastenzeit 339 

5f. Jud. 19 

RP NWLhBKAb*FV (= x) 

1 a. Rd. oRiaPSBijKfV 1/2 tou carrou frncroXri trp6$ tous crrravTcrxoO 6p6o665ous 6rs 

6 (> hV) irapa tuv 'ApEiavcov (-r 6 h) 5icoyu6s Jyevrro x 1 hnoroXri — 3 hra^ico? uvn,uovEOaai. fJTi; 
ETnoroXii ^ypct9T| oiio6eii eIs 6ekotov (evvotov B c ) KtipdAaiou tou irapovTOS pipWou B (f. 383 b; vgl. Unter- 
suchungen S. 35 Nr.50). Auch in Cod. O (vgl. Untersuchungen S. 70 Nr. 23) ist in dem Apologienkorpus 
nur noch der Titel erhalten — a. Rd. oOtos 6 Aoyos ctvcryivcooxETai eI; tt)V uvtiutiv tou crylou tt)v Kcrra 
TTiv ScuTEpav toO Mcrlou nnvos B A (jg. Hd.) dvayivcooKErai — crylou ufjva Malco e1; tt]v p h 3 dcrri B c 

Elai B' J lo-Tiv J ] iarai Lh 4 yvcopio6fivai B 6 f\v > NB'Lh 7 irapavoui ! |0-ao , iv B 9 toioOto 

WA 10 uev] t±T) B11/12 <5rnT|yyEAAov NLhKV 12 oxouaavTES RP | to > RPNLh | ysyEviiaeai ToiaOTa 
— P 13 youv] ydp P oOv b 1 | kekivtito x (ekekivtito Lh) KEKiirr|Tai RP 14 TrETTov66rEs RP | tte- 

TrATmuEXT|K6TCOv RP 16 TrATiunEXr|6EV BKAb J FV toXuti6ev RPNWLh | drrEpXEvfav RP 17 cwpipCj 

> W I Trepi touttis oKpipMos — R 18 eISotos x e!5f|uovcrs RP 19 Ta > N | ydp toOto -~ N 

20 auupaAovTES yivoutuouj /— - N I ovupdAAovTES WB 21 TauTa] aura B | irXEOva RP ttXeov F 

Athanasius II. 22 170 Epistula encyclica 1,5 — 2,2. 

5 tote Trapctvonr|aavTGOV. Kai yap Kai Ta TnKpd tcov Sicoyncov Ta yEVouEva Kor9' T)Hcov 
C uTT£p|3Epr|K£, Kal H"<pd r\ toO Aeuitou auiaqjopa Trpos to vOv koto Tfjs EKKXr]aias toAut)- 

6evra • Kai \i5K\ov tccOto oute tikouct&ti ttote ev Tfi oiKouiiEvrj oute toioutcov tis TTETrEiporrai 

6 kokgov. tote liEV yap yuvf| pia fjv f) d8iKr)0Eiaa Kai eTj Aeuittis 6 Tt)v piav iraficbv, 
vuv 8e 6Ari f\ 6KKXT|OTa ti5vkt|9t) Kai iEpaTelov uPpicr&T], Kai to yE ue!3ov, EuaE^Eia Otto 5 
daEpEiaj SicoKETai. Kai tote uev mas yuvaiKOS EKdcrrT| 9uXf| pipos opcoaa KorrE-rrXf|TTETO, 
ctpTi 5e 6Xr|S EKKXriCTiaj opaTE heAt| 8iT)pTi|jEva Kai tous |JEV irpos unas, tous 8e Trpos 
dXXous dTrooTaAEVTas tt\v Oppiv Kai tt)v dSudav f|V TTETrovOaaiv d-rrayyEAXovTas. 

7 Kivr|&T|TE 8f| ouv Kai uijeTs, TrapaKaXco, \ii] cos rmcov novov, dXXd Kai cos u|icov d8iKT|6!vTCov 

D Kai EKaaros cos outos Tra6cbv poT|6T|adTco, iva nf) 81' oXiyou oi EKKXr|aiaoTiKoi kovoves 10 
Kai f\ Tfis EKKXTiaias irians Trapa96apfj. kiv8uveuei yap duqiOTEpa, Eav \ir\ toxecos 6 6e°S 
m 225 A 61' upcov Ta TrXr|UiJEXr|6EVTa 8iop6cboT|Tai Kai EKSiKias ' f] EKKXriaia tuxt|. ou yap 
vOv kovoves Kai tuttoi tois EKKXT|aiais £869T)aav, dXX' ek tcov TraTEpcov fiucov KaXcos Kai 
f$E|3aicos 7rapE866r|aav. ouSe vuv f| ttiotis f|p£aTO, dXX' ek tou Kupiou Sid tcov ho&t|tcov 
EiS T)Has 8iapE|3riKEV. !v' ouv mti to e£ dpxaicov UEXpiS f]|jcov TT|pT|9EVTa ev Tais EKKXrjaiais is 
ev Tais vuv fipEpais TrapaTr6Xr|Tai Kai Ta TriaTEuSevTa f)|iiv 3T|Tr|0f) Trap' f]ncov, kivt/|&t|te, 
dSEXqioi, cos »o1kovouoi |iuarT|picov 6eou« -ruyxdvovTES Kai touto O9' ETEpcov dpTrajo- 
9 UEva OEcopoOvTEs. Ta nlv ouv TrXeiova Trapd tcov ypa|iuarT|96pcov dKouo-EcT0E, ouvtohcos 
8e Kdycb OT||iSvai f]TTEix6T]v, Iva tco ovti yvcoTE oti ouSettote toiouto yeyovE Korrd 
Tfjs EKKXr|aias ' 09' fjs fiiaepas »dvaXT)96Eis 6 aco-rf|p EVETEiXcrro toTs |ia0T|Tais Xeycov 20 

B 112 TTOpEuQEVTES UaQTlTEUCTOCTE ' TTOVTa TO E©VT| PaTTTijOVTES OUTOUS EIS TO OVOUO TOU TTOCTpOS 

B Kai toO uiou Kai toO dyiou TrvEUiiaTOS«. 

2, 1 Td |i£v oviv Ka9' fmcov Kai Kara Tf|s EKKXriaias TrapavonrieEVTa outcos yEyovE. 

auvayovTcov fmcov owtiScos ev Eipf|VT) tcov te Xacov EU9paivopEvcov etti tois avvd^sai 

Kai TrpoKOTiTovTcov ttj Kara 6eov TroXiTEig tcov te avXXEiToupycov tcov kot' AiyuTtrov 25 

Kai 0T)Pai8a Kai Aiput)v dy6nTT|v Kai EtpT)VT|v exovtcov Trpos dXXr|Xous Kai Trpos fmas, 

E^ai9VT|s 6 iYrapxos Tfjs AiyvrrrTou ypdniiorra TrpoTidriai Sriuoaig SiardynaTOS exovto 

2 tuttov, cos Tpriyopiou tivos ek Kuil naSoKias eictepxohevou 8ia86xou ijou arrro toO koui- 

C totou. Kai f) \xkv ToiotuTT) dKofi tous TrdvTas ETdpa^e' Kaivov ydp ■Fjv Kai apTi TrpcoTcos 

10 Die Kanones sind durch die Einsetzung des Gregorius verletzt 17 I. Cor. 4, 1 18 Die ypa\i- 

|aorTTi<p6poi sind alexandrimsche Kleriker, die den Brief iiberbringen und ihn erlautem; ebenso wurde es 
338 mit dem Tomos der alexandrinischen Synode gehalten vgl. S. 101, 32 20S. Act. 1, 2; Mt. 28, 19 

24ff. Vgl. Julius v. Rom S. 109, 8ff. 27 Es handelt sich um ein Edikt des Kaisers Konstantius an 

den Pralekten Philagrius (Athan. hist. Arian. 10 S. i88,2off.), durch das der von der Synode in Antiochien 
338 gewahlte Gregor an Stelle des von der Synode abgesetzten (s. Urk. 80) Athanasius als Bischoi von 
Alexandrien angezeigt wurde. Nach de fuga 3, 5 (S. 70, 11) schrieb die Synode ebenfaUs an Philagrius 
28 Gregor war von der in Antiochien tagenden Synode gewahlt. Da aber Konstantius in Antiochien sein 
Hoflager hatte, stellt es Athanasius so dar, als ob G. vom Kaiser geschickt sei 

RP NWLhBKAb^FV (= x) 

1 Kal* > B 2 uttep{}ePt|ke RPNV <mepfiipkr\K£ WLhBKAb* uttepePoAe F 3 TaOra x to toi- 

aOTa RP I oute '■ ; x o06e '• 3 RP | ti; toioutcov ~- B | -n; + ttote RP 5 f) > Wb 3 FV | 

Kcri 1 + to h Comm. Montf. 7 opaTE Op. ipcrrai Hss. 8 cnrayyEAAovTas + eotiv opav V orrray- 

yEA^ovTES h 9 TrapaxaXco + Kal RP | movuv RBAV 10 6Myou x 6Aiyous RP 13 finiv R 

14 Kupiou] 8eou RP 17 6eo0 uucrrripicov — F | TaiJTa RP Ta x 18 ypaupccToipopcov V 19 a. Rd. 

on 6 (> N) Trapa (> K) rav 'ApEiavcov Sicoyuos uTrepepaAE (+ Kal K) tov Trapa (> K) tcov 'EAAtiv&jv 
(tov eXAt)vik6v b 2 ) N (doch zu 7 — 16 N) BKAb* | ETreixQTiv] uTrrix&nv K 23 Kcrrd > F 24 cu- 

vayayovroov R | auvd^ai] Trpd^ecn F 25 ca/XAEiToupyuv tov B c ca/A?^£iToupyouvTcov B* 26 exov- 

tcov -r Kai P 27 Trpoo-rifrpai b 3 | 6r|u6cna h 28 rpnyopiou RP TECopylou x ] ek + Tf|5 

RP I EpXOUEVOU RP 29 ETdpOTTE RP Epistula encyclica 2,2 — 3,2. 171 

ockouctSev to toioOtov 01 8e Xaoi Kai ijSaXov Eis ras EKKAr]aias auvTipxovro, oti ndAiara 
avrvEcbpcov ijtite eoutous ut|te ettiokottov \it\te TrpEaPuTEpov ht|te 6Xco$ Tivds HEnya- 

PEVOUS T^iSc TTOTE. JIOVOUS Sg 'ApElOCVOUS ECOpCOV CTUV CCUTCp Kai 'ApElOVOV OUTOV ETTEyi- 

vwokov Otto tuv TTEpi ECroipiov tois 'ApEiavoTs dTroaraAEVTa. oiSote Se, dSEAcpoi, 3 

5 dEi toOs TTEpi Euoipiov TTpoaTocTas Kai koivcovous ttjs occtePous aipEaEco? tcov 'ApEio- 
^laviTcov yEvoiiEvovs Kai 81' airruv dsi t\\Hv ETripouAEuaavras Kai -rfjc, sis Tdc. TaXAia? 
orrroSTmias ah-ious f)\i\v yEVOHEVoug. 5id touto yap eikotcoj Kai oi Aaoi fiyavdKTOUV Kai 
kotePocov nap-rup6|iEV0i tous dAAous SiKacrras Kai Traaav TT)V ttoAiv, oti nr|SE|jias ^EUVfEcos 
utto tcov EKKATiaiaaTiKcov ysvonEVTis, dAAa tcov aipETiKwv 'ApEiavcov povcov aura Ka9' D 

10 f||icov Trai^dvrcov KaivoTOiiia tis Kai Trapavo|iia toioutti Karrd Tfjs EKKATiaias yeyivTyrm. 
ei yap Kai oAcos f\v tis ko6' t\\iG>v (iip^is Kpa-rfiaaaa, ' I6ei [ir\ 'ApEtavcov ht|6e tcov to M 228 A 
'Apsiou cppovouvrcov, koto: 8e tous EKKAT|CTiacrnKous Kocvovas Kai Korrd to toO TTauAou 
pfjpa »cruvax6EVTcov« twv Aacov »Kai toO TTVEU|jaTos« tcov koQiotovovtcov »auv ttj 
Suvouei toO Kupiou f)|icov 'It|ctou XpiaroO« TrdvTa kovovikcos E^ETaaQfivai te Kai irpax- 

15 Qfjvai TrapovTcov tcov oitouhevcov Aacov Kai KAr)piKcov Kai \ii] e§co0ev utto 'ApEiavcov 
coorrEp EUTTopEUonEvov to ovouia toO EmoKOTrou Trapd tous \ii\ aiTf|aavTas \iT\Sk pouAo- 
HEVous ht|5e oAcos yivwcTKovTas to yEyovos \iera TrpooraCT(as Kai pias tcov I£co6ev Si- 
kootcov i-rrippTiyai eoutov. touto 8e tous jaev EKKAT|aiaa-TiKous Kavovas -rrapaAUEi, to 
8e e6vt| pAaa<pT)HEiv dvayKajEi Kai uttovoeTv, oti pf| Korrd 6e!ov 6ect|j6v, aXA' ££ iiiTropias 

20 Kai Trpooraaias ai KOTaardaEis yivovTai. ' B II3 

' H uev ouv KardoTaais f\ 6au|iacnT| Tpriyopiou utto 'ApEiavcov yiyovE Kai toioutt|v 3, 1 
iaxE tt)v dpxTiv. f] 5e eicto8os auTou eis ttiv 'AAE^dvSpEiav oTa Trapdvopa KaTEipydffaro 
Kai f)AiKcov KOKcov ama yiyovEv, e^eotiv uplv ek tcov ypa9on£vcov Kai irapd tcov etti- 
SrmouvTcov ETrEpco-rfJCTai Kai ijoOeTv. tcov yap Aacov SuaavaaxETOuvTcov Kai 8id toC3to 2 

25 ev Tats EKKXT|a-iai$ auvax6EVTC0V Frri ttj toioutti Kaivoroiiia, iva \ii\ t\ tcov 'ApEiavcov 
dcTEpEia KaTaiiiyf) ttj Tfjs EKKXTjaias TriarEi, (tiXdypio? 6 Kai irdAai tt|V EKKAriaiav Kai 
Taj tccutt)s Trap6Evous d8iKT)aas Kai vuv ETrapxos AtyuTTTOU Tuyxdvcov, TrapapdrTis 
|jev yEvotiEvoj, TraTpicbTT|s 8e cov tou TpTiyopiou Kai ou asuvov excov tov Tpoirov, d?u\d 

4 Vgl. S. 96, 21 6 Vgl. S. 89, 11 yS. Athan. mobilisierte nach der Publication des Absetzungs- 

ediktes die Volksmassen nfi. Vgl. Julius v. Rom S. 109, i6£f. 13 I. Cor. 5, 4 i6ff. Vgl. 

Julius v. Rom S. 109, 11 ff. 18 Athanasius war von der antiochenischen Synode Verletzung der 

Kanones vorgeworfen, oti ut) yucouri koivoO ovvESplou tcov tmaxoTrcou tt|V Ta^iv Tfjs Upcoouvris AviAapsv 
(Sokr. II 8, 6; Urk. 80). Ath. bezeichnet dagegen die Wahl des Gregor als unkanonisch. Vgl. Julius v. Rom 
S. 109, 22 23 Vgl. S. 109, 25 26 Philagrius war schon 335 wahrend des Aufenthaltes der Kom- 

mission der Synode von Tyrus gegen die Anhanger des Athanasius vorgegangen; vgl. S. 152, 41. Note, 
hist. Arian. 9, 3 S. 188, 16, und die Schilderung S. 98, 298. Er wurde wider das Herkommen zum zweiten 
Male Prafekt, vgl. Schwartz NGG 1911, 487 1 

RP NWXhBKAb--FV (= x) 

2 ur|TE TrptapuTEpov HT1TE nriciKcrTTov <~-> N | Tiva RP 3/4 urcyivcoairov b 3 4 6e RPNWLh 

> BKAb=FV 5 cci > V 6 r|uTv del ~ RPF | empouXEUovTcr; FV | ToAXious R 7 f|uiv > RP [ 
yryEVT|UEvovs RP 9 dXAa + Kai B | uovcov RP > x 10 trai^avTCOv] irpa^avTcov N ] tis nach 

TOiaurn ^- RP 11 Kai RP > x | 'ApEiavcov PNW" 'ApEiavov rel. | uri6e] ut) 8' ek V 12 Se > RP | 
Kai -f- to W 12/13 To . . pTiuara RP 12 tou > NBKAb'FV | TTauXov] ctrroaroAou N 13 Xacov 
+ te P I TTVEUnaTOs] iroTpo? V 16 co; TrapEUTropEuouEvov RP 17 yEvovos + dMa RP 18 6e] 

uev RP ] uev > RP 19 dvayxdjEi pAaa^uEiv ~ RP | e§ linropias] Su-rropias evekev RP 21 rpri- 

yopiou RP TECopyloux | yeyovEV utto 'ApEiavcov ~ N 22 ovtoO > N | airroO + t\ V | 'AAE^dvSpsiav + 
ctutoO N 23 uiitv] f|Ulv h > BKAFV | iTapd + Trdvrcov RP 24 ipcorfjaai RP ] yap RP > x 

I toOto -i- cn/TO RP 26 a. Rd. TTEpi CtMXaypiou tou (> Lh) ETrdpxou Alyurrrov NLhBA 28 uev x 

6e RP I TraTpicbTT|s x (auBer V) cruniTaTpicoTns RPV | toO > BKAFV | fpriyopiou RP fECOpyiou x 172 Epistula encyclica 3,2 — 4,1 

C Kai TrpooTdras lycov tous irepi EuaEfiiov Kai 5ia touto orrouSd^cov Korra ttjs ekkXt|- 
aias TTEieEi tous eOvikous 6t||jous tous te 'Iou8aious Kai tous &t&ktous ETrayyEXiais, as 
Kai OaTEpov ETTESiSou, Kai Trapo^uvEi Kai dSpocos outous \icra ^iq)cov Kai poTrdXcov dq>ir)ai 

3 koto tcov Xacov eis Tas EKKXriaias. Kai ti yeyovEV ek toutcov ouketi Xoittov crn-Xcos 
EiTTElv oute yap d^icos arinavai Suvotov oute X^P'S Soxpucov Kai &pr|vcov hvthjoveuo-eiev 5 
dv tis Kdv tcov oXiycov. Trota yap -rrapd toIs dpxoiois TETpayco6r|Tai ToiauTa; f| ti 
toioutov ev Sicoynco Kai ttoXehco ysyovE ttote; f\ \ikv £KKXr|aia Kai to dyiov paTrTicrrfipiov 
TrupTroXeiTai, euOecos 6e oincoyai Kai 6XoXuyai Kai Opfjvos f\v Kara ttiv ttoXiv, dyavaK- 

D touvtcov Kai tcov ttoAitcov ETri tois yiyvo|jEvois Kai KOTapocovTcov tou f|y£tiovos Kai tt\v 

4 pMav papTupo|i£vcov. TrapOevoi yap dyiai Kai d|jiavTOi eyunvouvTo ' Kai shraaxov 10 
9 a |iTi 6e|jis, \lt\ dvEXOuEvai 6e ekivSuveuov hovojovtes KuikiiaioOvTO Kai dTreQvTio-Kov, Kai 

5 oi hev eSiokeuovto, oi 8£ £i9Ecn Kai porrdAois dvTjpouvTO, dXAoi 5e eTpauuaTljovTo. ettI 
8e Tps dyias tpottejtis t|Aikti daEpEia Kai Trapavotiia ygyovEV. opvEa Kai crrpopiAous e&u- 
o-iajov eu9T|1jo0vt£s uev eoutcov to EiBcoAa, 8ua9T)|jouvTES 8e ev aurals toTs EKKXr|aiais tov 
Kupiov Kai acoTfipa rjucov '\r\aoQv Xpiarov tov uiov tou 6eou tou joovtos. Tas Qeios tcov 15 
ypaq>cov pipXous, as Eupiaxov ev ttj EKKXT|aig, kotekoiov. eis 5e to dyiov paTrnoTTipiov, 
9EU ttis toXijtis, oi KupioKTOvoi MouSaToi Kai ol cc6eoi £0viKoi d9uXdKrcos ElaEpxopEvoi toi- 

b otuTa aiaxpd SiETrpdTTovTO Kai IXdXouv yupvoOvTES eoutous, cos aiaxuvEcrOai Kai XiyEiv 

6 aura. Kai tives daEpEis dv8pES to TriKpd tov Sicoy^icov hijjouuevoi TrapOsvcov Kai 

B 114 EyKpaTcov ' KpaToOvTEs eIXkov Kai SiaaupovTES E|3id30VTO pXaa9T)HEiv Kai dpvElaSai tov 20 
Kupiov xai nf) apvoupEvas kotekotttov Kai KOTETrcrrouv. 
4, 1 Kai Trpos toutois f\ 6aunaarf| Kai Xapirpd EiaoSos Tpriyopiou tou 'ApEiavou f]So- 

liEvri toTs TOiourois kokoIs, cocnTEp ETra6Xov Kai picrOov TT)S TOiauTT)s Trapavopou viKT)S 

2 Mvmko'i Sfi^oi vgl. Note zu Z. 7 3 Vgl. hist. Axian. 10, 2 S. 188, 23 7I Die orientalische Sjmode von 
Serdika beschuldigte Athanasius, die Kirche in Brand gesetzt zu haben; Hilarius Coll. antiar. Paris. A 
IV 1, 8, 3; CSEL65.55.5: Constitute iam in eius loco ex iudicio concilii sancto et integro sacerdote (d. i. 
Gregor) ut barbarus hostis, ut pestis sacrilega adductis gentilium populis (vgl. Z. 2 MvikoI Sf^uoi = Circus- 
parteien) dei templum incendit, altarc comminuit et clam exul de ciuitate occulteque profugit (dazu vgl. 
unten Z. 22 ff. Note). Julius v. Rom schreibt oben S. 109, 26: ^| 6o<Ar|0-ia l\mpr\o\i6v uttIueive. Sokr. II 11,6 
berichtet : 6 5e 'AXE^avSpECOv Xao; ouk EVEyKoirrES to yEyovo? thv KaXouuiyriv Aiovucfou £KKXT|aiav 6vETrpTio"av. 
Die Kirche des Dionysios, des Bischofs des 3. Jhdts., war die zweite Kirche der Stadt. Die des Theonas 
war die grbQere (Athan. apol. ad Const. 15, 3; S. 287, 17) und ofienbar mit dem Wohnsitz des Patriarchen 
verbunden (vgl. S. 173, 22). Danach ist also nicht Philagrius allein die Schnld ftir die schweren Unruhen 
und den Brand der Kirche zuzumessen, wie es Athan. will, sondem ebenso den von Athan. geleiteten 
Gilden und kirchlichen Volksmassen 10 Vgl. die Schilderung bei Julius v. Rom S. 109, 26 ff. 

13 ff. Die Schilderungen der Unruhen des Pobels, Athan. nennt sie Verlolgungen der Kirche, sind 
bei Athan. ganz stereotyp bis in die wortlichen Formulierungen hinein. Vgl. Apol. sec. 15 S. 98, 308. De 
fuga 6. 7 u. Parall. 22 ff. Kephalaion zum 11. Festbrief 339: ev toutco tC etei ttoAXSv Tapax&iv yEVO- 

uivcov Tfi k|5 <I)auEva)9 (= 18. Marz 339) wktos E^eSicbx&n Ka ' t? ^ttiouoti EipuyEV ek ttis 0euv5 EKKXrio-ias 
ttoAAous Pcnrriaas' E9' co meto TEao-apas 'flUEpas rpnyopios 6 KaTrrraSoKris Eto-fjAGev C05 ETrioKOTros eIs tt|v ttoXiv 

RP NWLhBKAb'FV (= x) 

2 tteOei x TTEieouivous Eyu>v RP [ Sinuous > P | ett'i errcrvyEAiais NWLh 3 etteSiSou] 6rrrE8i6ou N 

q-tto5e6coke RP [ Kal : > RPN 4 ouketi] oukectti V | drrXco? x eotiv RP 5 Erratic*; RP 

6 Kav RP Kai x 7 Kai 1 ] irapa B 9 toO rjyEiiovo; RP > x | Kai 3 > b 10 yap + al RP 

11 dvEXouEvai RP avaaxouEvai x 12 eBiokevovto RPLh eStiuevovto x (auQer Lh) | 6e 3 RP > x | 

ETpauucrrijovTo RP ETpavucrrijovro (+ Kai F) ETurrrovTo x (Glosse zu ETpavu.) 13 Tfi; > P 14 au- 
tcov BKAb : FV 15 'IriaoOv + tov WLhKAV 18 ataxpa x alaypcos RP | eoutovs] outouj KAb'V 

19 daEpEis] euoePeis B*AV 19/20 Trap9Evous Kai lyKpaTETs W 20 KparoOvTES x (auQer N) KpaTouvTccs 
tos XE'P ^ RPN 21 Kupiov x Xpiarov RP 22 rpnyopiou RP TEcopyiou x 22/23 r|8opivr|] 

T| T|8ouevti R (Seitenwechsel!) f) SeSooevti B Epistula encychca 4,1 — 5,2. 173 

TTCtpexovCTa T0T5 eOvikois Kai toTs MouSaiois Kai toTs to ToiauTa Ka6' fiiacov epyaa-auEvois 
E15 TtpiSav SeScoke ttiv EKKATiaiav. Kai Tfjs toiouttis Trapavoiiias Kai drra^ias auyxcopr|- c 
6EioTis t<2 ttoaeijcov aoittov x^ipova Kai Arjarcov conoTEpa EyivEro. oi hev yap Ta onrav- 2 
tcovto SiTipTtajov, 01 6e Tag drroKEiiJevas tivcov Trapa6T|Kas SiripoOvTo, tov oTvov ttoauv 

5 oirra t\ ettivov f\ e^ekevouv f| d-rrEcpEpov, to drroKEiiJEVov IXaiov f|pTra30v, Tas ©upas Kai tous 
KayKiAAous cos cna/paXa EKaaros Ep , dcrra3E, Tas Xvyyias TrapauTa ev tco Tuxaicp arn-ETiOEVTO, 
tous KTipicovag Tfjs EKKAr|CTias toTs Et8coAois dvfiTrTOV, Kai oAcos dpTrayT) Kai GdvoTos 
i"jv ev Tfi EKKATicrig. Kai ouk rjSovvTO 01 SuaaEpEis 'ApEiavoi toutcov yivopEvcov, dXA' eti 3 
XEipova Kai cbnoTEpa TrpoaETiGouv • TrpeapuTEpoi yap Kai Aawoi E^EcruTiaav, Trap0Evoi cnro- 

10 na<popTi36pEvai ' dnriyovTO eis to pfjua tov riyepovos Kai eis tt|V cpuAaKTlv ePoXXovto, M 232 A 
dAAoi 6s E5riiJEu6T|aav, EMacrnxuT|aav, oi dpToi tuv AEiToupycov Kai tcov Trap0Evcov ekco- 
AO&ncrav. Taura 5e Eyivero ev ctu-rfj ttj dyig TEaaapaKoarfj TTEpi to Tfda)(a, ote oi ijev 
dSEAcpoi evt)ctteuov, 6 51 0auuaar6s Tpriyopios tov Kaidcpa Tpo-rrov dvaAa(3cbv \iera rTiAorrou 
tou fiyepovos Korrd tcov e?5 Xpiorov euaepouvTcov eveTrapoivei. ev TrapaoKEufj yoOv 4 

15 eia£pxd|iEvos eis V-iav twv EKKAT)aicov \iera toO T^yenovos Kai tcov eGvikcov Stiijcov cbs daro- 
orpecponevous eI6e tous Aaous ttiv piaiav eiaoSov auTou, eTroiT|ae t6v cohototov f|ye|i6va 
ev Hid copg TpiotKOVTa Kai TEaaapas TrapGEvous Kai UTrdvSpous Kai EuyEVEis dvSpas liacrri^ai 
STiuoaig Kai eIs to 8Ea|jcoTf|piov eu|3aAEiv, ev ois liiav TrapGevov cpiAoAoyoOaav Kai to vpaA- 5 
TTipiov eti KaTEXouaav ev Tals x E P CTl tiaarvxGfivai TTETroiT)KE 6r|tioaig - Kai to iaev pi^Xiov b 

20 Otto tcov 6r||iicov 6iT|pTrdcrGr|, aurf| 6e f\ TrapGevos eis tt)v <puAaKT)v KaGEipx&T). 5 1 

1 Toutcov yevopEvcov oux ficruxajov ou6e eis to e£fjs, dAA' EpouAEuovro Kai ev ttj B 115 
oAAtj EKKAT)aig, IvGa ndAiara eyco iv Tais fiiaipais ekeIvois cokouv, to auTa toTs TrpotEpois 
Troifjcrai. EOTrouSajov Se tt|v naviav eoutcov Kai eis auTf)v tt|v EKKAT|criav ETrEKTEtvai, 
Iva he frripEUCTavTES dveAcoaiv. 6 Kai ETraGov dv, ei htj f\ tou 6eou x^P 1 ? Epor)6r|aEv, Iva 2 

25 ijoXis EK9uyco Kai UTrayopEucrai kov to oAiya 5uvt|9co. Eyco yap 6Ecopcov auToOs icrxorra 
XuaacovTas Kai AoyiodpEvos, iva utite fi EKKATiaia pXapfj Kai ai ev aurfj TrapOsvoi ttoGcocti c 

2 Die Kirchen werden dem neuen Bischof meist von den Beamten ubergeben (vgl. S. 174, 5 Note). Spater, 
356/7, werden regelrechte Kampfe dabei ausgefochten, vgl. hist. Athan. 4. 5 Cod. Veron. LX I. I06"/ 11 . 
Die hier c. 4 geschUderten Tumulte fanden bei der Raumung und Ubergabe der Kirche des Theonas und 
des Palastes des Bischofs statt. Aberglaubischer Abscheu vor dem exkommunizierten Patriarchen und 
Pliindernngssucht der Massen baben zu den Ausschreitungen gefiihrt 6 Tux^'ov vgl. Ps. Kallisth. 

31, 4 (S. 29, 7 KroU) ; Theophylact VIII 13, 10; Cod. Theod. XIV 27, 1; vgl; Libanius VIII 529 Forster 
11 Vgl. hist. Arian. 13, 3 (S. 189, 25) 12 ff. Die Vertreibung des Athanasius land an einem Sonntag 

4 Wochen vor Ostem (15. April 339) statt 14 ff. Nach dem Kephalaion (s. zu S. 172, 22) zog Gregor am 

23. Marz d. i. an einem Freitag, in Alexandrien ein. t)ber Unruhen am Karfreitag finde ich hier nichts 
berichtet, anders Schwartz NGG 1911, 488^ 22 Gemeint ist die Theonaskirche, nicht eine dritte. 

Ath. spricht nun von der Veriolgung gegen ihn selbst 

RP NWT_hBKAb>FV (= x) 

1 Ta > RP 3 cVrravTcovTo: x cnrctirrcov RP 4 dnroOriKcr; N 5 f| e^ekevouv f| onvov >~ BKAb J FV | 
dnrEipEpov x drTTEfepovTO RP | tous] ids W 6 KotyxiXAous + tcov eKKXrio-icov RP | axOpoLXa x cn<0Aa RP | 
epdoraje x JXdiipavEu R {Aduflavov P | Trapavxa PKAF irap' aura rel. [ 70X119 p Tvxeco R TEiyltp Kb : 
Toi/iip NWLhBAFV | uiihOt vTO RP uilllIOeo-ocv B 7 Knpicovas x (auQer N) icnpioAous RPN | 

dvfprTov x f]irrou RP 8 6vacrE|}eIs x da^peTs RP | toutcov x ouBev tcov RP | ytvoiiEVCOv K 9 e|e- 

o-rnaav h 9/10 dnonaifopijouEvai x, nur bier belegt, von |ia9opTiov od. ua90piov = Schleier, vgl. Pal- 
ladius hist. Laus. 59 (S. 153, 18 Butler), u. P. M. Meyer: Griech. Texte aus Agypten S. 95 10 6rrr|- 
ycryov b 2 1 Kai x ai 8e RP | ttiv x > RP 11 6e RP > x | AEiToupylcov b 1 12 Eyevrro h | Trepi] 

Trapd b 2 | to > N 13 rpnyopios RP TEcbpyiosx 15 eIctepxouevo^ RPNWB e1ctepx°M£vov LhKAbvFV 
16 piaiav x niapdv RP 17 eO/eveis + Kai b 2 19 toTs RP >x 20 5iT)p-rrdcr0T|] r|pTrdcr9T| N 

8iEcrrrdcr9ri WB | outti x aurri RP | 8e RPV te x 21 toutcov + 8e W | fio-uxajEv B 22 Eyco > F 
24 ue] ur| B I tVnpEucravTEs] frppEuacoai Kai Lb | 9eou RP XpioToO x 25 uiXi; EKipuyco Kai RP povov 

EKcpuycbv x (auBer V) (idvov V ] to x > RP | Td Eoxcrra N 26 a. Rd. : TTEpi toO ttcos cruvEypd^aav 

outoi oi Aoyoi BAb 2 ] Kai RP > x Kai 2 ] utite F | crt > WB* 174 Epistula encyclica 5,2 — 8. 

Koci Gdvocroi ttoAiv yEvcovTai Kcti SeuTEpov oi Aaoi uPpicr8cocnv, UTrEKAEya iuaurov tcov 
Aacov uvtioSeIstou acoTfjpos AEyovTOS" »eov upas SicoKcoaiv eIs tt|v8e TfivrroAiv, pEuyETe eis 

3 ttiv er£pav«. f|i6eiv yap outous, dq>' cbv rrrpa^av eis tt)v ETEpav EKKATiaiav kokgov, ht|8ev 
tcov 8eivcov Kai Korrd tt)s cL\At|s TrapaiTOUHEVOus • ottou ys ou5e orurfiv tt|v KupiatKTiv Tfjs 
dyias iopTfjs tiSeoOtictocv, dAAd Kai ev outtj tous tt)s EKKAT]aias dvOpcoTrous eis <puXaKT)v 5 

KafiEtp^aV OTE 6 [)£V KUpiOS TOUS TT&VTaS EK TCOV TOU OaVCfTOU SfiaiJCOV T|AEU0EpcOCT£V, 6 6e 

Tpriyopios Kai oi auv auTcp cbarrEp dvTi|iax6(iEvoi tco acoTfjpi Kai OappouvTES Tfj tou f|y£- 
lidvos Trpooraaig tt)v eAevOepiov f||iEpav toIs tou XpicrroO SouAois ttevOos TrETroif)Kaaiv. 

4 'oi HEvydp °E\At|ves T)U9paivovTO SuacoTrounevoi ttiv fjnepav, 6 5e Tpriyopios Tacos EVToAds 
233 " uXripcov tcov TrEpi Euoipiov ttevOeIv fivdyKa^E tote tous Xpicrnavous ttj KaKcoaEi tcov 10 

Sectucov. 6id TOUTT15 toivuv Tf|5 piaj 6 fjyEiicbv fipTraaE Tas EKKATiaias Kai dpTrdaas l~pr|- 
yopico Kai toTs 'ApEionavrrais TrapEScoKE. Kai oi \ikv ekkt|puktoi Trap' rmcov Sid tt)v dae- 
(Jeiov ysvoiiEvoi EyKauxcovrai Tfj dpTrayfj tcov tKKAT)aicov, 6 6e tou 6eo0 Aaos Kai oi KAT|piKoi 
Tfjj koQoAiktjs EKKAT)CTias pidjovTai f| koivcoveTv Tfj daspEia tcov aipETiKcov 'Apeiavcov f| 

o jj.fi EiaEpxEcr6ai els Tas EKKAT|aias. Kai yap Kai toIs vauKAf|pois Kai toIs dAAois toTs ttiv is 
SaXa-rrav ttAeouctiv ouk oAiyriv piav Kai dvdyKTiv ett£6tikev 6 rpTryopios 8id toO fiyEiiovos 

B paaavijcov Kai liaari^cov, dAAous 6e Kai SEatiEucov Kai eIs to 8ECT|jcoTf|piov IppdAAcov, Tva 
UT|8e dvTtAEycoai ttj Trapavouia aurou, dAAd Kai ypduuaTa Trap' avrroO Aappdvcoai. 

6 Kai Iva iif] dxpi toutcov dpKEcr&fj, dAAd Kai tou aiiaaros f)|icov E^opTi&fj, tte-tto{t]ke tov 
cbpoTOTOv Kai owEpyov auTOU T)yE|j6va yf^iaiaa cos ek TrpoCTCOTrou tou Xaou kot' eijoO 20 
ypdvyai tco EuaEpEorctTCp paaiAEl KcovaTavTicp ETri90ova pfmara TrepiEXOv, 09' ou \xr\ \16vov 
iori 9uy£iv, dAAd Kai pupious 6avccTous TrpoaSoKov. Kai 6 iaev to vf/r)9ia|ja ypdvyas eoti 
Trapapdrns ek Xpicmocvdov Kai EiScoAa dvaiayuvTcos TrpoaKuvcov, oi 8e UTroypdvfiavTES e!ctiv 

< IQviKoi Kai VECOKopoi tcov eIScoXcov Kai auv outoTs 'ApEiavoi. Kai Tva \ir\ ttoXus ev tco 

c ypd9£tv yiyvcotiai, 8icoy|j6s < eariv evraOQa Kai Bicoyiaos olos ouSettote yeyovE Kara Tfjs 25 
EKK\T|CTias. oXcos hev yap ev tco Trpo toutou Sicoyjico k&v 9Euycov tij TrpoaT|UXETO Kai 

KpUTTTOpEVOS EPaTTTijETO, dpTI 8e f) TToXXfl cbuOTTlS Kai TTIV PaPuAcOVlOV deEOTTITa EViKT|- 

8 asv. cos yap oi tote Kara tou AaviT)A, outco Kai 6 6auiiacrr6s TpTiyopios vuv tous ev 

2 Mt. io, 23; vgl. de fuga 11, 4 (S. 76, 9) 3 Gemeint ist der Brand der Dionysioskirche S. 172, 7 

5 Danach kam es am Ostertag zu erneuten Unruhen, auf die sich Athanasius' Nachrichten uber Tumulte 
in der Quirinuskirche beziehen werden, hist. Arian. 10, 1 (S. 188, 24). Da das Kephalaion (s. oben zu 
S. 172,22) vonTaufen berichtet, die Athan.kurz vor seiner Fluent vorgenommen hat, mochte ichannehmen, 
daQ A. diese nicht nur am 18. Marz, sondem auch in der Ostemacht vollzogen hat; was dann fur Gregor 
wieder Ursache zum Eingreifen war. Athan. befand sich offenbar noch immer in der Stadt und leitete 
den Widerstand gegen Gregor und die Beamten, so daQ diese zu den scharfsten Mitteln gegen die erregten 
Massen zu greifen genotigt waren, vgl. Z. I5ff., anders Schwartz NGG 1911, 489 1 I5ff- Die Schiffer- 

gilden standen Athan. zur Verfiigung. Weil er ihrer sicher war, konnte er mit der Drohung Eindruck 
machen, er werde die Getreidetransporte nach Konstantinopel sperren, vgl. apol. sec. 87, 1 S. 166, 3 
Note. 28 Vgl. Dan. 6, nfi., vgl. apol. ad Const. 17, 8 (S. 288, 35) 

RP NWLhBKAb'FV (= x) 

1 QavctTOi ttoAiv x -rrctAiv 8avaToi RP | Kai 2 x Kai ev ocutq RP 1/2 tu» Xacov] toO XaoO V 2 Sici- 

Kcoaiv x Sico^'JC'iv RP ] ek TfjaSe Tf]s iroXta^ F 5 orylas x > RP 7 Tpriyopios RP TEUpyios x 

8 irnroiTiKaaiv RP irETToir|VTai x 9 Tpriyopios RP TEtopyios x 10 tote x > RP 11 61a 

touttis toivuv Tfj? flias RP 81a toOtos Toivuv Tas pias x 11/12 TpTiyopicp RP TECopyfcj x 12 Trapa- 

SeSuke NWLh 13 EyKauxuvTai x KavyaivTai RP 15 Kai J > P | toTs > Lh | aAAoi; x Aaois RP 16 6 
Tpriyopios RP TEcopyios x 17 Kai uatrrijuiv RP > x | dAAaJS b= | 8e Kai RP > x 18 utiSI RP iif|TE x 
20 -fiytuova Kai cruvEpyov aCrrou — N 21 KcovaravTiu x KwvaravT(va> RP | TTEpiEx^v R*N 23 Kai 
RP > x I irpooKwobv] Trpoc8oKcov P | Elaiv RP > x 25 yiyvcouai P yfy vouat R yEvcouai x 26 Kav x 
Kai RP 27 BajiuAcovicov RN | iviKT|o-Ev RP ueuiuT|Tai x 28 toO > b 1 | TpTiyopios vvv RP fEcopyios x Epistula encyclica 5,8 — 6,4. 175 

tctIs oikiois irpoCTEUXOiievous BiapdAAEi to riyeuovi Kai tous AEiTOupyous \irra TrdaTis 
Oppecos TTapotTT)peTTai, cos ek tF|s toioutt)s pias ttoaXous hev dpaTrriaTOUS kivSuveueiv, 
ttoaXous 8e X u P'S tcov ettictketttohevcov vocteiv Kai 68upE<70ai TTiKpoTEpav Tfjs voaou tt)v 
TOiauTT|V av|i9opav f|you|iEvous. tuv yap AErroupycov Tfjs EKKAr]aias 8icokohevcov oi Aaoi 

5 KOTayivcbaKovTES ttjs daEpEias tcov aipETiKcov 'ApEiavcov aipouvTai uaAAov outco voaEtv 
Kai kivSuveueiv f| X e 'P a T ^ v 'ApEiavcov £A6eiv ett! tt)V KE<paXT)v outcov. D 

'ApEiavos ouv eotiv 6 TpTiyopios Kai toTs 'ApEiavoIs dTrooraAEiV ou yap tis outov 6, 1 
f)TT)Tai tcXt\v laovcov outgov Kai 6id touto cos hictScotos Kai ' dAAoTpios 6Eivd Kai TriKpd M 236 a 
toIs Tfjs Ka6oXiKf|5 EKKAT|cna$ XaoTs cos ouk ouaiv 161015 81a tou T|yE|i6vos KOTEpydjETai. 

10 etteiSti yap TTiorov, ov-rrep -rrpoTEpov oi TTEpi Eucrfpiov toTs 'ApEiavoIs KOTEOTT|aav, heto 2 
to ypdvfai fjnas TTEpi auToO ttovtes uueis oi Tfjs koOoaiktis EKKXr|CTias ETrioKOTroi 81a ttiv 
daEpEiav eikotcoj outov dvE8E|iariaaTE Kai dTTEKTipu^aTE, toutou eveko Tpriyopiov vuv 
(oi TTEpi) tov outov toTs 'ApEiavoIs dTTEOTEiAav. eIto, Iva \it\ Kai BEUTEpov aiaxuvr|V 69ATI- 
CTcoai ypa<povTcov fiiacov ttccaiv kot' outcov, 81a toOto ttj e§go0ev pig Ka0' f)|icov EXpf|0"avTO, 

15 iva tcov EKKAr)aicov TrEpiKpaTf)aavTEs 86£cocnv EK<pEuyEiv tt)v tcov 'ApEiavcov Crrrovoiav. 
dXA' ^CTcpdXriaav Kai ev toutgo • ouSe'is yap tcov Tfjs EKKAT)aias dvQpcoTrcov icrri met' outcov, 3 
ei |if| tiovoi oi aipETiKoi Kai oi 81' arrias ekPAti&evtes Kai oaoi Sid ttiv dvdyKT|v tou f)yEti6vos B 
uTTOKpivovTai. touto 8e tov TTEpi EOaipiov ioTi to SpanorToupyrina • touto oi TTEpi 
Euaipiov EKTraAai hev ^heaetgov Kai ouvetiOouv, vuv 5e Kai Toxuaav Trpa^ai 8id tos 810- 

20 poAds, as SiePoAAov f|iias paaiAEi. dpEAEi oC/8e outcos T)ouxd3oucnv, dAAd Kai outcos f\\ias 
dTTOKTEivai 3TITOUCTI Kai toTs yvcopinois ipcov 9opEpous eoutous Seikvuouctiv, cos ttovtos 9U- 
yaSEUEaQai Kai ©dvaTov Trap' outcov TrpoaSoKdv. dAA' ou 8id touto Kai uiaas outcov 4 
Tf|v Trapavoiiiav K aiuu i~ |^ai \pr\, dAAd pct7u\ov xai EKSiKfiaai Kai dyavaKTfiaai koto 

8 Vgl. Joh. 10, 5. 12 8f. Vgl. Joh. 10, 3 10 Zu Pistos vgl. S. 101, 12 Note nff. Gemeint 

ist das Schreiben der alexandrinischen Synode von 338, Apol. secunda 19, 2 S. 101, 12. Eine noch- 
malige ausdriickliche Exkommunikation nahm die Synode nicht vor, da Pistos langst ausgestoflen war. 
Julius v. Rom sagt oben S. 105, 11, er habe von den Presbytem des Athanasius, die 338 das Synodal- 
schreiben uberbrachten, erfahren, daD Pistos von Alexander schon exkommuniziert worden sei. Die antio- 
chenische Synode entschloB sich, Gregor zu entsenden, da Pistos Athanasius zu ersetzen ungeeignet war und 
durch seine Vergangenheit das Vorgehen des Euseb belastete 19/20 Die SiapoAcri sind solche, wie die 

oben S. ioo, 25 genannten. In der Tat konnten Euseb und die Synode Athan. nur mit Hilfe des Konstantius 
vertreiben. Hier spricht Athan. nicht von einer Aktion des Kaisers, jedoch hist. Arian. 9, 2 (S. 188, 11) 
bezeichnet er klar K. als Urheber seiner Vertreibung 

RP NWLhBKAb"FV (= x) 

2 ToiaCnT)! x Toaaurns RP 2 ttoAAous — 4 riyouuivous x kco^cov te tous voctoOvtos hnaK tiib uOai Kai 
drro toutou d^un lio ious teAeutov aCrrous Kai TnKpo-rtpav Tfjs vocou Kai tou Sovotou ttiv TOiauTnv av\i- 
<popav riyouuivous RP 5 oOtco x > RP 6 f| x 6 ' 00 — ovtSv x f| tcov doEpcov hti Tfjs KEipaAfjs 

JauTcSv hnTiStvai RP 7 TpTiyopios RP TECopyios x 8 fjTT|Tai x (a. Rd. yp' N) ri-rfiaaro RP 

fiTEi N I Kai » x Kai cos RP 9 cbs > R c [ oOcriv + aurou RP | ISiois oOctiv — BKAbFV | 81a 

+ t6 b' 10 niOTOv RPN rpryyopiov WLhBKAb^FV | ovrrep BKAbJFV 6v \VLh airrov RPN 

1 ol Trepi — K uttu u icrav x toTs 'ApEiavois k uieu ii |crav oi mpl EOaE^iov RP 11 uueIs] t'ipeis P | ekkXt|- 

crias ETrioxorroi RP ETricTKOTroi ETrioraaflE d>s x (auBer N) EKKAnafos ETriaxorrot ETrioraafiE cos N | 81a x 
Sid ye RP 12 eveko RP evekev x | rpnyopiov RP TEcbpyiov x (aufler b 3 ) TEcopyios b J | vuv 

> B*F 13 oi TTEpi tov outov Schw. tov aCrrov RP > x | toTs RP Tois outoTs x ] SEUTEpav 

RPK I 6q>XTiaouai R 14 ttj > K | EXpriaaTo B 15 EKCpEuyEiv x EKfuysiv RP 16 ou- 

8e1s — aCrrcov RP > x 19 ctuvet19ouv x auvETiSEaav RP 20 a. Rd. oti ouSev ioxuouo-i 

ol aipETiKoi (ol alp. lax- <— ' N) eI uf| Sid auKocpavTias Kai 6iapoAcov (SiapoAfjs b 3 ) NLhBAb 2 | 8iEpaAov 
NWLhBK 2 1 oViroKTEtvai jt|touoi x jnToOcn dTTOKTEivai RP | cos x (auBer N) coote RPN 22 advorrov 
RP Oovotous x ] irpoaSoKav Trap' auTcov^ — N | uufis x f)u5s RP 23 -rrapavoniav x -rravoupyiav RP 
I uSXXov Kai x (auBer N) Kai uaMov RP uaMov N 176 Epistula encyclica 6,4 — 7,5. 

tuv oOtws KaivoTO|iT)0EVTcov Ka6' rmcov. ei yap TrdaxovTos heAous evos »ov\ma<T)(Ei TrdvTa ' 
B 117 t& |jeAt|« Kai Korra tov naKapiov daroaroXov »KAaiEiv iJETa KXai6vrcov« 6ei, Trao-)(ouaT|s tt)s 

C TT)AiKauTT)S EKKAr|aias EKacrros cos outos Ttaoyuv ekSikeItco to Trpdyna. koivos yap 
icmv 6 acoTTip 6 utt' outcov pAao^rinounEvos, Kai TrdvTcov eicriv oi kovoves oi Crrr' outcov 

5 TrapaAuojjiEvoi. Spa yap el, koSejohevcov Giicov Iv ttj EKKAT]CTig Kai auvayoiJEvcov 5 

tcov Aacov X u P l S Tlvo S H^yEcos, ei tis E£ai9VT|s 61a TrpocrrdyiiaTOs 5id8oxos eAtiAuQei 
ko6' Ivos uucov Kai TOiaura EyeyovEi ko6' uucov, ouk dv f|yavaKTT)aaTE; ouk dv fi^icbo-crre 
EK6iKr|9fjvai; 5id touto aryavocKTfjaai uuas Siraiov eotiv, iva un toutcov cticottcoijevcov 
kot' oAlyov Kai eIs EKdanTV EKKAT|aiav to toioutov kokov Siaprj Kai aoittov EUTropiov Kai 

D dyopalov to ko6' f|uas 6i6acrKaAElov yevriTai. 10 

7, 1 Td |iEV ouv Korrd tous 'ApEiouaviTas oiSote, dyarrriToi • ttoaaokis ydp outcov tt)v 

M 237 A daEpsiav iSig ' Kai KOivfj ttovtes aTTEKXipu^aTE ■ oiSote 6e Kai tous TTEpi Euoipiov, cos irpo- 

eTttov, tt)S au-rfjs ekeivois ovtos aipiaEcos, 61' f|v Kai TrdAai riuiv ettePouaeuo-ov. to 5e vOv 

61' aurous Kai utt' outcov yEvopEva TriKpoTEpa ttoaeucov i8r|Xcoaa unlv, Iva koto ttiv e£ 

dpxfls ioTopiav niaorrovTipov jflAov dvaAa(36vTES lcjdpr|TE tous to ToiauTa Trovripd ipya- 15 

2 aaiiEVOus Kara ttjs EKKAr|CTias. e! ydp Kai TTEpuaiv oi Korrd "Pcburiv d5EAcpoi utittco tou- 
tcov yEVOuevcov, oaa' eveko tcov TrpcoTcov cruvo6ov lypavf/av yEVEaflai, Iva kokeivo ekSikti&tj, 
f|VTrep EuXapouuEVOi oi TTEpi Euaipiov TrpouAapov Siarapd^ai ttiv EKKATjaiav Kai f)0EAT|o-av 
find? oveAeiv, Iva aoittov ett' dSEias Trpd-rrcoaiv a pouAovrai Kai \it\ excocti tov EAEyxovTO, 

B TToacp ndAAov etti to!s tt)Aikoutois TrapavouT||iaaiv dyavaKTfJCTai ttovtes ^eIaete Kai 20 

3 KaTayr|<pio-ao-6ai aurcov, oaco Kai touto tois TrpoTEpois TrpoaE0T|Kav; TrapaKOAco, 
\ii\ Trapi6r|TE to TT)AiKauTa ut]6e ETriTpEyriTE ttiv ttepiP6t]tov 'AAE^avSpicov EKKAT)OTav Otto 
aipETiKcov K aiuuuu |9f^vai. 5id toOto ydp eIkotcoj Kai oi Aaoi Kai oi AEiTOvpyoi Ka6' eou- 
tous Eiai, Sid liEV Taj toO ETrdpxou piaj aicoTrcovTES, tt)V 5e daEpsiav tcov 'ApEiouavrrcov 

4 EKTpETrouEvoi. Idv Toivuv ypd(pT) Trpos u^ias TpTiyopioj f| oaaos tis TTepi aUTOU, Jifl 25 
5e£i-|0"9e, d6EA(poi, Ta ypdpuoTa outou, dMd oxicote Kai SuacoTrfiaarrE tous Koiaijovras 
cos doEpEis Kai TTOVT|pias ovras Siokovous. eov 5e Kai tuttov EipriviKov toXhtiotj ypdqiEiv, 
PT|5e TaOra 5exect6e- tco ydp 96P&P tou qyEnovos oi Sexouevoi ko^oucti 6id Tas TroXXas 

5 auToO pias. ETTEi5ri 8e eikos Kai tous TTEpi EuctePiov ypa9Eiv OtiTv TTEpi outou, 61a touto 

C TrpouTTOUvfiCTai U|i5s EorrouSaaa, iva Kai ev toutco to dTrpoacoTr6XT)TrTov tou Oeou iiiut)- 30 

1 I. Cor. 12, 26 2 Rm. 12, 15 16 Nach Verhandlungen in Rom zwischen Julius und den Gesandten 

Eusebs und Athanasius' Mitte 338 erlieB Julius ein Schreiben nach Antiochien und Alexandrien, in dem er 
zu einer Synode auflorderte, vgl. Apol.sec. 22 (S. 103, 31 ff. Note), hist. Arian. 9, 1 (S. 188,6) 18 Euseb 
hat den Vorschlag des Julius als nicht verbindlich betrachtet. Die antiochenische Synode war nach der 
kanonischen Absetzung des Athan. in Tyrus rechtlich in der Lage, auf Antrag einen neuen Bischof fur 
Alexandrien zu bestellen. Athan. und Julius betrachteten das Vorgehen als ein Prajudiz der kommenden 
Synode, vgl. S. 109, 7 Note 25S. Aus diesen Satzen ist der Zweck des Briefes zu ersehen. 

RP NWLhBKA6»FV (= x) 

1 ko8' ripcov RP > x | ivbs ueAou; ~ N ] lvo$] tivos BKAb 2 2 Kai x > RP | 6ei x Seivd RP ] Tps 

RPNWLhB > KAb'FV 4 ttovtcovx ttccvtcov r|ucov R (un&jv R) P | ol 1 RP > x 5 uucov] riucov B | 
ei > R c 6 81660x0$ > V 7 yeyovei Ab= yeyovE NWLh | fiv 2 x > RP 9 Kai' > B [ kokov RPNWLh 
> BKAb 2 FV ] 8iapfi x 5ta8o9fj RP | EUTropetov P n aycnrr|Toi x dSeAipoi RP | carrcov tt\v 

RPNWLh tt)v auTcov BKAb^FV 12 t5ia Kai KOivfj TrdvTESx Kai EKaoros I8ia te Kai koivtj RP 13 aurcov 
EKEivris ovtcos b 3 | TrdXat x TraAiv RP 14 oOtous] airrov N | yiv6utva B ] ttoXeiicov x ttoAe^cov Kai 

61a touto RP 15 jfjAos W*LhB*Ab 2 16 Tripuaiv x > RP | iit|ttu] pr\ F 20 TTapavonf|aao'iv R 

] ttovtes RP > x 24 pias x flaadvous RP | tt)v Be NWLh 81a Be ttiv RPBKAb^FV 25 TpTiyoptos RP 
TEcbpyios x 26 SuacorrfiCTOTE] ekBico^ote N caroiTEmfiaTE V 27 oo-ePeTs x doEpEias RP | EtpTivmcov 

RB C AV C I ToXmio-Ei R 28 BEXiaeE B Epistula encyclica 6,5 — 8. 177 

odiiEVOi ekSico^tite T °vs irap' outcov, oti ev toioutco xaipco Sicoyuous Kai 99opds Trap0EVcov 
Kai QovctTOUS Kai dpirayds tcov ev Tats EKKAT|aiais, ' Kai TrupKaiav Kai pAaaq)T||iias ev Tals B 118 
EKKAT)aiais evekev tcov 'ApEioiJavrrcov KOTEOKEvaaav Otto eOvvkcov Kai MouSaicov yEveaOai. 
ouk dv S£ 6 daEpfis Kai |iE|ir|vcbs Tpriyopios dpvr|OT|Tai' eoutov eTvoi 'ApEiavov ixcov iXeyxov 6 

5 tov UTroypd(povTa aurou Ta ypdunaTa. 'Apucov yap outos 6 UTroypd9cov EKTraAai hev utto 
toO naKapiTou *AAE§dv8pou toO -rrpo euoO ETriaKOTrou Erri ttoAAoIs kokoIs Kai kn\ daEfiEig 
e£e{3at|6t| ttjc; EKKATjaias. ttovtcov ouv evekev Kai diriypdvyai i]vXv OeAtictote Kai Kara- 7 
yvcovai tcov daspdov, !va Kai vuv oi ijev AEiToupyoi oi evraufia Kai oi Aaoi tt|v 6p6o6o£(av 
Kai niaoTTOvripiav uiicov opcovTES EuqipaivcovTai ttj eis Oeov 6|joifuxcp ujidov Triorei, ol Si 

10 TOiaCrra Kcrrd ifjj EKKAT]aias TrapavonT|aavTES ' liETcrn-aiSEvOEVTES ek tuv uncov ypapuccTCOV m 240 A 
kqcv 6^e ttote nETayvcovai 6uvt|6cocti. TrpoaEiTraTE tt\v Trap' U|ilv d6EA90TT|Ta. oi avv 8 
eiioi TrdvTES d6eX9oi Tfpoaayopeuouaiv V|ia$. EppcopEvous Kai livrmoveuovTas f)nwv 6 
Kupios uiidg 6ia9vAd£EiEV, Kupioi dAT|6cos Tro&EivoTOTOi. 

5 Amnion findet sich nicht in der Liste der unter Alexander exkommunizierten Anhanger des Arius (vgl. 
oben S. 31, zyi. ; 32, i6f.); hingegen ist der nach Rom gesandte Legat des Gregor, Karpones, ein alter 
Arianer, vgl. S. 105, 6 

RP NWLhBKAb'FV (= x) 

2 Kai m/pKaidv — 3 ekkXtictIois > N (a. Rd. von jg. Hd. : Kai TrupKaiav Kai ^acnpriiiias N vgl. B) | pAacr- 
(pruilav K 2/3 tv Tals 6a<Ar|o-fais > B 3 tcov RP > x | y(vEcr9ai B 4 rpiyyopios RP Tecbpyios x 

I dpnicrrai A | 'ApEiavcov b* 56 RPN > x (auBer N) 6 kckois RPN > WLhBKAb'F dMois V 

I doEJJEias KAb* 7 t\\iiv] Ouiv V 8 ol 1 > b= | Aaol x &M01 RP 9 Kai x Kai tt|V RP | ets 6eov 

> N I 6s6v RP Xpicrr6v x (auBer N) | ii\iu>v'] t\\i£>v BL n prrayvcSvai 5uvT)6c5ai x 8uvti8c5cti 

lirrayvcovai RP 12 i\i.o\ x riniv RP 13 upas RP > x | 6ia<puAa£Ei R 6ia<puXafoi P cpuAa^EiEv B 

I Subskription : eykukAios ettioto^ toO naKapiou 'ASavaaiou Kara Tracrav tt6Xiv R, in O ist nur diese 
Subskription erhalten Acbanasius II. 23 'AQavdcCTios ZEpcnrtcovi dSEA<pcp Kai auAAeiTOupycp Iv Kupicp x°tip£ lv - 
1, 1 'Ev£tux ov TO 'S Trapd Tfjs fffjs euAa|3Eias ypa9Eiaiv, ev ols irpoETpETres finds Td te 

M 68^ 4 A KCt ^' ^^xs Ka ^ v ^ v ysvoiiEva 5T)Acoaa( aoi Kai Trepi ttjs daE|3EOT&Tr|s aipEaecos tcov 'ApEiavcov, 

2 Si' f|V Kai toOto iTETrovSaiiEV, Kai ottoTov eoxe to teAos toO piou "ApEioj. Tpicov Toivuv 
ovrcov tuv emTaypcrruv to hev 6uo Trpo&uncos ETroir)aa xai dTrEOTEiAa ifj afj OEoaE^Eia 5 
arrrEp Eypaya toIs laovaxois' ek yap toutcov to te ko6' f]|ifis Kai to koto tt)V aipEaiv 
Suvaaai laauEtv to 5e iTEpov, q>T|ui 5fi TTEpi tou 6av<rrou, TroAAa ijev EAoyiadixqv EuXa- 
|3ou|iEvos, uti cb; ETTEnPaivovTd iiE tis tco OavdTW tou dvSpwTrou XoyiaTiTai, 6|aa>s Be, 

B etteiSt) 8ioAe£ecos yEvonivT)s Trap' OiiTv TTEpi Tfis alpECTECos eis toOto to teAo? £At)5ev T) 

3T1TT1CTIS, El KOlVCOVTiaaS TTJ EKKAT|aig "ApElOS ETEAEUTT)a£, 6ld TOUTO Gl>S 6iaXuO|iEVT|S TTJS 10 

3T|tt|o-€cos ek tou TTEpi tou 9avaTou 5iT)yT||jorros dvayKaicos 6r|Acoo-ai EOTrouSacra laov f)you- 

3 |iEvos to crrmavai touto Kai to TrauCTai Aoittov tous <piAovEiKouvras. fiyounai yap 
6ti yvcoaBevTOS tou Trepi tou Qavdrou OaujjaTOS iit|keti |jr|6e outous tous TrpoTEpov 3T)tt|- 
aavras TOAuav du<pi|3dAAEiv, cos ©Eocnvyris eotiv t\ dpEiavfi alpEais. 

2, 1 'Eycb hev ou Traprmriv ev Kcovo-tovtivouttoAei, ote eteaeutt|o-ev ekeivos, MaKaptos 8e 15 

1 Der Brief ist nach hist. Arian. verfaflt (vgl. Z. 5 Note) und von Athan. etwa 358 niedergeschrieben worden 
(vgl. unten S. 216, 13 Note). Der Adressat kann nur Serapion v. Thmuis sein, an den Ath. auch ein 
Begleitschreiben zum 9. Osterlestbrief aus Trier Ende 336 schrieb (p. «-» Cureton; Schwartz ZNW 34 [1935] 
131). Seit der Zeit begegnet S. immer wieder als Vertrauensmann des Ath., hist. Athan. 3 (f. io6 a ), hist. 
Arian. 7, 5 (S. 187, 4), ep. adDrac. 7, 2 (S. 306, 15), danachgehort S. zu den M6nchsbisch6f en (vgl. Euagriu 
Pont. Gnostikos c. 149 S. 553 Frankenberg), vgl. die epp. ad Serap. I — IV 4(1. Es handelt sich urn drei 
Schriften: 1. eine Geschichte der Verfolgungen des Athan. i. J. 356. 357 (Z. 2: Td te Ka9' fiuas Kai vOv y£- 
vouEva), 2. eine theol.-apolog. Streitschrift gegen die arianische Ketzerei (Z. 3. 6; S. 180, 13; 181, 6), 
3. um die vorliegende Schrift fiber den Tod des Arius. Nr. 1. ist die sog. hist. Arianorum S. 183; zu nr. 2 
vgl. S. 181, 1 Note 9 Die Erorterung fiber Arius' Tod war durch die wachsende EinfluDnahme der 

Gegner des Athan. und ihre Polemik gegen athanasianische Lehre hervorgerufen. Man stellte Arius als 
Martyrer fur die bessere und rechte Lehre hin. Vgl. ep. Serap. II 1 (Migne 26, 608 C) I5ff. Um- 

stande und Datum des Todes des Arius sind kaum zu ermitteln, da nach dem Schreiben der Jeru- 
salemer Synode von 335 (Athan. de syn. 21 S. 248, 1 Note) Arius keineswegs mehr am Leben zu sein braucht, 
wie schon Rutin X 12 (977, 21) kombinierte (ebenso Schwartz NGG 1911, 421). Alexander mufl schon 
330 nicht mehr Bischof von Byzanz gewesen sein, vgl. S. 186, 11 Note. Also irrt Athan., wenn er Arius' 
Tod unter Alexander ansetzt (so auch ep. ad epic. Aeg. et Lib. 18. 19; Migne 25, 581 Aff.). Rutins X 13. 14 
und Sokr. I 37. 38 (mit einigen Zusatzen im Bericht) Chronologie (Tod ca. 335/6) wird durch die Pauls 
widerlegt. Wegen Urk. 34 (III 74, 3off. Berufung des Arius an den Hof i. J. 333) und Urk. 59 (Pap. Lond. 
1914; Verhaftung des Macarius 335 in Konstantinopel) ist zu erwagen, ob Arius nicht etwa 334 starb. 
Der Konstantinopler Kalender (Kleine Texte 1 S. 13) verzeichnet am 6. Juli: Iv 'AAEtjavSpEig "ApEtos 6 
TrpEO-puTEpos. Nach Athan. berichten: Epiph. haer. 69, 10 (III 160,7), Marc, et Faust, liber prec. 5ft. 
(CSEL 35, 7ff.). 

BKPO REV 15 — 180, 2 = Theodoret h. e. I 14, 3 — 10 (56, 10 — 58, 12) : li> toT; -npos 'A-rrlcova ypdii- 

uaoiv (= Thdt.) 

1 a. Rd. o< B <§5'> K i(3 P oa R vr) E* i9 E c 19 V ! 'A9avdui05 -j- ETrioxoTros V | Kai auAAEiToupycS 
> EV 4 tou piou to teXos ~- K 7 5f) + to V 11 Sn,A<5aai + aoi V 15 Id -j- -rfj 

Thdt. I TETEAiUTT|K£V Thdt. De morte Arii 2,1 — 4,2. 179 

6 Trpea(30TEpos irapfjv, k&keivou AEyoiros f|Kouaa. ekekAt]to ijev Trapd KcovaTavTivou tou 
BaaiAECos 'Apeios ek oTTOuSfjs tcov TTEpi Euaipiov. EiaEX66vTQt 8e tov "ApEiov dvEKpiVE 6 C 
paaiAEUS, eI tt)v Triariv Tfjs KaOoAiKfjs EKKAnaias §xei " outos te conoaE ttioteueiv ' 6p6cos Kai M 688 A 
fyypaqjov etti6e6coke TriarEcos Kpuyas \ikv £9' ols E£epAf|0T| Tfjs£KKAT|aias Trapd 'AAE^dvSpou 
5 tou ettiokottou, ' UTroKpivoiiEvoj 8e Taj otto tcov ypa9cov Ae£eis. 6|i6aavra TOIVUV 2 

outov [xt\ TrEq>povT)KEvai £9' 0I5 e^PoAev 'AAi^avSpos aurov, drrrlAuaEv eipT|Kcbs • 'e! 6p6f| 341 
aou eotiv f\ maris, koAcos couoaas - eI 5e daepTis iariv f] ttiotij aou, Kai cbtioaas, 6 9eos 

EK TOU OpKOU Kpivai TO KOTCt OE. ' OUTGO St) OUV OUTOV E^EAGoVTa TTapd TOU PaCTlXECOJ 

f)0EAr|aav EiaayayEiv eij if\v EKKAT)aiav ol TTEpi Euoi|3iov ttj auvf|0Ei Iocutcov pig. dAA 1 6 3 

10 Tfi5 KcovaravTivouTTOAEWS ETriaKOTTOs, 6 |iaKapiTT|S 'AAE£av8pos, dvTEAEyE 9doxcov • \ii] 
SeTv eis Koivcoviav SexGnvai tov ttjs aipEaecos eupETf|v. Kai Aomov oi TTEpi Euoipiov f)TTEiATi- 
aav 6ti 'coarrEp \ri\ GeAovtcov upcov ETroiTiaanEV outov KAr|9fivai Trapd paaiA£«s< outcos B 
aupiov, kov urj Kara yvcbunv aoi TuyxdvTi, auvax©fiaETai "ApEios he9' t\\iG>v ev ttj EKKAT|aig 
TauTT).' adpporrov 6e fjv, ote Taura iAeyov. 

15 'O toivuv ETriaxoTros 'AAE^avSpos dKouaas touto Kai Trdvu AuTTT|6Eis EiaeAOcov els 3, 1 

ttiv EKKXr|aiav Tag te X E 'P a S EKTEivas Trpos tov 6eov dnrcoSupETO Kai pivyas iorurov Erri Trpo- 
awiTov iv too lEpaTEicp, KEinEvos erri tou iSdcpous t|uxeto. Trapfjv 6e Kai MaKdpios euxohevos 
auv aOrcp Kai dKouaas Tfjs q>covfJs outou. TrapExdAEi 8e 6uo touto XEycov • 'eI "Apeios 2 
aupiov auvdyETai, crrroAuaov i[ik tov SouAov aou Kai \it\ auvaTToAEaris euaEpfj lierd daEpous, 

20 el 5e 9Ei6r| ttjs EKKAT]aias aou (oT5a 6e oti 9ei5ri) ettioe rrri to drmara tcov TTEpi Euoipiov 
Kai \ii\ Sops eis d90cvian6v Kai oveiSos tt\v KAripovouiav aou, xai dpov "Apeiov, Iva iit) eicteA- c 
©ovtos outou eis ttiv ekkAtictiov 86^t) Kai f| aipEais awEiaEpxecT6ai auTCp Kai Aonrov f] da£- 
Peio cbs euaEpeia vomaQfj.' Taura Eu^diiEvos 6 eTrioKOTros dvexcbpr|aE Trdvu 9POVT13COV. 3 
Kai yiyovE ti 6auiiaar6v Kai TrapdSo^ov tuv yap TTEpi Euaspiov dTTEiAr|CTdvTcov 6 [iiv 

23 ETrioKOTros tiu^oto, 6 8e "ApEios E©dppEi Tots TTEpi Euaipiov TToXXd te 9Auap6ov EiCTfjAeev 
sis edxas cos Sid xpsiav ttis yacrrpos Kai £fai9vr|s Kara to yeypanuevov »TrpT)vris yevoiiEvos 
lAaKTiaE ijectos<( Kai Treacov eu©us ctttev^^ev dp90Tripcov te Tfjs te Koivcovias Kai tou 3f}v 
ecrrepT)6Ti. 

To \iiv ouv teAos tou 'ApEiou toioutov yEyovE • xai oi TTEpi Euaipiov neydAcos aiaxuv- 4, 1 

30 Gevtes eeavfav tov ouvcouottiv eoutcov, 6 6e |ictKapiTT|S 'AAE^avSpos x al P ouaT lS TTIS ^- D 
KATiaias ttiv auva^iv etteteAeoev ev euaEpEia Kai opGoSo^qt auv Traai toIs dS^ois euxojjevos 
Kai 5o^a3cov ^EydAcos tov Geov oux cos Emxafpcov to Oavdrco, \ii\ yevoiTO (»Traai« yap 

IXTTTOKElTai TOIS dvGpCOTTOlS CCTTa^ dcTT08aVETV«) dAA' OTI TOUTO UTTEp Tds dvOpCOTTCOV KplOElS 

eSeixGti. ' aCrros yap 6 Kupios SiKaaas Tats drTEiAals tcov TTEpi EuaEpiov Kai ttj Euxfi 2 
35 'AAE^dvSpou KOTEKpivE ttiv dpEiavfiv aipEaiv Sei^as ' au-rf|V dvd^iov ouaav ttis ek- g ^ 

ig Vgl. Gen. 18, 23 21 Vgl. Joel 2, 17 26 Acta 1, 18. Die Todesart des Arius ist der des Ver- 

raters Jesu nachgebildet, vgl. S. 33, 34 32 Hebr. 9, 27 

BKPO REV Thdt. 

1 6 EV Thdt. > BKPOR 3 l/oi Thdt. (AnsDL) | Kai ccutos V | te > EV + o\iw Thdt. 4 Trapa] 

Cttto Thdt. 6 outov 'AAe^ctvSpo; ~ Thdt. 8 opxou] oupavoO Thdt. | Kplvti E | to KPORE to 

BV Thdt. I iTapa > V 9 Elaayayelv fi6£AT|aav ~ KO | iyayEiv EV | aCrrcov Thdt. 12 pam- 

Aiu? B Thdt. paaiXia KPOREV 14 fAtyev Thdt. (AnsL) 16 te > Thdt. | ekteivos] fipas Thdt. 

17 Kcrt + 6 KEV Thdt. (n) 18 <4ko\!(03v Thdt. axouaas V 18/19 "Apeios + avpio; B | aOpiov 

"Apeios <— < EV 19 6|iE > KO 21 "Apiov R c (!) aupiov R* 23 voniaOfi &<; EuaEJJEia ^- Thdt. 

24 Kai > Thdt. (AJ_v) | eaunacrrov] 6auna Thdt. 25 Trpoo-nu^aTO Thdt. ] te] 5e EV 26 60x05] 

Ko866pas Thdt. | vpela R 27 eAckkje BPOV Thdt. (ns) [ te 1 > Thdt. ] jflv BKPO Thdt. jfiv eu9vs 

REV 28 dir t u it pT|0T) Thdt. 30 ouvcovi6tt|v] 6no<ppova Thdt. 31 ev Thdt. auv BKPO 

(etteteXe*o-uv O) REV | auv Thdt. > BKPOREV 35 dvagiav Thdt. 

23* 180 De morte Arii 4,2 — 5,2. 

KAT|CTiaaTiKfjs Koivuvias Kal iraai (pavepcoaas oti, kov Trapd f}aai?iEcos Kai Trdvrcov dv- 
GpcbTrcov fxT| tt|v -rrpocrraaiav, dXXd Trap' oanfjs Tfjs EKKAr|CTias KcrrEKpi&r). SiSeiKTai ouv 

3 ou 6eo9iAes dAA' &cte|3es to xpioro^axov epyaarripiov tqv 'ApEioiaavvrcov. Kai Tro^Aoi 
tuv irpoTEpov cnTaTr|0£VTGOv heteGevto. ou yap dAAos dAV outos 6 f}Xaa9rmou|jEvos 
Trap' outcov Kupios KOTEKpivE -rfiv kot' aurou aucrraaav alpEaiv Kai TrdTuv e5ei§ev oti, 5 
kov vOv 6 |3aaiAEUS Kcovotovtios |3id3T)Tai tous ettio-kottous \mhp aurfis, dXA' okoivcovtitos 

B Ioti Tfjs EKKATjaias Kai tcov oupavcov dXAoTpia. oukouv Kai f] Trap' 0|jiv Aomov ttettouctQco 
3T|TT|cns- avTTi yap 1\v t\ yEV0|iEvr| auvfrr|K.iy Kai pr)5eis TrpooriOEcrGco Tfj orlpEcrEi, dAAd Kai 
oi u i iuii |6evte; nETayivcoaKETCoaav. f|v yap 6 Kupios KOTEKpivE, tis dTroSE^Erai; Kai f|v 
dKoivwvTiTOV outos ttettoitike, ttcos 6 TrpoaAappav6|jEvos ou iJEydAcos doEpEi Kai 9avepcos 10 

ECTTl XP'^TO^OtXOS! 

5, 1 "Ikocvov \iiv ouv Kai toOto SuacoTrfjcTai tous EpiartKous, avayvwOi 6e opcos to!s tote 

3T|Tnaaai Kai to Kara iris aipEOECo? 61' 6Aiycov ypa9EVTa Trpos tous novaxous, tva Kai 
e£ outcov eti naAAov KaTayivcboxcoai Tf)s daEpEias Kai ttjs Trovripias tcov 'ApEioiiaviTcov. 
|iT|6Evi tiEVTOi 0EAr|OT)S ekSouvoi toutcov dvTiypacpov \ir\5k ctoutco jiETaypdvfai, Kai yap Kai 15 
C toIs povaxois touto Se5t|Acoko. isXk' toj yvrjaios, ei uev ti Aeittei toTs ypaqiElai, TrpoaflES, 
2 eu6us 6e Trpos f^ids dvTiTrEiJvyov. Kai yap Kai ek ttjs ETriaToAfjs, fjs lypavfia tois oSe^oTs, 
Suvaaai pocOeiv, 6 TTETrov6a ypo9cov, Kai yvcovai, oti Kai 61a touto ouk iariv 0090^5 
EK6i6oCT0ai ypdnnara iSicoTOU Kai ndAioTa TTEpi tcov dvcoTOTCO Kai Kopu9aiOTarcov Soy- 
udTcov, pfiTTOTE to 81' octSeveiov f| to dSiarpdvcoTOV tt]s yXcoTTT|s IvSecos EipT|p£vov pXd- 2° 
Ptjv toTs dvayivcboKouaiv EUTroiricrr]. ol yap -rroAAoi ou -rf)v -rricmv ou6e tov okottov tou 
ypdvyavTOS aKOTroucnv, dAV f| Sid 960VOV f\ 6i' Epiv f}s TrpoEAf)96riaav koto Sidvoiav 
86£t|s, cos ov ©eAcoaiv auToi, Sexovtoi Kai hetottoioucti to ypa9EVTa koto tt|v iSiav 
f)6ovr|v. 8cpr| 6e 6 Kupios Trapd Traai Kai lidXiaTa ols dvayivcbaiCEis touto KporrEiv tt|v te 
D oAtiOeiov Kai tt)v uyialvouaav el% tov Kvipiov fjucov 'It|ctoOv Xpicrrov Tricrnv. d|jr|v. 25 

1 Versteckte Polemik gegen KonstantiDS. Die Ennahnung, die angeknupft wird, hat den aktuellen 
Zweck, vor Georg und seinen Anhangem zu warnen, vgl. Z. 8 13 Ta Kara ~ri\$ cdpEOEU^: vgl. 
S. 181, 6 Note 15 Vgl. S. 182, 2off. 17 Welchen Brief? mit der hist. Arian. kaum identisch, 
da in ihr iiber die Umstande, in denen A than, sich befindet, nicht gehandelt wird; vgl. S. 181, 8 

BKPO REV 

2 ttiv + iiotpTupiav Kal Tqv Thdt. | &a<XriCT(as] dXr|6eias Thdt. 6 uirep] -mpi B 7 Tfj 6<KAr|aig V 
I Tmrautj6co + f) K 10 TrpoaXap6p£vos B | ^avEpo; EEV C 12 BJ onus] oOv B 14 eti] hri V 
16 \iiv ti] nivrot R 18 oti V, gute Konjektur eti. Kod 61a toOto BKPORE 19 dvcoTdrcov R 
23 Sv SeXcoctiv V iav BeXtictcoctiv BKPORE ToO ocOtou 

Tois 6rrravTaxou koto tottov tov uovr|pT| piov doKOuai Kai ev tticttei 6eou i5pu- M gl, A 
nevois fiyiaaiievois te ev Xpiarcp Kai Aeyouaiv »l8ou tiheIs a(pT)Ka^Ev TrdvTa Kal f)KoXou- 
0Tiaa|iEv ctoi« dyoarr|ToT5 Kai TroSEivoTarois dSE^oTs ev Kupicp TrAEiara xoipEiv. 

5 Tfj \ikv unETEpg 6ia6EffEi TTEicrSEis Kai ttoAacxkis Trap' u|idov TrpoTpcmEis eypat+ya 1, 1 

8i' oAiycov TTEpi cov TrrrrovSaiiEv fjtieTs te Kai f\ ewcA-riaia Kai cos Suvaiiis poi SieAe/xcov tt|v ', 
liuaapav alpEciv tcov 'ApEioiaavrrcov Kai 8eikvus, oaov Eariv dAAoTpia ifis dAr|6Eias aurT|. | 
6 6e TTETrov6a ypa9Cov, dvayKatov f|yr|aaiir|v 8T|Acoaai ifj euaEpEig uiicov, Iva Kai ek toutou 
nd&r|TE, ttcos dAr|6cos Eipr|KEv 6 naKapios onroaToAos »co pdOos ttAoutou Kai aoipias Kai 

10 yvcoCTECos 0eoO«, Kai auyyvcoTE Kdnoi dvOpacrrcp da6evEl tt|v 9uaiv ovti. oaov yap ifiov- 2 
Aopriv ypa9Eiv Kai voeiv ePio^ohtiv ehoutov -rrepi ttis 6e6tt|tos tou Aoyou, ToaouTOV f\ yvco- B 
ais E^avEXwpEi liOKpdv ocTr' ehoO Kai eyivcoaKOV ehoutov ToaouTOV crn-oAiHTravonEVOV, oaov 
ISokouv KOTaXauPdvEiv. Kai yap ouSe 6 e86kouv voeTv f|5uvduT|v ypd9Eiv, dMd Kai 6 
Iypa90v eAottov eyivETO Tfjs ev Tfj Siavoig yEvopEVT)s Kav ppaxEias ttjs dAT|6eias oKias. 

13 'OpcovToivuv cosev tco 'EKKATiaiaaTfj yeypaTrrai oti »El-rra- ao9ra6f|aonai, Kaiaurri 2,1 

E|iaKpuv6T| drr' ehou nancpdv unip 6 fjv Kai paOu pdOos - tis eupf|aEi aur6;« Kai to ev tois 
YaAiioTs' »E0aunaarcbr>r| f| yvcoais aou e£ EjioO, EKpcrraicb6T|, ou \xf\ Suvcopai irpos auTfjv«, 
Kai 6 ZoAoncov 9T)ar »S6£a 6eo0 KpurrrEi A6yov«, ttoXAockis EpouX£uad|jT)v ETricrxEiv Kai C 
TfauaaaOai tou ' ypa9Eiv • vai TriarEuaaTE. Tva 6e [jti 56£co ijt)5e upas Autteiv ijtite ekeivous m 693 A 

20 tous Trap uuiv 3T)Tr|aavTas Kai 9iAovEiKr|aavTas ETriTpipEiv eis tt|V aaEpsiav ek tou aicoTrav, 
ipiaadiariv iuauTov 6Aiya ypdyai, Kai TaOra dTrEOTEiAa ttj OiiETEpg ©EoaEpEig. eI yap 
Kai, cos EOTIV t\ ttjs dAT)6Eias KardXriyis, uaKpdv iari vuv d9* f)|jcov Sid tt|v ttjs aapKos 
dcr0EVEiav, dXXd Suvotov, cos eIttev outos 6 'EKKAr|aiao-TTis, oyvcovai tcov daEpdov tt)v d9po- 

1 Zum Pr&skript vgl. ep. ad monachos (Migne 26, 1185). Der Brief begleitet einen theol. Traktat, also 
nicht die in den Hss. folgende hist. Arian. Der theol. Traktat ist wohl nicht eine der sog. Arianerreden, 
sondem am besten paflt wegen S. 180, 12 f. und in Riicksicht auf den Zusammeniang mit Serapion ent- 
weder ep. ad Serap. I oder ep. II. Ill, die ja eine Einheit sind. Zu S. 180, 13 6T 6Aiycov ypaq>£\n*a vgl. ep. I 
ad Serap. 1 (Migne 26, 532 B) u. ep. II 33 (Migne 26, 605 C); danach befindet sich Athan. in der Wiiste, 
was zu ep. ad Serap. de morte und ep. ad monachos paflt 2 Mt. 19, 27 6 Damit sind wohl zwei 

Schriften bezeichnet wie S. 178, 3S. Dann bezieht sich die Darstellung der Leiden auf hist. Arian., die 
Widerlegnng der arianischen Ketzerei auf die dem Brief beiliegende Schrift, die auch Serapion zuging 
S. 180, 12 f. 9 Rm. n, 33 15 Eccl. 7, 24. 25 17 Ps. 138, 6 18 Prov. 25, 2 20 Man 

diskutiert unter den Mdnchen iiber die Lehre, d. h. manche neigen zur Lehre der Gegner des Athan., 
vgl. ep. ad monachos (Migne 26, 1188 A/B) 21 Die Angabe des Inhalts paQt nicht zur hist. Arian. 

23 Eccl. 7, 26. 27 

BKPO REFV 

1 a. Rd. 03 B 5 K iy P bp R il E* i< E c i< V 3T6>K | Xpiordp] Kupico K 6 Kai — 6ie- 

AEyycov] SiE^yxcov d>s SuvauiS V 9 ttcos] cos F [ drrocrroAos] TlaOAos F 12 ^avExcipsi 

a. Rd. yp' E, im Text: dvEXtopriCfE E ilmavEX^ps 1 F 14 yivouivris F 16 drr' 4po0 ipaKp\lv9T| ~ KO 

18 Kal 1 + cos EFV I KpuTrreiv R 21 unrrfpa REFV upcov BKPO 22 vOv > B 182 Epistula ad monachos 2, 3 — 3, 4 

3 avvr\v Kcti Eupoirra touttiv eItteIv TNKpoTEpav Crrrep ©dvorrov £Tvai«. toutou youv 
X<ipiv cos touto yivcoaKcov Kai SuvdjiEvos Eupeiv iypavya EiScos cos tois TnaTois f) tt\s &<te- 

B 344 fJEias KcrrdyvcoCTis auTdpKris irpos EuaEfJEidv ' eoti yvcoais. Kai yap si laf) Suvotov koto- 
B XapeuOai ti eoti 0e6s, dXXd 6uvotov eItteiv, ti ouk eotiv. o!8apEV 6e oti oux &S dv0pco-rr6s 

4 ectti Kai oti oOSev tcov y£VT|Tcov Giiiis ettivoeiv ev outco. outco 6t| Kai mpi tou uiou tou 5 
6eo0, ei Kai ttoXu tou KOTaXapEiv uaKpdv ectjjev ttj <puaEi, dXXd Suvotov Kai eukoXov Karra- 
yvcovai tcov TrpocpEpoiJEvcov Trapd tcov aipETiKcov Kai eitteiv, oti ouk eoti TaOra uios 6 tou 
0eou o05e 0EJI15 TTEpi T-qs 0e6tt|tos outou ToiauTa kccv evvoeiv oTa XEyouaiv ekeivoi, |xr|TiyE 
Kai 90EyyEa6ai Sid x el ^cov. 

3, 1 Outco toivuv, oaov t|6uvt|0t|v, Eyco \ikv Eypav+va, uijeIs 6e, dyarrriToi, 8E£aa0E touto 10 

|ifi cos teXeIov E)(ovTa tt)V EpuriVEiav TTEpi ttjs tou Xoyou 0e6tt|tos, dXX' cos uovov EXey- 

Xovto ijev tt|v daEpsiav tcov xptcrrondxwv, exovto 6e Kai 5i66vTa toTs pouXopEvois dtpop- 

C \it\v eis euctePeiov Tfjs uyiaivoucrris ev Xpiarcp ttiotecos. ei 8e ti TrapaXEXEiTrrai (Trdvra 8e 

vonijco TrapaX£XEf9©ai), auyyivcoaKETE ueto auvEi8r|aEcos KaOapas Kai (jovov drroSE^acrOE 

2 to ToXyripov Tfis Eis EuaipEiav Trpo0EaEcos- els yap teXeiov Kardyvcoaiv Tfjs odpEaEcos 15 
tcov 'ApEiavcov auTdpKris f] Trepi tou Qocvotou 'Apsiou y£V0|iEVT| irapd tou Kupiou Kpiais, 
f|v f|8ri qiQdaavTES Kai Trap' ETEpcov iyvcoTE. »a yap 6 6eos 6 dyios PePouXeutoi, tis 81a- 
oKE8dCTEi<(; Kai 6v 6 Kupios KarEKpiVE, ti's 6 SiKaicov; tis ydp ek tou toioutou ysvoiiEvou 
ariiiEiou ou yivcooKEi Xoittov oti 0£OtnoT)T6s eotiv f) aipEais, kocv dvOpcbiTous eyr] TrpoaTd- 

3 tos; eVtuxovtes pevtoi euxeoOe [ih> Kai dXXf)Xous eis touto -rrpoTpETrEa0£ ttoieiv unip 20 
tiucov, eu6us 6e dvTiTrEnv^aTE touto Trpos rjnas. Kai |ir)5£vi to auvoXov dirriypa90V ekSote 

D \iT\5k iauTOis HETaypdvfT|TE, dXX' dpKEcr0T|TE cos SoKipoi TpaTrE3iTai ttj evteu^ei, kov ttoX- 
XdKis evtuxeIv 0EXr|aT|TE. ou ydp dacpaXES toTs urrd TauTa to Trap' r||idov tcov vfiEXXijov- 

4 tcov Kai i8icoTcov Ecrri ypdiijiOTa. dcrrrdaacT0E dXXf|Xous tv dydnT) Kai Trdvras tous 
IpxoMEVous Trpos upas ev EuaspEig Kai ttiotei . »ei ydp tis«, cos eIttev 6 drroaToXos, »ou 91XE1 25 
tov Kupiov, f|Tco dvd0E|aa. f) x^P 1 ^ tou Kupiou t]hcov 'lT|aou Xpicrrou he9' uucov. dpr|v. « 

4 Vgl. de syn. 42, 1 (S. 268, 1) 17 mrp' S-tipcov: von Serapion ? — Jes. 14, 27 19/20 Gemeint 

ist Konstantius, vgl. S. 180, 1 21 Vgl. S. 180, 15 f. 22 Vgl. de sent. Dionysii 9, 4 (S. 52, 19 Note) 

25 I. Cor. 16, 22 — 23 

BKPO REFV 

3/4 KOTaXapelv V 7 •npoo'<pEpo|j£vcov KPOF | 6 ulos^ — ^V 9 81a -J- tcov F ii ipuT|VEiav + 

tt)v K 12 (i£v > B 15 els] iTpos B 16 Trapa tou Kupiou yevopivri ^ V 18 KUpio? 

REFV 6eo5 BKPO [ tou > EV 20 eIs ausradiert R 21 IkBote + mi KO 22 UETEy- 

ypcu^TE V 23 Ta > R'EF 24 Jorai V 25 upas] ^HOS EV ToO auToO Trpos ctTravTaxou novaxous Trepi tgov yeyevritiEvoov Trapd tcov 

'ApEiavcov ETri Kcovcttovtiou. 

. . . aCrroi 6e dbv touto EHT)xavf)aavTO X°P lv » OUK £ ^5 noxpav ETrAripcoaav. ana 1 l 
yap ettePouAeuo-ov Kai euQus tous Trepi "Apsiov eis Koivcoviav eSe^ovto. Kai Taj [ikv toctoutos b 345 

5 kot' ccutgov Kpiaeis TrapEcopaKaai, paaiAiKT) v 5e TrdAiv Ec;ouaiav unip ccutcov TrpoEcpaaiaavTO • 
ypa90VTE5 te ouk T)o-)(uv6TiCTav eitteIv oti ' 'AOavacrfou ttoQovtos 6 (jev 980VOS TTETrauTai, 
tous Se TTEpi "Apeiov Aoittov SE^coiiESa', ttpootiSevtes Trpos <po(3ov tuv okouovtcov oti 'tou- 
to yap paaiAsus Trpoarra^Ev'. eIto ouk t|axvvfrr|aav TrpooQEivai, oti Kai 6p6cos qipovoO- 2 
aiv oi dvQpcoTroi, pq 9oPti6evtes to yey pan^Evov • »ouai oi AEyovTES to TriKpdv yXuiai, oi 

10 tiOevtes to okotos q>cos«. TrdvTa yap CntEp Tf)s aipECTECos uttoheveiv Etaiv etoihoi. dp' ouv 
ouxi Kai ek toutou iraaiv dvTWpus SeiKVUTai, cos ouk EKKAr)cnacrnKfj KpiaEi, &AA' ek PoctiAecos b 
dTTEiAfis 5id tt)v eis XpioTov euctePeiov Kai tote TTETrovQauEV Kai vOv 6icoKO(iE6a; Kai yap Kai 
ETEpois outcos ETTEpouAeuaav ettictkottois TrAaadiiEvoi Kai kot' eke(vcov ttoAiv Trpo9da£is, 
cov oi hev ev toTs Ecjopiajiols EK0i|iT|6T|aav exovtes to koux 1 !^ "^S eIs Xpiorov dnoAoyias, 

15 oi Se eti Kai vOv urrEpopioi -rvyxdvouaiv, dv6pi3onEvoi uaAAov koto Tfjs aipeaecos ekeivcov 
Kai AEyovTES - »ou5ev Tinas x' ?* ' 61 aTro THS dydrrT)s tou XpiaTou«. 

"E^eoti 6e Kai ek toutou TrdAiv auTf|V KOTanaQEiv Kai ijoaAov auTfis KaTayvcovat. 2, 1 
6 uev yap 9iAos Kai auvaaEpcov ekeIvois, kov ev dAAois TrAT)nnEAT|naai Kai uupiois EyKArmaaw 
UTTEuOuvos TuyxavT), kocv ext| tous EXeyxous Kai Tas drroSEi^Eis AEUKOTcrras, ouros Sokihos C 

20 -rrap' auroTs Kai paaiAecos eu&us yivETai 91'Aos ex«v tt|v aucrraaiv ek ttjs do^ias, XPTlMa- 
TiaBsis te TrAEioTa AaupdvEi Kai TrappTicriav ttoieTv, a PouAetoi, Trapd toTs SiKacnrals. 
6 Se tt|v doipEiav ekeIvcov lAEyxcov Kai to XpicrroO yvr|aicos TrpEapEucov, outos, kcxv Ko0a- 2 

Der Anfang der Schrift iiber die Synode von Tyrus (vgl. S. 184, 14 ff.) fehlt; ebenso vermifit man 2 Ur- 
kunden S. 192, 2; 211, 5. Nach der Uberliefening des Titels (s. unten) scheint die Schrift noch vollstandig 
in die Sammlungen des 5. Jahrhunderts gelangt zu sein. In dem Archetyp der Hss. des Apologien- 
korpus hat der nicht alizu umfangreiche Anfang bereits gefehlt. Da man mit Recht in S. 178, 3 und 
181, 6 einen Hinweis auf eine Schrift uber die Geschichte der Verfolgung des Athanasius und seiner 
Kirche sah, belieB man bei der Zusammenstellung des Korpus die Schrift in dem Zusammenhang 
mit den Briefen an Serapion und an die Monche, mit denen sie den Sammlern ohnehin bekannt wurde. 
Die dogmatische Schrift wurde aus der Reihe der »historischen « Schriften genommen und zu den anderen 
theologisch-apologetischen gestellt; man darf sie in ep. I ad Serapionem oder ep. II. Ill wiedererkennen. — 
Die Schrift ist 358 verfaflt, vgl. S. 206, 11; 210, 16; 216, 13 und gehort zu den beiden vorhergehenden 
Briefen. Der Sammler hat nach S. 197, 24 (Cod. E) u. S. 228, 26 treffend dem Buche den Titel Trpos 
cnravTcrxoO uovaxous TTEpl tcov yEysvr|uEvcov Trapa tcov 'Apeiavcov tn\ KcovoravTfou gegeben. Ihn setze ich 
als Uberschrift 4 Gemeint ist das Schreiben aus Jerusalem 335, wo Arius formell auf Veranlassung 

Konstantins rehabilitiert wurde, vgl. Athan. de syn. 21 (S. 248, iff.) 7 Vgl. de syn. 21 (S. 248, nff.) 

9/10 Jes. 5, 20 12 Hier spricht Athan. klar aus, daQ Konstantin 335 gegen ihn vorging und seine Gegner 
unterstutzte, andersapolog.secunda87, 2 S. 166, 6 16 Rm. 8, 35 21 Vgl.apol. ad Const. 28, 2 S.295, 16 f. 

BKPO REF 

Titel nach S. 197, 24 (Cod. E) u. S. 228, 26 Op. 5 ccutcov 1 E iooiv > EF 11 ou\l Kai] ouk B 

12 6icoK6(i£9a Op. Sicokete BKPORE 8icoko//// F, Raum fur 3 — 4 Buchstaben 13 Trpocpaaeis irdAiv — > F 

17 irdAiv REF TraAiv Kai BKPO | KOTauaOETv outtiv ^~ F 19 extj BKO e/ 01 PREF 20 eCfSus > E | 

Ik >K 184 Historia Arianorum 2, 2 — 4, 1 

pos iv tt5ctiv uTTapxT). Kotv iiT)5ev IoutcS auyyivcoaKTi, Kav ht| Karnyopov Eyr\, dAA' ekeIvcov 
7rpo9daeis TrAaaauEvcov eu&us dpTrdjrrai Kai Kpiaei paaiAicoj auTos ^ev Cnrepopios yivrrai 

3 cos utteuSuvos, ols dv EKsIvoi 6eAt|ctcoctiv, f| C05 fJaaiAEa u^piaas cos ° Naf3ou©E. 6 8e Trpea- 
D fieucov Ta ttjs aipEascos ekeivcov 3T|TErrai Kai eu60s dTroaTEAAETai sis tt)v EKKAT)aiav ekeivou 

4 Kai Aonrov SrjiJEuaeis Kai u(3p£is Kai Trdvra xd SEivd koto twv uf) 5exohevcov ekeIvov. Kai 5 
M 697 A to TrapaSo^OTOTOV, 6v ijev oi Aaoi pouAovrai Kai yivoboKouaiv dvETriAT|TrTov, ' toOtov 

B 346 d9aip£iTai Kai E£opi3Ei ' PctctiAeus, ov Se pt|te pouAovTai \it\-ce yivcoaKouai, toOtov naKp60Ev 
nerd crrpaTiooTcov drroaTEAAEi Kai ypauudrcov eoutou. Kai Aonrov dvdyKTi ttoAAt) niaEiv 
HEV 6v dyoTrcoai tov KarT|X'no-avTa Kai TraTEpa yEvo^Evov Iv ©EoaEpEia, dyaTrav 6e 6v 
ou pouAovrai Kai ttioteueiv iavrcov Ta tekvo, ou tov piov Kai Tf|v dvacrrpo<pT|v Kai t!s 10 
eotiv oO yivoboKOUCTiv, f| 6t|Aov6ti Tincopiav uttoheveiv, f|v \ii] TrEi6covTai paaiXEi. 
3, 1 TauTa Kai vuv Spcoai Kai TrdAai TTETroif|Kacnv 01 SuaaspEts koto tcov opOoSo^cov 

yvwpiana ttis iaurcov KaKOT)0Eias Kai doEfJEias TravTaxoO Trapd tt5cti TrapaaxovrEs. 

2 eotco ydp, 'ASavdcnov fJTidaotvro • ti Kai 01 dAAoi TrETroiriKaaiv ETriaKOTroi; Troias dpa 

B Trpo9daEis eIxov ti ttoios dpa kockeT VEKpos 'Apaevios Eupi&r) ; ttoTos Trap' aurols MaKdpios is 
TrpEafiuTepos Kai TroTTipiov TTETrXaaTai ; ttoios MeAitiovos UTTEKpivETo; dAA' cos eoikev i£ 
ekeivcov Kai to Kara 'A9avdcnov SEiKvuTai ifEuSfj. Kai e§ uv 8e 'AOavaaico ETTEXEipTiaav, 

3 SflAa Kai Ta kcct' ekeivcov lori TrErrAacrpEva. neya ti 0T)piov iffiAOev etti yfis f\ aipEais 
ourr). ou ydp (iovov tois pf||jacriv cos toTs 66ouat pAdTrrei tous dKEpaious, dAAd Kai tt)v 
e£co6ev e^ouctictv EUia©coaaTo irpos ettiPouAtiv. Kai to TrapdSo^ov, oti, KaOd TrpoEiTrov, 20 
ouSeis £§ ekeIvcov KOTTiyopEiTai, dv 6e KaTT)yopT)0fi, ou KpivErai f| 66£as ccKouEaOai SiKai- 
ouTai Korrd tcov ET^yxovTcov, Kai ijdAAov 6 iAiyxcov EmpouT^UETai f| 6 OtteuGuvos oAcos 

4 EvrpETTETai. ttovtes youv oi Trap' outoIs hecttoi puTrou -rvyxdvouai Kai oi Trap' au- 
C tois KaTdaKOTroi, ou ydp ETriaKOTroi, pdAAov eicti TrdvTCOv puTrapcoTEpoi. Kai ei tis 

Trap' oOtoTs ETrioKOTros 6eXei yEveaQai, ouk okouei • »6eI tov ETriaKOTrov dvETriAT)Trrov 25 
Elvai«, dAAd ijovov '9povEi Korrd Xpiorou Kai pf| qjpovTijE TrEpi TpoTroov, dpra ydp 

5 IkeTvo aoi Trpos auaraaiv Kai irpos PaaiAECos <piAiav\ touto piv TTEpi tcov to 'ApEiou 
9povouvrcov, oi 8e tt^s dAT)9Eias 3T)AooTai, Kav dyioi Kai Kcr9apoi (paivcovTai, Kcr9d Trpo- 
EiTrov, dAA' utteuOuvoi yivovTai, otov outoi SiAcoai Kai cos dv aCrroIs Soktj TrpocpaCTiv TrAa- 
aaiiEVOis. Kai touto e^ecti, Ka6d TrpoEiTrov, ek tcov Trap' outcov Trpax©EVToov owiSeIv. 30 

4, 1 Euardeios tis ?\ v ETrioKOTros Tf]s 'Avtioxeios, dvf|p 6noAoyr|Tns Kai ttiv Triariv eu- 
D 

3 Vgl. III. Reg. 20 6 Vgl. S. log, nff. Gemeint ist hier Gregor, die Situation aber die gleiche wie 

zur Zeit der Niederschrift 14 Gemeint sind die Vertreibungen der abendlandischen Bischofe von 353 

an, gegen die aber nicht Griinde wie die Klagepunkte gegen Athanasius aus den Jahren 332 — 335 vorlagen 
23/24 Vgl. Gal. 2, 4 25 I. Tim. 3, 2 31 E. war seit 325 Bischof von Antiochien, 326 wurde er 

bereits abgesetzt. Aus welchen Griinden ist nicht eindeutig iiberliefert. Der alteste Zeuge, Georg v. Lao- 
dicea bei Sokr. I 24, 2 (vgl. Sokr. I 23, 8), behauptet, Kyros von Beroa habe ihn wegen »Sabellianismusf, 
also wegen seiner auch sonst bekannten antiorigenistischen Haltung verklagt. Sicher wurde E. als Gegner 
der Origenisten, d. h. vor allem Eusebs v. Casarea, in Syrien vertrieben. Theodoret h. e. I 21, 5 ff. (wohl 
nach Theodor v. Mopsuestia) und Philost. II 7 wissen von einer Klage auf Unzucht. 326-^328 blieb E. 
in Antiochien und behielt eine im Schisma verharrende Gemeinde (s. S. 185, 4). Erst dann wurde er, 
vielleicht wegen der Beschuldigung, die Kaiserinmutter Helena beleidigt zu haben, die damals in Pa- 
lastina und Syrien Reliquien sammelte, von Konstantin nach Traianopolis in Thrakien (so Hieron. de 
viris ill. 85) verbannt, wo er starb. Vgl. de fuga 2, 3 (S. 70, 1) 

BKPO REF 

1 UTTdpxri] Tvyxdvrj B 3 Napovecrf PF 4 IkkAtio-Iccv + icarroO O, aber getilgt 5 Kcri 

Opptis > F 6 6ti ov F 76 (3c«jiXeus F 10 oil > B | to > E | dvctTpo<pT)V P 

16 TTCirXaorai BPREF K£KAaorai KO | uTTEKplwrro EF 18 frrri + Tfjs K | 24 ttcivtcov > F 

27 TaOra BKPO Toiaura REF [ Ta + tou B 30 TrpaxWvTcov > E Historia Arianorum 4,1 — 5,2. 185 

(TESTIS. oCrros ETTEiSf) ttoAus fjv 3T)A6ov uttep Tfjs dAr]0Eias tt|v te dpEiavf|v atpEcnv t\iloei 
Kai tous cppovouvras to ekeIvti; ouk eSexeto, 5iapdAAETai KcovoTavTivcp ' tu paaiXsi M 700 a 
■n-pocpacris te ImvoEiTai cos ttj |iT|Tpi auToO Troiricras Oppiv. Kai euOus E^opiaros outos te 
yivETai Kai ttoAus auv auTcp TvpECTpuTEpcov Kai Siancovcov dpiOnos. ' Kai Aovttov ous ouk B 347 

5 eSexeto 61a tt)v ctaipeiav els KAfjpov, toutous (ietci to E^opiaBfjvai tov ETriaKOTrov ou (idvov " 
Eiafiyayov £15 tt|v EKKAriaiav, dAAd Kai tous TrAEiarous ETriaxoirous KarEcrrTiaav, Iv' fxcoai 
cruvcoiioTas eoutcov eis tt)v octePeiov. ek toutcov Ecrri Aeovtios 6 dTroKOTros 6 vuv ev 'Avtio- 
XEia Kai 6 Ttpo outou Ztecoovos TEcbpyios te 6 ev AaoSiKEi'g Kai 6 ysvouEvos iv TpnroAEi 
0eo56ctio5 EuSo^ios te 6 iv TEppaviKEia Kai EuotctSios 6 vuv ev Zspaa-TEig. 

10 T Ap' ouv pexpi toutcov EOTT|CTav; ouxi" Kai yap Kai EuTpo-mos 6 Iv 'ASpiavouTroAEi 5,1 

yEVOiiEVOS ETrioKOTros, dvT)p dyaOos Kai ev Traai teAeios, etteiSti ttoXXokis tov Euoipiov 
fjAey^E Tots te 5io6Euouai ctuvePouAeue \it\ TTEi6Ecr9ai tois daEpiaiv Euaspiou prinaai, to 
auTa tco EuoTa6icp TrdaxEi Kai Tfjs ttoAecos Kai ttjs EKKAr]aias ekPoAAetoi. BaaiXiva yap 
fjv f) Tfdvu kot' outou crrrouSdjouo-a. Euq>pcrricov yap 6 ev BaAavEais Kai Kuiadrios 6 2 

15 ev TToXtco Kai KapTEpios [iTEpos] 6 ev 'AvTapdSco Kai 6 ev Tajr) 'AaxAr|Tras Kai Kupos 6 ev 
BEpoig Tfjs Zupias Kai AioScopos 6 ev 'Aaig Kai Aoiivicov 6 ev Zipnicp Kai 'EAAovikos 6 kv Tpi- 
ttoAei , |iovov Eyvcba&T]o-av niaouvTES tt|v aipEaiv, Kai tous P^v HET a Trpo9daecos, tous Se 
Xcopis TOUTTis paaiAiKois ypdnpaai HETacrrf|aavTES ttjs te ttoAecos ekPoAovtes ETEpous 
dor' outcov, ous eyivcoaKov daEpouvTas, £is Tas ekeIvcov EKKATjaias KOTEOTT|aav. C 

5 Die Nachricht, die folgenden Bischofe hatten verlangt, in Antiochien dem Klerus anzugehOren, 
ist vollig undurchsichtig. Die genannten sind die bedeutendsten Gegner des Athanasius nach Serdika. 
Sie spielten gerade 357 und 358 eine bedeutende Rolle. Deshalb werden sie hier genannt. Vgl. de fuga 
S. 68 Note 7 Zu Leontius vgl. unten S. 193, 27 und de fuga 26, 3 (S. 85, 27 Note). Er 

wurde 343/4 Bischof 8 Stephanus mufl zwischen der Kirchweihsynode von 341, wo noch 

Flacill den antiochenischen Stuhl vertrat (s. oben S. 102, 13), und Serdika 342, als ihn die Abendlander 
als Ketzer absetzten (s. oben S. 123, 8), Bischof von Antiochien geworden sein. Vgl. unten S. 193, 27. — 
Georg v. Laodicea: vgl. oben S. 86, 4 Note; er wurde vor 335 Bischof 9 Theodosius v. Tripolis: 

sein Vorganger war gewiS der unten Z. 16 erwahnte Hellanikos — Eudoxios v. Germanikeia be- 
gegnet als Bischof auf der Synode von Antiochien 341 (Sozom. Ill 5, 10) — Eustathios v. Sebasteia: 
wann er Bischof von S. wurde, ist nicht festzustellen. Die Quellen deuten auf etwa 350 hin, vgl. dazu 
Loofs, E. v. S. 1898 S. 84ff., da die weitlaufige Frage hier nicht erbrtert werden kann. Z. Zt. der Ab- 
fassung der hist. Arian. war er noch im Amt 10 Eutropius nur hier erwahnt (vgl. de fuga 3, 3 

S. 70, 3). Er muB vor 330 vertrieben sein, da Basilina, die Mutter des spateren Kaisers Julian (Amm. 
XXV, 3, 23), 331, kurz nach der Geburt Hues Sohnes (Julian, ep. m S. 172, 7 Bidez-Cumont), 
starb (Julian Misopogon 352 B; Libanius or. 37, 3). B. war mit Euseb v. Nikomedien verwandt 
(Amm. XXII 9, 4) 14 Euphration, vgl. de fuga 3, 3 S. 70, 2, ebenso wie die folgenden vor 330 ab- 

gesetzt — Kymatius, vgl. de fuga 3, 3 S. 70, 3, wird von den Orientalen in Serdika (CSEL 65, 66, 26) 
als Freund des Ossius neben Eustathius genannt 15 Karterios (so!) wird genannt de fuga 3, 3 S. 70, 3 

— Asklepas wurde in Antiochien 326 verurteilt, so die Orientalen in Serdika (CSEL 65, 56, 19) und die 
Okzidentalen oben S. 122, 32. A. gehorte zu den altesten und entschlossenen Parteigangern des 
alexandr. Bischofs, vgl. Epiph. haer. 69, 4, 2 (III 155, 29); daher waren die Orientalen seine heftigsten 
Gegner (CSEL 65, 61, 23ff.) vgl. de fuga 3, 3 S. 70, 6 — Kyros wurde wegen tSabellianismust abge- 
setzt, um 326 — 328, Sokr. I 24, 2 — 3, vgl. de fuga 3, 3 S. 70, 6 16 Diodor v. Tenedos (s. oben S. 125 

nr. 31) nahm an der abendlandischen Synode von Serdika teil, und scheint nach S. 192, 18 erst nach 
dieser verbannt worden zu sein — Domnion nur hier, sein Nachfolger war wohlPhotin — Hellanikos, nur hier 
erwahnt, nahm an den Synoden in Antiochien undNicaa 325 teil. Wurde wohl gleichf alls 326 — 328 abgesetzt 

BKPO REF 

1 <5AT|8ttas] eucrepeias F 2 KuvaravTivcp R*EF Kcovorav-rito BKPOR c 3 -rrpocpaaiv BKO 

13 EOarcrfMcp] EucEpico F 14 BoAaveais Op. KaAavaTs Hss. 15 KapTEpios [erEpos] Op. vgl. de fuga 

3, 3 S. 70, 3 Kvn&nos ETEpos Hss. | 'Airrap66co Op. TapdSco Hss. 16 BEppoict KO | b kv 2. Aou- 

vicov <~ P 18 te > K I ekPoAAovtes E 

Athanasius II. 24 186 Historia Arianorum 6,1 — 7,5. 

6, 1 Kai TTEpi MapKEAAov tou Tfis raAaTias hriaxo-rrou ttepittov !acos ectt! XeyEiv, TrdvTES 

yap lyvcoaav, cos TrpoTEpov EyKaAounEvoi Trap' ctjtoO oi mpi EOaEpiov daspEias avrEVExd- 
2 AEcrav ocurcp Kai auToi Kai TTETroiT|Kaaiv E^opiaOfivai tov yEpovTa. Kai aVTOS uev dvEA- 
M 701 A Gcov E15 tt)v 'Pcbpr)v crrrEAoynaaTo Kai drraiTOunEvos Trap' auTcov 5e6cokev eyypa<pov tt|v ' 
eoottoO Triariv, fiv Kai f\ Kara Zap6iKTiv avvo8os drTESE^aTO, oi 8e TTEpi EOaipiov oute 5 
aTTEAoyriaavTo oute lAEyxoiJEvci e£ cov eypavfav 6itjz^i£is, EVETpdnT|aav, ctAAd Kai paAAov 
ESpaaOvovro Kara ttovtcov • eIxov yap TT|V Trpos paaiAEa Trapa tgov yuvaiKcov avcrraaiv 
Kai Traaiv fjaav cpopEpoi. 
7, 1 TTEpi 8e TTauAou toO tt)s KcovaravTivouTroAEcos EmoKOTrou vouijco ur)8Eva dyvoeTv. 

Saw yap ETnq>avTis f) ttoAis, ToaouTCp Kai to yEvopEvov ou KEKpuTrrai. Kai koto: toutou 10 
B 348 Toivuv Trpo9aais ETrAdcrt>r|. ' Kai yap 6 KOTT|yopr|aas auToO MokeSovios 6 vuv ETriOKOTros 
ccvt' auToO yEVo^Evos TrapovTcov rmcov koto tt)v KorrT|yopiav kekoivcovt)kev outgo Kai TrpEa- 

2 puTEpos fjv utt' outov tov TTaOAov. Kai oncos etteiSti EuctePios ErrcocpOaAiiia 6eAcov dpTrdaai 
B tt|v ETnaKOTrr|V ttjs ttoAecos (outco yap Kai drro Btiputou eis tt)v NiKojir|8Eiav pETfiA9Ev), 

eheivev f\ -rrpotpaais Kara TTauAou, Kai ouk TmEAiiaav Tfjs ETripouAfjs, dAA' fpEivav SiapdA- 15 

3 Aovtes. Kai to ijev -rrpcoTOV eIs tov TTovtov i£copiadr| Otto KcovaTcrnvou, to 8e Seutepov 
Trapd KcovaravTiou, 8e6eIs dAuaEai ai8r|pa!s, eis Ziyyapa ttis MEao-rroTauias ££copia0T], 
eIto ekeISev eis ttjv "Epiaav LiETT|VEX&T|, Kai to TETapTov eis Koukouctov Tfis KonTTraBoKias 
TTEpi to ip-qua tou Taupou, Ev6a Kai, d>s oi owovtes d-rrr|yyEiAav, drroTrviyEis Trap' 

4 auTcov ETEAEUTT)aE. toOto hevtoi SpdaavTES ouk Tiaxuv9T|aav ouSe nerd 9dvaTov oi 20 
|jt|6ev dAr|0EuovTES TrAdaaaSai -rrdAiv Trpo9aaiv cbs otto voctou teAeutt)o-civtos outou, 

KOITOI TOUTO yiVCOOKOVTCOV TTQCVTCOV TCOV KOTOIKOUVTCOV TOV TOTTOV EKEIVOV. Kai ydp 

1 Marcell v. Ankyra: vgl. oben S. no, 19 Note, wurde vor 335 in Konstantinopel abgesetzt (s. TJrk. 57) 
4 Vgl. TJrk. 89 5 Vgl. S. 123, 1 7 Wer die Frauen am Hofe gewesen sind, und was hier Athan. 

im einzelnen meint, entzieht sich unserer Kenntnis. Spater taucht die Nachricht auf, Konstantia, die 
Schwester Konstantins, habe Arius protegiert, s. Schwartz NGG 1911, 372' n Paul, wool der erste 

Bischof von Konstantinopel, muB bereits das erste Mai Winter 331 abgesetzt worden sein, da Athan. dabei 
zugegen war (vgl. S. 140, 15 Note). Nicht nur Macedonius stand gegen P., auch Athan. hat gewiB nicht 
seine Partei genommen, wie ich aus dem Schreiben der Orientalischen Synode von Serdika (Urk. 104 c. 13, 
CSEL 65, 57, 20) entnehmen mochte. Dogmatische Konflikte haben nicht zn Ps. Absetzung gefilhrt. 
Konstantin verbannte ihn nach dem Pontus (Z. 16). Doch muB er bald wieder zuriickgerufen sein, da er 
in Tyrus 335 das Urteil gegen Athan. unterschrieb (CSEL 65, 57, 20). 13 Euseb wurde 338 Bischof 

von Konstantinopel (s. S. 93, 5) ; P. wurde durch eine Synode abgesetzt (Sokr. II 7) und nach seiner Heimat 
Thessalonich verbannt (Sokr. II 16, 6); von dort begab er sich unter dem Vorwand, Korinth zu besuchen, 
nach dem Abendland, wo ihn Maximin v. Trier schiitzte (CSEL 65, 67, 2) 14 Vgl. S. 93, 2 und Urk. 4 b 

(III 7, 5f.) 16 ff. Athan. erzahlt hier nicht die Geschichte des P., die ubrigens nichts mit den Kampfen 

des Athan. zu tun hat, sondern in die Geschichte der anhaltenden Konflikte um die Rechte des neu- 
errichteten Bistums Konstantinopel geh6rt. Athan. liegt nur an dem gewaltsamen Ende des P., dadurch 
ist er der Urheber des tMartyriumsi des Paulus geworden (vgl. hist. Athanasii 2). P. wurde das zweite 
Mai von Konstantius verbannt, nachdem der Kaiser personlich im Winter 342 den Aufstand in Konstan- 
tinopel niedergeschlagen hatte 18 Die hist. Athanasii 2 berichtet, dafl P. wohl um 346 die Riickkehr 
gestattet wurde. 349 bemuhten sich l"heodor v. Heraclea, Narzifl v. Neronias und Georg v. Laodicea, 
also die Fuhrer der orientalischen Bischofe, um die Gemeinschaft mit P. Nach 351 gelang es ihnen, 
mit Unterstutzung des propositus sacri cubiculi Euseb P. wegen angebftcher Konspiration mit Magnentius 
zu sturzen 

BKPO REF 

3 Kai aCrroi aCrroi. — 'F | Kai 1 ausrad. R 5 laurou] 4outuv B 7 tuv > B 10 KpO n tbi cn E 

13 hroipeoAyfa E trr' cnpSaXuia F 16 Crrro BKPO Trapa REF 17 MECTOTraTaulas E 18 "Eue- 

aav KF 20 o06e] Kai B Historia Arianorum 7,5 — 8,2. 187 

KOti CDiAdypios, fiiKdpios wv tote tcov tottcov eke(vcov Kai tt&vtcc to ekeivcov UTTOKpi- C 
vouevos, cos °cv auroi SeAcoctiv, oncos etti toutco Sotupdjcov Kai Aunr)0Eis tacos, oti \it\ 
outos dAA' ETEpos Elpydaaro to kokov, drrrriyyEiAE ttoAAoTs te dAAois Kai yvcopipois 
tiucov Kai tco emoTcoTrcp ZapaTricovi, cbs ITaOXos dTroKAEicr&Eis Trap' ekeivcov els tottov 
5 Tiva PpaxvTOTOV Kai ctkoteivov d<pei6T| Ai|jcp 6iaq>6apfjvai, eIto |je0' T)(jepas e£, cos e5a- 
eXGovtes Eupov aurov eti ttveovto, Aoittov ETTEXeoVTES dTTETTVl^aV TOV dvOpcOTTOV. Kai 
outco teAos eoxe toO piou toutou. tou 6e toioutou Gavcrrou Siokovov iAEyov ysy£- 6 
vfjcr8ai cpiXmrrov tov yEvoiiEvov iTrapxov. dAA' ou6e touto -rrapeiSEV t) 8Eia S(ktv ou6e 
yap TrapfjA0EV ' evioutos, Kai heto TroAAfis driuias Korffrip&ri Tfjs dpX'HS ° ^lAnrrros, ourcos M 7°4 A 
10 cos iSicoTTiv yevoiiEvov 09' cov ouk t|6eA£ KcxrcrrraijEcrOai. Trdvu youv Kai outos Auttouhevos 
Kai koto tov Kdiv scnivcov Kai Tpincov« Kai Ka6' fmipav TrpoaSoKcov tov dvaipouvra 

E^CO TTJS EOUTOO TTOTplSoS KOI OUTOS KOti TCOV ISlCOV COOTTEp EKTrAayEis, ETTeI laT) OUTCOS ffieXev, 

dTTEOavE. ttAtiv oti Kai Kara VEKpcov oO cpEiSovrai, koc6' cov Kai jcovtcov ETrAdaavTO 7 
xrpo<pdaEis - outco yap eoutous Trpos TrdvTas 9o|iEpous ettiSeikvueiv EOTrouSaaav, Kai 

15 jcoirras liEV E^opijouaiv, dTToQavovTas 5e ouk EAEoOaiv. dAAd Kai tote ijovoi irapd TrdvTas 
tous dvOpcbirous picxouai tous d-rrEA66vTas Kai tois oikeiois outcov ETripouAEuouaiv oi 
tw ovti OTrdvOpcoTroi Kai liiaoKaAoi Kai ttAeov ExGpcov tov ' TpoTrov dypiov exovtes 5id B 349 
tt)v eaurcov daEpEiav oi vjit| e£ dAT|9Eias, dAA' ek TrETrAaaiievcov Trpo9daEcov fj|jiv te Kai B 
toTs ETepois .Trdaiv ErrifJouAEUEiv oTrouSdaavTEs. 

20 Tavra auvopcovTES oi Tpsls dSeAipoi KcovotovtIvos Kcovotovtios Kai Kcbvaras 8, 1 

ETroiTiaav TrdvTas peto Gdvarov tou Trorrpos ETravEAOElv eIs tt|v TrorrpiSa Kai tt)v EKKAriaiav 
ypdvfiavTES TfEpi hev tcov dAAcov i6ig ttj EKaarou EKKAriaig, TTEpi 6e 'AGavacrfou TaCrra, 
a TrdAiv ttiv hev tou TrpdyiJiaTOS piav SsiKvuai, ttiv 8e tcov TTEpi EuctePiov dv8po9ovov 
TrpoafpEaiv EAEyyEi. 

25 *AvTiypa9ov 

KcovcttovtTvos KaTaap to Aacp Tfjs KaOoAiKfjS EKKAT|aias ttoAecos tcov 'AAE^avSpEcov. 2 
OuSe ttiv Tfjs uiiETEpas Upas Evvoias 5iaTTE9£uyEvai yvcoaiv oTpai, Sid touto 'A9a- 
vdaiov tov tou TrpoaKuvT)ToO v6|jou UTro9f|TT|v ... c 

('EypdipTi imiau els tov oe' A6yov CriTapaAAaxTcos) 

1 PhilagTius, vicarius dioeceseos Ponti (Libanius trat zu ihm, als er dieses Amt bekleidete, in Beziehung 
or. 1 66 — 72), ist der bekannte friihere praefectus Aegypti (vgl. ep. enc. 3, 2 S. 171, 26) ; Athan. gibt nur un- 
willig zu, daB Ph. fur Paul eingetreten ist, obwohl Ph. als ausgemachter Feind der athanasianischen Ortho- 
doxie doch gegen P. hatte vorgehen miissen. Uberhaupt erscheint Ph. bei Gregor v. Nazianz or. 21, 28 
(I 404 ed. Maur.) in einem anderen, viel gunstigeren Lichte als bei Athan. Die Griinde von O. Seeck, Briefe 
des Libanius TU N. F. 15, 1. 2. S. 2351. gegen die Identitat des Ph. hier mit dem praefectus Aegypti uber- 
zeugen nicht 4 Sarapion, doch wohl der Bischof von Thmuis, vgl. oben S. 178, 1 8 Philippus 

ist als praefectus praetorio Orientis in der Zeit von 346 — 349 nachweisbar (Cod. Theod. XI 22, 1 : 346. 
gegen Seeck, Regesten S. 41, 27, der Athan. nicht benicksichtigt ; mit Cod. Theod. VIII 7, 2 [vgl. Seeck 
a. a. S. 38, 29] kann ich nichts anfangen; die Zeugnisse fur Ph. bei Seeck, Briefe des Libanius TTJ N. F. 
15, 1. 2. S. 237ff.), 348 ist er Konsul, 351 betatigt er sich vor der Schlacht bei Mursa als Unterhandler 
des Konstantius bei Magnentius (Zosim. II 46, 2 — 49, 2). 351/2 ist Paul in Kukussos gestorben (vgl. de 
fnga 3, 5 S. 70, 12 ff.). Spatestens 353 fiel Ph. in Ungnade n Gen. 4, 12 20 Vgl. Philost. II 18 

22 Vgl. Athan. apol. sec. 87, 3 (S. 166, 9) 26 Der Brief ist auch uberliefert: apol. sec. 87, 4 — 7 

(= Urk. 73); vgl. S. 166, 11 Note 

BKPO RE (bis Z. 24 eWyxei) F (bis Z. 24. &iyxei) 

2 avToi R° aOroO R* 4 lEoairitovi P 13 jcovtcov] 30x0V B 17 tx9pcov R0 ^xflpoO R* 

22 Trepi 1 ubergeschr. E ] uev Trepl >~ P 25 eVriypacpov > R 27 — 29 > R 27 Ivvolas Upa; K 

29oeB5yKi5P$9 

24* 188 Historia Arianorum 8,2 — 11,3. 

Td \ikv ouv ypa9EVTa toutcc, ttjs 5e auoKEufjs outcov tis ETEpos d^iOTTiaros toutou 
lictp-rus dv yivorro; Taura yap ei8cos outcos Kai outos flypavfEv. 
9, 1 Oi jJEVTOi iTEpi EuctePiov PAettovtes EAciTTouiiEvr|v outcov ttiv aipsaiv ypdtpouCTiv 

eis 'Pcbnr|v, ypct90UCTi 5e xai tois paaiAEuai KcovaravTivcp Kai KcovcrravTi koto 'A9a- 
vaaiou. ws 6e Kai oi irapd 'AQavaaiou dTroaraAEVTES BiriAsy^av to Trap' ekeIvcov ypaipEVTa, 5 
Trapd hev tcov PoctiAecov EVETpdrrriCTav, 6 Se ETrio-KOTros 'Pcb|xr]s 'louAios fypavf/E xpi1 val 
ysvEaSai auvoSov, EvGa av eOeAtjocohev, Iva d ijev KOTTiyopouai SEi^coai, Trspi 6e cov kott|- 
D yopouvTai Kai auToi QappouvTES dTroAoyT|CTcovTai. touto yap Kai oi Trap' outcov drro- 

2 otoAevtes TrpECTpOrEpoi PAettovtes eoutous EAEyxo|iEvous fj^icoaav yEVEa6ai. toutcov 
toivuv yEVOiJEVcov opcovrss eoutous oi Trpos TrdvTa TuyxdvovTES uttotttoi pT) Trepiyivo- 10 
pEvous ev EKKAriaiaaTiKfi KpiaEi TrpoaEpxovTai iiovcp Kcovotovtico Kai Aonrov dTroSupovTai 
ci>s Trpos tov Tfjs aipEaEcos Trpoo-rdrT|V '9Eiaai' AeyovTES '-rfjs aipEaEcos" opgs irdvTas 
dTTOordvTas 09' f|ucov dAiyoi Aonrov UTTEAEi^pormEV. dp£ai Sicokeiv, ette! Kai irapd 

M 705 A tcov oAiycov d9iEHE0a ' Kai hevoijev eprmoi. ous yap ipiaadnE0a toutcov E^opiaGEVTcov, 

3 toutous ettoveAQovtes rrrEiaav TrdAiv 9povElv kqc9' f)|icov. ypdvyov ouv Korrd ttovtcov 15 
Kai TTEnyov OiAdypiov SEUTEpov ETrapxov Tfjs AiyuTrrou, outos yap ETrnr]6Eicos SuvaTai 
Sicokeiv f|6r) \iev Trj TTEipa Sei^os, ndAiora 8e Kai Trapapdrris gov. TTEnyov 8e Kai Tpr|- 
yopiov ETrioKoiTOV e!s 'AAE^dvSpeiav, Kai oOros yap Suvcrrai CTUorfiaai tt)v T)UETEpav 
alpEaiv'. 

10, 1 ' rpa9EiToivuv tote KcovcrrdvTioj, ttccvtos Se Sicokei Kai ttehttei CtnAdypiov ETrapxov 20 

B 35° Kai 'ApaaKiov Tiva euvoux ov . TTEiiTrei 8e Kai l~pT|y6piov heto o-TpancoTiKfis E^ouaiaj. 
B Kai ToiauTa yEyovEv, ola Kai to irpoTEpov. auvayayovTEs yap TfAfj6os PoukoAcov Kai 
TroiiiEvcov aAAcov te dyopaicov Kai daEAycov vecotepcov ^eto 519COV Kai po-rrdAcov ETrf)A6ov 
2 dOpocos Trj EKKAriaia tt) koAou|jevt| Kupivou. Kai tous hev drTEKTEivav, tous 6e KaTETrd- 
TT|aav, dAAous te TrAr|yaIs KOTOKo^avTEj eis 6£aucoTT|piov evipaAov Kai E^cbpijov, iroAAds 25 
te yuvancas KaTaaupovTES eTAkov eis to SiKaarripiov Srnioaig Kai tcov Tpixcov eAkovtes 
uppijov, dAAous eStiijeuov, dAAcov dpTOus d9T)pouvTO 5i' ouSev ETEpov, f| iva tois 'ApEiavoTs 
Trpoa6covTai Kai Tpriyopiov Se^covtoi tov drro paaiAicos dTroaTaAEvra. 
11, 1 *A6avdaios hev ouv Kai Trpiv yEVEaSai TOUTa Kai \16vov dtKOuaas ettAeuoev e!s ttiv 

'Pcomiv eIScos te tov Quhov tcov aipEriKcov, Kai iva, cos TipEaEV, i] auvoSos yEVT|Tar 6 5e 30 
C 'louAios ypd9Ei Kai ttepttei TrpEapuTEpous, 'EAiriSiov Kai OiAo^evov, dpiaas Kai Trpo- 

2 ©Eaiiiav, iva f\ lAQcoaiv f) yivcbaKOiEV eoutous UTroTrrous eIvoi koto Trcnrra. dAA' oi 
TTEpi EuaEpiov cos ndvov f|KOuaav EKKAT|aiao~nKT|V ectect6oi Kpiaiv, ev fj k6|jt)S ou Trapa- 
yiyvETai, ou arparicoTai Trpo tcov Supcov, ou paaiAiKco TrpocrrdynaTi Ta ttjs auvoSou 
TEAEiourai (ev toutois yap ad Korrd tcov EmaKOTrcov laxuaav Kai dvEU toutcov 0O6' SAcos 35 
AaAfiaai Sappouaiv), outco KaTETrrTi^av, cos tous pev TrpEO-puTEpous KorraaxEiv Kai prrd 
Tf|V TrpoOsauiav, TrAdaaa6ai 6e Trpo9aaiv dTrpETrfi oti '\it\ SuvdpEfla vuv IAOeTv Sid tous 

3 Trapd riEpacov yiyvopEVOUS ttoAehous'. touto 8e ouk fjv oAtiOes, dAAd 96P0S tou 

3 Vgl. Urk. 76, vgl. S. 102, 1 Note 4 Vgl. Urk. 75 5 Vgl. apol. sec. 22, 3 (S. 104, 2) 6 ep. 

enc. 7, 2 (S. 176, 16) 16 Philagrius war ungewohnlicherweise zweimal praefectus Aegypti, was auch 

Gregor Naz. or.21,28 (I 404 A ed. Maur.) bemerkt 2off. Vgl. ep. enc. 2, 1 — 2 (S. 170,23s.) 21 Arsacius 
nurhier 24 Vgl. S. 174, 5 Note 30 Vgl. S. 102, 2 Note; S. 103, 31 Note 31 Vgl. Urk. 84 

— Vgl. oben S. 102, 31. 32 Apol. sec. 27, 3 (S. 106, 7ft.) 35 Vgl. Apol. sec. 8, 3 (S. 94, nff.) 

36 Vgl. S. 106, 12 37 Vgl. Apol. sec. 27, 4 (S. 106, 16) 

BKPO R 

13 dnrEAtlip&TmEV B 20 tote > P 22 to > B 24 &9pocos > B 29 Kai' > R 30 9vii6v] 

6ea|j6v K 31/32 TTpoOEaniav] TTpo6vpiav B 33 i>s R c ou R* ? | So-Eo6ai] yeve<j6ai P 36 Aa- 

Afjo-at] Oappfiaai P Historia Arianorum 11,3 — 14,4. 189 

ovvei66tos. ti yap koivov ttoXe^os Trpos ETriaxoTrous; f| Siari \ir\ SuvduEvoi Sid tous D 
TlEpo-as E15 'Pwuriv eXQeIv KaiTOi uotKpav cnTExouaav Kai Trepav 6aXdTTT|s ouaav tous 
T-qs dvaToXfjs tottous Kai tous eyyus ekeivcov TrEpifipxovro cos Xeovtes 3T)touvtes, tis auTois 
EvavriouTai, iva SiafidXXovTES E^opiacoCTiv; 

5 'AiJEAeI TOUS TrpECTPvTTEpOUS dTTOAUCTOVTES ETT1 TT) doTlSdvCp TOUTT| TTpOcpdaEl OUVE- 12, 1 

XdXouv oXXt|Xois - 'etteI pf) 8uvd|i£6a EKKXT)cnao-nKTi KpiaEi KparElv, tt|v owt)0T) toXhov 
ETn8Ei£cbn£6a\ ypa90uai toivuv QiXaypico 'Kai ttoiouctiv outov nrrd TpTiyopiou kot' M 708 a 
6Xiyov e£eX9e!v eIs ttiv ATyuTrrov Kai Xomov E-rriaKOTroi liao-rijovrai Kai eSectijouvto 
TriKpws. ZapaTrdnnGova youv ETriaKorrov 6noXoyr)TT|v i^opijouai, T7oTd|jcova 5e 2 

10 ETrioKOTrov 6noAoyr]Tf|V drroAEaavra Kai aurov tov 6<p6aX|i6v ev tco Sicoyuw outco 
KaTEKoyav Taij kotouxevIois TrX-riyals, ' cos |ifi TrpoTEpov TrauaaaOai, Trpiv dv vouiaSfjvai B 351 
tov dvQpcoTTOV VEKpov. outco youv Eppi'9T) Kai iJoyij |iETa copas fiEpaTreuoiAEVOs Kai Siappi- 
TTi36iiEVos dvETrvEuae tou 8eou 8e8cokotos to 3f|v. dXXd larrd xpovov oXiyov ek tou ttovou 
tcov TrAriycov cnrEOavEV Eycov ev XpiaTco to KauxT)ua Sampou laap-rupiou. Troaoi te 3 

15 dXXoi liovdjovTES EnaarijovTO koSejoijevou Tpriyopiou peto BaXaKiou tou AEyopEvou B 
Soukos, Troaoi ETrioKOTTOt ekotttovto, Troaai Trap6evoi etutttovto. 

EIto 6 dOXios Tpriyopios ijeto touto irapEKaXEi TrdvTas koivcoveiv auTcp - koItoi 13,1 
ei Koivcoviav f]£ious Trap' ocutcov exeiv, ouk fjaav d£ioi TrXT)ycov, e! 8e cos 9auXous ekotttes, 
t! cos dyious TrapEKaXEis; dXX' ou8ev fjv outcS TrpoKEinEvov f| to tcov dTrocrTEiXdvTcov 

20 TrXripcoaai Kai ttiv aipEaiv avcrrfjaai. 61a touto Kai dv8po9ovos ysyovE Kai Sf)|iios Kai 
uPpiarfis Kai 86X105 Kai Pe|3t)Xos Kai to 6Xov xpiorondxos 6 ov6t|tos. ttiv youv tou 2 
ETriCTKOTrou 6e(ov outcos eSIco^ev, cos HT)8e orrroGavouaav d9Eivat Ta9fivat. Kai tout' dv 
EysyovEi Kai 0^0905 eppicpTi, ei \it\ 01 UTro8£^dti£Voi outt|V cos i5iov VEKpov ifr|VEyKav 
outco Kai ev TOUTOis eIx^ dvoaiov tov Tpoirov. Kai yap Kai XflP^v Kai dXXcov dvE^68cov 3 

25 Xapovrcov IXetiuoouvtiv ekeXeue to 5E6o]jEva SiapTrdjEO-eai Kai to dyyEla, ev ols E9Epov C 
to IXaiov Kai tov olvov, KaTEdaCTaaOai, iva ut) ijovov Xaflcbv daEptioTi, dXXd Kai Epyois 
dmiicrjTi tov xupiov dKouaoiJEVos oaov ouSettco Trap' aurou- »k<f' oaov r|Ti|jaaas toutous, 
EliE riTinaaas«. 

TToXXd te ETEpa ettoiei, a Kai Xoyou 9pdaiv uTTEpaipEi Kai dKouaas tis amora 14, 1 

30 vouiaEiE. touto 6i 6id tou©' outcos ETrpaTTEV, ETTEi utite EKKXT)aiaoTiKco kovovi TT|V KaTa- 
oraaiv eTxe utjte dTroaroXiKfj Trapa56aEi kXtiOeIs fjv ETrioKOTros' dXX' ek TraXaTiou UETa 
OTparicoTiKfis E^ouaias Kai 9avTaaias dTTEaraXTO cocrrrEp dpxT)v KoapiKf)v eyKEXEipiatiEVOs. 
6id touto Kai dpxovrcov paXXov tiuxeto 9iXos eIvoi t\ ettiokottcov Kai novajovTcov. ei 2 D 
ttote ouv Kai 6 TraTT)p 'AvTcovios ek tou opous Eypa9Ev, cocrrrEp pSeXuyiia duapTCoXco 

35 6Eoa£|3Eia outcos ipSEXuaaEro to tou dyiou ypdp^orra. ei ttote 6e paaiXsus f) orpa- 3 
TT)XdrT|S T| dXXos SiKaa-rfis etteoteXXev, outco TrEpixapTjs EyiyvETO cos oi iv tois TTapoiniais, 
Ka6cbs axETXidjcov IXEy£V 6 Xoyos • »co oi EyKOTCcXEiTrovTES 66ous Eu6Eias, oi ' Eu9pai- M 709 A 
vojievoi ETri kokoIs Kai x a ip oVTE S ^i 6iaaTpo9T) kokcov«. oheAe! tous pev touto 4 

3 Vgl. I. Petr. 5, 8 5fi. Die Entlassung der romischen Presbyter aus Antiochien hat Januar 341 

stattgefunden ; was Athan. im iolgenden schildert, spielte sich 339 ab 7/8 Vgl. ep. enc. 3 (S. 171, 24 fi.) 

9 Sarapammon vgl. S. 129 Nr. 177 — Potamon vgl. S. 159 Nr. 18 15 Balacius vgl. S. 190, 1 

17 Vgl. Apol. sec. 33, 2 (S. in, 2ofi.) und die von Schwartz NGG 1911, 503'- '■ 3 angezogenen Stellen 
aus den Festbriefen 16 Vgl. ep. enc. 7, 4ft. (S. 176, 25 ff.) 22 Die Tante des Athan. wird 

nur hier erwahnt 24 Vgl. ep. enc. 4, 3 (S. 173, 11) 27 Vgl. Mt. 25, 45 37 Prov. 2, 13. 14 

BKPO R 

11 KOT£KC*f^iv Comm. Montf. KcrrExoiyE Hss. 16 iroacn TTapOsvoi frvriTOVTO R > BKPO 17 TTapa- 

koAei B 18 T|£los P 22 {Sfu^u] ISiSa^ev P 24 yap B korrigiert, ob XTlpCv ? [ Kcri X^P" 11 > B 
26 KOTEdaaEcrflai BK 35/6 cTpcrniXaTris O c orpoTicbTriJ O* 37 KaO' tbv K | JyKaTaXiTroirres R* 190 Historia Arianorum 14,4 — 15,5. 

B 352 KOiiijovTocs rriiia xptipaaiv, 'Avrcoviov ' 5e ttote ypdvyavTOS TTETroiT|KE tov Souxa BaAdxiov 
kuium lOaai Tfjs ETrioToAfis Kai touttiv aTroppiif/ai. dAA' ou TrapEiSEV r| Geio 6iKT), het' 
ou ttoAu yap tov XeyotiEvov SoOko ETriKaOrmevov i-nrrco Kai cnTEpx6|JEvov eIs tt)v TrpcoTriv 
Hovt|v rmarpa9Ei5 6 iTrrros xai Sokcov eis tov ixnpov kotePoXe Kai Tpiwv fjnEpcov &tte0ovev. 

15, 1 'EkeTvoi liEV ov/v outcos ETrpaTTOv koto ttctvtcov, ev 6e TTJ 'Pcb|ir| <tuveA66vtes ETriOKOTroi 5 

ttou 7TEVTT|KOVTa tovs \ikv TTEpi E0aE(3iov cbs uttotttous Kai 9opr|6EVTas eA6e!v ouk drrE- 
B Se^ovto, dAAd Kai to ypa9Evra Trap' ocutcov r|Kupcocrav, f)|i5s 6e drrESE^avTO Kai tt|v 

2 Trpos fmas Koivcoviav riyanTiaav. icoj 6e toOto lyiyvETO, fjA^EV e!s yvcoaiv tou 
PaaiAECog Kcovotovtos f\ te ev 'Pcout) yEvonEVT] auvoSos Kai to ev -rfj 'AAE^avSpEi'g Kai 
TrctaTj ttj dvaToAf) Kara twv EKKAr)aicov yEyEvrmEva, Kai ypo<9Ei tw d8EA9co KcovaraVTicp 10 
Kai Aonrov dn90TEpois dpEOKEi avvoSov yEVEaOai Kai 5iayvcoo-0fjvai to TrpdyiiaTa, Iv' 
oi |iEv d6iKT)6EVTES |jt|Keti Trdaxcoaiv, oi 5e dSucoOvTES ht|keti ToiaOTa toXhSv SuvcovTai. 

3 awEpxovTai Toiwv dnd te Tfjs dvaroAfis Kai -rrjs SuaEcos iv ttj ZspScov tt6aei ttAeov 
f| eAottov po' tov dpiOjiov ETrioKOTroi. Kai oi (jev otto tt)s SuaEcos povoi fjaav ETriaKorroi 
eXOVtes TfotTEpa tov "Oaiov, oi Se drro Tfjs dvaToAfjs ETrriyovTO |je6' eovtcov TraiSaycoyous 15 

C Kai auvT|yopous Mouaowiavov KO|iT)Ta Kai 'Hauxiov tov KaaTpf)aiov, 61' ous Kai Trpo- 
duncos f|A9ov vopi^ovTES het' i^ouafas otutcov TrdAiv ttovto TrpdrTEaSai. outco yap ad 
6 id toutcov 9opEpous eoutous eSeIkvuov ols eBovAovto Kai etteBovAeuov oTs av avrrois 

4 ISokei. us 6e dTravTf|aavTEs Ecopcncaaiv EKKAT|aiacrnKT|v SiKT)v uovt|V yEV0UEVT|v, cbs 
icopaKaai tous 09' EKdcrrris EKKAriaias Kai ttoAecos Karriyopous Kai tous kot' avrrcov 20 
EAEyyous, cos Ecoponcaaiv "ApEiov Kai 'AaTEpiov, Tinious EmcrKOTrous, dvEAOovras hev 
auv aurols, dTro-nT)8r|aavTas 8e aTr' aCrrcov Kai eXSovtos |iE6' f]\i&v 6ir|you|JEVOUS te 
ttjv Travoupyiav ekeivcov, cos Ottotttoi eIev ev tois Trpdyyaai Kai 9opouvTai Kpiaiv yEvicrBai, 

D |ir| EAEyxQooai Trap' T)pwv iikv auK09avTai, -rrapd 8e tcov ETrXdaavTO KOTriyopcov, cbs 

avrroi TrdvTa urro|3aA6vTES Kai to ToiauTa urixavT|adnEvoi. touto auvopcovTES, koitoi 25 

HETa cnrouSfis eAOovtes, vo^iiaavTEs tiT|5e T|nas drravTOcv cbs 9oPouijevous, cos Ecopcncaai 

M 712 A 5 Kai tj\v f\\iu>v Trpo6upiav, dTroKAEiouaiv iotUTOus iv tu TraAaTicp - ekeI yap cokouv. ' xai 

Aoittov dXAriAois auvEAdAouv 'fiAOotiEV ett' dXAois Kai aXha PAettohev dTrT)VTT|CTaiiEV 

B 353 iieto koht|tcov Kai X 00 ?'^ koijtitcov t| Kpi'a 15 yivETai ■ KaraKpivopEQa 1 Trdvrcos- oISote 

1 Die Geschichte von dem Strafgericht iiber den sonst nicht bezeugten Dux Balacius hat A than. Vita 
Antonii 86 (Migne 26, 964) in den ELnzeLheiten ausfuhrlicher erzahlt. Danach hat sie sich unter dem 
praefectus Aegypti Nestorius zugetragen, d. h. aber 345 vor dem 26. Juni, dem Todestag Gregors 
3 Nach vita Ant. 69 ist die 1. Station Chaireu 5 Vgl. apol. sec. 20, 3 (S. 102, 7) 8 Vgl. apol. 

sec. 36, 1 (S. 114, 1 Note); apol. ad Const. 4, 3 (S. 282, 3); unten S. 207, 27 13 Die Darstellung der 

Synode von Serdika ist hinsichtlich der Tatsachen leider sehr diirftig (vgl. S. 113, 26B. Note) ; Qber den 
Hergang vgl. Bd. Ill Urk. 94ft. 14 Zur Zahl vgl. S. 123, 29 Note 15 Vgl. zu den beiden Beamten 
S. 114, 8 Note 17 Keph. zum 15. Festbrief: iv toutco (= 342) {yivEro f\ ouvoSos f| JvZepSiK^. Kai 

KaTaXctp6vTEs ol 'Apeiavol els CDiAnnTcVTroAiv iSrtTEO-rpEVfiav 6 yap OiAdypios aCrrois tovto ctuvePoOAeuo^v JkeI. 
Vgl. Sokr. II 20, 9. Philagrius, der ehemalige Praefectus Aegypti, hat vom Gebiet des Konstantius, aus 
Philippopel, die Orientalen beraten. Nach Ablehnung ihrer Forderungen durch die Abendlander (vgl. Schrei- 
ben d. orient. Synode c. 150*. ; CSEL 65, 58, 14s.) hielten sie ihre Sitzungen in Philippopel ab. Athan. hat 
in alien seinen Schriften nichts davon berichtet 21 Vgl. apol. sec. 46, 3 (S. 122, 24) u. unten S. 192, 12 

2gff. Vgl. apol. sec. 37, 7 (S. 116, nfi.); 44, 2 — 4 (S. 121, 13S.) 

BKPO R 

12 Suvairrai R 13 JtpSStv BRSapSSv KPO 14 tov + tou R 16 Kaarpiaiov BKO Kavorpl- 

ciov P 17 carrcjv TrdAiv ~ B c 18 av B lav KPOR 19 -vEvouevnv BR y\vo\iivr\v KO yiyvo- 

U6VT|v P I yEVOUEVTiv + X^'S kohito? Kai OTpaTiorrcov R 21/22 omveASovtos uiv °" airrois P 22 diro- 
5T||jri(JC!VTas B 24 tcov] cov KO 25 urropdAAovrEs B 29 Korrcn<pivdue6a R* Historia Arianorum 15,5 — 17,3. 191 

ttovtes tcc TrpoardyiiotTa • fypvow 01 TTEpi 'A6avdcnov xa ev tu MapEcoTT) UTrotivruiara, 
t£ cbv outos hev KctOapijErai, fjtiEis 6e KOTaiaxuvotiEOa. ti 8t| ouv heXAouev; ti ppaSu- 
voijev; TrXaacouEOa TrpoipaCTEis Kai dTTEAOconEV, \it\ hevovtes KOTOKpiQconEV. |3eAtiov 9EU- 
yovTas EpuOpiav f\ iAEyx&EVTas auK09avTas KOTOKpivEaOai. eov 9uycoiiEV, 5uvd|jE9d 

5 ttcos xdv ttjs aipECTEcos TrpoiaTaaBar lav 6e Kai (pEuyovras T)|jas KOTQtKpivcoaiv, ctAA' 
EXOHEV PaCTiAEa Trpo u tdir )v tov pf) d<piEvra fmas utto tcov Aacov EK[3dAAEa0ai crrro tcov 
ekkAT|0-icov'. 

ToiaCrra hev ouv ekeivoi SiEAoyijovro - "Oaios 8e Kai oi dAAoi ttovtes ETriaKOTroi 16 5 1 
•nvKVOTEpov auTOis ioTmaivov ttiv TrpoSuuiav tcov TTEpi 'ASavdaiov Kai cos 'etoihoi TTpos b 

10 dTroAoyiav Etaiv ETrayyEAAoiiEVoi SieAf/xeiv upas avKocp&vras', iAEyov te 'ei yofeiaQt 
tt\v xpiaiv, t( drrTiVTaTE; eSei yap fi \ir\ eA&eTv fj £A96vTas ut) 9EuyEiv\ ekeivoi touto 2 
ockouovtes Kai iiaAAov KaTOTrAf^avTEs drTpETTEOTEpa tt\% ev 'AvnoxEia TTp09daEcos dAATj 
Trpo9d(TEi xpTiffdiJEvoi, d>s paaiAEcos auTOis ETTiviKia koto Uepocov ypdvf ovtos, ETT£XE(pr|aav 
9EuyEiv. Kai touttiv ttiv Trp69aaiv ouk at8Ea6EVTES ETTE|jvf/av 61' EuaraQiou TrpEapuTEpou 

15 xfis koto SapSiKTiv EKKAr)aias. dAA' ou6e outcos outols t\ 9uyf) KcrrarX/nicos dTTE|3Ty 3 
euGus yap f\ dyia auvoSos, f]S TrpoTryopos fjv 6 jiEyas "Oaios, iypav^EV ccutois 9avEpcos - c 
"f| dTravrfiaaTE drroAoyT|a6|jEvoi TTpos tos ETN9EpouEvas ko0' uijcov KaTTiyopias Kai 
as EipydaaaSE auK09avTias, f| yivcbaxETE oti upas hev cos utteu6uvous t] auvoSos Korra- 
KpivEi, tous 5e TTEpi 'AOavdaiov EAEU&ipous Kai KaSapous otto TrdaTis aiTi'as drrc^aivETar. 

20 ekeivoi toIvuv utto 96P0U toO ouveiSotos T)AauvovTO uSAAov f| toTs ypdnuaaiv ettei6ovto ■ 
Kai yap tous d6iKT|6£vras Trap' auTcov 6pcovTES ouSe TTpos tous AtyovTas ettecttp^ovto, 
dXX' 6^vTEpov ?9Euyov. 

'EkeIvcov uev ouv outcos aicTXpcos Kai dTrpETrcos yEyovEV f] 9uyn, r\ 6e dyia auvoSos 17, 1 
t) drro Xe' Kai ttXeov rrrapxicov auvaxSElaa Emyvouaa tt)v tcov 'ApEiavcov KOKor|0Eiav d 

25 e6e^oto tous TTEpi 'A9avdcTiov eis dTToAoyiav TTEpi cov TTETr6v6aai kokeivoi KaTT)y6pr|CTav, 
Kai outcos dTToAoyT)aanivous, drrEp ev toTs EtiTrpoa6Ev Eipf)KanEv, drTE5E§aTO Kai CrrrEp- 2 
gOaunacrEV, coote outous te Kai tt)v koivcoviov outcov dycrnfj<Tai Kai ypdvfiai ttovtoxou 
ypdvf ai te Kai eis tt)V EKdarou TrapoiKiav Kai pdAiaTa sis 'AAE^avSpEiav Kai tt|V ATyurrTOv 
Kai eis Tas AipOas, 'A6avdaiov \ikv Kai tous ctvv auTCp xa6apous Kai Trdoris liEUVfiEcos 

30 ektos Elvai, tous 6e kot' auTcov yEvouivous CTUK09dvTas KCtKOupyous Kai TrdvTa ufiAAov 
fi XpioTiavous TuyxdvEiv. dTTiAuaav youv outous met' eiprivris, ' xa6£iAov 5e 3 
ZTE90VOV Kai Mt)v690vtov, 'Akokiov ' xai TEcbpyiov tov ev Aao5iKEig, OupactKiov Kai B 354 
OuoXevto Kai 0Eo5copov Kai NdpKiaaov. TpTiyopiov yap tov qctto |3aaiMcos eis 'AAe^ov- 
SpEiav drTOcrraAEVTa outcos drTEKfipu^av cos MT)5e oXcos ETricrKOTrov ysvoiiEvov ht)8e 69EiAovTa 

35 Xpioriavov ovoiidjEoQai. fiKV/pcoaav youv Kai as eSo^e KOTacrrdaEis iroiElCTQai Trpoa- 
Td^avTES ht)8e auTas oAcos ev EKKATiaiais ovoiidrjEaBai 61a to Kaivov Tfis Trapavoiaias. 

83. Vgl. unten S. 207, 28; apol. sec. 42, 7 (S. 120, 4ft.) 11 Vgl. apol. sec. 36, 3 (S. 114, 14) 12 Vgl. 
oben S. 188, 37 13 Der Sieg uber die Perser scheint der uber eine Stadt in Adiabene zu sein, Philo- 

storgius ed. Bidez S. 213, 1 14 Der Presbyter E. nur hier; es ist interessant, zu erfahren, daB ein 

Kleriker des Protogenes, gegen den die Orientalen besonders heftig Klage iiihren (vgl. CSEL 65, 58, 8; 66, 
1), auf Seiten der Gegner seines Bischofs stent 24 Zu der Zahl der Provinzen vgl. apol. sec. i, 2 

(S. 87, 17); 37,1 (S. 115, 13); vgl. unten S. 198, y&. 25 Vgl. die Synodalschreiben Urk. 98f7. 

28 = apol. sec. 37 (S. 115S.) 32ff. Vgl. apol. sec. 47, 2 — 3 (S. 123, 58.) 

BKPO R 

MOT 

2 aIavvv6uE6a B 4 KcrraKpiuEoflat BKPO KcrrcncrvOvEoiJai R 5 tav B av KPOR 8 oOv R 

> BKPO 15 rn-Epri B 16 6 utycrj "Ocnos fjv ~ K 28 slf + Tf|V K 29 avv > B 

33 NdpKiaov P 34 yevouevov + Kai B 35 youv] yap B 192 Historia Arianorum 18,1 — 19,4. 

18, 1 Outgo liev ouv 'A6avdaios Kai oi auv aOru &TreAu6T|aav uet' Eipf|Vr)s, to te ypdiipaTa 

£v ra teAei yeyporTtrai 5id to ufjKos ttjs ETncrroAfis, xai f| auvoSos 6iaAEAuTai, oi 5e ko6- 
atpESEVTES 6eov Kai outcos fipEUEiv, oi 6e xai liETa tt|V outcos alaxpdv qjuy-qv koteXOovte; 

2 TOiaura fiSpaaav, cbs ek toutcov uncpds aurcov Tas TrpoTEpas 6Eix©fivai Trpd^Eis. etteiSt) 

B yap ouk fi0EAT|a"av aurois 01 kv ' ASpiavouTroAei Koivcovfjaai cbs epuyouaiv otto Tfjs auvoSou 5 
Kai utteuOuvois ysvoiiEVOis, dvf|VEyKav |3aaiAEi KcovcrravTicp Kai TTETroif|Kaaiv drro Tfis 
eke! koAouuevt|s OdppiKos 5eko AaiKcov dTroTUT)6fjvai Tag KE9aAds UTroupyouvTos outoTs 
Kai els toOto OiAaypiou TrdAiv ekeT k6|jt)tos yEvopEVou. Kai toutcov to nvTinorra Trpo 

TT\S TToAeCOS EOTIV, OTTEp TrapEpXOUEVOl Kai TJHEIS ECOpaKOliEV. ElTa COOTTEp KarTop0cbaavTES, 

oTi 5id tout' E<pvyov, iva |ir) £AEyx9coai avKo<pdvTai, amp ipouAovTO, touto Kai paaiAaJS 10 

3 ekeAeue. TTETroiriKaai youv Kai otto Tfjs 'AAE^avSpsias eis Tf|V 'ApuEvi'av E^opia&fjvai 
C TrpEapuTEpou? 5uo Kai Siokovous TpsTj. Kai "ApEiov \ikv xai 'AoTEpiov, tov uev otto TTeTpcov 

-ri\s TTaAaiCTTivris, tov 6e otto tt^s 'Apapias, EmaKOTrous tous d-rroTrr|ST|C7avTas car' outcov 
ou uovov i^copiaav eis Tf|V dvco Aipur)v, dAAd Kai Oppscov laEraaxEiv outous 7TETroiT|Ka<Ti, 
19, 1 Aoukiov 6e tov ttis 'ASpiavouTroAECos ETriaKOTrov, etteiSt) ePAettov ttoAAtj Tfj kot' outcov 15 
irappriaia xP"Uevov Kai iAEyxovTa outcov tt)v octePeiov, TTETroiriKaai TrdAiv, coaTrep Kai 
TrpoTspov, dAuaEai aiSripais 5E6fjvai tov TpdxT)Aov Kai Tas x E 'P a S K0( ' °vt"S ^copiaav 

2 Ev6a Kai ETEAEurnaEV, cos tKElvoi yivcoaKouai. Kai AioScopov liEv ETriaKOTrov ekto- 
7 Trijouaiv, 'OAuuttiov 6e tov cVtto AIvcov Kai 6e66ouAov ' tov otto Tfis TpaiavouTroAECos, 

dn90TEpous drro Tfjs 0pdn<T|s ETriaKOTrous, dyor9ous Kai 6p6o56£ous dvSpas, ETreiSfi JcopaKoai 20 
UiaoOvTas tt)V alpEaiv, SUpaAov, to TrpcoTOV uev oi TTEpi EuqePiov Kai EypavfE paaiAeus ' 
B 355 KcovordvTios, to SEUTEpov 6e uTrEuvriaav outoi. f\v 6e to ypa9EVTa |if| uovov EKpd?u\Ecr6ai 
tcov ttoAecov xai tcov EKKAriaicov aCrrous, dXXd Kai ke9oAikt)v SiSovai 5ikt|v, e! ttou eupeQeiev 

3 oOtoi. toOto 6e e! Kai ©auiaaarov, dAA' ouk dAAoTpiov Tfjs TrpoaipEOECos aurcov, 
cos yap liaSovTES to toioutov drro tcov TTEpi EuaifJiov Kai cbcrrrEp KAr|pov6|joi ttjs daEpEias 25 
Kai Tfjs TrpoaipEaEcos outcov TuyxdvovTES f|9EAT|aav cos oi ttotepes aurcov Iv ttj 6paKr), 
outco Kai outoi ev ttj 'AAE^avSpEict 9opEpous eoutous SeT^oi, Kai Troiouai ypa9fjvai, 

B coote tous AiiJEvas Kai Tas EiaoSous tcov ttoAecov TT|pETa6ai, nf|Trcos 6id tt|v drro Tfjs 

4 auvoSou cruyxcopTiaiv ETravEA6coCTiv eis Tas EKKAT|aias. Troiouai 6e ypa9fjvai Kai toIs 
ev 'AAE^ctvSpEia SiKao-rats TTEpi 'ASavaaiou Kai TrpEaPuTEpcov tivcov e£ ovoiaoTOS, iva, 30 

EITE ETriOKOTTOS EITE T1S 4§ EKEIVCOV EUpE6ElTl Tfjs TToXeCOS f\ TCOV 6pC0V aUTflS ETTipds, E^tl 

tco SiKao-TTJ tcov EupiaxoiJEVCov Tas KE9aAds drroTEHvEiv. outcos t\ iouSaiKT) veo aipEais 
ou uovov dpvEiTai tov Kupiov, dXAd Kai 90VEUEIV pEpdOriKEv. 

1 f. Das Schreiben der Synode von Serdika (= apol. sec. 42S.) ist am Ende der Schrift verloren gegangen 
7 In Adrianopel befand sich nach Not. dign. or. XI 32 eine Fabrica scutaria et armorum 8 Philagrius, 
der oben S. 188, 16 u. 190, 17 Note envahnte, ekei Ko^n; = uicarius praefecti praetorio? 9 Athan. 
wird 346 auf seiner Reise nach Antiochien dort vorbeigekommen sein, vgl. unten S. 194, 14 Note 11 Die 
Verbannung wird nur hier erwahnt, vgl. S. 194, 3 121. Vgl. apolog. sec. 48, 2 (S. 126 nr. 54. 61) und 
oben S. 190, 21 15 Lucius hatte an der Synode in Serdika teilgenommen (oben S. 126 nr. 59 , das 
geht auch aus den Anschuldigungen der Orientalen in Serdika gegen L. hervor, CSEL 65, 55, 21); danach 
wurde er abgesetzt, vgl. de fuga 3, 3 (S. 70, 3) 18 Diodor vgl. S. 185, 16 19 Olympius war in 
Serdika (Can. Serdic. XIII, Urk. 95 cod. Veron. LX f. 104 13 nr. 51), er wurde durch den Proconsul Do- 
natus (sonst unbekannt) abgesetzt, de fuga 3, 5 (S. 70, n) — Theodul, s. oben S. 120, 22 Note, das Todes- 
urteil gegen ihn war noch nach Serdika in Kraft 28ff. Vgl. die Aufhebung von Edikten und 
Strafen gegen Athanasius und seine Anhanger, apol. sec. 54, 3 (S. 135, 7); 56, 2 (S. 136, 14) 

BKPO R 

2 to) teAei] elp-nvrj B 13 'Appapias | cVit' ] l§ KO 16 Kai eAty/ovTa] KcrreAEyvo i,Ta B 
23 Souvai P I Ei irou] EiiTEp P 25 nach ydp etwa 3 Buchst. rad. R Historia Arianorum 20, 1 — 5. 103 

Ou8e outco 8e f)p£|iouv, dAA' cocnrEp 6 Trorrfip ttjs aipeaecos auTcov »7TEpiEpxeTai 20 1 
cbs Aecov jtitcov Tiva k uiuii it)«, outcos ouroi SrmoCTiou Spopou tt)v E^ouaiav AoPovtes 
Kai TTEpiEpxonEVOi, ov dv TiOpicrKOv 6vEi5i30VTa toutoij tt)v 9uyriv Kai liiaouvra tt)v 
dcp£icrvT|v aipsaiv, toutous Eudcmjov, ESEauEVOV, Erroiouv E£opi3Ecr8ai Tfjs iSias TrorrpiSos, c 

5 q>o|3Epous te iauTOUS oOtcos ETroiouv, cos ttoAAovs Pev urroKprr&s Troifjaai, TroAAous 5e 
eis Epriuias cpsOyEiv f| toutois PovAEaSai kocv oAcos cruvrvyxavEiv. TOiauTa fjv auTcov 2 
HETCt tt)V <p\jyT\v tt}s navias Ta ToAnriiJicxTa. Kai yap Kai Spcoaiv dAAo ti Kaivov, oTTEp 
Tfjs Hev aipEaEcos aurcov eoti KOTdAAr|Aov, outtco 6e TrpoTEpov fiKOUO0T), dAA' ouBe Taxa 
yEvrjOETai ttote ou8e Trapd tois daEAyEOTEpois tcov 'EAAtivcov, nr|TiyE Xpicrnavois. Tfjs 

10 yap dyias cruvoSou TrpEapEUTds dTrocrTEiAdar)s ettictkottous, Bikevtiov hev tov 6ttt6 
Kootutis (eoti 64 outt| uriTpoTToXis Tfjs Kairrravias) , Eucppdrriv Se tov otto 'Aypnrrrivris 
(eoti 8e Kai outt) HT|TpoTToAis Tfjs dvco raXAias), Iva, cos f| auvoSos EKpiVE, avyxcopfjor| D 
paaiAevs ei; Tas £KKXr|aias toGs ETriaKOTrous ettoveASeIv, etteiSti Kai outos I^ePoXe, ypd- 
vfiavTOS te Kai toO suaEps u idi ou KcbvcrravTOS tco d8EX9co laurou Kai avo-rfjaavTOS tous 

15 ETriaKOTrous- oi Oarviiaaroi Kai irpos TrdvTa ToXuripoi, cos ECopaKaaiv aurous rrri Tfjs 3 
'AvTioxEias, PouAeuovtoi \xkv Koivfj, ' povos 6e Zt^ovos dvaSEXETai to Spana cos etti- M717A 
TT|5Eicos excov TTEpi to TOiauTa. uioflouvTai toivuv Tropvriv 5r||jcxTiav ev auTals Tais 
Tiuipais toO dyicoTcrrou Trdcrxa Kai yuuvcoaavTEs toutt|v ETracpiaai vuktos EucppdrT) tco 
ETriaKOTrco. Kai t\ hev Tropvri to irpcoTov vonlaaaa VEWTEpov Eivai tov KaAEaavTa ' 4 

20 irpoOuucos f)KoAou0Ei, cos 8e picpEiaa Trap' ekeivcov eI6e koiucoijevov tov dvQpcoirov Kai nf) 35 
eiooto to yiyvouEvov, eIto cos KOTEVoriaE Kai e!8e TrpEapuTou TrpocrcoTrov Kai EmaKOTrou 
Kardaraaiv, euOus dvapof)aaaa tt|v piav EJ36a. ekeIvoi te fi^iouv cticottov Kai Kara- 
vfiEu5Ea6ai toO EmaKOTrou. f)HEpas toivuv y£VOjJEVT|S 6iaTE0pOAT|TO to irpayna Kai 5 
TTaaa f) ttoAis auvrrpEXEV, 01 te drrro tou TraAon-iou ekivouvto ©aundjovrEs to SpuAou- B 

25 iievov Kai d^ioOvTES nf) aicoTTT|Sfivai touto. ysyovE toIvw Kpiais, Kai 6 hev ETaiporpocpos 
fjAEy^E tous eAOovtos ETri tt)v 7r6pvT)v, ekeIvoi 5e tov ZTEcpavov fjaav yap outoO KAripiKoi. 
6 ijev ouv ZTl9avos KaSaipEiTai, Kai yiyvETai avT* outoO Aeovtios 6 dTroKoiTos, iva |iovov 
pf| Aeittti tt) dpEiavfj aipEasi TrpoardTTis. 

1 I. Petr. 5, 8 10 Die Gesandtschaft ging zu Ostern 343 (Z. 18) nach Antiochien ab. Vincentius 

v. Capua nahm an der Synode von Serdika (S. 124 nx. 15) teil. Euphrates v. Koln fehlt in den Listen 
der Sjraode, wohl wegen der damnatio memoriae (Synode von Koln 346, Labbe II 615 C). Thdt. h. e. II 
8, 54 — 10, 3 hat eine von Athan. unabhangige Uberlieferung. Danach fuhrte die Gesandtschaft der 
Strategos (?) Salianus (ob Salvianus?) 12 f. Entspricht dem Inhalt von Urk. 96 (CSEL 65, 183, 

17 B. u. Par.) 14 Der Brief des Konstans an Konstantius ist nicht erhalten; Athan. apol. ad Const. 

6, 4 (S. 283, 12) erwahnt ihn kurz; die Briefe bei Sokr. II 22, 5 (er fehlt in der besseren Sokr.-tjber- 
lieferung), bei Philost. Ill 12 (der comes rerum privatarum Eustathius, der fur Konstans die Ver- 
handlungen bei Konstantinus fuhrte, ist auch fiir 345 durch Cod. Theod. X 10, 7 bezeugt. Sieht man 
von der unwahrscheinlichen Formulierung des Briefes ab, so hat Philost. noch am besten den Sachverhalt 
angegeben), ebenso das Referat uber den Inhalt bei Thdt. h. e. II 8, 55 (118, 17s.) sind Fiktionen auf 
Grund von Rufin h. e. X 20 (986, loff.); vgl. Schwartz ZNW 34 (1935) I39-*, und apol. ad Const. 2, 1 (S. 
280, 5ff. Note) 16 Stephanus ist Bischof von Antiochien, vgl. oben S. 185, 8 Note 27 Stephanus 

wurde wohl 343 abgesetzt; er tauchte unter Julian wieder auf, Joh. Chrysost. de S. Babyla 22 (II 575 
A Monti.). — Uber Leontius vgl. de fuga 26, 3 (S. 85, 27), er war von Geburt ein Phrygier (Thdt. h. 
e. II 10, 2), gehorte zu den Schtilern Lucians (Philost. II 3; S. 14, 8), war Presbyter in Antiochien 
(Philost. Ill 15; S. 46, 10). Athan. Darstellung des L. entspricht nicht den sonstigen Berichten iiber ihn. 
Wahrend seines Episkopates ist wenigstens eine teilweise Beruhignng der antioch. Verhaltnisse erreicht. 
Bei dem arian. Historiogr. (Philost. S. 215, 1 Bidez) heiDt L. uaKCipios; iibrigens ist das Charakterbild an der 

BKPO R 

6 TuyxAveiv B 7 Kal a > R° 9 uT|-nyE + irapa R 11 yprnTTivris B 25 6] f\ B Achanasius 11. 25 194 Historia Arianorum 21,1 — 22,1. 

21,1 'O Se paciXeus Kcovotocvtios 6Aiyov ti KOTawyEis els eoutov fjAOe Aoyiadnevos 

T6 i§ cov ISpaaav ra EuKppdTT] oti Kai Ta koto tgov dAAoov ETrixEip'nuaTa ToiocuTa ion, 
tous ii£v i£opia6evras otto Tfjs 'AAe^ocvSpEias eis ttiv 'Apueviav TrpEapuTepous Kai 81a- 
kovous eu60s dTroAufrfjvai keXeuei, ypdcpEi 6e eis 'AAE^dvSpEiav 9avEpcos utiketi 8icoKEa6ai 

2 tous nETCt 'AQavaaiou KAripiKous te Kai AaiKoOs. eIto hetcc n^vdj ttou Seko teAeutt)- 5 
C aavTOs Tpriyopiou |iETaTTE|jTrETai Kai 'AOavdaiov |iETa Trdaris Tinfjs, oux arra^ o<!/5e 

Seutepov, dAAa Kai TpHov ypdvyas outgo hev cpiAiKd, 81' &v OappElv Kai eAOeIv TrpoETpETrE. 
TTEiiTTEi te TrpEa(3uTEpov Kai Siockovov, Iv' en naAAov ©appoov ETfav^ASoi. EVOU13E ydp 

3 8id tov cpofiov tgov irpOTEpov yEvouevoov oAiyoopEiv p.E TTEpi Tf|v ettovoSov. ypdcpsi 
8e Kai tu dSeAcpoo eoutoO Kcovotovti, iva Kai outos ettoveASeTv \i£ TrpoTpEVf/T|Tai. 8ie- 10 
pepaiouTO ydp evioutov oAov ^KSsxeafiai tov 'AOavdaiov Kai ouk dv ttote ETrrrp|i|iai \ii\ 
yevEaOai Tivd koivotohIov f| Kai KOTdaraCTiv ipuActTTGov 'ASavaaico to ettictkottcp tos 
EKKXriaias. 

22, 1 Outgo 5r\ ouv ypdvyavros outoO Kai TrpoTpEyaiiEVou Sid ttoAAgov (Kai ydp Kai 

D tous KoiariTas outou TTETroiriKE ypdyai, TToA^ijiov, Aanavov, BapSioova, ©aAaaaov, 15 

Taupov Kai OAcopEVTiov, ols Kai uaAAov ttioteueiv f\v), to 8e oAov SeSgokgos too 0ego to 

Kai eIs touto KOTavu^avTi tov Kcovotccvtiov fjASsn/ 'A6avdaios heto tuv auv outgo 

Trpos aurov, yvT|aicos te aurov lobpoKE Kai dTTEAuaev eio-eAOeiv e!s tt|v TraTpi8a Kai Taj 

angegebenen Stelle sicher zutreflender als Athan. Polemik. L. scheint nach den Vorwurfen seiner Gegner 
und dem Ruhm bei seinen Anhangem ein Asket gewesen zu sein; vgl. unten S. 198, 2 — 3 I Die Ver- 

handlungen zogen sich lange hin. 344 oder erst 345 fand eine Synode in Antiochien statt, auf der man 
sich gegen das Abendland scharf abgrenzte, vgl. de synod. 26 (S. 251, 17) und vor allem Schwartz ZNW 34 
(1935) 142s. 38. Es handelt sich um die S. 192, 1 1 erwfthnten Kleriker. Da Gregor am 26. Juni 345 staxb, 
fand also die Ruckberufung im September 344 statt. Das Edikt ist dann nicht = unten c. 23, 1 
6 Nach dem Juni 345 kamen die Verhandlungen langsam in Gang, nachdem Ath. Marcell desavouiert hatte, 
CSEL 65, 146, 8ff., Sulp. Severus II 37. Danach war erst fur Athan. der RUckweg frei. 7 Die drei 

Briefe apol. sec. 51 (S. 132), iiber die Daten s. apol. sec. 52, 1 (S. 133, 15. 16 Note) 8 Der Diakon 

hiefl Achitas, apol. sec. 51, 8 (S. 133, 11). Der Presbyter wurde von Edessa entsandt (S. 133, 6), wo Kon- 
stantius 345 sich aufhielt (gegen Seecks Regesten, auf den gerade fur diese Jahre kein VerlaB ist) ; am 12. 5 
345 ist K. in Nisibis. Von diesem Feldzug schrieb er gegen Herbst d. J. den Brief 10 Von einem Brief 

an Konstans spricht Konstantius in dem ersten Schreiben an Athan. apol. sec. 51, 4 (S. 132, 2iff.). Aus den 
Worten \va Kai avrros etc. scheint hervorzugehen, K. habe seinen Bruder gedrangt, Athan. zur Riickkehr 
zu bewegen; aus Konstantius' eignen Worten ist aber zu entnehmen, daB er verlangte, Konstans solle 
Athan. nach dem Orient entlassen; denn allein unter der Bedingung, daB Athan. seine Beziehungen zum 
Hofe im Abendland und zu den Bischofen abbreche, war es Konstantius moglich, Athan. wieder einzusetzen 
(etwas anders Schwartz ZNW 34 [1935] 140). Den Alexandrinem schrieb Konstantius 356, er habe Ath. 
nur aus Freundschaft zu seinem Bruder die Riickkehr gestattet, unten S. 211, 195. 14 Die Verhandlungen 
iiber die Riickkehr dauerten lange ; Athan. reiste von Aquileja nach Trier zu Konstans (apol. ad. Const. 4, 5 ; 
S. 282, 8f.), dann nach Rom (apol. sec. 52, 1 ; S. 133, 14), von dort ging er nach Antiochien (apol. sec. 54, 1 ; 
S. 134, 31) 15 Die Beamten haben mit Athan. verhandelt. — Polemius, nur hier, wahrscheinlich der 

Konsul vom J. 338. — Datianus, ein angesehener Beamter, dessen Lebenslauf Seeck, Briefe des Libanius 
S. ii3ff. beschrieben hat. — Bardion, sonst unbekannt; ob mit dem Athan. Petit. Arian. 4, 5 S. 336, 20 
zu 363 erwahnten Eunuchen und praepos. sacri cubiculi identisch ? — Thallasius (so!) verhandelte mit 
Athan. in Pettau (apol. ad Const. 3 ; S. 280, 25) ; er war ein sehr einfhiBreicher Beamter s. Seeck a. a. O. 289 
— Taurus, praefectus praetorio Italiae 355/6, als hoher Beamter vielfach bezeugt vgl. Cod. Theodos. 
prosopographia bei Godefroy. — Florentius, praefectus praetorio Galliarum 357 — 60, Konsul 361, Seeck 
a. a. O. S. 156. 

BKPO R 

2 Kai > B ] tcov > B 4 8e Op. te Hss. 5 XaiKoOs BKPO Aaous R 10/11 6is|3EfJaioOvTo O 

11 \ir\ R* ui KPO ue B Rasur R c 12 Kai nachgetr. B 16 (DAopivTiov R Historia Arianorum 22,1 — 23,2 (Konstantius an den Prafekten Nestorius 345). 195 

EKKArifficts ypdyac, kci toIc. Korrct tottov Sikoo-tois, etteiSt) TrpoTEpov -rrpocrrd^as fiv <pu- 
ActTTEaOai T125 SioSous, Tva okcoXutov Excoai Tf|v TrdpoSov. eIto tou EmoKOTrou 2 
duoSupoiiEVOu Trepi cov ' ttettovQe Kai TTEpi tcov kctt' auToO ypacpivTcov Trap' aurou Trapa- M 720 A 
tiQejjlevou te, \xt\ ttoXiv \xera tt)v drrooriuiav SiapoXai yevcovTai Trapd tcov exQpwv, Kai 

5AeyovT05 - 'koXei toutous, 'ei PouXei, (e£eoti yap Ecrrdvai toutouc, 61' r|p5s) Kai 8ie- B 357 
AEyxouev aurous', touto ijev ou TTETroiT|KE, TrdvTa 8e, ocra TrpoTEpov ek SiapoAfjs fiv 
ypa9EVTa Kar' aurou, avaipEOfjvai touto Kai aTraAEiipfivai keXeuei SiapEpaicoadiiEVOS 1 
'uriKETi tou Xorrrou 6ia(3oAabv dvEXEcrOai, dXX' Elvai pspaiav Kai dnETdpXr)TOv tt)v -rrpoai- 
pECTiv'. Kai touto oux ottXcos iXEysv, dXX' opKois rrrEa9pdyi3£ T0O5 Xoyouj tov Oeov 3 

10 ETri toutois koXcov ndpivpa. ttoXXoIs youv Kai ETlpois Xoyois TrpoTpEvydnEvos outov 
Kai ©appEiv TrapaKEAEuadnEvos ypdcpEi Trpos tous ettictkottous Kai tous SiKaaTas touto • 

Nikt|tt|s KcovardvTios MiyiaTOS ZePootos ettiokottois Kai kXtjpikoIs ttjj Ka0oXiKf)s 23, 1 
EKKXriaias. B 

Ouk dTrEAEi99T) Tfjs tou 9eou xdpn-os 6 al6Eainci>TaTOS .... 
15 CEypdcpTi drriCTco el; tov £e' Xoyov Kai fariv e§ 6Xoi6\T|pou 6(iofa Tavrns.) 

'ETEpa ETTiaToXr| 3 

KcovaTOVTiou Trpos tov Tfjs 'AXE^avSpEias Xaov. 

ZKOTTOV TTOlOUliEVOl TT|V UHETEpOV lv OTTaCTlV EUVO|iiaV . . . 

('Eypdqj-n Kai aurn 6uokos eIs tov aCrrov fy' Xoyov Kai 81a to utiSev TrapaAaaoEiv KOTEA£i<p8r|aav 
20 vOv aypacpoi.) 

'ETEpa ETfiaToXr] 

NlKT)TTlS KCOVCTTOVTIOS AuyOUOTOS NEOTOplCO ETTOpxCp AiyUTCTOU. 

OavEpov iari Trpo TOUTOu TrpoaTa^iv f]\iErepav yEyevfjo-Oai, coctte koto ifis utto- C 
Xthjjecos 'A6avaaiou tou aiSEaincoTOTOu ETnaKOTrou ypdiinoTa Tiva EupiaxEa^ai, touto 
25 te auvEOTT|KEV ev TTJ to^ei Tfjs ofjs KoOoCTicbcEcos eIvoi. pouAoiJEQa ToiyapoOv, iva f) 
6E5oKinaap£VT| f)|ilv vt|9oXi6ttis aou -rrdaas Tag ETricrroXds ocras ocv TTEpi tou ovoijotos 

TOU TTpOEipT||iEVOU yEVOHEVOS EV TTJ UTTO CTE TO^El OKoXouQoOS TTJ f)HETEpa TOUTT) KeXeUCTEI 
EIS TO T)|JETEpOV KOUT)TOTOV OOTOaTEiXTl . 

2 Vgl. oben S. 192, 28; apol. sec. 55, 6 (S. 136, 1) $&. Vgl. unten Ossius S. 208, iff. In Rufins' Bericht 

h. e. X 20 (986, i8ff.; Sokr. II 23, 338. Sozom. Ill 20, 4ft. Thdt. h. e. II 12, 1 — 3 schreiben R. aus) tiber 
Verhandlungen betreffs Zulassung einer arianischen Gemeinde in Alexandrien und Athan. Gegenforderung 
auf gleiches Recht fur die Eustathianer kann etwas Richtiges stecken 7 Die Vemichtung der An- 

klageschriften befiehlt K. apolog. sec. 56, 2 (S. 136, 15) 8 Diese Stelle las Lucifer de s. Athan. I 29 

(CSEL 14, 116, 10) — Das ist im Hinblick auf c. 30 und 51, 3 (S. 212. 23) gesagt 12 Brief auch 

apol. sec. 54, 2 — 5 (S. 135) 17 Brief auch apol. sec. 55 (S. 135) 21 Der Brief ist nur hier iiber- 

liefert. Er enthalt eine Abanderung des Ediktes apol. sec. 56, 2 (S. 136, 15), wo die Vemichtung der Akten 
befohlen wurde. Nunmehr sollen sie an den Hof geschickt werden, — um bei geeigneter Gelegenheit der 
kaiserlichen Zentrale zur Verfugung zu stehen; 5 Jahre spater wurden sie benutzt. Vgl. unten c. 51, 4 
(S. 212, 25) 

BKPO R 

6 fjv] fjaav B 7 SiapEponcoadusvos R (JsfJai&xjduEvos BKPO 12 a. Rd. ie P | KcovcTavrivos B 

15 6tt(o-co > KP I tov > R* I ^E B v? K i»j POR 17 KcovcravTOj B [ Trpos — Xa6v] tco ttis 'AAt^av- 

6pE(as Xaco K 19 tov outov > R* | ocutov > PO | fy B uj POR > K 19/20 Kai 81a — aypa<poi] 

Kai 81a to Elvai TaT| eueivev aypatpos P (vgl. oben S. 135, 19 Note) > K 22 AiyvnTou > K 

25* 196 Historia Arianorum 24,1 — 25,5 (Konstantius an Athanasius 350). 

24, 1 "A 5e Kai heto SdvaTov tou noxapiou KcbvarccvTOs fypayev, lari touto, 'Pcoiiaio-ri 

uev ypa<p£VTCt, EpixriveuSEVTa 6e 'EXXnviaTi- 

B 35 8 I NiKTyrns KcovordvTios Auyouaros 'AOavaaico. 

M 721 A EOxnv dei (ioi tocuttiv yeyEvfjaBai, coote Trdvra ' KcrraOuuicos drro|3aivEiv to ttote 

uou dSEXcpco KcovaravTi, ou6e ttiv ctt)v auvEaiv IXotQev ev ootj te Xuttt) 6iete9t|v iiaQcbv 5 
toutov dvrjpfiadai Trapd tivcov dvoaicoTcrrcov, aroxdjeadai TrdXiv SuvaTai f) afi <pp6vr|ais. 

3 ETTEl OUV T1VES EiaiV oi EV TCp TTapOVTl KOipCp, TCp OUTCO TTEvQlKCp, TTEipcbllEVoi aE EKCpopElV, 

Sid touto toOtcc Trpos ttiv ot)v aTEppoTTiTa 6o8fjvai ta ypdiijjaTa ISiKaicoaa TrpOTpE- 

TTOUEVOS aE, IVa, COS TTpETTEl ETTiaKOTTOV, TOUS XaOUS TO OCpElXoiiEVa Tfj ©Eia 6pT)OXE(g 61- 

5daxT)5 Kai het' outcov ctuvt)9cos Euxals 0x0X03135 Kai \it\ uaTaiois OpuXois, eitives arv 10 

4 yEVOlVTO, 7TICTTEUOT1S. T)\11V ydp TOUTO EV TTJ 4AZX.fi TTETTTiyEV, COOTE CTE dKoXoU0COS 

B tt) fiuETEpg TrpoaipEaEi SionravTos tv tco tottco aou OeXeiv ETriaKcrrrov elvai. f) 0Eia Trpo- 
voia ttoXXoIs ETEai cte 5iarT)poiT|, yovEU irpoacpiXEo tote. 

25, 1 Toutcov outco -rrpaxOEVTCov outco te auvTa^aiiEvcov Kai ttjs 660O Xoittov ettiPovtcov 

oi iJiEV cpiXoi cpiXov opcovTES ixaipov, tcov 5e dXXcov oi uev eSuctcottouvto PXettovtes aurov, 15 
oi 6e Kai TrappT)aiav ouk exovtes EKpuTrrovTO, oi 5e Kai nETEyivcooKov E<p' ols fypavfav 

2 koto tou ETriaKOTrou. ttocvtes yoOv oi otto TTaXaicrrivTis ETriaKOTroi X U P'S ^ uo Trou 
f| Tpicov Kai auTcov uttotttcov TuyxavovTcov outco tov 'AOavdaiov utteSe^ovto Kai 
ttiv Trpos aurov r)crrrdaavTO Koivcoviav, cos Kai ypdyai Kai drroXoyTiaaaOai, oti, a 

3 irpoTEpov Eypayav, ou Kara TrpoaipEaiv, dXXd piajoiiEvoi TrETroiT|Kaai. TTEpi ydp 20 
C tcov ev AiyuTTTcp Kai Tais Aipuais ErnaKoiTcov Kai tcov iv aCrraTs Kai tcov ev 'AXEfavSpEio: 

Xacov TTEpiTTOV ECTTi Kai XeyEiv, ttovtcov auvTpExovTcov Kai dvEKXdXr|TOv exovtcov tt|v 
Xapdv, oux oti novov tous ISious Trap' EXTriSa ^covtos <4TrEXd|j|3avov, dXX' oti Kai tcov 
aipETiKcov cos Tupdwcov Kai Xuttcovtcov kuvcov dnT|XXdTTOVTO. UEydXri youv fiv Eucppo- 

4 auvT| tcov Xacov iv Tais auvd^Eai Trapo^uvovTcov dXXT)Xous £is dpErriv. Troaai tcov 25 
dyd|jcov TrpOTEpov ouaai Trpos yduov Itoiijoi eheivov TrapQevoi tco Xpiarco - tt6ctoi veco- 

TEpOl PXETTOVTES ETEpOUS TOV UOVf|p1"| plOV f)ydnTiaaV • TTOaOl TTOTEpES TTpOETpETTOV TEKVO* 

Troaoi 5e Kai uapd tekvcov f)^icb0r|aav, nf| EiiTroSljEcrOai ttis ev Xpiarcp dcTKriOECOS' Troaai 
yuvaiKES ETTEiaav dv6pas, Troaai Se Kai Trapd dvSpcov ETrEia6T)aav DaxoXdjEiv Tfj Trpoa- 
D Euxfi*! "5 eTttev 6 cinrroaToXos" Troaai X^P 01 . Troaoi 8e Kai opcpavoi to TrpOTEpov tteivcovtes 30 
B 359 Kai yupvoi TuyxdvovTES ek TroXXfjs Tfjs tcov Xacov TrpoGviiias oute ' Xoittov ETTEivcov, 

5 dXXd Kai EvSESujiEvoi TrpofipxovTo. Kai 6X005 ToaauTT) fiv dmXXa TTEpi dpETT|v, cos 

3 Der Brief ist ein von Athan. oft angefiihrtes Beweisstiick fur den Wechsel der Gesinnung des Konstantius. 
Er ist 350 geschrieben, gehbrt also hier nicht in den Zusammenhang. Hier hat Athan. eine andere t)ber- 
setzung gegeben als apol. ad Const. 23 (S. 291), wo die Noten zu vergleichen sind 14 Uber die Reise 

des Athan. durch Syrien und Palastina vgl. Sokr. II 24, 7. 8; Philost. Ill 12 (43, I5ff.), damals trat er mit 
Apollinaris in Laodicea in Beziehungen, Sozom. VI 25, 7 17 ff. Die Synode in Jerusalem apol. sec. 57 

(S. 136,21 Note) 2off. Athan. zog am 2i.Okt. 346 in Alexandrien ein. Keph. zum 18. Festbr. : 

. . . koht|§igj9ti Kai 6auuaa-riis 6rTTavTT|CTeo5s, trpo p uiXicov t^ k6 Oatofi ivTvyx av ° VTCOV <*&*&> tou Xaov Kai 
TTdvTCOv tcov iv teAei. Gregor v. Naz. or. 21, 27 (I 403 C) beweist das Ansehen des Athan. durch die 
Schilderung dieses Einzuges 22 Auch die Monche aus den Pachomiusklostem reisten nach Alexan- 

drien, um Athanasius zu begruBen. Der grofle Antonius sandte ihm eine Botschaft, Vita Pachomii prima 
77 (Subsidia hagiogr. 19 S. 77, l6fi.) 

BKPO R 

10 oxoXdjei; R I eitives] oitives B 19 a R c Ta R* 24 f\v] t\ K > R 30 ttoctoi + 84 P Historia Arianorum 25,5 — 27,2. 197 

£KctaTT|v oiKiav Kai oIkov EKdarou vouijeiv EKKAr|CTiav elvai 61a tt\v tcov evoikouvtcov 
qjiXoKoAiav te Kai -rr|v < Trpos tov 6eov euxtiv. Etpf|vr| te fjv kv tots ekkAtictIots fJa6Eia M 724 A 
Kai Gauiiacrrn ypacpovTcov tcov ■navraypdev ErnaKOTrcov Kai Sexoijevcov Trapd 'A8avaaiou 
Ta owt)6ti ttis sipr|VT|S ypdimara. 
5 Kai yap Kai OOpacnaos Kai OuoAtis cocrrrEp urro tou ctuveiSotos liaarijoiiEVOi pet- 26, 1 

eyvcoaav Kai ypd<90uai hev outco too ErncTKOTrcp 91AIKTIV Kai ElpT)viKr|v ETriaroXf|v, Karroi 
lif] Aa|36vTEs Trap' outou ypdunoTa. ocveAOovtes 6e Kai eIs tt)v 'Pcohtiv uetevoouv 6uoao- 
youvTES oTi TfdvTa, oaarrEp TrETfoiTiKaai Kai £ipr|Kaai kot' outou, touto eIvoi Travra 
vyEuSfj Kai novov <xuK09avTiav. oux drrAcos 8e touto o06' oxrroi TTETroiriKaaiv, dXXd 2 
10 yap Kai dva6E|iOTiffavTES ttiv dp£iavf|V aipEaiv Eyypa90v tt|v het&voiov outcov SEScoKaai 
ypdyaVTES 'louAicp too EmoKOTrcp, 'Pconaiari hev, ^ETa^A-r^EVTa Se 'EaAtivioti, touto - B 
to yap dvriypaqiov dTfEardAr| f)|ilv Trapd TTauAou ETriaKOTfou Tpi|iEpcov 'Pconaicrri. 

'EppTivEia d-rro 'PconaiKou 3 

Kupico nou liaKapiooTdrop TrdTra 'louAicp OupactKios Kai OudAT|S- 
15 'EtteiSt) ouveott|kev fmas Trpo toutou TroAAd te Kai SEivd. . . 

('Eypa<pr\ orriaco els tow £t|' Xoyow Kai eoti koto Travra 6nofa Kai iot).) 

'EpuTivEia otto 'PcopaiKoO 4 

Kupico \10\J d6EA9Cp 'A6avaaicp EmaKOTroo OupactKios Kai OudATis ETriaKOTroi. 
'A9opiif| t)|juv e660t| 5id tou d5EA9oO Kai aunTrpECTpUTEpou . . . 
20 ('Eyp&jTi orriaco eIs tov ovtov £V Aiyov Kai Soriv dpoia Kai Tot| e£ oAokAtidou.) 

Touto ypdvyavTES uTTEypayav Kai tois EiprjviKois TrapEpxo|jEvcov TrpEapuTEpcov o C 
'AOavaaiou Tlrr/pou te Kai Eiprivaiou Kai 'Awjooviou AoikoO, koitoi ijtiSe 5i' outcov ypd- 
vyavTOS auTots. 

Tis Toivuv ouk eOouuoje PAettgov touto Kai tt|v ToaauTT|v tuv ekkAi-|<ticov £ipr|VT|v; 27, 1 
25 tis ouk ixaipEV opcov tcov ToaouToov ETriaKOTrcov tt|v onovoiav; t!s ouk eSo^otje tov 

KUpiOV ©ECOpCOV TCOV AOCOV TT|V EV TOlj OWO^EalV EU9pOaUVT)V; TTOCTOl TCOV EX^pCOV |J£T- 

evoouv Troaoi tov TrpoTEpov SiapaAAovTCov drrEAoyouvTO • Troaoi TrpoTEpov maouvTES 
auTov uoTEpov ' riydrrriaav Troaoi tcov ypavydvTcov kot' outou TraAivcoSiav fjaav. B 360 
TroAAoi Kai tcov \xf] TrpoaipEaEi, dAX' dvdyKTi \iera tcov 'ApEiavcov ovtej IpxopiEVoi vuktos 2 
30 drrrEAoyouvTO, Kai tt|v iiev aipEaiv dvEOEndT^ov, fj^iouv 6e auyyvcb|jriv exeiv, oti 6id tos d 
auCTKEudj Kai to; 5ia|3oAds toj Trap' outcov yiyvopEvas tois HEV acojiaaiv ekeT 9aivovTai, 
TTJ 8e KapSia ueto 'ASavaaiou auvdyovrai Kai oei ijet' outou Tuyxdvouar vai TriaTEuaarE. 

5ff. Vgl. apol. sec. 58 (S. 137, 21 Note) 12 Paulus d. i. Paulinus vgl. S. 137, 24 Note 13 Brief = 

apol. sec. 58, 2 — 4 (S. 138) 17 Brief = apol. sec. 58, 5 (S. 138) 22 Die Uberbringer nur hier 

erwahnt 

BKPO RE(ab Z. 24 E) 

7 Xapovns + to B 8 5ti B > KPOR | oaorrrep KPOR 6aa B 10 Kai R > BKPO 

12 TiPeocdv P 13 > K 14 uou > R c 16 otHctco > P | frj B vf) K v POR | koto 

Trcnrra > K | Kai ior| > P | Iot| + e£ 6AokAtipou K vgl. Z. 20 17 > K 20 6Trlaa>] 

Kai auTTi K > P I tov > R* | ccOtov BK > POR | fn B va POR > K | Kai io-nv — 6AoKAr|- 
pou > K 24 Uberschrif t : 'ASavaaiou dpxiE^'OKOTrou "rrpos toOs orrravTaxoO povaxovs Trepi tCv 

yryEVTiuiEvuv Trapd tuv 'ApEiavcov ettI KcovoravTiou E, a. Rd. | E (vgl. Untersuchungen S. 65) 
29 ovtes] ovtcov KP 198 Historia Arianorum 28,1 — 29,2. 

28, 1 'AAAd touto okouovtes Kai Paettovtes 01 ' KAT)pov6tioi Trjs yvcburis Kai Tf)s daePeias 

M 725 A T 2v irepi EOctePiov, Aeovtioj 6 d-rroKOTros, ov ouSe d>s XaiKov koivcoveIv expfjv, Sioti 

eoutov otteko^ev uTrip toO \x£t' i^ouaias Aoittov KoipaaOai liETa EuaroAiou tivos, yuvaiKos 

UEV 61' ocutov, AEyoiiEvris 8e TrapQEvou, rewpyioj te Kai 'Akcckios Kai 0Eo8copos Kai Ndp- 

2 Kiaaos, oitives Kai ev -rfj owoSco Ka9T)pE6r|aav, jiEydAcos f^ayyvovro. eIto Paettovtes 5 
tt)v irpos *A0avdaiov tuv rmoKOTrcov avn9coviav te Kai Eipf|vr|v, TrAEious 5e fjaav u', 
otto te Tfis liEydXris 'Pcoht)s Kai ttj; 'iTaAi'as TrdaTis KaAappi'as te Kai 'A-rrouAias Kai 
KauTravias BpiTrias te Kai SiKEAias ZEpSivias te Kai KopaiKfjs Kai Trdoris -rf)s 'AippiKrjs 
tous te otto TaAAicov Kai Bpnravias Kai Z-rravicov liETa tou HEydAou Kai 6uoAoyr|Tou 

B 'Oaiou, etteito tous daro tgov TTawovicov Kai NcopiKou Kai Ziaxias AaAuaTias te Kai 10 
AapBavias Acndas te Kai Muaias MaKE8ovias ©EaaocAias Kai TrdoT)s Tf)s 'Axaiaj Kai 
KpT|TT|s KuTrpou te Kai AuKi'as Kai ttAei'otous Tfis TTctXaiaTivTis te Kai 'laaupias Aiyvrnrou 

3 Kai 0T|Pai5os Kai TrdaTis AiPur)s Kai rTEVTaTroAECos • Taura PAettovtes ekeIvoi 906vcp 
Kai <pdpco ouveoxeOtio-ov, 960VC0 \ikv 6id tt|v ToaouTcov Koivcoviav, <p6pco 5e \ii\ oi Trap' 
auTcov duu[i|9EVTES TrpooTE6wai ttj twv Toaourcov oiaoyuxig Kai Aoittov f] aipEais outcov 15 
TTapaSEiyuaTiaSElaa OpiaiipEuOfj Kai 0TT)ArTEU&TJ TravTaxou. 

29, 1 TTpcaTOV \ikv tous TTEpi Oupacnaov Kai OudAEvra cos tous Kuvas pETOTTEiSouai |j£Ta- 

C PaAEo9ai Kai els tov ISiov I^etov ETricrrpEyai Kai cbs tous X°*P ou 5 E fc T0V TrpoTEpov pop- 
Popov tFjs daspEias TrdAiv KuAiaQfjvai Trpo9aaiv te -rfjs pETavoias TrAaaaaQai, cbs 8id 
96P0V tou OEoaEpEo-rdrou Kcovcttovtos eIev touto ttettoit|k6tes, koitoi, eI Kai 96P0S 20 
2 rjv, ocAA' ouk Expflv, eittep E0dppouv ols ETrpa£av, TrpoSoTas toutcov yiyvEoOai. OTE 
6e ou8e 96P0S, dAA' evj;eu6ovto, ttcos ouk a£ioi TrdaT)S KaTayvcboEcbs Eiaiv; oute yap 
arpaTicoTou TrapovTOs, ou TraAanvcov f| voTapicov dTrocrraAEVTCov, 6TroTa vOv auToi 
TToiouaiv, dAA' ouSe paaiAicos irapovros o05e oAcos kAtjOevtes irapd tivos rypavpav, dXX' 
auToi OeAovtes dvfiXOov e!s tt)v 'Pcout|v Kai ev Tfj EKKAriaig, Ev6a 96P0S |iEV e^coSev ouk 25 
B 361 fjv, ijovos 6e 6 tou Seou 96P0S Ecrri Kai EAEuSEpav EKaaros ' exei tt|v TrpoaipEaiv 81' eoutcov 
D nET£vor|aav Kai rypavfiav. Kai oncos 'ApEiavoi Seutepov ysvoiiEvoi toioutt|v TrdAiv aTrpETrii 
Trpo9aaiv ETTivoTio-avTES ouk EpuSpicoaiv. 

2 Vgl. Can. Nic. I 3 Eustolium war gewiQ eine Syneisakte 6 Zur Zahl der Unterschriften vgl. 

apol. sec. 50, 4 (S. 132, 4ft. 7) und ebenda 48, 1 (S. 123, 29 Note) 7 Vgl. oben S. S7, i6ff. Note 

178. Der Konflikt zwischen Konstantius und Athanasius beginnt von neuem nach der Schlacht von Mursa 
(28. 9. 351). Wahrend der Schlacht hatte Valens, der Bischof v. Mursa, das Vertrauen des Kaisers so vbllig 
gewonnen (Sulp. Sev. chron. II 38, 5), daQ Valens und Ursacius fernerhin die ersten Berater des K. sind. 
Zur politischen Geschichte vgl. das apol. ad Const. 2ff. Angemerkte. Warm Valens und Ursacius ihre Er- 
klarungen von 347 (s. c. 26) widerrufen haben, ist ebenso unbekannt wie die Umstande dieser von Athan. 
immer (vgl. apol. sec. 1,3; S.88, 1 ; apol. ad Const. 1,2; S.279, 10) als bedeutungsvoll bezeichnetenWendung. 
Diese SteUe ist das einzige Zeugnis, vgl. Ossius unten S. 208, 58. Ob der Widerruf auf der Synode zu Sir- 
mium 351 erfolgte (wegen der S. 199, 21 Note bezeichneten Ereignisse) ? Die Grunde fur das Vorgehen 
gegen Athan. waren politisch diejenigen, die aus apol. ad Const, hervorgehen, kirchlich das im Orient noch 
giiltige Absetzungsurteil von Tyrus. Dessen Anklagepunkte werden durch den Widerruf des Valens und Ur- 
sacius, den Mitgliedem der Synodalkommission, wieder zur Erorterung gestellt (so Konstantius 355 in 
Mailand, Thdt. h. e. II 16, 7). Daher wehrt sich Athan. in der apol. sec. und hier gegen diese allerdings im 
Hinblick auf den jetzt ausbrechenden politischen Konflikt belanglosen alten Anklagen 18 f. Vgl. 

II. Petr. 2, 22 20 DaB Konstans (hinter ihm steht Athanasius) einen Druck auf die beiden Bischofe 

ausgeubt hat, ist wahrscheinlich. Jedenfalls gehort das in den Bereich der politischen Anklagen gegen Ath. 

BKPO RE 

2 iypT\v koivcoveiv ^~ K 4/5 NdpKiaos P 5/6 PAettoittes — tmaKorrcov > K io Zicxlas 

Comm. Montf. Ziaxas Hss. n AapSavlaj Montf. lapSavicr; Hss. Comm. vgl. oben Z. 8 | Tfis > BKPO 

14 tt)v + tuv BKPOE c 17/18 u£TapdAA£(reai RE Historia Arianorum 30,1 — 31,1. 199 

"EuEiTa Koivfj irpoCTEXeovres TrapEKaAow tov fJaaiAla Kcovotccvtiov AiyovTES • 30, 1 

'Kdi TO TTpCOTOV dflOUVTES OUK ETriaTEU0r|HEV ■ EAIyOliEV ydp, OTE ^ETETTE|i7TOU tov 'A6a- 

vdaiov, oTi toutov TrpoaKaAou^Evoj tt)v fmETEpotv aipECTiv EKpdAAEij. outos ydp l£ dpxfjs 
koct' ocurfjs ysyovE Kai ou Traurrai Taurriv ' outos avaSEuaTijcov. outos ykv ouv f\5r\ 2 

5 ttettAtipcoke to ttovtoxoO ypa9cov koc6' f)|iuv, Kai oi ijev TrAEtaToi Tf)v het' outoO KOI- M 728 A 
vcoviav §xouai, tuv 6e Kai So^dvrcov |je0' f|ncov eIvoi ot \iev TrpoaETE0T|aav auTcp, ol 6e 
HeAAouotv tiijeTs 6e eheivouev ijovoi. Kai 96^05 \ii] Kai f\ aipEais yvcoaQf) Kai Aoittov 
firsts Kai ctu xP'HUaTio'COMEV aiprriKoi. kcxv toOto yevTiTai, ctkottei ut) lierd Mavvxaicov 
Aoyio-0co|iEV. dp£ai TrdAiv ouv Sigokeiv Kai Trpocrra ttjs aipECTECos - Kai ydp Kai outt| al 

10 paaiAia §xei. ' TOiauTa \xkv ouv fjv toutcov to tt\s Travoupyias |5r|naTa. Kai outos 3 
8e SiEpxdtiEvos, ote Trpos MayvEvnov eotteuSe, Kai PAettcov ttjv Trp6s *A6avdaiov tcov 
ETTiaKOTrcov Koivcoviav, d>s utto m/pos dva<p6Eis iJETEpdAAETO tt|v yvcb|jT|v Kai oute tcov 
opKcov EuvtiiiovEuasv, dAAd Kai cov Eypayev ETrEAdSETO Kai tcov Trpos tov d6EAq>6v Ka&q- B 
kovtcov dyvcbucov yiyovE. Kai ydp Kai outcS ypa9cov Kai 'ASavdaiov IcopaKcbs SpKous 

15 SeScoke, \ir\ dAAcos Trorr|aEiv, f| 005 dv 6 Aaos f}ouAT)Tai Kai tC ETno-KOTrcp KOTaSupicos 
Tuyxdvoi. dAA' f\ Trpos tt]v daspEiav oTrou5T) TrdvTcov aQpocos outov ETriAa0£a6ai 4 
TreTroir|KEV. ou SeT 6i OaundjEiv, ei |i£rd ToaauTa ypdwjaTa Kai toooutous SpKous r)AAoico6T| 
KoovoTavTios, OTfouyE Kai 6 Tfjs AiyuTfrou tote -rupavvos (Dapaco TroAAaKis ErrayyEA- 
Aohevos Kai 8id toOto AaufJdvcov tcov paadvcov dvEaiv nETETiSETO, icos eis teAos drn-cbAETo 

20 ouv aurols T0I5 d^ovoriaaaiv outgo. 

Toutous uev ouv Korrd ttoAiv TrpcoTov Epid3rro nETOTi6Ea6ai, yEvojjiEvos 6e ev ttj 31, 1 
'ApEAarco Kai ttj ME6ioAdvcp Aomov, d>s oi aiprriKoi awEf3ouAEuaav Kai utteQevto, outcos c 
outos ETrpaTTE, paAAov 8e outcos Kai auToi 8iETrpdTTOvro Kai IvtiAAovto koto TrdvTuv 

I Die folgende Darstellung kann kaum zum Verstandnis des Vorgehens des Konstantius anleiten 

I I Konstantius reiste in der zweiten Halfte des Jahres 350 von Syrien nach dem Balkan, urn die militarischen 
Aktionen gegen M. einzuleiten. Vor oder wahrend dieser Zeit wird K. von den Beziehungen, die M. und 
Athan. kniipften (vgl. apol. ad Const. 6ff.), erfahren haben. Also hat sich sein Arger liber Ath. nicht nur an 
der «friedlichen Gemeinschaft* der Bischofe mit Ath. entziindet 13 Vgl. oben S. 195, g 14 Athan. 
beruft sich auf den als Abkommen mit Konstans aufgefaflten Brief des Konstantius vgl. oben S. 194, 10 
Note. Aus dieser Bemerkung aber geht klar hervor, daB Ath. bedenkenlos Konstans gegen Konstantius aus- 
spielt, so wie es Ath. auch vorgeworfen wurde, apol. ad Const, z 15 Vgl. den Brief des Konstantius 
oben S. 196, 3 21 Athan. baut die Darstellung der Verfolgungen in den Jahren 355 — 357 so auf, daB 
er in c. 31 — 46 die Vorgange im Abendland schildert. Nachdem Konstantius diesen Reichsteil politisch 
und kirchlich beherrschte — und das ist 355 erreicht — konnte er Athan. mit Erfolg angreifen, der bisher 
durch seine Verbindung mit dem Abendland sich im Orient behauptete. Konstantius' politisch-militari- 
schen Erfolge und die durch sie wiederhergestellte Einheit des Imperiums waxen solange ungesichert, als 
Athan. noch unbeschrankter Herr von Alexandxien war. — Zum Verstandnis der Darstellung des Ath. sind 
folgende Daten wichtig, von denen Ath. nichts mitteilt: Julius v. Rom starb am 12. 4. 352. Kurz vorher 
hatten die orientalischen Bischofe an ihn das Verlangen gerichtet, Athan. fallen zu lassen (Liberius CSEL 65, 
155, 8ff.). Liberius (seit 22. 5. 352) hatte in Verfolg dieser Aufforderung Legaten nach Alexandrien ent- 
sandt, die Athan. vor eine romische Synode zitierten (CSEL 65, 155, nff.). Athan. lehnt ab, zu erscheinen, 
durch eine agyptische Synode laBt er eine Widerlegung schreiben (Liberius CSEL 65, 90, 17). Daraufhin 
laBt Liberius von der Verfolgung des Prozesses ab. Athan. schickt am 19. 5. 353 eine Gesandtschaft an 
Konstantius nach Mailand (hist. Athan. 3f. io6 a ). Am 23. 5. 353 bringt der palatinus Montanus Ath. 
eine Ladung an den Hof (a. a. O.), er muB unverrichteter Sache abziehen (vgl. apol. ad Const. 19,4; 
S. 289, 34 Note). Nach dem Tode des Magnentius (10. 8. in Lyon) feiert Konstantius am 10. 10. seine 

BKPO R 

8 xprnicrrlaouEv KO 9 -npoara] Trp6arr|6i E c 12 nrrEp(iX£TO KR C i6-ruyxavT)K 18 ottou E 

19 tcov Baadvcov > E 20 airrols] toTs E c | toIs > E 22 'ApEoAcrrcp P j ol K c 200 Historia Arianorum 31,2 — 32,2. 

2 genres Tf]v E^ouaiov. Kcci euSus coSe nev EvroAai Kai ypdnnarra Trpos tov Errapxov, 
Iva tecos 6 aixos dipaipeOfj Trapd 'AOavaaiou Kai So&fi toTs tcc 'Apsiou 9povo0ai, Kai 
iva E^fj u^pijEiv toTs PouAojjevois tous pet' ocutou auvayonEvous. drrrEiXri te fjv toTs 
5iKaaTai5, si \ir\ auvdyoivTO |jETd tcov 'ApEiavcov. fjv 6e Taura irpooinia tov |jETd 

3 TauTa yEvoiiEvwv 5id tou Soukos ZupiavoO. e!s 5e tci e£co |iEpr] TrpoaTdynara TrdAw, 5 
Kai voTctpioi koto ttoAiv Kai TraXomvoi 9EpovTEs drTEiAds dTTEcrrEAAovTo Trpos te tous 

B 362 emaKOTrous Kai tous SiKaords, ' Tv' oi \xkv SiKaarai ETreiycoCTiv, ot 6e ETriaKOTTOi f| Tva 

D KOTa 'ASavaaiou ypd9«ai Koivcoviav exovtes Trpos tous 'ApEiavous f| Tincoplav auToi 

\ikv uttohevcoctiv E^opiarias, oi 6e toutois auvEpxoiiEvoi Aaoi Sectiio Kai uPpEis Kai TrAf]yds 

4 kot' outcov Kai dtpaipEaiv tuv iSicov UTrapxovTcov ecteoSoi yivcooKoiev. ouk tiheAeTto 10 
6e to Trpoorayiia ■ Kai yap eIxov oi dTTOo-raXEVTES he9' eoutcov kAtipikous OupaotKiov Kai 
OuoAevtos, tva Kai Trapo^uvcoai Kai duEAouvTas tous 6iKao-rds KaTEVEyKcoai Tab PoctiAeT. 
Kai Tas uev aipEaEis cos niKpoTEpas eoutcov d8£X<pds auvExcbpouv pAaacpTiiiElv Eis tov Kupiov, 
liovois Se toTs XpiariavoTs ettePouAeuov ou (pEpovTES okoueiv TTEpi XpicnroO Aoycov euctePcov. 

M 729 A ttoctoi TOiyapoOv ' ETriaxoTroi Kara to yEypaji^Evov Derri fiysiiovas Kai paaiAEas f|xST|CTav« 15 
Kai -rrapd Sikootcov f|KOuaav • 'f| UTroypdvyoTE f\ tcov EKKATjaicov dvaxcopElTE, KaOaipEOfjvai 
yap upas paaiAeus Trpoffrra^E'. ttoctoi 6i£o-Eia0T|aav Trap' outcov koto ttoAiv, iva nr) 

6 cos 91A0US tcov ettictkottcov auTOUS KOTauEnycovTai. Kai yap Kai TroAiTEUToIs Eypa9Ero, 
Kai f\v dTTEiAT), 3T)^ia xpT|ndTCov, ei uf) dvayKcr^oi ekocttos tov xfis iSias ttoAecos ErriaKOTrov 
UTroypd9Eiv. Kai oAcos tt5s tottos Kai Traaa ttoAis ETTETrAripcoTO 96P0U Kai Tapaxfjs 20 
tuv |iev ETrtaxoTfcov eAkouevcov, tcov Se SiKaorcov opcbvrcov tous oSupnous Kai OTEVOyiiOUS 
tcov Aacov. 
32, 1 Taura ijev -rrapd tcov dTrocrraAEvTcov TraAomvcov ETrpcrrrETO, oi Se ©aunaoroi 

B 6appouvTES als exouoi Trpocrracnais crrrouSfiv Ti6EVTar Kai outgo tcov EmcrKOTrcov tous 
uev Trpos paaiAra KotAouai, tous 5e irdAiv 5id ypa|J|idTcov nESoSEuouai TrAdTTOVTEs kot' 25 
outcov Trpo9daEis, iv' oi ijev Trapovra Kcovotovtiov kuiuil u'i^coctiv, oi 6e tous aTro- 
oraAEVTas Kai Tas drrEiAds Tfjs ek Trpo9daEcos auK09avTias 9oPt)6evtes |JETa6covTai Tfjs 

2 eoutcov 6p6fjs Kai euaEpous nvT)|iT|s. outco yoOv EpidaaTO flaaiAEus to ToaoOrov tuv 
EmcrKOTrcov TrAfj0os, Ta \ikv drrEiAcov, to 6e ETrayyEAAotiEvos, eItteIv 'ouketi koivcovouhev 
'ASavaaico'. oi yap ipxouevoi Trpos qcutov ouTrpoTEpov EpAETrov outov ou5' SAcos dvEaiv 30 

Tricennalien in Aries (Amm. XIV 5, 1), wo er auch im Winter sich aufhalt. In dieser Zeit hat dort eine 
Synode getagt (Sulp. Sev. II 39, 2; Liberius CSEL 65, 90, 25; 92, 9ff.). Paulin v. Trier weigerte sich 
im Gegensatz zu anderen und dem Legaten des Papstes, Vincentius v. Capua (vgl. zu apol. ad Const. 27 S. 
294, 24), das Urteil gegen Ath. zu unterschreiben und wurde daher abgesetzt (s. unten S. 294, 24). Die Synode 
in Mailand fand 355 statt, s. S. 201, 35 Note 1 Konstantin hatte dem Bischof v. Alexandrien Annonae zur 
Verteilung gewahrt (apol. sec. iS, 2 (S. 100, 278.). Das wurde schon friiher als Mittel des politischen 
Kampfes ausgenutzt (a. a. O.) ; wer das Brot verteilte, hatte die Massen. Die Ath. feindlichen Si^uoi 
(Parteien, von einer theologischen Partei der Arianer zu sprechen ist abwegig) miissen eine nicht ganz 
zu unterschatzende Macht dargestellt haben, wenngleich Ath. die Mittel, die Massen zu leiten, besser 
beherrschte als seine Gegner 31. Die hier genannten kaiserl. Verfiigungen lassen sich nicht genau 

(vielleicht schon 352) in den Ablauf des Konfliktes einordnen. Die 6iKaorai (Z. 4) sind die Statthalter 
der agypt. Provinzen 5 S. unten S. 228, 35 ff. 7 SiKaorai hier die praesides provinciaxum 

im Okzident 8 Offenbar wurden die Absetzungsbeschliisse von Aries u. Mailand den Bischofen 

vorgelegt 15 Mt. io, 18. — Vgl. jedoch den Brief des Konstantius Cod. Theod. XVI 2, 12 vom 

23. 9. 355, in dem verfugt wird, Bischofe seien nicht vor die weltlichen Gerichte zu Ziehen, vgl. den 
wichtigen Kommentar dazu von Godefroy 

BKPO RE 

4 'Apeiavcov] alpmKcov B 23 TraAanavcSv K | 8auuao-rol RE > BKPO 30 outov KPORE 

carrous B j <![}^ETrov BK ipXnrEu PORE | outov B crCrrovs KPORE | avtaiv 6AC05 /~ E Historia Arianorum 32, 2 — 33, 7. 201 

eXEiv Tivd f| upoievai Tf|s iSias oiKt|aEcos ETTETpETrovTO, -rrpiv dv uTroypdyooCTiv f| dva- 
veuovtes £§opia66oaiv. ettoiei 6e toOto 6id to awopav otto ttqcvtcov piCTElaOai tt|v 3 
aipeaiv, 616 lidAiara Kai f|vdyKaaE tous toctoutous toTs oAiyois auvapi9|jr|0fivai. Kai 
EOTroOSaffEV SxAov ovoucrrcov auvayayEiv, Trpos <p66vov \xkv koto toO ettiokottou, <pav- C 
s Taaias 5e X°"P w T ^S dpEiocvf)s daspEias, fjs outos irpoicjTaTai oIo^evos oti ws tous 
dvSpcoTrous outgo Kai tt)v dAr|6Eiav nETaarpEyai 5uvf)aETai, ouk eI6gos ouSe dvayvous 
oti ouSe ZaSSouKaToi Kai 'HpooSiavoi TrpoaAap6|jEvoi tous <t>apiaaious layyaav erri- 
Kpuvyai ttiv dAr)6Eiav. laaAAov yap Kai outcoj outt| hev Ka&T|HEpav AaiiTrpd SEiKwrrai, 4 
outoi 6e Kai Kpd^avTES" »ouk exohev paaiAia ei \it\ Kaiaapa«, Kai exovtes ttiv rTiAaTou 

10 Kpiffiv ouSev t)tt6v Eiaiv ip-quoi Kai TrdaT|s ' alaxuvris, TrpoaSoKcovTES oaov ouBettco ijeveiv B 363 
Kai auroi koto 'tov uipSiKa' yvuvoi, otov TSooai Kai tov TrpoaTdTT)v Ioutcov <rrro- 
©vi'iaKOVTa. 

Ei 6e Kai crrrpETrES to 6X005 rrri toutois <poPr)6EVTas Tivds tgov EmaKOTrcov heto- 33, 1 
0Eo6ai, dAAd nSAAov dTrpeTrEOTEpov Kai ou GappouvTcov ols TTETriaTEUKaai to pidjEaSai D 

15 Kai dvayKdjEiv tous MT) (3ouXo|jevous. outoos 6 hev SidpoAos etteI ijtiSev dAr]0ES ' eyjn - 
»kv tteAekei Kai Aa§EUTT)piGp« Empaivcov KOTEdaaEi Tas 0upas tgov \it\ Sexohevgov outov, m 732 
6 6e acoTTip outoos eoti Trpaos, ws SiSdaxEiv [ikv »ei tis 0eAei dTriaoo |iou eA0eIv« Kai »6 
©eAcov eTvoi nou |ia0r|TT|s«, lpx°|iEvov Se Trpos ekootov \it\ pidjEaOai, dAAd naAAov KpouEiv 
T6 Kai AEyEiv • »dvoi£6v not, dSeAipr) nou vun<pT) «, Kai dvoiyoircov ijev ElaEpxETai, 6kvouv- 

:o toov Se Kai ht) 0eA6vtgov ekeivgov dvaxoopEl. ou yap Ziy&jw f| p&Eaiv ouSe 6id o-rpaTico- 3 
tuv f\ dAr)6Eia KaTayyEAAETai, dAAd tteiSoi Kai o-uiifJouAig. Troia ouv tteiGgo, Iv9a paai- 
Aeoos 96P0S; T) Troia aujiPouAia, ev fj 6 dvTiAEyoov to teAos E^opianov exei Kai Qovotov; 
Kai 6 iiev AauiS koitoi paaiAEus gov Kai tov ixOpov utto X E 'P a S ex cov ©eAovrrds te tous 4 
arpaTiobTas ctTroKTEivai tov Ex6pov ou ttj E^ouaig kekgoAukev, dAA', 005 f\ ypa9t| 9T)ctiv, b 

25 ETTEiaE AauiS tous dvBpas outou ev Aoyois Kai ouk eSgokev outois dvaardvras 8avaTcoaai 
tov ZaouA. auTos 6e tov Aoyov ouk ixcov het' E^ouaias TfdvTas pidjETai, iva 6eix6t) 5 
Traaiv oti t\ <ppovT|ais auTuv ouk eoti koto 6eov, dAA' dv6pooTrivr), Kai oti oi Ta 'Apeiou 
9Povo0vtes "ouk ixouaiv dAT)66os PaaiAia eI \it\ Kaiaapa'. 61' outou yap TrdvTa hev 6 
oaaTTEp PouAovtoi Kai TrpdrTouaiv oi xP ,a_r °l Jl ctXOi, S6£ovtes 6e Si' aurou ttoAAoTs 

30 ettiPouAeueiv fiyvoricav ttoAAous TroiTjaavTES 6|ioAoyr|Tds yEviaSai, i^ gov Eiaiv oi vuv 
AaiiTrpg xP T l°'°t iev01 ttj ouoAoyig dvSpES euAoPeis Kai ETricrKOTroi dya6oi, TTauATvos 6 
ctTro Tpipipcov Tfjs utitpottoAeoos twv TaAAioov ETriaKOTros Kai A0UK19EP 6 drro nTjTpo- 
ttoAecos tt)s ZspSivlas ETriaKOTros EuaEpios te 6 otto BepkeAAoov ths 'ItoAios Kai Aiovuaios c 

6 drro MeSioAocvcov, eoti 6e Kai outt) nr)TpoTroAis Tfjs 'ItoAios. toutous yap paaiAeus 7 
35 KaAiaas ekeAeucte koto 'AGavaaiou \ikv UTroypdqjEiv, tois 6e aipETiKois koivooveTv. eTto 

7 Vgl. Mt. 22, 15. 16. 23 9 Joh. 19, 15 11 Vgl. Jer. 17, 11 16 Ps. 73, 6 17 Mt. 16, 
24, vgl. Lc. 14, 27 19 Cant. 5, 2 25 Vgl. I. Reg. 26, 9 28 S. oben Z. 9 31 S. Zu den 
Namen vgl. de fuga 4, 2 (S. 71, iff. Noten) 35 Es handelt sich um die Synode in Mailand, deren 
Datum 355 durch Sulp. Sev. II 39, 8 (CSEL 1, 93, 10) bestimmt ist. 300 Abendlander, nur wenige aus dem 
Orient, waren anwesend (Sokr. II 36, 1). Zu den Einzelheiten der Verhandlungen vgl. Hilarius sog. 

BKPO RE 

1 av BKPO av fj RE 2 toOto > P 5 irpolorcrTai RE Trpolo mio BKPO 6 uETaorpe^ai B 

UETarpEVfflai KPORE 9 Kai xpd^avTEs] KEKpa^airres RE 10 ttoittis a\a\\JVT\s PE TrdoT|S alaxvvriS 

TrdoTis BR TrdoT|S a\c\(jvr\% iravrcoj KO UETa irdcT|S aloxv^lS Montf. 15 dvayKaj£ir6ai P 16 Xau- 

^rrripicj) R | \it\ > B 17 6i6daK£i BE 18 pou Eivai ^» K 22 tv ^] Svfla K 29 oCTcnrEp 

RE oaa BKPO 32 Ti^Epuv P | aTro : + Tfjs E 33 l£p5qvias KPO | BepKiXXcov RE 

MapK&Acov BKPO 

Athanasius II. 26 202 Historia Arianorum 33,7 — 35,3. 

6KEIVCOV GoruuajovTcov to Kaivov ETriTTiSEVua toOto Kai AEyovTcov, jar) elvai toutov ek- 
KAriaiaaTiKov Kavova, evQus ekeivos - 'dAA' o-nsp Eyco povAouai, touto Kavcov', eAeyg- 
'voiJiijEaQco • outgo yap \iou Xeyovros dvExovTai 01 tt\s Zupias Xeyonsvoi ETrioKOTroi. 

f| TOIVUV TTEicr8T|TE f) Kal U|iElS UTTEpoplOl y EVT) CTECT&E ' . 

34, 1 TauTa dKouaavTES oi ETriaKOTroi ttovu yE 9aupdCTavTES Kai Tas X e 'P a 5 dvarEivavTES 5 

D Trpos tov ©eov TroAAfj ttj kot' outou irappriaig ueto Aoycov EXPT)aavTO SiSdaxovTES, \ir\ 

B 364 eTvcci tt)v paaiXeiav aurou, dWa toO 8e5cokotos ' 6eoO, 6v Kai ipopElafiai ocutov f)^iouv, 
I-iti E^ai9VTis aurf|V dqiEAriTar f|TTEiAouv te tt)v ripEporv Tfjs KpiaEcos Kai owePouAeuov 
aurco, p.T\ 5ia96EipEiv to EKKAr|aiacTTiKd nr]6E EyKOTapiayEiv Tf|v pcouaiKTiv dpxT)v ttj 
ttjs EKKArjaias SiaTayrj \xr\5k Tf)v dpEiavfiv aipEorv Eladysiv E15 tt|v EKKAr)aiav toO ©eou. 10 

2 dAA' oute fiKOUEV ekeTvos oute ti ttAeov outous AeyEiv ' ettetpettev, dAAd Kai uaAAov f)TTEiAEi 
733 ' Kai £1905 tyuuvou kcct' outcov Kai drrdyEcxeai 6e Tivas e£ outcov ekeAeuqe- Kai ttoAiv 

3 cos 6 Oapaco UETEyivcooKEV. EKTivd^avrES toivuv 01 dyioi tov KoviopTov Kai Trpos 
tov 6eov dvapXivfavTEs oute drrEiAriv paaiAicos E9opf)6T)aav oute §190^ yuuvoutiEvou 
TrpoSEScoKaaiv, dAAd Kai tov E^opiaiaov cbj AEiTOupyrnaa Siaxovias Eoxf|Kaai. SiEpxotiEvoi 15 
yap koto tottov Kai koto ttoAiv, KaiTrcp ev SectijoTs ovtej, Euriyy£Ai3ovTO tt|v uev EVCTEpfj 
Triariv KTipuTTOVTES, ttiv 8e dpEiavT]v atpsaiv dvaQEUOTfjovTES Kai ttiv liErdvoiav Oup- 

4 aaKiou Kai OOoAevtos ottiAiteuovtes. EyiyvETo 8e toOto Trpos evovtIou tois em- 
PouAeuouctiv. oaco yap ttoAu to 6idarT|ua Tfjs E^opio-n'as, Toaourcp meTjov to kot' 
outcov plaos tiu^ocve, Kai Kiipuyua fjv Korrd Tfjs daEpEias outcov tj toutcov drroSTinia. 20 

B t(s yap pAETTCov toutous 5iEpxo|i£Vous ouk outous uev cbs 6poAoyr|Tds UTrEpESocunajEv, 
ekeivous 6e ouk dTrEarpE9ETo Kai ePSeAutteto ouketi povov cos daEpEis, dAAd Kai cos Srinious 
Kai 90VEUTas Kai TrdvTa liSAAov f| Xpicrnavous ovopdjcov; 
35, 1 BeAtiov uev ouv fjv koto ttiv dpxT)v KcovoTavTiov \it\S' SAcos ttjs aipEaEcos touttis 

yEVEaQai f| yEvoiiEvov \it\ ToaouTOV ivSouvai tois daEpiaiv f\ ivSovra u^xpi toutcov 25 
arrival ijet' outcov, Iva xdv Icos toutcov ixcoai K0ivf)v ttiv Kplaiv. cos 8e eoike, Kara tous 
d9povas SectuoTs ttjs daEpEias lauTOus TrEpiTTEipovTES UEijova Ka6' eoutcov tt]v Kpiaiv etti- 

2 orrcovTai. Kai yap ou8e AipEpiou tou EmcrKOTrou 'PcopTis KOTa Tf)V dpxfiv E9EiaavTO, 
c dAAd Kai UExpi tcov eke! Tf|v iiaviav e^eteivov, Kai oux oti crrroaToAiKos ectti 0p6vos t)6eo6ti- 

ctov, ouS' oti liTiTpoTToAis t) 'PcouT) ttjs 'Pcoiiovfas Eoriv TiuAapTjOriaav, ou8' oti TrpoTEpov 30 

3 "dTrocrroAiKOus outous dvSpas' ypa90VTEs Eipf)Kaaiv EpvriuovEuaav. dAAd TrdvTa 6uou 
9upavTES Trdvrcov dQpocos ETTEAdSovTO Kai uovt)S Tfis UTrlp ttjs daEpEias orrouSfis E9povn- 
aav. ETTEiSri yap EcopaKaaiv aurov 6p6o5o£ouvra Kai uiaoOvTa liEV ttjv dpEiavriv aipEaiv, 
orrouSd^ovTa 8e TrdvTas TT£i0£iv dTroaTpE9Ea6ai Kai dvaxcopEtv drr' auTfis, iAoyiaavro 

lib. I ad Const. CSEL 65, 187, vor allem Sulp. Sev. II 39, 4 — 6. Euseb v. Vercelli und Luzifer werden 
zunachst abgesetzt, dann verhandelt man mit Dionys, der aber eine Untersuchung des Glaubens des Ath. 
fordert, bevor er sich zur Unterschrift des Urteils bereitfinden will. Darauf wird er abgesetzt (Lucifer 
de Ath. II 8; CSEL 14, 161, 2gff.). Nur die Genannten und Rhodanius v. Toulouse (Sulp. Sev. II 39, 7 
CSEL 1, 93, 3ff.) haben sich nicht gebeugt, alle anderen unterschrieben 2 Vgl. Lucifer de non 

pare. 27 (CSEL 14, 26S, 10) 3 Lucifer moriendum 13 (CSEL 14, 311, 25): sunt adclamantes Ar- 

rianae dogmatis tuae episcopi episcopum te esse episcoporum. Vgl. de s. Ath. I 33 (CSEL 14, 125, l8ff.) 
13 Vgl. Mt. 10, 14. 31 Wo? BKPO RE 3 avtxovrai >P 13 6 >E 16 koto 1 > B 18 Eyevrro P 21 toutov; + (if) B, aber exp. 

23 Kai ' + d>s B 26 excocti BKPO excocti tcov toAutiDevtcov RE | TT|v Kplcriv koivtiv ~ K 27 UEijova 
+ toutcov O, aber exp. 29 Kai iibergeschr. R 31 EtprjKaaiv + Kal E 32 cpupovTEs E Historia Arianorura 35,4 — 37,1. 203 

ol SuctqePeIs oti- 'ei tov AiPspiov TTEiaaiuEv, TrdvTcov toxecos KparfiaouEv'. Kai 81a- 4 
pdXXouai paaiXsr kokeivos toxecos TrpoaSoKrjaas 6id Ai^Epiou TrdvTas IXkeiv Trpos icarrov 
ypct9Ei Kai ttehttei orrdSovTa Euaipiov Tiva koXouuevov iJETa ypamjdrcov Kai Scopcov, iva 
T0I5 uev 6copois koAcckeuot), to!s 6e ypdunaaiv orrrEiXrioT). ' ooteXScov toivuv 6 arrdScov B 365 
5 eIs tt)V 'Pcoiir|v irpcoTOv TrapExdXEi tov Aipipiov Kara 'AOavaaiou \ikv urroypdyai, tois 8e ° D 
'ApEiavoTj Koivcovfjaai, Xeycov "touto paaiXEus PouXetoi Kai keXeuei cte Troifjaar. elra 
ettiSeikvus t<3 8copa TrapEKdXEi Kai ye\pu>v TiTTTETO Xeycov 'TTEiaGriTi paaiXel Kai touto 
5^ai'. 

'O 5e ETricfKOTTOS Xoycp tteiQcov ESiSaaKE - 'ttcos olov te touto yEviaBai koto 'A6a- 36, 1 

10 vacriou; 6v yap ou liovov pia, dXXd Kai SEUTEpa auvo8os TTavTax66EV ' ctuvoxSeIcto koXcos m 73 6 A 
iKaGdpiaEKai f\ 'Pconatcov 6e EKKXriaia met' Eiprivris dnTEXuaE, ttcos 5uvduE6a KOTOKptvai; f| 
tIs f\\ias cnroSE^ETai, e! 6v irapovTa f)yaTTT)aauEV Kai eixohev ttj Koivcovig, toutou idv 
aTrocrTpa9couEV dTrovra; ouk iariv outos EKKXriaiaaTiKOS kovcov o08e TOiaurriv TrcoTTOTE 
Trapd6oaiv eoxouev Trapd tcov TrarEpcov tuv Kai outcov TrapaXapdvTcov Trapd tou |jaKa- 

is piou Kai uEydXou d-rroaToXou FTETpou. dXX' eittep dpa ueXei tu paaiXEl TTEpi Tfjs ek- 2 
KXriaiacmKfis stpfivris. ei keXeuei XuGfjvai to Trap' fipiv TTEpi 'ASavaaiou ypa9EVTa, Xu£a6co 
Kai to Trap' ekeivcov kot' aurou y£v6|jEva, Xueo8co 6e Kai to koto ttccvtcov Kai yEVEoSco 
Xorrrov EKKXr|CTiacrTiKTi auvoSos paKpdv tou TTaXaTiou, ev fj PaaiXEus ou TrdpEOTiv, ou KO|ir|s 
TrapayivETai, ou SiKao-rfis dTTEiXEi, dXXd uovov 6 tou 9eo0 q>6pos dpKEl Kai f) tcov drTOCToXcov b 

20 Sidra^is, Tv' outcos Trpor)youuEvcos t| uev EKKXTiCTiaariKTi -maris acbjriTai, Ka6d>s oi TraTEpEs 
coptaav ev ttj koto NiKaiav auvoScp, oi 8e to 'ApEiou <ppovouvTES ekPoXXcovtoi Kai f] aipEais 
cruTCov dvctSEiicmcTOfi . Kai tote Xoittov Kpiaecos ysvopEvris TTEpi cov 'ASavdaios Kai ei tis 3 
ETEpoj iyKaAElTai Kai TTEpi cov EyKaAouvTai Kai outoi, oi uev OtteuSuvoi ekPoAAcovtoi, oi 6e 
KaSapoi Trappr|aiav ixcoaiv. ou ydp olov te auvoScp auvapi6uTi9fivai tous TTEpi Triariv 

25 dcTEpouvTas ou6e TrpETTEi TTpOKpivEaflai Trpdyuaros e^etoctiv Tfis TTEpi TricrrEcos E^ETaaEcos. 
Xpt| ydp TrpcoTOV Traaav TTEpi ttjs ttiotecos 6ia9coviav EKKOTTTECTSai Kai tote tt)v TTEpi tcov 4 
TrpayiiaTCov EpEUvav TroiEtaSai. Kai ydp 6 Kupios f)ucov 'Ir|ao0s Xpicrros ou TrpoTEpov e6e- c 
pctTTEUE tous TrdaxovTas, irpiv dv SEi^coai Kai EiTrcoaiv ottoiov Tricrriv eIxov eis outov. 
TauTa Trapd tcov TraTEpcov Eud0o|iEV, TaCrra drrdyyEiAov to paaiAfii, TaCrra ydp Kai outco 5 

so auu9EpEi Kai ttiv EKKAr|aiav oiKoSotiEi. [ir\ dKouiaOco 6e Oupadxios Kai OuoXtis, Kai ydp 
Kai Iv toTs TrpoTEpois |jETEv6r|aav Kai vuv XiyovTES ouk Eiai TTiOToi '. 

'O 11EV OUV ETTlCTKOTrOS AipipiOS TOtOUTa, 6 6£ EUVOOxOS XUTTT|8Eis OU TOCTOUTOV, OTI |XT) 37, 1 
UTTEypavfEV, dXX' OTI TTJS aipECTECOS EX^pOV OUTOV EOpEV, ETTlXaOoiJEVOS TE oti Trpos ETTicTKO- 

I ff. Den folgenden Ereignissen geht die Verbannung der Legaten des Liberius in Mailand voraus (s. unten 
c. 41 S. 205, 32 fi.). Der Papst erwartete das gleiche Schicksal wie Lucifer, Euseb undDionys, vgl. CSEL 65, 
164, 17 ff. 3 Euseb ist der beruchtigte praepositus sacri cubiculi unter Konstantius, iiber ihn Seeck, 
Briefe des Libanius S. 139. Uber seine Verhandlungen rait Liberius berichtet nur Athan. 10 Ebenso 
argumentiert Liberius in Mailand vor Konstantius (Thdt. h. e. II 16, iff.) 15 Vgl. Julius v. Rom 
apol. sec. 35, 5 (S. 113, 12) 18 Die Sitzungen der Mailander Synode fanden im Kaiserlichen Palast 
statt, Hilarius CSEL 65, 187, 17 22 Vgl. Liberius Thdt. h. e. II 16, 8 26ff. Das forderte Liberius 
in seinem Brief an Konstantius (CSEL 65, 92, 12 ff.; 93, iff.) und bei dem Mailander Verhor (Thdt. 
h. e. II 16, 22) 29 cnrcryyEAov: durch seine Legaten 30 So auch Liberius Thdt. h. e. II 16, 

II (133. 8ff.) 

BKPO RE 

1 TTavTos P I KparT|CTCOuev R*E 2 KOKEtvos a. Rd. nachgetragen B 3 oTrdSoirra + Kai E 

5/6 'Apeiavolj 6e — P 10 uia B f\ uia KPORE 15 uiAtei B 21 EKpdXAoirrai RE 23 EyxaXoOirrai 
Op. EyKEXEvovTai Hss. | {xpdXXoirrai RE 30 &koveo-9co E c Montf. okouetco BKPORE* 33 etti- 

XavSavouEvos E 

26* 204 Historia Arianorum 37,1 — 38,5. 

ttov f|v nEydXcos onTEiXr|CTas e£t)pxeto heto tcov Scbpcov. Trpcrrrei 5e ti Trapdvonov Xpicrna- 

B 366 vcov ijev dXXoTpiov, ' arra66vTcov 6e ToXpripoTEpov. tt)v yap Trapdpaaiv tou ZaouX |jipT|ad- 

D hevos qctteXOcov eis to napTUpiov TTFrpou tou drrocrroAou tct Scopa outgo oveQtikev. dXXd 

tia6&bv 6 AipEpios Trpos |iEV tov TTipoOvTa tov tottov Kai uti KcoXuaavra HEydXcos fiyavotK- 

ttjctev, aura 6e cos dSuTov 6uaiav drrrEppiyE, Kai touto paXXov Eis 6pyr|v ekivei tov OAaSiav. 5 

2 irapo^uvEi Toivuv ^aaiXea XEycov 'ouketi TTEpi tou ypdvyai AipEpiov eotiv t\\i\v f] (ppovTis, 
dXX' oti Kcrrd Tfjs aipiaecos outgo 9povEi, cos k% dvotiaros tous 'ApEiavous dva6EiiaTi3Eiv '. 

M 737 A eIs touto Se kiveT Kai tous ETEpous oTrdSovTas, TroAXoi 8e, ' uaXXov 6e to 6Xov eio! - ' euvoOxoi 
Trapd KcovaravTiw Kai TrdvTa Suvcnnrai Trap' outu, x w P'S TE toutcov ouSev eotiv ekeI ys- 

3 VEaSai. ypdq>Ei 6f) ouv PooiXeus Eis 'Pcbnr|v, Kai TrdXiv TraXarivoi Kai voTdpioi Kai 10 
kohtites aTrooTEAAovTai Kai ypdunoTa Trpos tov Frrapxov, iva f| TrXavr|aavTES SoXco tov 
AipEpiov E^aydycoaiv otto Tfjs 'Pcb|xr|s Kai TTEnycoaiv eis to otpoctotteSov Trpos outov f| 
pig toutov Sicb^coai. 

38,1 Toioutcov 6t) ovtcov tcov ypa9EVTCov Xoittov koke! 96P0S Kai ettiPouAti koto Traaav tt|V 

ttoXiv fJKlJajE. Kara ttoogov youv oikcov drTEiAf) yeyovE; ttoooi Troaas ETrayyEAias EiXr)9aai 15 
koto AipEpiou; ttoooi touto PXettovtes EKpuprjaav ETriaKOTroi; ttoooi tcov eXeuOepcov 

2 dvEX<jopTiaav eis X 00 ?' 12 °^d T °S SiapoXds tcov xpiOTOudxcov; ttooois daKT)TaTs ettePou- 
B Xeuoov; ttooous ekei SiaTpipovTas Kai Xorrrov to E9EOT10V exovtos ekeI SicoxSfjvai ttettoi- 

r|Kaai r irocrdKis Kai ottcos E9uXa£av tov Xiueva Kai Tas eIooSous twv ttuAcov, iva pf) tis 
6p666o£os eioeXQgov 6Ecopr]OT) AipEpiov; eoxe Kai 'Pobpri TTEipav tcov xP'troudxcov Kai 20 
Eyvco Xorrrov oTTEp ouk ETrioTEUEV otKououaa TrpoTEpov, ttgos Kai ai ETEpai EKKXriaiai koto 

3 ttoXiv ETrop6T)0r|CTav Trap' auTobv. euvoOxoi 6e fjaav 01 Kai TauTa Kai to koto ttovtoov 
kivoOvtes. Kai to TrapdSo^ov Tfjs EmpouXfis touto eotiv, oti f] dpEiavf) aipEais dpvouiiEVT) 

TOV UlOV TOU 8eOU e£ EUVOUX^V EXEl TTIV pOT)6ElaV, 01T1VES COS TTJ 9UOE1 OUTCOS KOI TT)V V|A^(T1V 

4 dpErfis dyovoi TuyxdvovTEs ou 9Epouaiv okoueiv oXcos TTEpi uiou. 6 ^ev ouv ek Tfjs 25 
C AiSiOTrias euvouxos HT] vooov a dvEyivoooKEV ETTEiaQr) too OiXiTnTCp SiSdoKOVTi TTEpi tou 

aooTfipos, oi 6e tou Koovotovtiou oTrdSovTEs oute tou TTETpou onoXoyouvTOs dvExovTai, 
dXXd Kai tov -rraTEpa Beikvuvto tov uiov dTroaTpE90VTai Kai liaivovTai koto tcov XEyov- 
tcov yvqaiov Elvai tov uiov tou 6eou ekSikouvtes orraBovToov atpEaiv, iit)6ev eIvoi yvriaiov 

5 Kai dXr|6iv6v ek tou Trorrpos. 5id touto yap Kai 6 voiios EipyEi toutous eIs ekkXt)- 30 
<TiaoTiKT|V auiipouXiav TrpoaXaiapdvEaOai, Kai 6|jcos toutous vOv tcov EKKXriaiaoTiKdov Kpi- 
lidTCOv Kupious iXoyiaaTo, Kai ottep dv outoIs 66^ri, touto Kcovotovtios KpivEi Kai oi Xe- 

B 367 youEvoi ETriaKOTroi uTTOKptvovTai. d> tis dv ' ylvoiTO toutcov Xoyoypd90s; ti's crrrayyEiXai 

D TaCrra eIs yEVEcrv rrEpav; tis apa TnarEuaEiEV axoucov oti orrdSovTES oi oikeiokos UTrripEaias 

n6yis ttioteuohevoi (91XT160VOV ydp to toutcov eISos, Kai ouSev dXXo iJEpiiivcoaiv cos 35 

T0U6', OTTEp OtUTOUS f] 9UCTIS d9EiXaTo, EUTroSijEiv) outoi vOv tcov !io<Xr|CTiacrnKcov Kardp- 

XOUcti, Kai TOUTOis UTTOTriTTTCov KcovaTavTios Traaiv ettePouXeucte Kai AipEpiov E^copiaEv; 

2 Vgl. I. Reg. 15 10 ff. Amm. XV 7, 6 — 10 gibt den besten Bericht iiber den Konflikt des Konstan- 

tius mit L. Da L. nicht das Urteil iiber Athanasius unterschreibt, Liberius aegre populi metu, qui 
eius amore flagrabat, cum magna difficultate noctis medio potuit asportari 23S. Ein kraftiger Sar- 

kasmus! 26 Vgl. Acta 8, 27 ff. 27 Vgl. Mt. 16, 17 30 Can. Nic. 1 

BKPO RE 

9 Suvcrrai E* 10 5r\ E c 5e E* 19 tous Aiuevos P 20 AipEpiov 6EU>pr|0-r] ~- K 

21 dxouaaaa K 25 fiyovoi dprrfis -~ KO 32 eXoyioixTO KPORE* iXoylaavTo BE C 

33 drn-ayyEiAai Op. aTTayyeiA£i BORE Comm. orn-ayyEiAoi K drrrayyEiXTi P Montf. 36 ^eCAeto K | 

EKKAr|aiaoTiKGv RE ekkAtiqicov BKPO Historia Arianorum 39,1 — 41,1. 205 

'EtteiSti yap ttoAus f\v e!s 'Pcburiv ypdipcov, ' ottteiAcov, crrroaTEAAcov, ettiPouAeucov, 39, 1 
Aonrov 5' EyEyovEi Kai 6 koto 'AAE^dvBpEiav Stcoynoj. eaketoi Kai Ai^Epios Trpos fiaai- M 740 A 
Aeci Kai TroAAfj Kai ocutos KEXpT|Tai Tfj Trapprjaicr Trauaar, Mycov, 'Bicokcov Xpicma- ~ 
vous" nf) TTEipajE 81' fmwv Eiad^ai tt)v aoifaiav eis tt}v EKKAT]aiav. TrdvTo vttoijeveiv eoijev 

5 etoiuoi fi 'ApEionaviTai KAT|6fjvai. Xpicrnavous ovtos rmas pj\ dtvdyKaje XP'TOUGXOVS 
yEVEaflai. touto Kai aoi autiPouAEUo|jEv • \it\ pdyou Trpos tov BeScokoto aoi tt|V dtpxfiv 3 
touttiv liTi ovt' euxo'P 1 ' 71 ' 1 ' ? ao ' E P l! l CT ^S E 's aCrrov nf) SIcoke tous TriaTEuovTas ets aCndv 
|jT| dKoucrrij Kai ot!t »aKAr|p6v aoi Trpos KEVTpa AaKTi3Eiv«. dAA' eTGe k&v dKOuarjs, iva Kai 
au TTEia6fis cbs 6 dyios TTauAos. iSou TrdpEaiJEv, f|A6onEv, -rrpiv TrAaacovToi 7rpo<paaiv 4 

10 5id touto yap Kai EaTrEuaaiJEV e!86tes oti l£opia|i6s f)u5s hevei Trapd aoO, Iva, Trpiv Trpo- B 
<pdaEcos TtdOcoiJEV, Kai Traai Seix©?! 9avEpcos oti Kai oi dAAoi ttocvtes outco TrETrovOaaiv cos 
r|ji£iS Kai ai AExteiaai kot' outcov Trpo9daEis ETTAdcr9T)aorv Trapd tcov Ex^pcov Kai TfdvTa 
Td kot' outous km auKocpavTia Kai ifEuSfj'. 

Outco hev ouv 6 Ai^Epios tote AEycov EflauydjETO Trapd Trdvrcov, 6 6e ovti toO drro- 40, 1 

15 Kpivaa6ai tiovov ekeAeuoe Kai i^copiaev EKacrrov 8iaarT|aas, OTrsp Kai etti tcov TrpoTEpcov 
TTETroir|KE. toutov ydp i^opijcov tov tuttov outos ETroiT|aEV, Iva Kai ev to!s Tiucopiais cbpo- 
TEpos tcov Trpo auTou Tupdvvcov Kai Sicoktcov yEVT|Tai. tco hev ydp TrpoTEpco Bicoynco 2 
Koivfi Kai ttoaaous dpa keAeucov 6 tote Ma^iuiavos E^cbpijEV 6noAoyr|Tds Kai tt)v Tincopiav c 
ETTEKOuqiijE TrapanuQouuEvos outous ttj auvouaia, outos 5e kcxkeivou ytyovEv cbiJOTEpos Kai 

20 6iEarr|aE tous KOivfj TrappT|aiaaa|JEVOus Kai 6iioXoyf|aavTas Kai SiEXcopiaE tous ouvSe- 
OEvras ttj TrioTEi, iva Kai orrroOvfio-KovTES aAAr|Aous \lt\ pAETrcoai, vouijcov cos 6 X<±>pio\ibs tou 
CTcbuaros Trdvrcos Kai Tf)v ttjs yuxfjs Sidfoaiv 8iicnr|aiv f) yu>p\a$i\nv; 09' eoutcov etti- 
Xd6covTai Tfis dXXT)Xcov 6no9poauvTis te Kai 6|jiov(A/xias " ouk eIScos ' oti, k&v ekootos drro- B 368 
HEivri, dAA' §xei IieQ' eoutou TrdAiv 6v koivtj owovtes cbpoA6yT|aav Kupiov, 6s Kai ttaeious 

25 Elvai TTOiTiCTEi ue6' EKacrrou (cos TreTToir|KEv Erri 'EXiaaaiou toO Trpo9T|Tou) f|TrEp Elai tiETd d 
KcovoTavTiou oTpaTicoTai. TU9X6v aAT)©cos i) KaKia - kv cL ydp eSo^qcv AutteIv tous 3 
6|aoAoyr|Tds SiaxcopijovTES aurous crrr' dAAt|Acov, ev toutco pdAAov Ioutous UEydAcos t)8ikt|- 
oav. oAcos Uev ydp e! owfjaav dAXr)Aois Kai ett! to outo ETuyxavov, ' e^ evos tottou tcov m 741 A 
daEficov lyvcopijETO to uuaos, vuv 8e SiaarfiaavTES outous TrETroit|Kaaiv eis Trocvra tottov 

30 8ia8pa(jElv eoutcov Kai yvcoaGfivai ttiv daEpfi aipEaiv Kai Trovripiav. 

OTa ydp Kai touto TrpoTTOVTES sSpaaav, t(s otKouaas oux fiyqaETai TrdvTa iidXAov 41, 1 
outous f| Xpiariavous eIvoi; Ai^Eplou ydp dTrocTEiXavTOS Trpos paaiXia EuTpoTTiov TrpEO'- 

2 Wenn A than, beim Wort genommen werden darf, so fanden die Verhandlungen in Rom mit Liberius 
vor August 355, also Juni/Juli 355 statt, s. unten S. 211, 2 3 Liberius wurde nach Mailand gebracht 
(Amm. Marc. a. a. O.: ad comitatum, das war in Mailand). Ath. macht leider an dieser Stelle nur 
eine wertlose rhetorische Mitteilung iiber die Verhandlungen. Die einzige Quelle ist das Protokoll bei 
Thdt. h. e. II 16, iff. (Sozom. IV 11, 3S. schreibt es aus; Hilarius, Lucifer schweigen) und der dazugehorige 
Rahmenbericht 8 Act. 26, 14 14 Liberius wurde drei Tage nach der Verhandlung nach Beroa (Thrakien) 
verbannt (Thdt. h. e. II 16, 27 — 29). Demophilus, der Ortsbischof, hatte ihn zur Annahme des Urteils 
gegen Ath. zu veranlassen 19 Ath. denkt wohl an die Deportation in die Bergwerke, Euseb h. e. 
VIII 12, 10 (770, 19) 25 Vgl. IV. Reg. 6, 16 32 Hiermit lenkt Ath. auf die Ereignisse der Synode 
von Mailand zuriick. Die beiden Legaten des Liberius hieflen Pancratius und Hilarius (so Liberius CSEL 
65, 93, 10), zu ihrer Verbannung Hieron. chron. ol. 283, 3 (18. J. d. Konst. = 355) 

BKPO RE 

3 Kai TfoAAfi K Kai Trpos TroXAfj BPORE* Trpos o YE ttoXAtj E c | kexptitoi] KacrnTai B | Kixpr|Tai 
+ kot' ekeIvo KatpoO RE, Glosse im Hinblick auf die spatere Haltung des Liberius 6 yevarBai B c 
KAri9fivai B* 13 Ioti > E | xai > E 14 6' > E 16 Tiucopiais + auros P 19 outous > B 
20 SiexcbpnCTE B 2 1 dTTo9i>TiaKOVTas RE 22/23 £TTiXd9ovTai RE 3 1 °^X TiyriaFrai axouo-as <— BKPO 206 Historia Arianorum 41,1 — 42,3. 

(3uTepov Kai StaKovov 'lAdpiov uetct ypaniiaTcov, ote Kai oi irepi Aouxi9epov cbpoAoyouv, 
tov pev TrpgapuTepov eOOus E^copiaav, tov 6e Siokovov "lAdpiov yuuvcoaavTES Kai tqc vcotoc 
Ma<rri^otvTE5 E^wpiaav ett^covoOvte; • 'Sid t! \it\ ovteottis AiflEpicp, dAAd Kai Trap' avroO 
KExoniKas y pct|JnaTa ' ; rrroiouv 6e toOto Ovpaaxios Kai OudAris Kai oi ctvv outois oTrd5ov- 

2 tes. Kai 6 ii£v Siokovos laaorijoiiEvos rjuAoyEt tov Kupiov iivr)a0Eis avrroO MyovTOs- 5 
B »tov vcotov hou eSgoko e!s pdoTiyas«. oi Se Kai naaTijovTES EyEAcov Kai exAevkxjov otur6v 

ouk EpuQpicovTES, oTi Aevittiv Oppijov TfpETrovTa 6e eocutoIs Kai oOtoi yEAcovTEj appovouv 

KQtKElV0$ EuAoyCOV UTTEHEVE. TO HEV ydp TU7TTEO"0ai XpiOTlOVCOV iSlOV EOTI, TO 6e HaOTlJElV 

3 Xptanavous TTiXcrrou Kai Katdcpa to ToA|jT||ja. ovtco hev ouv Kai if|v 'Pconaicov ek- 
KAt)afav Kai Kara tt|v dpxriv ETrEXE(pr|aav 6ia96Elpai 6EAr|aavTEs EyKOTaiii^ai Kai ev aOrrj 10 
ttjv daipEiav, 6 6e Ai(3£pios i^opiaQEij OorEpov pErd SiETfi XP 0V0V wkAooe Kai 9o|3Ti6Eis 
tov carEiAoOuEvov OdvaTov UTTEypocvfEV. dAAd Kai toOto SEiKvvaiv ekeIvcov hev tt)v fMav, 

C Aipepiou 6e to koto -u\s aipEascos (ilaos Kai tt)V uttep 'AOavaaiou ^ffjcpov, ote tt)v Trpo- 

4 aipeaiv Efyev iAEU0Epav. to ydp ek paadvcov Trapd -rf|v i§ dpxfjs yvconT|v yiyvouEva, 
TaOra ou tcov 9oPt|0evtcov, dAAd tcov paaavijovTcov krri pouAf|naTa. TrdvTa ijevtoi is 

TTOlElV UTTEp TPS OipECTECOS ETTEXEipTiaaV. KO0' EKdoTT)V 8e EKKATjaiaV TTlpOUVTES f|V E|aa6ov 

Tricmv, tous uiev SiSaoKdAous TrpoaSoKcoai, -rf|V 5e xpio-ro|jdxov aipEcriv kotePoAov Kai 
ttccvtes cos °9 lv EKTpETrovrai. 
42, 1 ToiauTa 6e Kai ToaaOTa TroiriaavTES oi SuaaE^Els ouSev evouijov TTETroiriKEvai, Icos 

6 uiyas "Oaio; onTEipaTOS f\v ocutgov tt\s TrovT)pias. Kai ydp Kai koto tou tt]Aikoutou yi- co 

B 369 pOVTOS EKTElVal TT|V UOVIOV EOUTCOV EOKE^aVTO. Kai ' Ou6' OTI TTOCTf|p EOTt TWV ETriOKOTTCOV 

D T)axuv6r)aav, 0O6' oti yiyovEV 6noXoyr)TT|S r|uXapr|0Tiaav, oute tov xpovov -rfjs ETriaKOTrfjs, 
OTi E^rjKOVTa ett| Kai ttAeIov Exei iv auTfj, f|5EO0Tiaav, dXAd TrdvTa Efou6Evouv Kai irpos 
ti6vT)v tt)v aipEaiv ipXETrov, dv6pcoTroi oAtiQcos »iJr|TE tov 9eov 9oPouhevoi ht|te av6pw7Tov 

2 EVTpETroiJiEvoi«. TTpoaEX66vTES toIvuv KcovoTavTiw toioutois TrdAiv ExpriaavTO prinaar 25 
'TrdvTa |jev TrETroiT|Ka|i£V Kai ^copio-apEV tov 'Poonaicov ETrioKOTrov, E^copiaanrv 6e Kai Trpo 

M 744 A avToO ttAeiotous octous ETriaKOTrous, TrdvTa te tottov 96^01; TTETrAripcoKauEv ' dT^A' ei^ 
ouSev f|iiiv eoti Ta TTiAiKaurd aou £pya ouSe KaTwp0coTai otiouv f|niv, ecos "Oaioj TTEpi- 
AEiTTETai. EKEivou ydp 0VT05 ev T015 iSioij Kai ttovtes ev toij iSiais EKKAriatais Eiaiv, 

3 iKavog eotiv ev Aoyco Kai ttiotei ttei'Seiv TrdvTa^ Ka6' fmcov. oCrros Kai awoScov Ka9r|- so 
yEiTai Kai ypd9wv okouetoi TravTocxou - oCrro$ Kai tt)v ev NiKaia TrioTiv e£e0eto Kai touj 
'Apsiavous EKqpu^EV aipETiKous slvai TravTaxou. Sv toivuv oCttos heivt), ttepittos 6 tSv 
ETEpuv E^opiapos ysyovEV r\ ydp aipsais T)pcov EKTroScov yiyvETai. ap^ai toivuv Kai 

2 Zur Strafe des Auspeitschens vgl. Caspar, Papsttum I 175 ' 6 Jes. 50, 6 11 Vgl. S. 167, 19 

Note. An der Angabe: nach 2 Jahren fiel Liberius urn, ist nicht zu riitteln. Also meint Athan. hier 
die Unterschrift des Liberius unter das Sirmiense von 351, die er 357 vollzogen hat. Das muB vor 
dem 28. 4. 357 geschehen; denn nur dann konnte sich Konstantius, der zu dieser Zeit in Rom war, 
auf Verhandlungen iiber die Ruckkehr des L. eingelassen haben (Thdt. h. e. II 17, 1. 2; Sozom. IV 11, 12; 
Coll. Avell. 1, 3; CSEL 35, 2, 3 S.) 20 Vgl.de fuga 5 (S. 71, yS. Noten) 21 Trcrrf|p vgl. apol. 

ad Const. 3, 7 (S. 281, 13) 22f. 6uoAoynTi ! |s so auch Euseb VC II 63 (66, 281.); O. war nach den 

60 Amtsjahren, die er 355 hatte, also schon etwa 10 Jahre vor der Verfolgung Bischof 24 Lc. 

18, 2 31 Ob das Symbol der Synode von O. verfaBt ist, ist fraglich. Immerhin steht er an der 

Spitze der Liste der Bischofe, die Kanones und Symbol unterschrieben, als Vertrauensmann, als Ver- 
treter des Kaisers. Vgl. Euseb VC III 7, 2 (80, 18) 

BKPO RE 

1 a. Rd. 'lAapiou Bicckovou E 6 eScoxav E 7 ai/rots K 10 6iaq)6apEtvai R n a. Rd. 

to AifiEpiou B I cjKAaaE xpovov— P 15 eoti] stai E 17 xpioroMaxuv ^ I KcrrepaAov Montf. 

KareXajJov Hss. 20 Kai : > R 23 a. Rd. Trtpi tou ETrioKOTrov 'Ooiou B 26 tov] tSw B Historia Arianorum 42,3 — 44,3. 207 

toOtov Sicokeiv Kai jjlti 9eIctti, Kav dpxaios t\. Kai yap f\ aipEais f|ncov ouk oISev ouSe 
yepovTcov Ti|i5v ttoAiov'. 

TaOra ockoucov ouk £|jEAAT|aE fJaaiXEus, dXX' eiScos tov dvGpcoTrov Kai to Ikctvov tou 43 1 
yepovros ypd9Ei Kai keXeuei toutov eXGeIv Trpos outov, f|v(Ka Kai Ai(3Epiov koto tt)v dpxfjv b 
5 ETrEipa^ev. eAGovto 6f) ouv aurov T]£iou Kai TrporrpETTE to awr|6r| Aeycov, ols Srj Kai tous 
dAAous aTraTav ivomjev, Tva KaG' fmcov \ikv ypdyrj, Trpos Se tous 'Apsiavous extj -rf|v koivco- 
viav. 6 Se yepcov Kai ttiv dKof)v dnScos evEyxas Kai Aurrr|6Eis, oti kccv oXcos EcpOEy^oad ti 2 
toioOtov, ETTiTrXri^as Kai Trefaas auTov dvEXcbpr]CTEV sis tt|v TrarpiSa Kai tt)v eKxAricriav 
eoutou. dAAd tcov aipETweov dTroSupopevcov Kai ttoAiv Trapo^uvovrcov (eI^e Se Kai tous 
10 euvouxouj UTTOuiiiVTiCTKovTas Kai lidXAov Trapo^uvovTas) ypdcpei Xorrrov (3aaiAEUs heto 
dTTEiAfis. Kai uPpi3ETai hev 6 "Oaios, ou kiveitoi Se Sid tov 9o(3ov TTJ5 ErnpouXfis, 3 

dXA' eOTT|KCbs TW <ppOVT||jaTl Kai ETTl TT|V TTETpOV otKo5oi!T|aaS EOUTOU TT)V Tfjs TriCTECOS 

oIkiov ETrapprio-idjETO koto Tfjs aipsaEcos paviSas Kai Trvods dvEucov T)youuevos Taj ek tcov c 
ypapudTcov drrEiAds. -rroAActKis yoOv ypdyavros KcovaravTiou Kai Ta ijev koAokeuovtos 4 
is cos TraTEpa, Ta Se dTTEiAoOvTOS Kai tous E^opiaSivTas 6voiid3ovTOS Kai XeyovTOS" 'rn ou 
povos TvyxdvEis 6 koto Tfjs aipEaEcos; tteictOtiti Kai ypdvyov Korrd 'AGavaaiou. 6 yap 
kot' eke!vou ypa9cov ttovtcos toc "Apeiavcov heQ' f)pcov 9povr|aEi\ ou KOToppco5f|CTas 6 
'Oaios, dAAd Kai Trdcr)(cov u|3pEis Eypa^E Kai auTds Toiaura, Kai tt)v erncrroAT|v dvEyvcopev, 
Kai ectiv ev tco teAei yeypanpEVT). 

20 . . . I 'Eycb \ikv cbpoA6yr|aa Kai to TrpcoTov, ote Sicoynos yeyovev erri tco TTdrrrrcp <rou 44 1 

Ma§i|jiavcp. ei Se Kai ou \xe Sicokeis, Itohjos Kai vuv ttccv otiouv uttopeveiv fi ekkevovv b 37° D 
dGcoov aina Kai TrpoSiSovai tt]v dAr|6Eiav, cte Se ouk dnroSEXonai TOiauTa ypd90VTa Kai 
dTTEiAouvra. TraOaai tou toiouto ypa9Eiv Kai |jf| 9povEi Ta 'ApEiou, utiSe okoue tcov 
dvaToAiKcov \irfii TricrreuE tois TTEpi OupactKiov Kai OudAevTa. a yap ekeivoi Asyouaiv, 

25 ou 61' 'ASavdaiov 96eyyovTai, dAAd Sid ttiv ISiav aipEaiv. TricrrEUE noi, KcovcrrdvTiE, ' M 745 a 
TraTnros Eijif aou Ka6' fiAiKiav. iyEvonriv outos ^v tFJ koto ZapSmfiv cruvoScp, ote 2 
av te Kai 6 paKapiTTis 066X965 aou Kcbvaras TrdvTas T)ii5s auvriyayE. Kai ST EiaauTou 
tous ex®P°^S 'AOavaaiou TrpoaEKaAEadnTjv eAQovtos oOtous eis tt|v EKKAriaiav, ev fj 
cpKouv Eycb, !v', ei ti tyoiEv kot' auTou, Ar/coaiv, ETrayyEiXduEvos auTois 6appEiv Kai 

s0 nfi dXXo ti TrpouSoKdv f| dpQov to Kpnripiov rrri Trdaiv EaECTSai. touto Se ouy dTra^, 3 
dAAd Kai SsuTEpov ETroir)aa TrpoTpETrcov, el pf) GeAoiev ETri Trdaris Tfjs ouvoSou, kccv ett' 
E|iou novou, ETrayyEiAdnEvos TrdAiv oti, dv uev utteuOuvos Seix©^, ttovtcos drro(3ATi- 
8T)aETai Kai Trap' fincov, dv Se dvaiTios EupEOfj Kai EAEy^T) auK09dvTas unas, e! TrapaiT£Ta6£ 
tov dvGpcoTTov, eycb jjet' Etiaurou tteiOco tov 'A6avdo-iov eX6eIv eis tos ZTravias. Kai 6 |iiv 

35 'AOavdaios erri toutois etteiGeto Kai ouk dvTEAeyEV, ekeivoi Se Trpos TrdvTa \ir\ GappouvTES B 

3 Ath. Darstellung iiber die Verhandlungen mit Ossius ist durch andere Berichte nicht zu kontrollieren 
12 Vgl. Mt. 7, 24 19 Der Brief folgt in der gesamten Uberlieferung an dieser Stelle, worauf Athan. 

S. 209, 5 Bezug nimmt 20 Der Brief, ein Fragment, ist nur hier iiberlieiert. Der Bericht des Ath. 

gestattet nicht, ihn genau zu datieren; immerhin ergibt sich aus der Rahmenerzahlung, daO Ossius den 
Brief aus Spanien schrieb. — Vgl. S. 206, 22 2if. Vgl. Mt. 27, 4 23 f. Vgl. S. 202, 3 26 Vgl. 

oben S. 190, 8 28 Vgl. S. 191, 8 34 Diese weitreichende Konzession an die Orientalen, zu 

deren Erfullung man sich kaum die Einwilligung des Ath. erklaren kann, ist in ihren Einzelheiten 
durchaus unklar 

BKPO RE 

3 fn4AAr|iJev + 6 E c 6 Ixei RE* 8 toioOtov > KO 9 on!rrou K 24 Ou6Ar|v P 

26 Zsp6iK^v RE 27 te > E I ouvTiydyrre E c 34 dv6p<aTTov + Kai E | avrrou KE 208 Historia Arianorum 44,4 — 11. 

4 Tocos oveveuov. eyEVETO Se TrdAiv 6 'AGavdaios eis to aov arpaTOTTESov, TjviKa laETETTEnyco 
yp&vfas outgo, Kai Trapovras ev oGttj ttj 'Avnoxeia tous ixOpous KAr|Qfjvai TrdvTas f| 
ekootov outgov f)£icoaEV, Tv' f| EAfy^ooaiv f| iAEyxGdoai, Kai Tva f| -rrapovTa 8Ei£ooaiv 
olov AsyouCTiv f| drrovTa ixf) SiafidAAcoai. Kai oute au AsyovTOS fivtaypv, dAAd kokeivoi 

5 TrapT)Tf]aavTO. t( toIvuv okoueis eti tgov KaKoAoyouvTGov ocutov; ttgos dvEXT) OuoAevtos 5 
Kai Oupaaxiou, KaiTOi |jETavor|advTGov ocutgov Kai Eyypa9oos outuv 6noAoyr)advTcov 
tt)v auKoq>avTiav; GonoAoyriaav ydp ou fMav ttoGovtes, &bs auToi TrpoipaaijovTai, ou 

C arpcrnooTcov ettikeiijevgov, ouk eiSotoj toO dSEAcpoO aou (ouk iyiyvETo ydp Trap' outgo 
TOiauTa, oTa vOv yiyvsrai, ut) yEvorro), dAA' auToi GeAovtes eovtois dvfjAGov £15 tt|v 
'Pcbiirjv Kai toO ettiokottou Kai tgov TrpEapuTEpcov TrapovToov Eypayav. ypdvpavrES in 
irpoTEpov Kai 'AGavaaioo <piAiKr|v Kai Eipt|viKfiv ETnaToAT|v. si 8e piav Trp09aai30vrai, 

6 Kai touto yiyvwaKouai kokov, ouk drroSEX'Ti 8e ou6e au. Trauaai tou pidjEaSai Kai 
B 371 ut)te ypd9E nrjTE ttehtte ko^titos. dAAd Kai tous i£opio"6EVTas drroAuaov, tva ht) fMav ' 

alTicotiEvou aou HEijovas pMas ekeivoi Troi&oai. ti ydp toioutov yEyovE Trapd Kcovotovtos; 
tis ETriaKOTros E^copla&r); ttote KpiaEcos EKKAriaiaaTiKfis ueoos yEyovE; ttoTos outou 15 
TraAaTivos fivdyKaaE koto tivos UTroypdvf/ai, iva oi TTEpi OudAevTa toioOto AEycoai; 
D TraOaai, TrapaKaAco, Kai nvr)crQT|Ti, 6ri 6vr|Tds dvGpcoTros TuyxdvEis, 9of}r|6T|Ti tt|v f\\£pav 

7 ttjs KpiaEcos, <puAa^ov oeoutov eis EKEivrjv KaGapov. uti tiGei oeoutov E15 to EKKA-qaiaaTiKd, 
UT|6e ou TTEpi toutcov fiiaiv irapaKEAEuou, dAAd tiaAAov Trap' fm&bv au ijccvGove touto. 
aoi (iaaiAEiav 6 Geos kvEytipiotv, fmlv to tt\s EKKAT)CTias ETricrrEuaE. Kai goottep 6 tt)v ar\v 20 
dp)(Tiv uttokAetttgov dvTiAEyEi ra Siorra^aiJEVcp Gew, outgo <fo^T\Qr\T\, |if) Kai au to Tfjs 
EKKAr|aias eis eoutov IXkoov UTrEuQuvos EyKATmoTi pEydAco yEVT). »drT65oTE«, yEyparrTai, 

M 748 a »Ta Kaiaapos Kaiaapi Kai Ta tou 8eo0 too 6eoo«. oute toivuv f)niv dpxEiv rrri ' Tfjs yfjs 

8 e^eotiv oute au tou OuiiiSv E^ouaiav exeis, |3ao-iAEu. touto ijev ouv kt)66hevos Tfjs afjs 
aooTTipias ypdq>oo, TTEpi 6e gov etteoteiXos touttis Ei|ii Tfjs yvobnTis. ty&> ou te 'ApEiocvoTs 25 
CTuyKOTarieEiJai, dAAd Kai tt|V aipEaiv outgov dvaOEiiaTijco, oute koto 'A6avaaiou 
ypdip&o, 6v fiiiEls te Kai r\ 'Pcoiiaicov EKKAT|aia Kai ttocto f\ ovvo8os EKa6dpiaE. Kai ydp 
Toura Kai au auvopoov nETETTEnyoo tov dvGpcoTrov Kai auvExcbpT)aas outgo liETa Tinfjs 

9 eIs tt|V TTOTpiSa Kai ttiv EKKATiaiav ettocveXGeTv. tis toivuv yeyove Trpoipaais Tfjs ToaauTtis 
UETapoAfis; 01 auroi ydp ixGpoi 01 Kai TrpoTEpov ovtes Kai vuv eictiv aurou. Kai a vuv 30 
i^iQupijouaiv (ou ydp Trapovros auToO 96EyyovTai), touto Kai irpiv hetotteh.4^1 tov 

B 'AGavdaiov koteAoAouv. touto Kai IAGovtes eis ttjv auvoSov SiEGpuAouv Kai arrai- 
touhevoi Trap' euou, KoGd ttpoeIttov, Tas drroSEi^Eis ouk icxuaav TrapaaxEiv- el ydp 

10 eTxov, ouk dv E9uyov outgos aiaxpcos- tis ouv etteioe oe iieto toooutov xpdvov ETTiAaGEaGai 
tgov aaurou ypaiindr&ov Kai pT|iidTGOv; ettIoxes Kai uf] tteiGou kokois dvGpGOTrois, Iva 35 
nf) 8id to Trpos dAAT|Aous KaGfJKOV aauTov utteuGuvov ttoitiotis. coSe ydp toutois koGt|- 

11 keueis ev 6e ttj Kpiaei lidvos ueAAeis dTToAoyEioGai. ouroi tov TSiov ExGpov 6id aou GeAouoiv 

I Vgl. S. 194, 17I 3 Vgl. S. 195, 5 jff. V'gl. S. 197, jff. Note II Vgl. S. 198, 17 ff. 14 Kon- 
stans wird bei Ath. gegen Konstantius ausgespielt 18 Vgl. S. 202, 2ff. 23 Mt. 22, 21 27 f|HEls 
eine spanische Synode ? Gemeint ist die romische Synode von 341, vgl. Julius v. Rom apol. sec. 2iff. 
— Die Synode ist die von Serdika 28 In Antiochien 346, vgl. oben S. 194, ijft. 33 f. D. h. in 
Serdika Vgl. oben S. 207, 29 34 Diese Argumentation hat Ath. vollkommen aufgenommen 

BKPO RE 

II irpoTEpov] TrpuTOv B | Kai 'A9avaaicL> TrpoTEpov -~ P 14 toiouto R iS ei? iibergeschrieben R 
22 u£ydAT| O 24 ouv B > KPORE 29 ETTaveAfelD B cmEAOtiu KPORE 31 TTEUv|rn B 
32 TocOra — 5iE6pOAouv B c a. Rd. | xal' > E 33 Icrxuov E 36/37 xa8T|K£U£is B KaOiKEUEis R° Historia Arianorjm 44,11 — 46,1. 209 

d5iK£tv Kai (iouXovTai cte Siokovov Tfjs eoutcov Trovripias ysvEaflai, Tva Sid ctou Kai tt\v 
nuuapav aipeaiv eis tt)v EKKXT|CTiav emoTTEipcoCTiv. ouk eoti 6e <ppovi|iov Si' dAXcov r]6ovT}v 
EauTov eis TrpoOTTTOV KivSuvov EiapdXXEiv. Trauaai, TrapaKocXco, Kai 7reia0T|Ti (ioi, Kcov- 
ardvTiE. touto yap ttpettei Kai k\ik ypa9Eiv Kai cte toutcov nf) KaTa9povEiv .... 

6 Touto ijev 6 'APpayialos yEpcov, 6 dXri6cos "Octios k<fp6vr\Gk te Kai EypayEv, 6 45, 1 c 

6e oute tou eti"i|3ouXeueiv dvEXcopEi oute Trpo9aaiv kot' outou jtitcov TrE-rrauTai, dAXd 

Kai OTTEIXCOV ETTEliEVE SeIVCOS, IVO fl PiajOpEVOS |iETOydyT| f| HT) TTEl66pEVOV I E^OpiOTl. B 372 

7rpo9aaiv \ikv ouv cocm-sp oi TOKTiKoi Kai aaTpcnrai -rfis BafJuXcovos jtitouvtes »o0x 2 
EUpiaxov Kcrrd tou Aavif|X e! \it\ ev vouois 6eo0 outou «, outco Kai oi vuv aaTpaTrai Tfjs 

io daEpsias ouSe TrXdcraaflai koto tou yipovTos dXXT]V T)5uvf)9T|CTav (Traai yap yvcbpipos 
f\v 6 dATiQcos "Oaios Kai 6 toutou (3io5 avert iXTyrrTOs), ei [if\ to Kara -rfis aipEo-Ecos iaictos. 
SiapdXXouai toivuv Kai outov ouketi cos ekeivov AapEicp (dr|5cos yap tjkoue AapEios 3 
koto tou Aavir|X), dXX' cos 'IejoPeX Korrd tou NafJouOai Kai cos oi 'lou6aioi tco 'HpcoSr) 
AiyovTES - 'ou novov ouy UTroypd9Ei koto 'AOavaaiou, dAXd Kai T)nas Si' outov Kara- D 

is KpivEi Kai tt)v aipEaiv outco micteT, cos xai dXXois ypd9Eiv OdvoTov naXXov uttoheveiv 
f| TrpoSoTas yiyvEaBai Tps dXr]0Etas. 6i' au-rf)v ydp Kai 6 dya-nT)T6s tiucov 'AOavdaios 
SicoKerai Kai Ai^Epios 6 'Pcopaicov ETriaKOTros Kai oi dXXoi ttovtes ettiPouXeuovtoi *. 
touto dKouaas 6 Tqs da^ias Trpo o id i i|S Kai ths alpECTECos PoctiXeus Kcovcrrdvrios Kai, 4 
oti pdXiara Kai rrEpoi eicti koto ' tos iTravias touto tco "Oaico 9povouvT£s, UEipdaas M749A 

20 kokeIvous UTroypdyai Kai |if) SuvtiOeis dvayKdaai nETOTrEinrETai tov "Octiov. Kai dvTi 
E^opiapou kotexei toutov 6Xov EViotuTov ev tco Zspuico oute tov 8eov 9op-r]6Eis 6 ccGeos 
oute tou Trcrrpos tt)v SioOeotv, f|V eI)(e Trpos tov "Octiov, oISect&eIs 6 dvoaios oute to 
yr|pas (EKOTOvraEiTis yop Xoittov f\v) aiaxuvQEis 6 aaropyos. TrdvTa ydp touto ttopeISe 5 
Sid tt)v daE^Eiav 6 veos 'Axadp Kai dXXos BaXGaadp E9' tjijcov yEvoufvos. tooouttiv 

25 ydp piav TrETroiriKE tco yEpovn Kai ToaouTov outov auvEcryEV, cos 6Xi|3EVTa outov poyis 
Koivcovfiaai \xkv toTs TTEpi OudXEVTa Kai OupadtKiov, |ir| uTroypdv|/ai 5e koto 'AOavaaiou. 
dXXd Kai outcos ouk fmiXTiaEv 6 yEpcov, heXXcov ydp dTro6vr|crK£iv cocrrrEp Sicrri0E|iEvos 
EiiapTupcrro -rf)v piav Kai tt|V dpEiavf)v aipEaiv dvEOEtJicmjE Kai TrapriyyEXXE ur|5Eva 
TauTT|v drrroSEXEcreai. B 

so Tis Taura pXiTrcov f| Kai tiovov okoucov ouk l^iaTOTai Kai outos Kai KorraporiaEi 46, 1 

Trpos Kupiov Xeycov »[lt\ dpa eis ^oXei^iv au TroiT)arjs tov 'lapaf)X; « tis touto koto- 

9 Dan. 6, 5 12 Vgl. Dan. 6, 14 13 Vgl. III. Reg. 20, 7 — Vgl. Mt. 27, 12 20 Marc, 

et Faust, lib. prec. 32 (CSEL 35, 15, 2 ff.) iiberliefern, daB Potamius v. Lissabon O. bei Konstantius ver- 
klagt habe 21 ff. In Sirmium hat 357 (vgl. S. 68 Note),Ossius ein dort neu aufgestelltes Symbol (lat. 
Original bei Hilarius de sjti. 11; II 464 C Maffei: exemplum blasphemiae apud Sirmium per Osium et 
Potamium conscriptae. Griech. Ubers. : Athan.de synodis 28 S. 256) unterschrieben, hrl KorrcAucrEi Tfi? 
OCioAevtos Kai Ovpo-ctKlou xai Tepiiaviou (v. Sirmium) 9iXoueikIos (Sozom. IV 12, 6, der als einziger einen 
Bericht iiber die Synode gibt). Nach Ath. hat sich O. bis 357 ein Jahr in Sirmium aufgehalten und vor 
der Ankunft des Konstantius (etwa im Okt. 357, vgl. Cod. Theod. VIII 5, 10; Amm. XVI 10, 21) seinen 
Frieden mit Valens und Ursacius gemacht, d. h. deren Symbol unterschrieben. Damit war eine Einigung 
in der Glaubensfrage erreicht, die durch den Beitritt des O. um so bedeutungsvoller war, als nunmehr 
formell der Forderung des Abendlandes (oben S. 201, 35 Note; 203, 26 ff.) Genuge getan war. Die Ver- 
urteilung des Ath. war damit theologisch gesichert. In den kommenden Jahren sah sich Ath. immer 
wieder genotigt, den theologischen Gegensatz einzuscharfen 31 Hes. 9, 8; 11, 13 

BKPO RE 

6 avtxeipEi B | outou] avTcov K 9 outov > K 12 Aapcios BKPO 6 Aapelos RE 13 "lajdpEX P [ 
Napou6i K | ol > E 15 iiiaeiv R* 16 yevKr8ai E 19 to;] ttjs B | tco > RE 

21 ZEpnlcp BPR Zipnico KOE 25 TTETToiriKE |3iav ~- K 28 TrapriyyEiXE E 31 Troii^aEis RE 

Athanasius II. 2? 210 Historia Arianorum 46, 1 — 47, 3. 

vocov ouk EUKaipcos Kai outos dvapoTiCTEi Xeycov neKOTcrcns Kai 9piKTa Eyevr|9ri em ttjs 
yfjs« Kai »e£ecttt] 6 oupavo; Erri toutco Kai f] yfj ETri ttAeiov e^pi^E CTip66pa«; 01 TrarEpES 
tcov Xacov Kai 6i8daKaXoi ttjs ttiotecos aipovTai Kai oi daEpEls E15 Tas EKKXT|crias EiodyovTai. 

2 Tis, ote Aipipioj 6 E-rriaKO-TTOS 'Pcbpris ' E^copiaOTi Kai 6 ttottip tcov EmaKOTrcov 6 pEyas 

B 373 "Octios, [outgo Trda)(OVTa f) tis] opcov toooutous ETncTKOTrous drro ttjs ZTravias Kai tcov s 
dXXcov uEpcov i^opijoiJEvous ouk ETTEyvco, kctv 6Xiyr|v aia0T)CTiv ext], oti Kai to Kara 
c 'AQavdaiov Kai tous dAXous Trpo9dcTEis Eiai yEuSEis Kai Trdvra auKocpavTias nEard - 
toutou yap x°P lv kctkeTvoi TrdvTa ttoOeTv utteheivov auvopcovTES tt|V y£vonEVT|v ek ouko- 

3 9avTias eke!vcov ettiPouAtiv. ette! ttoTov iyKXrma Kai AipEpicp; f| Troia Kcnriyopia koto 
tou ylpovTog 'Oaiou; tij Kdv EyEuaaTO Korrd TTauXivou Kai AouKi9Epou Kai Aiovualou 10 
Kai EuaEpiou; f\ ttoTov dudpTT)na Kara tcov dXXcov e^opiaOEVTCov ETriaKOTrcov Kai TrpEa- 
PuTEpcov Kai Sictkovcov; ouk ectti touto, nf) yEvoiTO, ou yap Si' EyicXriiJaTa yEyovacnv 

M 752 A ai auaKEuai ouSe 61a Karriyopiav EKaaros ' E£copitrf}r| , dXX' ETravdoTaais eoti ths daspEtas 
Kara Tfjs EuaE^Eias, Kai orrouSfi ijev uttep ths dpEiavfjs aipEaEcos, Trpooi'iiia 8e Tfjs tou 
dvTixplcTTOu TrapoSou KcovaravTiou toutt)v TrpoKOTacrKEudjovTO? ekeivco. is 

47, 1 Meto yap to 6iaTrpd£aa6ai TrdvTa, oaaTrep T]0£AT)aEV eis Taj ekkXtictios Tas ev ttj 

'iTotAig Kai Ta dXXa liEpr), |iErd t6 tous hev E^opiaai, tous Se dvayKdaai Kai TrAripcoaai 
96P0U xa TravTaxou Xoittov eis 'AXe^crvSpEiav cbcnTEp ti vooTiua tov eoutou Suhov 

2 EcrrpEyEV EyiyvETO 5e touto -rravoupycos Trapd tcov xpioron^xwv. Tva yap 9avTacTiav 
§Xcoaiv uTroypa9fis ttoXXcov ETriaKOTrcov, Kai Iva SicoxSeIs 'A0avdatos ut) §xt] kocv otto- 20 
SupEoQai Trpos ETriaKOTTOV, 81a touto TrpoAap|3dvovTES Ta TravTaxou TTETrXripcbKaai 

B 96P0U. Kai toutov E9E6pov Eis tt)v ETripouXf)v ETripTiaav ouk eiSotes oi a9pov£s oti ou 
irpoaipEaiv emcTKOTrcov, dXXd tt)v Trap' outcov yEvonEvr)v piav ETrESEiKvuvTO, Kai oti, 
kctv dSEX9oi KaTaAEi^coai, kctv 9(^01 Kai yvcbpinoi jiaKpdv dTrooTcoai Kai (jT)6ei5 EupeSfj 
ctuaAuttouiievos Kai TrapocKaXcov, dAX' UTTEp TrdvTa naAXov T| Trpos Seov i^apKEi koto- 2s 

3 9uyr^. uovos yap fjv Kai 'HXias 5icok6|jevos Kai TrdvTa Kai ev Traaiv fjv 6 6eos tco dyico. 
Kai toutov 8e tuttov SeScokev tjhIv 6 ctcottip Kai novos KctTaXEi96Eis utto tcov IxQpcov 
ettePouXeueto, Tva, kSv t)heis Sicokohevoi kotoAei96co|jev utto dv6pcoTrcov, ht) ekkokco- 
liEv, £X\' exco|jev eis ca/TOV ttiv EX-rriSa Kai nf) Trpo8i8conEV tt)v dXTiGEiav, f|Tis, kctv koto 

C ttiv dpxiiv eXipEcrOai So^T), dXX' uorEpov Kai oi Sicokovtes outt)v eTriyvcbaovTai. 30 

1 Jer. 5, 30 2 Jer. 2, 12 16 Von c. 47 an, d. h. fast in der Halite der erhaltenen Schrift, 

berichtet Athan. iiber die Verfolgung in Agypten. Eine Geschichtsdarstellung darf man diese mit HaO 
gegen Konstantius erfiillte Schrift nicht nennen. Man vermiBt eine klare chronologische Ordnung 
der Ereignisse. Athan. handelt von den Martyrien der agyptischen Kirche. Er wendet sich an die 
Monche und die simplices der Kirche. Der Zweck der Schrift ist es, sie davor zu bewahren, dafl der 
Antichrist Konstantius (c. 748.) sie uberwaltigt, d. h. zu sich verfuhrt. Das Pamphlet ist nach der apol. 
secunda, apol. ad Const, und apol.de fuga, spatestens Anfang 358 verfaflt, als alle Versuche des Athan., 
Konstantius durch seine Publizistik zum Einlenken zu bewegen und den Widerstand der Bischofe zu ver- 
starken, fehlgescnlagen waxen. 358 ist dann die Zeit der Gewalt. Im September 358 wiitet ein Aufstand 
der Athanasianer in Alexandrien, dem Georg am 2. Okt. weichen muB. Erst am 24. Dez. besetzt das Militar 
unter Sebastian von neuem die Kirchen. Nach den Keph. ist nach diesem Zeitpunkt Athan. nicht mehr in 
der Stadt. Aus dem Versteck hatte er den Widerstand geweckt und geleitet 26 Vgl. III. Reg. 19, 3. 4 

BKPO RE 

1 dvaBoiiaci KPOR KOTafior|CJEi BE | KcrraPoTiaEi Kai combs ~ E 4 6 ' > B 5 [outoj irdaxovra 

f] T15] Op. als eigentlich storenden Bestandteil einer Glosse, die vielleicht sogar den Satz 6-re Atpepios — 
"Ocnos umfaflt. Die Glosse wurde zu toctoutous EmoT<6TTous ... an den Rand gesetzt 14 toO > RE 
21 TrapaAaupdvovTES K 27 eScokev O* | t\\l\v SeScokev ~- B | KaraAE^OEis BKPO KaraAr|q>6Els RE 

29 Ixoiiev R I EA-n46a doppelt O 30 ol] ou E Historia Arianorum 48,1 — 50,1. 211 

TTapo£wou<7i Toivuv Kai ypa9Ei to TrpwTOV flaaiAEvs Kai TretiiTEi Trpos te tov Souko 48, 1 
Kai tous OTpomcoTas dTrEiAf)v. voT&piof te Atoyevios te Kai 'IXdpios Kai TraAaTivoi auv 
auTots onroaTEAAovTai. Kai yeyovE to TocrauTa 6eiv& Kai cb|id koto Tfjs EKKAr|aias, a ' B 374 
[jiiKpcp Trp6(T0EV 61' dAiycov EipT)Tai Kai ttovtes Eyvcoaav, e£ cov E0r|Kav oi Aaoi Sianap-ru- 
5 picov, as Kai dvayvcovai SuvaTai tis ypacpEiaas ev tco teAei toutcov. eIto |i£Ta to yEviaOai '- 
Ta Trapa ZupiavoO, peto: to yEVEaQai to ToaaCrra Kai tocj koto twv TrapQEVcov OppEi; 
drrroSE^duEvos Ta outco Kai Ta toiouto Koncd ypa9Ei TrdAiv Tfj |3ouAfj Kai Tab 6f|uco Tfis 
'AAE^avSpEias Trapo^vvcov tous vscoTEpous, Tva TrdvTES owea66vtes f| Sico^coaiv 'A6a- D 
vdenov f| yivcbaKoiEV EyOpous ccOtoO TuyxdvEiv outous. outos uev ouv Kai Trpiv eASeIv 3 

10 TauTa, e£ ou tt) EKKXriaig Zupiavos rrrfjAGEv, dvaxcopTjaas f)v eIScos to ysypawiEvov • 

»dAA' dTTOKpOpriOi nucpov oaov oaov, egos av TrapEASrj f] 6pyf)«, ' tcov 6e ypauudrcov M 753 A 
toutcov yivETai Sictkovos 'HpdicAEios tis tco d£icb|jaTi Kour|s TrpooSEucov tivos l~Ecopyiou 
toO dTTOOTEAAouEvou Trapd toO paaiAicos KcrraaKOTfou - ou yap av eit] ETriaKOTros 6 Trap' 
ekeivou TTEtiTronEvos, \ii\ yEVorro, cbs Kai auTd to ysvouEva Kai Ta Trpooipia Tfjs EiaoSou 

i» SEiKvuai. 

Td uev ouv ypdnnara Trpou0T|K£ 6T|iioaig Kai TroAAf|v alayyvr\v eSeIkvuov toO 49, 1 
ypdcpovTos. etteiSti yap, cos eypavyEV 6 UEyas "Oaios, oux T)upioKE -rn6avf|v 7rpo9aaiv 
Tfjs JauTou METa|3oAfjs, ettev6t)cte ttoAAco Kai uSAaov dTrpETTEOTEpav eoutco Kai toTs toutco 
auu|3ouAEuaacnv, eVbticte ydp - 'tt|v Trpos tov d6EA90v ai5ou|jEvos 9iAiav tov Tfis 2 

20 Osias Kai EuaE|3ous MVT)|iT|s etti Kaipov auTcp tt)V cos W^S yEVEcrQai TrdpoSov f]VEax6ur|v\ 
touto 5e Kai -rf)v ETrayyEAiav vfEuadnEvov Kai Trpos tov d6EA96v ueto SdvaTOv dyvcbuova B 
SEiKVuaiv. eIto '©Eias Kai euo"e(3ous outov nvfinTis' cborrEpoOv Kai loriv d^iov dvoydjEi, 
ou tt)v EVToAf]v Kai tt)v ^lAiav (aiSEiTai)', cos auros lypavfiE, KaiTOi, e! Kai Sid tov 
licncapiTriv KcbvcrravTa auyxcopi^aas fjv, co9EiXe ht) dKa6f|Kcov Trspi tov d8EA90V yEVEoGai, 

25 Tv' coottep ths Paai^Eias oOtco Kai Tfis yvcb|jr|s carrou KXripovonos yEvr)Tat. 

'AMd tov uev Bprravicova ko6eIAev EfiEAfiaas to Smaiov aTraiTETv Alycov 'tivi 50,1 
\irra ©dvarov d6EA9<lov f| KAripovo^ia yiyvErai; ' Sid Be tt)v nuaapdv aipEaiv tcov xpi- 

1 Vgl. apol. ad Const. 22, 1 (S. 291, 10 ff.) 2 Hist. Athan. 4 (f. io6 a ) : postmodum autem Diogenes imperi- 
alis notarius uenit Alexandriam mense Mensore consulatus Arbitionis et Lolliani (25. 7 — 23. 8. 355) . . . et 
incubuit omnibus Diogenes expellens egredi episcopum civitatem et omnes satis adstrixit, VI autem die 
Toth mensis (4. 9. 355) acriter incumbens expugnabat ecclesiam. Vom 24. 8. — 23. 12. 355 hielt der Beamte 
die Kirche besetzt 4 Verweis auf c. 31, 2 (S. 200, 1 ff.) 4I Es wurden nach der Uberschrift von c. 81 
(S. 228, 28) zwei schriftliche Proteste seitens der alexandrinischen Gemeinde im Januar und Februar 356 
beim Prifekten eingereicht. Der zweite ist unten c. 81 erhalten, der erste fehlt. Doch aus apol. ad Const. 
25, 3 — 5 (S. 293, 11 ff.) ist er zu rekonstruieren 6 Vgl. unten S. 229, 13 7 Das ist nicht der Brief 
apol. ad Const, c. 30, wie aus c. 49, 2 Z. igff. hervorgeht 9 Vgl. unten S. 229, 16 10 Vgl. de fuga 24 

II Jes. 26, 20 12 Herakleios vgl. S. 213, 37 14 Vgl. oben c. 3, 4 S. 184, 24. — Die Alexandriner 
protestierten gegen Georg bei Konstantius, Lucifer Cal. de s. Athan. I 9 (CSEL 14, 81, 6) 17 c. 44, 9 
S. 208, 29 ff. 19 Vgl. das zu S. 194, 10 Note 25 Der ungebildete magister peditum in Illyrien 
(Aur. Vict, de Caes. 41, 26) Vetranio, wuxde am 1. 3. 350 von Konstantia, der Schwester des Konstantius, 
mit Einverstandnis des K. zum Caesar erhoben (Chron. pasch. = Philost. ed. Bidez S. 219, 2; Philost. 

III 22). V. sollte als Gegner des Magnentius der Platzhalter fur die dynastischen Anspruche des K. im 
Westen sein. Auf seinem Marsch gegen Magnentius gewann K. die Truppen des V. fur sich. Darauf legte 
V. seine Wiirde nach 10 Monaten (Aurel. Vict. 42, 1 ; Chron. pasch. bei Philost. ed. Bidez S. 220, 4) 
nieder und lebte als Staatspensionar in Prusa noch 6 Jahre. Die Begriindung fur die Absetzung, die Ath. 
angibt, durfte allerdings nicht in der personlichen Scharfe zutreffen 

BKPO RE 

2 Aioy£vr|5 K 7 Ta 2 ausradiert R 8 6i(i§ouo-iv RE* i8to0toE 22 uvr|UT|s ctOrov Kai 
evctePoOs -~ E 23 <al6EiTai> Op. vgl. Z. 19 24 aK&&r|Kov BKPO 26 cnraiTElv BK C cnraml PORE 27* 212 Historia Arianorum 50,1 — 52,1. 

crrou&xcov oute to Sixaiov oISev, dXXd Kai Trpos touj dSeAipoOs dxa6f|K&ov yiyvETar 61' 
c f|v aipECTiv ou6e tou TrocTpos 6X6xXr)pov tt)v yvcb|iT|v (puAcrrrEiv £V6v6r|aEV, dXX' Ets hev to 
dpECTKov T0T5 daEpiai touto ttipeiv u-rroKpivETai, eis 6e to Xuttouv ekeivous ouk oTSev o05e 
2 to Trpos tov TrctTEpa CTE^a? (puXd^ai. d-rrEO-TEiXE \ikv yap ekeTvos tov ETriaxoTrov ek 
5ia|3oXris tcov TTEpi EOaifJiov eis Taj raXXicrs etti xaipov 8id thv tov ettiPouXeuovtcov 5 
B 375 cbnoiTiTa ■ — touto yap 6 naKapiTT|s KcovotovtIvos ' 6 toutou 066X965 jiETa 6dvaTov tou 
Trorrpos IBriXcoaEv cb$ ek twv ypawjaTcov outou Seikvutoi — , ouk etteictOti 6e toij TTEpl 
EuaEpiov cnTocrTETXai 6v f|6EXov ETriaKOTrov auroi, dXXd Kai GeXovtos EKcoXuaE Kai tm- 
XEipticavras ETrEaxE \irra 6eivt)s onTEiXfjs. 
51, 1 TTcos ouv, e! to tou eoutoO yewr|Topos, cbs ypa9Ei, q>uXdrTEiv f|6£XEV, dTrEOTEiXE 10 

D to liEV TrpcoTov Tpriyopiov Kai vuv 6e t6v TapEio<pdyov I~Ecbpyiov; f| 6id t( tous 'ApEiavous, 
ous ekeTvos FTopipupiavous covonaaE, toutous outoj eIs -rf|v ekkXtictiov EiaayayElv arrou- 
SdjEi Kai toutcov TrpoiardnEvos dXXous e^opijei; e! 6e Kai EcbpaKEV "ApEiov 6 Trarf|p 
aurou, dXX' EmopKTiaas "Apeio? Kai payEis eXucte tt|v tou TraTpos (piXav6pcoTrIav Kai 

2 yap Kai auroj paQcbv cos aipETiKou KaTEyvco Xomov. ttgos 6e Kai Trpo9aCTi;§6nEvos is 
M 756 A 9po\Ti3Eiv tou EKKXT|aiaaTiKou ' xavovos iravTa Trapd toutov ETTEvoTiaE TrpcrrrEiv; ttoios 

yap kocvcov otto TraXariou TTE|iTTEa6ai tov ETriaKOTrov; f\ ttoIos kovcov orpaTicbTas im- 
paivEiv EKKXriaiais; f\ lis TrapaSEScoxE x6ur|Tas Kai tous dXoyioTous OTrdSovTas KorrdpxEiv 
tcov EKKXriaiaaTiKcov Kai SiaTdynari Tf|v Kpiaiv twv XEyonEvcov ETnaKOTrcov 6T)Xouo-9ai; 
TrdvTa v^euSetoi 6id tt|V dvoaiov aipEaiv Kai yap Trapd yvconr|v tou TraTpos Kai tote 20 

3 OiXdypiov to SEUTEpov ETTEiJVfEV iTrapxov Kai to vuv yEvonEva yeyovE. xai 61a tov 
d6EX96v 6e ouk oXt|6euei. Kai yap Kai nerd tov ekeIvou ©ccvotov ouy arra^ ou6e 8eutepov, 
dXXd Kai TpiTov typavfE to ETnaKOTrcp. xai TrdXiv ETrriyyEfXorTO nt) HETa|3dXXEa9ai, 

B dXXd xai OappEiv TrapEKEXeuaaTO, coote Trapd ht|8ev6s outov TapdrTEaQai, dXXd Kai 

4 heveiv ev tt) EKKXT)aia pETa Trdoris diiEpinviaj. Kai IvToXds 5e Si' 'AaTEpiou kohtitos m 
Kai FIaXXa6iou voTapiou ETTEmfE CpiXiKiaai'nco tco tote Souk'i Kai NEOTopico tu ETrdpxco, 
iva, eite CJiXiTrrros 6 rrrapxos eite T15 dXXos ettiPouXeueiv 'A6avaaico ToXiaTiaTj, toutov 
ekeIvoi KcoXucoai. 

52, 1 Aid touto yap Kai 6te AioyEVTis t^XOe xai Zupiavoj evt|6peuctev, auToi te Kai t^eTs 

Kai 6 Xaos dnT)ToutiEv ypdiapara paaiXews voiaijovTEj, oti, coarrEp yEypaTrrai, »mt)6ev 30 
v^euSos dTTO aronarros XEyEaOco paaiXEi« outco xai paaiXsus ETrayyEiXdnEVos oute v^EuaETai 

4 Vgl. apol. sec. 87, 3 — 7 S. 166 (Brief des Konstantin II.) 11 Topeioqxiyos vgl. unten S. 224, 29 Note 

12 Vgl. das Edikt Konstantins vom Jahre 333, Urk. 33 (III 67, 3) 138. De morte Axii 2 (S. 179, 1 S.) 

15 Uber eine Verurteilung des Arius durch Konstantin nach der Katastrophe in Konstantinopel spricht 
Ath. nur an dieser Stelle. Wieweit die Nachricht zutrifft, entzieht sich unserer Kenntnis 16 Vgl. 

ep. enc. 2 (S. 171, 12) 21 Vgl. oben S. 188, 16 22 f. Gemeint sind die drei Briefe vom Jahre 345/6, 

apol. sec. c. 51 23 Gemeint ist der Brief von 351 oben c. 24 25 f. Zu den Namen vgl. apol. ad 

Const. 22, 4 (S. 291, igf. Note) 26 Der Dux Felicissimus ist durch Pap. Oxy. 1190, 5 fur den 28. Payni347 
(= 17. Juni) bezeugt, vgl. Pap. Lond. 234, 4; 405, 8 (hier als Comes). Der hicr erwahnte Befehl gehort 
ins Jahr 350. Diese Anweisung an den praefectus Aegypti Nestorius wurde vor 352, wahrscheinlich 350, 
dem Todesjahr des Philippus (s. oben S. 187, 8 Note), gegeben; vgl. apol. ad Const. 23 (S. 291, 22 Note) 
29 f. Zur Forderung eines schriftlichen Befehls des Kaisers fur die Vertreibung des Ath. vgl. Apol. ad 
Const. 22 ff. 30 Prov. 24, 22 b 

BKPO RE 

2 aipEaiv > B 3 Aurreiv K 14 Trcrrpos + airroO K | 9iXav6p03TTlav <fiAiav] E 15 alprnxoO 

BKPO aiprriKous RE 20 dvooiov] dv6r|o-iv B 24 uote KRE cSote pf) BPO | ovtov BKPO 

carrcov RE 24/25 xai : 4- Sapptiv TrapEKEAEVCTcrro E, aber getilgt 26 voTapiou > B 27 toAut|ot| 
RE ToAuiiaEi BKPO 29 ovtoI Op. auros Hss. 30 ypauuarra + tov B Historia Anancrum 52,2 — 54,1. 213 

oute UETapAr|6T|aETa:. ttcos ouv, ei 8id tov (36EX96V cruvExcbpT]CTEv, eypavyE Kai ueTa 2 
BdvaTOv outou; ei 8e Kai tote 6id tt\v ekeivou hvt)|xt|v fypavyE, 8id ti ijetci touto to 
6Aov T)yvcoii6vr)aEv outov Sicokcov tov dv6pcoTrov Kai TOiauTa ypa9cov, ev ols Trpo9a- c 
aijETai (iiv Kpiaiv ETnoKOTrcov, TrpcrrrEi Se outos, cos dv ovtco 8oktj, ou AavQdvcov opcos, 
5 dAAd xai Eyyus ' ixcov tov EAeyxov Tf]s Travoupyias; ei yap EmaKOTrcov eotI Kpiais, 3 B 3-6 
ti koivov exei "rrpos Tavrrr|v paaiAEUs; Ei Se PooiAecos lariv otteiAti, tis EVTaOOa XP e ' a 
tcov AsyoiiEvcov ETnaKOTTcov; ttote yap ek tou atcovos t|kouct0t) TOiauTa; ttote Kpfais 
EKKAr|aias Trapd PoctiAecos eoxe to xupos f| SAcos Eyvcba6r| touto to KpTna; ttoAAoi auvoSoi 
Trpo toutou yeyovaai, TroAAd Kpinorra 1% EKKAriaias yeyovEV, dAA' oute 01 TraTEpEs 
10 rrrEiadv ttote Trepi toutcov paaiAea oute PoctiAeus to ths ekkAtictios TTEpiEipydaaTO. 
TTauAos orrroCTToAos eTxe 91A0US tous ttjs tou Kalaapos oiKias Kai ypa9cov rjcTTrdrjETO 4 D 
tous OiArrrrrriaious drrro toutcov, dAA' ouk eCs KpiuaTa toutous koivcovouj TrapEAdu- 
pavE. vuv 81 9Eana Kaivov Kai touto Tfjs dpEiavfJs aipEaEcbj eotiv Euprina. auvnA9ov 5 
yap aipETiKoi Kai PoctiAeus ' Kcovotctvtios, Tva kokeivos tt|v ETnoKOTrcov excov Trp69aaiv M 757 A 
15 TTJ E^ouaig Ka6' cov av e6eAoi Tfp d 1 1 i j Kai Sicokcov ijt} AEyr)Tai Sicokttis. Kai outoi 8e 
tt|V paaiAEcos exovtes SuvaarEiav ettiPouAeucoctiv ols dv eQeAcoov 6eAouoi Se toTs \it\ 
daEpoOcTiv cos auTOi. touto 8e cos &tti OKT|vfjs dv tis 1801 KC0|jcp5outiEvov Trap' outois, 6 
Kai tous Pev AEyotiEvous ETricTKOTrous UTTOKptvoiJEVous, tov Se Kcovotovtiov Td ekeivcov 
EVEpyouvTa Kai TrdAiv ErrayyEAAouEvov hev toutov, cos 'Hpcb8r|s ttj 'HpcoSidSi, toutous 
20 5e TrdAiv opxounEvous Tas 8iapoAds em E^opiaiaco Kai 0avcrrcp tcov e!s tov xupiov euoe- 
Pouvtcov. 

Tiva ouv ouk gpAavpav SiapdAAovTEs; Tivcov ou yEyovaaiv EiripouAoi 01 xpioro- 53, 1 
jjdxoi; Tiva Kcovotovtios ouk l^copiaE kotevexOevto Trap' outcov; ttote KOTaSuiaicos B 
auTcov ouk f|KouaE; Kai to Trapd8o£ov Tiva TrcoTTOTE AEyovTa kot' ekeivcov eSe^oto Kai 
25 ou naAAov AeyovTas ekeivous, ola Kdv Enrcoaiv, cVrrESE^aTo; Troia EKKAriaia vuv uet' IAeu- 
6Epias tov Xpiarov TrpoaKuvET; dv te yap EuaEpfis ■?), kiv8uveuei, dv te UTroKpivriTai, 
9oPeTtoi. TrdvTa UTTOKpiaEcos Kai daEpsias, oaov E15 outov fJKE, ttettAtipcokev. ei yap 2 
Kai ttou Tis eotiv euctePtis Kai 9iA6xpicrros (eicri 8e TravTaxou Tro7u\oi toioutoi cos ol 
Trpo9f)Tai Kai 'HAias 6 (iiyas), KpuTTTovTai, dv ttou Kai outoi cos f° v 'ApSiou ttiotov 
30 dv6pcoTrov Eupcoai Kai f) els OTTf|Aaiov Kai Tas ottos ttis yfjs orTTEA6coaiv f] en' Ipriuiais 
TTEpiEpxonEvoi Biorrpivfcoai. TOiauTa yap SiapdAAoucnv 01 a9povES, ola Kai r| 'IejoPeA 3 c 
ETrAdaotTO Kara tou Napoufiai Kai 01 MouSaToi Korrd tou acoTfipos, Kai Aoittov ' ekeivos b 377 
TrpoordTTis Tfjs alpECTEcos cov ttiv te dAf|6Eiav HETaarpEVfiai GeAcov cos 6 'Axadp tov d|a- 
TreAcova eIs KfJTrov Aaxavias, a OeAouctiv ekeivoi TTpaTTEi, ETTEi Kai outos drTEp f|0EA£v 
35 fJKouaE Trap' outcov. 

Outco, Ka9d TrpoElTrov, tous dAt)0ivous ETriaKOTrous, ette'i iif] T|ctePouv cos t|9eAev 54 } 1 
ocutos, E^copicTEv, outcos Kai koto 'ASovaaiou vuv drrEaTEiAEV 'HpctKAEiov tov KOiarrTa 

II Vgl. Phil. 4, 22 17s. Vgl. Apol. sec. 17, 3 (S. 99, 358.) 19 Vgl. Mt. 14, 6. 7 29ft. Vgl. 

de Xuga 10, 6 (S. 75, 21 Note) 32 Vgl. III. Reg. 20 34 III. Reg. 20, 2 37 Nach den 

Ereignissen in der Nacht des 8./g. 2. 356 und der Flucht des Athan. (vgl. c. 87) blieben seine Anhanger 
im Besitz der Kirchen (hist. Athan. 5 f. io6 b ) donee ingTederetur Alexandriam Cataphronius praefectus 
(der dritte Prafekt des Jahres, vgl. Keph. zum 28. Festbrief) et Heraclius comes mense Payni XVI die 
consulatu Constantii VIII et Iuliani Caesaris primo (= 10. 6. 356) 

BKPO RE 

8 -n-apa + tou B I Kupios R* 1 1 tous BKPO > RE 15 e6eAoi BP e6e' (= Xei) O e9£\tj KRE | TrpcmTi 

B c irpcrrroi B* | XeyriTai KPOR XEyrrai E XiyoiTO B | 5e] iikv E 19 \ikv RE > BKPO 26 tov 

Xpiarov ijft' EAtuQEpias ~ BKPO | av>] lav B 31 f| > B ] 'lajdpeA P 32 NoPou6e K 
34 Xaxaviav K ] Kai] 6 B 214 Historia Arianorum 54, 1 — 56, 2. 

D Kai to hev SicrrdyiiOTa TrpoEdryKE Srmoaiqr, evtoAos 8e PoctiAecos onrriyyeiXev, ei |xr) tteict- 
OeIev toIs ypdunaaiv, d^aipeaiv tou dpTou Kai tuv eIScoAcov laEaSai KaTaorpoipfiv ttoAAgov 

2 te ttoAiteutcov Kai tcov <rrr6 tou Stiijou TrdvTcos alxuaAcoaiav yevT|aEaeai. eIto touto 
dTTEiXabv ouk t)oxuv6t| 6T||joaig nsydAT) irj 9covfj AsyEiv 'tov ijev 'AOavdaiov Trapai- 

3 teItoi PoctiXeus, toIs 6e 'ApEiavois t&s EKKAT|aias Trapa8o6fjvai ekeAeucte'. ttovtcov b 
M 760 A te Eiri toutco GaunajovTcov Kai rrpos dAAT|Aous veuovtcov te ' Kai AsyovTcov • 'e! Kcovcrrdv- 

T105 aipgTiKos yEyovE*; 6eov EpuSpiav, 6 5e uaAAov T)vdyKa3E PouAeutos Kai Stujotos 
eQvikous VEcoKopous tuv e18coAcov rrri toutois VTroypd<pEiv Kai 6noAoyEiv, SexeoSoi 6v 

4 av drTOCTTEiAri paaiAsus ettictkottov. ttocvu yE Kavovas EKKAr|aias ekSikgov ettoiei touto 
yEVEo6ai Kgovotovtios. dv-ri yap EKKAT|aias tt|V dyopdv, dvTi tcov Aacov tous veco- 10 
Kopous dTrriTEi ypdiJuaTa* eyiyvcoaKE yap ouk ETriaKOTrov outov Xpicmavois, dAAd 
Tiva <piAoTrpdyiiova ttehtteiv auTOls toIs ypdipouaiv. 

55, 1 "EAAt|ves tiEV ouv coottep covoujievoi ttj CaToypa9f) tt)V tuv eIScoAcov laurcov dauAiav 

Kai tives tcov ipyaaicov cxkovtes iiev, fypavyav 8e Sikos C05 TTEpi T\ye\i6vos f\ SAAov tivos drro- 

B oteAAouevou 6iKaoroO 5id Ta; Trap' ekeivou AEyoiiEvas drTEiAds. ti yap ejjeAAov "EAAtives is 

2 ovtes TTOiEiv f] tou6' OTTEp Soke! tco paaiAEi; tcov 8e Aacov ev ttj UEydAr) Era<AT]aig auv- 
eAQovtcov (TETdpTT) yap fjv aappdTou) AatipdvEi |i£6' eoutoO ttj E£f)s 'HpdKAEios 6 k6\it\s 
tov iTrapxov Tfis AlyuTrrou KaTacppoviov Kai Oauarivov tov ko6oAik6v tov te Bi&uvov 
aipETiKov 6\rra Kai Trapo^uvouai tcov dyopaicov tous VECoTEpous Kai ctePoijevous EiScoAa, 
toOtt|v evtoAtiv Elvai PoctiAecos AEyovrES, Iv' etteAQcocti ttj ekkAticticx Kai Ai6dacoai tous 20 

8 Aaous. f)8r| hev ouv fjcrav 01 TrAEicrroi tou AaoO yEVO|iEVf|S crrroAuCTEcos e£eA96vtes, yu- 
vaiKdov 6e dAiycov drrotiEivaacov yEyovEV cos TrpoaETafav. Kai 0Ea|ia oiKTpov fjv ■ apTi yap 
fjcTav otto Tfis eux^S oAiyai KaOEjouEvai, Kai yunvoi heto AiOcov e06us koi ^uAcov ETrfiAeov oi 

C vEWTEpoi Kai Tas nev lAiOajov, Ta 6e tcov -rrapOEvcov ayia acopoTa kotekotttov TrATiyais 
oi S&eoi e!Ak6v te to OKETrdapaTa Kai Tas KE9aAds ovtcov Eyvuvouv Kai dvOsAKOucTas eAcckti- 25 

4 30V toIs TTOcriv ol SEiAaioi. Ssivd iiev ouv touto Kai Aiav Ecrri Seivo, dAAd to jjeto touto 
B 378 SEivoTEpa Kai Trdoris CppEcos d9opr)TOTEpa ysyovEV. eISotes yap to oeuvov tcov Trap©Evcov ' 
Kai to Tfis dKofJs dxpavTov, Kai 6ti naAAov AiOous Kai ^icpT| f| to ttis aIo-xpopTmoauvr)s 
9EpEiv SuvavTai pritiara, toutois EXpcovTO kot' outcov ettepxoiievoi. 'ApEiavoi 8e TauTa 
toIs VEWTEpois uttePoAAov, xai yap tyEAcov toutcov AEyonEvcov Kai yiyvoiJEvcov. Kai ai hev 30 
dyiai TrapOEvoi Kai dAAai aEnvai yuvatKEs cos dorriScov 6T)ynaTa xa toiouto <p6EyuaTa I9EU- 

D yov, oi 6e xpio-TOiiaxoi ouvfipyouv, Taxa 6e koi aw£96EyyovTO tois vecotepois - Kai yap 
■f|8ovro toTs Trap' ekeivcov ekPoAAoijevois heto daEAyEias pr)iiaaiv. 
56, 1 EIto cos to 6Aov Tf)S evtoAtjs ttAtipouvtes (touto yap fjv to crrrouSajouEVOV, touto 

Kai Koptis Kai 6 koSoAikos TrapfiyyEAAov), dpTrdaavTES to auiivfEAAia Kai tov 6povov Kai ss 
ttiv TpdrTEjav (^uAivr| yap fjv) Kai Ta pfjAa ttis tiocATiaias to te dAAa, oaa fi8uvf|6T|CTav, 
E^EVEyKavTES EKauaav EiiTrpoc79EV tou ttvAcovos ^v ttj TrAaTEig ttj HEydAi] Kai Aipavov ETripaAov. 
ji 761 A 2 d) t!s otKouaas oO SaKpuoEiE, Taxa Kai ttiv okot)v ' kAeicteiev, iva pT)6e ETEpou AiyovTOS 

5 hist. Athan. 6 (f. io6 b ): et post dies IIII quam sunt ingressi (= 14.6.356) Athanasiani eiecti sunt 
ecclesiis et traditae sunt ad Georgium pertinentibus et episcopum expectantibus. susceperunt autem hi 
ecclesias die XXI mense Payni (= 15. 6. 356) 16 Die grofle Kirche ist das Kaisareion, so c. 74, 2 

(S. 224, 7), vgl. apol. ad Const. 14, 1 (S. 286, 24) 17 Der 15. 6. fiel aufeinen Sonnabend 18 Faustinus 
u. Bithynus nur hier 27 Vgl. apol. ad Const. 33 37 TrXaTEia: Die 30 Stadien lange Haupt- 

straBe, vgl. Pauly-Wissowa RE I 1383, 35. 

BKPO RE 

3 tou > RE I TTdirras B 4 Xf/cov O 13 uev > E | ttiv > K 16 ovtes > P 

31 96ey|jaTa] pTiucrra E 33 pT|paci ueto dcEXyElas ^^ K 37 ettePoXXov E 38 8a- 

KpUCTElE + t^ E Historia Arianorum 56,2 — 58,3. 215 

&veXr|Tcn pXdf}r|v T)you|iEvos Kai to ijovov axouaai ti toioOtov; Td te yap EiScoAa eoutcov 
Eu<pr|i-iouv Kai IXEyov '"EXXtiv yeyove KcovcrravTios Kai oi 'ApEiavoi tq f)|iwv ETrEyvcoaav *. 
ou 9povTijouai yap ouSe 'EXXriviaiidv UTTOKpivao-0ai, Iva novov f) aipEais ext) tt)v auora- 
ctiv. Kai yap Kai |3oi8iov ettovtAouv tous kt|tteuo|jevous ev tco KaiaapEico tottous ettexei- 3 

a priffotv ETriQOaai, Kai ISuaav dv, el \it\ OfjXu touto fjv • ia TOiauTa yap t-Aeyov \ir\ i^Eivai 
Trap' ocutoIs 6uEa0ai. 

ToiauTa liEV ouv oi SuaaEpEis 'ApEiavoi voiiijovrES els fjiicov ufipiv touto <p9dvEiv LiETa 57, 1 
tuv "EXAt|vcov ETrpaTTOv. ©Eia Se 8ikt| tt|v Trovripiav toutcov f|XEy^E Kai ar)|iEl6v ti iJEya 
Kai E^aipETOV EipydcraTO SEixvuouaa Kai 6id toutou uaai 9avEpcos, oti cocrrrEp daEpouvTES B 

io oOk eis dXXov dXX' eis tov Kupiov ToXiawaiv, outco touto ttoiouvtes eis atUToO TrdXiv Oppiv 
ettexei ptiaav Trpa^ar Kai touto paXXov ek tou yEvoiiivou OauiiOTos 9avEpcoTEpav eoxe tt)v 
drroSEi^iv. tuv daEXycov yap tis vecotepos Eto-Spaiicov Kai ToXiif)aas ETTEKaQiaE to 2 
Qpovco. Kai Ka6iaa$ 6id tcov pivcov ti TropviKov dTrfiX'na'Ev ° 06X105. eIto dvaards ipid^ETO 
tov Spovov dTToarrav Kai Trpos eoutov IXkeiv, fiyvoEi 8e ko9' eoutou tt)v Siktiv ETriarrcbLiEvos. 

is cos yap oi t6te tt|V "Ajcotov kotoikouvtes ToX|if|aavTES dvfacrOai Tfjs kii3cotou, fj kocv 3 
TrpoapXEyai Qeuij ouk fjv ccutois, Trap' auTfjs euOus dTrcoXXuvTO TrpoTEpov 6ia90Eip6iiEvoi 
toIs Paadvois tos ESpas, ourcos Kai outos 6 dSXios novov EToXiiT)aEV eXkeiv Kai, oiTEp eIXkev 
Eis Jaurov ETrEOTrdCTaro, Kai cos dvTvrrELJTrouaTis Tfjs Siktis to £uXov ev outco tt|v ISlav KOiXiav C 
ettXti^e, Kai cnri tou ©povou Tfj TrXriyfj to 181a ££f|VEyKEv EVTEpa, Kai liaAXov 6 Opovos ' B 379 

20 ekeIvou to 3f]v dTTEOTraaEV f| outos dTTEOTrdcr0T| Trap' ekeivou. e£exu0t| youv, cos y^yparr- 4 
toi koto tov 'louSav, toTs orrXdyxvois Kai K uiait Eacov gpaaTdx&ri Kai liETa |iiav f]HEpav 
oTrcbXETO. Kai iTEpos 6e liETa SaXAcov eIoeXScov Kai cos "EXXtiv kivwv outo ttj x ei P' Kot ' 
xXeuctjcov eu0us eokotcoSti Kai ouk ePXettev ou8e Ey Ivcookev eti Xoittov, ottoi yfjs ETuyxavE • 
HeXXcov te Kai outos K uiuin TTTEiv xE'paycoyouiiEvos urro tcov ouvovtcov Kai uTropacrra- 

i5 joiiEvos I^tipxeto Kai outos, noyis UE0'fmEpav Siavfi^as Kai ou yivcboxcov, oute t( TrETroir|KEV d 
oute ti ttettovSev 6 ToXmipos. 

TotUTa PXettovtes "EXXt)ves nkv E9opr)9T)aav Kai ou8ev ttXeov rroXiiTiaav, 'ApEiavoi 8e 58, 1 
ou6e outcos Tjaxuv0Tiaav, dXX' cos 'louSaToi ariiJLEia PXettovtes ouk ETriarEUOv oi amaroi. 
paXXov yap eokXtipuvovto Kara tov <!>apacb Tas IXTriSas exovtes Kai auroi ' kcctco ttou M 764 a 

30 K£i|iEvas iv tco paaiXEi Kai ev toTs euvouxois outou. tous Uev ouv "EXXr|vas, uaXXov 6e 2 
tcov 'EXXt|vcov tous ek^Xtitotepous to TrpoEipTmeva ttoieIv ETreTpeTrov eTxov yap tov utto- 
KpivoiiEvov auTois to toiouto Kai Trapo^uvovTa tous "EXXr|vas Oauorivov, tov koSoXikov 
HEv XEyopEVov, dyopatov 6e tov TpoTrov Kai daEXyfj tt]v 4A^(T|V. outoi 6e Ta onoia tou- 
tois oveSe^ovto 81' kruTcov ttoieIv, iv', cbcnTEp tt|v alpEaiv drro tcov dXXcov alp^aECov 

35 dTTEnd^avTO, outco Kai ttiv Trovripiav \iEra. tcov dcrEXyECTTEpcov Excoai nEiiEpiaiiEvriv. Ta 8 
|jev ouv dXXa 81' ekeivcov, Ka6d TrpoEtTTOv, ETrparTov, a 8e 81' eocutcov ETrXriniiEXouv, ttcos ou 
Traaav UTrEppdXXEi Trovripiav Kai ttovtos 8T)iiiou VIK9 KaKiav; ttoTov yap oIkov ouk ETropOri- 
aav; Troiav oiKiav Trpo9daEi tou EpEuvav ou 8iT|pTraaav; ttoiov KfiTrov ou KaTETrdTT|aav Kai B 

4 KaiCTaptiov vgl. S. 214, 16 15 Vgl. I. Reg. 5, 3 21 Vgl. Acta 1, 18: |j£Ta niav f|ia£pav cnrcbArTO 

fehlt in Acta 1, 18, vgl. jedoch Papias (Apostolische Vater I hrsg. v. Bihlmeyer frg. III. S. 136) 
32 Faustinus, vgl. S. 214, 18 Note 

BKPO RE 

1 dvEXTiTai a. Rd. E, im Text: dvtxoiEv ] to ubergeschrieben E 4 Kaiaapfu BKO 5 frm- 

eOcai] Waal B | av > E 9 6£iKvuouaa + 8e E 11 &xt\ BP I4irp05 B c eIs B* 16 drrcb- 

AovtoP 18 eoutov BKPO avrrov RE 22 6e + tis K 23 eti PRE > BKO | Xoitt6v > P 

30 ev j BKPO > RE 31 tous EKpAirTOTipovs tuv 'EXM|v<ov »~ E 35 d^TE^dfovTO R 37 CrrrEp- 

pdXAEi a. Rd. E, im Text OrTEpfJalvEl 38 Sifipirajov KO 216 Historia Arianorum 58,2 — 60,3. 

T&<pov ouk etttivoi^ccv; Trpo9aaiv uev cos 'A&avdaiov em^riToOvTES 7Tpo(3aAX6|i£voi, to 

3 5' 6Aov fjv auroTs arrouSajoiJiEvov SiapTrdjeiv Kai okuAeueiv tous dTravTcovTas. Troacov 
ETTEacppayicrGTiCTav oIkoi; ttoctcov to ev tots ^Eviais EKSEScoKaai tois UTroupyoOaiv ocutoTs 
arpcmcbTais; tis toutcov chrEipcrros ttis koklos ysyovs; t(s toutois dnravTTiaas ouk EKpu|3r| 
Kara -rf|v dyopdv; tis Sid toutous ou KcrraAEivf/as tt)v oixiav erri Tfjs Epr)uias Sifjye tt|v 5 

4 vuKTa; tis toutcov x°P iv 9uAd£ai to 181a otteuScov ouk dTrcbAEaE to TrAElaTa; tis 

OTTElpOS OctXctTTTlS OU UClAAoV eTAeTO TOUTT|V KOI TCOV TOUTT|S KtvSuVCOV TTEipOV AafiElV f| 

toutous opav dTTEiXouvTas; TroAAoi Kai oikous uettjASov Kai nETEcrrriaav 6rrr6 Aaupas els 
C Aaupav Kai otto -rfjs ttoAecos eis Ta TrpodaTEia. ttoctoi te 3T)iilas iroaas UTrEcnT)aav Kai \ii) 

exovtes ESavEicravTO Trap' ETEpcov, Iva novov tos iTn|3ouAds toutcov EK9uycoai; 10 

59, 1 Flaai yap 9opepous eoutous ISeIkvuov Kai Trpos ttovtos TiAajoveuovTO, paaiAsa ttSctiv 

ovondjovTEs Kai dcTTEiAouvTEs |i£v tov ekeivou 96pov, exovtes 5e UTroupyous els ttiv TTOVTipiav 
B 380 tov Souko ZEpaoriavov, Mavixalov ' oira Kai doEAyfj VEampov, Kai tov ETrapxov Kai 

2 tov KonT|Ta Kai UTTOKpiTf)v tov koSoAikov. TToAAds youv TrapSEVous KOTayvouaas au- 
tcov ttis daE|3Eias Kai tt)v dAr|6Eiav emyvouaas Kcnt^vEyKav drrro tcov oIkicov Kai dAAas Trepi- 15 

D TraTouaas upp^ov Kai ettoiouv Otto tcov Trap' outoTs VEwrepcov yunvoucruai Tas KE9aAds 

3 auTcov Kai yuvai^i 61 Tals Trap' outcov SEScoKaaiv E^ouaiav \jpp13Eiv f|v 6eAouqi. Kai 
ai uev aeiavai Kai Tricrrai yuvatKES e^ekAivov Kai -rrapExcopouv ekeivois tt|v 666v, ai 6e cbcrrrEp 
naivdSES Kai EpivuES TTEpiEpxouEvai cru^opdv TiyouvTO to |iT) EupicrKEiv dSiKElv Kai tt]v 
flUEpav ekeivt)v liErd AuTrr|S 6ifjyov, ev fj uf) f)6uvavro KaKOTroiEtv. Kai oAcos outcos f\aav 20 
Traaiv dypioi Kai TriKpoi coote 8r|uious 90veurds dOeniTous 9iAoTrpdyiiOvas Kcnxoupyous 
Kai TrdvTa liSAAov outous f| Xpicmavous Trapd TrdvTCOv KaAElcrOai. 

60, 1 I Kai yap Kai tous Zicu8as iiiiiouiiEVOi fipTraaav Eutuxiov uttoSiokovov, dvSpa 

M 765 A Ka Xco5 UTrripETOuvTa tt) EKKAT|aig, Kai TroiT|aavTES fits to vcoto TaupEiais laa 6avcrrcp 
KaraKOTrfivai f)f icocrav eis hetoAAov dcTroaraAfivai, Kai |i£Ta7u\ov oux drrrAcos, dAA' eis sj 

2 to Tf]s Oaivco, Iv6a Kai 90VEUS KaTaSiKajoiJEVos 6Aiyas riHEpas noyis Suvotoi jfiaai. 
Kai to Trapd5o£ov ou5e kov oAiyas copas ETr£TpE\fav outov 6EporrrEu6Tivai Sid toj 
TrAriyds, dAA' eu6us ETroiriaav dTrocrraAfivai 9dcn<ovTES - 'e! touto y£VT|Tai, ttovtes 
9o|3r|6T]aovTai Kai he6' f\\iu>v ectovtoi Aoittov'. ou ttoAu 5e Sieotti Kai uf) SuvrjSEis els to 

3 jiETaAAov 99daai 6id tov ttovov tcov TrAriycov drrrEQavEV ev ttj 66co. Kai 6 uev ETEAEUTa 30 
B xotipcov excov to KauxTiua tou napTupiou, oi 8e daepsls ou5e outcos tioxuvovto, Kcrrd 6e to 

yEypaiJuivov »dvEAEriiJOva orrAdyxva exovtes « Kai touto neAeTTiaavTES ctoctovikov ti ttoAiv 
TrETroif|KaCTiv. d^iouvTcov ydp tcov Aacov 6id tov Eutuxiov Kai Seohevcov TrEpi ocutoO tte- 

1 Vgl. Athan. ad uirgines bei Thdt. h. e. II 14, 13 3 Vgl. de fuga 6, 3 (S. 72, 7) 13 Der Dux 

Sebastian (iiber ihn vgl. Seeck, Briefe d. Libanius S. 271) ist nach de iuga 6, 9 (S. 72, 9 Note; die ep. Am- 
moms ist vielleicht von de fuga abhangig) schon bei dem Einzug Georgs am 24. 2. 357 und danach in 
Alexandrien an der Besetzung der Kirchen und der Niederwerfung der Unruhen beteiligt gewesen. Der 
hist. Athan., die Sebastian erst zum 24. 12. 358 (c. 6 f. 107') envahnt, darf man nicht folgen. Athan. 
berichtet hier iiberhaupt nichts von den doch fur ihn und seine Partei erfolgTeichen Unruhen des Sept. 358. 
Das ist fur die Datierung der Schrift entscheidend, vgl. die Notiz des Sammlers S. 230, 21 Nach Libanius 
ep. 520 (X 493) ; ep. 596 (X 556) ist S. schon 356 als Dux zur Zeit des Prafekten Kataphronius in Agypten 
gewesen; das stimmt zu de fuga 6. S. wird mit Kataphronius und Heraclius am 10. 6. 356 in die Stadt 
gekommen sein (vgl. S. 213, 37 Note). Wenn Ath. S. als Manichaer bezeichnet, so will er ihn als Staats- 
feind hinstellen. Der folgende Bericht des Athan. bezieht sich also auf die Ereignisse von 357 nach Georgs 
Einzug 17 Vgl. de fuga 6, 3 S. 72, 9ff. und die dort angegebenen Parallelen 32 Prov. 12, 10 

BKPO RE 

1 65 'A8avdciov £tti3tito0vtes B "A6avcK7iov <&s 3T|touvte5 KPORE 9 -rrcxjas] oca? P 22 f| Xpicma- 
vous outous ~ K 24 TaupEiais P Taupiais BKORE 24/25 KaraKOTrfivai Cavcrna -~ P 27 upas] ni^pas K Historia Arianorum 60,3 — 62,2. 217 

TroiTiKaaiv dpTracr&f|vai KaXous Kai eAEuSepous dvSpas TEffaapas, 'Epneiav Xouovra tous 
ove^oSous Kai Trdvu ye toutous TrXriyaTs KaraKovpas evePocXev eis to SgaucoTfipiov 6 8ou£. 
dXX' oi 'Apeiavoi Kai Zku6cov coiaoTEpoi TuyxdvovTES, ettei Ecopdxaai |if) TEXEUTT|aavTas 4 
ekeivous otto tcov TrXriycov, £|jeh90vto Kai f|TTEiXouv 'yP&P ^ ' XeyovTES 'tois euvou- 

s xois, 6ti |if) uaarijEij cos ©eXoijev f]iiEls'. ekeIvos te dKOuaas Kai (popt|6Eis f|vayKdo-0r| 
Kai Seutepov Tuyai tous dv6pcoTrous. Kai 01 \ihv tutttoijevoi eISotes, 5id t( TunTovTai 6 
Kai Trapd Tivcov SiEpXfjSriaav, ouSev rrEpov IXEyov f\- 'Sid ijev tt]v dAr|0Eiav ' TUTTTOtiEOa, B 381 
ou koivcovoOuev 6e tois aipeTiKois - tuttte Xoittov, d>s GeXeis, Kai (te heXXei 8ld TOUTO KpiVElV C 
6 6e6s'. 01 ijev ouv octePeIs t)6eXov outous Kai tv tco 8EaiacoTT)picp KivSuvsOaai Kai &Tro6avElv, 

10 6 5e toO 6eou Xaos eIScos tov Kaipov fi^icoaav Kai \xeQ' f)HEpas ettt& ttou f| Kai ttXeov drr- 
EAO&naav. 

01 5E cbOTTEp XuTTTiQeVTES ETEpOV Tl TTOXlV COtlOTEpOV Kai aVOCTlOV TTOIEIV ETTEXEipTlCTCtV, 61, 1 

cbpov hev Trpos TrdvTas, appojov 6e ttj xpioroudxcp outcov aipEaei. 6 ijev yap Kupios evete(- 
Xaro tcov tttcoxcov uvr||iovEUEiv »Kai TrcoATjaoTE*, Xeycov, »Ta UTrdpxovTa Kai 66te eXet||jo- 

15 ouvt|v« Kai »ETTEivcov Kai ' eScokote hoi cpayElv, eSivj/cov, Kai ETTOTlaaTE he. Ecp' octov yap m 768 a 
ETroiriaaTE §vi tcov liiKpcov toutcov, euoi £Troif|aaTE«. ouroi 6e cos tco ovti KOTa XpioroO 2 
9povoOvTES Kai iv toutois dvrmpa^ai tco pouXrinan aurou TEToX|jT|Kaai. tous yap Seoije- 
vous Kai Tas X^P^i etteiSti Tas £KKAr]crias Trapa8E6coKEV 6 Souf tois 'ApEiavois, Kai ev aurals 
SiorrpipEiv ouk t|8uvovto, Ka©E30|j£vas, tv ols cbpiaav auTals tottois oi TfEmcrTEU|jlvoi Tas 

20 x^npctS KX-qpiKoi, etteiSt) ipXeTrov tous d6EA9o0s Trpo6uncos ETfi6i66vras auTais Kai Tp^ovTas 
Tas X'lPC'Si auTas te koto tcov tto8cov tutttovtes eSicokov Kai tous TrapexovTas SiEpaXXov 
tco 6ouk(. Kai touto ryiyvETO ijev 6id Auvauiou tivos oTparicbTOU, 91A0V 5k f\v toOto 3 
ZEpaaTiavco ■ Trapd Mavixaiois yap eAeos ouk eotiv, dXAd Kai exOpov eoti Trap' outois to b 
eAeeIv TTEvriTa. f\v Toivuv Kaivr) |JE|iyis Kai SiKaarripiov vuv TrpcoTOv ettivotiSev Trap' outcov 

25 ettI EUEpyEafg tis EKpivETO, Kai 6 hev eAeuv KarriyopETTO, 6 5e EUEpyETOuuEvos etuttteto - 
Kai laaAAov f|0EAov tteivccv tov 7TEVT|Ta f| tov PouXohevov eXeeiv TrapsxEiv. Kai touto 6e 4 
Trapd tcov TraAaicov TrdAiv 'louSaicov EpaOov veoi ovtes 'louSatoi Kai outoi- Kai ydp Kd- 

KE1V01 PXETTOVTES TOV EK yEVETTlS TU9A6v AoiTTOV pXETTOVTa Kai TOV TTOAXcp TCO XP° VC P TTapa- 

Xutikov ysvoHEVOv uyifj, tov uev EUEpyETTiaavTa Kupiov titicovto, tous 5e eu TraOovTas cos 

30 Trapapdras EKpivov. 

Tis ovv Errrt toutois ouk ISauiiorjE; t(s ou KonTipaTO ttiv alpEaiv Kai tous EKSiKouvTas 62, 1 
auTriv; tis °vk eyivcooKEv, oti Kai Sripicov dypicoTEpoi Tuyxctvouaiv oi 'ApEiavoi; ou6e ydp c 
ouSe cov IvEKa Taura etto(ouv EKEpSaivov oi uiapoi, dXXd Kai jjiaXXov to kot9' eqcutcov lilaos 
Trapd -rraaiv r)u£avov. Evomjov t% ETriPouXfis Kai 96P0U pidjEcrOai Tivas eis tt|v atpEcnv, 

3J cbcrre Kai auvdyEa6ai het' ocutcov. drrEpaiVE 6e aCrroTs to ^vavTia. oi hev ydp TrdaxovTES 2 
cos HapTupiov \jTrE9Ep0v Td irap' EKEivcov yiyvdjiEva Kai oute TrpoESiSouv oute TjpvouvTo 

1 Cber die ol irapa paXavsTov, zu denen Hermeias offenbar gehOrte, vgl. Schwartz, Cyril] u. der Monch 
Viktor (Sitzber. d. Akad. d. Wiss. in Wien 208, 4 S. 28) 14 Lc. 12, 33 15 Mt. 25, 35. 40 (vgl. 

fiir die Form Mt. 18, 6) 18 Das wird also nach 14. 6. 356 (vgl. hist. Athan. 6, vgl. oben S. 214, 5 

Note) geschehen sein, vgl. Z. 23 19 Man beachte, wie eng die Interessen der armen Bevolkerung 

in Alexandrien mit den Angelegenheiten des Bischofs verbunden sind 22 Vgl. unten S. 230, 7. D. war 
kein gewohnlicher Soldat 28 Vgl. Joh. 9, 9 29 Vgl. Mt. 9, 7 

BKPO RE 

1 dvapiracrfKiiiai B | "EpJIiav E 'Epiinwteti' R 2 TrATyyaTs > K 3/4 fKsivous ^f) -reAEvrrf|aairTas ~ B 

5 te Hss. 5e Comm. Montf. 12 ETTEXEfpT|aav ttoieTv <~' K 13 yap > E 18 TrapESuKEv B 

19 TnaTEv6uEvoi B 21 tutttovtes KOTa tuv ttoBcov ~- P 22 ioev > B 23 ZspaarEiavcp P | 

dXAd > K 24 ettivot|66v B 27/28 ekeTvoi K 30 EKpivav E 

Athanasius II 28 218 Historia Arianorum 62,2 — 65,2. 

thv e!s Xpiorov EuaE|3Eiav, 01 8e 9£copo0vTES e£co©ev outous, Xoittov 8e Kai oi °EAXt]ves |3Xe- 
B 382 ttovtes cbs ' avTixpicrrous cbs Sriuious KonripcovTO - <piA6Trrcox ov Y°P K ai auuTra6ES to tuv 
dvOpcbiTCov yivos. outoi 6e Kai tov dvOpcoTrcov Xoyiauov d-rrcbXtaav. Kai oi TrdaxovTES 
D dv r|0£avTO Trap' ETEpcov eu ttoOeiv, outo'i touto ttoQeTv tous dAAous ouk ETrETpETrov exovtes 
tt|v tcov SiKaoTcov Kai udXiara tt)v Trapd toO Soukos EmTpi|3f)v Kai E^ouaiav. 5 

63, 1 "A yap Kai tois TrpEa|3uTEpois Kai Siokovois TTETroiT)Kacn, Kai ttcos outous ett! toO Sou- 

kos Kai tcov SiKacrrcov EcpuydSEuaav KcrracpEpovTE5 ek tcov oikcov toO; oikeious outcov 6id tcov 
arpcrncoTcov Kai tou crrpcrrriyoO l~opyoviou Kai TrXT)yaIs KaTaKOTTTOVTOs, Kai ttcos airruv 
M 769 A (to ye ttccvtcov cbpoTEpov) Kai tcov ' r|5r| teteAeutt|k6tcov tous dpTous Ue9' 6ar|S 0|3p£cos 
6iTipTraaav, ouk iariv ou8e Xoycp 9pdaai vikcootis tt\s coi^ottitos outcov tt)v ek tcov Aoycov 10 
2 Siriyrjaiv. t( yap dv Tig eittcov Eip-qKEvai 86£eiev; f| ttoiou TrpcoTou nvrmovEuaas, oux 
EupiaKEi Td SEVTEpa SeivoTEpa, tcov SeuTepcov to heto TaCrra; TrdvTa yap outcov to ettvxei- 
pT)|iaTa Kai to da£(3r||jaTa 90VOU Kai daEpEias TrETrXripcoTai. Kai outcos Eiai iravoupyoi ttiv 
yvco|xr|v Kai TroiKiXoi tov TpoTrov, cbs Kai rrrayyeAia Trpoaraaias Kai 66oei xpT)udTcov etti- 
XEipElv drTOTav, TV, etteI |if) i£ euXoycov exouai ttiv aucraaiv, kqcv Ik toutcov 86£coai 90CV- 15 
Taaiav Tivd tois ccKEpaiois euttoieiv. 
64, 1 Tis ouv eti toutous kccv e0vikous KaXiaEiEV dTrXcos, ur)Tiy£ Xpiariavous; Tis toutcov 

B tov TpoTrov dvQpcoTrivov Kai \ir\ naXXov toutov 9TipiGb6T| UTroXdpoi 5id te to co^ov Kai to 
dypiov Tfjs Trpd^ecos; Kai yap Kai Srinicov Eiai irovripoTEpoi Kai tcov dXXcov aipsoEcov toXuti- 

2 poTepoi. 'EXXr)vcov yap ttoXu Seutepoi, |jaXXov 5e Kai ijaKpdv outcov Tuyxdvouaiv. eycb 20 
yap fiKouaa tcov TrorrEpcov Kai TTtoTov f)youiiai tov EKEivcov Xoyov oti to TrpcoTOV, ote ye- 
yovE Kai rrri Ma^imavco tco TrdrnTcp Kcovo-ravTiou 6icoyuos, "EXXt|ves Ikputttov tous dBeX- 
90US f)|jcov tous Xpiariavous jtitouhevous. Kai ttoXXokis dnrcbXEaav auToi xpTlMorra Sectijco- 
TTipicov te ETreipd0Tiaav, iva ijovov tcov 9EuyovTcov |iTi yivcovTai TrpoSoTai, cos ydp eoutous 

3 E9uXottov tous Trpoo^EuyovTas Kai kivSuveueiv Trpo outcov IPouXeuovto. dXAd vuv oi 2= 
c Oorunaaroi ouroi, oi Tfjs veos aipsaEcos i9£upETai, ek ht)5ev6s ETEpou f| ek tou ettiPouAeueiv 

ETriyivcocTKonEVoi TrdvTa TavavTia TrpaTTOuaiv. auToi te ydp 81' eoutcov St)|jioi yiyvo- 
Ijevoi TrdvTas j-qTOuai Trapa8i86vai Kai tous KpuTrrovTas rrripouAeuEaSai -rroiouaiv ictov 
Ex6pov fiyouiJEvoi tov te KpuTrrovTa Kai tov KpuTrronEvov • outcos Eiai 90veuTai Kai Tf)v 
'louSa TTOvripiav e^riXcoaav oi KaKoOpyoi. 30 

65, 1 Kai ouk eoti koct' d^iav cov 8iarrpdTTOVTai kokcov eitteiv f| touto |i6vov oti ypd- 

90vrd pe Kai GeXovto KaTaXiyEiv Tfjs TrovTipias ekeivcov tos Trpd^Eis UTTEiaEpxETai voelv, \xt\ 

B 3S3 dpa rfis ev Tals TTapoipiais »P8eXXt|S ti TETdpTT] ' 6uydrT|p« eotiv f\ aipEais outt|, titis nrrd 

Tas ToaauTas dSiKias Kai tous Tocrouxous 90VOUS ouk eIttev 'dpKEi'. in yap VEaviEUETar 

D Kai tous |J£v iitiSettco yvcoaQEVTas auTfi TrspiEpXETai jriTOuaa, ous 8e ?96aaEV dSiKfjaai, 35 

TrdXiv ETraSiKEiv crrrouBdjEi. iSou ydp nETa ttiv vuKTEpivfiv E9080V, |i£Ta to e^ 

auTfis yEvoiJEva koko, heto tov 81' 'HpaKXeiou yEvoiaevov Sicoyjaov TrdXiv ou Trauovrai 

8 Gorgonius war 355/6 Dux in Alexandrien, vgl. S. 230, 4. Da ihn Syrianus abgelost hat, spielt Ath. 
also hier auf Ereignisse vor dem 8./g. 2. 356 an 33I Vgl. Prov. 24, 50, vgl. de fuga 4, 1 (S. 70, 17) 

36 Am S./g. 2. 356 s. unten c. 81. Nachher fanden die schweren Kampfe statt, wahrend derer sich die 
Athanasianer 4 Monate in ihren Kirchen hielten 37 Heraclius und Kataphronius kamen am 10. 6. 356, 

vgl. oben S. 213, 37 Note. Danach erfolgte die Vertreibung der Athanasianer 

BKPO RE 

3tovE c t6E* I ot E* si E c 4 tto6e!v toOto ~ E [ Exoirrts + 6e K 5 ttiv' + irapa K 6 Kai 2 

+ Tot; E 8 Topycoviou O | KaTaKoirrovros] KarrdTTTOvros E 15 ex 0UCT ' Op- nac h Bright 

ex"o-i Hss. 19/20 ToAu-npoTEpoi] trovripaTSpoi P 20 iroAu] ttoMoI B 27 yivoooKoutvoi RE | 

Sfiiiioi 5i' fauTaiv /~> E Historia Arianorum 65,2 — 67,2. 219 

5ia(3dAAovTES paaiAei. 6appoucn yap cos daepoOvrej ctKouovTai, iva ttAeov ti toO e£o- 
piapou yEvqTai Kai Aoittov oi |jt| tteiSohevoi Tais daEpEiais outcov dvaipcovTai. oOtco 3 
yap Kai vuv KaTa6pacxuv6|jEvoi ZekoOvSos jjev 6 TrayKocKiaTOS nEVTarroAiTTis Kai 6 tou- 
tou ' ctuvco|j6tt)S ZTE9avo$ eiSotes 6ti, Kav dSiKcoaiv, §xouai Trp6sdTroAoyiavTT)v aipEaiv m 772 A 

s etteiSt) \ii\ ttei06|jevov auToIs ev BdpKTj TrpEapuTEpov IcopdKaai, ZekoOvSos 5e ekoAeTto, 
(6llCOVU|JOS uev oux ohottiotos Se tw aipETiKw), drrEKTEivav AaKTiauaCTlV aurov. Kai 
6 pEV dvaipoupEvos EmuEiTO tov ayiovAEycov 'ijtiSei's he Trapd SiKaaTais ekSikeitco' eyw 
tov ekSikoOvto \it Kupiov, 5i' ov Kai TaOra -rrdcrxco Trap' outcov', oi 6e oute AEyovTa 
t|Aeouv oute xdj f)H£pas e6uo-cotto0vto • ev au-rfj yap ttj TEaaapaKoaTTJ AaKTijovTES dTrEK- 

10 TE1VOV tov dvGpcoTrov. 

t (ju Kaivfjs aipiaECOj 6Aov Ev8uaanEVT|s tov SidpoAov ev daEpEig Kai Trpd^Ei. dpTi 66,1 
yap TrpcoTov ettevot|6t| touto to kokov. ei 6e Kai tives eSokouv ttote TTEpi auTfjs AoyijEaOai, b 
dAA' EKpimrov Kai EAdv6avov TocCh-a 9povo0vTEs. EuaEpios Se Kai "ApEios cbs 69E15 2 
e£eA66vtes otto 900AE0O tov iov Tfis daE^Eias touttis E^fjUEaav. Kai 6 ijev "ApEios tt)v tou 

is pXaacprmETv ek 9avEpoO toAiativ oveSe^oto, 6 6e EOctePios tt)v touttis Trpoaraaiav. dAA' ou 
-rrpoTEpov TayuaE -rrpocrrfivai t+is aipEaEcos e! \it\, Kodd TrpoEirrov, paaiAkc EupE irpooTd n iv 
touttis. oi uev ouv TraTEpES fmcov o!kou|jevikt|v auvoSov TTETroir]Kacn Kai TpiaKoaioi 3 

TTAeIOV f| eAoTTOV ETrioKOTTOl OUVEA86vTES KOTEKplVOV TT)V dpE10VT|V OlpEalV Kai dTTE9T|VaVTO 

ttovtes dAAoTpiav outt|v Kai £evt|V ttjs EKKATjaiacrnKfis TriarECOs Elvai, oi 6e TrpooTcrrai 

20 touttis opwvTE; eoutous Aorrrov daxri no vouvTas Kai ht|5ev EuAoyov EyovTas dAAT|v 686v 
ETrEv6r|aav <Kai) 5id ttjs I£co0ev i^ouaias ekSikeiv touttiv ETrEXEipriaav • £9' co naAAov dv ti? c 
outcov 6au|jdaEiE to Kaivov Kai Trovripov ETrnr|6£Una, Kai ttws UTTEppdAAouai Taj ctAAas 
aipEaeig. tuv nkv yap dAAcov aipEaEcov to i9eupr|naTa ev ttiSovottiti pr)|i6n"cov lyEi 4 
-rf|v paviav Trpo$ d 1 1 a 1 1 |v tov ctKEpaicov. Kai "EaAtives ijlev, cos eittev 6 dTroaToAos, ev UTTEpo- 

25 Xti Ka ' tteiOoT Aoyuv Kai ao9iatiaai Tn6avoTs EmxEipouaiv, Mou8aToi 8e d9EVTES Taj GeIos 
ypa9as Xoittov, d>5 eIttev 6 dTrooToAos, »iv nuOoij Kai yEVEaXoyiais dTrEpdvT0i5« fxouai tt^v 
Epiv. MavixaToi yap Kai OOoXevtTvoi ouv outois Kai ' dAAoi kotttiAeuovtes tos 6Eias ypa9as b 384 
toTs iauTCov emTrAdaTOis Aoyois uuQoAoyoucnv. oi 5e 'ApEiavoi tcov ijev ccAAcov aipE- 5 
CTEcbv Eiai ToAuripoTEpoi Kai piKpoTEpas iauTabv d6EA9as drrESEi^av ekei'vos ttAeov outcov d 

30 daEpoOvTEj, KaedTTEp ETpT)Tai, Kai TrdvTas, iidAiara 5e tous 'louSaious jTiAcbaavTES ev tto- 
vripig. cos yap ekeTvoi hti SuvdnEvoi tov TTauAov EAey^ai Trspi cov ETrpo9aai30vTO euQus 
fiyayov outov Trpos tov xiAiapxov Kai tov f)yEu6va, outcos outoi Kai ttAeov ekeivcov ettivo- 
ouvtes ttj E^ouaig uovtj tcov SiKaarcov KEXpr)VTai. Kai hovov tis outoTs dvTEipr|KEV, eAketoi 
Trpos tov fjyEuova fi tov orpaTriAdTTiv. 

3 5 ' Kai ai \ikv dAAai aipECTEis EAEyx6|iEvai TaTs dTro8£i^Eaiv utt' auTfjs ttjs dATi6Eias 67 1 

aicoTTCoai pt|8ev ttAeov fi ivTpETroiJEvai toTs EAEyyois, f) 5e veo Kai nuaapd toutcov aipEais, M 773 A 
otov dvaTpaTrf) toTs Aoyois, otov utt' aurfis ttjs dAr|6Eias aiaxuvOElaa TTEaTj, Aoittov ous ut) 
6E8uvr|Tai TTEiaai Aoyois, toutous ttj pig Kai TrATiyais Kai SEaucoTTipiois eAkeiv ImxEipET 
yvcopijouaa eouttiv Kai outcos, cos TTCtVTa iiaAAov icrnv f| 6eoctePt|S. GsoaEpEias ijev yap 2 

3 Secundus v. Ptolemais, vgl. Athan. ep. ad episc. Aeg. et Lib. 7; 19 (Migne 25, 553 A; 584 B), vgl. unten 
S. 222, 17 4 Stephanus, wohl Nachfolger des Secundus, vgl. Athan. de syn. 12 (S. 239, 21 Note) 5 Se- 
cundus nur hier genannt g Doch wohl 356 16 Vgl. oben S. 209, 18 17 D. i. die Synode 
v. Nicaa 24 f. Vgl. I. Cor. 2, 1. 4 26 I. Tim. 1, 4 31 Vgl. Act. 21, 368. 

BKPO RE 

8 oute] oOtco KO I XiyovTa + ouk K 15 ek + tou K ] ToAuav K 17 TpiaKoaious E 

18 ETriaxoTTOi RE > BKPO 21 <Kai> Montf. 22 carruv > K 37 tteot] alaxuvOfilCTa ~ K 

39 EauTf)v Kai] Kai outtiv KP 

28* 220 Historia Arianorum 67,2 — 69, 1. 

!5iov uTi dvcryxdjeiv, dXAd tteiSeiv, woTrep eittohev. Kai yap 6 tcupios outos ou {Jiajouevos, 
dXAd tt) Trpoaipiaei SiSous eAeyE tt5cti uev »ei tis 9eXei OTriaco nou eX6e!v«, T015 Se iicrfrryTaTs - 

3 »pri Kai uheIj 9eAete dTTEX6Eiv«; aurr| ttovteXcos dXXoTpia Tfjs ©EoaEpEias kail. xi ttoieIv 
B auTT|v EXPflv f| T&vavTia tou acoTfjpos cbs XP 10T0 1 J °X 0V Tiysnova Tfjs daEpEias emypaqxD- 

\ikvr\v Kcovaravnov co; outov tov dvTixpicrrov; outos yap 6id ttjv aipEaiv EOTrouSaae 5 
upcoTov Kai tov ZaouX ev cb|j6Tr|Ti 3TiXcoaai. ekeivos iiEV yap, etteiSti SEScoKaaiv oi lEpeis 
rmaiTiCTHOv tco AauiS, keXeuei Kai dvaipoOvTai ttovtes tov dpi6uov ovtes TpiaKoaioi Kai 
ttevte, outos Se, etteiBti tt|v |jev aipEaiv ttovtes 9Euyouaiv, t) Se uyiaivouaa TTians f] sis 
tov Kupiov cb|joAoyf|9T|, TpiaKoaicov SAcov cruvoSov ETnaKOTTCov dvaipEi. Kai tous ijev etti- 
okottous auTOUS E^opijEi, tous 6e Xaous IjiTToSijEi liEAETav tt|v Euai(3Eiav Kai EUXEaSai tu 10 

4 0eco kcoXucov ocutcov Tas auvaycoydj. Kai cocnTEp ZaoOX KaTEaxavyE »Tf)v Nonpd tt|v 
ttoXiv tcov !epecov«, outcos outos Kai ttXeov to kokov au^dvcov tos EKKXT|aias toTs daEfSouai 

C TrapaSiScoKE Kai cbs ekeTvos Aco-qK tov SiapaXovra TrpoTETi|iT|KE tuv dXT|6cos UpEcov tov te 
AauiS eSicoke TrpoaExcov tois Zupaiois, outcos outos tous \ikv aipETiKous TrpoKpivEi tuv eu- 
ctePcov, tous 5e <p£uyovras outov eti Sicokei TrpoaExcov toTs ©XaSiais eoutou, toTs Kai 61a- is 
pdXXouai tous 6p0o56£ous \xr\ auvopcov, cbs oaa 6' dv uttep Tfjs aipEaEcos tov 'ApEiavcov 
Trp u 1 1 i j te Kai ypa9T), TaOra koto tou acoTfjpos exei tt|v ETnxEipr|aiv. 
68, 1 Oux outcos 'Axadp koto tuv UpEcov tou 6eou yiyovEV, cos outos Korrd tcov ettictko- 

B 385 TTCOv tet6A|jt|kev. oAcos yap ekeTvos Kai 90veu6evtos tou NapouOai ' »KOTEVuyr| « Kai tov 
'HXiav icopaKcbs M'oP'nfrn. outos Se ou8e tov tt)Aikoutov "Oaiov -t|6ect6ti ou6e tous to- so 
D CTouTous ETTiCTKOTrous E^opiCTas ivdpKr|CTEV f| Kctv KOTEVuyTi, ocAA' cos dAAos <t>apacb jidAAov 

2 ETnTpifloiiEvos aKAripuvETai Kai xeipovo Ka$r|pEpav ettevoei. Kai eotiv outou touto 
TrapdSo^ov Tfjs Trovr|pias. tcov yap EmaKOTrcov E^opijonEvcov ouvePoive Kai dAAous 
Tivds 61' EyKArmoTa 90VOU f| ordaEcos f\ KAorrfis Korrd tt]v tou EyKATinaTOS TroioTTiTa 

M 776 A AaupdvEiv tt)v KaTa6(KT)v, Kai toutous ' uev heto ^fjvas oAiyous d^ioutiEvos cos tov 25 
BapappSv rTiXaros cnTEAuE, tous Se tou Xpiarou 8ouXous ouk t^iei, dXAd Kai nclXAov 
dvr|XEcos KOTESiKajEV ev toTs E^opiapiois d6dvaTOV kokov yiyv6|jEvos eis outous. tcov 
uev yap 6id tov TpoTrov 9(^05 •i'jv, tcov 6p6o66^cov 6e Sid ttiv eis Xpiorov EuaipEiav 

3 ExSpos ETuyxavEV. dp' ouv ou Traaiv Ik toutou Xeukcos ISeIkvuev oti Kai tote oi 
'louSaloi tov |iEv BapappSv aiTT)aduEvoi, tov 6e Kupiov crraupcbaavTEs toioutoi ficTav, 30 
0I01 Kai vuv oi ^ETa KcovcrravTiou XPi°~ropdxoi; Kai Taxa TTiKpOTEpos outos fj TTiAotos. 

6 tiEV yap kctv iviyaro auvopcov ttiv dSiKiav, outos 5e Kai naXAov TP13EI tous oBovtos 
E^opi3cov tous dyious. 
69, 1 Ti 6e Oauijaorov, e! TrXavri0Eis £is octePeiov outco Kcrrd tcov EmaKOTTCov eotiv conos, 

B ottou yE ou5e ttjs i8ias auyyEVEias cos dvSpcoTros l9EiaaTo; tous uev yap Seious KarrEa9a^E 35 

I Vgl. oben S. 201, I5ff. 20. f. 2 Mt. 16, 24, vgl. Lc. 14, 27 3 Joh. 6, 67 7 Vgl. I. Reg. 22, 10 

— Vgl. I. Reg. 22, 18 ill. Reg. 22, 19 13 Vgl. I. Reg. 22, 9 14 Vgl. I. Reg. 26, 1 

19 III. Reg. 20, 27 26 Vgl. Mt. 27, 16 ff. 32 Vgl. Mt. 27, 24 34ff. Es handelt sich urn das 

furchtbare Blutbad in Konstantinopel nach dem Tode Konstantins 337 (Hieron. chron. ol. 279, 2). 
Die Bruder Konstantins: Dalmatius, Hanniballianus, Konstantius, femer sechs Neffen wurden ermordet 
(Julian or. V ad Athen. 3; Opera I 1 S. 215, 5 Bidez. Philostorgius II i6 a (S. 26, ioff. Zosimus II 40) 

BKPO RE 

1 eIttouev KPO I Kai + 6 E | aCrros 6 KUpios — P 8 t)"] ol E 9 xal — 10 ^opfjEi > E 

12 outcos RE OUTC05 Kai BKPO 15 toT; + toTs E 17 ypa9Ei RE 19 Kai 1 BKPO Kav RE | 

Napov©£ K 20 o08e' > R 21 E^opicra; ErriaxoTrous — K | Kav > B 24 <povou BKPO 

fovcov RE 26 Bapa|3av BP 28 yap + ipavAcov E 30 Bapapav BP 31 vvv BKPO 

vvv Elaiv RE 34 els aaEJJeiav TTAavrieEls ~ P 35 KOTKT9pa5E B Historia Arianorum 69,1 — 71,1. 221 

Kcci tous dve^ious oveIAe, Kai 7TEV0£p6v hev, eti tt|V SuyarEpa yaiicov outou, avyyEVEis 
5e Traaypinas ouk f|AET|aEV, dAAd Kai opxoov oe! Trpos Trdvras Trapapdrris yEyovEV. outgo 
yap Kai E15 tov dSEAcpov aosfclv tet6A(jt|ke" Kai Trpo<rrroiErrai \xkv oiKoSoiiElv outgo 
liVT|iiEtov, ttiv 5e tiVT|OTT)V outou ttiv 'OAutnndSa flappdpois ek8e6cokev, f|V EKElVOS UEXP 1 

s teAeuttij ^uAotte Kai us ISiav dvETpE9EV Ioutw yuvaiKa. Kai tt)v yvcopT|v 8e outou 2 
irapaAuEiv ETTEXEipriaEV, ou Kai KAripovopos evytrrai eIvoi ypayozv TOiauTa, £9' ols xai 
6AiyT|V afa0T|CTiv e/cov dv tis T|axuv6T|. Eycb 8e cru|j[3dAAcov outou Tas rmoroAds Eupioxco 
toutov \xt\ Kara 9uaiv exovto Tas 9pEvas, dAAd |iovov Trpos tous UTro|3dAAovTas kivou- C 
HEvov, ISiov 5e vouv kcc66Aou \it\ exovto. 6 uev ouv ZoAoncbv 9T|ar »|3aaiAECos uttokouovtos 

10 Aoyov dSiKov, ttocvtes 01 utt' outov Trapdvonou, outos 8e e£ cov ttoiei, SEixvuaiv eaurov 
ekeTvov Elvai tov dSiKov Kai tous TTEpi outov Trapavonous. 

TTote ouv outos toioOtos cov Kai toioutois xaipcov Suvarai ti Sikoiov f| koto Aoyov 70, 1 
9povfiaai; dvQpcoTros SeSe^evos ttj tcov owovtcov Trapavouig Kai toutcov ovtcov ETrg- 
Sovtcov, oitives tov EyKE9aAov uSAAov ev tois TfTEpvais KaTOTrETraTTiUEVov ixouai. 6id 

u toOto yap Kai ypd9Ei Kai ypo9cov HETauEAEiTai Kai tirranEAopEVOs Trapo^uvETai, TrdAiv 
te oSupErai xai ouk Ixgov, 6 Trpd^Ei, ' SeIkvugiv eccutou Tfis vjA^fjs to fpriuov tov 9pEvwv. B 386 
outgo 6e toutov ovra toioutov oiKTEipEiEV dv tis uaAAov 6iKaicos, oti ijet' eAeuOepou 2 D 
(jyj\\i<xios Kai 6v6|iOTOS 8oOA6s eoti tcov eAkovtcov outov Trpos "rf|v I8iav t)6ovt)v Tfjs 
daepEias. oheAei to ocv6t|tov Kai ket^ov, cos eTttev t) ypa9T|, ko&t|keueiv 0eAcov dAAois 

20 laurov eIs kotoSiktiv ttj ueAAouotj KpiaEi tou Trupos TrapavdAco|ja SeScokev. f|6r| TrpaTTCov, 
a 6eAouctiv ekeTvoi, Kai ' Trpcmivcov outoTs tt)v te Kcrrd tcov ettictkottcov ETn|3ovAT)v Kai M 777 A 
ttiv tcov EKKAiiaicov E^ouoiov. i8ou yap Kai vuv TrdAiv ETapa^E Tas ev 'AAEfavSpEig 3 
EKKATiaias Kai Tas £ v AiyuTrrcp Kai Ai^uais irdaas, Kai 9avEpcos Trpoarra^E tous MEV Tfis 
KaSoAiKfis EKKATiaias Kai ths EuaEpEias ImaKOTfous EKpdAAEa6ai tcov ekkAticticov, toTs 

25 6e to 'ApEiou 9povouai Tfdaas outos Trapa6i8oa9ai. touto te ttoieiv 6 OTpaTT|A6nTis 4 
fip^aTO. xai Aoittov ETricrKOTroi SEauioi TrpEapuTEpoi te Kai laovdjovTES aEaiSripcoiiEvoi 
Kai TrAriyaTs KOTOKOTrEVTES itia ©avcrrcp TrapETrE|i96T|aav TfdvTa te Kara tottov TETa- 
paKrai - Kai t\ AiyuTtTOS Kai Ai|3ut| Traaa kivSuveuei tcov Aacov 8uaavaaxETOUVTCOv 
etti tco Trapavoiico TrpooTayiJiaTi toutco Kai PAettovtcov tt\v tou dvTixpioTOU irapa- 

30 ctkeut|v Kai Ta T8ia &n' outcov hev dpirajoiiEva, tois 8e aiperiKoTs ekSiBohevo Taura. 

TTote ouv tikouctOti Toaaurri -rrapavonia; ttote ti toioutov kov ev Sicoyiaco ysyovE 71, 1 b 
kokov; "EAAt|ves yEyovaaiv oi TrpoTEpov Bico^ovtes, dAA' ouk eis Tas EKKAr|aias Etaf|VEyKav 
Ta EiScoAa. 'louSaia f)v Zrivopia Kai TTauAou TTpoEaTTi tou lanoaaTECos, dAA' ou 6e8coke 

1 TTEv6Ep6v: eine Tochter des Julius Konstantius, des Vaters des Kaisers Julian, war die erste Gattin des 
Konstantius (Julian a. a. O. c. 4 S. 218, 33) etwa 336 geworden (Euseb VC IV 49) 4 Olympias, 

die Tochter des 337 ebenfalls ermordeten Praefectus praetorio Ablabius (Hieron. a. a. O. ; Zosimus II 40), 
war Konstans verlobt; Konstantius gab sie dem Armenierkonig Arsaces zur Frau (Amm. XX 11, 3) 
6 Vgl. oben S. 211, 27 8 Amm. XXI 16, 16: uxoribus et spadonum gracilentis uocibus et palatinis 

quibusdam nimium quantum addictus ad singula eius uerba plaudentibus et quid ille aiat aut neget, ut 
adsentiri possint, obseruantibus 9 Prov. 29, 12 19 Vgl. Prov. 7, 22 22 ff. Vgl. apol. ad Const. 27 

(S. 294, 24 ff.) : 357, wohl erst nach dem Einzug Georgs wurden die Bischofe vertrieben. Das legt auch der 
Brief des Konstantius an die Alexandriner nahe (apol. ad Const. 30, 8 S. 297, 13) 33 Zenobia wird 

hier zum ersten Male als Judin bezeichnet, vgl. Loofs, Paulus v. Samosata (TU 44, 5) S. i8fi. 

BKPO RE 

1 ttev6ep6v K TTEvfepoO BPORE I avrroO + Kai E 2 6e] uev E 8 CnTopdXAovTas BKPOE c 

CrtTopdAAoirra RE* 12 Kai -f- tois E 15 urrauEAouuevo; KO 16 oSupEro R 23 iTaaais B 

24 Kai RE Kai toOs BKPO [ tois] Tfis R 25 TTapa6i6<aai P 31 toioOtu R 33 r|v + f\ K [ 
IScoke E 222 Historia Arianorum 71,1 — 72,4. 

Teas EKKAr|crias tois 'louSaiois eij cxuvaycoyds. Kaivov eoti touto puaos - ouk ecttiv aTrAcoc 
Sicoyuos, dAAd SicoyiaoO hev ttAeov, irpooimov 5e Kai TrapaaKEuri tou dvTixpiorou. 

2 eotco yap Kai Kara 'AQavaaiou Kai kotci tcov dAAcov ettictkottcov, oOj E^cbpicrav, Trpo- 
qjdaeis ETrAdaavTO v^euSeTs, ti Trpos to Kaivov £TriTT)5EU(ja touto; Troiav dpa Trpocpaaiv 

C e)(oucti koto: irdaris "rfjs AiyvTrrou Kai Ai|3uris Kai rFEVTa-rroAEcos Ei-rrEiv; oOSe yap xaQ' 5 
EKaarov ethPouAeueiv fip^avro, Tva Kav ifEuaaa6ai 8uvt|6coctiv, dAA' dSpocos ttSctiv 

3 ette8evto, iva, Kav 6eAcocti TrAdaaaOai, KaTayvcoa9waiv. fo^Acocte youv aurwv 
ev toutois TT|V Sidvoiav f] KaKia, Kai TrdvTas dTrAdos touj ETnaKOTrous OTrpo(paaiaTcos 
f|£icoaav EK|3dAAEa6ai, iva Sei^coctiv oti Kara 'AOavaaiou Kai koto tcov dAAcov rmaKOTrcov 
ous E^copiaav Trpo9daEis ETrAdaavro <|ieu8e!s 81' oOSev rrEpov f| 5id tt|v niapdv aipEcnv 10 
tuv xP lCTT °l i °X c0V 'ApEtavcov. touto yap Aoittov ouketi KEKpuTrrai, dAAd Traai ndXiaTa 

4 vuv yiyovE 9avEp6v. 'AQavdaiov hev yap TrpoaETa^EV EKpdAAEaOai Tqs ttoAecos, 
ekeivois 8e Trapa6E6coKE Tas EKKAr|CTias. Kai oi hev TrpEapuTEpoi Kai 01 Siokovoi oi iiet' 

D auToO drro TTsTpou Kai 'AAE^dvSpou TuyxdvovTEs EK|3dAAovTai Kai 9uya8EuovTai, oi 

B 384 8e dAr|6cos 'ApEiavoi oi nf) e£co0ev oAt|6cos uttovooumevoi, dAA' oi ' e£ dpxfis 5id Tf|v 15 

aipECTiv ek|3At|6evtes met' outoO toO 'Apsiou irapd 'AAE^dvSpou tou ImaKOTTou, ev ijev 

-rf) dvco Aipurj ZekouvSos, ev 5e ttj 'AAE^avSpEig Eujcoios 6 Xavavaios Kai MouAios Kai 

"Amacov MdpKos te Kai Eipr|vaios Kai Zcoai|jos Kai Zaparricov ETnKAr|v TTeAukcov Kai iv 

AifJuri Ziaivvios Kai oi ovv outco vECOTEpoi auvaaEpouvTES outoTs, outoi Taj EKKAriaias 

-rrapeiXTiqjaaiv. 20 

72, 1 ' Kai 6 ijev cn-pcnT|AcnTis lE(3aaTiav6s lypavyE tois koto tottov Trpanroarrois Kai 

M 780 A o-TpomcoTiKais E^oucnais, Kai oi [isv dAr]0cos ETriCTKOTroi ISicoxQiiaav, 0<l 5e ia ttjs daE^Eias 

2 9povo0vTES ocvt' EKEivcov EiCTT)x9T)0'oa'. Kai E^copiaav ijev ETnaKOTrous ynpaaavras ev 
tw KXripcp Kai ttoAueteTs ev ttj rmcrKOTrr) drro 'AAE^dvSpou ovtos tou imaKOTrou, 'Ap- 
lacbviov hev Kai 'Eppfiv Kai 'Avdya^ov Kai MdpKov eis tt]v dvco "GOaaiv, Mouiv 5e Kai 25 
YEvoaipiv Kai NEiXdwacova Kai TTAT)vr|V Kai MdpKov Kai 'AQTivoScopov E15 tt)v 'AwicoviaKTiv 

3 81' ou8ev ETEpov, f| iva Sid tcov iprmcov Siepxo^ev 01 teXeutt|ctcocti. Kai yap ou8e vo- 
aoOvTas outous f|X£T)aav,dAAd Kai papEcos Sid ttjv daGivEiav drro9EpovTas f|Aauvov, coote 

b 9opEiois aurous dTTO9EpEa0ai Kai 8id ttiv voaov ETraKoAouSEiv outoTs to EVTa9ia. dnrEQavE 

4 youv eTj e^ outcov, Kai ou5e to acopa auvExcbpr|aav dTro9EpEcr6ai T0T5 ISiois. Sid 30 

7f. Vgl. Sap. 2, 21 i6ff. Zu den Namen vgl. die Liste Urk. 4 b (III 7, I4ff.) u. die Anm. S. 231 17 Se- 
cundus v. Ptolemais, vgl. S. 219, 3 — Euzoius Urk. 4 b (III 7, 15), war Presbyter unter Georg in Alexandrien 
(hist. Athan. 17 f. 107 s ). Vgl. Athan. de syn. 31 (S. 260, 5) — Julius: Urk. 4 b (III 7, 16) 18 Ammon 

wohl identisch mit Parammon: Urk. 4* (III 6, 9) — Marcus nicht in Urk. 4 s , 4 b . Doch setzt Athan. einen 
friiher exkommunizierten Marcus als Nachfolger des Kallinicus v. Pelusium ein (Sozom. II 25, 4) 

— Irenaus: Urk. 4" (III 6, 9) — Zosimus: Urk. 4" (III 6, 9) — Sarapion: Urk. 4* (III 6, 9) 19 Sisin- 
nius nur hier erwahnt 21 ff. Vgl. de fuga 7, 4. 5 (S. 73, ioff.) 24/25 Ammonius, Bi. v. Pachnemunis, 
vgl. oben S. 129 Nr. 206 u. de fuga 7 25 Hermes nur hier und de fuga 7 — Anagamphos: de fuga 7 
und oben S. 130 Nr. 235 — Marcus: Zuypciv xps eyyicrra Aipuris, auf der Synode von 362 (Athan. torn, ad 
Ant. 10, 2 Nr. 8; S. 328, 6), de fuga 7 — Muis: Bi. v. Laton, vgl. S. 129 Nr. 176, de fuga 7 26 Psenosiris: 
Bi. v. Coptos, vgl. S. 129 Nr. 174, de fuga 7 — Neilammon: Bi. v. Syene, vgl. S. 129 Nr. 184, de fuga 7 

— Plenes, nur de fuga 7 = Plenius — Marcus: Bi. v. Philai, Teilnehmer an der Synode von 362 
(Athan. torn, ad ad Ant. 10, 2 Nr. 12 S. 328, 10), dc fuga 7 — Athenodorus: nur hier u. de fuga 7 

BKPO RE 

4 ti — 10 i|/Eu6ei5 > K 11 oOketi] ou B 15 AAnScos 1 > K ] emvoouuivoi B 16 uev + 

yap E 19 Ziaivios KO 21 ZEpaoTEiavos P [ to!;] Trjs R 23 yTipdaaircrc] yT\pS>\rra% E 

25 uev — MdpKov RE > BKPO | "Waaiv BPOE "Oaaiv R Ouaaiv K 28 dTT09Epovras KPO 

cfEpoiras RE (ptpoirrEs B Historia Arianomm 72,4 — 73,2. 223 

touto Kai ApotKovTiov hev ETrioKOTrov E15 id iprma irepi to KAuaua E^copiaav, OiAcova 
5e eis BajiuAcova Kai 'A6eA9iov eis YivapAa ttjs GriflaiSos 'lEpaKd te Kai Aioaxopov 
tous TrpeapuTEpou? els £or|vr|v EcjcopicTav. Kai 'Anncoviov pev Kai 'Aya66v Kai 'AyaQo- 
6ai|Jova Kai 'AttoAAcoviov Kai EuAoyiov Kai 'AttoAAco Kai rTa9Vouriov Kai Tdiov Kai 
5 cpAdfiiov, dpxaious ETriaKOTrous, Kai AioaKopov Kai Awkoviov Kai 'HpaKAEi5r)v Kai Yaw, 
TrdAiv ETriaKOTTOUs, EcpuydSEuaav. Kai tous uev els AEiToupyiav Trapa6E6cbKaai, tous ° 
5e e5ico£av dvaipfjaai OeAovtes dAAous te ttoAAous 8ir|pTraCTav. Kai Aawous uev u' Kai 
Trapeevous TrpoTEpov Trapd m/p orfiCTavTES auras E^copiaav. oOtco ko^ovtes TrAriyais C 
Tats otto (poiviKcov pdpSois, cos IJiETd riiiepas ttevte Tas &iev outcov crn:o6avElv, Tas 8e 

10 xEipoupyElo-0ai 6id tous ElxrrayEVTas ' ev toTs tieAEai aKoAoTras Kai neijovas Oavdrrou Tas M 781 A 
Paadvous ' uttoijeveiv Kai to yE SEivcrrepov ttovti jiev iayuovn, oikeIov 6e tcov dae|3cov. B 388 
etteiSt) KOTTTopEvai tov Xpiarov ettekoAouvto, pEijovcos Frpijov kot' outcov tous 656vTas. 
d|i£A EiouSe to aconaTa tcov drroyiyvoiJEVCov dTreSiSouv toTs tSfois eis Ta9r|v, dAA' EKpu- 6 
tttov, iva 66£coai Aav6dvEiv tt|v dv6p090viav. dAA' ouk eAaSov, Traaa yap f\ ttoAis 

15 EwpaKE Kai TrdvTES cos 5-r)|jious, cos KaKoupyous Kai Awards dTrEOTp^ovro. Kai yap Kai 
novaorf|pia KaTEarpEvyav Kai eis Trup e^PoAeTv novaxous ETrEi'pacjav Kai 8iripTraaav oikous 
Kai Trapa6T)Kas teOeio-os Trapd tou ETriaKo-rrou eis oIkov eAev6epcov ETrEiaEA66vTES TipTraaav 
Kai dTTEOTEpTiaav, Tas X^P ^ KaTa TTEA|idTcov Ikotttov Kai Tas iAET|noauvas ekcoAuov. 

Toiouto uev ouv to TrovT)peu|aaTa tcov 'Apeiavcov. ola 6e outcov Kai to tt\s dfleo- 73, 1 B 

20 tt|Tos ETrixeipriiaaTa, t(s ctKouaas ou cppicJEtE; tous uev yap ttiAikoutous yipovTas Kai 
ttoAueteTs ImaKOTrous e£opia6f}vai TreTroir|Kaaiv, dirri 8e toutcov vecotepous daEAyEls 
"EAA-qvas |iT)TE KOTrixriQEVTas, So^ovtes eu9us TrepaivEiv, Kai dAAous Sryuvaious Kai ETri 
UEi^oaiv atTiais EyKaAou|iEvous Sid tov TTEpl outous ttAoutov Kai tt)V ek ttjs TroAiTEi'as 
SuvacTEi'av, xP UCT i° v SiSovtos, cos duo TrcoAr]TT)piou drrEOTEAAov outous dvoudaavTES 

25 ETriaKOTrous. Kai Aoittov toTs Aaots SeivoTEpa Eyiyvrro f\ auiicpopd. OTrocrrpEcpoiaEvoi 2 
yap tous piaQcoTous ekeivcov Kai dAAoTpious eoutcov EpaarljovTO, eStiheuovto, eis Ta 
8EaticoTT|pia kotekAe{ovto Trapd tou arpaTT]AdTOU. rrroiEi yap touto Trpo6u|Jcos Mavi- c 
Xalos wv, iva tous pev iSious lif] ETTijTiTcoaiv, ous 8e dTTEarpEcpovTO Sexcovtoi dvQpcoTrous 
ToiauTa TTpaTTOVTas, ola Kai Trpo toutou ev toTs Ei8cbAois iTraijov. 

1 E>racontius: Bi. v. Hermupolis parva s. Athan. ep. ad D. S. 303, 1 Note, de fuga 7. Nach Hieron. vita 
Hilarionis 30 (II 30 C Vail. Maffei) lebte D. in Castrum Theubatum in der Verbannung — Philon: vgl. 
S. 129 Nr. 178; S. 130 Nr. 213. Ob Ph. der von Hieron. ol. 287, 2 genannte Genosse des Lucifer? Nach 
Hieron. vita Hilarionis a. a. O. war Ph. nach Babylon verbannt 2 Adelphius: Bi. 'OVOU9EC05 Tfjs 

Auyvcov, Teilnehmer an der Synode von 362 (Athan. torn, ad Ant. 10, 2 Nr. 6 S. 328, 4), de fuga 7, Adressat 
von ep. ad Adelphium — Hierax, vgl. ep. ad Dracontium 10 (S. 308, 6), de fuga 7, ob der Presbyter aus 
der Mareotis S. 155 Nr. 8 — Dioscorus: de fuga 7, vgl. S. 155 Nr. 13 3 Ammonius: vgl. S. 222, 

24 — 25 u. S. 129 Nr. 206 — Agathos: Bi. CDpaycovEcos Kai utpous 'EAeapx' a S T ^S Alyvnrou (Athan. torn. 
ad Ant. 10, 2 Nr. 2 S. 327, 24), ep. ad Drac. 7 (S. 306, 16), de fuga 7 — Agathodaimon : Bi. v. Schedia u. 
Menelaitos (Athan. torn, ad Ant. 10, 2 Nr. 4 S. 328, 2), fehlt de fuga 7 4 Apollonius, nur hier, vgl. 

S. 129 Nr. 175 — Eulogius, ein E. in Diocasarea 373, Epiph. haer. 72, 1 (III 265, 9) — Apollo, wohl der 
Bi. v. Cynopolis, der an der Gesandtschaft von 353 teilnahm (hist. Athan. 3 f. io6 a ), vgl. ep. ad Drac. 
7, 2 (S. 306, 16) — Paphnutius, Bi. v. Sais, vgl. S. 129 Nr. 171 — Gaius: Bi. v. Paraetonion, vgl. S. 130 
Nr. 237 5 Flavius nur hier — Dioskoros: vgl. S. 128 Nr. 158 — Ammonius, vgl. S. 222, 24 — 25 u. 

oben Z. 3 — Heracleides: vgl. S. 128 Nr. 156 — Psais, vgl. S. 130 Nr. 221 23 Vgl. apol. ad 

Const. 28, 3 (S. 295, 20) 

BKPO RE 

1 KAdo-ua E 3 IoiiiT|v RE loivnv BKPO 5 Kai' + Kai E 7 Kai' > B 14 f\ > R*, 

iiber d. Zeile R' 28 aTTEOTp6pevTO E | SexovTai RE 29 toutuv E 224 Historia Arianorum 74,1 — 75,1. 

74, 1 Tis ouv tovtoc PAettcov fi ockoucov, tis dpcov tt}v dAajoveiav tcov daE(3cov Kai TOffauTr|v 

dSntfav, ei SiKaids ectiv, ou cmvd^EiEv; »ev tottoij yap daE(3cov ctevoucti Sikoioh. tis 

toutcov yiyvo|i£vcov Kai tt\s daE(3Eias toctouttiv dvaiaxuvTiav Aapouaris eti ToAna 

Aeyeiv KootuAAiov Xpianavov Kai ou uSAAov dvnxpicTTou tt)v giKova; ti yap tuv 

toutou yvcopiauaTcov TrapaAEAoiTTEv; f| ttcos ou TravTax66Ev outos ekeivos eIvoi vonia0f|- 5 

2 aETai, kcckeIvos toioutos dv UTrovoT|6Eir|, olds ia-rw outos; ou tos ev ttj liEydArj 

D EKKXT)aia ttj ev tu KaiaapEico yivouEvas 8uaias Kai koto Xpiorou |3AacT9T]ijias cbs e£ 

EVToAfJs auTou TTETToiriKaaiv 'Apeiavoi te Kai "EAAtjves; oux ti opaais tou Aavif)A outcos 

OT|uaivEi tov dvTixpioTov 6ti »Troif|CTEi ttoAeiiov heto twv dyicov Kai Ictxuctei Trpos outous« 

Kai UTfEpoiaEi ev kokois Trdirras tous E|iTrpoa6EV wai TpEis |3aaiA£is TaTTEivwaEi Kai Adyous 10 

3 M 784 A Trpos tov uyiarov AaAf)cr£i Kai CnTovoT|aEi tou ' dAAoicoaai Kaipov Kai v6|iov«; tis 

b 389 ouv ctAAos ttcottote ' TOiotUTa ETrEXEipTjaE Trpa^ai f| lidvo; KcovardvTios; outos yap 

toioutos eotiv, ok>s dv ekeivos yEvoiTO. AoAeI yap Adyous Trpos tov uyiarov Trpoicrrd- 

liEvo? ttis daE|3ous aipiaEcos Kai Trpos tous dyious ttoie! TrdAEjiov E^opijcov tous ettioxottous, 

4 ei Kai Trpos dAiyov etti ttj eoutou drrrcoAEia ToruTr)v tt)v E^ouoiav §xei. Kai yap outos is 

TOUS TTpO OUTOU VEviKT|KEV EV KOKia KOIVOV ETTlVOTlCTaS TpOTTOV TOU SlCDyHOU. Kai TpEis 

(JaaiAEis BpETavicova Kai MayvEvriov Kai TdAAov koSeAcov eu&us TrpoEOTT| Tfjs daspeias. 

5 Kai cos yiyas Trpos tov uvf icrrov et6Aht|0-ev FrrapGrivai ttj dAorjovEia. outos uTTEVoriaEV 
dAAoicoaai vdtiov TrapaAucov tt)V uev tou xupfou 6id tcov drTToaToAcov 5iaTa£iv, to 6e 

B Tfjs EKKAriaias dAAdrTCOv E0T) Kai Kaivov outos ettwocov Tpdrrov tcov KaTaardaEcov. I£ 20 
dAAcov yap tottcov Kai Trpo TrEVTf)KOvra novcov |i£Td crrpcrricoTdov EmaKOTrous otto- 
oteAAei Trpos to^s ijt) ©eAovtos Aaous, Kai dvTi yvcbaEcos tt\s Trpos tous Aaous ekeTvoi 
9Epouai Tas aTTEiAds Kai to Trpos tous SiKaards ypdiJuaTa. outco Tpriydpiov crrro Kcrrr- 
TraSoKias ETTEiayEV ei; 'AAE^dvSpEiav, Kai eis uev to SipiJiov crrro KujIkou UETETTEUvyaTO 
75, 1 TEpiiiviov, drTo 5e tt)s AaoSiKEias Kekpottiov eis tt)v NikoptiSeiov dTTEOTEiAEV. Kai 25 
Au^evtiov |iEV Tiva 9iAoTrpdynova udAAov f\ Xpiariavov 6mb KanTraSoKias eis MeSio- 
Aavov liETECfTEiAorro, iv', etteiSti tov ETriaKOTrov tov eke! Aiovuaiov, dvOpco-rrov EuAapfj, 

C 81a -rf)v Eis Xpiorov EuaEpEiav i^copiaE, toutov eke! keAeuotj Elvai, dvQpco-rrov ut)ttco ut)6e 
tt)V 'PcoiJiaiKr|v eISoto yAdoTrav f\ liovov daspEiv. vuv 6e TrdAiv TEcbpyiov Tiva KaTrrra- 

1 In c. 748. faQt Athan. seine Polemik gegen den Kaiser zusammen. Konstantius ist der Antichrist, 
der nach Dan. 7 beschrieben wird. Die gleichen T6ne nnden sich bei Lucifer Cal. de non parcendo 30 
(CSEL 14,2738.) und Hilarius c. Const. 5 (p. 564 D ed. Maur.) 2 Prov. 28,28 4 KocrrvAAios, 

Deminutiv filr KcovtrrdvTios 6/7 Vgl.oben c. 55, 2 (S. 214, 16) 8ff. Vgl. Dan. 7, 238. 9 Dan. 7, 21 
10 Dan. 7, 24. 25 17 Es ist von Athan. recht gewagt, selbst in einer allegorischen Auslegung von 

Dan. 7 Vetranio, Magnentius und Gallus (der 354 beseitigt wurde; Amm. XIIII 11, 13ft.) als Kaiser zu 
bezeichnen. Eine Handhabe fiir die Anklage auf crimen laesae maiestatis war dadurch leicht gegeben, vgl. 
apol. ad Const. 6, 1 (S. 282, 268.) 21 Etwa 50 Stationen betragt der Weg von Kappadokien, woher Georg 
kam, nach Alexandrien 23 Vgl. ep. enc. 2 (S. 170, 28) 25 Germinius wurde 351 in Sirmium zum 

Nachfolger Photins bestellt — Kekropius ist wohl der Nachfolger Amphions v. Nikomedien, der 342 
den Sitz innehatte (CSEL 65, 48, 15). K. war Bi. d. phrygischen Laodicea. Wahrend des Erdbebens in 
Nikomedien am 24. 8. 358 (Const. Const. = Chron. min. ed. Mommsen I 239 a. 358; Amm. XVII 7, 2) 
starb K. Ath. scheint nichts davon zu wissen 26 Auxentius wurde in Mailand 355 eingesetzt; Sulp. 

Sev. II 39, 6 (CSEL i, 93, 1) 29 Georg (vgl. c. 51 S. 212, 11) stammte aus Tarbastene (Gregor. Nyss. 

c. Eun. I 48; I 36, 4 Jaeger), nach Amm. XXII 11, 3 wurde er als Sohn eines Walkers in Epiphaneia 

BKPO RE 

4 Kootu^iov] KcovoravTiov K I tt)v Uber der Zeile E 6 olos BKPO f| Cy; RE* C05 E c 7 xcrra + 

tou K 11 AMoTpi&o-m B 12 jTTex£(pT|aai BE 13 yap > B 17 Bprravicova PR C 

Bprrravi'cova KE C BpEVTavicova BOR»E* 26 KannTaBoKEias B 27 uETEO-refAaTO O c u titu 1 1' iaccTO O* Historia Arianorum 75, 1 — 76, 5. 225 

56kt|v dvGpcoTrov, uttoSekttiv Iv KcovcrravTivouTToXei touiokgov yevonevov Kai CT9ETept- 
CTaiaevov TrdvTa Kai 5i' auro touto <puyovTa, -rrpoarra^EV Eis 'AAE§dv6pEiav siasAGEiv 
prrct crrpaTicoTiKfis 9avraaias Kai ifis tou crrpaTT|AdTou l^ouaias. eTto Eupcov 'Em- 2 
kttitov Tiva VE09UTOV Kai vECOTEpov Gpaauv f)yonTT|CTEV opcov OCUTOV ETOl|iOV eis kokiov 
5 Kai 61' ctUTOU ols eGeAei Aoittov ettioxottoij ettiPouAeuei ■ etoiuos yap ekeivos eoti irdvTa 

TTOIEIV a PoOXETai PaalAEUS. TCUTCp yOUV UTTT)PETT1 XpW^VOS Kai EV Tfj 'PWHT) TTETTOITIKE 

TrapdSo^ov Kai dAriGcos ouoiwiia Tfjg dvnxpicn-ou KaKovoias. ovt'i yap ths EKKAr|aias 3 
to TraAcrnov TrapaaxEuaaag Kai dvTi tcov Aacov Tpsis ttou GAaSias eoutou ttettoitike TrapEi- D 
vai, Kai Aomov f|vdyKaaE Tpelj kcckot|9eis KOTacTKOTrous (ou yap dv tis ETnaKOTrous eittoi) 
10 KOTaorfiaai SflSEV ETriaKOTTov ev tu TraAcrricp (DtiAiko Tiva d£iov eoutcov. oi yap Aaoi 
ttovtes e!66tes tt|v Trapavo|jiav tuv aipenKcov oute auvEycopriaav outoTs eis tos EKKAiiaias 
eicteAOeiv, dAAd naKpav ott' auTcov dvExcbpT|CTav. 

I Ti ouv outos tou dvTixpi<TTOu Tf apaAEAomEv ; t\ ti ttAeov ekeivos eAOcov toutou 76,1 B 390 

TTOlflCTElEV; f| 7TC0S EKElVOS eA6C0V OUX EUp-qaEl TTpOS dlldlT|V EUKOAOV TTpOET01|iaa6ETCTOV M 7&5 A 

is auTco irapd toutou tt)v 666v; Kai yap TrdAiv dvri tcov EKKAr|aicov eis to TraAdTia Trpos 
eocutov Tas KpiaEis irpoKaXEiTai. Kai toutcov hev outos i^dpxEr to 6e 0au|iaaT6v, 2 
OTi, kocv ©EcopriaTi tous KOTTiyopous QOTopoOvTas, auTOS dvaSEXETai TT|V KaTT)yopiav, 
iva ht|6e crrroAoyEio-Gai Aoittov e^tj tois dSiKouuEVOis 81a tt\v Trap' outou fMav. Kai 3 
touto TrETroiT|Kev ev tois koto 'ASavaaiou. ttjv yap TTauAivou Kai AouKiq>Epou Kai 

20 EuaEpiou xai Aiovuaiou tuv emaKoucov TrappTiaiav PAettcov, Kai d>s & Tfjj iiETavoias 
OupaaKiou Kai OuoAevtos 5iT|A£yxov tous koto tou ETnaKOTrou AEyovras Kai auvE|3ou- 
Aeuov pt|Keti xpflvai Trio-TEUEaOai tous rapl OudAEvra uETayvovTas £9' oTs Asyouai vOv, b 
euOus dvaards eTttev 'tyco Konriyopos eltxi vuv 'AGavaaiou, 61' I|je TriarEUCTOTE ols ictv 
Mycoaiv outoi'. eTto ekeivcov AEyovrcov 'ttcos Suvaaai Korrfiyopos Elvai nr) TrapovTOs 4 

25 tou KarriyopoujiEvou; ei yap au Karriyopos eI, dAA' ekeTvos ut) -rrapcbv ou Suvarrai Kpi- 
VEa^ai. ou yap 'PcouaiKTi eotiv t\ Kpiais, iv' cos paaiAsus TriaTEuOfjs, dAAd TTEpi ETriaKOTrou 
eotI to Kpipa. Kai 6e! ttiv Kpiaiv iot|v eTvoi tco KOTTiyopouvTi Kai tco KpivoiiEvco. ttcos 
6e Kai KarriyopETs; cruvEivai yap ouk fiSuvaao tco naKpdv aou TuyxdvovTi. ei 5e Trapd 
toutcov dKouaas Af/eis, Sikoiov iari cte Kai to Trap' ekeivou AEy6|iEva TriaTEUEiv, ei 6e 

30 JIT) TrlOTEUElS EKE1VCO, TrlOTEUElS 6e TOUTOIS, (paiVOVTOl tiSAAoV OUTOI Sid aE AlyOVTES TQtUTa 

Kai Eis °~nv X°P lv KotTTiyopouvTES 'AGavaaiou. TaCrra dKouaas Kai vopiaas uppiv 5 C 

(Cilicien) geboren. Er war Steuererheber, kam also aus der Beamtenlaufbahn, die auch militia heiflt, auf 
keinen Fall aus der klerikalen, vgl. Godefroy zu Cod. Theod. XII 6. Die Schatze der Bibliothek an griech. 
u. christl. Autoren, die G. in Kappodokien besaO (vor 347), riihmt Julian ep. 107 S. 166, 3ft. Bidez-Cumont. 
Mit Athan. Urteil iiber G. stimmt weitgehend Amm. a. a. O. iiberein. Dieser sagt von G. : professionis suae 
oblitus, quae nihil nisi iustum suadet et lene, ad delatorum ausa feral 1a desciscebat. Vgl. GregoiNaz. or. 21, 16 
(I 395 Bed. Maur.) 3/4 Epiktet v. Centumcellae (= Civitavecchia, Mart, et Faust. Coll. Avell. II 26; 

CSEL 35, 13, 10) gehorte zu den Vertrauten des Konstantius (Lucifer CSEL 14, 15, 21). Bei den Verhand- 
Iungen des Konstantius mit Liberius war er zugegen (Thdt. h. e. II 16, 12). 357/8 hat sich Liberius um die 
Zustimmung des E. und Auxentius bemiiht (CSEL 65, 172, 9) 9 Hieron. de vir. ill. 98 weifl, daB Acacius 
v.Caesarea bei der Einsetzung des Felix mitgewirkt hat. Im ubrigen vgl. zur Geschichte des Felix: Momm- 
sen, Ges. Schriften 6, 57off. 10 Das Urteil 'ct^iov iotuTcov' steht im Widerspruch zu Rufin X 23 (989, 1) 
und Thdt. h. e. II 17, 3 (137, 7), die beide wohl die gleiche, gegen Liberius eingenommene Quelle wieder- 
geben (Sokr. Sozom. sind sekundar) n Vgl. Thdt. a. a. O. und Mommsen a. a. O. 21 Das ist in Mai- 
land 355 geschehen, vgl. oben S. 201, 35. Die urrdvoia des Ursacius und Valens war in der Verteidigung 
besonders des Athan. die am meisten beniitzte Waffe, vgl. oben S. 197, 5 Note 24 Vgl. oben S. 202, 3 

BKPO RE 

1 Tautiaxcov P 4Kax(av] uaviav R 5 IOeAoi B 10 CDf|AiKa BPRE (DiXriKa KO 13 fA6cov — 

14 JkeTvos > E 16 TvpooKaAEiTai KO 27 to xpf^a] f) Kpiais P 

Athanasius II. 2Q 226 Historia Arianorum 76,5 — 78,2. 

Eivai to XexSev 6p0ws ekeivous hev e^copiae, kivtiOeis 8e koto: 'A9avaaiou dypicoTEpov 
iypayEV ocutov te ttoSeiv to yEVonEva Kai toTs 'ApEiavois Trapa8o8f)vai Tas EKKAr|aias 
Kai toutois I^Eivai TrpcrrrEiv S pouAovTai. 
77,1 Aeivd \itv ouv Kai Tripa Seivcov tcx ToiauTa, TrpETrouaa 8e Trpa^is onus to <jxt\- 

liOTijo^Evcp Ta toO dvTixpiarou. t(s yap PAettgov outov i^dpxovTa tcov vou^ohevcov 5 
E-maxcTfuv Kai TrpoKa6f|HEVov tuv EKKAT|aiaaTiKcov KpiaEcov ouk okoAouQcos dv eittoi 
D tout' Eivai to Sid tou Aavvr|A Eiprmevov »p8EAuytia Tf)s ipr||jcoaEcos«; tov yap Xpioria- 
viapov TfEpipEpXrmEvos Kai eis tous dyious tottous EiaEpx6|iEVos eottikcos te ev outoTs 
epTiuoi Tag tKKAriaias, TrapaAucov tous toutcov Kavovas Kai to I5ia KpoTEiv picrjoiiEVOs. 

2 Spa tis eti ToAna AeyEiv tov Kaipov toutov Eipr)viKov Eivai XpioTiavGv Kai ou naAAov 10 
6icoy|i6v; Kai Sicoyuov, olos oute TrwiTOTE yeyovEV oute Taxa tis TroiriaEi ttote toiovtov 

B 391 ei [XT\ apa »6ui6sTf}savouias« ( ° v °' XP laTO l i< ^X 01 8EiKVUOuaiv dvarjooypacpouvTES ev ocutoTs ' 
M 788 A f|8r|. 616 Kai udAiora Trpoar|KEi vr|9Eiv, ' |jr|Tra>s t) afpEais adm\ TroAAf|v dvaiaxuvrfav 
Exouaa Kai Bioxuvohevt) d>s »ios KEpdarou«, Ka8d>s ev toTs TTapoiniais yEyparrTai, Si- 
SdaKouad te koto tou aco-rfjpos 9povElv, outt| dv Eir| f) drroaTao-ia, he9' f|v ekeTvos otto- 15 

3 KaAu<p&fiaETai ttccvtcos ex<jov tov Trp66po|iOV eoutou Kcovotovtiov. ettei Sid ti outcos 
naivETai koto tcov EuaEpdov; Sid ti cbs UTTEp ISias odpEaEcos dyuvijETai Kai Ex6pov 
Ijev iSiov AeyEi tov |if| tteiSohevov ttj 'Apsiou uavia, Ta 8e irapd tuv xP lGT °l J °X C0V AEyo- 
UEva KOTa6u|iicos Sexetoi Kai toioutos Kai ToaauTas awoSous dmiidjEi; 6id Ti toTs 
'ApEiavoTs EKEAsuaE Tas EKKAr)aias Trapa6i6oa6ai; oux Tva ekeTvos iAGcbv Euprj, ttcos e!s 20 

4 auras eiaEAOT) Kai dTro6E^T|Tai toutov ETOindaavra tous tottous outw; oi hev yap 
B otto 'AAE^dvSpou Kai tou Trpo outou 'Ay9i\a Kai TrdAiv tou irpo toutou llETpou yEpovrES 

ETriaxoTroi e^ePoAAovto, ekeTvoi 8e EiafiyovTo, ous av EAsyov oi dcKoAouGoOvTES tois arpa- 
ticotois" iAeyov 6e tous to outcov cppovEiv ETrayyEAAonEvous. 
78, 1 EukoAov 6e touto MeXitiocvois f\v to TrpopATina. oi yap ttAeIotoi, liaAAov 5e oi 2s 

TrdvTES ouk otto ©EoaEpous dycoyfjs Elaiv ouSe yivcoaxouai tt|v e!s XpiaTov uyiaivouaav 
ttiotiv, ou6' oAcos Tis so*" XpiaTiaviCT|i6s, f) TToias exouev T\\ms oi Xpiariavoi ypa9ds. 
oi pev yap auTdov e£ EiScoAcov IASovtes, oi 6e ek tou pouAEurripiou Kai Tfis TrpcoTris tto- 
AiTEias 8id ttiv TaAanrupov dAEiToupyriaiav Kai TrpoaTaaiav TTEiaavTES te XP 1 ^ 0171 
tous Trpo outcov MeAiTiavous eis touto TrapfjAGov, Kai Trpiv kottixtiScoctiv. ei 8e Kai so 
C I8o£av, TToia KaTfiXTio-iS Trapd MeAitiovoTs eotiv; 6|icos ou8e 86£ovtes KOTT)XEia6ai 
2 fiA9ov a|ia, Kai euSus worrEp iraiSES ovoua AapdvTES EKATi6r|CTav ETrfaKOTroi. Kai Sid 
touto toioutoi ovtes o08ev fiyf|CTavTO to irpayija ouSe 8ia9EpEiv EuaEpEiotv daEpsias 

7 Mt. 24, 15 (Dan. 9, 27) 10 Wohl ein gegnerisches Argument, vgl. S. 183, 6 12 II. Thess. 2, 3, vgl. 

zur Lesart: Epiph. 66, 61, 3 (III 98, 17) 14 Prov. 23, 32 23 Vgl. S. 222, 19 25 Im folgenden Abschnitt 
hohnt Athan. dariiber, daB die »arianischen Eindringlinge* Leute zu Bischofen an Stelle der verbannten 
Athanasianer machten, die aus den Reihen der ehemaligen Melitianer, d. h. aber der mit dem Regiment 
des Athan. Unzufriedenen genommen wurden. Die Melitianer haben um 356 kerne Bedeutung mehr; einen 
Nachfolger fur ihren nach Tjrrus von Konstantin abgesetzten Fiihrer Johannes Archaph (Sozom. II 31, 4) 
hatten sie nicht erhalten. Einige wenige BischSfe sind noch in Philippopel 342 gewesen (vgl. Noten zu S. 150). 
Die von den Gegnem des Athan. aufgefundenen Melitianer haben Athan. noch zu schaffen gemacht, 
sonst wurde er hier und spater ep. ad episc. Aeg. et Lib. nicht so betont von ihnen reden 29 Die 

dAEiToupynala, die Immunitat von den munera, genoQ jeder Bischof, auch Athanasius 

BKPO RE 

11 TroiriaEi ti; >~ E 12 ov E > BKPOR | SEiKvumv B 15 f|u] fjs K 17 Kara tuv 

euctePcov uaivrrai — P iS ucreiou O 24 cturuv] aCrra K 27 Tis] t! R c 31 KaTnxEiaSai 

BKPO KcnTixfi<j6ai RE 32 tK?tf)eT|<jav — 33 ovtes > E 33 to E > BKPOR Historia Arianorum 78, 2 — 79, 4. 227 

kv6\xioav. TrpoQuucos youv Kai totems ek MeXitiovuv 'ApEiavoi yEyovaaiv. dv Se Kai 
ETEpov ti TrpooTd^ri paaiAEUS, Kai eis touto ttoXiv Eiaiv Itoiijoi liETapdXXsaQai. t) yap 
Tfjs ewePeIos dyvoia toxews etti tt)v auvr|&T| Kai tt|v k% dpxfjs f|v iiEua6T)Kaaiv ot9po- 
auvTiv KaTa9Epei toutous. Kai yap ouSev eotiv outois »ocvehu iravri Kai kXOSuvi 3 

5 TrEpi<pEpEo6ai«, icos novov Eiaiv &A£iTOupyT|TOi Kai Trpoaraai'av dv6puTrivT|v tixouai, 
Taxa 5e ouSe nETapdXXEO0ai, 0I01 Kai irpo toutou fjaav, Kai 0T01 fjaav, ote ttoXiv °EXXt|ves 
£-rvyx avov - opeAei toioutoi tov TpoTrov ovtes evkoAoi Kai vouIjovtes TroAiTEiav 4 D 
PouXfjs elvai tt)v EKKXr|aiav Kai Tot tuv eiSuXuv 9povo0vTEs uorrEp <&vt\ eIcteXSovtes 
E15 »to koXov 6vopa« tou auTfjpos I|iiavav -rf|v ATyuTrrov Traaav, Troir|aavTEs kocv 6X005 

iu 6vo|iaa6fjvai tt|V dpEiavf)v aipsaiv ev auTfj. eti yap ev 6XokXt|pu ijiovt) ttj AiyuTrru 6 
irappriaia Tfjs 6p6o6o£ias fjv, Kai Sid tout' ' iarrouSaaav Kai toutt] 960VOV ETrayayETv B 392 
01 SuaaEpsis, paXAov Se ouk auToi, dXX' 6 Kivr|aas outous SidpoAos, iv' IX6uv 6 toutou 
Kfjpu£ dvTixpiCTTOS Eupr) Kai ev ttj AiyuTTTU Taj EKKXT|aias eoutou ' yEvouEvas tous te m 789 A 
MeXiTIOVOUS TrpOKOTT)XT|6EVTaS f|6Tl TO EKEivou Kai ETriyvu EOUTOV EV ekeivois f|5r| nop- 

15 <pco6Evra. 

Toiourov uev ouv eoti to e£eX06v Trapd KcovaTavTiou Trapdvoiiov -rrpoarayna, 79, 1 
tuv Se Xauv TrpoSupia uev fjv eis laap-rupiov Kai nfiXAov niaos Kara ttjs daspE u i d 1 1 is 
aipiaEcos, ttevSos Se opus 5id Taj EKKXTjaiaj Kai o-TEvayiios Trapd ttovtuv Pouvtuv Trpos 
tov Kupiov '»q)ETaai, KupiE, tou Xaou aou, Kai |ar| Sus tt|V xAripovouiav aou eIs 6vei5os« 

:o toIs Ex9poTs °" ou ' oAXd Kai toxuvov tou e^eXectSoi finds ek X ei P°S dvoiacov. iSou yap 
twv uev aou Gepottovtuv ouk E9Eio"avro, tu Se dvnxpio-TU tt)v 666v irapaaKEudjouaiv '. 
ou yap dvTioTT|0"ovTai ttote MeXitiovoI toutu ouSe (ppovTiaouai TTEpi dXTiQEias ouSe 2 
dpvfjaao-6ai tov Xpiarov 9auXov f)yr|aovTai, ctv6pcoTroi nr|56Xcos yvriaicoj TrpoaEX66vTEs B 
tu Xoyco, Trpoj TrdvTa koto tov xotuaiXEOvra axTiiiarijoiJEvoi Kai nia6coToi tuv dvuovTcov 

25 auTuv tt|v xpEiocv yiyvopEVOi. ou ydp Trpds tt|v dXr)9Eiav §xouai tov okottov, dXXd 
Tourris TTiv TrapauTixa TrpoKpivouaiv f|6ovr)v, Kai tiovov Xeyouar >xpdyw^EV Kai iriconEV 
aupiov ydp dTro6vf|OKOHEV«. tuv \xkv ouv UTroKpiTCov [-rriKpiTiavcov ctVTi MeXitiovuv] 3 
f\ 7rp66Eais toioutti Kai 6 TpoTros dmo-ros- oi 5e maToi 80OX01 tou auTfjpos Kai dXTiSus 
ETriffKOTfoi, oi yvr)aiu5 Trio-TEuaavTES Kai nf) iauTois, dXXd tw Kupiu juvtes, outoi 

3oTriaTU5 EuaEpoOvTES eis tov Kupiov f)ncov 'IriaoOv Xpiarov Kai yiyvcooKOVTES, KaQd Trpo- 
eTttov, us Kcrrd Tfjs dXriOeias Trpo9aaEis Eiai y£u6els Kai 9avEpus ETrXdo-6r)aav Sid tt\v 
dpEiavfiv aipEaiv Kai ydp Kai ek Tfjs Oupaaxiou Kai OuoXevtos uETavoias KaTEiictvdavov C 
TTiv koto 'AGavaaiou auvTEQEiaav auxo9avTiav, tva outov uev ekttoSuv dpuai, ttiv Se 
daipsiav tuv xpioropdxwv E15 Taj EKKX-riaiaj Eiad^uai — touto auvopuvTES us aXr\- 

35 9Eias ovTEsuTripiiaxoi Kai KfjpuKES OppiaSfivai Kai E^opiaQfivai uaXXov eTXovto Kai UTTEiJEivav 
f| kot' auTOU UTToypdvyai Kai toIs 'ApEioiaaviTais Koivuvfjaai. ou ydp ETTEXdOovro 4 
a ISiSa^av, dXXd Kai (iSAXov yiyvuoxouCTiv, us tois uev TrpoSoTais omnia ttoXXt), toIs 
5e opoXoyouai tt|V dXfiGEiav paatXEia oupavuv. xai toIs ijev oXiyupois Kai 9opr)0Eiai 
KuvardiTiov ouSev Earai dya66v, tois 6e UTroiiEivaai Tas u6e 0Aivfeis, us ek xei^wvos 

40 vaurais euSios Xiiariv, us d6XT)Ta!s \ieto. tov dyabva ot^ovos, outu Kai outoTs HEydXr| 

4 Eph. 4, 14 9 Jac. 2, 7 19 Joel 2, 17 26 I. Cor. 15, 32 32 Vgl. oben S. 197, 5ff. 
BKPO RE 

5 e)(ouCTi BKPO E)(<ocn RE 6 Kcri J iiber d. Zeile O 13 knrroO RE cojtoO BKPO 17 nuaos 
B*E [ Korra iiber d. Zeile O 18 8ta Tas fKKXricricts nach ttovtcov <~ P 20 Kai > E 25 avm3v > E 
27 yap >E I [iriKpiTiavdiv dirri MeXiTiavCv] verderbte Glosse zu iriTOKpiTaiv Op. | TnKpmavcjv] 81- 
Kpmavtov K 28 TOiaCrrr|] outti B 35 eTXovto R c EiXairro R*E 37 laaAXov Comm. Montf . (laXXa 
R tidAa BKPOE 39 & > R 

29* 228 Historia Arianorum 79,4 — 81,3 (Protest der alexandrinischen Kirche 356). 

D Kai aicovios X a P a Kal £U9pocruvT| ev tois oupavois yEvr|aETai, oiav eayev 'lcoaf|9 uetqc 
tccs 6Aiyei5 EKEivas, oiav 6 |iEyas Aavif|X ueto tous TTEipaaiaous Kai Tds TroXAds ETnpouXds 
B 393 tuv paaiXiKwv, oiav exei vuv 6 TTauXos OTEqiatvouiJEvos Otto toO acoTfjpos, oiav ' Trpoa- 
8okcovtes Kai ol TravTCQ(oO toO 6eo0 Xaoi Taura PXettovtes ouk f|a6EVT|o-av ttj TrpoaipEaEi, 
6 dXXd uaAXov EVE8uva|Jcb6T|CTav ttj TriarEi Kai ttXeov r)Uc;T|aav tt|v TrpoGuuiav. TrXripo- 5 
M 792 A cpopri6Evn-£5 yap uttep ttjs ' auKP9avTias Kai daspsias tcov aipETiKcov KOTayivwaKOuai uev 
toO Sicokovtos, ovvrpExouai 8e tois Sicokohevois ttj yvcoiiT) Kai tt) 6uo9poauvr|, Tva Kai 
auroi tov ttjs 6|joAoyias dTroXdpcoai arsipavov. 
80,1 TToXXd iiev ouv dv tis Suvarro XsyEiv koto Tfjs uuaapa; Kai xpioroudxou tocuttis 

aipECTECos, -rroXXd 6e Kai ottoBei^eiev dv tis tlvai irpooi|jia tou dvTiXpiarou to ettitti5eu- io 
para Kcovo-ravriou. ettei8t| 5e, cbs eIttev 6 Trpo<pT|TT)Si »ott6 ttoScov ecos K^paXfis ouSiv 
eotiv EuXoyov ev ocutt) «, ttovtos 6e puTrou Kai TrdaT|s daEpeias TrErrXripcoTai, COCTTE Kai [iOVOV 
ec; dKofis 9EUKTEOV auTT)V eIvoi, cos E^Epaua kuvos Kai SpaKovTcov lov, eoti 5e Kai KoaruXXios 

2 Ik epavEpou tt|V eIkovo 9Epcov toO ovtikeiuevou. iva (if| laaKpos 6 Xoyos yEvrprai, 6id 

B touto KaXov dpKEa6fjvai ttj 6tia ypa9fj Kai TrdvTas auTfj TrEia6fjvai TrapayyEXXouorj is 
Sid te Taj dXXas aipEaEis Kai lidXiara 8id toutt|v. eoti 5e orinfis to TrapdyyEXna touto - 
odTfoaTTiTE, dTr6arr|TE, e£eX6ete ekeISev Kai aKa6dpTOU |if| d\fiT)o-6E, ££eX6ete ek hectou 

3 outcov Kai d9opia9r|TE oi 9EpovTES to ctkeuti Kupiou«. touto ydp Trpos 8i6aoKaAiav 
dpKEi irdaiv, Tv', ei uev tis T)TraTT|8r| Trap' ocutcov e£eX9cov cos otto Io86pcov, ht)keti Trpos cru- 
tous ETTiaTpEyT), iitittote Trd©T| to Tfjs yuvaiKOs tou Acot, ei 8e tis Ka6apos e^ apX'HS ^° THS 20 
daEpous TauTTis aipECTEcos Sieijeivev, extj to kouxtiM & Xpiorco Xsycov »o0k I^ETrETdaapEV 
XEipas fmcov irpos ©eov dAXoTpiov« ou5e >>Trpoo"£Kuvr|C7a|iEv tois Epyois tcov x^ipcov f)|jcov« 

C ou8e DEXaTpEuaatiEV ttj KTiaEi Ttapd cte tov KTi'aavTa<( Ta TrdvTa Oeov Sid tou aou Xoyou tou 
laovoyEVous ulou tou Kupiou fmcov 'Iriacu XpiaTou, 6i' ou aoi tco Trarpi Kai auv aurco 
TW Xoyco ev TrvEuiicm dyico f) So^a Kai to Kpcrros e!s tous aicovas tcov aicovcov. d|jf|v. 25 

4 ('ASauaaiou rmcrKOTrou irpo; toOj dnravraxoG liovoxou; TTtpi tcov ytyEVTHJ^vuv Trapa tcov 
'ApEiavcov tn\ KcovoravTiou, oOttos 6 Aoyo; 8io>.cu kcio Kcovaiavricu ouvtetcktoi tco TrdTrg) 

AiauapTupia SsuTEpa 

81,1 Td8E 8r||iOCTia SiaiaapTupETai Biotccv E^fisCTicypaifovnccvoXccsifis tv 'AXE^avSpEig 

KaOoXiKfjs EKKXriaias, f|Tis Eariv utto 'ABavdaiov tov ai8£CTipcoTQTOv ETrioKOTrov. 30 

2 v HSt) pev 8i£iiapTupd^E8a TTEpi f\s ttetiovBcijev vuKTfpivfis 19c Ecu fiptis te Kai to ku- 
B 394 piaKov, ei Kai 8ia|japTupias XP E ' a OUK ^\ v > tf' °^S ' Tioca f] ttoXis tyvcKE te Kci yivcboKEi. 

D Ta te ydp EupEGivTa ccoticrra tcov dvaipsOEVTCov Sfiiacaig ttpcete6ti Ka ' TC( ' v ^V KupiaKCo 

3 oTrXa te Kai To£a KEKpayE tt]v -rrapavoijiav. etteiSt) 8e Kai heto tt]v SiapiapTupiav 6 
M 793 A XaiiTrpcTOTOS 8ou^ Zupiavos pidjETai TrdvTas ouvCEaCai ' outco, cos oute eopupcu ysvoiJE- 35 

vou oute tivos drroSavovTos, EXsyxos 8e outcs ouk oXi'ycs \ii\ y£ytvf|0 6ai touto koto yvco- 

II Jes. 1, 6 13 Vgl. S. 224, 4 17 Jes. 52, 11 20 Vgl. Gen. 19, 26 21 f. Ps. 43, 21 

22 Jer. 1, 16 23 Rm. 1, 25 29 Der zweite Protest ist nur hier uberliefert, der erste fehlt. Dcr 

AnlaB ist aus Z. 34 tT. ersichtlich. Athan. verweist c. 48, 2 S. 211, 4 auf die Urkunde, vgl. das dort An- 
gemerkte 31 Der crste Protest ist nicht erhalten. Einc Schilderung des Sturms auf die Theonas- 

kirche hat Athan. dc fuga 24 (S. 84, ioff. Note) gegeben 

BKPO RE (bis Z. 25) 

11 cos + cbs E 12 Kai 2 + nil B 1 3 cpEUKTaiav PO RE 16 to Trapcryy^ua aurfis — ^P 17 ctu^ia6E 
RE anTEcreE BKPO 18 KUpiou RE toO Kupfou BKPO 20 ETnoTpeyT) PRE UTrooTpEyrj BKO 

21 eueivev P I Ixt) BKO fx E1 PRE | ETrrrdaapEv E 23 cte > E 25 tcov aicovcov > P 

26/27 > K 26 'A6avac7iou ETriCTKOTrou] oOtos 6 Xoyos 6 P 27 oOtos 4 Xoyos > P vgl. Z. 26 Historia Arianorum 81,4 — 9 (Protest der alexandrinischen Kirche 356). 229 

|jr|v toO ifiXavGpcoTTOTdrou Auyouarou KcovaravTiou. ouk dv yap E9o|3r|6r| eiri to!s 4 
outgo y£VO|iEVOis, El ek TrpoCTTa^Ewj Totura TrETroiTjKEi. Kai yap xai dTrEX66vTas rilias irpos 
aurov Kai d^ioChrras HT)5£vi (Mav ttoieIv [iT)5k dpvEla6ai Ta yEvouEva ekeXeucte Xpiariavous 
fmas ovtos KaTOKOTrfjvai pOTrdXois Seikvus Kai tK toutcov tov yEvonEVov vuktos ttoXeuov 
5 koto Tfij EKKATiaias. 6id touto Kai vOv touto 6iaiiapTup6|jE6a, f|6r| Kai peXXovtcov 5 
tivwv e£ rmcov dTro5rmEiv Trapd tov euctePeo-totov Auyouarov. 6pKi30HEV Se koto tou 
TravTOKpaTopos 6eou uttep ttjs acoTT)pias tou EuaEpEardTou AuyoOaTou KcovaravTiou 
tov te ETrapxov T-qs AiyuTrrou M&^inov Kai tous Koupicoaous dvEVEyKEiv Tr&vTa km tt)v b 
Euaspeiav tou Auyouarou Kai ttjv E^ouaiav tcov XapcrrpoTdTccv ETrdpxcov. opKijonEV Se 

10 Kai tous vauKXr)pous TrdvTas KT)pu£ai touto TravTaxoO Kai E15 aKodg tou EuaEpEO-Tcrrou 
Auyouarou dvEVEyKEiv Kai E15 tous ETrdpxous Kai £15 tous koto tottov SiKacrrds, tva yvco- 
cr6fj 6 yEvouEvos ttoXehos Korrd tt}s EKKXriaias, Kai oti ev Kaipols tou Auyouarou Kcovarav- 
Tiou ETroiTiaE Zupiavos yEVEaGai pdpTupas Trap0Evous te Kai dXXous ttoXAous. etti- 6 
9coaKouar)s ydp ttj Trpo ttevte eIScov CDEupouapicov, touteoti ttjs 16 tou Mexip Ui"|v6s, 

is dypuTrvouvTcov fipabv lv tco KupiocKco Kai Taij Euxais oxoAotjovtcov (auva^is ydp eheXAe ttj 
TrapaaKEufj yiyvEoQai), £c;ai9vr|s TTEpi to HEaovuicnov hxf(KQev T\p.w te Kai ttj £KKXr|aia 6 
XairrrpoTOTOS 6ou£ Zupiavos iJETd ttoXXcov XEyEcbvcov crrpaTicoTcov exovtcov ottXo Kai C 
£191"! yunvd Kai p£Xr| Kai dXXa TroXEijuKd aKEur| Kai Tas TrEpiKE9aXaias rrri tcov KE9aXcov. 
Kai dXr)6cos euxohevcov fiucov Kai dvayvcoaEcos yivo^Evris Tas uev Supas KOTEa^av, cos 5e 

20 ttj pia tou ttAt|0ous dvEcoyEiaav ai &upat, ekeXeuoe. Kai oi \ikv eto^euov, oi 6e fiXdXotjov 
Kai ktuttos eyiyvETo tcov ottXcov Kai Ta 51911 dvTEAaixrrov tco ek tcov Xuxvcov 9am. Kai 7 

XoiTTOV TO EK TOUTCOV, TTap6£VOl aVT)pOUVTO Kai TTOXXoi KOTETraTOUVTO Kai aUVEmTTTOV dXXr|- 
XOIS ETTEpXOliEVOOV TCOV OTpOTlWTCOV, Kai dv5pES TO^EUO|JEVOl eOovotouvto. ivioi Se tcov 

arpaTicoTcov Kai ETri to Siap-rrdjEiv etpettovto Kai yupvds iotcov Tas TrapdEvous, ottote 
25 96P0S fjv auTals ueijcov toO Oavcrrou to kocv oXcos aTTTEa0ai Tivas outcov. Kai 6 \ikv 8 D 
ETrioKOTros ekoOtito rrri tou Opovou TrpoTpETrcov TrdvTas EUXECT6ai, 6 6e 6ou^ EcrrpaTriyEi 
ixcov |aeG' iaurou Kai MXdpiov tov voTapiov EVEpyouvTa ToiauTa, ola Kai to teXos eSei^ev. 
6 iaev ydp ETrioKOTros eXkouevos Trap' dXiyov 6iE0-rrda6Ti. TrapaXuGEis youv tiEydXcos Kai 
cos vEKpos yEVoiisvos, ouk oISaiiEV, -rrou yEyovEV d9avris Trap' auTcov • drTOKTETvai ydp ctutov 
30 ecrrrou8a30V. oi 6e ' cos ' eISov ttoXXous crrroGavovTas, TrpoaETOTTOV toTs crrpaTicbTais 9 B 395 
dfocvfi Ta acbuaTa KOTaaTfiaai tcov teteXeuttikotcov. ai 6e KaTaXEi96ETCTai VEKpai dyicoTa- 796 
Tai irap6Evoi ETd9T|aav ev toTs nvriuaaiv Eyouaai KauxTma, oti ev toTs Kaipols tou eucte- 
PEcrdTou KcovaravTiou yEyovcai |jdpTupES. SiaKovoi 5e ev outco tco KupiaKcp KOTEKOTr- 

6 fi.Vgl. zu der Beschworung apol. sec. c. 76, 4 (S. 156, 12S.); c. 79, 2 (S. 160, 5ff.) 8 Maximus, den die 

Keph. als irpecrpuTTis Nikcceus bezeichncn, -war seit 355 bis zum Juni 356 praefectus Aegypti. Dann wurde er 
von Kataphronius abgelost (vgl. S. 213, 37 Note). Vgl. Seeck, Brieie d. Libanius S. 206 14 Datum: 

9. 2. 356 — Keph. zum 18. Festbrief (356): ev toutco (etei) Zupiavos 6 8ov^ ttj ly Mexip TroAAr|v TapaxTlv 
ttj iKKAriafa ^ttoiti(jc<5 ttj 16 wktos eIotjASe eis ttjv Gecovo ex"v tous OTpaTicoTas' ouk eSuvotto Se KOTaAapETv 
avrrov (Athan.), 8ie<puyE yap 6auuaaT(os- Hist. Athan. 5 (£. io6 b ): Dux Syrianus et notarius Hilarius 
de Aegypto Alexandriam uenerunt Tybi decimo die post consulatum Arbitionis et Lolliani (= 6. 1. 356) 
ac praemittentes omnes per Aegyptum ac Libyam militum legiones, ingressi sunt dux et notarius per 
noctem cum omni manu militari ecclesiam Theonae Mechir XIII die (= 8. 2. 356) per noctem super- 
uenientcm XIIII et frangentes ostia ecclcsiae Theonae ingressi sunt cum mfimta manu militari. epi- 
scopus autem Athanasius eflugit manus eorum ct saluatus est die praedicto Mechir XIIII 

BKPO R 

6 opijouEU B 10 TravTaxoO Taura ~ KO 14 ttj] ttjs P | 18cbv R | Mextip B 20 r|vEcoyT|aav R 

28 Trap' — 29 yevouEvos > KO wegen Homoioteleuton vgl. Z. 29 BP 29 ysvouEvos] eAkohevos BP 

31/32 ayicoTcrroi RO 230 Historia Arianorum 8i,g — 14 (Protest der alexandrinischen Kirche 356). 

tovto TrAriyais Kai ctuvekAeiovto. ouk dxpi 6e toutcov eott| to Trpfiyua - dAAd yap heto 
to touto yevEaOai 6 (3ouAo|jevos Xorrrov f|v tiPouAeto Supav KorrEctaacov f|voiyE Kai T\pejva 
Kai fipTrajE t& IvSov, Kai eis toioutous tottous eIot)Pxovto, eis 0O5 ou6e Traai toTs Xpioria- 

10 vols e^eotiv EiaeAGETv. oI5e touto Kai 6 aTponTiyos tt^s ttoAecos I~opy6vios - eke! yap fjv. 
ou liiKpos yap EAEyxos ttjs TOiauTT|s ttoAeuiktis iq>68ou to ev tu KupiaKco KOTaAiTrElv to 5 

B Trapd tgjv eicteAOovtcgv OTrXa Kai $£hr\ xai §iq)-r| ■ nexpi yap vOv EKpE|jda6T) ev ttj EKKAriaia, 
Tva mt|5e dpvrio-aaOai 8uvr)6doai. Kai yap ttoAA&kis dTTEOTEiAE tov ttjs totems Auvdniov Kai 

11 tov arpaTriyov SeAcov aCrrd Spar Kai tegos ou auvexcopT|aa|jEV, icos Traai yvcoo-Gfj. ei 
tiEV ouv Trpoaraypd km 6iWKEa6ai f)|ias, etoiuoi TrdvTES napTvpfjaai, ei 8e \xt\ eoti toO 
Auyouorou TTpoo-rayiia, d£ioO|jEV tov ETrapxov ttjs AiyuTtTOu Md^ipov Kai tous ttoXi- 10 

12 TEUTaj TrdvTas d^iwaai outov |jr|KETi ToiauTa EmxEipfjaai. d£ioO(jEV 8e Kai toutt|v 
fjucov tt|v 8ET|aiv dvEvexuTJvai, iva pr| dAAov Tivd ETrioxoTrov ETnxEipf|acoaiv EiaayayElv 
ooSe. ^Expi ydp 6avdTOU eaTf)Ka|jEV avrrdv ettiOvijoOvtes tov aiSEaincoTaTov 'AGavdaiov, 
6v ££ dpxfis 6 6eos -qviTv SeSooke Korrd 8ia8oxTiv tgov TraTEpcov T)iicov, 6v Kai outos 6 eucte- 

13 Peutuio; Auyouaros Kcovotccvtios meto ypaiinorTcov Kai opKcov anTEo-reiAE. TriOTEUOUEv 15 
ydp, oti, idv [idurj f) EuaipEia outou, dyavaKTT|aei uev ett! toTs yevoiiEvois, ouSev 5e Trapd 
tous opKous TTOif|aEi, dAAa Kai TrdAiv KEAEuaEi tov eTrioKOTrov f)iicov 'AOavdaiov heveiv 

|iE9' f|UCOV. 

14 Tols |iErd tt|v UTraTEiav 'AppaiSioovos Kai KoAAiavoO tov AairrrpOTdrcov dTroSEi- 

-■ 35 5 x® T l CT °l a ^ V0l S UTrdTOis Mexip 13 ', tjtis eoti ttj Trpo |jids EiSwv Osupouapicov. 20 

I'Hira irpoyEypa|iU£VT| irpos tous arravTaxou uovaxous hnaroAfi teXeut^ el; Ta yEyEvnuEva ev 'AAe£- 
avSpEig etti Tfj x E, P OTOV '? fEcopyiou toO KaTnraBoKOS 6rrr6 uttoBektgjv toO 'ApEiavoO, f\ 5e e^tjs ETTitrroXri Trepl 
tc3v Iv TT) 'Apiiifvco Kai ev SeAevkeIct tt\s Maaupias yEyEVTiiiivcov cvvoSuv BiT|youtiEVT| t6v TTpoeipTinivov Te- 
copyiov tv Tfi EeAEUKEig Ka6r)pfiCT6ai <pr|aiv. uote koXcj; TTpomi TrraKTai i\ irpos tous uovaxous t v tC 4vti- 
ypdpco SEUTE'pa keiiievt|.) 

4 Aus der Tatsache, daB die Athanasianer sich auf den militarischen Befehlshaber der Stadt berufen, geht 
hervor, dafl Konstantius das Militar auBerhalb der Stadt als geeigneter fiir eine so delikate Untemehmung 
wie die Verhaftung des Athan. hielt. Der Praiekt Maximus und der Dux Gorgonius waren dem Pa- 
triaxchen gegeniiber machtlos, weil er die Massen in der Hand hatte 7 Dynamius gehorte zum officium 

des dux, vgl. c. 61 S. 217,22 15 Gemeint ist: im Jahre 346, vgl. oben c. 23 S. 195, 12 161. irapa 

tous opKous: das klingt wie die Beweisfiihrung des Athan. vgl. oben c. 22, 3 (S. 195, 9) 19 Datum: 

16. Mechir = 11. 2. 356, pridie Id. Febr. = 12. 2. 356. Nach dem Postkonsulat wird auch hist. Athan. 5 
datiert 24 Dieser Ordo findet sich in cod. K 

BK (bis Z. 18) PO R 

2 tiPouXeto] r|Suvcrro R 5 yap + f\v KO | fipopou B 13 yap PR > BKO 19 'Appa91covos O 
20 I6cov Ofippouapicov R 23 'Apiuf|vco O 24 ZeXevkIq R 24 uote — 25 Keiuivr| > B 

24 laovaxous] a'i' P Tou auTou ^TTiaToAfi Trepi tcov yevouevcov ev Tfj 'Apiuivco Tfjs 'iTaAias 
xai ev IeAeukeIo: Tfjs Maaupias auvoScov 

"Eq>9aCT£ \ikv lacos xai Trap' upas f| dtKof) Trepi Tfjs xai vuv 6puAounEVT)S auvoSoir Kai 1, 1 B 716 
yap paaiAlcos xai tcov ETrapxcov E<poiTT)aE TravTaxfi ypdmiorro KaAoOvTa tous e!s to\jtt|v m 6Si a 

5 owEpxouevous • ETTEiSf) 6e xai cpiAonaQels ovtes 3T|teite yvcovai to TTEupocytieva dxoAouGov 
elvat VEvopiKa, arrep Ecbpaxa Kai iyvcov dxpifJcos Taura xai 0|iiv 5r)Acoaai, fva |jf| Trap' ete- 
pcov okouovtes duqufloAov £xr|TE tt\v Sidvoiav, lidAiara oti tives EicoOaaiv Erepcos array- 
yeAAEiv nit TrpaTTOiiEva f| cos yEyovEv. iv \ikv ouv Tfj Nixaig, cbcrrrep rjv opiaOev, oOketi 2 
yeyovE to crwESpiov, dAAa SsurEpov Trpocrrayna Tre<poiTT|KEV, coote tous hev ev tois 6uti- 

10 koTs jiepeaiv ETnaxoTrous ev 'Apinlvcp Tfjs 'iTaAias ouveAOeiv, tou? 6e ev toTs dvaroAixoTs 
HEpeaiv ev Tfj AEyonEVT) TpaxEia ZEAeuxEig Tfjs Maaupias auyKpoTr|9fjvai. f| 5e Trpo- S B 
(paais Tfjs ToiauTT)s auvEAeuaEcos E6puAEiT0 Trspi TrioTECos Tfjs els tov xupiov f|iicov Mriaouv 
tov Xpiorov. 01 6e touttiv Trapacr)(6vTES etcriv otto pev Tfjs TTavvovias Oupadxios Kai 
OudATjs Kai TEpnivios tis, drro 8e xfis Zvpfas 'Akockios, EuSo^ios Kai TTaTpocpiAos 6 otto 

15 Tfjs ETrcovupou tcov ZkuQcov ttoAecos Tuyxdvuv. ' outoi yap del Tfjs 'Apeiou HEpiSos 4 M 684 A 
ovtes xai ut) »voouvtes uf|TE ttcos tticteuoucti |iT)TE TTEpi Tivcov Sia(3£paiouvrai«, crrraTcovTES 
6e ixacrrov fipiua xai oTrepnaTa xfis aipecTECos eoutgov ETnoTreipovTES ucpTip-rraadv Tivas 
»tcov Soxouvrcov Elvai ti« xai ocutov tov paaiAea Kcovotccvtiov aipenxov ovto axrincrnad- 

Die Schrift enthalt neben den etwas fruher geschriebenen sog. Reden gegen die Arianer — das sind aber 
die die Theologie des Arius erneuernden und seine vorniclnischen Schriften (daher die Zitate unter 
S. 242, iff.) wieder propagierenden Anhanger des Georg v. Alexandrien, wie Secundus, Euzoius (s. S. 222, 
17; 226, 23), aber auch Aetius, Eunomius — die entschiedene Herausarbeitung der Formel von Nicaa 
als theologischer Position aller derer, die nicht gewillt sind, sich den Reichssynoden von Rimini, Seleucia 
und Konstantinopel zu fiigen. Athanasius erzahlt nicht die Geschichte dieser Synoden, sondem will 
durch die Aneinanderxeihung der zahlreichen Symbole beweisen, daO das 6uoouo~io; das Losungswort ist. 
Gegeniiber der These, die Schrift enthalte Zusatze (s. S. 258, 21 Note) und sei 359 kurz vor den Verhand- 
lungen in Konstantinopel niedergeschrieben, Ut an der Einheit der Schrift festzuhalten. Zu diesem Ver- 
standnis suchen die Noten anzuleiten. Die Gegner des Athan. sind Akakios und Eudoxios, die aber erst 
seit 360 vollen EinfluQ ausiiben. De synodis ist nach dem Tode des Konstantius und vielleicht noch vor der 
Riickkehr des Athan. (21. 2. 362) geschrieben; die Schrift ist mit ep. ad episc. Aeg. et Lib. zu vergleichen. 
Sie leitet die Beschliisse der Synode von Alexandrien im Jahre 362 ein; vgl. torn, ad Antiochenos 
8 Nach dem Erdbeben in Nikomedien (vgl. oben S. 224, 25 Note) wurde die grofle Synode nach Nicaa 
angesagt (Sozom. IV 16, 151.). Im Friihjahr 359 entschloQ man sich in Sirmium in Verbindung mit Kon- 
stantius zu einer Doppelsynode (Sozom. IV 16, igff.). Fuhrend sind dabei die Manner urn Akakios gewesen 
(Philost. IV 10) 14 Germinius s. oben S. 224, 25 16 I. Tim. 1, 7 18 Gal. 2, 6 

BKPO REFV 

1 a. Rd. orf B <p> K iri P oy R i< E» ira E c V | Titel wie oben: Enthymius Zigabenus (vgl. S. 260, 28). 
Severus Antiochenus, liber c. Gramm. or. Ill 27 (CSCO Script, syri IV 6 S. 76, 18 Lebon) : iv Tfj Trp6$ 
'AXt^avSpEas ETTioToAfj, Sokr. h. e. II 37, 30: ... irpos tous yvupiuous hnaT&Acov ... [ onlrrou + dyiou 
'A9avaalov B | 'Apiur|vcp KREFV 2 auv65ci3 OE* 3 kctI 1 > V 8 ouketi — 9 -rrapoiTTiKEv] 

ou fohriKEV R 13 t6v > KFV | Uavovias F 14 rEpiilvios P TEpur|vios BKOREFV 

15 tov] Tfjs RF 17 avTuv B 17/ 18 tcov SokoOituv tivc^s ~ EV 232 De synodis 1,4 — 2,3. 

B 717 hevoi TTEpi tticttecos, uctte Troifjaai yEvecrOai ' auvoSov, voiJii^ovTE^ 5uvacr9ai KaXuyai tt)v 
ev NiKaia auvoSov Kai T0O5 tt&vtccs HETcrrrEiSEiv, uctte tt)v daEfJEiav dvTi Tf)S dXT|9Eias 
Kparfjcrai jrav-raypQ. 
2, 1 TTpuTov \i£v ouv lyuyE Qauiidju (fiyoO|iai 5e Kai -rravra 6\mvao0v 9povi|iov touto 

avvopav) oTi Kor9oXiKfjs 6pio-0Eicrr)S auvoSou Kai toutt|v TrdvTuv TrpocxSoKuvTuv i£ai9VT|S 5 
SiT)pe6r) • Kai 01 pev ekei auvfjXGov, oi 8e uSe 0"UVEKp6TT)aav eoutous. fjv 6e dpa touto ttjs 
b Trpovoias Ipyov, iva ev EKdari] tuv uev to dSoXov Kai KaOapov ttjs TricrrEUS 6eix9tj cppo- 
VT\\ia, tuv 6e to UTTOTrrov Kai d|i9ipoXov t)9os EXEyxOfj. ETTEiTa kokeivo 5iEvoou(ir|v heto 
tuv EVToOGa yvr)aiuv d5EX<pcov Kai koQ' eoutous ficrxdXXoiiEv SsupoOvTES to dm-pETTEs tti; 

2 Toaavrrris owSpoufj;. ti yap toctoutov f|TTEi£EV, coote tt|v oikouuevt)V Siorrapaxufivai 10 
Kai tous XEyo^evou; £v tu Kaipu toutu kXtipikous SicrrpexEiv dvu Kai kcttu Kai 3T)teTv, 
ttus dpa ud6uai ttictteueiv £15 tov Kupiov fiiauv 'l-qaoOv Xpiorov; ei ydp ETfio-reuov, ouk 

3 dv cos |ifi exovtes e^riTOUv. touto 5e T0I5 |iEV Karrixou^Evois ouk oXiyov OKavBaXov, toij 5e 
°EXXr|aiv ou to tuxov, dXXd Kai TrXaruv yeXcoTa -rrapEaxev, ei Xpiariavoi uottep e£ uttvou 

c vuv eyEpQevTES 3T)T0ucn, ttcos 6eI TTEpi Xpicrrou TricrrEUEiv. oi Se XsyotiEvoi kXtipikoi tou- ib 
tuv koItoi to TrpEO-(3Eia Trapd tcov Xacov ekSikouvtes cos 6i6dcn<aXoi vuv f|XEy£av eavrrous 

4 dTricrrous jtitouvtes oiTEp ouk exoucn. Kai fyyv6T)aav oi TTEpi OupadKiov toutuv amoi 
y£v6|iEvoi, 6o"T)v eoutoTs E6r)aorupiaav 6pyr|v XeyovTos tou Kupiou 6id |iev tuv dyiuv 
»ouai Si' ous to 6vo|id nou pXaa9T|HElTai ev tois i9v£cn«, 6id Se eoutoO ev toIj EuayyEXioiS' 
»Ss ouv Edv oKavSaXiaT) iva tuv niKpdov toutcov, crun9EpEi auru, Iva uuXos ovikoj KpE- 20 
Haa9fj E15 tov TpdxriXov outou Kai Ku m i i ovno-ufj ev tco TTEXdyei ifis 0aXdaar)S, f| ivac, 005 

6 AoukSs TrpoaE6T|K£, DaxavSaXiCTT) tuv niKpwv toutuv Eva«. 
3, 1 Ti ydp IXeitte SiSaaxaXiaj E15 euctePeiov tt) KaQoXiKfj EKKXTjaia, iva vOv Trepi ttioteus 

d 3t)Tuai Kai Tqv UTraTeiav tcov TrapovTcov ypdvuv TrpOTdaauai tcov Trap' outuv ekti9e- 
M 685 A lievuv prmaTWV StjOev irepi Tricrrecos; OupactKios ydp Kai OudXr)s Kai ' l~Epij(vios Kai 01 25 

2 cruv auToTj TreTroiriKaaiv 6 [lryre yeyove ^t)te tikouctQti TTcbTTOTE Trapd XpicmavoT?. Tpd- 
f avTES ydp cos tiGeXov aurol TricrrEUEiv TrpoETa^av ttiv UTraTEiav Kai tov nfjva Kai tt]v 
f^Epav tou TrapovTOS XP ovou > i va 5Ei^coai ttScti toIs 9poviiiois oti |ifi TrpoTEpov, dXXd 
vuv etti KuvcrravTiou dpxT|v Ixei toutuv f) Tricrris. TrctVTa ydp "rrpos ttiv i5iav aipeaiv 

B 718 PXettovtes lypavfiav. ' irpos toutois TTEpi tou Kupiou TrpocrrroiounEVOi ypd9Eiv dXXov so 
'Sectttottiv' dvoudjouaiv eaurois KuvcrrdvTiov ■ auros ydp fjv 6 ttiv SuvacrTEiav ttjs dae- 
p